Реферати українською » Менеджмент » Управління збутом машинобудівного підприємства з урахуванням створення регіональних представництв


Реферат Управління збутом машинобудівного підприємства з урахуванням створення регіональних представництв

Страница 1 из 14 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


Одеський державний політехнічний університет


Кафедра менеджментуПроект допущень до захисту

Завідуючий кафедрою менеджменту

________________ проф. Продіус І.П.

«____» ________________200__ року


«УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СТВОРЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»


Пояснювальна записка


ДП.____07.05.02.01___ОМ______________ПЗ


Дипломний проект


Консультанти:

Виконала студентка:

по БЖД

____________ / _______________ /

____________ / _______________ /

____”_________________200__р.


по застосуванню ЕОМ

Керівник проекту

____________ / _______________ /

____”_________________200__р.

____________ / _______________ /

по технології


____________ / _______________ /

____”_________________200__р.


Нормоконтроль

____________ / _______________ /Одеса - 2001

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ


від «___» ____________ 200__р. № ____________


Шановний (а) ___________________________________________________ _____ прошу Вас дати рецензію на дипломну проект (роботу) студента(ки)

­_________________________Бутіної Лейли Георгіївни__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на задану тему «Керування збутом машинобудівельного підприємства на базі створення регіональних представництв»

захист якого (якої) має відбутися на кафедрі Менеджменту

факультету Економіки підприємств та підприємництва


У рецензії мають бути відображені такі запитання:

 1. Відповідність проекту (роботи) завданню.

 2. Актуальність тими проекту (роботи).

 3. Правильність застосування методів аналізу і розрахунків, глибина їхні й відповідність сучасному рівню науки і техніки.

 4. Відображення у проекті (роботі) передових методів роботи.

 5. Оцінка оригінальних рішень, прийнятих у проекті (роботі).

 6. Практична цінність проекту (роботи) і техніко-економічна доцільність прийнятих рішень.

 7. Якість оформлення креслень й пояснювальної записки.

 8. Загальний висновок про міру економічної та інженерної особистої бесіди із проектантом.

Водночасно з рецензією прошу повідомити вашу думку про зміст заподіяння, розробленого кафедрою.

Рецензію, думку про заподіяння на дипломне проектування, а також це напралення з внесеними про собі відомостями прошу вислати за адресою_____________ ____________________________________________________________________________

до «___» _____________200__р.


Завідуючий кафедрою _____________ _Продіус І.П._

(підпис) (прізвище, ініціали)

АННОТАЦИЯ


БУТИНА ЛЕЙЛА ГЕОРГИЕВНА

УПРАВЛІННЯ СБЫТОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Об'єктом дипломної роботи є підставою підприємство машинобудування (верстатобудування), його регіональні представництва. Предметом дипломної роботи дослідження процесу збуту машинобудівного підприємства з урахуванням створення регіональних представництв. Дипломна робота здійснена з урахуванням ВАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» (ВАТ «ОЗРСС»).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГІОН, ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАНКОСТРОЕНИЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВО, ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, АНАЛІЗ, РИНОК, ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ.

Дипломна робота містить 116 сторінок машинопису, складається з запровадження, 4-х розділів, укладання, списку літератури з 43 джерел, 9 додатків, включає 16 таблиць, 9 малюнків.

АНОТАЦІЯ


БУТІНА ЛЕЙЛА ГЕОРГІЇВНА

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Об’єктом дипломної роботи є підприємство машинобудування (приладобудування), його регіональні представництва. Предметом дипломної роботи є дослідження процесу збуту машинобудівельного підприємства на базі створення регіональних представництв. Дипломна робота здійснена на базі ВАТ «Одеський завод радіально-сверлільних приладів» (ВАТ «ОЗРСП»).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕГІОН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВО, ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ, МАШИНОБУДУВАННЯ, АНАЛІЗ, РИНОК, ЛІКВІДНІСТЬ, ПЛАТЕЗДАТНІСТЬ.

Дипломна робота містить 116 сторінок машинописного тексту. Містить зміст, введення, 4 розділа, заключення, 43 назв літературних джерел, 16 таблиць, 9 малюнків, 9 додатків.

THE SUMMARY


BUTINA LEILA GEORGIEVNA

SALES MANAGEMENT OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF CREATION OF REGIONAL REPRESENTATIONS

Object of degree work is the enterprise of mechanical engineering (machine-tool construction), his regional representations. The subject of degree work is research of process of selling of the machine-building enterprise on the basis of creation of regional representations. The degree work is carried out on base Open Joint-stock Company "The Odessa factory of radial-drilling machine tools".

KEY WORDS: REGION, EFFICIENCY OF MACHINE-TOOL CONSTRUCTION, REPRESENTATION, INDUSTRIAL ECONOMY, MECHANICAL ENGINEERING, ANALYSIS, MARKET.

The degree work is stated on 116 pages, contains 16 tables, 9 figures, 9 appendices, 43 names of the references.


10


СОДЕРЖАНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ...................................................................................................................... 8

1 ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ У УКРАЇНІ, СНД І

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ГАЛУЗІ........................................................................ 11

1.1 Сучасна економічна ситуація у Україні.................................................. 11

1.2 основні напрями НТП в станкостроении...................................................... 19

1.3 Проблеми економічних відносин на теренах СНД................................. 23

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОСТРОЕНИЯ У ПЕРЕХОДНОЙ ЕКОНОМІЦІ............ 26

2.1 Виконання виробничої програми............................................................ 27

2.2 Праця і їхня заробітна плата............................................................................................. 29

2.3 Собівартість товарної продукції......................................................................... 30

2.4 Збут готової продукції і на маркетинг...................................................................... 32

2.5 Виконання плану розвитку науку й техніки......................................................... 33

2.6 Розрахунок і аналіз економічних показників фінансово-господарської

діяльності ВАТ «ОЗРСС»........................................................................................... 35

2.6.1 Попередня оцінка фінансового становища підприємства……................. 35

2.6.2 Розрахунок показників ліквідності............................................................................ 37

2.6.3 Аналіз структури джерел коштів та їхнього використання…........................... 39

2.6.4 Аналіз оборотності активів підприємства.................................................... 41

2.6.5 Аналіз дебіторську заборгованість...................................................................... 42

2.2.6 Аналіз оборотності запасів товароматериальных цінностей……............ 43

2.6.7 Аналіз ефективність використання майна............................................... 44

2.7 Автоматизація розрахунку економічних показників на ПЭВМ………….............48

3 РОЗРОБКА НОВИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ СБЫТОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА У ПЕРЕХОДНОЙ ЕКОНОМІЦІ…….............................................. 50

3.1 Обгрунтування виходу міжнародний ринок вітчизняного

машинобудівного підприємства – створення регіональних представництв…. 50

3.2 Формування стратегії машинобудівного підприємства на

ринку техніки…................................................................................................................. 53

3.3 Реорганізація служби маркетингу на машинобудівному підприємстві…...... 57

3.3.1 Інформаційна модель служби маркетингу........................................................ 60

3.4 Розрахунок економічну ефективність функціонування регіонального

представництва…........................................................................................................... 64

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ............................................................................................................ 67

4.1 Коротка характеристика об'єкта................................................................................. 67

4.2 Виявлення й аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників в

аналізованої робочої зоні …..................................................................................... 67

4.2.1 Аналіз стану повітряного середовища........................................................................ 67

4.2.2 Аналіз виробничого висвітлення.................................................................... 67

4.2.3 Виявлення й аналіз наявності шуму, вібрації, инфра- і ультразвуку................. 68

4.2.4 Виявлення й аналіз ЭМП (магнітні поля, електричні поля,

ЭМП радіочастотного діапазону).................................................................................... 68

4.2.5 Эргономические характеристики робочого місця................................................... 69

4.3 Розробка заходів, вкладених у усунення чи зниження

шкідливого впливу виявлених виробничих чинників.................................. 69

4.3.1 Розрахунок освітленості.................................................................................................. 69

4.3.2 Розрахунок біомеханічних характеристик ................................................................... 73

4.3.3 Заходи з поліпшенню стану повітряного середовища робочого

приміщення…….................................................................................................................... 76

4.4 Розрахунок економічну ефективність від втілення заходів

для поліпшення умов і охорони праці............................................................................. 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................... 82

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................................ 85

ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................................................... 88


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Аналіз стану економіки України у контексті економічного становища, сформованого на територіальному просторі майже всіх демократичних держав колишнього Радянського Союзу, і навіть ряду розвинених країн Центральній і Східній Європи, свідчить про возобладании у яких негативних тенденцій і що з ними актуальними валютно-фінансовим і загальноекономічним кризами. Вона має під собою як глибокі історичне коріння, залишені пануванням тоталітаризму, а й грубі прорахунки й помилки, допущені під час ринкових реформ.

Свого часу Україна не була однією з найбільш інтенсивно розвинених республік колишнього СРСР. Її промисловий потенціал, аграрний і науково-технічний потенціали були потужними, особливо у сфері видобувної в промисловості й металургії, в агропромисловому і військово-промисловому комплексах. Випуск Україною основний промислової власності й сільськогосподарської продукції, і навіть продовольства становив загальносоюзному виробництві близько 1, а, по видобутку залізної і марганцевої руд, виплавці металу, виробництву металовиробів, цукру й олії, створенню окремих видів машин і устаткування посідала одне з чільних місць. Проте загальний економічне становище, товарна дефіцитність і добробут українського народу ледь утримувалися на среднесоюзном рівні, а часом і було значно нижчі від його, що цілком природно, викликало незадоволеність і підрив мотивації до більш продуктивної праці і ефективному господарювання. Понад те: централізоване перерозподіл матеріальних ресурсів через Госснаб, а фондів оплати праці та інвестиційних фондів через союзний бюджет зумовлювало обмеженню національних інтересів, адміністративному і фінансовому обмеження зростання зарплати та інших доходів населення, і навіть капіталовкладень у найпрогресивніші сфери, і структури господарську діяльність соціальну спрямованість.

Об'єктом дипломної роботи є підставою підприємство машинобудування (верстатобудування) та її регіональні представництва. Предметом дипломної роботи дослідження процесу збуту машинобудівного підприємства з урахуванням створення регіональних представництв.

У дипломної роботі було поставлено і вирішені такі цілі:

 • проаналізувати економічну ситуації у економіки України, країн СНД, у вітчизняному станкостроении;

 • провести техніко-економічний аналіз конкретного вітчизняного підприємства машинобудування (верстатобудування);

 • обгрунтувати збереження його ринків збуту з допомогою регіональних представництв;

 • запропонувати організаційноекономічні інструменти управління збутом машинобудівного (верстатобудівного) підприємства у перехідною економіці.

У розділі 1 «Економічна ситуація у Україні, СНД і верстатобудівній галузі», наведено аналіз сучасного стану економіки України, соціально-економічного становища Одеської області у 1997-1999г.г., визначено тенденції розвитку вітчизняного верстатобудування до 2010г., як головною інвестиційної складової промислового виробництва. Проведено аналіз негативних тенденцій в економічних взаємовідносини між державами СНД.

У розділі 2 цієї «Техніко-економічний аналіз становища підприємства машинобудування у перехідній економіці», проведено аналіз балансу ВАТ «ОЗРСС» за 1999 р., розрахунки і обгрунтування його техніко-економічних показників, виявлено негативні моменти у його ринковому становищі, запропоновані заходи для поліпшення його позицій. Дано обгрунтування виходу українського машинобудівного (верстатобудівного) підприємства на міжнародний ринок металорізального устаткування. Приведена характеристика регіональних представництв, створених ВАТ «ОЗРСС».

У розділі 3 «Организационно-экономические інструменти управління збутом машинобудівного підприємства у перехідною економіці» дано обгрунтування формування стратегії машинобудівного підприємства над ринком техніки. Запропоновано ситуаційний аналіз для ВАТ «ОЗРСС» як SWOT-матрицы; представлена інформаційна модель для виходу старий ринок із новою моделлю верстати й рыночно-функциональной організації служби маркетингу, адаптованої до економіки затяжного перехідного періоду, властивій країн СНД. Дан розрахунок регіональної ціни верстата моделі 2А532-1, що зумовило успіх продажу над ринком Росії. Дано обгрунтування перекладу російського представництва ВАТ «ОЗРСС» в юридично самостійну фірму вигляді бізнес-плану. На закінчення економічній частині диплома наведено розрахунок економічну ефективність функціонування закордонного представництва українського машинобудівного підприємства.

У розділі 4 розроблено заходи стосовно зниження чинників які впливають на персонал регіонального представництва, зроблено розрахунок економічну ефективність від втілення заходів із поліпшення умов праці.

Наприкінці дипломної роботи зроблено укладання, наведено список літератури. У додатках наведено додаткові дані, що є невід'ємною частиною дипломного проекту:

 • перелік перспективних технологій переозброєння промислового комплексу;

 • перелік основних напрямів науково-технічних заходів у станкостроении до 2010г.;

 • параметричний ряд гами радіально-свердлильних верстатів, випущених ВАТ «ОЗРСС»;

 • підприємства за 1997 р., 1998 р. і 1999 р.;

 • звіт про фінансові результати та його використанні за 1997 р., 1998 р. і 1999 р.;

 • розрахунок економічних показників;

 • бізнес-план;

 • розрахунок регіональної ціни верстата моделі 2А532-1;

 • кошторис витрат за російського представництва ВАТ «ОЗРСС» на виборах 4 квартал 1999 р.


25


1 ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ У УКРАЇНІ, СНД

І СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ГАЛУЗІ


 1. Сучасна економічна ситуація у Україні


Аналіз стану економіки України у контексті економічного становища, сформованого на територіальному просторі майже всіх інших держав колишнього Радянського Союзу, і навіть деяких країн Центральній і Східній Європи, свідчить про возобладании у яких негативних тенденцій і що з ними актуальними валютно-фінансовим і загальноекономічним кризами. Вона має під собою як глибокі історичне коріння, залишені пануванням тоталітаризму, а й грубі прорахунки й помилки, допущені під час ринкових реформ (12, с.34).

Свого часу Україна не була однією з найбільш інтенсивно розвинених республік колишнього СРСР. Її промисловий потенціал, аграрний і науково-технічний потенціали були потужними, особливо у сфері видобувної в промисловості й металургії, в агропромисловому і військово-промисловому комплексах. Випуск Україною основний промислової та сільськогосподарської продукції, і навіть продовольства становив загальносоюзному виробництві близько 1, а, по видобутку залізної і марганцевої руд, виплавці металу, виробництву металовиробів, цукру й олії, створенню окремих видів машин і устаткування посідала одне з чільних місць. Проте загальний економічне становище, товарна дефіцитність і добробут українського народу ледь утримувалися на среднесоюзном рівні, а часом і було значно нижчі від його, що цілком природно, викликало незадоволеність і підрив мотивації до більш продуктивної праці і ефективному господарювання. Понад те: централізоване перерозподіл матеріальних ресурсів через Госснаб, а фондів оплати праці та інвестиційних фондів через союзний бюджет зумовлювало обмеженню національних інтересів, адміністративному і фінансовому обмеження зростання зарплати та інших доходів населення, і навіть капіталовкладень у найпрогресивніші сфери, і структури господарську діяльність соціальну спрямованість (25, с.4).

Процес еволюційного розвитку ринкового господарства за конкурентному середовищі дозволяє швидко формуватися альтернативним варіантів структур з вищої кінцевої результативністю. Зовсім неприпустимо під політичними гаслами та огульними вимогами тих чи інших партій, виражають корпоративні інтереси лише вузьке коло зацікавлених осіб, видаючи за загальнонародні, руйнувати діючий виробничий потенціал, ефективно функціонуючі господарські системи, не створивши жодних знахідок, більш продуктивного і конкурентоспроможного. Таке бездумне трансформування, несучий у собі елементи беспочвенного романтизму чи авантюризму, антинародно суперечить прогресивному напрямку економічного зростання і розвитку. Саме через відсутність всебічно обгрунтованою Комплексної програми ринкових реформування і механізму їх послідовної практичної реалізації Україна в особливо складне економічне становище (табл. 1.1)


Таблиця 1.1 - Основні макроекономічні показники розвитку України у 90-ті роки

Показники за літами

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Інфляція ( I ), раз

21,0

103,0

5,0

2,8

1,4

1,1

1,3

1,4

Приріст готівки (МО), раз

16,7

25,6

6,2

3,3

1,54

1,52

1,53

1,55

МО / I

0,8

0,25

1,2

1,2

1,1

1,4

1,3

1,35

Приріст ВВП,%

-9,9

-14,2

-23,0

-12,2

-10,0

-3,2

-7,8

-8,0

Дефіцит бюджету,%

13,8

5,1

8,9

6,6

4,9

6,7

7,2

8,0

Зростання курсу грн/ам.долл., раз

-

35,7

4,2

1,7

1,05

1,0

1,85

1,75

Середньомісячна банківська ставка за кредитами,%

6,3

15,3

20,8

10,5

6,7

4,1

5,2

5,2

Зростання кредиторську заборгованість підприємств, раз

-

67,2

5,35

4,5

2,4

1,4

1,6

1,7

Зовнішній борг,% ВВП

15,3

27,2

18,9

22,2

19,8

19,2

19,3

19,6

Джерело: МЦПД (р. Київ)

Аналіз наведених показників показує:

а) призупинення падіння ВВП досягнуто з допомогою зниження темпів інфляції, а останнє було досягнуто покриттям емісією;

б) дефіцит бюджету ще досяг того значення, коли економіка виходить із депресивного стану (1,5 - 2,0%);

в) досягнута стабілізація курсу гривні на 1997 року порушена російським фінансовим кризою 1998 р.;

р) зовнішній борг досить великий, і більшість ВВП забирають оплату поточних боргів;

буд) середньомісячна банківська ставка за кредити ще дозволяє машинобудівному комплексу здійснювати розширене відтворення.

Соціально-економічний становище Одеської області у 1999 року:

А. У 1999 р. підприємствами області вироблено своєї продукції 1762,9 млн. грн.. У порівняні з попереднім роком, приріст становив 27,4%.

Б. Приріст обсягів своєї продукції підприємствах машинобудування виріс у 2,4 разу.

У. Приріст цін у виробників промислової продукції 1999 р. становив 16,6% і перевищив відповідний показник 1998 р. (13,6%).

Р. У 1999 р. впровадженням нововведень займалося тільки 2,4% промислових підприємств проти 2,9% в 1998 р.

Д. У 1999 р. підприємствами і міжнародними організаціями всіх форм власності освоєно 489,3 млн. грн. капітальних вкладень. У порівняні з 1998 роком обсяги інвестицій у будівництво зросли на 15,7% (минулого року на 2,7%).

Є. За 1999 рік усіма транспортом виконано перевезень вантажів обсягом 26,4 млн. тонн, темп скорочення 7,2%.

Ж. Загальний обсяг іноземних інвестицій у економіку області становив 193,5 млн., що у 39,7 млн. більше, аніж

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація