Реферати українською » Менеджмент » Антикризисное управління


Реферат Антикризисное управління

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ДИАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Діагностика має мета знайти й виділити найважливіші проблеми (вузькі місця) в виробничо-господарської і легальною фінансовою діяльності організації, встановити причин їх виникненню. Для встановлення діагнозу стану організації використовуються різноманітні методи фінансового аналізу, дозволяють всебічно розглянути, і оцінити різні сторони її діяльність.

Для проведення аналізу використовуються фінансові показники, рассчитываемые з урахуванням основних форм бухгалтерської звітності. Для глибокого, докладного аналізу діяльності застосовуються спеціальні форми обстеження з урахуванням даних виробничого і управлінського обліку.

Розглянемо різні методичні підходи, вироблені наукою та практикою від у Росії там.

1. Горизонтальный (трендовий) аналіз балансу організації

Таблиця 1

Аналіз динаміки балансових показників організації

Показники (бухгалтерського балансу форми № 1) Предыду щие роки Отчетный рік Зміни до звітному року, в %
тыс.руб. тыс.руб. тис. крб. 4/2 4/3
1 2 3 4 5 6
Актив 2003 2004 2005
I. Внеоборотные активи, всього: 23451 24952 26651 114 107
зокрема.: - кошти; 23267 24399 26166 112 107
- незавершене будівництво; 184 553 485 264 88
- довгострокові фінансові вкладення - - - - -
II. Оборотні активи, всього: 9200 9875 11803 128 120

зокрема.: - запаси; 8399 9034 10476 125 116
- дебіторська заборгованість протягом 12 місяців; 645 832 1089 169 131
- короткострокові фінансові вкладення; - - - - -
- кошти 68 9 238 350 2644
Баланс (I + II) 32651 34827 38454 118 110
Пассив
III. Капітал і резерви, всього: 20202 23536 22933 114 97
зокрема.: - статутний капітал; 5573 5573 5573 100 100
- додатковий капітал; 22306 21193 19596 88 92
- резервний капітал; 2 2 - 100 -
- нерозподілена прибуток (непокритий збиток) (7679) (3232) (2236) (29) (69)
IV Довгострокові зобов'язання 535 4871 7014 1311 144
V. Короткострокові зобов'язання, всього: 11914 6420 8507 71 133
зокрема.: - позики й кредити; - 350 350 - 100
- кредиторської заборгованості 11914 6070 8157 69 134
Баланс (III + IV + V) 32651 34827 38454 118 110

Таблиця 2

Аналіз динаміки прибутків і витрат

Показники з бухгалтерської звітності форми №1 Попередні роки Отчетный рік Зміни до звітному року, в %
Тыс. крб. тис. крб. тис. крб. 4/2 4/3
2003 2004 2005
Доходи й витрати на звичайним видам діяльності Виручка, всього: 13803 17982 18954 137 105
зокрема.: - собівартості; 14690 17954 19439 132 108
- валова прибуток - 28 485 - 1732
- комерційні витрати; - - - - -
- управлінські витрати; - - - - -
- прибуток (збиток) від продажу (887) 28 485 (55) 1732
Інші доходи і 1. Доходи, всього: 1905 6601 3235 170 49
зокрема.: - відсотки для отримання; - - - - -
- від участі у інших організаціях; - - - - -
- інші операційні; - 934 - - -
- позареалізаційні 1905 5667 3235 170 57

2. Витрати, всього: 1969 1896 418 22 22
зокрема.: - відсотки до сплати; - - - - -
- інші операційні; 59 765 - - -
- позареалізаційні 1910 1131 418 22 37
Прибуток (збиток) до оподаткування (1037) 4650 2332 (225) 50
Торішній чистий прибуток (збиток) звітний період (1893) 4447 2124 (112) 48

З таблиці видно, що валюта балансу 2005 року збільшилася проти 2003 роком на 18% і становить наприкінці звітний період 38454 тис. рублів, або на 5803 тис. рублів вище, а, по порівнянню з 2004 роком, збільшилася на 10% чи 3627 тис. рублів. У цьому кошти збільшився у 2005 року порівняно з 2003 роком на 2899 тис. рублів, або на 12 %, проти 2004 роком – на 1767 тис. рублів, або 7%.

Вартість незавершеного будівництва у 2005 року порівняно з 2003 роком, збільшилася в 2,64 разу, а, по порівнянню з 2004 роком, знизилося в 1,14 разу.

А загалом вартість внеоборотных активів 2005 року збільшилася проти 2003 роком на 14% і становить наприкінці звітний період 26651 тис. рублів, або на 3200 тис. рублів вище, а, по порівнянню з 2004 роком, збільшилася на майже 7% чи 1699 тис. рублів

Розглянемо тепер пасив IV розділу, де відбивається склад джерел власні кошти. Статутний капітал підприємства залишився не змінювалась, тоді як додатковий капітал знизився 2005 року проти 2003 роком на 12 %, а, по порівнянню з 2004 роком – на 8% . Добавочный капітал включає у собі суму додаткові джерела засобів у вигляді безоплатно отриманих цінностей, асигнувань з бюджету, поповнення власних обігових коштів і ін. Тому його зниження негативно б'є по господарську діяльність підприємства.

Отже, підприємство немає досить коштів, щоб поповнити фонд накопичення, отже, розширити відтворення, що веде до небажаних наслідків. Про це свідчить й відповідне зниження на 603 тис. крб., фонду соціальної сфери, у цілому капітал підприємства у 2005 року знизився на 3 %.

II розділ балансу починається з запасів, які представляють залишки вартості основних та допоміжних матеріалів вигляді кормів, насіння, посадкового матеріалу, добрива, засобів захисту рослин та тварин тощо. Постійне поповнення цих запасів забезпечує безперервність процесу виробництва та, отже, кругообіг обігового капіталу.

Запаси наприкінці 2005 року становили 10476 тис. рублів, або зросли проти 2003 роком на 25 %, а, по порівнянню з 2004 роком на 16%. У цьому необхідно розглянути наскільки вони забезпечують безперервність відтворення, оскільки зростання оборотних активів переважно стався через неї.

У VI розділі балансу відбиті короткострокові пасиви підприємства. Тут наприкінці звітний період сталося збільшення короткострокових зобов'язань на 33%

Отже, з допомогою горизонтального аналізу виявляють зміни статей балансу за певного періоду, вишукуючи слабкі боку підприємства.

По таблиці 2 спостерігається підвищення частки виручки до 2005 року п'ять% відсотків порівняно з 2003 роком, і навіть до 2005 року істотне зниження доходів на 51%, витрат на 78% і чистий прибуток на 52%.

2. Вертикальне аналіз статей балансу організації

1. Темпи зростання кількості виручки і собівартості.

2005 роки до 2003 року – Трв=18954/13803=1,37; Трс=19439/14690=1,32

2005 роки до 2004 року – Трв=18954/17983=1,05; Трс=19439/17954=1,08

Темп зростання виручки 2005 року до 2003 року збільшився на 37%, а собівартості – на 32%, але до 2004 року темпи зростання виручки і собівартості набагато знизився п'ять% і побачили 8-го% відповідно.

2. Динаміка рентабельності організації визначається її за ближением до збитковою, малорентабельної, прибутковою чи ви сокорентабельной діяльності.

2003 рік – (-1893/14690)*100%= -12,89 (збиткова, т.к. менше 0)

2004 рік – (4447/17954)*100%=24,77 (високорентабельне, т.к. близько 25%)

2005 рік – (2124/19439)*100%=10,93 (прибуткове, т.к. більше 10% і від 20%)

Спостерігається різку зміну рентабельності протягом 3-х років, що ні позитивно впливає на фінансову стабільність підприємства. Так було в 2003 року спостерігається збиткова рентабельність, але 2004 року рентабельність зростає до високорентабельне, проте уже 2005 року рентабельність різко падає, і становить 10,93%, що менше проти 2004 роком на 13,84%.

3. Динаміка зменшення або збільшення обсягу нерозподіленого при були.

У 2005 року порівняно з 2003 роком, обсяг нерозподіленого прибутку зменшився на 71%, а, по порівнянню з 2004 роком, зменшився 31-ий%. Зменшення обсягу прибутку свідчить про погіршення віз можности поповнення оборотних і основних засобів для осуще ствления стійкою господарську діяльність організації.


Таблиця 3

Аналіз структури балансу

Показники з бухгалтерського балансу форми № 1 Попередні роки Отчетный рік Зміни стосовно звітному року (+,-)
тис. крб. 2003 рік %до балансу тис. крб. 2004 рік %до балансу тис. крб. 2005 рік %до балансу 7-3 7-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Актив
I. Внеоборотные активи 23451 72 24952 71 26651 69,31 -2,69 -1,69
в т. год.: - кошти; 23267 71 24399 70 26166 68,05 -2,95 -1,95
- довгострокові фінансові вкладення - - - - - - -
2. Оборотні активи 9200 28,18 9875 28,35 11803 30,69 2,51 2,34
в т. год.: - запаси; 8399 25,72 9034 25,94 10476 27,24 1,52 1,3
- дебіторська заборгованість до року; 645 1,98 832 2,39 1089 2,83 0,85 0,44
- короткострокові фінансові вкладення; - - - - - - - -
- кошти 68 0,21 9 0,03 238 0,62 0,41 0,59
Баланс (I + II) 32651 32651 34827 34827 38454 38454 - -
III. Капітал і резерви 20202 61,9 23536 67,6 22933 59,64 -2,26 -7,96
в т. год.: - статутний капітал; 5573 17,06 5573 16 5573 14,5 -2,56 -1,5
- додатковий капітал; 22306 68,32 21193 60,85 19596 51 -17,32 -9,85
-- резервний капітал; 2 0,006 2 0,006 - - - -
- нерозподілена прибуток (непокритий збиток] (7679) -23,52 (3232) -9,28 (2236) -5,8 -29,32 -15,08
IV Довгострокові зобов'язання 535 1,64 4871 14 7014 18,24 16,6 4,24
V. Короткострокові зобов'язання 11914 36,5 6420 18,43 8507 22,12 -14,38 3,69
в т. год.: - позики й кредити; - - 350 1,005 350 0,91 - -0,095
- кредиторської заборгованості 11914 36,5 6070 17,43 8157 21,21 -15,29 3,78
Баланс (III + IV + V) 32651 32651 34827 34827 38454 38454 - -

Таблиця 4

Аналіз структури показників форми № 2

Показники форми № 2 Попередні роки Отчетный рік Зміни стосовно звітному року (+;
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація