Реферати українською » Менеджмент » Інноваційні проекти


Реферат Інноваційні проекти

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Дніпропетровськийнаціональнийуніверситетімені Олеся Гончара

Центрзаочної тавечірньої формнавчання

>вечірня форманавчання

>Реферат

іздисципліни «>Інноваційний менеджмент»

на задану тему: «>Інноваційніпроекти»

>Виконавець: студенткагрупиЕФ-09-1в

ТерещенкоЗ.Д.

>Перевірила:доц.АксьоноваЛ.О

м.Дніпропетровськ

>2010р.


>Зміст

 

>Вступ

1Сутність,види йосновніетапиінноваційного проекту

2Підготовкаінноваційнихпроектів

2.1Визначенняпроблеми таціліінноваційнихпроектів

2.2Розробка плану,етапів йтермінів роботи за проектом

2.3Бізнес планінноваційнихпроектів

3Управлінняінноваційними проектами

3.1Управліннядослідницьким проектом

3.2Завдання тафункції менеджера вуправлінніінноваційним проектом.Взаємодіяменеджерів йспеціалістів проекту у межахобраноїструктури проекту й підприємства

4Фінансуванняінноваційного проекту

5Ризикиінноваційнихпроектів та їхньогоособливості

6Експертизаінноваційнихпроектів

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Відповідно в Україну "Проінноваційну діяльність",інноваційний проект – комплектдокументів, щовизначає процедуру й комплекс всіх необходимихзаходів (у томучисліінвестиційних)щодостворення йреалізаціїінноваційного продукту йінноваційноїпродукції.

>Інноваційнимвизнається проект,якимпередбачаютьсярозробка,виробництво йреалізаціяінноваційного продукту йінноваційноїпродукції.

Уумовахекономіки знань тазміни тактикиконкурентноїборотьбизростаєважливістьреалізаціїінноваційноїдіяльностіпідприємств, якневід’ємного чинникусталогорозвитку.Ціобставиниобумовлюютьактуальністьзосередженнязусиль навдосконаленніпроцесівуправлінняінноваційними проектами.

>Значначастина проблемпов’язана зризиками,викликаними чинникомновизниробіт, Яказбільшуєвимоги докреативностівиконавців.Креативністьє рефлексомкоманди проекту на новизну йможе бутивикликана якновизноюпредметноїгалузі (>об’єктом) розробки, то йновизноютехнологійвиконання чинеможливістюзалучення персоналу іздосвідомвиконанняаналогічнихзавдань.

>Ефективністьпроектіврозвиткубізнесу взростаючомуступенізалежить віднематеріальнихчинників –інформаційноїзабезпеченості, креативногопотенціалу персоналу, йогопрофесійноїкомпетентності йздібності дорозвитку.Найважливішим аспектом менеджменту (>вироблення йреалізаціїуправлінськихрішень)стає забезпеченнявисокогорівнясинергіїспівробітників, щообумовлюєвиконанняприйнятихпланів.

Таким чином практикареалізаціїінноваційнихпроектівформує потребу узбільшенніефективностіуправління.Закономірноюпроблемоюпроектівєризики,пов’язані ізновизною завдань.Знизитивпливцихризиків на процесдосягненняцілей проекту можназалученням креативногопотенціалукоманди.Звідсиактуальноює завданняуправліннякреативнимпотенціаломкомандиінноваційнихпроектів дляспрямування його узонипотенційногоризику тарозширенняпроцесууправлінняінноваційними проектами дляврахування дії чинникуновизни завдань.


1Сутність,види йосновніетапиінноваційного проекту

>Поняття ">інноваційний проект"можерозглядатися як:

як формацільовогоуправлінняінноваційноюдіяльністюінноваційний проектявляє собоюскладну системувзаємообумовлених йвзаємопов'язаних за ресурсами,термінами йвиконавцямизаходів,спрямованих надосягненняконкретнихцілей напріоритетнихнапрямкахрозвитку науки йтехніки.

як процесздійсненняінновацій –цесукупністьвиконуваних увизначенійпослідовностінаукових,технологічних,виробничих,організаційних,фінансових йкомерційнихзаходів, щоприводять доінновацій.

>Інноваційний проект –це системавзаємопов'язанихцілей йпрограмїхньогодосягнення, щоявляють собою комплекснауково-дослідних,дослідно-конструкторських,виробничих,організаційних,фінансових,комерційних ііншихзаходів,відповідним чиноморганізованих,оформлених комплектомпроектноїдокументації йзабезпечуючих ефективноговирішення конкретногонауково-технічного заподіяння (>проблеми),вираженого вкількіснихпоказниках й приводити доінновації. Доосновнихелементівінноваційного проектувідносяться:

- однозначносформульованіцілі й заподіяння, щовідображаютьосновнепризначення проекту;

- комплекспроектнихзаходівщодовирішенняінноваційноїпроблеми йреалізаціїпоставленихцілей;

- організаціявиконанняпроектнихзаходів,тобтоув'язування їхнього із ресурсами йвиконавцями длядосягненняцілей проекту вобмеженийперіод години і у рамкахзаданоївартості йякості;

-основніпоказники проекту, у томучисліпоказники, щохарактеризують йогоефективність. [3, з. 21]

>Інноваційніпроектиможутьформуватися як ускладінауково-технічнихпрограм,реалізуючи заподіяння окремихнапрямківпрограми, то йсамостійно,вирішуючиконкретну проблему напріоритетнихнапрямкахрозвитку науки йтехніки.

>Формуванняінноваційнихпроектів длявирішеннянайважливішихнауково-технічнихзавданьзабезпечує:

-комплексний,системнийпідхід довирішення конкретного заподіяння;

-кількіснуконкретизаціюцілейнауково-технічногорозвитку йстрогевідображеннякінцевихцілей йрезультатів проекту вуправлінніінноваціями;

-безупинненаскрізнеуправлінняпроцесамистворення,освоєння,виробництва йспоживанняінновацій;

-обґрунтованийвибіршляхівнайбільшефективноїреалізаціїцілей проекту;

-збалансованістьресурсів, необходимих дляреалізаціїінноваційного проекту;

-міжвідомчукоординацію і ефективногоуправлінняскладним комплексомробіт з проекту. [4, з. 56-60]

>Реалізаціязадумуінноваційного проектузабезпечуєтьсяучасниками проекту. Узалежності від виду проекту в йогореалізаціїможутьбрати доля відоднієї докількохдесятківорганізацій. Укожної із них своїфункції,ступіньучасті впроекті іміравідповідальності за його частку. Разом із тімусіціорганізації взалежності відвиконуваних нимифункційприйнятопоєднувати вконкретнігрупиучасників проекту.Основніучасники проекту:

>Замовник –майбутнійвласник йкористувачрезультатів проекту. Уролізамовникаможевиступати якфізична особа, то йюридична.

>Інвестор –фізичні чиюридичні особини, щовкладаютьзасоби до проекту.Інвесторможе бути йзамовником.Якщоце та сама особа, тоінвесторукладаєдоговір ззамовником,контролюєвиконанняконтрактів йздійснюєрозрахунки ізіншимиучасниками проекту.

>Проектувальник –спеціалізованіпроектніорганізації, щорозробляютьпроектно-кошториснудокументацію.Відповідальною завиконаннявсього комплексуцихробітзвичайноє одна організація, названагенеральнимпроектувальником.

>Постачальник –організації, щозабезпечуютьматеріально-технічне забезпечення проекту (>закупівлі йпостачання).

>Виконавець (>організація-виконавець,підрядчик,субпідрядник) –юридичні особини, що несуть відповідальність завиконанняробітвідповідно до контракту.

>Науково-технічні заради (НТР) –провідніспеціалісти ізтематичнихнапрямків проекту, що несуть відповідальність завибірнауково-технічнихрішень,рівеньїхньоїреалізації,повноту йкомплексністьзаходів, необходимих длядосягненняпроектнихцілей. НТРорганізуєконкурснийдобірвиконавців йекспертизуотриманихрезультатів.

>Керівник проекту –юридична особа,якійзамовникделегуєповноваження ізкерівництва роботами за проектом:планування, контроль йкоординаціяробітучасників проекту.Конкретний складповноваженькерівника проектувизначається контрактом ззамовником. Команда проекту –специфічнаорганізаційна структура,очолюванакерівником проекту йстворювана наперіодздійснення проекту ізметоюефективногодосягнення йогоцілей. Склад йфункціїкоманди проектузалежать відмасштабів,складності іінших характеристик проекту. [3, з. 22-30]

>Різноманіттяможливихцілей йзавданьнауково-технічногорозвиткувизначає йрозмаїтістьвидівінноваційнихпроектів.Загальноприйнятоїкласифікації їхні неіснує.Доцільнокласифікуватиінноваційніпроекти за такимиознаками, якперіодреалізації проекту, характерцілей проекту, видпотреби, щозадовольняється, типінновацій йрівеньприйнятихрішень.

Узалежності від години,затрачуваного нареалізацію проекту йдосягнення йогоцілей,інноваційніпроектиможуть бутирозділені на:

-довгострокові (понад 5 років),

-середньострокові (від 3 до 5 років),

-короткострокові (менше 3-х років).

Зпогляду характеруцілей проектможе бутикінцевим,тобтовідбивати міткувирішенняінноваційноїпроблеми (заподіяння) вцілому чипроміжним,пов'язаним іздосягненнямпроміжнихрезультатіввирішенняскладних проблем. За виглядом потреб, щозадовольняються, проектможе бутиорієнтований наіснуючіпотреби чи настворення нових.Класифікаціяінноваційнихпроектів за типомінноваційдопускаєрозподіл їхні на:

-введення нового чиудосконаленого продукту;

-введення нового чиудосконаленого методувиробництва;

-створення новогоринку;

-освоєння новогоджерелапостачаннясировини чинапівфабрикатів;

-реорганізаціяструктуриуправління.

>Приналежністьінноваційного проекту доти чиіншого видувизначає йогоспецифічнийзміст йвикористанняособливихметодівформування іуправління проектом. разом із тімєдністьпроектнихпринципівдозволяєвикористовуватизагальніметодичніположення дляуправлінняінноваційними проектами.

>Інноваційний проектохоплює усістадіїінноваційноїдіяльності,пов’язаної ізтрансформацієюнауково-технічнихідей уновий чиудосконалений продукт.впроваджений наринку, уновий чиудосконаленийтехнологічний процес,використаний упрактичнійдіяльності чи вновийпідхід досоціальнихпослуг. Зпоглядустадійздійсненняінноваційноїдіяльності проектмістить усобі НДР,проектно-конструкторські йдослідно-експериментальні роботи,освоєннявиробництва,організаціювиробництва й його пуск, маркетинг новихпродуктів, атакожфінансові заходь. [3, з. 33-34]

Уосновірозглядузмістуінноваційного проекту запроцесом йогоформування йреалізації,тобтотехнологічно,лежитьконцепціяжиттєвого циклуінноваційного проекту, котравиходить із того, щоінноваційний проектє процес,якийвідбуваєтьсяпротягомкінцевогопроміжку години. У такомупроцесі можнавиділити рядпослідовних за годиноюетапів, щорозрізняються за видамидіяльності, котрізабезпечують йогоздійснення.

>Інноваційний проектохоплюєнаступніетапи.

>Формуванняінноваційної ідеї (>задуму). Це процесзародженняінноваційної ідеї йформулюваннягенеральної (>кінцевої) мети й проекту. На цьомуетапівизначаютьсякінцевіцілі (>кількіснаоцінка заобсягами,термінами,розмірамиприбутку) проекту йвиявляютьсяшляхиїхньогодосягнення,визначаютьсясуб'єкти іоб'єктиінвестицій,їхньоїформи йджерела.

>Розробка проекту. Це процеспошукурішень іздосягненнякінцевої мети проекту йформуваннявзаємопов'язаного за годиною, ресурсами йвиконавцями комплексузавдань йзаходівреалізації мети проекту. На цьомуетапі:

-здійснюєтьсяпорівняльнийаналізрізнихваріантівдосягненняцілей проекту;

-розробляється планреалізаціїінноваційного проекту;

-зважуються запитанняспеціальноїорганізації для роботи над проектом;

-виробляєтьсяконкурснийдобірпотенційнихвиконавців проекту іоформляєтьсяконтрактнадокументація.

>Реалізація проекту. Це процесвиконанняробіт ізреалізаціїпоставленихцілей проекту. На цьомуетапіздійснюється контрольвиконаннякалендарнихпланів йвитратиресурсів,коректуваннявиниклихвідхилень йоперативнерегулювання ходуреалізації проекту.

>Завершення проекту. Це процесздачірезультатів проектузамовнику йзакриттяконтрактів.Цимзавершуєтьсяжиттєвий циклінноваційного проекту.

>Розглядаючиінноваційний проект заелементамиорганізації, можнавиділити вньомудвічастини:органиуправлінняформуванням йреалізацією проекту іучасникиінноваційного проекту. [4, з. 61-72]

2          >Підготовкаінноваційнихпроектів

 

2.1Визначенняпроблеми таціліінноваційнихпроектів

>Загальне для всіхпроектів –виявленняпроблеми та постановка мети. Однакєдеяківідмінності упідготовцідослідних тавенчурнихпроектів.

>Підготовкадослідницького проектупочинається ізаналізуступенярозробленостіпроблеми тадоказуїїактуальності.

>Розрізняють:ініціативнідослідницькіпроекти;проектирозвиткуматеріально-технічноїбазинауковихдосліджень;проектистворенняінформаційних систем й базданих;видавничіпроекти таін.

>Кожен науковийпрацівникмаєможливістьзнайтичималоактуальних йцікавих тим.Цілий ряд тимможез'явитися послевивченнябібліографічнихоглядів новихробіт ізтієї чиіншоїгалузі науки.Основнавимога довибору тими –їїактуальність.Критерійактуальності йзначущостіобраної тими –їївідповідністьпріоритетнимнапрямамрозвитку науки йтехніки,завданнямекономічного йсоціальногорозвитку.

При цьомуважливо,щоб темадослідження бувпов'язана із напрямаминауковихдослідженьвідповідноїнауковоїорганізації.

>Післявибору тимипочинаєтьсякропітка робота ізаналізувивченостіпроблеми.Аналізступенявивченостіпроблеминеобхіднийнасамперед у тому,щобуникнутиповторення ужевиконанихранішедосліджень.

>Післяпопередньогоознайомлення іздосліджуванимпитаннямнеобхідноскласти планмайбутньої роботи.

>Ініціативніпроектиздійснюютьсяневеликиминауковимиколективами чиокремимивченими й немаютьконкретнихзамовників.Термінвиконанняініціативного проекту, - як правило, 1-3 рокта.

Уініціативномуінноваційномупроекті, щовиконуєтьсяколективомвчених,повинні бутивідображені:

- фундаментальнанаукова проблема, навирішенняякоїспрямовано проект;

- конкретна фундаментальна заподіяння у межахпроблеми, навирішенняякоїспрямовано проект;

-пропонованіметоди йпідходи (ізоцінкоюновизни).Загальний планробіт всетермінвиконання проекту;

-очікуванінауковірезультати;

-сучасний стандосліджень уданійгалузі науки,порівнянняочікуванихрезультатівзісвітовимрівнем;

-наявний у колективу науковийдоробокщодопропонованого проекту,отриманіранішерезультати (ізоцінкоюступеняоригінальності);

-розробленіметоди (ізоцінкоюступеняновизни);

- списокосновнихпублікацій, щовідносяться доданого проекту;

-перелік й характеристиканаявногообладнання. [1, з. 77-79]

>Ініціативнийколективний проектможеявляти собоюнауково-дослідну роботу, Яка завершитисянаписанняммонографії,підручника,розробкою методикирішенняактуальноїнаукової йпрактичноїпроблеми.

>Дослідницький проектґрунтується нанаукових йфактичнихданих.Вони будутьвикористані для йоговиконання. Длядослідницького проекту характерно ті, щовін носититворчий характер йміститьобґрунтованірекомендаціїщодовирішенняпроблеми.

>Планування й контроль –необхідніпередумовипідготовки тареалізаціїінноваційнихпроектів, у томучислі йдослідних. При цьомумаєзначення не лишеплануваннятермініввиконання проекту, а іпланування годиниучасників проекту.

Пландослідницького проекту необов'язковорозраховується наоднаковийперіод години.

>Річний план не винен бутидріб'язковим йзанадтодетальним.Недоцільновключати внього роботи,розраховані накількаднів.Цілкомдостатньо,якщовиконанняробіт якщоконтролюватисяпомісячно. У своючергу, вмісячних планах роботиможутьплануватися подекадно.

Дляорганізації роботиділянок проектудоцільнозастосовуватиприйомисамоменеджменту (>інвентаризація таплануванняробочого години). [5, з. 317-318]

>Найбільшпростий йнаочноюформою плануможе бутиграфік.Його сутьполягає до того, що повертикалівказується, котрівидиробітнеобхідновиконати прирозробці проекту, а, погоризонталі –встановленітерміни початку тазакінченняробіт, атакожзагальнутривалістькожної роботи.

Однак незавжди планвиконується пунктуально. Це обумовлене тім, що на йоговиконаннявпливаютьзовнішні йвнутрішніфактори, щоможутьз'явитисяперешкоди, котрі незалежать відучасниківінноваційного проекту.

Томузміни до плануможутьвноситися якщодозмістуробіт, то йтермінів їхнівиконання,аджедослідницький проектпов'язаний із пошуками новогорішення, у зв'язку ізчимможливіокреміневдачі йслідзнайтишляхи їхніусунення.

>Вибір методупланування й контролю особливоважливий приколективнихдослідницьких проектах.Тількисклавши план,чіткорозподілившиміжучасниками проекту роботи тавитрати години накожнучастину роботи й всеобсягробіт, проекту можна забезпечитиуспішневиконання.

>Розробкадослідницького проектускладається ізнаступнихстадій:підготовчогоперіоду;складаннябібліографії,зборуматеріалу,аналізулітературнихджерел;спілкування ізвченими, щопрацюють увідповіднійгалузі знань;спостереження;експерименту;обробкиматеріалів тавирішенняпроблеми;оформлення роботи.

Упроцесідослідженнянеобхіднопрагнути доти,щоботримативичерпноповну й абсолютноправильнуоцінку шкірного чинника, щовідноситься донинішньогоявищу. Уіншомувипадкудослідникможевстановитинеправильніспіввідношенняміжокремими сторонамидосліджуваногоявища, щозавадитьзробити ті чиіншеважливевідкриття.

Упідготовкудослідницькихпроектів входити йплануванняексперименту.Основніціліексперименту:спостереження,перевіркагіпотези;можливості практичногозастосуванняотриманихнауковихрезультатів, методик,рекомендацій.

>Венчурнийінноваційний проектвключає комплекснауково-дослідних,дослідно-конструкторськихробіт,робіт ізвиробництва таексплуатаціїнововведень йнововведень, щозабезпечуютьстворенняновоїтехнічної чисоціально-економічноїсистеми. [1, з. 79-83]

Длявирішенняскладнихнауково-технічних проблемрозробляютьсяінноваційніпрограми, атакож комплексуправлінськихрішень йресурсів на їхнівиконання.

>Основніетапипідготовки тареалізаціївенчурнихінноваційнихпроектів:

1)передінвестиційнийетап:

-пошукринково-орієнтованихідей йрозробка проекту;

-інноваційнімаркетинговідослідження;

-дослідженняінвестиційнихможливостей йпідготовкадокументації;

-техніко-економічнеобумовлення проекту (ТЕО проекту);

2)інвестиційний:науково-досліджувальні,опитно-конструкторські табудівельно-монтажні роботи;

3)експлуатаційний:

- вуховиробництва таексплуатаціїоб’єкту;

-ринковареалізаціяінноваційноїпродукції.

>Основноюпроблемою прирозробцівенчурнихінноваційнихпроектівєобґрунтуваннянауково-розробленихкритеріївприйняттяінноваційнихрішень,оформлених йпогоджених увиглядінормативнихдокументів.

Таким чином,розробка венчурногоінноваційного проектускладається ізтрьохосновнихетапів:передінвестиційного,інвестиційного таексплуатаційного.

>Тільки ізпочаткомвиробництва таринковоїреалізацієюінноваційноїпродукції (>третійетап)починаєтьсявіддачаінноваційного проекту.

Приухваленнірішення профінансуванняслідвраховувати, щоможливеподаннядекількохпроектів, із якінеобхідновибрати одиннайбільшефективний.

Томунеобхіднаекспертизаінноваційнихпроектів.Залежно відрезультатівекспертизиприймаютьсярішення прообсягфінансуванняінноваційного проекту.

>Післяприйняттярішення профінансуванняпочинаєтьсявласне організація йреалізація проекту.Підорганізацією проектурозуміють структурууправління й схемуреалізації. Доорганізаційноїструктури проектувідноситьсярозподіл ролей,функцій йкомпетенціїусерединіпроектноїгрупи.

Схемареалізації проектупередбачаєвизначення порядкупроведенняробіт тапослідовності їхньоговиконання.

Велику рольорганізації тареалізації проектуграютьДіловізв'язкиміжсуб'єктами проекту, атакож долярозробників проекту в йогокомерційнійексплуатації.

>Головнимидійовими особами проектуєзамовник,Споживач (>клієнт) йвиробник. Кожназісторінможе бути представлена одним чикількомапідприємствами. При цьомукожен із них –самостійнийгосподарюючийсуб'єкт. [5, з. 320-325]

2.2Розробка плану,етапів йтермінів роботи за проектом

>Плануваннямназиваєтьсябезперервний процесвизначеннянайкращого способудій длядосягненняпоставленихцілей.Логічно воно тапов'язане ізіншимиосновнимифункціями менеджменту:організацією,мотивацією,регулюванням, контролем,координацією,обліком тааналізом.

>Головне вплануванніробіт ізінноваційного проекту –безперервнепідтриманнястратегії проекту ізурахуваннямзмін, щовідбуваються на шляху додосягненняцілей. Упроектіплануєтьсяпредметна область (>результати проекту, їхні характеристики й комплексробіт),вартість, годинувиконаннявсього проекту та його окремихетапів,якість,витрати,ризики,обсяг поставок. [1, з. 84]

>Поряд ззагальними принципамиплануваннявикористовуються йпринципинауковоїобґрунтованості роботи,узгодженості,домінуваннястратегічнихаспектів,гнучкості іеластичності.

Принципгнучкостіхарактеризуєздатністьпланівреагувати на проявиневрахованихфакторів,відображатиризики,властивіринковійекономіці.

Принципеластичностіпроявляється вздатностізберігатинеобхіднірезервинавіть приоптимальнихрішеннях йпередбачатиплановіваріанти.Плануваннядіяльностіпідприємствспирається надосягнутийрівеньпоказників упопереднійзвітнийперіод,виробничупотужність йнормативиїїдосягнення. Прискладанніпланівпроектіввідправними точкамиє: ТЕО,науково-дослідний йконструкторськийпотенціал,технічне заподіяння (>ТЗ) йдоговір напроведеннянауково-дослідницькоїдіяльностіконструкторськихрозробок (>НДДКР).

>ТЗнеобхідні вобов'язковому порядку привиконанніпроектів назамовленнядержавнихорганів,міністерств йвідомств,позабюджетнихфондів таінших великихінвесторів.

>Планування за проектомтакожвраховуєякостіцілей й,зокрема, їхньогопідпорядкованість. Упроцесіплануванняйдуть від болеезначущихцілей доменшзначущих.Роботивизначаються зазмістом, после чогооцінюєтьсяїхнятривалість йвартість. [5, з. 326-327]

>Предметна область проектувизначається врезультаті йогоосмислення, вніймістятьсявідомості про ті, котраінформаціяпотрібна длявиконаннянауково-досліднихробіт (НДР), йперерахованіметоди,середовищ таспособи,необхідні длявиконання проекту.

>Післявизначенняпредметноїобластіскладаєтьсякалендарний план. На йогоосновіорганізуєтьсязлагоджена робота всіхучасників.Вінвизначаєдати початку тазакінчення окремихробіт, їхньогопослідовність,виконавців,ресурси,вартість,проміжні такінцевірезультати поетапах, порядокприйманняробіт й вдеякихвипадках -джерелафінансування (>якщо їхньогодекілька).Календарніпланискладаються всежиттєвий цикл проекту.

Дляоцінкитривалостіробіт проектувикористовуєтьсяінформація прообсяги такількісні характеристики.Чим понадвиконавців, тімкоротшетривалістьвиконуванихробіт. Алі при цьомузростаєвартість проекту, томузавждиіснує системаобмеженьлімітують складкоманди приплануванніоб'єкту затимчасовими параметрами.

Документ, уякомувизначені усінеобхіднівитрати напідготовку тареалізацію проекту,називаєтьсякошторисомвитрат. Уньомуобґрунтовуються:необхідністьзастосуванняобладнання;необхідністьпридбанняматеріалів;обсяг й напрямивикористаннякоштів, щовідносяться донакладнихвитрат;вартістьробіт, щовиконуютьсявиконавцями таспіввиконавцями.

Друга робота, Яказдійснюється ізплануваннявартості проекту,полягає врозробці бюджету проекту, щопредставляє собоюрозподілпланованихвитратвідповідно доетапів йсторінвиконання проекту. У невеликих проектахрозрахуноккошторисувитрат тарозробка бюджетувідбуваються як один процес. Ускладних проектахпередбачаєтьсявиконанняназванихробіт покожному напрямі.

Наосновікошторисноїдокументаціїпроводятьсярозрахунки завиконанняробітміжзамовником йвиконавцем,здійснюєтьсяфінансування проекту,виконуєтьсяекономічнийаналізвитраченихфінансовихкоштів занапрямами,термінів йетапів й тім самимзабезпечуєтьсянадалі контролю надвикористанням бюджетнихкоштів.

У проектах навиконання НДР тадослідно-конструкторськихробіт (>ДКР) якобов'язковийелементплануютьсякінцевіпоказники.Кінцевими результатамиможутьвиступати: норма, стандарт,матеріал,технологія, процес, методика,прилад,досліднийзразок,конструкторськадокументація,анотація,науково-досліднийзвіт,програма таіншапродукція;патенти;монографії, з статтею таіншіпублікації. [1, з. 85-89]

 

2.3Бізнес-планінноваційного проекту

Убізнес-планіобґрунтовуються все,майбутніаспектидіяльності,аналізуютьсяможливіпроблеми, котріможутьвиникнути.

>Актуальністьбізнес-планузалежить відособливостейінноваційнихпроектів.

>Бізнес-плануванняінноваційнихпроектівпередбачаєвирішеннянаступнихзавдань:

-диверсифікація,перепрофілювання тареорганізаціядіючоговиробництва;

-підготовка заявокдіючих йновостворюванихпідприємств ізметоюотриманнякредитів настворення,реконструкцію тарозширеннявиробництв;

-обґрунтуваннябудівництва новихпідприємств;

-обґрунтуванняпропозицій ізприватизаціїдержавних ймуніципальнихпідприємств;

-створення новихпідприємств,визначенняпрофілюмайбутньоїфірми таосновнихнапрямівїїкомерційноїдіяльності;

-вихід назовнішнійринок йзалученняіноземнихінвестицій;

-розробкапропозиційщодо державноїпідтримкипідприємств. [5, з. 330-332]

>Бізнес-планінноваційного проектумаєнаступнийзміст:

1.Можливості підприємства, резюме.

>Цейрозділ впростій йлаконічнійформіпредставляєнайважливішуінформацію, щоміститься вбізнес-плані.Вінготується после того, як проведена робота над всімаіншимирозділами.Основна позначка –датиоглядділовихпропозицій,здатнихпривернутиувагу до документа.

>Змістданогорозділувідображаєнаступне:основніцілі проекту; предметдіяльностімайбутньоїфірми; складконкретнихзаходів;кошти,необхідні дляреалізації проекту;очікуванірозрахунковіпоказники роботифірми врезультаті проекту;термін Поверненняпозиковихзасобів, вякійформі йяким способом;специфічніумовиздійснення проекту;дані простворення йреєстраціюфірми,створеної наосновіінноваційного проекту.

2.Підприємство.

Урозділіпоряд ізосновнимивідомостями пропідприємствопоказується стан таперспективирозвиткугалузі тафактори, щовпливають на діяльністьфірми, атакожосновніпоказникиїїпоточноїдіяльності.

Доосновнихвідомостей проновепідприємство,включених вбізнес-план,відносяться:

-найменування, годину ймісцереєстрації,юридична тапоштова адреси,банківськіреквізити;

-організаційно-правова форма;

-найбільшважливіостанніподії,здатнівплинути нарезультатидіяльності підприємства;

-розмірстатутногокапіталу;

-відомості провкладників, котрімаютьконтрольний пакетакцій;

-приналежність підприємства доіншихасоціацій;

-юридичні особини, котріволодіють более ніж 5%власності (>статутногокапіталу);

-наявністьфілій,представництв,дочірніхфірм;

-основнівидидіяльності.

>Окремимпідрозділомвикладаєтьсяспецифікагалузі,якійналежитьновепідприємство,її стан йперспективирозвитку,технологічнамінливість,циклічність,швидкість зростанню,наукоємність,капіталомісткість,ресурсомісткість й т.д.Третячастина цогорозділупередбачаєаналізчинників,здатних негативно чи позитивновпливати на діяльність але й нового підприємства. До таких можнавіднести:економічні;політичні;демографічні;природні;науково-технічні;культурні тасвітоглядні.

>Розділзакінчуєтьсяскладаннямтаблиціосновнихпоказниківдіяльності підприємства.

3.Продукція.

Приописіінноваційноїпродукції, товару (роботи,послуги), як правило,робиться акцент не так наїїнеповторності чигідності, котрібачатьсяупорядниковібізнес-плану, але взакладені втоваріперевагинеобхідновідобразититакіаспекти:потреби, котрізадовольняютьсяпродукцією;показникиякості;економічніпоказники;зовнішнєоформлення;порівняння ізіншимианалогічними товарами;патентні права;показникиекспорту;основні напрямивдосконаленняпродукції.

Тутважливопоказати,якимиунікальнимивластивостямиволодієпродукція, довести, що вонздатнавикликатиінтересспоживачів.

4.Ринкизбутупродукції.

>Цейрозділ проектуспрямований навивченняринків йдозволяєпідприємцючіткоуявити,хто якщокупувати його товар, де й котра йогоніша наринку.

>Дослідженняринкувключає у собітакіосновні напрями:вивчення тасегментаціюспоживачів;вимірпопиту тавідбірцільовихринків;визначеннямотиваціїспоживачів;дослідженняположення підприємства наринку;оцінкуринку іобсягупродажів;дослідженнядіяльностіконкурентів.

5.Конкуренція.

Метаданогорозділуінноваційного проекту –обоснуваннявибору тактикиконкуренції вумовах конкурентногоринку. Тутслід провестианалізринковоїкон'юнктури,діяльностіконкурентів, їхністратегії й тактики;оцінитиконкурентоспроможністьпродукції, атакожефективністьдіяльностіконкурентів й підприємства,намітити заходьщодопосиленнюконкурентнихпозицій підприємства,створеного наосновіінноваційного проекту.

>Визначити, чивідповідаєпродукція підприємствацимумовам, можна лише упроцесіпорівняння ізіншими.

6. Маркетинг.

Урозділіобґрунтовуються: позначка йстратегія маркетингу;складові комплексу маркетингу;витрати на маркетинг.

>Цілі йстратегія маркетингуформулюються наосновірезультатівстратегічногопланування підприємства.

Упрактиціреалізаціїінноваційнихпроектівприйнято, щовитрати на маркетинг неповинніперевищувати 11% відобсягупродажів.Їхрозмірможе бутивстановленийпрямимрахунком, наосновіекспертнихоцінок чи методами статистики.

7.Виробничий процес.

>Розділпочинається ізописупозитивних йнегативнихсторінмісцезнаходження нового підприємства.Аналізмісцезнаходженнявраховуєнаявністьтрудовихресурсів,місцевістандартирівня життя, іпов'язаний із нимможливийрівеньзаробітної плати,близькість доклієнтів чипостачальників,транспортнівитрати,доступністьенергетичнихресурсів,промислової тасоціальноїструктури,місцевіподатки й т.д.

>Особливаувагаприділяєтьсядовгостроковим активам,обґрунтуваннютемпівтрансформаційнихзмінобсягівпродукції тавиробничоїпотужності нанайближчі 3-5 років.

Один ізважливихелементів цогорозділу –опистехнологічногопроцесувиробництвапродукції. Тутрозглядають запитання,пов'язані ізрозміщеннямобладнання,виробничихплощ,складанням схем провиробничі потоки йграфіки.

8.Організаційний план.

У цьомурозділі наводитисяінформація, щохарактеризуєорганізаційну структуру підприємства,відомості про персонал таорганізаціюробіт.

>Організаційна структура підприємствавиконується увиглядісхеми ззазначеннямвзаємозв'язківміжланками. Характеристикикерівного складудаються наприкладіголовнихкерівниківвиносяться вдодаток добізнес-плану.

Урозділівказуєтьсянаявністькваліфікованоїсили вмісцезнаходження підприємства.

Тутрозглядаються організація роботи, системастимулювання роботи тапросуванняпрацівників послужбі.

Назакінченнядаєтьсякалендарний план (>графік)створення нового підприємства.

9.Оцінкаризиків йстрахування.

>Завданнярозділу –показатимайбутнімінвесторам чи кредиторамфірмиможливіризики на шляхуреалізаціїінноваційного проекту таосновніметодизахисту від їхнівпливу.

>Оцінкуризику можнарозрахуватиприблизно,виходячи ізможливості йоговартостізбитку.Отримана сумаможесвідчити про тобі й маєш якоївартістьдоцільнозастрахуватицей видризику.Страхуванняє одним ззаходівкомпенсаціїможливихвтрат віднастанняризиковихситуацій.

10.Фінансовий план.

>Розділ виненплануватифінансове забезпеченнядіяльності підприємства ізметоюнайбільшефективноговикористаннягрошовихкоштів. Унього входитисукупністьнаступнихдокументів:

-Оперативний план (>звіт)відбиває закожнийперіодрезультативзаємодії підприємства та йогоцільовихринків покожному видупродукції таринку.

-Звіт (план) продоходи тавитрати,прибутки тазбиткизіставляться уформітаблиці.Результати,наведені взвіті,характеризують,наскількиефективно працюєпідприємство.Основнеджерелодоходівбільшостіпроектів –виручка відреалізаціїпродукції, щовизначає усімайбутніаспектидіяльності.

- План рухукоштівпоказуєзміни вмайбутніхперіодах роботи підприємства за такимипоказниками:потікреальних грошей,дивіденди,інвестиції внаявнеобладнання,процентнівитрати таін.

-Балансовийзвітподається заформою,встановленоюміжнародними стандартами, ізвідображеннямчисельнихзначеньпоказників вактиві й впасиві балансу. Цезаключний документбізнес-плану.Вінвідображає стансправ докінця Першого рокуробіт за проектом.

>Наприкінцірозділубудуєтьсяграфікрентабельностівипускупродукції.

11.Стратегіяфінансування.

Убізнес-планвключаєтьсянаступнаінформація:обсяг,джерела та напрямивикористанняінвестицій; формаінвестиційнихкоштів;очікуванийтермін Повернення вложеннихкоштів йотриманняінвесторами прибутку.

>Умовифінансування –цеперш наумови Поверненнякоштів,погашення кредиту.Звичайнорозумієтьсяпогашення 30%позики натретьому й четвертомурокахвиробництва й 40% - нап'ятому.

>Фінансування черезкредитипереважно дляпроектів,пов'язаних ізрозширенням чиреорганізацієювиробництва наіснуючихпідприємствах. Дляпроектів,
>пов'язанихзістворенням нового підприємства,найбільшефективнозалученняакціонерногокапіталу. [1, з. 90-107]


3          >Управлінняінноваційними проектами

3.1Управліннядослідницьким проектом

>Піддослідницьким проектомрозуміютьрозроблений пландосліджень,пошуків,розробок,спрямованих навирішенняактуальнихтеоретичних йпрактичнихзавдань, щомаютьнародногосподарське,соціально-культурне,політичнезначення. Удослідницьких проектахнаводятьсянауковообґрунтованітехнічні,економічні читехнологічні (>інноваційні)рішення.

>Розрізняютьдекількатипівдослідницькихпроектів:

1)Ініціативний проект.Здійснюєтьсяневеликими (до 10фахівців)науковимигрупами чиокремимивченими йзвичайно немаєконкретнихзамовників.Такий проект, як правило,виконуютьпротягом одного –трьох років.Основнийзміст проектускладають: фундаментальнанаукова проблема; конкретна фундаментальна завдання у межахрозв'язуваноїпроблеми;пропонованіметоди йпідходи;очікуванінауковірезультати;сучасний стандосліджень вданійгалузі науки;порівнянняочікуванихрезультатівзісвітовимрівнем; науковийдоробокщодопропонованого проекту,отриманийколективом на даний момент йогоскладання; списокосновнихпублікацій, щостосуютьсяпропонованого проекту;перелік й характеристиканаявних структур,лабораторій,обладнання.

2) Проектрозвиткуматеріально-технічноїбазинауковихдосліджень. Доньоговходять:фундаментальніпроблеми;вказівкасферизастосуванняобладнання;загальний планробіт ізпридбання та введення вексплуатаціюобладнання;перелікобладнання таматеріалів ізобгрунтуваннямнеобхідностіпридбання новогообладнання; контракт напридбання чивиготовлення дорогогоустаткування.

3) Проектстворенняінформаційних систем (>ІС) й базданих.Вінмістить: областьзнання йфундаментальнінауковіпроблеми;конкретнуфундаментальну завдання;пропонованіметоди йпідходи,очікуванірезультати;загальний планробіт всетермінвиконання проекту;сучасний станнаявнихІС вданійгалузі науки, їхньогосвітовийрівень,наявністьвітчизняних чизакордонниханалогів;наявний науковийдоробок;наявністьліцензійнихпрограмнихзасобів;перелік дорогихпрограмних йапаратнихзасобів, котрінеобхіднопридбати;способинаданняІСнауковоїгромадськості;стандартні характеристикистворюваноїІС;функціональні характеристики;додатковіможливості.

4)Видавничий проект. Доньоговходять: фундаментальнанаукова проблема; конкретна фундаментальна завдання у межахданоїпроблеми; план-проспектвидання,обсяг вавторськихаркушах йпередбачуваний тираж;сучасний станпублікацій уданійгалузі науки;ступіньоригінальностіпропонованоговидання; науковийдоробок,наявний автор; списокпублікаційавторів потеміданого проекту.

5) Проектпроведенняекспедиційнихробіт.Він виненрозкрити:фундаментальнунаукову проблему;формулювання конкретнорозв'язуваноїзадачі;науковідоробки,результати, щообґрунтовуютьнеобхідністьпроведенняекспедиційнихробіт;загальний планробіт йперелікнаявного йнеобхідногоустаткування.

6) Проектстворенняцентрівколективногокористування.Вінвідображає: область знань,фундаментальніпроблеми;перелікнаявногообладнання,основні характеристики,технічний стан;наявнийнауково-методичнийдосвідвикористання комплексуобладнання дляфундаментальнихдосліджень;основні напряминауково-методичногорозвитку комплексу,перелікнеобхідногообладнання таматеріалів, щозабезпечуютьстійку роботу комплексу.

>Розглянутівидипроектівможутьскластиокреміінноваційніпроекти врізнихгалузяхнаукових знань. [6, з. 211-220]

>Підготовкавиробництва довипуску новихвиробів напідприємстві носитикомплексний характер йподіляється навнутрішню йзовнішню.Зовнішнюпідготовкуздійснюютьпроектні танауково-дослідніінститути,конструкторські бюро, до тогочисліінноваційніфірми.Внутрішняпідготовка проводитисябезпосередньо напідприємстві. Однак й до того, й віншомувипадку, як й в західних областяхуправлінняпідприємством,вихідним пунктомстратегіїуправліннявпровадженнямновоїтехніки (>вироби, товару)єотриманнянеобхідноїінформації.Інформаційне забезпеченнястратегіїуправліннявпровадженням новоговиробу -складовавсієїінформаційноїсистеми підприємства, конкретнотієїїїпідсистеми, щовідноситься допитаньуправління НТП.

Узагальномувипадкуконструкція новоговиробурозробляєтьсяпоетапно:необхіднірозрахунки;експериментальні роботи;проектування йконструюваннявироби;виготовлення тавипробуваннядосліднихзразків;коректуванняконструкторськоїдокументації за результатамискладаннядосліднихзразківприймальнійкомісії.

>Після цогорозробляєтьсятехнологіявиготовленнявиробів йздійснюється постановка його навиробництво за такимиетапами:розробкадокументації натехнологічніпроцеси;проектування йвиготовленняспеціальноготехнологічногоустаткування іоснащення;налагодженнязасобівтехнологічногооснащеннявиробництва;приймальнівипробуваннясерійної тамасовоїпродукції.

Накожнійстадіїпідготовкивиконуютьсякомплексні роботи:науково-дослідні,дослідно-конструкторські,технологічні,розрахунково-економічні.

>Підготовка довиробництва новоговиробупочинається ізпрогнозування – моменту, колиінноваційний менеджер,абстрагуючись відминулого,звертається вмайбутнє. Тутслідрозрізнятипрогнозуваннястратегічне (>довгострокове) йкороткострокове.Завданнякороткостроковогопрогнозування –передбачення ходуробіт узапланованийперіод годині назалежності відзовнішніх йвнутрішніх умів.Основний методкороткостроковогопрогнозування –експертнаоцінка, борозробникможе не матірнеобхідногостатистичногоматеріалу.

Наоснові прогнозурозробляютьсяоперативніплани йтехнічні заподіяння (>ТЗ) дляпідрозділу.

>Пошук новихідейздійснюється наранньомуетапіінженерногопрогнозування, й тутнеобхідний контактінноваційного менеджера ізусімаможливимиджереламиідей із розробки новихтоварів (>техніки).

>Звертає у собіувагудовгий шлях від ідеїстворення товару до йоговиробництва. Доцихпір багатохтонеразукрупненние підприємствасприймають ідеї із розробки новихвиробів лише черезНДДКР, котріповиннівиконуватисястороннімиорганізаціями. Цезавждивимагаєбезлічірізнихпогоджень,експертиз,засідань.

>Саме пособіконтролюванняетапів розробкиідей, іспитівдосліднихзразків таінших,безумовно, позитивновпливає наякістькінцевоїпродукції,протепоки товардійде доспоживача,він уже моральностаріє, бозгаяно годину.

Новапродукціястворюється заучастю всіхфахівцівфірми –менеджерів,дизайнерів,конструкторів,технологів,випробувачів – натрьохосновнихстадіях:нарадахщодо розробка тазатвердження дизайну;засіданнях ізпідготовкивиробництва;реалізаціївиробництва нового товару.Цістадіїносятьукрупнений йзавершальний характер зарахунокрозширенняфункційдизайнерів йконструкторів.Такерозширенняфункцій дляпроектувальниківдозволяє более оперативновирішуватипроблемистворення новихвиробівще і бодизайнерипостійнонацілені наінновації.

Усучаснихринковихумовахрозвиток підприємства йстворенняновоїтехніки –ценепреривающіеся, щойдутьнаростаючими темпамиінноваційніпроцеси.Підприємство неможерозвиватися й нормальнофункціонувати,якщо неоновлюютьсяструктури йогоуправління й невипускаються усіновітовари.

>Рівеньорганізаціїпідготовкивиробництва,швидкість йточністьвиконання всіхнововведеньвизначаютьконкурентоспроможністьпродукції йвиживання підприємства.

>Науково-технічнийпрогресвідіграєважливу роль урозвитку новихнапряміввиробів, упідвищенні їхньогофункціональних характеристик,однакспоживчийпопит на тих чиіншітовари йконкуренціязмушуютьвиробниківбезперервнооновлювати своюпродукцію.Ідеї, щонадходять відагентів із продажпродукціїфірми,безпосередньопов'язані із маркетингомвиробів. [2, з. 88-93]

>Маркетинговаконцепціяжиттєвого циклу товару (>ЖЦТ)виходить із того, щобудь-якийвиріб,якими бпрекраснимиспоживчимивластивостямивін неволодів, рано чипізновитісняється ізринкуіншим, болеесучасним товаром.Єтовари-довгожителі,товариоднодневкі, але й немає "вічних"товарів.ІснуєкількавидівЖЦТ, щорозрізняються як заформою йзмістом, то й затривалістюстадій циклу. Так,стадіятрансформації ">ідея -розробка - товар"може бутитривалою чидужекороткою.Життєвий цикл товаруможевключати чи невключати у собінауково-дослідні роботи, але йобов'язковомаєстадіївпровадження увиробництво,освоєннятехнологіївиготовлення,вдосконаленняякості.РинковийЖЦТскладається ізстадійвпровадження, зростанню,зрілості,насичення й спаду.

Пристворенні нового товарустадіїЖЦТістотновідрізняються відспоживчогоЖЦТ,проте можнапомітити й багатоспільних, аголовне,взаємопов'язанихтенденцій. І дійсно,жоднафірма,жоднепідприємство помиляюсястворюватиновий товар безурахування йогоспоживчихвластивостей.

>Більшістьскладнихвиробівновоїтехніки, як правило, увиглядіпочатковійстадіїЖЦТпередбачаєпроведеннянауково-досліднихробіт, котріскладаються ізтиповихетапів: розробкиТЗ;вибору напрямідосліджень;теоретичних таекспериментальнихдосліджень;узагальнення,аналізу таоцінкирезультатів.

>Технічне заподіяння –цеобов'язковий документ,необхідний для початкупроведеннянауково-досліднихробіт. Уньомувизначаються позначка,зміст й порядоквиконанняробіт,спосібреалізаціїрезультатів.Даний документ виненузгоджуватися ззамовником.Післязакінченнянауково-досліднихробітрезультатиобговорюються нанауково-технічнійраді, дерозглядається їхньоговідповідністьТЗ.Далівиноситьсярішення пропродовженняробіт нанаступнихстадіяхЖЦТ.

>ДругоюстадієюЖЦТєдослідно-конструкторські роботи. Наційстадіїрозробляються:конструкторськадокументація тадосліднийзразок;технічнапропозиція;технічний проект;робочаконструкторськадокументація навиріб.

>Дослідно-конструкторські роботитакожпроводяться дляствореннятехнологічногоустаткування,необхідного длявиготовленнядосліднихзразків.Розробкавиробузавершується послеусуненнянедоліків,виявленихприймальноюкомісією, йзатвердження актаприйманнядослідногозразка чи партіївиробу.

>ТретястадіяЖЦТполягає упідготовцівиробництва тапостановціпродукції навиробництво йскладається ізнаступнихетапів: пуску таперевіркитехнологічногообладнання; запуску увиробництвопромислової партіївиробів;проведеннякваліфікаційних іспитівсеріївиробів;доробки такоректуваннятехнологічної,конструкторської таіншоїдокументації.

>Першапромисловапартіявиробіввиготовляється ізметоюперевіркиздатностіданоговиробництва забезпечитипромисловийвипускпродукціївідповідно довимогспоживачів йнауково-технічноїдокументації.Зразкипромислової партії ізметоюрекламиможутьдемонструватися навиставках вторгових центрах.

>ЧетвертастадіяЖЦТ –широкевиробництвоствореноговиробу увідповідностізісформованим портфелемзамовлень.ЗавершальноюстадієюЖЦТ длявиробівтривалогокористуванняєспоживання чиексплуатаціявиробу.ТривалістьЖЦТ вкожнийконкретнийперіод НТПвизначаєтьсяфізичним таморальнимтермінамистаріннявиробів, котрі незалежать

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація