Реферати українською » Менеджмент » Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прікладі Вінніцької області)


Реферат Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прікладі Вінніцької області)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вінницькийфінансово-економічнийуніверситет

>Звіт

Знауково-дослідної роботи

на задану тему: ">Аналізлюдськихресурсів врегіоні (наприкладіВінницькоїобласті)"

>Вінниця – 2010


>Реферат

>Звіт про НДР: 30 з., 20джерел.

>Об'єктдослідженняєлюдськіресурсиВінницькогорегіону.

>Метою роботиєрозробканауково-методичних таорганізаційно-практичних основаналізулюдськихресурсів урегіоні.

>Досвідрізнихрегіонів Українисвідчить, щонайбільшихуспіхів у ресурсномупотенціалідосягають тих реґіони, котрідосить активновикористовуютьсучасні методики вгалузі менеджменту надовгостроковійпрограмно-цільовійоснові. Та, для цогопотрібні не лишепідготовленніфахівці, атакожзначнізусилля поствореннюуправлінських структур, у заподіяння які входитианаліз,плануваннянавчання та контролю надлюдськими ресурсами врегіоні.

Тому длякерівниківрегіонівнеобхідновизначений образдій ізудосконалення тапідвищенняпрофесійногорівнялюдськихресурсів уВінницькомурегіоні.

>Ключові слова:людськіресурси,трудовийпотенціал,агломерації,регіональніресурси.


>Зміст

>Вступ

1.Теоретичніаспектилюдськихресурсів

1.1Поняття тасутністьлюдськихресурсів

1.2Методиоцінки таформуваннялюдськихресурсів урегіоні

2.Аналізлюдськихресурсів урегіоні

3.Вдосконаленняаналізулюдськихресурсів урегіоні

>Висновки тапропозиції

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Длястабільногоекономічногорозвитку Україниважливезначеннямає проблемапідвищенняякостіформування тавикористаннялюдськихресурсів на всіхрівняхуправління.

Насучасномуетапірозвиткуринковихвідносин в Українірівеньуправлінняекономікою, впершучергу,визначаєтьсяякістюнаявнихлюдськихресурсів таздатністю йготовністю їхнього доефективної роботи.Даніпроблемиповиннівирішуватись нарівні державногоуправління, смердотітакожє особливоактуальними для великихпромисловихпідприємствзіскладноюсистемоюуправліннялюдськими ресурсами.Методиуправліннялюдськими ресурсами, щозастосовуються навітчизнянихпідприємствах,потребуютьвпровадженняпринципово нових,сучаснихтехнологій,планування,організації,координації,аналізу таінформаційного забезпеченняуправлінських систем. У тієї ж годину,традиційніпідходищодоорганізації системуправлінняпоступововтрачають своюефективність черезнестабільний стан українськоїекономіки,політичнуневизначеність урядунашої країни,демографічну йсоціальну кризові,неякісний стан нормативно-правового забезпечення йзаконотворчоїдіяльності у сферірегулюваннязайнятості таосновнихнапрямківуправліннялюдськими ресурсами.

Узв’язку ізцим,важливогозначеннянабуваютьпроблемипідвищенняефективностіпланування,координації,інформаційного забезпеченняпроцесівформування тавикористаннялюдськихресурсів наосновівпровадженняметодів,функцій таінструментівконтролінгу.

>Різніаспектиуправліннялюдськими ресурсамидосліджували усвоїхнауковихпрацяхтакі укра-їнськівчені, як Д.П. Богиня, Н.П.Борецька,О.А.Грішнова, В.М.Данюк,Н.Д.Лук’янченко, А.М.Колот, О.М.Лібанова, О.В.Мартякова, В.А. Савченка, Л. В.Шаульська,О.С.Шилець таінші.

Мета йзадачідослідження.Метою роботиєрозробканауково-методичних таорганізаційно-практичних основаналізулюдськихресурсів урегіоні.

Дляреалізації метидослідження поставлено тавирішенонаступнізадачі:

-систематизувативітчизнянітеоретичні розробки тадослідитирозвитокзарубіжнихконцепційлюдськихресурсів,визначити їхньогосутність йсоціально-економічнезначення;

- провестианалізлюдськихресурсів урегіоні;

-визначитишляхивдосконаленняаналізулюдськихресурсів урегіоні;

>Об'єктомдослідженняєлюдськіресурсиВінницькогорегіону.

Предметомдослідженняєфактори,методи ймеханізманалізулюдськихресурсів урегіоні.

>Методидослідження.Методологічноюосновою роботиєфундаментальніположенняекономічноїтеорії, роботивчених-економістів. Длявирішенняпоставлених уроботі завдань було бвикористанодіалектичний методнауковогопізнання, атакожзагальнонауковіметодидослідження: комплексногоаналізу й синтезу,формальної тадіалектичноїлогіки (приобґрунтуванніпоняттяконтролінгулюдськихресурсів);узагальнення (придослідженні закордонногодосвідууправліннялюдськими ресурсами);порівняльно-економічногоаналізу (придослідженнііснуючихметодів таінструментівконтролінгу);економіко-статистичногоаналізу (приоцінціфакторівпідвищенняефективностівикористаннялюдськихресурсів);системнийпідхід (прирозробцісистемиконтролінгуформування тавикористаннялюдськихресурсів).

>Наукова новизнаотриманихрезультатівдослідженняполягає врозробці комплексутеоретичних,методичних йнауково-практичнихрекомендаційщодовизначеннянапрямківпідвищенняефективностісистемианалізуформування тавикористаннялюдськихресурсів урегіоні.


1.Теоретичніаспектилюдськихресурсів

1.1Поняття тасутністьлюдськихресурсів

>Людськіресурси -специфічний йнайважливіший із всіхвидівекономічнихресурсів. як чинникекономічногорозвиткулюдськіресурси -цепрацівники, щомаютьпевніпрофесійнінавички йзнання йможутьвикористовувати їхні у трудовомупроцесі.Вивченнялюдськихресурсівмаєвеликезначення дляоцінкиринку роботи і розробкивідповідноїдемографічної політики ізметоювпливу напроцесивідтворення населення та йогозайнятості.

>Специфікалюдськихресурсів порівняно ізіншими чинникамиекономічногорозвиткуполягає до того, що,по-перше, люди й нелишестворюють, а йспоживаютьматеріальні тадуховні ціності;по-друге,багатогранністьлюдського життя невичерпуєтьсялишетрудовоюдіяльністю, аотже,щобефективновикористовуватилюдськупрацю,потрібнозавждивраховуватипотребилюдини якособистості; по третє,науково-технічнийпрогрес йгуманізаціясуспільного життястрімкозбільшуютьекономічну роль знань,моральності,інтелектуальногопотенціалу таіншихособистихякостейпрацівників, котріформуютьсяроками йпоколіннями, арозкриваютьсялюдиноюлише засприятливих умів.

>Однією ізпередумовуспішногоекономічногорозвитку як намікро-, то й намакрорівнієврахуванняінтересів людейбудь-якихдіях,спрямованих напідвищенняефективностіфункціонуваннягосподарськогомеханізму. Без такоговрахування не можнадосягтипідвищенняефективності в широкому (>тобтосоціально-економічному)розумінні [8, 24].

>Особливогозначенняграмотнеузгодженнясоціально-економічнихперетворень ізпотребами й частками людейнабуває у наше годину у зв'язку іздокорінноюперебудовоюсистемисуспільнихвідносин.Найсуттєвішіперетвореннявідбуваютьсясаме всоціально-трудовій сфері,зачіпаючиінтересимільйонів людей йвідображаючись на результатахекономічногорозвиткувсієї країни.Дужеважливими за годинузмінєтакожгнучкість ймобільність,постійнаадаптація людей до нових умівекономічногорозвитку.

>Населення -цесукупність людей, щопроживають навизначеній територї (в стране,області,місті,районі,селі тощо).Нерідко в цьому жрозумінні всоціально-економічнійлітературівикористовуєтьсяпоняття ">народонаселення".Населення -це усі людинезалежно відїхніх характеристик,тобтоценайширшепоняття дляозначеннялюдськихресурсів.

Разом із тім населення -це тіджерело, тієї ">матеріал", ізякогоутворюються усііншігрупування людей (>наприклад, тих, що векономіці роботипозначаютьсяекономічноактивнимнаселенням,трудовими ресурсами). Томувивченнячисельності, складу йдинаміки населення (>цеє предметомдослідження наукидемографії)надзвичайноважливе й дляекономіки роботи.Економістирозглядають населення якджерелоресурсів для роботи, якносіяпевнихекономічнихвідносин й, щодужеважливо, якспоживача, щоформуєпопит.

>Трудовіресурси -цечастина населення країни, що за своїмфізичнимрозвитком,розумовимиздібностями йзнаннямиздатнапрацювати в народномугосподарстві.

З цоговизначеннявиходить, щотрудовіресурсивключають у собі якреальнихпрацівників, що ужезайняті векономіці країни, то йпотенційних, які незайняті, але йможутьпрацювати.

>Щобкількісновизначитимежітрудовихресурсів,потрібноуяснитипоняття ">працездатне населення", ">працездатнийвік".

>Працездатнийвіквизначаєтьсясистемоюзаконодавчихактів.Нині в Україніпрацездатнимвікомвважається дляжінок 16 - 54 рокта, для чоловіків - 16 - 59 роківвключно.Нижня межапрацездатноговікупередбачає, що до початкутрудовоїдіяльності людина винназдобутипевнийрівеньфізичного тарозумовогорозвитку, для чогопотрібен годину (>мінімум Перші 16 років життя).Верхня межапрацездатноговікупоказує думкусуспільства про ті, уякомувіці людинаможепретендувати насоціальнудопомогу постарості. Длядеякихвидівтрудовоїдіяльності, щопов'язані ізроботою унесприятливихумовах роботи чивимагають відпрацівникаякостей, що ізвікомпомітнозменшуються (>наприклад, спорт, балет),пенсійнийвікнастаєраніше на 5-10 років, аінколи й понад.Такі людизвутьсяпільговимипенсіонерами.Найчастіше смердотіпродовжуютьпрацювати йзалишаються вскладітрудовихресурсів [11, 68].

>Слідзазначити, що вбагатьохрозвиненихкраїнахзаконодавчевстановленаверхня межапрацездатноговіку п'ять - 10 років вищий, ніж в Україні, але й йсереднятривалість життя тамзначноперевищуєаналогічніпоказникинашої країни. Частозастосовуєтьсянижча межапенсійноговіку дляжінок,хочавсюдисереднятривалість життя чоловіківзначноменша, ніжжінок.

якбачимо, векономічнійлітературівикористовуютьсярізніпоказники дляозначеннялюдськихресурсів.Поняття ">трудовіресурси"ширше, ніжпоняття ">економічноактивне населення",оскількивключаєще йпрацездатнихнепрацюючих людей та тихий, щонавчаються ізвідривом відвиробництва. Реально запоняттям ">трудовіресурси"стоїтьчисельність населення, яку можнапримуситипрацювати,тобто якуфізичноздатнепрацювати.Поняття ж ">економічноактивне населення" -це та реальначастинатрудовихресурсів, щодобровільно працює чихочепрацювати. Ос-кільки Українаобрала курс - напобудовувільного демократичногосуспільства, й вїїКонституціїпроголошеназаборонапримусової роботи,поняття ">трудовіресурси"поступововтрачаєсвоєекономічнезначення.Адже ресурсами можнаназиватилишереальніджерелазадоволенняпотреби (вданомувипадку -потреби вробочійсилі). Томунелогічноназиватитрудовими ресурсами тучастину населення, якої можназалучити до роботилише насильно.Реальними жлюдськими ресурсами для роботи (йцевизнано наміжнародномурівні)єекономічнеактивне читрудоактивне населення. Однак йпоняття ">трудовіресурси"має декларація проіснування,оскількипоказує максимальноможливу (заекстремальних умів)кількістьтрудоактивного населення.

>Відтворення населення -цеісторично йсоціально-економічнообумовлений процеспостійного йбезперервногопоновленнялюдськихпоколінь.

У процесіввідтворення населеннярозрізняютьвиди руху,типи йрежими.

>Види руху (>природний,міграційний,соціальний,економічний)визначаютьсяособливостямизміничисельності та складу населення в стране вцілому й в окремихрегіонах.

>Природний рух населення -це результатпроцесівнародження та смерти людей.Вінхарактеризуєтьсяпоказниками:коефіцієнтнароджуваності,смертності, природного приросту (>зменшення) населення.

>Трудовийпотенціал -цегранична величинаможливоїучастіпрацюючих увиробництві,інтегральнаоцінкакількісних йякісних характеристикекономічно активного населення.

>Розрізняютьтрудовийпотенціалокремоїлюдини, підприємства,галузі, територї,суспільства.Трудовийпотенціалвимірюється закількістюпрацездатнихосіб таробочого години (улюдино-роках,людино-днях,людино-годинах) йзалежитьтакож відякісних характеристик:здоров’я,освіти,активності,професіоналізму,моральності,вмотивованості,вмінняпрацювати вколективі,творчогопотенціалу,активності,організованості таін. [5, 71].

Нарівнісуспільствацікомпоненти можнаприблизнооцінитипевнимиузагальненимипоказниками.Здоров’я населення країнихарактеризуєтьсясередньоютривалістю життя,часткоюінвалідів,смертністю завіковимигрупами взалежності відрізних причин,розміром тачасткоювитрат наохоронуздоров'я тощо.Моральністьсуспільствавизначається йогорелігійністю,відношенням доінвалідів,дітей,пристарілих,показникамисоціальноїнапруги,злочинності тощо.Творчийпотенціал йактивністьпроявляються темпаминауково-технічногопрогресу в стране, доходами відавторських прав,кількістюпатентів таміжнароднихпремій й т.ін.Організованість нарівнісуспільства можнаоцінитиякістю йстабільністюзаконодавства,обов'язковістюдотримання законів йугод,стабільністюполітичноїситуації,якістюдоріг тагромадського транспорту тощо.Рівеньосвіти населенняхарактеризуєтьсясередньоюкількістю роківнавчання врозрахунку однієюлюдину,часткоювитрат наосвіту в державномубюджеті,доступністюрізнихрівнівосвіти тощо.

>Трудовіресурсисуспільства -цеголовне йогобагатство.Чим вищийякістьробочоїсили (>освіта,кваліфікація,вмотивованість,розумовіздібності, станздоров’я таін.) тімкращерозвивається сус-пільство.Підвищеннярівняпідготовкикадріввигідно якпідприємству, то й самомупрацівнику. Заоцінкамиекспертів,підвищеннякваліфікаціїробітників на 1%забезпечуєприрістпродуктивності роботи на 0,2-0,4%. Урозвинутихкраїнах 40%економічногозростаннязабезпечується зарахунокпідвищеннякваліфікаціїкадрів.Чимвищийпрофесійнийрівеньпрацівника, тім понадвінсоціальнозахищений відкон’юнктурнихколиваньвиробництва, тімбільша йогоконкурентоспроможність наринку роботи.

>Сучаснітенденціїпрофпідготовки всучаснійекономіці:

- более часта змінупрофесій таробочих місць, синдромдругоїкар’єри;

-прогнозуванняперспективи попри всітрудове життя;

-розширенняпрофілюпрацівників зарахунокпоєднаннятехнічних,економічних,психологічних знань танавичок;

-розвитокгнучкостімислення,інноваційнихнавичок;

-персоніфікованаосвіта,орієнтація насамовдосконалення, нарозвитокособистості [9, 80].

Системаосвіти якінститут духовноговиробництва таінтелектуальногорозвитку особини,нарощенняїїтворчогопотенціалу виннаформуватитакусукупність знань йнавичокчленівсуспільства, котрі могли б забезпечитиможливість їхньогодоцільноїдіяльності всистемісуспільногоподілу роботи. Системаосвітискладається ззакладівосвіти,наукових,науково-методичних йметодичнихустанов,науково-виробничихпідприємств,державних ймісцевихорганівуправлінняосвітою та самоврядування вгалузіосвіти, атакожсистемипослідовнихосвітніхпрограм йдержавнихосвітніхстандартіврізнихрівнів йспрямованості. Структураосвітивключає:дошкільнуосвіту;загальнусереднюосвіту;позашкільнуосвіту;професійно-технічнуосвіту;вищуосвіту;післядипломнуосвіту;аспірантуру; докторантуру;самоосвіту.

1.2Методиоцінки таформуваннялюдськихресурсів урегіоні

>Вважаємо, що всучаснихумовах українськихрегіоніводнією ізпровідних формгосподарюванняєпромисловість тасільськегосподарство.

>Шляхоманкетуванняєможливимвиявитиусередненіпроцеси Сучасноїсистемистимулювання,невраховані устатистичнихданих.Вияв такихнедоліків, якнизькийрозмірзаробітної плати,слабкийзв'язок з результатами роботи танесвоєчасністьвиплат,вимагаєздійснення переходу дозастосування систем оплати роботи, котрі бпоєднуваливиплатипротягом року зстимулюванням закінцевими результатами.

>Крімзаробітної платидомінуючими чинниками танапрямамиформуваннялюдськихресурсівєприродний рух,міграція тапроцесипрофесійноїпідготовки йперепідготовки.Природний руххарактеризуєтьсяскороченнямзагальноїчисельності населення,прогресуючоютенденцією йогостаріння тазбільшеннямрівнянароджуваності,темпиякоїєоднакнижчими затемпизростаннясмертності.Головноюознакоюмеханічного рухуєзменшенняміграційного потоку.Рівеньпідготовкикадрів невідповідаєвимогамсучасноговиробництва [6, 191].

>Дослідженняфазирозподілу йперерозподілулюдськихресурсівздійснено черезаналізринку роботи.Доведеноіснуваннянезадоволеногопопитуробочоїсили приодночаснійвеликійнезадоволенійпропозиції, щосвідчить пронаявністьпроблеми зякістюпідготовкикадрів.Наведеніфакторидаютьможливістьвизначеннячисельного складуробітників з перспективи. Длязастосуванняякіснихфакторів уаналізіпропонуєтьсявикористовуватибальнуоцінку ізметою забезпечення їхнікількісноговиразу. Цеєвкрайважливим придослідженні тапрогнозуванніпроцесівзайнятості.

Дляаналізуфазивикористаннялюдськихресурсівзапропонованозастосуватирозрахунокрівнявикористаннякадрів, щобазується наодночасномуурахуваннівитрат роботи таїїпродуктивності.Йогоможливовизначити занаступними формулами:

>ВП =ППф * (>НФРЧ *ЧРф –ФФРЧ *ЧРф), (1.1)

де,ВП –приріствиробництваваловоїпродукції, грн.;

>ППф –фактичнапродуктивність роботи, грн. />люд.-год.,

>НФРЧ таФФРЧ –відповідно,нормативний тафактичнийрічний фондробочого години однієїсередньорічногопрацівника, рік.;

>ЧРф –фактичначисельністьпрацівників,осіб.

>Максимальнийобсягвиробництваваловоїпродукції вгосподарстві (>ВПмах),якийможливоотримати пристовідсотковомурівнівикористанняробочоїсили,пропонуєтьсярозрахувати заформулою:,

>ВПмах =ВП +ВПф, (1.2)

деВПф –фактичнийобсягвиробництваваловоїпродукції, грн.

>Рівеньвикористаннятрудовихресурсівпропонуєтьсявизначити заформулою:

, (1.3)


де,Вф –фактичнийобсягвиробництвапродукції врозрахунку однієїсередньогоробітника,грн./особу.

>Застосуваннярезультатіврозрахунківдаєможливістьузагальнитиосновніпоказникивикористаннякадрів.Данірезультатиє базою длявизначеннямінімальноїнеобхідноїпотреби влюдських ресурсах з перспективи шляхомоптимізації. Цеєважливим, особливо, тепер, колидужегостропостає проблеманеефективноговикористання роботи.


2.Аналізлюдськихресурсів урегіоні

Уміжнароднійпрактиці дляоцінкирівнясоціально-економічногорозвиткукраїн чирегіонів,використовуєтьсяпоказник ">індекслюдськогорозвитку".Цейпоказникузагальнюєдані зарівнямиматеріального статку,здоров’я таосвіти населення. Задопомогою цогоіндексувстановлюютьсярівнісоціальногорозвиткурізнихкраїн, тавизначається їхньогомісце узагальному ряду величин цогопоказника.Проте,такийпідхід, щоґрунтується лише нарозглядітрьох, нехайнайважливіших величин, неможедатиоцінкувпливуіншихістотнихчинників, щовпливають насоціально-економічнийрозвиток країни чирегіону. При цьомузалишаються нерозкритіреальніможливості тамеханізмиефективногокерівництварозвитком територї країни чиїїрегіону. разом ізцим,недостатньоврахованіісторичні,національні,ментальні таіншіособливості, щоформуютьуявлення просоціальні блага для населенняконкретної територї.Досвідвикористанняіндексулюдськогорозвитку показавши, що за межамиданоїоцінкивиявляютьсяістотнічинники, щовідіграютьважливезначення вкраїнах ізперехідноюекономікою. В частности,особливістюсоціально-економічних умів Україниєсукупністьнегативнихдестабілізуючихчинників,нестабільністьсоціально-економічнихпроцесів, асамерегіональніособливостіповиннівраховуватися прирозробцістратегійсталогорозвитку,адже смердоті "...>стаютьпріоритетними принаявностізначнихтериторіальнихвідмінностей уприродних,соціально-економічнихумовах тазначнихтериторіальнихдиспропорціях". Тому вумовах Україниприйнятовикористовувати заінтегральнийпоказниксоціальногорозвитку населення на територї,який адекватновідображаєступіньпросуваннясуспільства в напряміекологічноїсталості,прийнято ">індекссоціальногорозвитку".

Для болееповноїкартинианалізулюдськихресурсів врегіонірозглянемо конкретномасштабиВінницькоїобласті. Асаме:кількістьрайонів – 27;районів умістах – 3; міст – 18; МОЗ – 6;МРЗ – 12; міст ізрайоннимподілом – 1; селищміського типу – 29;сільськихнаселенихпунктів – 1466; селищ – 136;сіл – 1330;селищних радий – 28;сільських радий – 661.

>Індикаторзабезпеченостілюдськими ресурсамиєагрегованиміндикатором привизначенніінтегральногоіндексусоціальногорозвитку територї.

>Агрегованийіндикаторзабезпеченостілюдськими ресурсами структурноскладається із двохпроміжнихіндикаторів:

-показниказдоров’я населення тадемографічноїситуації (>розраховується постатистичнимданимзахворюваності на ">соціальнухворобу" -туберкульоз, таіндикаторів, щохарактеризуютьрівні природногорепродукування населення, атакожчасткоюпрацездатного танепрацездатного населення);

-показникзайнятості (структурноскладається зпоказниківнаявногобезробіття, тавивільненняпрацівників допередбаченихобсягів).

Урезультатіаналізувиявлено, що із 1993 по 2008рік проходитисистематичний процес йогопогіршення. Так,якщо в 1993роцісередньообласнийпоказникскладав 0,832 щовідповідалоеталонному стану, то 2003 та 2008роцівінстановиввідповідно 0,492 та 0,419 (>задовільний стан) а 2008встановлено йогозниження до 0,319, що ужевідповідаєзагрозливому стану. По районамобласті в 1993роціагрегованийіндикаторскладав 0,733-0,969 щовідповідалосприятливому таеталонному стану заобласнимикритеріями, 2003-гороцівінколивався вмежах від 0,244 до 0,599, (>загрозливий тазадовільний стан). У 2008році,індикаторколивається вмежах від 0,043 до 0,446, догрупикритичнихрайонів,окрімЛенінського,опускаютьсятакожЯмпільський таЧернівецькийрайони. Уціломукритичним чизагрозливим станомхарактеризується в 2008році 86 % територїобласті,окрім центральногоЛенінського району (>індикатор 0,442 таЗамостянського району, дерозташованіоб’єктивиробництва.

>Дослідження природного таміграційного руху, атакожсистемипідготовки йперепідготовкикадрів врізнихагломераціяхВінницькоїобласті довелоіснування проблем у їхніформуванні череззвуженевідтворення населення,відтік селян ізрегіону танизькийрівеньпрофесійноїпідготовки.

Надемографічну кризові всільськихагломераціяхвказуєпостійнезменшенняпитомої вагидітей тамолоді призбільшеннікількостіпенсіонерів. Напідставіданихрегресійногоаналізу, було бнаданооцінку перспективрозвиткувідтвореннякадрів ваграрнихформуванняхВінницькогорегіону.Відповідноотриманихданихочікуєтьсязростаннякоефіцієнтусмертності із 2008 по 2009 рр. із 21,2 ‰ до 24,5 ‰, атакож збільшеннякоефіцієнтународжуваності із 8,8 ‰ до 10,9 ‰ призростанніпоказника природногоскорочення селян на 6,8 %.Зазначенеявищепоглиблюється зарахуноквпливуміграційнихпроцесів.Щорічнескороченнячисельності населеннявнаслідокпогіршеннярівня життяпризвело допогіршеннястатево-віковоїструктури селянства. То в 2008році вміграційномуобороті повибуттю 84,4 %складає молодь до15-річноговіку та особинипрацездатноговіку,тобтоце населення у репродуктивномувіці. Зметоювиявленняосновних причинозначеногоявища було б проведеносоціологічнеопитуванняаграріїв.Воно показало, що у 2008 р.переважнакількістьреспондентів був дійснонезадоволеноюзаробітноюплатою танесвоєчасністюїївиплат,другою причиноювказуваласьнезадоволеністьумовами йорганізацією роботи. У 2008 р.лише у 3 районахобластірозмірзаробітної плати буввищим запрожитковиймінімум. У 2008 р. 23,5 % селян, зокрема. 33 %жінок,працювали вумовах, що невідповідалисанітарно-гігієнічним нормам. У 2002 р. взагальнійкількостівтрат населення часткуміграції припадало 5 %. У 2008 р. данийпоказникзріс до 18,6 %, щосвідчить пронехтування проблемами селянства врегіоні.

У 2002 р. вобластіфункціонувало 343колективних підприємства,кожне із них було бздатне забезпечитироботою 250осіб.Натомість них 2004 р.діялилише 125 СК, ізсередньоюможливістюпрацевлаштування покожному - 82 особини.Найбільшпоширеноюгрупоюпідприємств сталифермерськігосподарства,кількість які у 2004 р.становила 2508 присереднійчисельностіробітників укожному - 2 особини.

Результатомцихпроцесівєзростаннякількості незайнятих усуспільномусекторі на 30,6 %. Цевказує наіснуванняпроблеми ізплануванням йзбалансуванням на всіх фазахвідтвореннятрудовихресурсіврегіону. Заданими центрузайнятості в 2008 р., не так нанаявністьпропозиціїробочоїсили вобсязі 8976осіб,існувавпопит - 193вакансії. Цесвідчить проневідповідністьрівняпідготовкикадрівщодосучаснихвимог,головними із якієбагатопрофільність привисокомурівнікваліфікації.

>Відсутністьможливостейпрацевлаштування Веде допостійногозростаннясамозайнятих. У 2008 р.лише 18,2 % населення упрацездатномувіці мало роботу,відповідно 71,8 %складалиприхованібезробітні,самозайняті та тих, що неєзареєстрованимиані вслужбізайнятості,ані напідприємствахрізних формгосподарювання. Алі усіселяни, якзайняті напідприємствах аграрного сектору, то йбезробітні, черезнезадоволеністьіснуючимрівнемматеріальногостимулюванняєзадіяними в окремихсільськихгосподарствах.

У 2008 р. 51,7 %валовоїпродукції,виробленої вгосподарствіВінницькоїобласті, припадало насередні тавеликі підприємства, у 2002 р.цейпоказникстановив 44,7 %. УОСГобласті у 2004 р.значенняпоказникапродуктивності роботи було б нарівні 2001 р.,поряд ізцим всільськогосподарськихпідприємствах темпїїзростання із 2002 р.становив 2,4 рази.

>Щодо абсолютногозначення цогопоказника, то 2008 р. в окремихселянськихгосподарствахвін був в 10,6 разинижчим, ніж всуспільномувиробництві. Потрудомісткості в окремихсільськихгосподарствахскороченнясклало 21,9 % упорівнянні із темпомзменшення всільськогосподарськихпідприємствахобласті - 2,2 рази.Однією ізосновних причинтакоїрізницієнаднизькийрівеньфондоозброєності роботи тафондозабезпеченості в окремихсільськихгосподарствах.Використанняробочого годині нацихпідприємствахємаксимальним,хоча всуспільномусекторі в 2008 р.втратиробочого годинисклали 34,4 % відрічного фонду. Це доведено шляхомзастосуваннязапропонованогоінтегральногопоказникарівнявикористанняробочоїсили. Черезскорочення такихгалузей, яксадівництво йовочівництво, щоводночас негативновплинуло на стансільськоїзайнятості, було бдосягнуто із 2002 по 2008 рр.скороченнякоефіцієнтунерівномірності сезонногонавантаження із 1,18 до 1,12 призменшенніамплітудисезоннихколивань із 1,64 до 1,44.

>Формуваннялюдськихресурсівбезпосередньозалежить віддемографічнихпроцесів,міграції тарівняпрофесійноїпідготовкикадрів. Для забезпечення кадраминеобхідновирішити запитаннякращоговикористаннялюдськихресурсів.

>Політикарозвиткутрудовихресурсів вобласті заостанні рокта, впершучергуспрямовувалася наліквідаціюприхованогобезробіття та забезпеченняповноїпродуктивноїзайнятості, назапровадження дійовихстимулівстворення новихробочих місць, забезпеченнягарантійзайнятості упроцесіприватизації тареструктуризаціїпідприємств, напідтримкупідприємництва тасамозайнятості населення,розширення практикигромадськихробіт,підвищеннягнучкостіринку роботи,удосконаленняцільовихрегіональнихпрограм із точкизору їхнівпливу наумовизайнятості угалузях, вмістах й районахобласті.

>Ситуація наринку роботиобластієстабільною уцілому, ймаєтенденцію до покращання. ЗаостаннімиданимиДержкомстату,чисельністьзайнятогоекономічно активного населеннязросла із 722,6 до 729,4 тис.чол.Рівеньбезробіття,скоротився із 6,7 до 6,5% (усередньому по Україні - 6,4%).

>Чисельністьнезайнятою населення наоблікузменшилась на 5,1 тис.осіб йстановила 116,6 тис.чол., азвернень допослугслужби. - на 6,5% (із 79,6 до 74,4 тис.чол.); станом на 01.01.2007 р.кількістьвільнихробочих місць, заданимипідприємств,організацій таустанов, котрінадійшли доцентрівзайнятості,становила 2,7 тис. (>торік нацю дату 3,0 тис.),чисельністьпретендентів на 1вакансіюдорівнюваламинулорічній – 14осіб.

У 2006роціпрацевлаштовано 46,3 тис.незайнятихгромадян (на 4,9%вищевідповідногопоказникапопереднього року), у т. год. 20,3 тис,безробітнихмешканцівсільськоїмісцевості (на 2,1 тис.чол. чи 11,5% понад).Рівеньпрацевлаштуваннязбільшився, порівняно ізминулорічним із 36,2 до 39,7% (>середній по Україні -38,2%).Завданняпрограмизайнятості населеннявиконано на 102,9%.

>Річне заподіяння ззалученнябезробітних досезоннихробітвиконане на 103,3% (>працевлаштовано 6,3 тис.осіб).

>Наданосприянняроботодавцямщодостворення ними 3,0 тис.додатковихробочих місць дляподальшогопрацевлаштуваннямбезробітних, котрітривалий годинуперебували наобліку вслужбізайнятості, шляхомвиділеннядотацій ізкоштів Фонду навиплатузаробітної плати таким працівникам.

>Забезпеченосамозайнятість 1,9 тис.безробітних, котрівиявилибажаннязайматисьпідприємницькоюдіяльністю, шляхомвиплатиїмодноразовоїдопомоги побезробіттю.

Зметоюпідвищенняконкурентоспроможності й,відповідно,розширенняможливостейподальшогопрацевлаштуваннябезробітних, набазі 146навчальнихзакладів тапідприємств за 134напрямами проводилосяпрофесійненавчання 8,9 тис.осіб (на 0,4 тис.осіб чи 4,8% більше, ніж у 2005 р.), щостановить 102,7% до заподіяння. Назамовленняпідприємств,організацій тароботодавцівщодопідготовкиробітниківпевнихпрофесій занаправленнямобласноїслужбизайнятості проходилопрофнавчання 5,8 тис.безробітних. (65%загальноїчисельностіосіб, що проходилинавчання).

>Забезпеченотимчасовутрудову діяльність 25,9 тис.незайнятихгромадян (102,6% від заподіяння) шляхоморганізації тапроведенняоплачуванихгромадськихробіт.

>Всьогоактивними формамисприяннязайнятостіохоплено 81,1 тис.чол. чи 69,5%загальноїчисельностінезайнятого населення, якуперебувало наобліку вобласнійслужбізайнятості (у 2005 р. – 78,8 тис.чол. чи 64,7%), щоє 3 результатомсередрегіонів України (усередньому по Українірівеньохопленнянезайнятого населенняактивними формамисприяннязайнятостістановить 63,4%).

 Упевнійміріоздоровленнюситуації наринку роботисприялоуспішневиконанняустановлених на 2006рікзавданьзістворенняробочих місць.Протягом року вобластістворено 38,0 тис.робочих місць, із якісуб'єктамигосподарськоїдіяльності із правомюридичної особини – 10,8 чи 28,4%загальноїкількості,фізичними особами – 27,2 тис. (71,6%).Забезпеченоперевиконаннярічного заподіяння упівтора рази,однак,одночаснозістворенням,відбуласяліквідація 20,6 тис.робочих місць.Реальнийприрістстановив 17,3 тис. місць.

>Завдякивжитимзаходам,питома вагидовготривалогобезробіттясередчленівбезробітних батьківщинзменшилась, порівняно із 2005 фатальністю, із 17,3 до 15,3%,середнятривалістьперебування їхнього наобліку вслужбізайнятості – із 6,8 до 6,6місяця.

разом із тім,стабільністьринку роботи непоширюється насільськумісцевість, дебезробіттямаєтенденцію дозростання. як й упопередні рокта,тривало збільшенняпитомої вагисільськихбезробітних узагальнійчисельностібезробітних, котріперебували наобліку вслужбізайнятості: у 2004році вонстановила 54,2%, 2005 – 58,3%, 2006 – 62,2%. Заостанні 2 роктачисельністьсільськихбезробітних наобліку вслужбізайнятостізросла із 50 до 60 тис.чол., ачисельністьнезайнятихпрацівниківсільськогогосподарства – із 29 до 40 тис.осіб чи на 39%.Протягом 2006 року допродуктивної роботи повернулося 20,3 тис,сільськихбезробітних, ( у 2005 р. - 18,2тис.чол.).

>Крім проблемзайнятості вобластііснує проблемазаробітної плати. Іхоча ізчервня 2006 рокузапочаткованатенденціязменшеннязаборгованості звиплатизаробітної плати, й запідсумками рокузагальна сумазаборгованостіскоротилася на 40% (по Україні – на 16,0%), 4місцесередрегіонів, уВінницькійобластізалишаєтьсязначначасткапрацівників,якимнарахованозаробітну платунижчепрожитковогомінімуму дляпрацездатної особини – 32,4% (по Україні – 23,7%), 23місцесередрегіонів.


3.Вдосконаленняаналізулюдськихресурсів урегіоні

>Економічна кризусупроводжуєтьсякризоюсоціальною.Однією із такої стануєнехтуванняпитаннямиплануванняпоказниківформування тавикористаннялюдськихресурсів.

Томунеобхіднорозробити схемускладанняпрогнозів, Якабазується навикористаннімножинноїрегресії,передбачаючиоцінкувпливуфакторів напрогнозований результат длявизначення перспективрозвиткуформування тавикористаннялюдськихресурсів за умів новихвідносинвласності.

>Встановленняетапностіоцінкивпливуфакторів наформування тавикористаннякадрів, згідно ізчимможливо довеститіснийзв'язокпрогнозованихпроцесів. Дляскладання прогнозу,інструментомякогопропонуєтьсявикористаннямножинноїрегресії,визначеновплив наформуваннякількісного складупрацівниківрізних сфернаступнихфакторів:рівнянароджуваності 16 років тому,рівнясмертності завіковимигрупами,рівняміграції тарівняпрофесійноїпідготовки;продуктивності роботи тазаробітної плати; умів роботи тапобуту;рівняпідготовкикадрів.

Позаувагоюнеможливо облишитипроцесиреструктуризаціївиробництва,внаслідок якіутвориться багато новихпідприємстврізних формвласності.Якщоці підприємстваранжувати забальноюсистемоюоцінки згідноступеня поширення тарівняорганізації роботи,дануособливістьсучасного станудоцільнорозглядати, як один іздомінуючихфакторіввпливу наформування тавикористаннялюдськихресурсів. Задопомогоюданогоранжування припроведенніоптимізаціїможливовиявити,який типутвореньєнайбільшприйнятним із приводу забезпеченняповноїзайнятості населення.

>Очікуванізначенняфакторів,обраних дляпобудовирівняння, –інструменту длянадання прогнозущодокількісного складузайнятих всуспільному секторувиробництва, булипрораховані задопомогоювизначеннясередньогозначення абсолютного приростувирівняного рядудинаміки шляхоманалітичноговирівнювання та задопомогоюпобудовипараболи.

>Складаннярівняннямножинноїрегресіїдастьможливістьотриматипрогнозніданіщодочисельностізайнятих вобласті до 2010 року. Призбереженні всіхіснуючихтенденцій вонадорівнюватиме 17798осіб, щомайже в 2,3 р.нижче, ніж 2004-го р.Виходячи іздемографічноїкризи данакількістькадрівєнедостатньою для збільшенняобсягіввиробництваваловоїпродукції.

Дляобґрунтуванняфактичнихможливостейвикористаннякадрівзапропонованозастосуванняоцінкирівнявикористанняробочого годині назалежності відсоціально-економічнихфакторів та умів роботи. Методикаїїпроведеннявідповідаєметодиціскладанняпопереднього прогнозу. Однак складфакторівпоповненийрівнеммеханізації роботи таамплітудоюсезоннихколивань.Згідноотриманихрезультатів вобластііснуєтенденція дозменшеннярівнявикористаннярічного фондуробочого години із 65,6 % 2004-го р. до 59,95 % 2007-го р.

>Проведенняоптимізаціїчисельного складулюдськихресурсіврегіону згідноплановихобсягіввиробництвапродукціїдозволяєдійтивисновку, що для забезпечення в 20010 р.виробництваваловоїпродукції, котра у два разиперевищуватиме факт 2003 р. та на 32,7 %дані 2004 р.,можливоїнаявноїкількостізайнятихєнедостатньо.Вакансіїздатністановити 26807робочих місць.

Тому уже тепернеобхіднопривернутиособливуувагу до розробкизаходів позалученнюлюдськихресурсів до роботи всуспільномусекторівиробництва.

>Важливимчинникомщодозалучення досуспільного секторувиробництва та забезпеченнямаксимальноїефективностівикористання їхнього роботиєматеріальнезаохочення. Длястимулювання роботипропонується така система оплати роботи, Яка бпоєднувала всобігарантіїщомісячнихфіксованихвиплат працівникам тапреміювання закінцевими результатами роботи.

>Головнимиособливостямиїїзастосуванняє: 1) методрозрахунку фондуматеріальногостимулювання через точкубеззбитковості; 2)урахуваннявпливу накінцевий результат як шкірноговиробничогопідрозділу підприємства, то й шкірногоаграріязокрема. При цьомурозмірзаробітної платистаєповністюзалежним відкількісних йякіснихпоказників роботи як шкірногоробітника, то й колективу вцілому. Для цогозапропонованонаступну методикувизначеннярозмірупреміювання.

>Виходячи ізсередньогорівнярентабельностівиробництва 15 %,визначаєтьсяобсягвиробництва (V’),назвемо йогорозрахунковим,якийдаватимеозначений відсоток. Для цоговирішуєтьсянаступнерівняння:

, (3.4)

де,Вп –постійнівитрати, грн.;

>Вз –зміннівитрати наодиницюпродукції, грн.;

й – видпродукції;

п –кількістьвидівпродукції, од.

>Далінеобхідновизначитиобсягвиробництва,якийздатеннадаватипідприємству понад 15 %рентабельності (>V), асаме:

>V =>Vзаг

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація