Реферати українською » Менеджмент » Інноваційні процеси підпріємств, Що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію


Реферат Інноваційні процеси підпріємств, Що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

НУ “Львівскаполітехніка”

>Інститутекономіки й менеджменту

Кафедра менеджментуорганізації

>Контрольна робота

на задану тему :

«>Інноваційніпроцесипідприємств, щовиготовляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію»

>Виконала:

>ст.гр.МОРм-11

>Карабін М.М.

>Прийняла:

>ЛісовськаЛ.С.

>ЛЬВІВ - 2010


>Зміст

>Вступ

1.Описбізнесу ВАТ «>Миколаївцемент»

2.Аналізінноваційнихпроцесів угалузівиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції по Україні занапрямами

2.1Кількістьінноваційно-активнихпромисловихпідприємств

2.2Групуванняпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції занапрямамипроведенихінновацій

2.3Розподілзагальногообсягуфінансуванняінноваційноїдіяльностіпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції заджерелами

2.4Кількістьпідприємств, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію, щовпроваджувалиінновації

2.5Кількістьпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції, щореалізувалиінноваційнупродукцію

2.6Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію

2.7Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію замежі України

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Останніподії в світі,спричиненіглобальноюсвітовоюкризою, показали, щонасиченістьринків,глобальний характерпропозиціїтоварів тапослугпереводятьсправузавоюванняринків уплощинудинамічноїтехнологічноїконкуренції наосновіінновацій, котрізнижуютьусівидитрансформаційних йтрансакційнихвитрат, атакожстворюютьможливістьекономіїресурсів упроцесіексплуатації чиспоживання.Окрім того,інноваціїдаютьможливістьстворюватинові ринки вразі,якщо впроцесі їхньогореалізаціївдаєтьсязадовольнитинові,раніше неусвідомленіпотреби.

>Інновація –це результаткреативноїдіяльності,якийвтілений у новомупродукті чиновійтехнології,якийапробованийринком йхарактеризуєтьсявисокимрівнемконкурентоспроможності.

Українськаекономіка, Незважаючи начисленніструктурніпроблеми,протягомостанніх семи років (2001—2007 рр.)досягалавідносновисокихтемпівекономічногозростання, котрі всередньомускладали 7,7 %щорічно, щоперевищувалопоказникЄС всередньому на 2,1 %. Заостанні роктапоказникивпровадженняінновацій вукраїнськійекономіцізалишаютьсянезмінними, адеякінавітьзменшуються.Рівеньінноваційностіпромисловихпідприємств до цого години невідповідаєрівню 1991 р.

>Така негативнатенденцієєнаслідкомвідсутності вінноваційномусередовищівенчурнихфондів тацентрів трансферутехнологій,підтримкидіяльностівинахідників,раціоналізаторів,науковців, щомаютьзавершенінауково-технічні розробки.Також надповномуобсязівикористовуєтьсяосвітній та науковийпотенціал,насампередвищихнавчальнихзакладів, у сферіінформаційно-комунікаційних,високихнаукоємнихтехнологій, атакожінформаційніресурсисистеминауково-технічної таекономічноїінформації,зокремабазиданихтехнологій,науково-технічнихдосягнень. Невизначеномеханізмстимулюваннястворенняінноваційноїінфраструктури.

>Крім того,здійсненняінноваційноїдіяльностієдоситьризикована та ітермінокупностінововведень впереважнійбільшостістановить понад 10 років.

>Метоюданоїконтрольної роботиєдослідженняінноваційноїактивностіпромисловихпідприємств України,зокрема тихий, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію.

>Проведеннядослідження якщоздійснене зарізноманітниминапрямами,основними із які якщоаналізкількостіінноваційно-активнихпідприємств;розподілузагальногообсягуфінансуванняінноваційноїдіяльності;кількостіпідприємств, щореалізувалиінноваційнупродукцію;обсягівреалізованоїінноваційноїпродукції.

Упереважнійбільшості, припроведеннірозрахунків, будутьвикористо-вуватисьданіДержавногокомітету статистики упродовж трьохкалендарні рокта (2006 – 2008р.р.)

>Результатианалізу будутьпредставлені звикористаннямтаблиць,рисунків,аналітичнихрозрахунків.Завершальниметапомконтрольної роботи якщоформування з висновкамищодоінноваційноїпривабливостігалузівиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції.


1. >Описбізнесу ВАТ «>Миколаївцемент»

ВАТ ">Миколаївцемент"створене впроцесіприватизаціїмайнаМиколаївськогоцементно-гірничогокомбінату згідно ізрішенням Фонду державногомайна України від 19 апреля 1995 року за №>13-АТвідповідно доПостановиКабінету міністрів України від 7грудня 1992 року №686 "Прозатвердження порядкуперетворення впроцесіприватизаціїдержавнихпідприємств увідкритіакціонерні товариства".Засновиком товаристваєФДМУ.

ВАТ ">Миколаївцемент" -підприємство ізвиробництва цементу умістіМиколаєвіЛьвівськоїобласті.Основноюсировинною базоюєпокладивапняку, щознаходятьсянеподалік від селаДобряниМиколаївського району.

ВАТ «>Миколаївцемент»займається:

>видобутком,виробництвом,переробкою тареалізацієюцементноїсировини;

>виробництвом тареалізацією цементу,клінкеру,будівельноїпродукції;

>виробництвоміншоївласноїпродукції.

>Основними конкурентамиє ВАТ ">Волинь-цемент"; ВАТ ">Подільський цемент", ВАТ "Балцем" таВАТ"КривийРіг Цемент".

З 1999 року ВАТ «Миколаївцемент»,перебуває ускладіГрупи "Лафарж",якійналежить 99,3%акцій, котраєсвітовимлідером увиробництвібудівельнихматеріалів,зокрема, цементу,гіпсу, бетону інаповнювачів.

"Лафарж" -єдинакомпанія угалузібудматеріалів, Яка у 2009році, й уже 5 роківпоспіль, якщо внесено допереліку 100найбільшстабільнихсвітовихкорпорацій.Упродовжбагатьох років своїголовнізусилляспрямовує настабільнийрозвитоккомпанії,працюючи встратегічнихнапрямках якінновації втехнології тапідвищенняефективностівиробництва,створеннядодатковоївартості,повага допрацівників,охоронанавколишнього природногосередовища,збереженняприроднихресурсів таенергії.

Зметоюзбереженняневідновнихприроднихенергоресурсів,зокрема, газу, атакожутриманнясвоєїконкурентноспроможності на цементномуринку України, у 2008році назаводізапровадженно двавагоміінноваційніпроекти.

перший проект –цеперехід із газу навугілля якосновнетехнологічнепаливо.

Проектвключавбудівництвосучасноговугільногомлиназакритого циклу,вартістю 23 млн.євро. тамонтування установок дляподачівугільного пилку до всіхдіючихп'яти печей.

>Відсотоквикористаннявугіллясьогодністановить 94% відзагальноїкількостітехнологічногопалива.Натомість, газвикористовуєтьсялише длярозпалу печей, роботигазогенераторавугільногомлина (длясушіннявугілля) табойлерних установок напідприємстві йскладає 2,5%.

Іншим проектомєчастковазаміна газуальтернативними видамипалива (>Вартістьінвестиції до проектусклалаприблизно 1 млн.євро. ).

>Альтернативнепаливо –цепаливо,отримане шляхомспеціальноїпереробки тапідготовкивідпрацьованихматеріалів, котрімаютьтеплотворнуздатність, йвідповідаютьсанітарним таекологічним нормам. Уцементнійпромисловостіможутьвикористовуватисятаківиди альтернативногопалива, яквикористаніавтомобільнішини,відходидеревообробної,текстильної тамеблевоїпромисловостей, папір, що ненадається до повторноговикористання,побутовівідходи,використанінафтопродукти,ін.

>Сьогодні вякості альтернативногопалива назаводізастосовуютьсязношеніавтомобільнішини, котріпоставляютьсяпереважно ззаводів-виробників шин (>вибракованапродукція) тастанційзаміни автошин.Відсотоквикористання шин вякостіпаливаскладаєблизько 10% однієюпіч чиприблизно 3,5% зарік вцілому позаводі.

>КВЕД ВАТ «Миколаївцемент» 26.51.0 –виробництво цементу.

>Виробництво цементу входити до такого видудіяльності, яквиробництвонеметалевоїмінеральноїпродукції (табл.1).


>Таблиця 1

>Виробництвоіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції [6]

2006 2007 2008

>Виробиізоляторнібагатошаровізіскла, тис. м2

Банки дляконсервування (в 0,5літровомуобчисленні),

млн. прим.

>Ємності длянапоїв йхарчовихпродуктів, млн. прим.

>Посудстоловий,кухонний,іншігосподарсько-побутові

>вироби із порцеляні, млн. прим.

>Виробивогнетривкі, тис. т

>Плити й плиткикерамічні, млн. м2

Цемент, млн. т

>Вапно, тис. т

Блоки тацегла із цементу, штучногокаменю чи бетону

длябудівництва, млрд. прим.умовноїцегли

>Цеглакерамічнаневогнетривкабудівельна,

млрд. прим.умовноїцегли

>Елементиконструкційзбірні длябудівництва із цементу,

бетону чи штучногокаменю, млн. м3

>Листигофровані, шифер тааналогічнівироби

ізазбестоцементу, млн.умовних плит

>Вироби із асфальту чианалогічногоматеріалу в рулонах,

млн. м2

>Шлаковата, ватамінеральнасилікатна тааналогічні

>мінеральнівати (>включносуміші) в блоках, аркушах

чи рулонах, тис. м3

909

840

1950

99,3

1290

19,8

12,2

5342

1,8

1,9

3,2

811

56,2

191

1709

863

2196

79,1

1116

21,3

13,7

5450

2,0

2,1

3,7

748

56,6

187

2238

1045

2417

57,8

1128

27,5

15,0

5688

2,2

2,3

4,6

632

55,5

252


2.Аналізінноваційнихпроцесів угалузівиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції по Україні занапрямами

 

2.1Кількістьінноваційно-активнихпромисловихпідприємств

>Інноваційна діяльністьєголовнимджереломефективногофункціонуваннясучасногопромисловоговиробництва.Конкурентоспроможністьконкретноїорганізації, йекономіки вцілому,визначається нелишеобсягамивиробництва таекспорту, асаме,наявністюінноваційноїскладової увиробництві.

Засучасних умівпідприємству у тому,щобзавоювати таутримуватиконкурентоспроможність як насвітовому то й навнутрішньому ринках,необхідно матірособливітехнології тавипускативиняткову заспоживчоюцінністюпродукцію.Основним принципомсучасногорозвитку шкірноговиробничого підприємстваєпостійнеоновленнявиробничихпроцесів,цілеспрямованепроведення тастворення новихоб'єктівпромисловості [1].

>Інноваційнимпідприємствомвизнаєтьсяпідприємствобудь-якоїформивласності,якщо більше, ніж 70відсотківобсягу йогопродукції (угрошовомувимірі) зазвітнийподатковийперіодєінноваційніпродукти чиінноваційнапродукція.Інноваційнепідприємствоможефункціонувати увиглядіінноваційного центру,бізнес-інкубатора,технополісу, технопарку тощо [3].

>Підінноваційно-активнимпідприємствомвітчизняна статистикарозумієпідприємство, щозаймалосяінноваційноюдіяльністю.

Донапрямівінноваційноїдіяльностітрадиційновідносять:здійсненнядосліджень йрозробок;придбання новихтехнологій (у томучисліпридбання прававласності навинаходи,кориснімоделі,промисловізразки, атакожліцензій навикористаннязазначенихоб'єктів),придбання машин,обладнання, установок,іншихосновнихфондів йздійсненнякапітальнихвитрат,пов'язаних ізупровадженнямінновацій,виробничепроектування [5].

>Таблиця 2

>Кількістьінноваційно-активнихпромисловихпідприємств за видамиекономічноїдіяльності 2006-2008р.р. [6]

2006 2007 2008
>усього >відсотків дозагальноїкількостіпідприємств >усього >відсотків дозагальноїкількостіпідприємств >усього >відсотків дозагальноїкількостіпідприємств
>Промисловість 1193 11,9 1118 11,2 1472 14,2

>Добувнапромисловість

>добуванняпаливно-енергетичнихкориснихкопалин

>добуваннякорисних

>копалин,крімпаливно-

>енергетичних

29

12

17

5,4

4,3

6,5

26

9

17

4,8

3,3

6,3

33

13

20

5,9

4,7

7,0

>Переробнапромисловість

у томучислі

>виробництвохарчових

>продуктів,напоїв

татютюновихвиробів

легкапромисловість

>текстильневиробництво;виробництвоодягу,

>хутра тавиробів ізхутра

>виробництвошкіри,виробівзішкіри таіншихматеріалів

>обробленнядеревини тавиробництвовиробів іздеревини,кріммеблів

>целюлозно-паперове

>виробництво

>виробництво коксу,продуктів

>нафтоперероблення

>хімічна танафтохімічна

>промисловість

>виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральноїпродукції

>металургійневиробництво

тавиробництвоготових

>металевихвиробів

>машинобудування

>виробництво машин таустатковання

>виробництвоелектричного,електронного таоптичного

>устатковання

>Виробництво тарозподіленняелектроенергії, газу та води

1132

267

74

57

17

23

40

19

115

73

85

394

173

142

32

13,3

9,9

9,9

9,3

13,1

6,2

7,7

38,0

19,9

10,1

13,3

22,0

18,1

26,2

3,2

1058

243

53

41

12

22

42

16

123

73

86

360

157

135

34

12,4

9,4

7,3

6,9

8,8

5,6

7,7

33,3

20,1

9,7

12,9

20,2

16,7

24,7

3,6

1379

343

76

65

11

48

69

16

146

100

109

421

189

162

60

15,7

13,2

10,5

11,0

8,3

11,3

12,2

33,3

21,6

14,2

15,0

23,3

20,0

27,6

6,1

>Інноваційнаактивність упромисловості Українихарактеризуєтьсяданими,наведеними у табл. 2.

якбачимо ізтаблиці 1,кількістьінноваційно-активнихпромисловихпідприємств в Українізростає. У 2008році, порівняно з 2006,цякількістьзбільшилась на 279 од.Найбільшетакезростання відбулося упідприємствах ізвиробництва

>харчовихпродуктів,напоїв татютюновихвиробів (на 67 од),целюлозно-паперовевиробництво (на 29 од.)іншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції (на 27 од.), упідприємстваххімічної танафтохімічноїпромисловості (31-ий од.),машино-будування (на 27 од.),виробництві машин таустаткування (на 16),виробництвіелектричного таоптичногоустаткування (на 20 од.).

Напершийпоглядцірезультатиєдоситьвтішними,протеслідвиділити ті, що сам відсотокінноваційно-активнихпідприємств узагальнійкількостіпромисловихпідприємствстановить лише 14, 2 %.Порівняно із 2007 фатальністювінзвичайнозбільшився ,протесаме зарахунок збільшеннякількостіпромисловихпідприємств на 25%. Томуможемозробитивисновок щоінноваційнаактивністьпромисловихпідприємствпомітноспадає.

Коли жстосуєтьсяпідприємств, щовиготовляютьнеметалевумінеральнупродукцію,то тутситуаціяаналогічна. Хочаінноваційнихпідприємств стало більше,протепорівнюючитемпизростаннязагальноїкількостіпромисловихпідприємств ізінноваційно-активними з дохідними статтямивідбувається спад (мал.1)


Мал.1Темпизростанняінноваційно-активнихпідприємств, щовиготовляютьнеметалевумінеральнупродукцію впорівнянні дозагальноїкількостіпромисловихпідприємств (>2006-2008р.р.)

Зданих рис. 1 видно, що у 2007році порівняно із 2006кількістьінноваційно-активнихпідприємств, щовиготовляютьнеметалевумінеральнупродукцію незмінилась (73 підприємства у2006р. йаналогічна сума у 2007році.),проте якзагальнакількістьпромисловихпідприємствзменшилась на 3,6%.

Та уже черезрік, у2008р.цетенденціязмінилась унегативну бік. ЗаданимиДержкомстату,темпизростаннякількостіінноваційно-активнихпідприємств, щовиготовляютьнеметалевумінеральнупродукціюстановили 137 %.Проте ваналогічнийперіод цого ж рокутемпизростаннязагальноїкількостіпромисловихпідприємствстановили 146, 39%.

Отже,хоча в Україні ізрослачасткаінноваційно-активних, щовиготовляютьнеметалевумінеральнупродукцію, та відбулосяцезростання лише зарахунок збільшенняновостворенихпромисловихпідприємств.

>Держкомстатом Українипроводятьсярегулярніопитуваннякерівників про заподійнизькоїінноваційноїактивності їхніпідприємств. Заданимиобстеження,проведеного у 2008році,інноваційну діяльністьпідприємствстримують:нестачавласнихкоштів (вказалимайже 83,0 %промисловихпідприємств),недостатняфінансовапідтримка держави (56,6 %),великівитрати нанововведення (55,9 %),високийекономічнийризик (38,9 %),недосконалістьзаконодавчоїбази (37,7 %),тривалийтермінокупностінововведень (34,6 %),відсутністькоштів узамовників (31,7 %).Крім того, 19,5 %промисловихпідприємствзазначили, щоздійсненнюнововведеньперешкоджалинестачаінформації проновітехнології, 18,5 % –відсутністьможливостей длякооперації ізіншимипідприємствами йнауковимиорганізаціями, 18,3% –нестачаінформації про ринкизбуту, 17,2 % –відсутністькваліфікованого персоналу, 16,0 % –відсутністьпопиту напродукцію, 14,5 % –несприйнятливістьпідприємств донововведень [2].

Отже,данівказанихопитуваньдозволяютьзробитивисновок про тобі й маєш думкукерівниківпромисловихпідприємств,протягомостанніх роківзначнозбільшивсяризикінноваційноїдіяльності, атакожпосилилася проблемавідсутностікваліфікованого персоналу.

2.2Групуванняпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції занапрямамипроведенихінновацій

>Найпоширенішінапрямипроведенняінноваційпідприємствами, щовиготовляютьіншунеметалевумінеральнупродукціюнаведені утаблиці 3.

>Таблиця 3

>Групуванняпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції занапрямамипроведенихінновацій у2006-2008р.р. [4]

>Виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральноїпродукції

>Всього З нихзаймалисяінновацій-ноюдіяльністю >Утомучислівитрачаликошти на
>Внутрішні НДР >Зовнішні НДР >Придбання машин,обладнань,установок >Іншізовнішнізнання >Інше
2006
726 73 12 7 34 14 12
2007
821 100 12 3 67 5 19
2008
874 90 11 6 50 5 13

>Дані табл. 3свідчать про ті що ізкожним фатальністюкількістьпідприємств, щозаймаютьсявиробництвоміншоїнеметалевоїмінеральноїпродукціїзбільшується.Проте, на шкода,інноваціїпроводятьприблизно 10 % із них.

У 2007спостерігаєтьсянайбільшаактивністьпідприємств доінноваційноїдіяльності. З них 67підприємстввитрачаликошти напридбання машин,обладнань,установок, 12 навнутрішні НДР, 3 назовнішнізнання.

>Проте уже у 2008роцікількістьцихпідприємствзменшилась на 10 од.,попри ті що новихутворилось 53.Відповіднозменшилосьвитрачаннякоштів напридбання машин,обладнань,установок, навнутрішні НДР, назовнішнізнання таінше.

2.3Розподілзагальногообсягуфінансуванняінноваційноїдіяльностіпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції заджерелами

>Джереламифінансовоїпідтримкиінноваційноїдіяльностіможуть бути :коштиДержавного бюджету України,власнікоштифінансово-кредитнихустанов,власні чизапозиченікоштисуб'єктівінноваційноїдіяльності,іншіджерела, незабороненізаконодавством України.Джерелафінансуванняінноваційноїдіяльностіпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції схематичнозображені на рис. 2

>Рис. 2Джерелафінансуванняінноваційноїдіяльностіпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції


З мал.2можемозробитинаступнийвисновок :обсягифінансуванняінноваційноїдіяльності напідприємствахзростає. У 2008році було бвитрачено на 68,59 %коштів понад порівняно із2007р.Протезалученняцихкоштіввідбувається зарахуноквласнихджерелфінансування тачастковокредитів, держава тавітчизняніінвестори упродовж трьох рокта невитратили аніодноїгривні нафінансуванняінноваційноїдіяльності напідприємствах.

>Також із рис. 2бачимо, що у 2007-2008р.р.зарубіжніінвесторивклали вінноваціїпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукціїблизько 23614,8тис.грн, щостановить 1,87 % відзагальногообсягуфінансування упродовж трьох рокта.

 

2.4Кількістьпідприємств щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію, щовпроваджувалиінновації

>Інновації –новостворені чивдосконаленіконкурентоздатнітехнології,продукція чипослуги, атакожорганізаційно-технічнірішеннявиробничого,адміністративного,комерційного чиіншого характеру, щоістотнополіпшують структуру таякістьвиробництва.Позитивнийвпливінноваційноїдіяльності наекономічніпоказникивиробництваєбезперечним.Більшістьпідприємств, щовпроваджувалиінновації, здобулизначніобсяги прироступродукції,підвищилиїїконкурентоспроможність,розширили ринкизбуту [2].Кількістьпідприємств, щовпроваджувалиінновації показано утаблиці 5.

>Таблиця 5

>Кількістьпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції, щовпроваджувалиінновації у2006-2008р.р. [4]

>Виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральноїпродукції

>Всього >Відхилення
2006 2007 2008 2006/2007 2008/2007
52 80 80 + 28 -

якбачимо ізтаблиці 5 2007рік дляпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції був болееінноваційно-активним. Упорівнянні із 2006 фатальністю, у2007р.кількістьпідприємств, щовпроваджувалиінноваціїзбільшилась на 28 од. Та уже у 2008роціця позитивнотенденціязміниласьзастоєм.

>Також, у тихийпідприємствах, девпроваджувалисьінновації,переважаєтенденція до збільшення новихтехнологічнихпроцесів, що йвказано на рис.3

>Рис. 3Динамікакількостіпідприємств, щовпроваджувалиновітехнологічніпроцеси таосвоюваливиробництвоінноваційнихвидівпродукції

2.5Кількістьпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції, щореалізувалиінноваційнупродукцію

>Інноваційноюможе бутивизнанапродукція, котравідповідає такимвимогам:

а) вонє результатомвиконанняінноваційного проекту;

б) такапродукціявиробляється в Українівперше, чиякщо невперше, то порівняно ізіншоюаналогічноюпродукцією,представленою наринку,єконкурентоздатною ймаєсуттєвовищітехніко-економічніпоказники [3].Кількістьпідприємств із, щореалізувалиінноваційнупродукцію показано утаблиці 6 .


>Таблиця 6

>Кількістьпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції, щореалізувалиінноваційнупродукцію у 2006-2008р.р. [4]

>Виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральної

>продукції

>Кількістьпідприємств, щореалізувалиінноваційнупродукцію З них

>Продукція, що був

>новою дляринку

>Продукція що бувновою лише для підприємства
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
62 73 65 13 19 11 45 58 59
>Відхилення >Відхилення >Відхилення
2006/2007 2008/2007 2006/2007 2008/2007 2006/2007 2008/2007
+ 11 -8 +6 -8 +13 +1

Зданих табл. 5 видно, що у 2007роцікількістьпідприємств, щореалізувалиінноваційнупродукціюзросла на11од.Також у цьомуперіоді, порівняно ізпопереднімзростала йпродукція що бувновою наринку (на 6 од.) тапродукція, що бувновою лише для підприємства. Та уже черезрікціпоказникипомітнозменшились.

>Такожцікавимє і тієї факт, щоінноваційнапродукціяпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції, впорівнянні ізвсієюпромисловою, щореалізовується наукраїнськомуринкуєдужемізерною, щозображено на малюнку 3.

У 2008році, порівняно із 2007 фатальністюкількістьпідприємств, щореалізувалипромисловупродукціюзбільшилась на 98 од.Тоді яккількістьпідприємств ізвиробництваіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції, щореалізувалиінноваційнупродукцію на 8 од (рис.4).


>Рис. 4Кількістьпідприємств в Україні, щореалізувалиінноваційну тапромисловупродукцію

2.6Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію (>таблиця 7)

>Таблиця 7

>Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію у 2007-2008р.р. [4]

>Всього Ззагальногообсягуреалізованоїінноваційноїпродукції
>тис.грн. у % дозагальногообсягуреалізованоїпромисловоїпродукції >Продукція, що бувновою дляринку >Продукція що бувновою лише для підприємства
2006

>Виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральноїпродукції

464522,5 3,9 173731,41 290791,09
2007

>Виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральноїпродукції

745523,5 3,1 291779,4 453744,1
2008

>Виробництвоіншої

>неметалевоїмінеральноїпродукції

978118 3,2 426463,5 551654,5

>Данітаблиці 7свідчать про ті, щообсягиреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію у 2008році порівняно із 2006 р.зрослимайже на 52 тис. грн..Проте у % дозагальногообсягуреалізованоїпромисловоїпродукціїзменшились на 0,7 %.

>Також вартозазначити, щокількістьпродукції, котра бувновою наринкузростає, тоді яккількістьпродукції що нова лише для підприємстваспадає (див. мал.5)

>Рис. 5Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємств, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію у %

2.7Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію замежі України

>Найхарактернішимпоказникомефективностіінноваційноїдіяльності, щоводночасхарактеризує йконкурентоспроможністьпродукції,єзростанняобсягуреалізаціїпродукції навнутрішньому тазовнішньому ринках.

>Оцінкуефективностіінноваційноїдіяльності упромисловостісьогодні вціломудоцільнодавати за результатамианалізудинамікиреалізаціїпродукціїсаме назовнішньомуринку,оскількиміжнароднийдосвідсвідчить, щоуспішнийвихідкраїн зкризи задопомогоюінноваційпочинаєтьсянині упершучергу шляхомекспортувисокотехнологічноїпродукції.

>Наявністьпроблеми ізреалізацією українськоїпродукції назовнішньомуєпідтвердженнямпоки, щонизькоїконкурентоспроможностіпродукціївітчизняноготоваровиробника [1].

>Дані за 2008рік впорівнянні із2006р.вказують нанебажанудинаміку (див. мал.6)

>Рис. 6Динамікакількостіпідприємств, щореалізовуютьіншунеметалевумінеральнупродукцію замежі України

якбачимо із рис. 6,кількістьпідприємств у 2008році, щореалізовуютьіншунеметалевумінеральнупродукцію назовнішньомуринку, впорівнянні із 2006 фатальністю,стрімкозменшилась. Ісудячи ізситуації, Якасклалась на ринках України взв’язку ізфінансовоюкризоюцякількістьзросте нескоро.


>Таблиця 8

>Обсягреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію замежі України у 2006-2008р.р. [6]

>Виробництвоіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції >Обсягреалізованоїінноваційноїпродукції замежі України >Відхилення (>тис.грн)
>тис.грн у % дозагальногообсягуреалізованоїінноваційноїпродукції
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006/2007 2008/2007
105085 116763 150849 22,6 15,7 15,4 +11678 +34086

>Данітаблиці 8свідчать про ті, щообсягиреалізованоїпродукції у 2007році впорівнянні із 2006 р.збільшились на 11678тис.грн., а 2008 впорівнянні із 2007збільшились на 34086тис.грн.Протеякщоаналізувати увідсотках дозагальногообсягуреалізованоїінноваційноїпродукції те в 2006роцівінстановив 22,6 %, а й у2007роцізменшився на 6,9% , а 2008році на 0,3 % (впорівнянні із 2007 фатальністю) .

>Подано (отримано ) заявок навидачуохороннихдокументів до (від)Державного департаментуінтелектуальноївласності тапатентнихвідомствіншихкраїн

Одним ізважливихкритеріївоцінкиконкурентоспроможності ітехнічногорівнябудь-якоїпродукції,технології,технічногорішення тощоєнаявністьохороннихдокументів, що, на свійчергу,сприяєактивізаціїінноваційноїдіяльності впромисловості.

>Минулого року (>2008р. ),середпідприємств, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію,спостерігалосязростанняактивності уподанні заявок навидачуохороннихдокументів наоб'єктипромисловоївласності (>таблиця 9). Так, доДержпартаменту Українинадійшло 3 заявки навинаходи, тоді як у 2007році не було б жадної. Накориснімоделінадійшло 3 заявки у 2007році, а 2008 р.- 6 заявок.

>Отримали 7 заявок навинаходи у 2008році, накориснімоделінадійшло 6 заявок, напромисловізразки – 2 заявки (>таблиця 10)


>Таблиця 9

>Кількістьподаних заявок навидачуохороннихдокументівпідприємствами, щовиготовляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію за 2006-2008р.р.[6]

>Виробництвоіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції >Подано заявок навидачуохороннихдокументів
ДоДержавного департаментуінтелектуальноївласності Допатентнихвідомствіншихкраїн
>винаходи >кориснімоделі >промисловізразки >винаходи >кориснімоделі >промисловізразки
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
- 3 3 6 - - - - - 1 - -

>Таблиця 10

>Кількістьотриманихохороннихдокументівпідприємствами, щовиготовляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію за 2006-2008р.р.[6]

>Виробництвоіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції >Отриманоохороннихдокументів (>патентів)
України >іншихкраїн
>винаходи >кориснімоделі >промисловізразки >винаходи >кориснімоделі >промисловізразки
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
3 7 4 6 - 2 - - - - - -

>Висновки

>Інноваційна діяльність — процес,спрямований нареалізаціюрезультатівзакінченихнауковихдосліджень йрозробок чиіншихнауково-технічнихдосягнень уновий чивдосконалений продукт, щореалізується наринку, уновий чивдосконаленийтехнологічний процес, щовикористовується упрактичнійдіяльності, а й упов’язані ізцимдодатковінауковідослідження й розробки. При цьомуслідвраховувати, щоінноваційна діяльністьозначає весь, безвиключень,інноваційний процес,починаючи ізпоявинауково-технічної ідеї йзавершуючирозповсюдженням (>дифузією) продукту.

>Інноваційний процес усучасномурозумінні необмежуєтьсяпершоюпоявою наринку нового продукту,послуги чидоведенням допроектноїпотужностіновоїтехнології. Помірі поширенняінноваціявдосконалюється,стає болееефективною,набуваєраніше невідомихспоживчихвластивостей. Цевідкриває длянеїновісферизастосування, ринки, новихспоживачів.

На вухо 90-х рр. Українаволоділазначнимиможливостями дляуспішногорозвитку внауково-технологічній сфері. У Україні було бстворенонауково-технічнийпотенціал,який забагатьма параметрамивідповідаврівнюнайбільшрозвиненихкраїн.Вітчизняна наука татехнології із окремихпріоритетнихнапрямів,наприклад,матеріалознавства,теоретичноїфізики, математики,зварювальноговиробництва,захисних тазміцнюючихпокриттів,біотехнологій тощо,зберігаютьпередовіпозиції у світі.Протецейперехідстримувавсязагальноюорієнтацієюекономічногорозвитку наекстенсивний типвідтворення, щозумовлювалосязастарілістю форм йметодів директивногопланування,обмеженим доступомгалузейзагальногопризначення доінноваційнихрезультатів,недосконалістюкритеріївефективностіекономічногорозвитку,обмеженістюфінансовихресурсів тавідсутністюналагоджених йпостійнодіючихмеханізмівїхньоїконцентрації наінноваційнихпріоритетах.

І якнаслідок, рейтинг українськоїекономіки :

згіднодоповідіВсесвітньогоекономічного форуму "The GlobalCompetіtіvenessReport 2008 -2009" (станом на 08.11.2008 р.), Україназаймає 72місце усвітовому рейтингуконкурентоспроможностіекономік (у 2007 р. – 73).

за рейтингом у сферіінновацій - 73-75місце,ділячи його з Пакистаном йЄгиптом.

>Адже із самого початкуреалізаціїпроголошеногокерівництвом України курсу напереведення національноїекономіки наінноваційний шляхрозвиткувиниклисерйознітруднощі ізфінансуванням цогопроцесу.Такереформуванняпотребуєзначнихкапіталовкладень,протеані держава,анівітчизняніпідприємці табізнесмени їхні немають.

>Аналіз станурозвиткуінноваційноїдіяльності в Українідаєзмогувідзначити, щоостаннімироками понад 80 %промисловихпідприємств незаймаютьсяінноваційноюдіяльністю. Так,кількістьпромисловихпідприємств, щозаймалисьінноваційноюдіяльністюзменшилась із 18,0 % у 2000 р. до 14,2 % у 2008 р., а тихий, щовпроваджувалиінновації - із 14,8 % у 2000 р. до 11,5 % у 2008 р.

>Аналогічна часткаспіткала й підприємства щовиготовляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію. Асамепідприємств-виробників цементу,вапна,керамічних плиток,листигофровані, шифер,посудстоловий,шлаковату, ватумінеральнусилікатну.

ЗаданимиДержкомстату,темпизростаннякількостіінноваційно-активнихпідприємств, щовиготовляютьнеметалевумінеральнупродукціюстановили 137 %.Проте ваналогічнийперіод цого ж рокутемпизростаннязагальноїкількостіпромисловихпідприємствстановили 146, 39%.

Зкожним фатальністюкількістьпідприємств, щозаймаютьсявиробництвоміншоїнеметалевоїмінеральноїпродукціїзбільшується.Проте, на шкода,інноваціїпроводятьприблизно 10 % із них. Упорівнянні із 2006 фатальністю, у2007р.кількістьпідприємств, щовпроваджувалиінноваціїзбільшилась на 28 од. Та уже у 2008роціця позитивнотенденціязміниласьзастоєм.

У 2007спостерігаєтьсянайбільшаактивністьпідприємств доінноваційноїдіяльності. З них 67підприємстввитрачаликошти напридбання машин,обладнань,установок, 12 навнутрішні НДР, 3 назовнішнізнання.Проте уже у 2008роцікількістьцихпідприємствзменшилась на 10 од.,попри ті що новихутворилось 53.

>Обсягиреалізованоїінноваційноїпродукціїпідприємствами, щовиробляютьіншунеметалевумінеральнупродукцію у 2008році порівняно із 2006 р.зрослимайже на 52 тис. грн.Проте у % дозагальногообсягуреалізованоїпромисловоїпродукціїзменшились на 0,7 %.Кількістьпідприємств у 2008році, щореалізовуютьіншунеметалевумінеральнупродукцію назовнішньомуринку, впорівнянні із 2006 фатальністю,стрімкозменшилась (із

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація