Реферати українською » Менеджмент » Інноваційні стратегії


Реферат Інноваційні стратегії

>Зміст

Тема 1:Основніпоняттяінноваційного менеджменту

Тема 2:Організаційніструктури тафакторивпливуінноваційного менеджменту

Тема 3:Вибірорганізаційних формінноваційноїдіяльності

Тема 4:Інноваційна діяльністьрегіональнихнауково-технічнихцентрів тафінансово-промислових груп

Тема 5:Інноваційністратегії

Тема 6:Видиінноваційнихстратегій

Тема 7:Стратегії в сферімасовоговиробництва

Тема 8:Стратегіїфірм-патієнтів

Тема 9:Стратегії.Інноваційна рольексплерентів

Тема 10:Стратегії в сфері малого неспеціалізованогобізнесу

Тема 11:Міжнароднідонорськіорганізації, яксуб'єктиінвестуванняінноваційнихпроектів

Тема 12:Завдання йосновніприйомиекспертизи таінноваційнихпроектів

Тема 13:Економічнаефективністьінноваційнихпроектів

>Витяг ізробочоїпрограми

Списокрекомендованоїлітератури


Тема 1:Основніпоняттяінноваційного менеджменту

1.         >Управліннянововведеннями -новийнапрямок уменеджменті

сучасний менеджментнеможливий безуправліннягрошовими потоками тазнаннямилюдини. Томуостаннім годиноюнабулипоширеннятакі напрями як:

>інвестиційний менеджмент;

>інноваційний менеджмент.

>Використання знаньлюдини,застосуванняідей, котрівиникаютьвнаслідок НТПсучасними менеджерамиможливо набудь-якихділянках роботи відпідрозділу довсієї країни.

>Дисциплінаінноваційного менеджментувивчаєекономічні,організаційно-управлінські,соціально-психологічніфактори, щовпливають наінноваційніпроцеси, атакожнайефективнішіформиорганізаціїцихпроцесів.

>Інноваційний менеджмент –цесукупністьзасобів,методів, формуправлінняінноваційнимпроцесом.

2.         >Термінологічнийапарат вінновації

Усвітовійекономічнійлітературі “>інновація”інтерпретується якперетворенняпотенційного НТП вреальний.

>Розглянемодекількаваріантіввизначеньінновацій.

П.Твіст – процес вякомувинахід чиідеяотримуютьекономічнізміни.

Ф.Міксон –цесукупністьтехнологічних,виробничих,комерційнихміроприємств, щопризводить допояви наринку нових йпокращенихпромисловихпроцесів йобладнання.

Б. Санто –цетакийсуспільно-технічно-економічний процес,який черезпрактичневикористанняідей тавинаходівпризводить доствореннякращих засвоїмивластивостямивиробів татехнологій.

>Шумпетер –це нованауковообґрунтованакомбінаціявиробничихфакторів, щомотивуєтьсяпідприємницьким духом.

Таким чиномінноваціяєнаслідкомінноваційноїдіяльності.Аналізрізнихвизначень приводити доти, щоспецифічнийзмістінноваціїскладаютьзміни, аголовноюфункцієюінноваційноїдіяльностієфункціязмін.

>Шумпетерналічує 5типовихзмін:

1.випуск нового продукту, чивідомого продуктуновоїякості (Фанта лимон).

2.впровадження нового методу (>доїння молока)виробництва.

3.проникнення нановийринокзбуту (йогурт).

4.отримання новихджерелсировини чинапівфабрикатів (>Мівіна).

5.організаційнаперебудова (>об'єднання).

3.Циклічністьрозвитку. Концепцію великихциклів

>Розвиток якфілософськакатегорія, Якапередбачаєбезперервнеколиванняділовоїактивності,екстенсивного йінтенсивного темпу зростанню,цесвоєріднааксіома.

>Циклічність –це рух відоднієїмакроекономічноїрівноваги додругої.

>Епіцентромциклічного рухує кризу, вякійпоєднуються позначка таімпульс зростаннюекономіки.Кризаутворюєвихідну базу для новихкапіталовкладень йнововведень із тим, щобвідтворити не лишедокризовийрівеньприбутку, а і забезпечити йогозростання.

>Зобразимоциклічністьрозвитку

4.Загальна модельінноваційногопроцесу

>Інноваційний процес – >це процесперетвореннянауковогознання уфізичнуреальність,якийздійснюється упросторі тачасі йскладається із такихстадій:

>виникнення ідеї,фундаментальнідослідження,прикладнідослідження,технічні розробки,дослідневиробництво,масовевиробництво,споживання.

>Терміниінновація йінноваційний процесблизькі але й неоднозначні.

>Інноваційний процеспов'язаний зстворенням,освоєнням тарозповсюдженнямінновації.

>Обов'язковоювластивістюінноваціїєнауково-технічна новизна,виробничезастосування такомерційнацінність.

>Розрізняють трилогічнихформиінноваційногопроцесу:

1.простийвнутрішньоорганізаційний.

2.простийміжорганізаційний.

3.розширений.

1 – неє предметомкупівлі-продажу. Усі для собі.

2 – мивиробили, ахтосьпридбав.

3 –безлічспоживачів,виробників.

>Зобразимо втабличнійформіетапиінноваційногопроцесу татипинововведень.

>Нововведення

>Видидіяльності НДР >ДКР >Застосування >Виконання
>Фунд. >Прикл. >Тех.-техн >Комерц. >В-во >Спожив. >Удоскон. Модерн.
>Результати >Навч.науковізнання >Новізнання >дослідж.ринку >Зручний длякомерц.використ. >Технічна змінув-ва >Техно-логічна зміну >Якіснийвиріб >Моди-фікація
>Етапиінноваційн.процесу >НАУКОВИЙ >ТЕХНІЧНИЙ >ТЕХНОЛОГІЧ. >ЕКСПЛУАТ.
>Типинововведень >Базовий >Прикладний >Поліпшення >Модифікація
>Оцінканововведень >Істотні >Неістотні

Тема 2:Організаційніструктури тафакторивпливуінноваційного менеджменту

 

1.         >Організаційніструктуриінноваційного менеджменту

>Організаційніструктуриінноваційного менеджменту –цеорганізації котрізаймаютьсяінноваційноюдіяльністю,науковимидослідженнями тарозробками.

>Наукова організація –це організація дляякоїнауковідослідження й розробкиєосновним виглядомдіяльності:

Сектор науки

>Зміст

>Державний
>Організаціїміністерств йвідомств, щозабезпечуютьуправління Державою тазадоволення потребсуспільства вцілому.Безприбутковіорганізаціїповністю чи в основномуфінансованіурядом.Ціорганізаціїобслуговуютьвищепереліченівідомства (>своєріднідержавніфонди).
>Підприємницький >Всіорганізації й підприємстваосновна діяльність якіпов'язана ізвиробництвом вцілях продаж.Приватнібезприбутковіорганіці. (>обслуговуютьцікомеційніорганізації
>Вищаосвіта >Науково-досліднісектори,вузи.
>Приватнийбезприбутковий >Професійніспілки,різніоб'єднання,асоціації,фонди.

 

>Венчурніфірми >являють собоюсамостійні,невеликіфірми, щоспеціалізуються надослідженняхрозробках,виробництвіновоїпродукції.

>Вонипрацюють наетапах зростанню йнасиченнявинахідницькоїдіяльності йдещоспадаючоїактивностінауковихдосліджень.Створеннявенчурнихфірмпередбачаєнаявністькомпонентів:

1.інноваційної ідеї

2.суспільноїпотреби вреалізаціїцієїпотреби

3.ризиковогокапіталу дляфінансування.

>Венчурнефінансуванняздійснюється в інших формах:

1.придбанняакційвенчурнихфірм

2.надання кредиту.

>Особливості:

1.дольова доля;

2.безпосередня доля вфінансовій сфері;

3.кошти надовгостроковийтермін.

2види:

1.вагомийризиковийбізнес;

2.внутрішнійризиковийструктурнийпідрозділ великихкорпорацій.

2.Фактори, щосприяють чи несприяютьінноваційнійдіяльності

1.недовіраменеджерів довисунутихідей;

2.необхідністьвеликоїкількостіузгоджень новихідей;

3.негативнірішучінаслідки;

4.суцільний контролю надкожнимкроком новатора;

5.виникнення увищестоячогокерівництва “синдромувсезнаючихекспертів”;

6.нестабільнаекономічна йполітичнаситуація.

>Фактори, що >підтримують новаторство:

1.наданнянеобхідноїсвободи прирозробціінновацій.Забезпеченнянеобхідними ресурсами йобладнанням.

2.проведеннядружніхдискусійстосовно предметадосліджень

3.підтримкаефективнихзв'язків ізколегами.

>Фактори, що >підсилюють >інновації:

1.підтримкапрагненняпрацівниківпостійновчитись;

2.можливістьвільновисловлювативласну думку;

3.наданнязмістовноїділовоїінформації,навітьякщо вона негативна;

4.проведеннярегулярнихнарадробочих груп.


Тема 3:Вибірорганізаційних формінноваційноїдіяльності

1.         >Формуванняінноваційноїдіяльності

>Різноманітністьвнутрішніх таміжфірмовихорганізаційних формінноваційноїдіяльності на державному,регіональному,галузевому,муніципальномурівнієоднією ізважливихособливостейінноваційногоринку насучасномуетапі.

>Інноваційнаактивність великі йдрібнихорганізаційрозрізняються взалежності від їхніцілей тастратегічної мети. Цеобумовлюємножинністьорганізаційних формінноваційноїдіяльності: відфірм-інкубаторів доствореннярізнихальянсів, відлокальнихвдосконалень доміжнародноїінтеграції. Для забезпеченнянеперервностіноваторськихідейкерівникамиорганізаційнаридаєтьсявеликезначеннятінізаціїрольовихфункційспеціалістів вінноваційнійдіяльності.

Узалежності відприналежностіорганізації доти чиіншого корпоративногорівнядіяльностівизначаються заподіяння,діловігоризонти тарозподілризиків заінноваційними проектами. Дорізних формвнутрішньо-фірмовихорганізаційнихутвореньвідносять:

>гурткиякості (>Японія)

>тимчасово-творчіколективи

>цільовігрупи

>Ризиковіпідрозділистворюються великимикорпораціями вціляхосвоєння новихтехнологій йявляють собоюневеликіавтономно-керованіспеціалізованівиробництва.Діяльністькорпораціїможенаправлятись настворення новихвиробів,обмінтехнологіями всерединіфірми,підвищеннясамостійностіпідрозділів,розширенняповноваженьноваторів. Так дляреалізації новихідейможестворюватисьсамостійна група.

2.         >Форми малогоінноваційногопідприємництва

>Однією із форм малогоінноваційногопідприємництваєствореннямалихфірм у межах старихкомпаній (>банкруцтво великих й т.д.).Інноваційноюформоюєутвореннявенчурнихфірм. Для цого групаспеціалістів ізоригінальноюідеєювступає в контакт ізвенчурними фондами. Увипадкууспіхуризиковафірмапередає через продажівакційведеннясправвеликійкомпанії, щозацікавлена урозширенімасштабіввиробництва.

Практикафондівризиковогокапіталу СШАсвідчить, що їхньогодоходи в 10-20 разперевищують сумувкладеногокапіталу.

На теренах СНРвисокотехнологічніорганізаціїбудують своюстратегіювиживання у межахінкубаторнихпрограм.

3.         >Науково-технічнакооперація вінноваційних процесів

>Вирішенняпитаньпов'язаних із великимитехнологічнимипроривами шляхомспільногопроведенняНДДКРдосягається наосновіпрограмицільовогоплануваннякоопераціїнауково-технічноїдіяльностіінноваційнихорганізацій йзалучених за контрактамипромисловихпідприємств.

У межах проектногоуправліннястворюютьсянаукова-технічніальянси:

-науково-дослідні;

-науково-виробничі

>Альянсиєусередненоюформоюміжнеформальноюкооперацією йповнимзлиттям.

>Іншимнапрямкомміжфірмовоїкоопераціїєстворенняконсорціумів, деорганізації ізрізними формамивласностізберігають своюсамостійність, але йпідпорядковуютьсяспільнообраномукерівному органу.

>Міжфірмоваспівпраця породиластворенняспільнихпідприємств.

Тема 4:Інноваційна діяльністьрегіональнихнауково-технічнихцентрів тафінансово-промислових груп

 

1.         >Регіональнаінноваційна політика

>Регіональнінауково-технічніцентривиникають, якскладовачастинацілісної державноїсистемиінноваційноїдіяльності. Нарівнідержавнихорганів владастворюєпідрозділи назразок державногоінноваційного фонду, котрімаютьпредставництва в всіхрегіонах.Місцевіоргани владимаютьповноваженняпроводитивласнуінноваційнуполітикустворюючиінноваційнітехнологічніцентри, а приреалізаціїмасштабнихінноваційнихпроектіввзаємодіяти іздержавнимиінноваційними органами.Актуальнізадачі вгалузіреорганізації монопродуктовихорганізаційних структурвирішується шляхомстворенняфінансово-промислових груп.Вонизабезпечуютьзбереженнянауково-технічногопотенціалупромисловихпідприємств, щовходять в склад ФПГ йзалучаютьвільнийфінансовийкапітал.

2.         >Наукові парки йтехнополіси

У основуствореннянауковотехнічнихпарківпокладені >такіпринципи:

1.Координаціядіяльності таспівробітництвочотирьохголовнихланок:

> науки

> державного секторувиробництва

>приватнихкомпаній

>місцевих йрегіональнихорганівуправління

2.Підтримка малогонаукомісткогобізнесу

3.Концентрація йвикористанняризиковогопотенціалу.

>Науковотехнічний парк –це комплексдосліднихінститутів,лабораторійстворюваних назаздалегідьпідготовленихтериторіяхнавколо великихуніверситетів ізрозвиненоюінфраструктурою. Парки показали своюефективністьщодоскорочення циклу наука –виробництво –споживання.

>Територіальнаблизькістьрізнохарактерних за своїмпрофілемзакладів, щовходять до парку, позитивновпливає на діяльність шкірного із них,сприяючизближенню науки йвиробництва,підвищуючиефективністьінвестицій.

>Перевагинауковотехнічнихпарків:

1)інтеграціярізнихстадійінноваційногопроцесу;

2)виробництводістаєшвидкий доступ до новихрозробок;

3)скорочуютьсятермінивпровадженнянововведень;

4)створюютьсяумови длявиникнення новихвидівбізнесу;

5)студентинабувають яктеоретичні то йпрактичнізнання.

Усвітовійпрактиціпоєднання науки йвиробництваздійснюється нелише через технопарки, але вбазілабораторій, великихкорпорацій,бірж,банків.Звідсирізноманітністьназв:науковіцентри,інкубатори,бізнесінноваційніцентри

>Інноваційніцентриявляють собою “>інкубатори” нових форм угалузівисокоїтехнології.

>Їх заподіяння: забезпечитивиникнення таумови длявиживаннямалихфірм.

Зцієюметою в центрахнадаютьсярізноманітніпослуги:орендаприміщень, прокатнаукового татехнологічногоустаткування,маркетингові тафінансовіпослуги.

>Доходиінкубаторівскладаються ізтрьохджерел:

1)орендна плата;

2) продажівпослуг;

3) доля вприбутках тихийфірм до якіінкубаторвклавкошти.

>земельнаділянкаінформаційні

приміщеннякомунікативні

>устаткуваннямаркетингові

>інфраструктуранавчальні

>інвестиціїконсалтингові

>інтелектуальніресурсилізингові

>фінансові

>науково-дослідницькі


Характеристикапослугінкубаторів

>Видипослуг %користування Рівеньважливості

>Консультативні:

-оподаткування

-страхування

-отриманнядерж.позик

-контрактування

-випускціннихпаперів

-планування

-відносини ізслужбовцями

-маркетингові

-державнареєстрація

-НДДКР

>Наданнядопомоги:

-веденнязвітності

-оформленняпатентів

-комп’ютернаобробкаданих

>інформаційнийпошук

>Здача воренду:

-будівель йприміщень

-залів длянарад

-кафетерію

-транспортнихзасобів

>Наданняпослуг:

-телефонів

-бібліотек

- венчурногокапіталу

-копіювальноїтехніки

-послугипошти

-канцелярськихкоштів

- ПК

39

14

34

14

21

52

29

29

13

27

39

21

41

64

77

27

27

6

29

23

45

64

66

52

604

10,0

9,0

7,5

8,3

6,6

6,3

6,6

6,8

5,0

6,8

5,8

7,8

9,7

8,4

7,3

6,7

8,6

6,3

3,8

8,8

3,2

8,1

7,2

>Співпраця наука –виробництво породиластвореннястратегічнихальянсів.

>Вонивиникають напідставіугодміжфірмамищодовзаємодоповнюючихфункцій припроведеннінауковихдосліджень йкомерціалізації їхнірезультатів.

>Особливості:

1.Створенняпереважно в сферіНДДКР

2.Проведенняфундаментальнихдосліджень ізможливістюадаптації до конкретногоринку –основнийелемент догоди.

>Основнівидистратегічнихальянсів:

1.Спільнанауково-технічна йвиробнича діяльність –традиційні догодиміжкорпораціямищодокупівлі й продажліцензіїзамінюютьсяугодоющододовгострокового йдвохсторонньогообмінутехнологіями йінформацією

2.Консорціуми –утворюються длязосередженняфундаментальнихнауковихдосліджень унапрямках, котріобіцяютьреволюційнізміни утехніці йтехнологіївиробництва.

3.Спільні підприємства –створюються ізметоювзаємодоповненняорганізацій однаодної приодній чидекількохвиробничихтехнологіях.

Тема 5:Інноваційністратегії.

1.         >Значення йрозробкастратегії

>Вибірстратегіїєважливимелементомінноваційноїдіяльності.Однією зскладових циклуінноваційного менеджментувиражено можнавизначити як процесприйманнядовгостроковихрішень. Цеє комплексвзаємопов'язанихдій, щоспрямовані назміцненняконкурентоспроможності підприємства.

Звиборомстратегіїпов'язанарозробкапланівпроведеннядосліджень таінших формінноваційноїдіяльності.

>Стратегічнеплануванняпереслідуєдвіосновні мети:

1.Ефективнийрозподіл тавикористанняресурсів (>внутрішнястратегія).Плануваннявикористаннякапіталу,технологій та людей.

2.Адаптація дозовнішньогосередовища.Ставиться завдання забезпеченняефективногопристосування дозмінзовнішніхфакторів.Стратегічнеплануваннябазується напроведенідосліджень щодозволяє матір постійна контролю надринком.

>Розробкастратегіїпочинається ізформуваннязагальної метиорганізації Яка винна бутизрозуміла чиякійлюдині.

>Загальна позначкаорганізаціївраховує:

1.Основнийнапрямокдіяльностіфірми

2.Робочіпринципи узовнішньомусередовищі

3. Культуруорганізаціїїїтрадиції,робочийклімат

привиборі метипотрібновраховувати двааспекти:

-хтоєклієнтамифірми?

- котріпотребиможезадовільнити?

>Після постановкизагальної метиздійснюєтьсяїїконкретизація.Наприкладможуть бутипоставленінаступні заподіяння:

1.Прибутковість.

2.Ринки.

3.Виробіток,продуктивність роботи.

4.Продукція (>обсяги,асортимент,новівироби).

5.Фінансовіресурси.

6.Виробничіпотужності,приміщення,споруди.

7.Впровадження новихтехнологій.

8.Організація (процес).

9.Людськіресурси.

10.соціальна відповідальність

Ащоб позначка бувдосягнута приїїпостановціповинні бутиврахованівимоги:

-чітке йконкретнеформулювання мети й заподіяння

-обмеження годину позначкауточняється ізврахуваннямзмінзовнішніх йвнутрішніхфакторів.


2.Методианалізурозвитку науки йтехніки

>Існуючийапаратвиявленнятенденційрозвитку науки йтехнікибазується нааналізімасивівдокументів.

>Можнавиділитиосновнихп’ятьметодів:

1.         Метод структурногоморфологічногоаналізу.Цей методбазується навиявленівнутрішнього складупредметноїобласті йфіксаціїпоявипринципово новихрозробок щодозволяєформуватиінноваційнустратегію напідгалузевомурівні.

2.         Методвизначення характеристикпублікаційноїактивності. >Специфікапов’язана із тім, щопотікдокументів Веде собі як системапідпорядковуючисьциклічностірозвитку.Відслідковуючиціцикли можнавизначити наякомуетапізнаходитьсяпредметнагалузь.

3.         Методпатентіваналогів.Заключається ваналізіпатентноїактивності ізметоювиявленнянайбільшпіковихнапрямків.

4.         Методтермінологічного йлексичногоаналізу.Новийвинахідобов’язковомаєзнайти своїсмислові рамки.Вониз'являються шляхомпідборусимбіозу (>поєднання)відомихтермінів то йвинайденняпринципово нових.Відмінністьлексичного відтермінологічногоаналізуполягає до того, щолексичнийдосліджує слова йсловосполучення, атермінологічний –цілітерміни.

5.         Методаналізупоказників.Заключається ваналізівидозмінпоказників.

Тема 6:Видиінноваційнихстратегій

>Інноваційнастратегія –це один ззасобівдосягненняцілейорганізацій.

>Стратегіївзагалі йбезпосередньоінноваційніспрямовані нарозвиток йвикористанняпотенціалуорганізацій.

>Відноснозовнішньогосередовища

>Інноваційнимистратегіямиможуть бути:

-інноваційна діяльністьорганізаціїспрямована наотримання новихпродуктів,робіт йпослуг;

-застосування новихметодів вНДДКР,виробництві,управлінні;

-перехід до новихорганізаційних структур;

-застосування новихвидівресурсів, новихпідходів довикористаннятрадиційнихресурсів.

>Відносновнутрішньогосередовищаінноваційністратегіїподіляються надекілька великих груп:

1)продуктові (>портфельні,бізнес-транші);

2)функціональні (>виробничі,сервісні);

3)ресурсні (>фінансові,трудові,матеріальні,інформаційні);

4)організаційно-управлінські (>технології,методи,системиуправління).

Цеспеціальніінноваційністратегії.

>Базовістратегії, як правилоподіляються на:

1)стратегіїінтенсивногорозвитку (наступальна);

2)стратегіїінтеграційногорозвитку (>імітаційна);

3)стратегіїдиверсифікації;

4)стратегіїскорочення (>захисні,оборонні).

>Базовістратегіївідображаютьзагальноприйняті напрямирозвиткуконкурентнихперевагфірми.Їхвикористовують вякостітипових припідборіальтернативнихстратегій.

>Особливостіінноваційнихстратегій:

>Інноваційністратегіїстворюють особливоскладніумови для проектногофірмового й корпоративногоуправління. До таких уміввідносяться:

1.підвищеннярівняневизначеностірезультатів

2.підвищенняінвестиційнихризиківпроектів

3.посиленнязмін ворганізації узв’язку зінноваційноюреструктуризацією

4.посиленняпротиріч вкерівництвіорганізації

>Класифікаціятипівконкурентноїповедінкифірми

>Стратегічнаповедінкаподіляється начотиритипи:

1.Віолентна – й у великихкомпаній, щоздійснюютьмасовевиробництво,виходять намасовийринок зсвоєю чипридбаноюновоюпродукцією,випереджаєконкурентів зарахуноксерійностівиробництва йефекту масштабу.

2.Патієнтна –цепристосування довузькихсегментів широкогоринку шляхомспеціалізованоговипускунової чимодернізованоїпродукції ізунікальними характеристиками.

3.Експлерентна –цевихід наринок із радикальноновимінноваційним продуктом йзахопленнячастиниринку.

4.Комутаційна –пристосування до умів йпопиту місцевогоринку,заповненнявільнихніш, незайнятувіолентами йпатієнтами,освоєння новихвидівпослуг послепояви новихпродуктів й новихтехнологій,імітація новинок, їхньогопросування.

Характеристикапідприємств за типомстратегічної,конкурентної,інноваційноїповедінки

>Параметри Типконкурентноїповедінки
У П Є До
Леві,слони,гіпопотами >лиси >ластівки >миші

1.Рівеньконкуренції

2. новизнагалузі

3. котріпотреби обслуг.

4.профільвиробництва

5.розміркомпанії

6.стійкістькомпанії

7.витрати наНДДКР

8.конкурентніпереваги

9.динамізмрозвитку

10.витрати

11.якістьпродукції

12.асортимент

13. ТипНДДКР

14.збутовамережа

15. реклама

>Високий

>Нові

>Мас.Станд.

>Масове

>Великі

>Висока

>Висока

>Висока

>високий

>низькі

>середня

>середній

>покращуючий

>власна

>масова

>низький

>зрілі

>Мас.Станд.

>Спеціалізов

>Дріб,вел,сер

>Висока

>Середні

Пріст.ринку

>середній

>середній

>висока

>вузький

>пристосув.

>Власна

>спеціалізована

>Середній

>нові

>інноваційні

>спуціалізов.

>Серед.Дрібн

>низька

>висока

>витр.нововвед

>високий

>низькі

>середня

>відсутній

>проривний

>відсутня

----

>середній

>нові,зрілі

>локальні

>універсал.

>дрібні

>низька

>відсутні

>гнучкість

>низькі

>низькі

>середня

>вузький

----

>відсутня

----

Методикаідентифікаціїконкурентноїповедінки. Порядокідентифікаційорганізації,віднесенняїї доти чиіншого типустратегічної,конкурентної,інноваційноїповедінкинаступний:

1.Складається характеристикаорганізації, щоаналізуєїїпропорції,галузіринку.

2. Завстановленими характеристиками дана організаціяописується іздопомогоюморфологічноїматриціідентифікації за типомстратегічноїконкурентноїповедінки.

3.Проводитьсяаналізморфологічногоопису ізвикористанням характеристикипідприємств за типомінноваційноїповедінки,встановлюєтьсявідповідність одному чидекільком типамстратегічноїконкурентноїповедінки.

Тема 7:Стратегії в сферімасовоговиробництва

 

1.            >Основніриси й сферадіяльностівіолентів

>Великіфірми, щоздійснюютьмасовевиробництвомають великийресурснийпотенціал й томуїм природновластивасилова, конкурентна таінноваційнаповедінка наринку.Ціфірмимаютьвеликірозміри,чисельністьпрацюючих,філіали,представництва,великівитрати наНДДКР, навиробництво, назбут.Їхпостійна проблемазавантаженняпотужностей.Продукціявіолентіввідрізняєтьсядоволівисокоюякістю, щопов’язано ізвисокимрівнемстандартизації,уніфікації,їїгнучкійцінізавдякимасовомувиробництву.

>Можнавиділитинаступнітипивіолентів:

1.гордий лев –динамічний темпрозвитку;

>підгрупи:

-лідер (Майкрософт)

-віцелідер

-інші

2.могутній слон –меншдинамічнийрозвиток,високакомпенсація за втрачупозиціїлідера вгалузі (автомобільнакомпанія )

3.неповороткий бегемот –втраченадинамікарозвитку,надмірнезахопленняширокоюдиверсифікацією,розпорошення сил.

2. Рольвіолентів векономіці таінноваційномупроцесі

>Великіорганізаціїпостійнокритикуються за консерватизм,бюрократизацію,некерованість. Однак при всіхсвоїхнедоліках смердотієстрижнем чиякої Сучасноїекономіки.

>Галузьнауковотехнічноїдіяльностівіолентів –цепередбачуванийпоточнийпрограмно-цільовийнауково-технічнийпрогрес. У основномувіолентиприймають доля впроведеніплановихнаукових таприкладнихнауково-досліднихробіт, встворені нових моделей тамодернізаціїранішевипускаємоїтехніки. Цеінноваційніпродуктовістратегії.

>Галузямиінноваційноїзацікавленостіє проблемаскороченнявитрат,підключення довиробництва новихпродуктів наетапідозрівання їхньогомасовогоринку.

3.Еволюційнішляхирозвиткуфірмвіолентів

>Фірмивіолентичастішевсьогоз'являються в новихгалузях чипідгалузях, аміжнародномумасштабі – в новихкраїнах, щодинамічнорозвиваються.

Дляуспіху наринкупотрібноздійснюватиінвестиції втрьохнапрямках:

-створення великоговиробництва

-створеннярозгалуженоїмережізбуту

-створенняефективногоуправлінськогоапарату

>Віолентинабувають рис гордого леви. Однак увипуску свогомасового товару,левивідносяться дотехнологічнихлідерів.Особливості їхньогопозицій наринку:

-технологічні чиорганізаційніпереваги уважливих таперспективних сегментахринку.

>Потенціал сегментуринку вякомудинамічнорозвивався лев рано чипізновичерпується.Активнаеволюціявіолентазакінчується йвін переходити впозицію >могутнього слона.Тодівтрачаєтьсядинамізм але йз'являєтьсястабільність. У цьомустані смердотіможутьіснуватидовго.

>Стійкістьзабезпечується:

- великимирозмірами

- широкамережафіліалів

-диверсифікація.

>Слону вумовахстабільногоіснуваннявластиваефективна тактикаспритного іншого.Бутипостійнопершимважко.Ризикпершопрохідця великий, авеликепідприємстворизикувати неможе.

>Ситуація леви –це колишвидкорозвиватибізнес, слона –вдалорозвиватидеякі напрямидіяльності. З годиноюдинамізм слонападає,падають йогоздатністьстворювати й слонперетворюється в бегемота.Зберігаючигігантський обороткорпораціяпоступововтрачаєздатністьдобиватися адекватногоприбутку,можевзагалі статізбитковою.

>Ознаки стану

>Еволюціяфірмвіолентів

>леви >слони >бегемоти
1.Тривалістьперебування настадії

До 10 років

>Десятиріччя

>Декілька років

2.Рісткомпанії йстійкість >Швидкий але й нестійкий >Середній але йстійкий >Відсутній
>Диверсифікація >Слабка Широка >Надмірно широка
>Інноваційнаактивність >Лідер задекількома напрямами >Лідер в одному напрямі >Нарощуваннятехнологічноговідставання
>Розмірфірми Великий >Особливо великий >Зберігаютьсявеликірозміри
3.Наявністьмережіфіліалів >Невелика Велика >Мережарозпадається
4.Типовастратегія, тактика, метод Методсамоприскорюючого зростанню Тактикаспритного іншого >Саморозпаду

Тема 8:Стратегіїфірм-патієнтів

1.Різновидністьпатієнтів

>Фірмипатієнти (>лиси)можуть бутирізнихрозмірів:

-малі

-середні

-інколивеликі.

>Патієнтнастратегія –цестратегіядиференціаціїпропозиції йзахопленнясвоєїніші наринку.

>Двіскладовіпідстратегії:

а) ставка надиференціацію продукту;

б)концентраціязусиль навузькомусегментіринку.

>Диференціаціяпродукції –цекрок назустріч томуспоживачу,якому непотрібнамасова стандартнапродукція.Вонадозволяєвідкритивласнусправу ізвиробництвадиференційованоїпродукції.

Приспеціалізованомувиробництві запасконкурентноспроможності товарувиникаєзавдякивисокійспоживній ціності товару.

2.         >Еволюційний шляхпатієнтів

>Перш напотрібнознайти (>створити)власнунішу.

>Шляхи:

- доля вмодифікаціїсерійноїпродукції

-виконанняспецифічнихзамовлень.

>Ніша виннавідрізнятисяунікальнимтехнологічнимдосвідом,особливоюзбутовоюмережею,історичноюцінністю марки.

>Фірманакопичуєдосвід йконцентруєресурсивідкидаючиконкурентів відвузького сегменту. Оборотшвидко зростанні,зростаєпопулярність товару.Фірмастаєвисокодоходною,залишаючисьмалою зарозмірами.Фірмапостає передвибором, чирозширитися йпрацювати наінших сегментахринку, чипрацюватинічого незмінюючи.

>Розвитокпатієнтів, щоуниклипоглинанняможерозвиватися задвома напрямами:

1.стагнація чипомірнезростання разом ізпотребаминіші;

2.перетворення увіалента.

Тема 9:Стратегії.Інноваційна рольексплерентів

>Фірма >експлерент –ценевеликіорганізації, їхніголовна рольекономіціцествореннярадикальних “>проривних”нововведень. якстворювачрадикальнихнововведеньвідрізняється відіншихцілеспрямованістю,високимпрофесійнимрівнемспівробітників й великимивитратами нанауково-дослідні йдослідно-конструкторські роботи.

На теренахколишнього СНР базою длястворенняфірмексплерентівєоборонний комплекс.

>Фірмаексплерент всвоємурозвиткуспочаткустворюється яккомпаніяпіонер, Яканічим невідрізняється відіншихокрімфанатичноївідданості ідеї.

Однак вона Веде постійнапошукпринципово новихтехнічнихрішень.Всізасобивитрачаються надослідноконструкторські роботи. Наринокнічого непоступає до тихийпір,поки не якщоотриманийновийконкурентноспроможний товар йпідготовленийвідповідний сегментринку.

>Фірмиексплеренти наційстадіїєдоволіслабкими, йпотребуютьпідтримки, якоїможутьзнайти задопомогоютехнопарків,технополісів,бізнес-інкубаторів.Більшість із нихмаючидостатньозалученогокапіталу несправляються ззавданням, нерозробляютьновий товар, чирозробивши немають із цогокомерційногозиску (>вигоди).Такіфірмибанкротують.

титану жхтознайшовправильнерішенняпереходять встадіюбурхливого зростанню.Основною причиною цогоєспоживчацінність нового товару. Вдалині приклад приводити добільшоїкількостіпослідовників.Наступаєетапмасовоговиробництвафірмами слонами,фірмами –лідерами.

>Фірмиексплеренти вційконкурентнійборотьбі, як правилопоступаються йвиступають вролівіцелідера.Імовірнимваріантомрозвиткуможе бутиформуваннячіткоїспеціалізації (>патієнтнастратегія) чиздійсненнямасштабнихінвестицій увиробництво (>віолентнастратегія).

Тема 10:Стратегії в сфері малого неспеціалізованогобізнесу

 

1. Ролькомутантів векономіці

>Дрібнийбізнесздатнийвирішуватифункціональні заподіяння, щовисуваютьсяекономікою:

1)обслуговуватилокальніпотреби;

2)виконувативиробничіфункції нарівні деталей;

3)стимулюватипідприємницьку діяльністьгромадян;

4)підвищуватизайнятість населення.

>Дрібніфірмизадовольняючілокальний,вузькогруповий чиіндивідуальнийпопит тім самимпов’язуютьекономіку увсьомупросторі.Вониберуться за тихсфери, котрі нецікавлятьвіалентів,патієнтів,експлерентів.Їх рольоб’єднуюча, тому їхньогоназиваютькомутанти.

2.Еволюційнішляхирозвиткукомутантів

Рольсірихмишок вінноваційномупроцесіподвійна: із одного боці смердотісприяютьдифузіїнововведень, ізіншого їхньогорутинізації.

1.         >Становлення

>Створеннядрібноїфірми невикликаєособливихтруднощів,вибирається сферадіяльності йоб’єктімітації.

2.         >Зрілість

>Комутантитрадиційного типувизначившись у сферівикористовують своїконкурентніпереваги у тому,щобзакріпитися наринку. як правиловиконуютьіндивідуальнізамовленняякісно й втермін.Традиційнокомутантизалишаютьсяневеликими за межі незважаючи на цей виддіяльності.

>Нетрадиційнікомутанти (>миші переростки)постійнозбільшуються урозмірахдоростаючинавіть довіолентів.

3.         Спад йліквідація

>падінняпопиту напослугипризводить дозменшенняобсягівбізнесу, бо й йогозакриття.Комутанти легкопереносятьперепрофілюваннясвоєїдіяльності.

Тема 11:Міжнароднідонорськіорганізації, яксуб'єктиінвестуванняінноваційнихпроектів

1. >Міжнародний фонд “Відродження” –ценедержавнанеприбуткова організація, Яканадаєгранти дляреалізаціїпроектівуправлінняюридичнихосіб.

Тематика:

>Щорічнооголошуютьсяпрограмипевної тематики,такі як:

-роми в Україні

- схід – схід

-жінки

-демократизація тареформування місцевого самоврядування

-видавництво (>сучасніактуальніпідручники,доцільніпереклади ізіноземнихджерел)

-вибори (>соціальна реклама нателебаченні, конкурс карикатурполітичнихлідерів,теледебатикандидатів нателебаченні,організації, щосприяютьвиборам

-підтримканаукових тастудентськихобмінів,стажувань,навчань.

>Волинськийресурсний центр –представникміжнародного фонду “Відродження”.irf.kiev.ua

2. >Національний фонд напідтримкудемократії

-плюралізм (>розвитокпрофесійнихспілок,бізнес-асоціацій,громадськихорганізацій)

-демократичнеуправління таполітичніпроцеси

-освіта, культура,комунікації.

Датаподання: засімтижнів дозібрання заради (всічні,березні,червні,вересні).

Мова заявки:англійська.

3. ПосольствокоролівстваНідерландів.

>Напрямки:

-громадянське сус-пільство

-енергія йоточуючесередовище

-освіта,управлінняосвітою.

-масмедіа,ЗМІ

-здоров'я

-зайнятість йсоціальна політика

- правалюдини

- культура

4. Європейськиймолодіжний фонд (>Франція)

-міжнароднімолодіжнізустрічі

-інформаційнікомпанії

-створеннявеб-сайтів йзапис CD

-дослідницькіпроектимолодіжної тематики

До Першого апреля дляміроприємств, котріпланується провести впершійполовинінаступного року.

До Першогожовтня дляміроприємств, котріпланується провести вдругійполовинінаступного року.

5. Фонд зарадиЄвропи ізпідвищеннямобільностісоціально-неблагополучноїмолоді.

-груповіпоїздки наміжнароднізустрічі

6. ФондЄвразія (>eurasia.org )

-прискореннярозвитку приватногопідприємництва

-сприянняефективномумісцевомусамоуправлінню

-підвищенняактивностігромадян

7. Посольство США

- правалюдини

-економічніреформи

-громадянське сус-пільство тагромадянськаосвіта

-підтримкагромадянськихініціатив

-розвитоктретього сектору.

8. >Польсько – Українська –Американськаініціатива проспівпрацю

-макроекономічна політика

-розвиток малогопідприємництва

-реформування місцевого самоврядування.

9. Фонд Мак Артура (Чикаго)

- сус-пільство й закон

- правалюдини

-енергія йоточуючесередовище

-збереження світуіндивідуальнідослідники

15червня поточного року подача наанглійськіймові.


Тема 12:Завдання йосновніприйомиекспертизиінноваційнихпроектів

 

>Завданняекспертизиполягає воцінцітехнічногорівня проекту,можливостей йоговиконання таефективності. Наосновіекспертизиприймаютьрішення профінансування.

>Існує 3розповсюдженніметодиекспертизиінноваційнихпроектів:

-описовий,

-порівняльний,

-співставний.

>Описовий метод –послідовноописується весьмеханізмвпровадженняінноваційного проекту.Зазначаються усіплюси ймінуси йогореалізації.Недоліки –неможливістьпорівняння ізіншимианалогічними проектами.

Методпорівняння –дозволяєприймати доуваги не лишекількісні але й йякісніпоказникирізнихпроектів.цей методхарактеризуєтьсявисокоюсуб’єктивноюінтерпретацієюінновацій йпрогнозів.

Методспівставлення (>експертиза) суть до того, щопорівнюютьсядекількапроектів,оцінюються їхньоговхідні йвихіднідані.

Дляпроведенняекспертизиформуєтьсякомісія, Якавраховуєпотенційнийвпливрезультатівдосліджень насоціально-економічне йекологічнесередовище,умовивиконання проекту.Експертнаоцінкадається напідставіаналізунауковогозмісту проекту йнауковогопотенціалу автора. Прианалізінауковогозмісту проектувраховується:

-чіткістьвикладеннязмісту проекту,

-якість характеристики проекту,

- науковийзаділ,

- новизнапоставленоїпроблеми,

- науковийпотенціалавторського колективу.

як правилорішенняоцінюється по5-ибальнійсистемі:

“5” – проектзаслуговуєбезумовноїпідтримки,

“4” - проектзаслуговуєпідтримки,

“3” – проектможе бутипідтриманий,

“2” – проект незаслуговуєпідтримки,

“1” - проект незаслуговує нарозглядекспертів.

Тема 13:Економічнаефективністьінноваційнихпроектів

>Експертизаінноваційнихпроектів винназабезпечувативибірякісногоінноваційного проекту.Наявністьдекількохваріантів проектупередбачає їхніоцінку поспівставнихпоказниках.Співставністьвизначається заоб’ємомробіт,виконуваних ззастосуванням новихметодів, заякісними параметрамиінновацій, за чинником години й зарівнемціни,тарифів й умів оплати роботи.

Приексплуатаціїпотрібнопам’ятати правило 1:10:100:1000.Однакові завартістюпроекти за годинумаютьрізнуекономічнуефективність (>інфляція,ЧТВ)

Методдисконтуванняусуваєвплив години.

>Приклад 1:Початкова сумаінвестицій впроектірівна 480 тис. грн.Щорічнийприбутокгрошовихкоштів протягом 3-х років 180 тис.Грн.Процентна ставка 10%.Розрахуватидоцільністьінвестицій вінноваційний проект.

>Номінальна ставкацепоточнаринкова ставкавідсотку безврахуваннятемпівінфляції.

Чи реальна ставкаценомінальна ставка замінусомочікуванихтемпівінфляції.

>КрімЧТВвикористовуютьіншіпоказники:періодокупності,внутрішня нормадоходності.

Дляоцінкизагальноїекономічноїефективностівикористовуютьсянаступніпоказники:

1.Інтегральнийефект.

2.Індексрентабельності.

3. Нормарентабельності.

4.Періодокупності.

1.Інтегральнийефектявлає собою величинурізницьрезультатів наінноваційних витрат зарозрахунковийперіод.

-коефіцієнтдисконтування,

>Тр –>розрахунковийрік,

Р – результат,

З –затрати.

>Приклад:Визначитиекономічнуефективність.

>Показники >Роки
1 2 3 4 5 6
>Результати 14260 15812 16662 18750 26250 28750
>Затрати 996 4233 10213 18140 18396 20148
>Коефіцієнтдисконтування приставці дисконту 10% 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
>Різниця 12070.2 9610.5 4836.7 414.8 4869.5 4817.1

>Індексрентабельності –представляє собою ставленнядоходів доприведених нацю ж датувитрат:


>Dj –>доходи,

>Kt –витрати

>Приклад:Який проекткращий?Дані втаблиці ужедисконтовані.

>Інвестиції Доход >Індексрентабельності
446.5 640.2 1.4338
750.6 977.5 1.3023
1250 1475.5 1.1804

>Кращимєперший проект.

Нормарентабельності –показник,якийвизначаєтьсяаналітично (методомпідстановок), яктакеграничнезначеннярентабельності, якузабезпечуєрівність нулюінтегральногоефекту життяінновацій:

>Періодокупності:

K –початковіінвестиції вінновації,

D –щорічнігрошовідоходи.

Виглядефекту >Фактори
>Економічний >Всівидирезультатів увартісномувиразі
>Науково-технічний >Фактори: новизна, простота,корисність,естетичність,компактність.
>Ресурсний >Показники: щовідображаютьвпливінновацій наоб’єктивиробництва йспоживання того чиіншого виду ресурсу.
>Соціальний >Показники, котрівраховуютьсоціальнірезультатиреалізаціїінновацій.
>Економічний >Фактори: шум,вібрація,світло,зоровий комфорт.

>Витяг ізробочоїпрограми

І. Мета та заподіяннянавчальноїдисципліни,їїмісце унавчальномупроцесі

Мета:вивченняекономічноїтеорії й практикиінноваційноїсферидіяльностіпідприємств таорганізаційрізних формвласності длядосягнення нимитехнологічного й товарноголідерства;вивченняосновних засідокінноваційної політики тастратегіїфірми,організаціїуправлінняінноваційноюдіяльністю;визначеннянайбільшефективнихнапрямківоновленнятехніко –технологічноїбази підприємства таїїпродукції,зясуванняособливостейорганізаційних форм забезпечення йметодіввпровадженнярезультатівінноваційноїдіяльності;висвітленнясистемирегулювання,стимулюванняінноваційнихпроцесів,захистуінновацій,обґрунтуванняорганізаційно –економічногомеханізмуфінансуванняінноваційнихпроектів таоцінкасоціально –економічноїефективностірезультатівнауковихдосліджень.

1.1.Завданнявивченнядисципліни.

Студент винен знаті:

-основнівидиінновацій;

-евристичніметоди вінноваційнійповедінці тамисленні;

-моделіінноваційногопроцесу.

Студент винен >вміти:

-застосовуватиотриманізнання дляреалізаціїінноваційнихідей;

- провестиелементарнуекспертизуінноваційнихпроектів;

-оцінитиефективністьінноваційноїдіяльності.


Списокрекомендованоїлітератури

 

1. БажалЮ.П.Економічнатеоріятехнологічнихзмін. – До.: Заповіт, 1996.

2. БєлєнькийП.Е.,ГиттикЮ.Л.,ЛандинаТ.В. Управління технічною освітою і організаційним розвитком підприємства. – До.: Техніка, 1992.

3.Валдайцев С.В.,ГорлановГ.В. Ефективність прискорення науково - технічногопрогреса: – Л.: Вид-во ЛДУ, 1990.

4.Водачек Л.,Водачкова Про. Стратегія управління інноваціями на підприємствах. – М.:Економика, 1989.

5.ГлазьєвС.Ю. Економічна теорія розвитку – М., Наука, 1990.

6. ДобровГ.М. Наука про слові. – До,Наукова думка, 1989.

7.Динкин А.А. Новий етап науково-технічної революції. – М.: Наука, 1991.

8.Ермошенко М.М. Економіка: – НТП, інвестиційна політика, управління. - До.: наук. Думка, 1990.

9.Кутейников А.А.Искуство бути новатором. – М.: Знання, 1990

10.Пригожин А.І. Нововведення: стимул іприпятствия (соціальні проблеми інновації) – М.:Политиздат, 1989.

11.Хучек М. Інновації на підприємств і впровадження. – М.: Промінь, 1992.


Схожі реферати:

Навігація