Реферати українською » Менеджмент » Інноваційний Потенціал підпріємства Як об'єкт економічного Дослідження


Реферат Інноваційний Потенціал підпріємства Як об'єкт економічного Дослідження

>РЕФЕРАТ

ізінноваційного менеджменту на задану тему:


«>ІННОВАЦІЙНИЙПОТЕНЦІАЛПІДПРИЄМСТВАЯКОБ'ЄКТЕКОНОМІЧНОГОДОСЛІДЖЕННЯ »

 

>Дрогобич, 2005


>Прагненнясуб'єктівгосподарювання доекономічногорозвиткузавждинаштовхується нанеобхідністьрозв'язанняінноваційнихзавдань. Іцілком очевидно, що унайближчій йдовгостроковійперспективімаксимізаціясамеінноваційного чиннику станівирішальноюумовоюстійкогорозвиткуекономіки України.Цим шляхом йдуть сьогоднірозвинуті країни, й унашогосуспільстває усіпередумовиорієнтуватися нанього.

Алі Незважаючи надоситьвисокийрівень науки,відомі в світінаукові школи,наявністьзначноїкількостіфахівців звищоюосвітою у народномугосподарстві, запаснереалізованихвинаходів, в Україніспостерігаєтьсясуттєваінноваційна кризупромисловоговиробництва. Так,аналізінноваційноїдіяльності вХарківськійобласті заперший квартал 2002 рокузасвідчив, щолише 8підприємствупровадилиновітехнологічніпроцеси, на виборах 4підприємствахосвоїливиробництво новихвидів машин,устаткування,апаратів й приладів, на 33 -матеріалів,виробів,продуктів, на 25 -товарів народного шппживання.Сумарнакількістьпідприємств, котрізаймалисязазначеними видамиінноваційноїдіяльності,зросла із 31 до 42. Цестановитьлише 6,6%організацій, щоперебували уколіспостережень.

>Такіневтішнірезультатипотребуютьрозв'язання проблемактивізаціїінноваційноїдіяльностіпідприємств.Запррукою цогоможуть статінауковообгрунтовані ірозроблені запитаннястосовноспроможностісуб'єктівгосподарювання доінноваційноїдіяльності,наявності вони необходимихпершочергових перед умів.Слідзазначити, щоголовнаувагамаєприділятися їхнівивченню нарівні підприємства як генераторановаторськихпроцесів. А,щобпідприємство вважалосьзорієнтованим наінноваційну діяльність, воно тамаєвідповідатинизцікритеріївінноваційності.Дехто ізавторівпропонуєрізнийнабір такихпараметрів, але й, на форумі нашу думку,найповніший їхньогоперелік давши Про.Длугопольський. Передставимозапропоновані нимпараметри увиглядітаблиці,доповнившиїїдеяки мипоказниками.

>Таблиця. Комплекспараметрівінноваційності підприємства

Вигляд параметру >Показники, щохарактеризують (>входять у) параметр
1 >Параметринаукомісткостівиробництва

-чисельністьнауково-технічнихкадрів узагальнійкількостізайнятих (неменш як 15%);

-річнийприріствитрат наНДДКР;

-обсягфактичнопроведених йнормативнихвитрат наНДДКР (неменш як 5%обсягупродукції);

-обсягвитрат на оплату роботи,послугсуб'єктівінноваційноїінфраструктурищодо маркетингу,реклами,підготовкикадрів;

-часткаприбутку,спрямована наНДДКР

      (неменш як 5%)

2 >Параметриякості іконкурентоспроможностіпродукції

-якість йдиференціація продукту;

-чисельністьканалівпостачання ізбутуготовоїпродукції;

-часткаринку, його структура;

-обсягвитрат напроведення іспитів,сертифікаціюпродукції, рядківчинності діїсертифікатів

3 >Параметритехніко-економічногорівняпродукції

-відповідністьтоварівнаціональним йсвітовим стандартам;

-фондоозброєність;

-середнійжиттєвий циклінновацій (не более як 3 рокта);

-наявність ускладіпромисловоїпродукціїпринципово новини*товарів, котрі невипускаютьсяіншимипідприємствами

4 >Параметрионовленняпродукції (>технології)

-часткапринциповоновоїпродукції узагальномуобсязівиробництва (неменш як 10%);

-частканауково-технічнихвитрат усобівартостівиробів (неменш як 30%);

-коефіцієнтоновленняпродукції (неменш як 5% нарік);

-наявністьтехнологічнихінновацій (новихтехнологічніхпроцесів);

-співвідношенняінновацій-продуктів таінновацій-процесів (неменш ніж 2:1)

5 >Параметриекспортоспромож-ностіпродукції,виробництва

-питома вагивиробів, щознаходятьзбут за кордоном;

-обсягизарубіжнихринків, їхнісегментація;

-часткавиробів,реалізованих заВКВ

>Комплексноюхарактеристикоюспроможності підприємства доінноваційноїдіяльностіє йогоінноваційнийпотенціал. Цепоняттяєконцептуаль нимвідображенням феноменуінновацій.Зовсім недавно воно таввійшло до числатермінівекономічної науки якекономічнакатегорія, але й всучаснійекономічнійлітературі, у томучислі іукраїнській,відсутнєоднозначне йоговизначення. Унауковихпрацяхцейтермінвживається, як правило,операцій-но прирозв'язаннііншихнауково-пізнавальнихзавдань. Убагатьохдослідженняхавториконцентрують своїзусилля навивченні окремихсторінінноваційногопотенціалу, тому влітературіпредставленіспецифічнівизначення, котрі малоспіввідносятьсяміж собою.Інодіпоняття ">інноваційнийпотенціал"ототожнюється ізнауковим,інтелектуальним,творчим танауково-технічнимпотенціалом.

>Спробуєморозглянутивизначення цогопоняття із точкизоруонтології.

У широкомурозумінніпоняття ">потенціал" (латів. ">роtеncіа" - сила) -цезасоби,запаси,джерела, щоє внаявності іможуть бутивикористані,приведені вдію длядосягненняпевної мети,виконання плану,розв'язаннязавдань,можливостіякої-небудьсоціальноїсистеми упевнійобласті.

>Сучаснаекономіказапозичилатермін ">потенціал" зфізики, девінозначаєкількістьенергії, якоїнакопичила система й якої вонспроможнареалізувати вроботі.Визначенняпромисловогопотенціалу підприємства можнасформулювати яксукупністьзасобів йпредметів роботи,робітників,їхніхнавичок,мотивів йстимулів,виробничихвідносин, щосклалася за багато років й перебуває усистемнійєдності.Потенціал -цеприхованаможливістьвикористаннявиробничоїсили ресурсу,вінміститься у самомунаявномуресурсі.

>Аналізекономічнихаспектівпоняття ">інноваційнийпотенціал"виявляє широкий, спектрпідходів до йоговивчення.Розглянемодеякі із них:

1)інноваційнийпотенціал -це одна ізтрьохскладовихінноваційногопростору, котравключає у собіособисті іділовіякостікерівників,професій ну іекономічнупідготовку,професійнідосягнення (>авторськіпосвідчення,винаходи тощо),матеріально-технічне йфінансове забезпечення,інноваційнийпотенціалвизначається наборомздійснюванихнововведень;

2)інноваційнийпотенціал -сукупністьрізнихвидівресурсів, вмикаю чиматеріальні,фінансові,інтелектуальні,інформаційні таіншіресурси, необхідні дляздійсненняінноваційноїдіяльності;

3)інноваційнийпотенціалміститьневикористані,прихованіможливос тихнакопиченихресурсів, щоможуть бутизадіяні длядосягненняцілейекономічнихсуб'єктів;

4)інноваційнийпотенціалрегіонуявляє собоюкатегоріюособливогозмісту, щовключає нелишеінноваційніресурси імеханізм їхньоговикористання ворганізаційно-господарськійсистемі, а іактивністьінноваційнихпроцесів урегіональнійекономіці.

якбачимо,існуютьрізніпідходи дотлумачення цогопоняття.Одніав-рироблятьнаголос нанаявностіресурсів,інші наможливості їхньоговикористання. Алібільшістькерується такзванимресурснимпідходом,тобтоуявляєінноваційнийпотенціал яксукупністьресурсів,виділяючинайчастішетакіїїелементи, яккадрова,інформаційно-методологічна,організаційна іматеріально-технічнаскладові.Окремо можнавиділитифінансовіресурси, котрі забезпечуютьумовиреалізаціїіншихелементів йвиконують роль їхнікількісноїоцін кі.Усіскладовічастинмають бутиузгодженіміж собою йвиконуватипевніфункції згідно ізмеханізмом їхнівикористання,якийрозробляється унадрахінноваційного менеджменту підприємства.Фінансоваскладоваінноваційногопотенціалу,наприклад,забезпечуєнадходженнякоштів длявиконанняінноваційнихпроцесів,створюєстимули йумови для розробкиінновацій,впливає навибір тематикиінноваційнихпроектіввідповідно до потребфункціонування йрозвиткусамоїінноваційноїсфери,сприяєефективномуформуваннювитрат наінновації,реалізуєнеобхіднуеластичністьнадходженьфінансовихресурсіввідповідно допротіканняетапівінноваційногопроцесу.Вітчизняна модельфінансуванняінноваційноїдіяльностіпередбачаєтакіджерела:

-власнікоштипідприємств (>амортизаційнівідрахування,мобілізаціявнутрішніхактивів,виручка відреалізації окремихвидівмайна,нерозподіленийприбуток ііншігрошовінакопичення);

-кредитніресурси (>кредитибанків,фінансовийлізинг,коштиДІФ та Фондуфундаментальнихдосліджень);

-бюджетнікошти (державного і місцевогорівнів);

-вітчизняні таіноземніінвестиції (>гранти,міжнародніпрограми,пайовівнескиіноземнихінвесторів,коштиіноземнихнауковихфондів).

>Аналізджерелфінансуванняінноваційнихзаходівпідприємств України заостанні роктазасвідчив, що ззагальноїсумивикористаних наінноваційніціліфінансовихресурсівмайже 60-70%становиливласнікоштипідприємств,фінансування із державного бюджетудорівнювалоприблизно 2-4%,кредитніресурсистановили 2-3%,коштиінвесторів - 1-2%. як видно ізнаведенихданих, основ ним такимджереломєвласнікоштисуб'єктівгосподарювання, йстаєочевидним, що умайбутньомуслідспиратисясаме ними.Високаризикованістьінновацій нихпроектівзумовлюєнизькучасткукоштівінвесторів йкредитнихресурсів.

>Матеріально-технічніресурсиєречовинноюосновоюінноваційного потенціалу,визначають йоготехніко-технологічну базу,впливають намасштаби ітемпиінноваційноїдіяльності.Формуванняінноваційногопотенціалуможе бутиускладненотруднощами їхньогоодержання. Томудуже актуально, особливо вумовах,орієнтувати його наствореннянематеріаломісткихнововведень, щодастьзмогу максимально комплексновикористовуватинаявнусировинну базу,новівидиматеріалів,утилізаціювідходіввідповідно доекологічнихвимог, щовисуває сус-пільство довиробників.

>Кадроваскладоваінноваційногопотенціалуможехарактеризуватися такимипоказниками, якзагальначисельністьпрацівників,зайнятих уНДДКР, структурнийрозподілчисельності персоналу за видамидіяльності, закваліфікаційнимигрупами.Особливоважливим чинникомєставленняробітників доінноваційнихпроцесів,розвиток їхні свідомішогобажаннявкладати своїзнання інавички вінноваційну сферу.Дослідження,проведені навітчизнянихпромисловихпідприємствах з цого запитання,виявили ті, щосередкерівниківвищого ісередньогорівнівпідтримують йберуть доля вінноваційних процесів усередньому 70%респондентів, 8%ставляться перед тимпасивно, 10%опитанихчинятьопір, 12%взагалі невизначилися.Середінженерно-технічнихпрацівників йробітниківціпоказникистановлятьвідповідно 55%, 17%, 12% й 16%8.Такіданісвідчать просереднійрівеньзацікавленостіпрацівників українськихпідприємств урозвиткуінновацій. Навагому рольінтелектуальногопотенціалуробітниківвказують йзакордонніавтори.Наприклад,працівникиНаціональногофранцузького агентства : ізенергозбереженнянетрадиційноперефразуваливідомий законАрхімеда,заявляючи, що ">будь-якакомпанія, Яка ">занурена" векономічну кризові,можедосягтистрімкогоінноваційногозростання, яку прямопропорційнемасімозкупрацівників підприємства, щоперебуває в цьомустані". якбачимо,самездатністьпрацівників доінноваційноїдіяльностіможерозв'язати проблемуекономічних млістьраздів. Тому невикликаєсумніву, щорозвитоккадровоїскладовоїмає статі, одним зпріоритетнихнапрямів упроцесіформування ірозвиткуінноваційногоїпотенціалу підприємства.

>Повернемося до запитаннящодовизначенняпоняття ">інноваційнийпотенціал",враховуючивикладенийвищематеріал. На нашу думку,підхід дорозглядупотенціалулише яксукупностіресурсів йможливостей їхньоговикористанняїобмежений.Такеуявлення пронього невраховуєцільової характеристикицієїкатегорії.Використанняресурсівзавждицілеспрямоване іпевним чиноморга-Іиізоване дляреалізації потребсуспільства ісуб'єктівгосподарювання.Цілямифноваційноїдіяльностіможуть бутивиживання підприємства ізбереження аніші наринку, збільшенняконкурентоспроможностіпродукції,експансія,збіль-венняприбутку тощо. Доінноваційногопотенціалутакожмаєналежатипоняття, якухарактеризуєвнутрішнюможливість самогоінноваційногосередовища, укотромуперебуваєпідприємство,здійснюватицілеспрямовану діяльність ззалученняконкретнихгосподарськихресурсів, ізїхньоїраціональноїпереробки дляформуванняінноваційного продукту.Слідураховувати ізовнішніекономічніфактори, щовпливають наінноваційнийпотенціал,такі, якдержавнаінноваційна політика, політикакредитнихустанов,конкурентністратегіїспоживачів,постачальників,фінансовихпосередників,зміни увподобанняхспоживачів тощо. Отже,ресурснийпідхід недостатній длявизначенняпоняття ">інноваційнійпотенціал",самеце й сталопоштовхом довдосконаленнявизначення йкатегорії.

>Д.І.Кокурін відзначає, що дорозглядусутностіінноваційногопотенціалуслідпідходити як доекономічноїкатегорії,котраєієрархічноорганізованоюсистемою зрозуміти, щознаходяться нарізномурівнінаближення досутностіпотенціалу. При цьому впонятті, якурозглядається,розкриваєтьсясукупність непервиннихкатегорій, яких, щологічновипливають,тобтосубординованих йкоординованихміж собоюзалежно відекономічнихвідносин, котрі смердотівідображають.Самеце йхарактеризуєбагаторівневусутністьінноваційногопотенціалу.

>Враховуючивикладене,вважаємо задоцільне податітакевизначенняінноваційногопотенціалу підприємства, яксукупністьорганізованих упевнихсоціально-економічних формахресурсів, щоможуть запевнихдіючихвнутрішніх йзовнішніхчинниківінноваційногосередовища бутиспрямовані нареалізаціюінноваційноїдіяльності,метоюякоїєзадоволення нових потребсуспільства.

У цьомувизначеннісконцентрованосукупністьінноваційнихресурсів, їхніцільовуспрямованість (>задоволення потреб), атакожвраховано чинникінноваційногосередовища. Томувважаємо його таким, щоповнішерозкриваєсутністьцієїекономічноїкатегорії.

Усучаснихумовахвідбувається багатозмін, котрівпливають наінноваційнийпотенціал й котріслідураховувати приуправлінні йогорозвитком. Це й трояндширенняваріантіввикористанняресурсів длядосягненняцілейінноваційноїдіяльності, йпосиленняфункцій держави ізмобілізації іефективноговикористанняінноваційнихресурсів, йпідвищенняроліймовірніснихфакторів,пов'язаних звизначеннямнапрямуінноваційногопотенціалу, йускладненнязміс ту,структури ідинамікиресурсноїбазиінноваційногорозвиткуекономічнихсуб'єктів.Такожслідураховувати, щоінноваційнийпотенціалмає своїобмеження:функціональне (>визначаєякіснийзмістпотенціалу) івідтворювальне (>вказує намежі йогоіснування, поза нимипотенціалвтрачає своївластивості іособливості).

>Підбиваючипідсумок урозгляді зазначеного запитання,наголосимо, що трояндв'язанняпроблемиінноваційногорозвиткуможезначновплинути наподоланнянегативнихявищперехідногоперіоду.Передумовою іважливоюскладовоюбудь-якоїінноваціїєінноваційнийпотенціал, томукожномусуб'єкту добродіїрюваннянеобхідно знаті ірозумітитеоретичніоснови,закономірностіпроцесуформування, структуру,джерелазростання,методиоцінки інапрямиефективноговикористання такогопотенціалу.Вільневолодінняцимипитаннямидастьзмогуїмоб'єктивнооцінювати своїможливості,розроблятиновінапрямиінноваційноїдіяльності,сформовуватиефективнустратегіюінноваційногорозвитку.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.Длугопольський Про. >Інноваційна діяльність якневід'ємнаскладова політикиструктурнихперетворень віндустріальномувиробництві:світовийдосвід таукраїнськаспецифіка //ВісникТернопільськоїакадемії народногогосподарства. - 2001. - № 6. - З. 75.

2. Захарченко В.І. >Зкономический механізм процесу нововведень / Всеукраїнська академіязкономической кібернетики. - Одеса: АТЗТ ">ИРЗНТиТ". - 149.

3.КокуринД.И. Інноваційна діяльність. - М. - 2001.

4. КравченкаМ.О. >Кадроваскладоваінноваційногопотенціалу // Маркетинг в Україні. - 2001. - № 1. - З. 36.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація