Реферати українською » Менеджмент » Автоматизація діяльності підприємства


Реферат Автоматизація діяльності підприємства

Зміст

Запровадження 3
Мета і завдання впровадження інформаційної системи 4
Класифікація інформаційних систем 6
Вимоги до інформаційної системі 9
Проектування й створення інформаційних систем
10
Впровадження інформаційних систем 13

Традиційний підхід

14

Інноваційний підхід

16
Оцінка ефективності 18
Досвід використання інформаційних систем 19
Список використаної літератури 21

Запровадження

Ми постійно чуємо у тому, що російські підприємства що неспроможні конкурувати із західними виробниками, що маємо так розвинені технології, І що якість російської продукції занадто поступається зарубіжних аналогів. Проблемою є те, що російські управлінці стали зіштовхуватися, по крайнього заходу, з цими двома проблемами під управлінням:

- з'ясовується, що показники і складні процедури, які раніше використовували для аналізу та планування діяльності підприємства (наприклад, обсяг вироблену продукцію) неможливо успішно конкурувати;

- поява конкурентів як починає перешкоджати отриманню звичної надприбутки, а часом зводить до нуля.

Найважливішим чинником успішну діяльність підприємства є вміння його керівництва відчувати ринок та поступово переорієнтовуватися під нього. Дві основні завдання стоять перед будь-який компанією: подбати себе і бачити навколишню дійсність. "Подбати себе" - отже наведення порядку в технологіях діяльності, процедурах документообігу, організаційно-штатної структурі. Усі починає розуміти, що треба щось міняти систему управління, знижувати витрати й зможе ефективно управляти фінансами. Питання, як це зробити? Як облікувати справжню собівартість виду продукції, як спланувати закупівлі матеріалів за наявності запасах, які процеси удосконалювати насамперед. Однією з механізмів виконання завдання наведення порядку є постановка для підприємства методології управлінського обліку, застосування якого відповість стосовно питань що, де, коли, як, чому, скільки, у яких причина тощо. Результатом буде підвищення внутрішньої ефективності підприємства. Проте, успішна внутрішнє життя підприємства - це необхідне, але з достатня умова виживання, а тим паче заняття провідних позицій над ринком. Щоб підвищити зовнішню ефективність, слід адаптуватися до вимог навколишнього світу, потребам ринку, навчитися управляти постачальниками і замовниками. Здатність правильно і реагувати на зовнішню середу дає стратегічне мислення.

Останнім часом чітко виявляється прагнення переходу компаній від детального управління внутрішньої діяльністю до управління замовниками і постачальниками. Конкурентоспроможність компанії дедалі більше залежить від нашої здатності створювати й поглиблювати стосунки з іншими компаніями (партнерами, конкурентами, замовниками чи постачальниками). Причинами цього є:

- розширення економічного простору, у якому функціонують підприємства;

- поява нового стратегічного ресурсу - інформації;

- необхідність враховувати чинника часу.

Мета і Завдання інформаційної системи

Підприємство – це єдиний організм, та поліпшення чогось одного можуть призвести до найменшого зрушенню убік на успіх кращому разі, або до їх зниження загальних показників у найгіршому. Керівникам, особливо керівникам фінансових відділів, необхідно ухвалити комплексні рішення, що стосуються всього підприємства. А завантаженість рішенням оперативних завдань ще більше ускладнює процес управління.

Для спрощення управління, передусім фінансового, необхідно мати ефективну систему управління підприємством, що включає систему менеджменту якості, і інформаційну систему їх підтримки. Що може дати впровадження інформаційної системи?

- зниження загальних витрат підприємства у ланцюга поставок (при закупівлях),

- підвищення швидкості товарообігу,

- скорочення надлишків товарних запасів до мінімуму,

- збільшення і ускладнення асортименту продукції,

- поліпшення якості продукції,

- виконання замовлень вчасно і підвищення загального якості обслуговування замовників,

Основними цілями автоматизації діяльності підприємства є:

- Збір, обробка, збереження і уявлення даних про діяльність організації та зовнішнього середовища як, зручному для фінансового й іншого аналізу та використання за прийнятті управлінські рішення.

- Автоматизація виконання бізнес операцій (технологічних операцій), складових цільову діяльність підприємства.

- Автоматизація процесів, які забезпечують виконання основний діяльності.

А, щоб реально оцінити ефективність системи, дуже важливо усвідомлювати які завдання може вирішувати безпосередньо правильно розроблена інформаційна система коштує:

-   Планування виробничої діяльності. Упорядкування виробничих планів різного рівня, - від стратегічних до оперативних, - і перевірка можливості їхнього виконання відповідно до станом виробничих потужностей та людських ресурсів. Ступінь деталізації планів різного рівня різна - від набору продукції вирішення завдань стратегічного планування до конкретних матеріалів чи виробничих операцій для оперативно керувати виробництвом;

-   Управління закупівлями, запасами, продажами. Це автоматизація процесів планування і врахування для завдань постачання (матеріально-технічного забезпечення) виробництва, збуту готової продукції і на управління складськими запасами;

-   Управління фінансами. Зазвичай, це ведення бухгалтерії, розрахунки з дебіторами і кредиторами, облік основних засобів, управління готівкою і планування фінансової складової діяльності;

-   Управління персоналом. У підсистемі управління персоналом буде реалізовано всі основні потреби роботи з кадрами: оренду й персоналу, облік відомостей про співробітників, планування їх кар'єрного росту, розрахунок заробітної плати облік робочого дня. Розгляд персоналу, як окремого виду ресурсу дозволяє зв'язати воєдино кадровий потенціал підприємства міста і виробничі плани, що також можливе за використання інформаційної системи;

-   Управління витратами. Так само як облік всіх витрат підприємства міста і калькуляція собівартості готової продукції або послуг;

-   Управління проектами/программами. Сучасна діяльність підприємства дедалі більше розглядається через призму реалізації виробничих проектів чи програм, котрим може здійснюватися окреме планування обліку;

-   Проектування продукції і на технологічних процесів. Інформації про складі продукції, технологічних маршрутах її виготовлення, розробка продукції відповідно до вимог клієнтів, і навіть оцінка витрат, яких зазнає підприємство під час випуску такої продукції.

Як можна було помітити, інформаційні системи здатні багато речей. Для отримання ефективності при великому капиталовложении на придбання системи, слід правильно вибрати, який саме система потрібна. У разі, дотримуватися принципу «що більше функцій, краще» годі. Чим більший система «може», то більше вона стоїть цілком імовірно, що буде використовуватися далеко ще не її функціональні можливості, вона окупить себе.

класифікація Информационных систем

Перші системи, розроблених вирішення завдань управління для підприємства, переважно охоплювали сферу складського чи матеріального обліку (IC – Inventory Control). Їх поява пов'язана з тим, що облік матеріалів (сировини, готової продукції, товарів) з одного боку є споконвічним джерелом різних проблем керівникові підприємства, з другого (для підприємства щодо великого розміру) однієї з найбільш трудомістких областей, потребують себе постійної роботи. Основний «діяльністю» такої системи є облік матеріалів.

Наступний етап вдосконалення матеріального обліку був позначений системами планування виробничих чи матеріальних (залежно від напрямку діяльності організації) ресурсів. Ці системи, ввійшли до стандарт, точніше два стандарту (MRP – Material Requirements Planning  і MRP II – Manufacturing Requirements Planning), дуже поширені Заході і що й успішно використовуються підприємствами, насамперед виробничих галузей. Основні засади, що лягли основою систем стандарту MRP, включають

- опис виробничої діяльності як потоку взаємозалежних замовлень;

- облік обмеження ресурсів і під час замовлень;

- мінімізацію виробничих циклів і запасів;

- формування замовлень постачання і виробництва з урахуванням замовлень реалізації наукових і виробничих графіків.

Зрозуміло, й інші функції MRP: планування циклу технологічної обробки, планування завантаження устаткування й т.д. На рис. 1 зображені процеси, яка реалізується під час використання такої системи:


Слід зазначити, що системи стандарту MRP вирішують проблеми й не так обліку, скільки управління матеріальних ресурсів для підприємства.

Найбільш популярним нині новим виглядом інформаційних систем є системи стандарту ERP - Enterprise Resource Planning. ERP-системы у своїй функціональності охоплюють як складської облік і управління матеріалами, що у обсязі надають вищеописані системи, але додають до цього й інші ресурси підприємства, передусім грошові. Тобто ERP-системы мають пронизати всі сфери підприємства, безпосередньо пов'язані з його діяльністю. Передусім, тут маю на увазі виробничі підприємства. Системи даного стандарту підтримують здійснення основних як фінансових, і управлінських функцій. Наприклад, в системах Baan[1] – це:

- фінанси і бухгалтерія ,

- виробництво,

- збут (включаючи складської облік, торгівлю і маркетинг),

- транспорт,

- сервіс і обслуговування обладнання,

- управління проектами,

- і навіть єдина управлінська панель – модуль Інформаційна Система Керівника, де керівник може бачити все основні підрозділи і виробничі показники.


Головне завдання систем ERP полягає у відстежуванні поточного стану речей для підприємства і сигналізації керівникам про небезпечних змін у виробничої діяльності. Процеси, якими управляє інформаційна система коштує стандарту ERP, зображені на рис. 2:

вимоги до інформаційної системі

Інформаційна система, як будь-який інший інструмент, повинна мати певні характеристики й підвищити вимоги, відповідно до якими можна було визначити її функціональність і ефективність. Зрозуміло, кожному за конкретного підприємства вимоги до інформаційної системі будуть різними, оскільки повинна враховуватися специфіка кожної організації. Попри це, слід виділити декілька основних вимог до системи, загальних всім «споживачів»:

1.   Локалізація інформаційної системи. У зв'язку з тим, що великими розробниками інформаційних систем є зарубіжні компанії, система мусить бути пристосована для використання російськими компаніями. І тут мають на увазі локалізація як функціональна (облік особливостей російського законодавства і систем розрахунків), і лінгвістична (система допомогу й документація російською).

2. Система мають забезпечувати надійну захист інформації, навіщо необхідні парольне розмежування доступу, багаторівнева система захисту даних, і т.д.

3. Що стосується впровадження системи на велике підприємство з складної організаційної структурою, необхідна реалізація віддаленого доступу у тому, щоб інформацією могли скористатися всі структурні підрозділи розміщуються організації.

4. З огляду на впливу зовнішніх та міністр внутрішніх чинників (змін напрями бізнесу, зміни до законодавства тощо.), система мусить бути адаптивної. Применимо до Росії, цю рису системи має розглядатись серйозніше, тому що в нашій для країни перетворення законодавства і керував обліку відбуваються у кілька разів частіше, аніж у країнах зі стабільної економікою.

5. Необхідна можливість консолідації інформації лише на рівні підприємств (об'єднання інформації філій, дочірніх компаній, і т.д.), лише на рівні окремих завдань, лише на рівні тимчасових періодів.

Ці вимоги основні, проте не єдиними критеріями вибору корпоративної інформаційної системи підприємствам.

Проектування й створення інформаційної системи

Проектування інформаційної системи є, мабуть, найважливішим елементом автоматизації діяльності підприємства. Правильно спроектувати систему означає забезпечити б

Схожі реферати:

Навігація