Реферати українською » Менеджмент » Управління навчальним процесом в коледжі під час впровадження Державних освітніх стандартів середньої освіти


Реферат Управління навчальним процесом в коледжі під час впровадження Державних освітніх стандартів середньої освіти

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Запровадження


Роль освіти на сучасному розвитку Росії опреде ляется завданнями її початку демократичному і правовому госу дарству, до ринкової економіки, необхідністю подолання опас ности відставання країни від світовими тенденціями економічного та суспільного розвитку.

У світі значення освіти як найважливішого фак тору формування нової якості економіки та суспільства увеличи вается одночасно зі зростанням впливу людського капіталу. Російська система освіти здатна конкурувати з системами образова ния передових країн. У цьому необхідні широка підтримку з боку громадськості проведеної освітньої політики, відновлення відповідальності держави і активної роль держави у цій сфері, глибока і всебічна модернізація освіти з виділено нием необхідні цього ресурсів немає і створенням механізмів їхньої ефективної використання.

Концепція розвиває основні засади освітньої поли тики у Росії, визначених до закону Російської Федерації "Про освіту". Федеральному законі "Про вищому і післявузівському професійну освіту" і розкрито у Національній доктри не освіти у Російської Федерації до 2025 року, і навіть Феде ральной програмі розвитку на 2000 — 2005 роки.

Концепція взаємозалежна з Основних напрямів социаль но-экономической політики Уряди Російської Федерації на довгострокову перспективу яких і визначає пріоритети й відчуття міри реализа ции генеральної, стратегічної лінії в майбутнє десятиліття — модернізації вищої освіти.


1.Информационно-теоретическая частина.


1.1Содержательная постановка дослідницької завдання. Аналіз існуючих підходів і методів рішення управління навчальним процесом на внедренческом етапі ГОС СПО.

Особливе місце у загальну систему освіти займають середні спеціальні навчальними закладами. Управління середніми спеціальними закладами ввозяться відповідність до законодавства Російської Федерації та її статутом.

Стрункість, системність, змістовність, організованість, результативність усіх напрямів роботи середніх спеціальних навчальних закладів визначається змістом управлінської діяльності їхніх керівників, директори та заступників директора. Саме вони сьогодні визначають мети, завдання, зміст, форми та методи роботи всього педагогічного колективу, направляють, коректують його.

Значення діяльності заступника директора, в тому, що він вносить вирішальний внесок у побудова системи навчально-виховної діяльності, системи, яка не як самоціль, бо як система, яких можна управляти. Основними структурами управління є:

 • зміст

 • організація діяльності

 • керівництво

 • контроль

 • корекція діяльності студентів та викладачів

 • целеполагание

 • вироблення рішень

 • планування

А, щоб проаналізувати існуючі підходи й ефективні методи рішення управління навчальним процесом необхідно розкрити основні підходи до формування нової генерації державних вимог до мінімуму забезпечення і рівню підготовки випускників за фахами середнього професійної освіти з урахуванням аналізу діючих стандартів.

Під час розробки освітніх стандартів виділили такі принципи:

Перший принцип - пріоритет якості підготовки спе циалистов, відповідності кваліфікаційним харак теристикам випускників й рівнем середнього професси онального освіти. Цей принцип буде реалізовано у кваліфікаційної характеристиці випускника за фахом, які мають містити вила про фессиональной діяльності, узагальнені професійні функції видам діяльності, і навіть вміння і, необхідні випускникові виконання цих функцій.

Другий принцип - посилення професійної на правленности змісту освіти з допомогою широко го участі соціальних партнерів, насамперед замовників кадрів, роботодавців України та їх асоціацій у відновленні змісту професійних освітніх програм, у відповідність до потребами ринку праці, галузей економіки та соціальної сфери, перспективами їх розвитку.

Третій принцип – можливість перевірки, вимірювання, і оцінки якості підготовленості випускників, і навіть створення контролю основних показників якості освіти, що відбивають готовність випускника до професійної діяльність у відповідність до кваліфікаційної характеристикою

Четверте принцип – практичної підготовки студентів, професійна практика, лабораторні роботи, практичні заняття, курсові роботи мають складати щонайменше 50 % від загального обсягу часу, отведённого на теоретичне навчання й практику.

П'ятий принцип - безперервність освіти — передбачає спряженість державних освітніх стандартів різних рівнів освіти, наступність професійних освітніх програм, тож забезпечення умов отримання особистістю кваліфікацій більш високих рівнях освіти.

Цей принцип відбилася в наступності структури та змісту Гостребований середньої й вищої професійної освіти у частині наявності кваліфікаційної характеристики, вимог до рівня підготовки абітурієнта можливість продовження освіти випускника, вимог до розробки навчальними закладами основний професійної

освітньої програми з спеціальності та технічним умовам його реалізації, і найшвидше, буде враховано в узгоджених найменуваннях дисциплін.

Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 г.(как головна мета професійної освіти)- це кваліфікований працівник:

 • відповідного рівня життя та профілю;

 • конкурентоспроможний ринку праці;

 • компетентний і відповідальний;

 • вільно володіє своєю професією і орієнтований в суміжних областях діяльності;

 • здатний до ефективної роботи за фахом лише на рівні світових рівнів;

 • готова до постійному фаховому зростанню, соціальної та фахової мобільності.

Яка ж завдання аналізованого навчального закладу про введення на дію нових освітніх стандартів?

Вивчаючи під час дипломного проектування функції заступник. директора по навчальної роботі у цей складній ситуації, наша група дослідників, як выпускников-управленцев середньої ланки дійшли висновку, що у коледжі ведеться цілеспрямована робота з глибокому і всебічному освоєння державних вимог, особливо з якісному проектування професійних освітніх програм з усіх спеціальностей, які у коледжі.

Створено пакет документів, зокрема робочі навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, програми підсумковій державної атестації.

Від заступника директора по навчальної роботі визначена висока культура педагогічного проектування, що визначається наявністю підходу, колективного характеру роботи викладачів, циклових комісій, що дозволяє забезпечувати підготовку конкурентоспроможних фахівців середньої ланки.


1.2Выбор і є підстави методу, розробка моделей удосконалення управління навчальним процесом.

Заступник директора ОСУЗ по навчальної роботі вирішує сегод ня більші поступки й відповідальні завдання. Так було в Положенні про середніх, спеціальних, навчальних закладах у його функції входять питання, пов'язані зі станом навчально-виховної й методичною роботи, улаштуванням виробничого навчання учнів, улаштуванням роботи з підвищення кваліфікації викладачів, навчально-виховного персоналу, і навіть питання, пов'язані з зусиль для підвищенню кваліфікації фахівців, що працюють у різних галузях народного господарства.

Заступник директора по навчальної роботі:

- організує поточне і в перспективному плануванні; діяльність педагогічного колективу;

- координує навчальну, методичну роботу викладачів з виконання навчальних планів і програм

- координує розробку необхідної навчально-методичної документації

- під час відсутності директора виконує його обов'язки;

- організує навчально-виховну роботу;

- здійснює за навчальної навантаженням, відвідуванням і успішністю учнів;

- несе відповідальність за розклад уроків;

- спрямовує і координує роботу предметних (циклових) комісій;

- спрямовує, координує і коригує роботу викладачів, затверджує їх плани роботи, аналізує звіти;

- бере участь у доборі та розстановці педагогічних кадрів;

- організує підвищення кваліфікації та професійного майстерності викладачів;

- організує взаимопосещение занять і відкриті заняття викладачів безпосередньо і з допомогою відео;

- забезпечує своєчасне складання встановленої отчётной документація;

- вносять пропозиції з удосконалення процесу творення.

- вживає заходів з оснащення навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповненню бібліотеки я методичного кабінету навчально-методичної та мистецької літературою, журналами, газетами;

Управленческая діяльність заступника директора по навчальної роботі будуються на особливих управлінських принципах. Ці принципи були вперше спроектовані на педагогічну діяльність відомим фахівцем щодо проблемі управління вихованням учнів професором, доктором педагогічних наук Ароновым Аркадієм Олексійовичем.

Назвемо цих принципів:

- принцип об'єктивності;

- принцип основної ланки управління;

- принцип галузевого і територіального управління;

- принцип оптимальності, ефективності управління.

Определим ув'язнення кожного принципу, співвіднісши його з діяльністю заступника директора по навчальної роботі.

Так, принцип об'єктивності передбачає гарне знання адміністратором психологічних і індивідуальних особливостей педагогів, облік віку, педагогічного досвіду, рівня педагогічного майстерності; планування і здійснення роботи педагогічного колективу з урахуванням педагогічного потенціалу усіх і кожного окремо; наявність конкретної навчально-матеріальної бази.

Варто окремо зупинитися на обліку рівня педагогічного майстерності викладачів. Керівник повинен мати повне уявлення звідси рівні, як це зробити? Педагогічна практика підказує нам кілька підходів: те й стеження роботою безпосередньо (під час занять) опосередковано як ми з боку, вивчаючи відгуки студентів, аналізуючи результати їх навчання; те й це з викладачем, я ознайомлення з його календарно-тематическим і поурочными планами; і аналіз оформлення методичних матеріалів, підготовлених викладачем; і якість оформлення їм свого кабінету; і сильний виступ па засіданні предметної (циклової) комісії, і педраді тощо. Але найбільше повне уявлення на роботу педагога все-таки заступник директора отримує саме безпосередньо - з його занятті.


1.3Требования до моделі освітнього моніторингу

Модель освітнього моніторингу освітніх закладів середнього професійної освіти (УО СПО) складається з трьох основних складових:

 • Зміст професіональною підготовкою

 • Посилення освітню діяльність

 • Якість професійної освіти

Зміст професіональною підготовкою:

-структура освітню діяльність ЗУ СПО

-зміст освітню діяльність щодо реалізації вимог ГОС СПО у формуванні основних компетенцій фахівця.

Структура Таганрозького авіаційного коледжу їм. В.М.Петлякова(схема1)

У ГОС СПО (Державні освітні стандарти середнього професійної освіти) змінено структуру державних вимог.

У розділі «Загальна характеристика спеціальності» введена кваліфікаційна характеристика випускника, деталізований коло завдань із видам діяльності, яких готується випускник, є такі можливість продовження освіти випускника, запроваджені вимоги до рівня підготовки абітурієнта.

У розділі «Вимоги до рівня випускника за фахом»:

 • переглянуті загальні вимоги до освіченості випускника; посилено позитивний виховний потенціал змісту освіти, запроваджені базові компетенції, щоб забезпечити готовність випускника до життєдіяльності на постійно змінюється, до постійному професійному самовизначенню і особистісному зростанню;

 • профессионализированы вимоги до природничо-наукової підготовці;

 • уніфіковані вимоги до общепрофессиональной підготовці, зокрема щодо формування економічної, правової, управлінської, комунікативної й інформаційної культури.

 • вивчається моніторинг соціально-професійних кар'єр випускників, їх трудоустраиваемости на вітчизняних іноземних ринках праці.

Посилення освітню діяльність

Нормативно-правове і организационно-управленческое забезпечення процесу творення

Первостепенной завданням коледжу про введення на дію нових освітніх стандартів важливо було провести цілеспрямовану роботу з глибокому і всебічному освоєння державних вимог, особливо з якісному проектування професійних освітніх програм з усіх спеціальностей, які у коледжі.

Державний освітній стандарт середнього професійної освіти (ГОС СПО спрямовано вирішення завдань, які забезпечують:

 • поставлене рівень освіти буде;

 • єдність змісту освіти й виконання вимог до організації процесу творення;

 • академічні свободи навчального закладу та формуванні гнучкого і варіативного змісту освіти та молодіжні організації процесу творення;

 • контролю над результативністю системи освіти і якістю освіти у ній.

Основний професійний програма за фахом розробляється виходячи з державних вимог до мінімуму забезпечення і рівню підготовки випускників за фахом (гостребования) і включає себе вимоги освітнього закладу до рівня підготовки випускника за фахом. робочий навчального плану, робочі програми навчальних дисциплін, робочу програму виробничої (професійної) практики, програму підсумковій державної атестації.

Учебно-материальное забезпечення процесу творення.

У зв'язку з запровадженням ГОС СПО другого покоління змінилися вимоги до якості освіти студентів коледжу. Методи розв'язання проблеми зберігають у системі уровневой диференціації. Головна її особливість полягає у диференціації вимог знаннями і умінь студентів: явно виділяється рівень обов'язкової підготовки, який відповідає вимогам Державного стандарту СПО. На його основі формується підвищений рівень оволодіння курсом, дозволяє студентові вирішувати складніші завдання, творчо підходитимемо проблемі. Реалізація

уровневого підходу вимагає розробки всього комплексу заходів, спеціальної технології навчання - модульної технології.

Модульна технологія обучения(схема2)


Ймовірна технологія навчання потребує ремонту матеріально-технічної бази коледжу: комп'ютерні класи з локальної мережею, оснащення кабінетів і лабораторій комп'ютерами, необхідної відеотехнікою, програмними продуктами.Схема3


Кадрове забезпечення.

Модель впровадження ГОС СПО другого покоління


Створення моделі управління освіти - складна педагогічна проблема, а впровадження - важлива практична завдання. Виконання цього завдання у наступному:

 • реалізація нових освітніх стандартів, навчальних планів, програм;

 • розширення спектра освітніх послуг, підвищення попиту них;

 • освоєння і нових педагогічних та інформаційних технологій

 • створення навчальних посібників силами авторських колективів коледжу;

 • формування активну позицію стосовно ринку праці;

 • запровадження методів професійного орієнтування;

 • розвиток культури стратегічного планування і технічного менеджменту.

Можливості розвитку середнього професійної освіти значною мірою визначаються кадровим потенціалом системи. Насамперед, це педагогічні кадри. Педагог, викладач, є ключовою фігурою освіти, сьогодні лише втілює освітню програму навчальний процес, а й бере безпосередню участь у формуванні змісту освіти, у його відновленні. Саме він формує майбутнього фахівця як і конкурентоспроможного працівника, як і особистість, здатну саморозвиватися. Найважливішим результатом впровадження ГОС СПО у діяльність коледжу має стати розробка підходів до безперервному педагогічному освіті викладача - ключової постаті модернізації вищої освіти. Теоретичні і организационно-практические основи управління розвитком професіоналізму педагога включають:

 • комплексне розв'язання проблем становлення професійної кар'єри вчителя (створення коледжі асоціації молодих педагогів, громадське об'єднання ветеранів праці);

 • включення викладача в науково-методичну діяльність (робочі групи з реалізації проектів, предметно-цикловые комісії, науково-методичну консультативну раду);

 • розробка організаційних форм інноваційного навчання, які забезпечують розвиток професійної компетентності, ініціативності, майстерності.


Стадії


Діяльність викладача


Діяльність сту дента


1


2


3


1.Разработка проектного завдання
1.1. Вибір ті ми проекту


Викладач від бирает можливі теми й уряд пропонує їх студентам


Студенти обговорюють і приймають рішення з вибору темиВикладач перед лагает студентам зі вместно відібрати ті ми проектів


Група студентів із вместно з препо давателем відбирає теми й уряд пропонує всієї аудиторії до обговоренняВикладач участ вует в обговоренні тим, запропонованих студентами


Студенти самостоя тельно підбирають ті ми бачимо пропонують групи для обсужде ния


1.2. Виділення дослідник ской частини вчених у темах проекту


Викладач перед варительно вичленовує дослідницьку частина, й пропонує студентам для вибору


Кожен студент ви бирает собі тему ис прямування чи перед лагает нову


Експеримент

Взаємодія викладача і студента освітньому процесі представлено схемоюВикладач при нимает що у про судженні зі студентами дослідницької годину ти проекту


Студенти активно обговорюють і перед лагают варіанти тим досліджень. Каж дый студент вибирає жодну собі


1.3.Формирование творчих груп

Викладач прово дит організаційну роботу з объедине нию студентів, котрі вибрали собі кін кретные теми иссле дования і різноманітні види дея тельности


Студенти вже оп ределили свої теми і групуються в соот ветствии з ними мало лые команди


1.4. Підготовка матеріалів до дослідник ской роботі:

формулювання

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація