Реферати українською » Менеджмент » Диагностирование фінансового становища підприємства


Реферат Диагностирование фінансового становища підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

АННОТАЦИЯ.

    Діяльність розглянуті питання, пов'язані із необхідністю проведення діагностування фінансового становища підприємства.

    Особливу увагу приділено методичним підходи до проведенню діагностування, питанням циклічності розвитку, аналізу фінансового становища підприємства, необхідності використання менеджеро - маркетингових оновлень. Здійснено необхідні розрахунки показників фінансового становища підприємства.

    Робота розрахована на головних бухгалтерів та керівників підприємств.

In work the problems connected to necessity of realization diagnosing of a financial condition the enterprise are considered.

The special attention is given to the methodical approaches to realization of diagnosing, problems cycling of development of production, analysis of a financial condition of the enterprise, necessity of use manager - marketing renewals. The required accounts of parameters of a financial condition of the enterprise are carried out.

   The work is designed for the chief accountants and chiefs of the enterprises.

зміст

Запровадження. 3

Глава I. основні напрями діагностування фінансового становища підприємств. 3

1.1. Циклічність змін фінансового становища підприємства               

1.2. Методичні підходи до питаннях діагностування фінансового становища підприємства. 15

1.3. Вибір оптимального шляху розробки аналізу та прогнозу фінансового становища підприємства. 29

Глава II. Аналіз і прогнозні оцінки фінансового становища ТОВ "Альтернатива" 43

2.1 Характеристика фінансово – економічної про діяльність

ТОВ "Альтернатива". 43

2.2 Оцінка стану прогнозно – аналітичної на підприємстві ТОВ "Альтернатива". 49

Глава III. Основні методичні підходи до питаннях діагностування фінансового становища підприємства з прикладу ТОВ "Альтернатива". 53

3.1. Аналіз фінансового становища підприємства в якості основи моніторингу його стратегічного розвитку 53

3.2. Рекомендації у здійсненні прогнозування фінансового становища підприємства ТОВ "Альтернатива". 78

Укладання. 84

Список літератури 85

Додатка. 86

Запровадження.

Економіка Росії розвивається методом спроб і помилок. Нині найактуальнішою проблемою є пошук шляхів заломлення негативну ситуацію економічного спаду убік економічного зростання. Проте розв'язання проблеми ще не означатиме, що знайдено панацею від економічної спаду.

      Економічний спад – закономірний процес, який можна подолати. Економісти ми змогли передбачити циклічність розвитку, і порозі ХХІ сторіччя Росія у спадок потужний економічну кризу, який вразив всі сфери економіки, виснаження природних багатств, екологічні катаклізми.

      Проте, щоб послабити вплив економічного спаду на країни загалом, необхідно навчитися керувати ним. Головне завдання управління проведення діагностування фінансового становища підприємства.

      Диагностирование підприємств перебуває в низький рівень. Це з багатьма причинами:

- нестабільна економічна і політичний обстановка країни;

- слабке фінансове становище на підприємствах;

- складністю складання прогнозів;

- відсутністю висококваліфікованих фахівців – аналітиків.

Отже, досліджувана проблема є актуальною.

      Мета дипломної роботи – апробація аналітичного аспекти пропозицію методичних основ прогнозування. Підставою вивчення роботи послужили праці Н.Д. Кондратьєва, Ю.В. Яковца, Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С., Ковальова В.В., В.І. Подільського. Об'єктом дослідження вибрано суспільство з обмеженою відповідальністю «Альтернатива» з надання аудиторських послуг. Особливу увагу заслуговує проведення діагностування (як у якому обсязі) для підприємства, що саме є організаційної формою контролю. Предметом дослідження дипломної роботи є підставою фінансове становище підприємства ТОВ «Альтернатива».

Завданнями роботи виступають:

1. Закономірність циклічного розвитку.

    У розвитку виробництва спостерігаються спади й оживлення економічної активності.

      Н.Д. Кондратьєв – перший російський учений, обосновавший теорію циклічності економіки.

      Ю.В Яковець був продовжувачем вчення циклічного розвитку.. встановив необхідність визначення підприємствам, який фазі життєвого циклу відповідає згадана фінансова стан. Выделил і охарактеризував кожну фазу життєвого циклу розвитку. Докладніше змогли описати фази життєвого циклу іноземні вчені К.Р. Макконнели і С.Л. Брю.

2. Вибір методом порівняння відомих методик найприйнятнішої методики проведення аналізу на подальше складання прогнозу.

    У результаті порівняння було розглянуто 4 методики з проведення аналізу фінансового становища (1-ша методика, запропонована Сайфулиным і Шереметом, 2-га методика аналізу фінансового становища, запропонована Д.Хорном, 3-тя - методика, запропонована В.І. Подільським, 4-та - методика запропонована В.В. Ковальовим).

    Найдоступнішою для користувачів та повної упорядкування аналізу слід виділити методику В.І. Подільського.

В.І. Подільський пропонує залучити до аналізі фінансового становища метод порівняння і метод коефіцієнтів. Сам аналіз складається з шести етапів, кожен із яких надає інформацію фінансове стані підприємства.

1 етап - Загальна ж оцінка фінансового становища підприємства його фінансові показники за звітний період.

2 етап – Аналіз платоспроможності і втрати фінансової стійкості підприємства .

3 етап – Аналіз кредитоспроможності і ліквідності підприємства .

4 етап – Аналіз оборотності активів.

5 етап -Аналіз фінансових результатів підприємства.

6 етап - Оцінка потенційного банкрутства.

3. Характеристика фінансово-економічної діяльності обраного підприємства ТОВ «Альтернатива».

    ТОВ «Альтернатива» - комерційна організація, основна мета якої є отримання прибуток від здійснення аудиторську діяльність.

    Працюючи піддаються дослідження результати показників фінансово-економічної діяльності, які отримані у період 1996 – 1998 рр. З періоду 1997 р. до кінця 1998 р. – простежується тенденція погіршення фінансового становища підприємства.

4. Оцінка стану прогнозно-аналітичної на підприємстві ТОВ «Альтернатива».

На даному підприємстві проводиться аналіз фінансового становища, проте отримані результати слугують лише загальної інформацією щодо його засновників.

5. Аналіз фінансового становища з допомогою методики В.І. Подільського Виявлення слабких моментів у фінансовому стані підприємства.

6. Проведення менеджеро - маркетингових оновлень підвищення фінансового становища підприємства.

7. Упорядкування прогнозного балансу.

8. Порівняння показників прогнозного балансу з балансом підприємства, виявлення причин поліпшення показників прогнозного балансу.

    Отже проведене діагностування має практичного значення для головних бухгалтерів і підприємливості керівництва.

основні напрями діагностування фінансового становища підприємств.

1.1 Циклічність змін фінансового становища підприємства.

          Вивчення історії виробництва, процеси, які у ньому сучасну епоху, виявляє, що виробництво розвивається за прямий, а, по спіралі.

          Економічний життєвий цикл виробництва – це такі одна одною підйоми й падіння рівнів економічної активності у протягом кілька років. Питанням циклічності у розвитку виробництва присвячено безліч робіт відомих учених, як російських, і закордонних.

          Родоначальником теорії циклічності економіки визнано російську учений Н.Д. Кондратьєв. Випускник юридичного факультету Петербурзького університету, Н.Д. Кондратьєв ще 20 – x рр. відкрив широку дискусію з проблем циклічності, названу їм теорією довгих хвиль. Цю теорію він висловив в 1922 року у книзі "Світове господарство і кон'юнктура".

          Н.Д. Кондратьєв з допомогою статистически-математических прийомів описує різні показники кон'юнктури ринку: середній рівень товарних цін, % із капіталу, вести, обертів зовнішньої торгівлі, видобуток і споживання вугілля, виробництво чавуну і свинцю. Усі ці фактори він характеризує з допомогою індексного методу. Н.Д. Кондратьєв кількісно довів, поміряв в часі та за інтенсивністю, зобразив графічно наявність 3 – x великих циклів економічної кон'юнктури, повышательные і понижательные хвилі, що чергуються приблизно півстоліття.

I. 1. Повышательная хвиля: з кінця 80 – x – 90 – x р. XVIII в до 1870 – 1817 рр.

2. Понижательная хвиля: з 1810 – 1817 до 1844 – 1851 рр.

II. 1. Повышательная хвиля: з 1844 – 1851 до 1870 – 1875 рр.

2. Понижательная хвиля: з 1870 – 1875 до 1890 – 1896 рр.

III. 1. Повышательная хвиля: з 1890 – 1896 до 1914 – 1920 рр.

2. Ймовірна понижательная хвиля: з 1914 – 1920 рр. –

Фактично, він передбачив як найглибший світова паливна криза кінця 20 –x початку 30 – x років, але неминучість виходу потім із нього нової повышательной хвилею. Концепція Кондратьєва викликала нападки як з боку ортодоксальних марксистів, предвещавших швидкий крах капіталізму, і багатьох учених там. Але обидві, начебто, протилежні концепції противників "довгих хвиль" спростували реальним ходом економічного розвитку, тривалим періодом підйому в 50 – 60 рр. і світовим кризою в 70 – x, що дало потужний імпульс до вивчення закономірностей довгострокових коливань кон'юнктури. Н.Д. Кондратьєв досліджував матеріальну основу довгострокових економічних коливань. Він довів, що протягом майже двом – x десятиліть до початку повышательной хвилі великого циклу, спостерігається пожвавлення у сфері технологічних винаходів, а до початку у самому початку повышательной хвилі – широке застосування цих винаходів, що з реорганізацією продуктивних відносин, розширенням орбіти світових економічних зв'язків. На фазах кризи і депресії створюються передумови до переходу до нових технологічним принципам. Кондратьєв паралельно з дослідженням економіки та встановлення її циклічних коливань розробляв проблеми теорії та практики прогнозування, планування і статистики. Вивчаючи соціальну історію суспільства, дійшов висновку, що періоди повышательных хвиль великих циклів, зазвичай, значно багатшими великими соціальними потрясіннями у суспільства (революції, війни), ніж періоди понижательных хвиль. Н.Д. Кондратьєв розумів циклічність як загальний закон розвитку суспільства. За своє наукове спадщина, чудове за новизною ідей розмаїттям інтересів Н.Д. Кондратьєв піддавався постійним нападкам прожив коротке життя – 46 років, 8 з яких проведено укладанні в Спасо–Ефимьевском монастирі р. Суздаля.

Процес розвитку, кількісних і якісних змін відбувається безупинно й у широких масштабах. Але цього потоці оновлень розрізняють еволюційні і революційні форми. До еволюційним формам відносять: поліпшення окремих параметрів, споживчих властивостей, часткову модернізацію виробів, послуг і нових моделей. До революційним відносять: зміну поколінь техніки, послуг підприємства, виникнення нових науково-технічних напрямів. Це дає підстави казати про закономірності циклічного відновлення виробництва для підприємства.

Причинами хвилеподібних змін продукування є чинники, залежно від напрямку впливу можна очікувати позитивні чи негативні результати.

Розрізняють 3 групи чинників.

I. Материально-технически пов'язані з рівнем розвитку техніки і технології, впровадження у виробництво наукових відкриттів, удосконаленням знарядь злочину і предметів праці.

1. Підвищення технічною відсталістю та енергетичної озброєності праці.

2. Механизация, автоматизація праці.

3. Электрификация виробництва.

4. Створення принципово нових технологій, які забезпечують скорочення витрат живого праці.

5. Зниження матеріаломісткості продукції.

6. Поглиблення спеціалізації машин.

7. Освоєння нових джерел енергії (атомної, внутрішньоядерної, космічної).

II. Організаційні – зумовлені організацією виробництва, праці, управління.

Чинники організації виробництва:

1. Організація транспортних зв'язків і в середині країни, і з зарубіжними країнами, спеціалізація підприємств та його кооперація, організація матеріально-технічного постачання, енергопостачання, ремонтного обслуговування тощо.

2. Підвищення якості планування з урахуванням перспективних потреб ринку.

3. Организационно-техническая підготовка виробництва.

4. Своєчасне впровадження нової техніки і технології.

5. Модернізація чинного устаткування.

6. Забезпечення поточних і капітальних ремонтів і безперебійної роботи устаткування.

7. Організація внутризаводского матеріально-технічного постачання.

Чинники, які зумовлюють організацію праці.

8. Раціональне розмежування зовнішньої і кооперація праці.

9. Організація і обслуговування робочих місць.

10. Поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, доведення їх до комфортних.

11. Усунення виробничих шкідливостей і небезпек.

12. Підготовка, перепідготовка і на підвищення кваліфікації кадрів.

13. Вивчення і системне поширення передових прийомів і методів праці.

14. Організація раціональних режимів праці та відпочинку.

15. Зміцнення трудовий та виробничої дисципліни.

16. Розвиток колективних форм праці.

17. Розвиток многоагрегатного обслуговування.

Чинники, які зумовлюють організацію управління.

18. Створення галузевих і територіальних органів управління тими підприємствами.

19. Координація підприємств усередині країни та там.

20. Створення економічної та дієвою управлінської структури.

21. Укомплектование кваліфікованими фахівцями.

22. Їх правильна розстановка і.

23. Ефективна організаційно-правова форма.

24. Удосконалення стилів і методів управління.

III. Соціально-економічні – пов'язані з складом працівників, рівнем кваліфікації, умовами праці та побуту, ставленням працівників до власності, ефективністю стимулювання праці.

1. Матеріальна та моральна зацікавленість.

2. Рівень кваліфікації працівників, рівень соціальної культури.

3. Ставлення до праці.

4. Зміна форм власності коштом виробництва та результати праці (перерозподіл капіталу).

5. Політичні зміни.

6. Демографічна ситуація.

7. Інфляція.

Продовжив вивчення циклічності виробництва та зробив внесок у цю теорію своїми роботами радянський учений Ю.В. Яковець. Ю.В. Яковець виділяє 4 роду життєвих циклів виробництва.

1. Зміна поколінь техніки, послуг.

2. Перехід до нових напрямам техніки, послуг.

3. Періодичне масове відновлення активною частиною основних фондів.

4. Общетехнические революції, які ведуть корінному перевороту лише на рівні продуктивних сил.

У життєвому циклі виробництва розрізняють такі (стадії) фази: зародження, освоєння, поширення, зрілість, старіння. А, щоби вчасно визначити який фазі життєвого циклу перебуває підприємство й нам надати йому тверде стійке становище у економічної ніші шляхом проведення необхідних змін, розглянемо докладніше кожну з фаз.

I. Зародження – розробка, формування та первинна апробація технічної ідеї, технічного принципу.

II. Освоєння – освоюються нові види виробів і технологічні процеси, виробляється перепідготовка кадрів. Це з великими одноразовими витратами, що окуповуються не відразу. Якість виробів підвищується поступово. Це найбільш важкий період, пов'язані з тимчасовим погіршенням економічних показників роботи підприємства, завоюванням визнання споживачів.

III. Поширення – стрімке розширення виробництва та використання техніки, швидке її здешевлення (техніки, послуг), т.к. знижуються витрати їх виробництва та споживання. за рахунок зниження ціни продукцію, послуги – розширюються сфери її ефективного застосування.

IV. Зрілість – ця стадія характеризується порівняно стабільним обсягом виробництва стали переважати поколінь техніки на зміну її моделей та поліпшення окремих параметрів, що дає все менший приріст ефекту.

V. Старіння (заміна) – процес морального, технічного, екологічного, соціального старіння исчерпавшего свій потенціал покоління техніки, наростаючою заміни її наступним, ефективнішим. Подальша модернізація машин, заснованих на виключно застарілої технічної ідеї, пов'язані з великими витратами, які окупаються додатковим ефектом у споживача. Відбувається подорожчання нових модифікацій застарілих машин. Зростає збитки, що несе суспільство з виробництва і експлуатації застарілої техніки. Коли доходить до затримка заміняючи застарілих поколінь, уповільнюються темпи зростання продуктивність праці, нові моделі машин виявляються дорожчими для одиницю корисного ефекту.

Рис. № 1. Фази життєвого циклу


I – фаза життєвого циклу (зародження)

II – фаза життєвого циклу (освоєння)

III – фаза життєвого циклу (поширення)

IV – фаза життєвого циклу (зрілість)

V – фаза життєвого циклу (старіння)

Обсяг випуску техніки (продукції, послуг)

Витрати на одиницю корисного ефекту, грошових одиниць

Особливість життєвого циклу розвитку техніки у тому, що

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Диагностический менеджерський аналіз фірми
  Інститут Молоді Диагностический аналіз організації (рекламне агентство “Червоний Партизанів”)
 • Реферат на тему: Дивіденди
  року міністерство освіти Російської Федерації Сыктывкарский державний університет Кафедра
 • Реферат на тему: Дипозитные рахунки
  ДОДАТОК До вих. № 09-23/615 АКБ “Укрсоцбанк” Від 22.11.99 року ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Правління АКБ
 • Реферат на тему: Договір оптової купли–продажи
  нститут бізнесу, правничий та інформаційних технологій Контрольна робота По дисципліни: Комерційне
 • Реферат на тему: Документированный процес руху кадрів
  Документирование процесів руху кадрів. Однією з найважливіших функцій кадрової служби підприємства

Навігація