Реферати українською » Менеджмент » Аналіз Моделі маркетингового менеджменту на підпріємстві ТОВ "Кераміка"


Реферат Аналіз Моделі маркетингового менеджменту на підпріємстві ТОВ "Кераміка"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

іздисципліни: «>Маркетинговий менеджмент»

на задану тему:

«>Аналізмоделі маркетингового менеджменту напідприємствіТОВ «>Кераміка»»


>Зміст

>Вступ

1. Планвпровадження маркетингового менеджменту напідприємстві

2.Основнийнапрямоккорпоративноїфілософії підприємства та йогоосновнікорпоративнікультурні ціності

3.Спосіборганізації тафункціїмаркетинговоїструктури підприємства

4.Напрямки та заподіяннявзаємодіїміжпідрозділами підприємства длядосягненнякомерційнихцілей

5.Аналізмісії підприємстваТОВ «>Кераміка»

6.Місія тацілідіяльності підприємства

7.Цілімаркетинг-міксу, його заподіяння,стратегія та тактикадіяльності підприємства

8.Прикладивикористаннястратегійзростання (заматрицею І.Ансоффа) напідприємстві

9.Аналізбізнес-портфеля підприємства задопомогоюматриціБостонськоїКонсультативноїгрупи

10.Стратегічнийаналізсередовища підприємства задопомогоюSNW-аналізу

11.Стратегічне деревоцілей підприємства

12.Поточнамаркетинговаситуація,програмадій та контроль підприємства

13. Бюджетреалізаціїмаркетинговоїпрограми напідприємстві,оцінкаїїефективності й контроль

14.Оперативно-календарний план відділенняреклами підприємства

15.Аналіз маркетингового аудиту умаркетинговійгалузі підприємства

16.Перелікпитань, на котрінеобхідновідповісти под годинупроведеннязовнішнього йвнутрішнього аудиту

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Усучаснихумовахгосподарювання дляпідприємствстаєнеобхідністюзастосуванняякісно новогопідходу доуправліннявиробництвом йзбутомпродукції. У зв'язку ізцимактуальностінабуваєудосконаленняуправлінняпідприємствами наосновівикористанняпринципів менеджменту й маркетингу.

>Метоюданої роботиєсистематизація,закріплення йпоглибленнятеоретичних йпрактичних знань шляхоманалізумоделі маркетингового менеджменту наприкладі підприємстваТОВ «>Кераміка».

>Завданнямиданої роботиє:

1)розробити планвпровадження маркетингового менеджменту напідприємствоТОВ «>Кераміка»;

2)визначитинапрямоккорпоративноїфілософії підприємства;

3)визначитифункціїмаркетинговоїструктури підприємства;

4)виконатианалізмісіїкомпанії;

5)сформуватицілідіяльностіфірми;

6)визначитицілімаркетин-міксу, атакож тактику тастратегіюдіяльностіТОВ «>Кераміка»;

7)проаналізуватибізнес-портфельфірми;

8)виконатистратегічнийаналіз підприємства;

9)розробитистратегічне деревоцілейкомпанії;

10)розробитимаркетинговий план та бюджет йогореалізації;

11)виконатианаліз маркетингового аудиту умаркетинговійдіяльності підприємства.


1. Планвпровадження маркетингового менеджменту напідприємстві

1.Удосконаленняорганізаційноїструктуриуправління.

Так як,ТОВ «>Кераміка» немаєєдиногометодологічногопідходу домаркетинговоїконцепції підприємства, торекомендуєтьсястворення напідприємстві єдиноїслужби маркетингу, котразабезпечитьцілеспрямовану діяльність вобластіуправліннямаркетинговоюдіяльністю.

>Створеннястратегічнихцілей йпланів підприємства, йлінійнихпідрозділів (>визначеннянинішніх йперспективних потребспоживачів).

>Створенняналагодженоїсистеми «>зворотного» зв'язку ізпокупцямитоварів.

2.Умінняадаптуватися дозмінзовнішньогосередовища. Ос-кількизовнішнєсередовищезнаходиться впостійномурусі, а воно таявляєтьсяключовим прирозробцівідповідноїмаркетинговоїстратегії.

>Створеннягнучкихорганізаційних структур (>наприклад,тимчасовихструктурнихпідрозділів,якіпризначені дляреалізаціїтимчасовихпрограм).

>Підвищеннякваліфікаціїкадрів, їхнінавчання,перепідготовка (>перерозподілфункціональних обовязків).

>Необхідність кадрового забезпеченнякваліфікованимифахівцями.

>Семінарськізаняття напідприємстві.

>Підготовка наробочомумісці подкерівництвомстаршого запосадою.

>Індивідуальнізаняття ізвикладачами

>Фахівцівиявляютьпотребирізнихконтингентівспоживачів, активноберуть доля встворенні товару,даючипромисловостіконкретнізамовлення, котрізроблені наосновірозробоквласнихдизайнерів,технологів.Підприємствовиходить із того, щорозробка товару –це не лишетехнічніможливості,ресурси,технологія, мода,вподобання, але й ікомерційнерішення, якузалежить від потребспоживачів, відкон'юнктури йтенденційрозвиткуринку,інтенсивностіпопиту нааналогічнітоварифірм-конкурентів, відочікуваноговпливу нового товару напопит, відасортименту, щосклався.

>Більше того,розробка товару –ценаучно-технічневміннявикористовуватиновітнідосягнення науки йтехніки,здатністьпередвіщати їхньоговплив навиробництвотоварів, котрі будутьвипускатися наринок йпопит ними.

3.Застосуваннястратегічногопідходу доуправління.

>Розробитинову тактику тастратегіюдіяльності підприємстваТОВ «>Кераміка»,виходячи ізраціональних потребзовнішньогосередовища тавнутрішніхможливостей.

>Створити напідприємствіпопереджувальну системууправління, щопередбачаєпосиленняроліпрогнозуванняситуацій наринкукерамічної плитки.

2.Основнийнапрямоккорпоративноїфілософії підприємства та йогоосновнікорпоративнікультурні ціності

>Основнийнапрямоккорпоративноїфілософії підприємстваТОВ «>Кераміка»єфілософіяуспіху,тобтодосягненняуспіху наринкукерамічної плитки України. Чинникамиуспіху для підприємстває:

1)швидкістьадаптації дозмін умоді;

2)різноманітнийасортименткерамічної плитки;

3)впровадження увиробництвокерамічну плитку ізновимималюнками таколористикою (>рис.2.1)


Малюнок 2.1 –>Фотографіїкерамічної плитки

>Місією підприємстваєзадоволення потреббудівельнихфірм й населення вкахельнихматеріалах дляобробки іоблицюваннякамінів, саун,ваннихкімнат,басейнів,фонтанів й т.д.

Метастворення підприємстваТОВ «>Кераміка» -цевпровадженнягосподарськоїдіяльності дляотриманняприбутку шляхомрозвитку в Українівиробництва й продажвисокоякісноїкерамічної плитки як на територї України, то й заїї межами. Умайбутньомукерівництвопідприємствсприятимерозвитку такихнапрямківрозвитку:

-виробництвокерамічноїсантехніки;

-виробництво тареалізаціякерамічнихбудівельнихматеріалів.

>ОсновнимикорпоративнимикультурнимицінностямиТОВ «>Кераміка»єнаступні:

1)ставлення допрацівників підприємства (>турбота про людей та їхньогопотреби);

2)стабільністьякостіпродукції, так якТОВ «>Кераміка»гарантуєвисокуякість засправедливуціну;

3)повага доіндивідуальних прав (>навчання,підвищеннякваліфікації,кар'єрнийріст);

4)розробка йзастосування ноу-хау, якудозволяєзменшитисобівартість;

5) відповідальність йвиконання обовязків вроботі ізклієнтами й партнерами;

6)підтримка корпоративного духу підприємства таповага до шкірногоспівробітникаТОВ «>Кераміка»

>Рекомендаціїщодоудосконаленняконцептуальноїбази підприємства:

-потрібнорозвиватинаявнийінтелектуальний й духовнийпотенціал підприємстваТОВ «>Кераміка»;

-прагнутидосягнутисинергіїтрудовихвідносин,концентраціютворчогопотенціалу,енергіїробітників;

-необхіднозавдати ритм та напрямидіяльностіусього колективу;

- забезпеченнясоціальноїзахищеності персоналуТОВ «>Кераміка»;

-найважливішоюскладовоючастиноюкорпоративної культури напідприємствіповинні бутиморальніціннісніорієнтації танорми.

-потрібнорозробитинову схемуорганізаціїсистемивиробничо-економічногонавчаннякадрів,залишаючинезміннимиранішевпроваджену назаводіконцепціюбезперервності цогопроцесу тапідхід допідвищенняосвітнього йфаховогорівня персоналу як додовгостроковихперспективнихінвестицій,включаєтакікомпоненти:випереджувальнупідготовкукадрів; організаціяпоглибленогонавчаннякерівників йспеціалістів підприємстваіноземниммовам;виявлення йпросування такзваноїелітивиробництва –працівників, що показали собіталановитимиспеціалістами;

-створитипотужний центрпідготовкифахівців йосвоєнняавтоматизованих системуправління, атакожпосилитиувагу донавчання йперепідготовкимолодоїзміниробітників йспеціалістів.


3.Спосіборганізації тафункціїмаркетинговоїструктури підприємства

На даний годину напідприємствіТОВ «>Кераміка»відсутняєдина служба маркетингу йцілеспрямована діяльність вобластіуправліннямаркетинговоюдіяльністю. Томупропонуємопідприємствуфункціональнуорганізаційнумаркетингову структуру (>рис.3.1).


Малюнок 3.1 -Функціональнаорганізаційнамаркетингова структура підприємства

>Розглянемодокладнішезапропоновану структуру, атакожфункціївідділів,функціональніобов'язкиспівробітників йзв'язок ізіншимипідрозділами підприємства.Основніпринципи, щопропонуєтьсязакласти пристворенніслужби маркетингу:

- служба маркетингуорганізовується увидісамостійногопідрозділу;

-підрозділ маркетингумає усвоємускладівідділи, щопланують,організовують йконтролюютьвиконаннявизначенихмаркетинговихфункцій підприємства;

- упроцесісвоєїдіяльності служба маркетингу уфункціональномувідношенніпідкоряютьсявідповідніпідрозділи підприємства.

Директор із маркетингууправляє департаментом маркетингу підприємства,організовує йуправляєвсієюдіяльністю підприємства в сфері маркетингу,реклами йстимулюваннязбуту.

>Відділ маркетинговогопланування й контролювідповідає застратегічне йпоточнеплануваннямаркетинговоїдіяльності підприємства.Фахівці цого відділенняздійснюють контрольвиконаннямаркетинговихфункційпідрозділами підприємства, що структурно невходять у склад департаменту маркетингу.

>Відділмаркетинговихдослідженьвідповідає запланування,організацію,збірінформації іобробкурезультатівмаркетинговихдосліджень,проведених департаментом маркетингу. При цого,сфероюдослідженьможевиступатибудь-якийелемент якзовнішнього то йвнутрішнього маркетинговогосередовища підприємства.

>Відділ розробки новихтоварів йпослугвідповідає запланування,організацію й контрольдіяльності підприємства вобласті розробки йвпровадження новихтоварів йпослуг, атакожвиведення ізринкутоварів йпослуг,життєвий цикл якіпідходить докінця.

>Відділекономічногоаналізу йцінової політикиздійснюєаналізекономічнихпоказниківдіяльності підприємства. При цьому взадачі відділення невходятьзадачіфінансовогоаналізу йплануваннядіяльності.Фахівці цого відділеннявизначаютьціновуполітику підприємства,політикузнижок,складаютьпрас-листи підприємства.

>Відділуправліннятоварними маркамискладається ізменеджерів потоварних марках, узадачі які входитикоординуваннявсього комплексу маркетингусвоєїторгової марки йвизначеннятоварної політики підприємства покожнійтоварніймарці.Менеджери цого відділенняможутьоперативнішереагувати нанайменшізміниситуації наринку, смердотікращеіншихспівробітників департаменту маркетингузнаютьособливості свогоринкового сегменту й й свого продукту.

>Відділреклами йстимулюваннязбутупризначена дляпланування,організації й контролюрекламноїдіяльності підприємства,діяльності вобластіпросіваннятоварів йстимулюваннязбуту. Нацей жвідділпокладаютьобов'язки попідтримцісуспільнихзв'язків підприємства.

4.Напрямки та заподіяннявзаємодіїміжпідрозділами підприємства длядосягненнякомерційнихцілей

>Необхіднозазначити, щопотрібновстановити тапідтриматитіснуспівпрацю якміжмаркетинговимипідрозділами, то йміж ними таіншимипідрозділами підприємстваТОВ «>Кераміка».

>Основнимнапрямком увзаємодіїміжпідрозділами підприємства –цестворенняатмосфериколективностівиконуваної роботиміжмаркетинговими таіншимипідрозділами підприємства.

>Водночаснеобхіднозаохочуватипозитивніініціативиструктурнихутворень,такожстимулювати тазаохочуватиентузіазм,індивідуальність тазаповзятливість окремихпрацівників.Також,необхіднийдостатньовисокий статус директораслужби маркетингу, щодозволяєслужбі активновпливати протягом усього діяльність підприємства як навнутрішні, то й назовнішніпроцеси.

>Завданнямивзаємодіїміжпідрозділами підприємстває:

1)визначенняцілейдіяльності;

2)визначеннянапрямків дії навиробників татоварів;

3)розробка йпроведеннямаркетинговихзаходів;

4)визначенняпоточних йперспективних потребпокупців;

5)вивченнявимогпокупців доасортименту таякостітоварів;

Упроцесідіяльності відділення маркетингу напідприємствіТОВ «>Кераміка» вфункціональномувідношенніпідкоряютьсявідповідніпідрозділи підприємства,тобто, можнасказати, щовідділ маркетингувиконує рольсвоєрідного «>інтелектуального штабу» підприємства йдеяким чиномвиконуєрозподілфункцій.

5.Аналізмісії підприємстваТОВ «>Кераміка»

>Місією підприємстваТОВ «>Кераміка»єзадоволення потреббудівельнихфірм й населеннякахельними плитками дляобробки іоблицюваннякамінів, саун,ваннихкімнат,басейнів,фонтанів й т.д.

>Цільовимиорієнтирамидіяльності підприємстваємаксимальнезадоволення потреббудівельнихфірм та населення ізметоюотриманняприбутку.

СферадіяльностіТОВ «>Кераміка» -виробництво йреалізація продажякісноїкерамічної плитки на територї України.

Філософіяреалізаціїкомерційнихзусильполягає вцінностях, котріприйняті напідприємстві (персонал,стабільнависокаякістьпродукції,інноваційнітехнології напідприємстві,дисципліна,здатністьдомовлятися із партнерами).

>Превагоюданоїмісії підприємстваТОВ «>Кераміка»є ті, щопідприємствоорієнтується напотреби тазапитиспоживачів,тобто впершучергу воно таорієнтується напокупцякерамічної плитки.Недолікомданоїмісієє ті, щопідприємство наробить великий акцент навиробництвівисокоякісної таексклюзивноїкерамічної плитки.

>Визначеннямісіїпотребуєпевнихзмін, а бопідприємствовиготовляє широкийасортименткерамічної плитки йзадовольняєіндивідуальніпотребипокупців (>підприємствонадаєможливістьвиготовленнякерамічної плитки назамовлення ізоригінальними йексклюзивнимималюнками).

>Розглянемостратегічніконкурентніпереваги підприємстваТОВ «>Кераміка» укерамічнійгалузі (>табл.5.1)

>Таблиця 5.1 –Стратегічніконкурентніпереваги підприємстваТОВ «>Кераміка» укерамічнійгалузі

>Чогохочутьпокупці?

(>Аналізпопиту)

якпідприємствовиживає вконкурентніборотьбі?

(>Аналізконкуренції)

>Конкурентніпереваги

>ТОВ «>Кераміка»

>1.Низькіціни >Високийрівеньконкуренції >Швидкістьадаптації дозмін умоді
>2.Попитзалежить відякості йкольору >Помірна: усіфірмимають практичноодинаковівиробничівитрати, але йможливаекономія зарахуноктранспортуваннявеликої партії одномупокупцю Ноу-хау, якудозволяєзменшитисобівартістьпродукції
>3.Покупціготовідодатковозаплатити заексклюзивність таякість

>Конкуренціямає якціновий, то йнеціновий характер.

>Невеликіперешкоди навиході наринок.

>Різноманітнийасортименткерамічноїплитки,щовключає у собіблизько 30різновидівпродукції.

З початку 2009 рокузавдякипридбаннювисокотехнологічногообладнання –ротаційнихдрукарськихмашинисуттєвопокращитьсяякість таасортиментготовоїпродукції.Ротаційнімашинитакож дозволятипідприємствувиготовляти плиткурізноманітнихформатів, асаме 200*500 мм та 333*500 мм.

Таким чином,місія підприємстваТОВ «>Кераміка»задаєзагальніорієнтири,напрямифункціонуванняфірми, котрівиражаютьзначенняїїіснування.

6.Місію тацілідіяльності підприємства

Для підприємстваТОВ «>Кераміка», якузаймаєтьсявиготовленням йреалізацієюкерамічної плитки, можназапропонуватинаступнумісію,сутністьякоїполягає увиготовленнівисокоякісноїкерамічної плиткинаселенню табудівельнимфірмам,застосуванняновітніхтехнологій ізметоюзадоволення потребспоживачів болеекращим шляхом, атакожзастосуванняіндивідуальногопідходу до шкірногопокупця.

>Тобто,місія підприємства -виробництвоякісноїкерамічної плитки задопомогоюзастосуванняновітніхтехнологій, атакожвикористанняіндивідуальногопідходу длязадоволення потреб йзапитівспоживачів.

>Конкретнийперелікцілей підприємствазалежить від проблем, котрі стояти передпідприємством.

>Цілямидіяльності підприємстваТОВ «>Кераміка»є:

1) збільшенняобсягу продажкерамічної плитки шляхомпроведеннязаходівщодоінтенсифікаціїмаркетинговихзусиль;

2) покращанняіміджу підприємства;

3) збільшенняринковоїчастки шляхомвстановленнясередньоїціни накерамічну плитку;

4)удосконаленнятоварної політики підприємства шляхомпостійногопідвищенняякостікерамічної плитки таперіодичнийвипуск наринок новинок.

7.Цілімаркетинг-міксу, його заподіяння,стратегія й тактикадіяльності підприємства

>Зробимоаналізтоварної,комунікаційної,розподільчої тацінової політики підприємстваТОВ «>Кераміка».

ДляТОВ «>Кераміка»оптимальноютоварноюстратегієюєстратегіяконцентричноїдиференціації, щопередбачаєвиробництво новихтоварів, котрі затехнологічнимиособливостямипов'язані ізіснуючими товарами. Задопомогоюцієїстратегіїпідприємствонамагатиметьсязайнятиунікальнеположення усвоїйіндустрії, шляхомнадання продукту таких характеристик, котрі будутьоціненібільшоюкількістюпокупців.Логікастратегіїдиференціаціїпотребує,щобпідприємство основоюдиференціаціїзакладалотакіатрибутипродукції, котрі бвирізняли його відпродукціїпідприємства-конкурента.Якщопідприємствохоче,щоб за йоготовари платиливисокуціну, смердотіповинні бути дійсноунікальні.

Для підприємстваТОВ «>Кераміка»впливціноутворення наприбутокмаєвирішальнезначення. Для шкірного підприємстваважливим встратегічномуплануваннієвибірціни, котразадовольнятимеспоживача й якщоприноситивиробникуприбуток.Стратегічнеціноутвореннявизначаєдовгостроковепозиціюваннякерамічної плиткиТОВ «>Кераміка» наринку.

Длянашого підприємства рекомендованастратегіяціноутворення -стратегіяцін,встановленихнижче, ніж убільшостіфірм.Цястратегія оптимальна на даний момент, бопідприємствоще недосить доброзакріпилося наринку. Тому,якістькерамічної плитки якщовисока, але йціназначнонижча, ніж уконкурентів. Апоті,пропонуємопоступовопідвищуватиціну.

>Найбільшоптимальноюкомунікаційноюстратегією для підприємстваТОВ «>Кераміка»єстратегіяпротягування, Якаспрямована наспоживачів, бо їхніпопитвиявитьсядостатнім у тому,щобзмуситипосередниківзробити закупівлікерамічної плитки

>Головноюметоюрозподільчої політики для підприємстває збільшенняобсягівзбутукерамічної плитки.Стосовнометодівпросування товару, то воно таздійснюватиметься шляхом (>рис.7.1):Малюнок 7.1 –Методипросуваннякерамічної плитки наринок

>Існує тристратегіїконкурентнихпереваг:лідерство вціні;диференціація йконцентраціяуваги наінтересиконкретнихспоживачів.

Для основного напрямісвоєїдіяльності -виробництвокерамічної плитки -ТОВ «>Кераміка»необхіднозастосуватистратегіюконцентраціїуваги наінтересахконкретнихспоживачів.Цястратегіямає наувазізосередженняосновнихзусилькомпанії наконкретнихспоживачах. Для цого винне бутичітковизначене комупризначений даний продукт, котрідоходи в цого коласпоживачів.

У цьомувипадкуспоживачамикерамічної плиткиТОВ «>Кераміка»є сім'ї ізсереднім йвищесередньогорівнемдоходів. Тому всямаркетинговакомпанія винна бутизосередженасаме на цьомуколіспоживачів.ЗагальнокорпоративноюстратегієюТОВ «>Кераміка» винна статістратегія зростанню.


8.Прикладивикористаннястратегійзростання (заматрицею І.Ансоффа) напідприємстві

>ПідприємствоТОВ «>Кераміка», якузаймаєтьсявиготовленням тареалізацієюкерамічної плиткивикористовуєнаступністратегіїзростання заматрицеюАнсоффа.

>Прикладомвикористаннястратегіїглибокогопроникнення наринокє продажівкерамічної плитки, але й збільшенняприбуткувідбувається зарахунокпідсиленнямаркетинговихзаходівпросуванняпродукції нариноккерамічної плитки (>рис.8.1).

>Прикладомвикористаннястратегіїрозвиткуринкуєпросуванняпродукції підприємства надКиївськомурегіоні, а іСумській,Полтавській таХарківській.                             

>Щодовикористаннястратегіїрозвитку продукту, то початку 2009 рокузавдякипридбаннювисокотехнологічногообладнання –ротаційнихдрукарськихмашинисуттєвопокращитьсяякість таасортиментготовоїпродукції.Ротаційнімашинитакож дозволятипідприємствувиготовляти плиткурізноманітнихформатів, асаме 200*500 мм та 333*500 мм. Атакож,підприємствопочаловиготовляти назамовлення плитку вукраїнськомустилі, атакожнаданнятакоїпослуги дляклієнтів якзамовлення неокремокерамічної плитки дляпідлоги тастін, а комплектом – разом із фризами (>декоративними вставками увиглядігоризонтальноїсмуги дляобробки горі тасерединистін).

>Прикладомвикористаннястратегіїдиверсифікаціїєрозпочате у цьомуроцівиготовлення тареалізаціякерамічноїсантехніки.


9.Аналізбізнес-портфеля підприємства задопомогоюматриціБостонськоїконсультативноїгрупи

>ПобудуємоматрицюБостонськоїконсультативноїгрупи (>БКГ) для підприємстваТОВ «>Кераміка».ЕтапипобудовиматриціБКГ:

1) наосновістратегічногоаналізувизначимодіапазонзмінирозмірівринкузбуту підприємства.Дані пророзміриринківзбутунаведені утабл.9.1. Прогнозрозвиткуринківзбутувстановив, щомаксимальнезростанняринкузбутустановить 12%, амінімальне – 7%, тоцейдіапазонвідкладемо навертикальнійлініїматриці (але йвідкладемо із запасом на 10% длябільшоїнаочностіматеріалу,отжемаксимальнезначенняматриці – 22%, амінімальне - -3%);

2) нагоризонтальнійлініїматрицівідкладемодіапазонзмінивідносноїринковоїчастки (>ВРЧ) СДП підприємства в напрямі віднайбільшого донайменшого (длязручностіберемо від 2 до 0).РозрахунокВРЧ СДП підприємствапроводимо заформулою таданізаносимо в табл. 9.1:

деРЧФ –ринковачасткафірми,

>РЧК –ринковачастка конкурента.

3) поліматрицінеобхідно розбити на виборах 4квадранти: горизонтальналініярозподілу дляматриці проходити черезсереднє для підприємства вціломузміни зростаннюринку:


А вертикальналініярозподілуматриці проходити черезсереднєзначенняВРЧ, якустановить 1.

4)кожний СДПрозміщується наполіматрицівідповідно дозначення йогоВРЧ й темпу зростаннюринку (>ТРР).

>Таблиця 9.1 –Дані пропідприємствоТОВ «>Кераміка»

СДП >Обсягреалізації,тис.грн >Питома ваги,% Темпзростанняринку >Ринковачастка,% >Відноснаринковачастка,%
>Кераміка Кармен
1.Кахлікамінні 420 32 12 21,4 19,2 1,11
2. Плиткакерамічнаоздоблювальна 350 28 10 12,8 12,9 0,99
3. Плиткакерамічна дляпідлоги 340 27 7 19,8 18,3 1,08
4. Плиткакерамічнатротуарна 110 13 8 5,2 5,6 0,93

Таким чином, можназробитивисновок, щоСГП3 (плиткакерамічна дляпідлоги)знаходиться вквадрантіматриці – «>Дійнікорови».Даний СДПзаймаєвеликувідноснучасткуринку, але й данийринокзвужується.Тобто, плиткакерамічна дляпідлогиєсаме тієї СДП підприємстваТОВ «>Кераміка», що приноситипідприємствувеликіприбутки занезначних потреб уфінансуванні. Дляданого СДПпропонуємозастосуватистратегіюпідтриманняконкурентнихпозицій, так якпідприємствоще невтрачаєконкурентніпереваги наринкукерамічної плитки.


                 

>СГП1


>СГП2

 

 

 >СГП3

>СГП4

 22


9,5

-3

                                                                                                                 2  1   0

>відносначасткаринку

Малюнок 9.1 –МатрицяБКГ

Уквадранті «>Зірки»перебуваєСГП1 (>кахлікамінні).Даний СДПзнаходиться нашвидкозростаючомуринку йзаймаєдоситьзначнувідноснучасткуринку.Тобто, даний СДПєлідером наринку й приноситиТОВ «>Кераміка»певнийприбуток, але йпотребуєщебільшихкапіталовкладень. Дляданого СДПпропонуємостратегіюпідтриманняконкурентнихпереваг.

Доквадранту «??»потрапивСГП2 (плиткакерамічнаоздоблювальна).Даний СДПдіє нашвидкозростаючомуринку, але й не так наньомуконкурентнихпереваг.Можнасказати, що плиткакерамічна усе-такимаєдостатнійпопит наринку, тому дляданого СДПпропонуємомаркетинговустратегіюінтенсифікаціїзусиль.

Уквадранті «Собаки»знаходитьсяСГП4 (плиткакерамічнатротуарна).Даний СДП підприємстваТОВ «>Кераміка» немаєконкурентнихпереваг,тобто йогоринковачастка невелика, атакож воно та не приносити великихприбутків. Алі, можназауважити, щовиробництвокерамічної плиткитротуарноїєдоситьперспективним виглядомвиробництва, тому дляданого виду товарупропонуємостратегіюпідтриманняконкурентнихпереваг.

10.Стратегічнийаналізсередовища підприємства задопомогоюSNW –аналізу

>Проведемоаналіз маркетинговогосередовища підприємстваТОВ «>Кераміка» задопомогоюSNW –аналізу,тобтостратегічногоаналізувнутрішньогосередовища ізпозиціїсильних,слабких йнейтральнихсторінорганізації. Уситуаціїстратегічногоаналізувнутрішньогосередовищаорганізації якнейтральнупозиціюнайкращефіксуватисередньоринковий стан дляданоїконкретноїситуації. ДляздійсненняSNW –аналізу для підприємстваТОВ «>Кераміка»заповнимотаблицю 10.1

>Таблиця 10.1 -SNW –аналізу

>п/п

>Найменуваннястратегічноїпозиції >Якіснаоцінкапозиції

P.S

>Сильна

N

>Нейтральна

W

>Слабка

1 2 3 4 5
1. >Стратегія підприємства *
2. >Бізнесстратегіїкерамічнихвиробів *
3. >Оргструктура *
4.

>Фінанси якзагальнефінансовеположення, зокрема.:

·Фінанси як стан поточного балансу

·Фінанси якрівень бух.Обліку

·Фінанси як доступінвестиційнихресурсів

·Фінанси якфінансова структура

*

*

*

*

*

5.

>Керамічна плитка як чинникконкурентоспроможності (вцілому), зокрема.:

·Оздоблювальна

· Дляпідлоги

·Тротуарна

*

*

*
6. Структуравитрат (>рівеньсобівартості) *
7. >Інформаційнатехнологія *
8. >Інновації якздатність дореалізації наринку новихпродуктів *
9. >Рівень маркетингу *
10. >Рівень менеджменту *
11. >Кваліфікація персоналу *
12. >Рівеньвиробництва *
13. >Репутація наринку *
14. >Репутація підприємства якроботодавця *
15.

>Відносини із органами влади, зокрема.

· із органами державної влади

· ізкерівництвомобласті

· із органами місцевого самоврядування

· ізсистемоюподаткового контролю

*

*

*

*

*

16. >Відносини ізпрофспілками *
17. >Інновації якдослідження та розробки *
18. >Корпоративна культура *
19. >Стратегічніальянси *
20. >Умови роботи *
21. >Досвід роботи підприємства *
22. Контрольякостіпродукції *
23. >Цінатоварів *
24. >Рівеньрентабельностівиробництва *
25. >Мотивація йстимулювання персоналу *
26. >Достатністьвласнихресурсів *
27. >Завантаженнявиробничихпотужностей *
Сума 11 23 4

Таким чином, можназробитивисновок, що:

>Сильними сторонамиТОВ «>Кераміка»є:

1. Великийдосвід роботи підприємства.

2.Позитивнарепутація упокупців.

3.Високаякістькерамічної плитки.

4. Контрольякостіпродукції.

5.Забезпеченістькваліфікованими кадрами.

6.Наявністьгарноївиробничоїбази.

7.Достатністьвласнихресурсів.

8.Умови роботи.

9.Повнезавантаженнявиробничихпотужностей.

>Слабкими сторонами підприємстває:

1.Рівень маркетингу.

2.Рівень менеджменту.

3.Незадовільнийрівеньрентабельностівиробництва.

4.Високіціни напродукцію.

>Нейтральними сторонамиє:

1.Бізнесстратегії ізвиробництвакерамічнихвиробів.

2.Організаційна структура.

3.Фінансовеположення підприємства.

4.Рівеньосвоєнняінформаційнихтехнологій.

5.Інновації якздатність дореалізації наринку новихпродуктів й якдослідження та розробки.

6.Відносини із органами влади

7.Відносини ізпрофспілками.

8.Мотивація тастимулювання персоналу.

9.Рівенькорпоративної культури.

10. Доля устратегічних альянсах.

Таким чином, можназробитивисновок, щопідприємствозаймаєдоситьсильнеконкурентне становище,оскільки побільшостіключовихпозиційзнаходиться встані N та P.S.Протепідприємствунеобхідновкластикошти назниженнясобівартостікерамічнихвиробів ізметоюзниженняцін чипідвищеннярентабельностіпродукції, атакожпокращитиякість менеджменту та маркетингу.


11.Стратегічне деревоцілей підприємства

Длявідображенняцілей підприємствапобудуємо «деревоцілей», де якщо наведеноконкретніцілі та заподіяння, котрі лежати восновіконкретнихвидівробіт (>рис.11.1).


Малюнок 11.1 –Стратегічне деревоцілей підприємстваТОВ «>Кераміка»

>Сліддодати, щовстановленняцілей у маркетинговогостратегічномуплануванніпов'язанеперш на ізреалізацієюнапрямівдіяльності упривабливихгалузях,конкурентнимстановищем наринку тасприйняття йогоспоживачами.


12.Поточнамаркетинговаситуація,програмадій та контроль підприємства

План маркетингупоказує, котрі діїпідприємствоТОВ «>Кераміка»маєвчинити,чому смердотінеобхідні,хтовідповідає за їхньогореалізацію, де смердоті будутьздійснені й як будутьзавершені.Цей планвизначаєпоточний стан підприємства, йогомайбутнюорієнтацію йрозподілресурсів.

>Стратегічний план маркетингу підприємстваміститьнаступнірозділи:

1.Продуктовий план. Заразпідприємствомаєнаступнийасортиментпродукції:

-кахлікамінні,

- плиткакерамічнаоздоблювальна,

- плиткакерамічна дляпідлоги,

- плиткакерамічнатротуарна.

Най-більшийобсягреалізаціїприпадає накахлікамінні. Умайбутньомупідприємствоплануєрозпочативиробництвокерамічноїсантехніки.

2. Пландослідження й розробка новихпродуктів.Завдякипридбаннювисокотехнологічногообладнання –ротаційнихдрукарськихмашинисуттєвопокращитьсяякість таасортиментготовоїпродукції.Ротаційнімашинитакож дозволятипідприємствувиготовляти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація