Реферати українською » Менеджмент » Оцінка фінансового становища організації з прикладу підприємства у стратегічної ділової грі Никсдорф Дельта


Реферат Оцінка фінансового становища організації з прикладу підприємства у стратегічної ділової грі Никсдорф Дельта

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство Освіти Російської Федерації

Воронезький Державний Університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕРДА ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Курсова Робота

з дисципліни: «Економіка підприємства»

на тему: «Оцінка фінансового становища організації з прикладу підприємства у стратегічної ділової грі «Никсдорф Дельта»»

 

Напрям 521500 “Менеджмент”

Денне відділення

Выполнил студент 3 курсу 3 групи д/о А. А. Белобродский

 

Науковий керівник, доцент, до. е. зв. А. Д. Никіфоров

 

Воронеж

 2003

Зміст

Запровадження. 3

1. Загальна схема фінансової діагностики.. 4

1. 1. Сутність, цілі й види оцінки фінансового становища. 4

1. 2. Порядок оцінки фінансового становища. 8

2. Аналіз діяльності організації у ділової грі «Никсдорф Дельта». 11

2. 1. Інформаційна база для аналізу результатів діяльності. 11

2. 2. Фінансовий аналіз. 13

2. 2. 1. Цілі фінансового аналізу. 13

2. 2. 2. Показники прибутку. 14

2. 2. 3. Показники фінансового становища підприємства. 15

2. 2. 4. Вартість підприємства. 20

2. 3. Оцінка підприємства. 22

2. 4. Шляхи вдосконалення роботи і підвищення рейтингової оцінки. 25

Укладання. 27

Список використаних джерел. 28

Додаток 1 «Зовнішнє оцінювання фінансового становища». 29

Додаток 2. «Основні показники». 30

Додаток 3. «Моделі прогнозування банкрутства». 31

Додаток 4. «Моделі кредитного рейтингу». 32

Додаток 5. «Методики ранжирування організацій». 33

Додаток 6. «Графічні діаграми в ДІ «Дельта»». 34

Додаток 7. «Комплексна оцінка організацій ДІ «Дельта»». 35

Запровадження

У системою прийняття рішень дані, отримані шляхом аналізу фінансового становища організації, є одне з найбільш істотних елементів. Практично всі користувачі даних бухгалтерського обліку та фінансових отчётов у тому чи іншою мірою використовують методи фінансового аналізу прийняття рішень.

Беручи ризиковані рішення реальному підприємстві, менеджер можуть призвести організацію до банкрутства чи того, що з підприємства мусять великі фінансових проблемах. Тож у останнім часом розробляється дуже багато ділових ігор, здатних підняти більш високий рівень якість управлінські рішення.

Комп'ютерні ділові гри, засновані на принципі моделювання професійної діяльності, з недостатнім розвитком комп'ютеризації освіти займають дедалі більше помітне місце серед активних методів навчання. Имитационное моделювання економічних процесів відкривають нові можливості використання ділових ігор навчанні економіки та менеджменту. Економічна ділова гра створює умови до ухвалення управлінські рішення у різних виробничих ситуаціях.

Складність і універсальність економічної ділової ігри, під що свідчить визначається складністю імітаційної моделі, лежачої а її основі. Имитационные комп'ютерні моделі економічних систем відтворюють як процеси, які відбуваються всередині даної системи, і чинники довкілля, безпосередньо чи опосередковано мають вплив з їхньої динаміку.

Розвиток комп'ютерних технологій у 70-90-ті роки ХХ століття сприяло з розробки й поширенню имитационных моделей підприємства міста і ринку, широко які у час під час навчання основам менеджменту до й країнах Західної Європи. Сподіватимемося, що вони широко будуть застосовується у Росії.

1. Загальна схема фінансової діагностики

1. 1. Сутність, цілі й види оцінки фінансового становища

Нині фінансове становище суб'єктів господарювання трактується з різних позицій, у своїй немає єдиного методологічний підхід для її визначенню, що перешкоджає побудова універсальних практичних методик аналізу.

По-перше, фінансове становище тлумачать як точкова характеристика процесу кругообігу капіталу за осі часу, відбиває, також на вміння підприємства подальшого розвитку. Фінансове становище підприємства - економічна категорія, відбиває стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання саморозвиватися фіксований час. Фінансове становище підприємства характеризується складом і розміщенням коштів, структурою їх джерел, швидкістю обороту капіталу, здатністю підприємства погашати свої зобов'язання вчасно й у обсязі, і навіть іншими чинниками.

По-друге, фінансове становище сприймається як характеристика розміщення коштів підприємства, його інвестиційної діяльності, особливо тут підкреслюється планово - контрольний аспект цієї категорії. Фінансове становище підприємств характеризує розміщення та використання коштів підприємства. Вона зумовлена ступенем виконання фінансового плану і мірою поповнення власні кошти з допомогою прибутків і інших джерел, якщо вони передбачені планом, і навіть швидкістю обороту виробничих фондів і особливо оборотних засобів.

По-третє, фінансове становище можна трактувати як платоспроможність підприємства. Фінансове становище підприємства - забезпеченість чи незабезпеченість підприємства грошима задля забезпечення його господарську діяльність.

По-четверте, фінансове становище розглядають як складової частини економічного потенціалу організації, яка відображатиме фінансові результати діяльності організації. Економічний потенціал - здатність підприємства досягати поставлені проти нього мети, використовуючи наявні в нього матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Вирізняють дві сторони економічного потенціалу: майновий стан комерційної організації та її фінансове становище. Фінансове становище визначається досягнутими за звітний період фінансовими результатами та, крім того, описується деякими статтями балансу, і навіть співвідношеннями з-поміж них. У цьому з позиції короткостроковій перспективи говорять про ліквідності і платоспроможності організації, а довгостроковій перспективі - фінансового стійкості.

По-п'яте, фінансове становище розуміють як характеристику інвестиційній привабливості підприємства, її на фінансовому ринку. Фінансове становище господарюючого суб'єкту - це характеристика його фінансової конкурентоспроможності (тобто. платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів немає і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та інші господарюючими суб'єктами.

По-шосте, існує обліковий підхід до визначення фінансового становища як сукупності показників фінансової звітності підприємства. Фінансове становище характеризується певної сукупністю показників, відображених у балансі за станом певну дату (початок і поклала край кварталу, півріччя, дев'яти місяців, року) як залишки у конкретних рахунках чи комплексу рахунків бухгалтерського обліку. Фінансове становище організації характеризує, у найзагальнішому вигляді, зміни у розміщення засобів і джерелах їх покриття (власних чи позикових) наприкінці періоду проти їх початком.

Отже, з метою даної роботи фінансове становище підприємства можна з'ясувати, як комплексну економічну категорію, що характеризує на певну дату наявність в підприємства різних активів, розміри зобов'язань, здатність суб'єкта господарювання функціонувати та розвиватися в мінливих зовнішнього середовища, поточну і побачити майбутню можливість відповідати вимогам кредиторів і навіть його інвестиційної привабливості.

Із різноманітних трактувань поняття фінансового становища випливають різні мету оцінки. З погляду бізнес - діагностики, результатом аналізу фінансового становища є визначення оптимальної величини резервів підприємства, що має бути достатньої забезпечення нормальної платоспроможності підприємства міста і зводити до мінімуму витрати фінансового ризику, й те водночас, не відволікати надлишкові оборотні ресурси із поточного господарську діяльність.

Існує й орієнтація аналізу пошук і освоєння усунення внутрішньофірмових проблем:

Головна мета аналізу фінансового становища є оцінка та ідентифікація внутрішні проблеми компанії на підготовку, обгрунтування й прийняття різних управлінські рішення, зокрема у сфері розвитку, виходу з кризи, початку процедурам банкрутства, купівлі-продажу бізнесу чи пакети акцій, залучення інвестицій (позикових коштів).

Поставлені мети зумовили необхідність розв'язання низки аналітичних завдань. У виконанні вітчизняної літературі виділяють такі основні групи завдань внутрішнього аналізу фінансового становища підприємства:

1. Ідентифікація фінансового стану.

2. Виявлення змін - у фінансовий стан в просторово-тимчасовому розрізі.

3. Виявлення основних чинників, викликали зміни у фінансовий стан.

4. Своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансової складової діяльності та відшуковування резервів поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможності.

5. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів.

6. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Зміст зовнішнього оцінювання фінансового становища багато чому визначається сферою економічних інтересів користувачів (Додаток 1).

Оцінка фінансового становища можна проводити з допомогою різних типів моделей, дозволяють структурувати і ідентифікувати взаємозв'язку між основними показниками. Вирізняють три основних типи моделей, дескриптивные, предикативные і нормативні.

Дескриптивные моделі, відомі як і моделі описового характеру, основні з метою оцінки фінансового становища підприємства. До них належать: побудова системи звітних балансів, уявлення фінансової звітності у різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів, аналітичні записки до звітності. Всі ці моделі засновані на використання інформації бухгалтерської звітності.

Предикативные моделі - це моделі предсказательного, прогностичного характеру. Їх використовують для прогнозування доходів підприємства його майбутнього фінансового становища. Найпоширенішими є: розрахунок точки критичного обсягу продажу, побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко детермінований факторні моделі і регресивні моделі), моделі ситуаційного аналізу.

Нормативні моделі дозволяють порівняти фактичні результати підприємств з очікуваними, розрахованими про бюджет. Ці моделі використовують у основному під внутрішньому фінансовому аналізі. Їх сутність зводиться до встановлення нормативів з кожної статті витрат за технологічних процесів, видам виробів, центрам відповідальності держави і до аналізу відхилень фактичних даних від результатів цих нормативів. Аналіз значною мірою виходить з застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей.

Залежно від заданих напрямів аналіз фінансового становища можна проводити у таких формах:

1. Ретроспективний аналіз (призначений для аналізу сформованих тенденцій й питання фінансового становища компанії, у своїй вважається, що досить квартального звітності в останній звітний рік і звітний період цього року).

2. Перспективний аналіз (необхідний експертизи фінансових планів, їх обгрунтованості і достовірності з позицій поточного гніву й наявного потенціалу).

3. План- фактный аналіз (потрібно оцінки й виявлення причин відхилень звітні показники від планових).

1. 2. Порядок оцінки фінансового становища

Зазвичай, основної інформаційної базою для фінансового аналізу є форми річний і квартального бухгалтерської звітності, аналітичні звіти, дані отримані незалежну експертизу.

Загальний якісний аналіз одна із початкових етапів оцінки фінансового становища організації. На цьому етапі оцінюється достовірність наданої звітності, якість бухгалтерського обліку, організованого для підприємства, вивчається ступінь його відповідності грошового оцінювання активів та зобов'язання їх реальним ринковим величинам, з якісних позицій оцінюється нематеріальна сфера підприємства: ділова репутація, усталені господарські зв'язку, рівень підготовки й організації менеджменту, плинність і кадрів, перспективи розвитку галузі й цільових ринків підприємства, стадії життєвого циклу основних товарів підприємства тощо. Такі процедури можуть відбуватися з методів SWOT - аналізу, побудовою матриць порівняльних конкурентних переваг підприємства міста і локальних проблемних областей, «вузьких місць». Також може виготовляють цьому етапі вертикальний і горизонтальний фінансовий аналіз.

Коэффициентный аналіз є розрахунок коефіцієнтів у різноманітних напрямах (Додаток 2):

- Показники оцінки майнового становища.

- Показники оцінки ліквідності і кредитоспроможності.

- Показники оцінки фінансової стійкості.

- Показники ділову активність.

- Показники оцінки рентабельності.

Дане напрям традиційно займає основну роль аналітичних процедурах в оцінці фінансового становища підприємства. Перехід від абсолютних показників до відносним обумовлений такими чинниками:

- усувається вплив розміру фірми підсумкові показники, з'являється можливість оцінювати як розмір, а й ефективність функціонування підприємства;

- оскільки чисельник і знаменник виражені тільки в одиницях, нівелюється вплив інфляційних процесів і курсів валют, стає можливим проводити порівняння підприємств різних країн;

- відносні показники дозволяють оцінювати оптимальність структури активів, джерела фінансування, і навіть їх співвідношення в різних тимчасових горизонтах.

Базою порівняння з метою оцінки тієї чи іншої фінансового показника можуть виступати:

1. Регламентируемые документами і законодавчими актами коридори нормативних значень.

2. Научно-обоснованные оптимальні значення показників.

3. Среднеотраслевые значення показників.

4. Характеристики предприятий-аналогов.

5. Динаміка власних показників у попередні періоди.

Вплив проблемних ситуацій, які виникають за інтерпретації фінансових коефіцієнтів, певною мірою дозволяють нівелювати інтегральні моделі оцінки фінансового становища засновані на розрахунку небагатьох фінансові показники приводяться в комплексну оцінку. У цьому дані моделі дозволяють віднести підприємство до тій чи іншій групі, з певним набором характеристик. За підсумками такого аналізу з'являється можливість абсолютної оцінки фінансового стану підприємства на певну дату, Не тільки вивчення його змін порівняльного аналізу. Також інтегральні методики зручні для експрес-аналізу фінансового становища, бо потребують значних витрат часу й ресурсів.

Загалом блоці інтегральних методик можна виділити такі концептуальні напрями:

1. Статистично обгрунтовані моделі прогнозування можливого банкрутства. Тут використовується показники Альтмана (відомі як і Z рахунок, Z показник чи індекс кредитоспроможності), Модель Лисиця, Модель Таффлера, Модель ИГЭА, Модель Фулмера, Модель Спрингейта та інші (Додаток 3).

2. Методики визначення рейтингу організації у цілях кредитування. Тут використовується методики розроблені різними комерційними банками. Прикладами може бути моделі розроблені Ощадбанком РФ, Московським індустріальним банком, а як і метод Credit-men (Додаток 4).

3. Методики ранжирування організацій. Тут використовується метод суми місць, метод середньої геометричній, метод коефіцієнтів значимості і метод відстаней (Додаток 5).

З даних отриманих у ході оцінки фінансового становища підприємства експертна група робить висновок фінансове стані організації.

2. Аналіз діяльності організації у ділової грі «Никсдорф Дельта»

2. 1. Інформаційна база для аналізу результатів діяльності

Інформаційній базою для аналізу результатів підприємств у діловій грі «Никсдорф Дельта» є звіт керівника ігри та зовсім графічні діаграми.

Звіт керівника гри містить відомостей про основні результати кожного напрями діяльності учасників ігри та зовсім складається з таких основних частин:

1. маркетинг;

2. збут;

3. виробництво;

4. сумарна прибуток від;

5. валова прибуток;

6. финансирование/общие результати.

Дані в звіті керівника гри згруповані до таблиць, кожна з яких характеризує окрему область діяльності підприємств-конкурентів. Звіт дозволяє стежити зміною загального стану справ галузі, проводити з порівняльного аналізу основних економічних показників, аналізувати можливі стратегії учасників гри, і навіть знаходити можливі помилки у оперативному управлінні виробництвом і які фінансами окремих підприємств.

Звіт керівника гри викликається на екран комп'ютера з допомогою меню «Звіти», він також може бути експортований файл чи розпечатано.

Графічні діаграми в Модуле Керівника гри відбивають інформацію рішення всіх підприємств-учасників в підсистемах Маркетинга, Виробництва, Финансов і основні результати діяльність у протягом всієї гри. Для перегляду діаграм необхідно вибрати меню «Графіки». Діаграми різних підприємств зображені у спеціальній вікні різним кольором. Для визначення кольору кривою кожного підприємства використовується легенда (Додаток 6).

Діаграми є зручним інструментом порівняльного аналізу підприємств у діловій грі «Никсдорф Дельта» надають керівнику гри наочний матеріал для:

1. Сравнительного

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація