Реферати українською » Менеджмент » Антикризове управління і діагностика фінансового стану підприємства


Реферат Антикризове управління і діагностика фінансового стану підприємства

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Запровадження

 

У разі ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основного ланці всієї економіки - підприємству. На цьому рівні вирішуються проблеми, пов'язані з конкурентоспроможністю підприємства, його фінансовим станом, ризиком господарську діяльність, застосуванням високопродуктивної техніки і технологій, зниженням витрат виробництва та реалізації продукції.

У разі початку ринкової економіки сталий розвиток підприємства великою мірою залежить від цього, хто найбільш грамотне й компетентно визначить вимоги ринку, створить організовує виробництво продукції, забезпечить високим доходом працівників. Рішення даних завдань можна лише за наявності, по-перше, цілісної концепцію сталого функціонування підприємств, а, по-друге, чутливої коректною методики діагностику і моніторингу поточної господарську діяльність економічного суб'єкта.

Діагностика економічне становище підприємства надзвичайно масштабна завдання. Наявність конкретної мети обмежує її й робить практично можливо розв'язати. І тут діагностика економічне становище підприємства стає однією з етапів розробки й реалізації стратегії підприємства, і цілі таку діагностику прив'язуються до конкретних питанням стратегічного планування, яка з його сталий розвиток.

Слід зазначити, деякі проблеми діагностики економічне становище підприємства у Росії, пов'язані на підвищення ефективності роботи і забезпеченням сталого розвитку, вимагають вивчення. Насамперед, це стосується економічним основам організації управління підприємством, і зокрема, до вивчення

економічної стратегії підприємства, з розробки й виробництву конкурентоспроможних товарів, організації моніторингу економічне становище підприємства, володінню інформаційним потоком, планування діяльності підприємства.

На сучасному розвитку особливо на часі дослідження даних труднощів і розробка методичних рекомендацій підприємствам, у яких практика застосування діагностики економічне становище перебуває на стадії постановки.

Отже, недостатність теоретичних і методологічних розробок інструментарію діагностики економічне становище підприємств веде до істотним збитків та зниження фінансово-економічного добробуту підприємства у умовах ринку. Зазначені обставини зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження.

Дані наукових проблем постійно перебувають у центрі уваги вчених і практиків. Роботи відомих у Росії економістів-аналітиківБалихинаМ.И.,БакановаМ.И., Деркача Д.І.,Дьячкова М. Ф.,Карпунина Авт., ЛитвинаБ.М.,Майданчика Б.І.,МоничаС.Ф., Муравйова А.І., Хоріна О.Н., Шеремета А.Д. присвячені розкриття теорії ефективності господарську діяльність підприємств і закупівельних організацій. Ними виділено принципи економічного аналізу, визначено його види й використовувані методи, розроблено методики проведення аналітичної роботи з окремим напрямам виробничо-господарської роботи і організацій, дано пропозиції з розвитку цих методик в ринкових умов.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є підставою суспільство з обмеженою відповідальністю «>Союз-К».

Предметом дослідження є методика діагностики фінансового становища підприємства.

Аналіз проводиться виходячи з річний бухгалтерської звітності ТОВ «>Союз-К»» 2007-2008 років, саме:

бухгалтерський баланс (форма № 1),

звіт прибутки і збитках (форма № 2),

звіт про зміни капіталу (форма № 3),

звіт про рух коштів (форма № 4),

додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5).

Мета цієї дипломної роботи вивчення діагностики фінансового становища підприємства міста і підвищення ефективності роботи з прикладі ТОВ «>Союз-К».

З мети, можна виділити такі завдання:

- вивчити поняття і значення аналізу фінансового становища підприємства;

- розглянути показники оцінки фінансового становища підприємства;

- вивчити методики прогнозування ймовірності банкрутства підприємства;

- розглянути вдосконалення системи діагностики банкрутства підприємства;

- дати характеристику підприємства ТОВ «>Союз-К»;

-розрахувати основні показники фінансово-господарську діяльність підприємства;

- розробити рекомендації по поліпшення фінансового становища підприємства ТОВ «>Союз-К».

Структурно дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.


1. Аналіз і діагностика фінансового становища підприємства

 

1.1 Поняття і значення аналізу фінансового становища підприємства

Нині фінансове становище організацій трактується з різних позицій, у своїй немає єдиного методологічний підхід для її визначенню, що перешкоджає побудова універсальних практичних методик аналізу.

Загалом, фінансове становище підприємства можна з'ясувати, як комплексну економічну категорію, що характеризує на певну дату наявність в підприємства різних активів, розміри зобов'язань, здатність суб'єкта господарювання функціонувати й бурхливо розвиватися в мінливих зовнішнього середовища, поточну і побачити майбутню можливість відповідати вимогам кредиторів, і навіть його інвестиційнупривлекательность[1].

Із різноманітних трактувань поняття фінансового становища випливають різні мету оцінки. З погляду бізнес - діагностики, результатом аналізу фінансового становища є визначення оптимальної величини резервів підприємства, що має бути достатньої забезпечення нормальної платоспроможності підприємства міста і зводити до мінімуму витрати фінансового ризику, й те водночас, не відволікати надлишкові оборотні ресурси із поточного господарську діяльність.

Існує й орієнтація аналізу пошук і освоєння усунення внутрішньофірмовихпроблем[2]:

Головна мета аналізу фінансового становища є оцінка та ідентифікація внутрішні проблеми компанії на підготовку, обгрунтування й прийняття різних управлінські рішення, зокрема у сфері розвитку, виходу з кризи, початку процедурам банкрутства, купівлі-продажу бізнесу чи пакети акцій, залучення інвестицій.

Поставлені мети зумовили необхідність розв'язання низки аналітичних завдань. У виконанні вітчизняної літературі виділяють такі основні групи завдань внутрішнього аналізу фінансового становищапредприятия[3]:

1. Ідентифікація фінансового стану.

2. Виявлення змін - у фінансовий стан в просторово-тимчасовому розрізі.

3. Виявлення основних чинників, викликали зміни у фінансовий стан.

4. Своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансової складової діяльності, та відшуковування резервів поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможності.

5. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів.

6. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Щоб вижити за умов ринкової економіки та недопущення банкрутства підприємства, треба знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складу і джерелам освіти, яку частку обійматимуть власні і позикові кошти. Треба сказати і поняття ринкової економіки як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), рівень ризику, ефект фінансового важеля та інші, і навіть методику їх аналізу.

Мета аналізу не тільки у цьому, щоб і оцінити фінансове становище підприємства, а й у тому, щоб постійно проводити, спрямовану з його поліпшення. Аналіз фінансового становища підприємства показує, за якими напрямам потрібно поводитися роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти і найслабші позиції з фінансовий стан підприємства. Відповідно до цим результати аналізу дають питанням, які найважливіші способи поліпшення фінансового становища підприємства у конкретний період своєї діяльності. Але головним метою аналізу є своєчасно виявляти і усувати вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможності. Для оцінки стійкості фінансового становища підприємства використовується цілу систему показників, характеризуючихизменения[4]:

- структури капіталу підприємства з його розміщення до джерел освіти;

- ефективності і інтенсивності її використання;

- платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

- запасу його фінансової стійкості.

Показники би мало бути такими, щоб усе ті, хто пов'язані з підприємством економічними відносинами, могли з відповіддю, наскільки надійно підприємство як партнер отже, прийняти рішення про економічну вигідність продовження відносин із ним. Аналіз фінансового становища підприємства грунтується головним чином відносних показниках, т. до. абсолютні показники балансу за умов інфляції практично неможливо навести такий же вид. Відносні показники можна порівнятис[5]:

- загальноприйнятими «нормами» з оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

- аналогічними даними інших підприємств, що дає змоги виявити сильні й слабкі боку підприємства його можливості;

- аналогічними даними у попередні роки вивчення тенденції поліпшення чи погіршення фінансового становища підприємства.

Основні завданняанализа[6]:

1) своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансової складової діяльності, і вишукування резервів поліпшення фінансового становища підприємства, в його платоспроможність;

2) прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів;

3) розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Аналізом фінансового становища підприємства займаються як керівників Західної й відповідні служби підприємства, але його засновники, інвестори для вивчення ефективність використання ресурсів, банки з метою оцінки умов кредитування й універсального визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції до виконання плану надходжень коштів бюджету тощо. буд.

Основною метою фінансового аналізу є отримання небагатьох ключових (найбільш інформативних) параметрів, дають об'єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активів і пасивів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами. У цьому аналітика і керує (менеджера) може цікавити як поточне фінансове становище підприємства, і його проекція на найближчу або як віддалену перспективу, тобто. очікувані параметри фінансового становища. Та не часові кордони визначають альтернативність цілей фінансового аналізу. Вони залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто. конкретних користувачів фінансової інформації.

Методика фінансового аналізу складається з трьох взаємозалежнихблоков[7]:

1) аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;

2) аналізу фінансового становища;

3) аналізу ефективності фінансово-господарську діяльність.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового становища служить бухгалтерський підприємства (форма №1 річний і квартального звітності). Значення одеського форуму така велика, що "аналіз фінансового становища нерідко називають аналізом балансу. Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про фінансові результати та його використанні (форма № 2 річний і квартального звітності). Джерелом додаткової інформації кожного з блоків фінансового аналізу служить додаток до балансу (форма № 5 річний звітності).

Основні методи аналізу фінансової звітності: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий, метод фінансових коефіцієнтів, з порівняльного аналізу, факторний аналіз.

>Горизонтальний (тимчасовий) аналіз – порівняння кожній позиції з попереднім періодом.

Вертикальне (структурний) аналіз – визначення структури підсумкових фінансові показники з виявленням впливу кожній позиції звітності на результат загалом.

>Трендовий аналіз – порівняння кожній позиції звітності із низкою попередніх періодів й визначення тренду. З допомогою тренду формуються можливі значення показників у майбутньому, отже, ведеться перспективний аналіз.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіт чи позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язку показників.

Порівняльний аналіз - те й внутрішньогосподарський аналіз зведених показників підрозділів, цехів, дочірніх фірм тощо. п., і міжгосподарський аналіз підприємства у порівнянні з цими конкурентів, зісреднеотраслевими і середнімиобщеекономическими даними.

Факторний аналіз - аналіз впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з допомогою детермінованих і стохастичних прийомів дослідження. Факторний аналіз може бути як прямим, і зворотним, т. е. синтез - з'єднання окремих елементів у єдиний результативний показник.

Основна мета аналізу фінансового становища - це оцінка поточного стан підприємства, а й відстеження тих чи інших тенденцій у зміні основних фінансові показники, виявлення слабких позицій, проведення цілеспрямованої роботи з поліпшення цих показників.

При дослідженні застосовуються основні статистичні методи: угруповань, середніх і відносних величин, графічний, індексний, і навіть метод зіставлення. Головна мета аналізу фінансового становища - простежити динаміку і структуру змін фінансового становища підприємства у вигляді оцінки зміни основних фінансові показники.

Методика аналізу фінансового становища варта забезпечення управління фінансовим станом підприємства міста і оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів у умовах ринкової економіки. Вона містить елементи, загальні як зовнішнього, і внутрішнього аналізу.

Методика входять такі блоки аналізу: загальна оцінка фінансового становища та її зміни за звітний період; аналіз фінансової стійкості підприємства; аналіз ліквідності балансу, аналіз ділову активність і платоспроможності підприємства.

1.2 Показники оцінки фінансового становища підприємства

 

Фінансовий аналіз за напрямами здійснення є багатоаспектним, проте основними і взаємопов'язаними між собою є: аналіз фінансового становища підприємства міста і аналіз фінансових результатів своєї діяльності, що оцінюються з допомогою системи показників. Фінансове становище підприємства оцінюється з урахуванням використання системи показників, що відбивають конкурентоспроможність, розміщення, користування та рух ресурсів підприємства. До основним напрямам аналізу фінансового становища підприємства ставляться: аналіз стану і оцінка господарського потенціалу підприємства; оцінка та аналіз фінансового рівноваги підприємства; аналіз політики та оцінка прибутковості підприємства. Оцінка фінансового становища за результатами аналізу та його прогноз у майбутнє необхідні кожному суб'єкту господарювання, оскільки його подальше функціонування безпосередньо з його дохідністю та здібністю підтримати своюплатежеспособность[8].

Істотно впливає платоспроможність підприємства ефективність його функціонування, здатність приносити достатній рівень доходу. Прибутковість оцінюється з допомогою числових показників, серед яких основним є рентабельність реалізованої продукції і на оборотність активів.

У доповіді міжнародної практиці для аналізу фінансового становища підприємства використовується система показників, і навіть пов'язані з їх зміною фінансових коефіцієнтів, що відбивають інтереси і цілі різних користувачів. Найважливішими щодо оцінки фінансового становища підприємства є показники: ліквідності, які характеризують можливості підприємства щодо погашення заборгованості; платоспроможності, які визначають рівень покриття підприємства позикових коштів; прибутковості, які порівнюють прибуток, із вкладеними засобами; ефективність використання довгострокових і поточних активів; прибутковості капіталу.

На етапі з оцінки фінансового становища підприємства використовують тільки основні показники, крім дублюючих чи тих, які несуттєво впливають насинтезирующие оцінки.

Визначення фінансові показники як коефіцієнтів полягає в співвідношенні між окремими статтями активу і пасиву балансу, фінансових результатів, і навіть як співвідношень між показниками фінансових результатів і балансу.

Оцінка показників фінансового становища підприємства передбачає порівняння фактичних значень з нормативними. Нормативні значення показників встановлюються у вигляді замкнутого інтервалу. Проте рекомендовані значення показників не враховують динаміки фінансових результатів діяльності підприємства. Граничні значення показників повинні відповідати такому співвідношенню міжчислителем і знаменником фінансових коефіцієнтів, які б випереджаючі темпи зростання прибутку на порівнянні з минулим періодом. За такого підходу нормативні значення коефіцієнтів будуть диференційовані щодо різноманітних звітних періодів і буде відбивати фінансове становище підприємства, яке відповідає його ефективно розвиненою виробничо-господарської діяльності. З огляду

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація