Реферати українською » Менеджмент » Планування діяльності на підприємстві


Реферат Планування діяльності на підприємстві

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
пов'язані з ліквідацією шлюбу продукції. Виробнича потужність підприємства перестав бути постійної величиною. Принаймні використання нової техніки, впровадження прогресивної технології, матеріалів, розвитку спеціалізації і кооперування, вдосконалення структури виробництва, підвищення кваліфікації працюючих, поліпшення організації виробництва та праці виробничі потужності змінюються. Тому підлягають періодичному перегляду.

При плануванні і аналізі виробничо-господарської діяльності підприємства, і навіть під час упорядкування балансу виробничих потужностей розрізняють вхідну, вихідну і середньорічну виробничу потужність.

>Входная (вихідна) виробнича потужність підприємства – це потужність початку (кінець) відповідного планового періоду.Виходная потужність розраховується як алгебраїчна сума вхідний потужності, нової потужності, введеній у протягом цього періоду, івибившей у тому періоді потужності.

Для визначення відповідності виробничої програми наявної потужності обчислюється середньорічна виробнича потужність (>Мср р), якої підприємство займає середньому протягом року. Вона шляхом поповнення до потужності початку року середньорічного введення потужності і вирахування середньорічного її вибуття.

З метою ув'язування планованих обсяги виробництва продукції з необхідними виробничими потужностями на підприємствах розробляються баланси виробничих потужностей із виробництва чи переробці продукції.

Баланс виробничої потужності може бути виражений наступній формулою:


М2 = М1 + Мо. т + Мгт ±Мн. а ->Мв,

де М2 – виробнича потужність наприкінці планованого періоду (вихідна потужність);

M1 – те початку періоду (вхідні);

>Мот – приріст виробничої потужності плановому періоді з допомогою проведених організаційно-технічних заходів;

Мгт – приріст потужності з допомогою розширення, технічного переоснащення та реконструкції підприємства;

>Мна – приріст (+) чи зменшення (-) потужності через відкликання зміною такий і асортименту продукції;

>Мв – зменшення виробничої потужності, викликаневибитием основних виробничих фондів.

Виробнича міць і баланс виробничої потужності підприємства розраховуються у тих-таки одиницях, у яких планується і враховується виробництво промислової продукції (робіт, послуг).

Для визначення, які резерви є для підприємства, існує коефіцієнт використання виробничої потужності.

Коефіцієнт використання виробничої потужності (>Qm) то, можливо плановим чи фактичним залежно від цього, стосовно якому обсягу виробництва – плановому чи фактичному – розраховується. Він визначається розподілом обсягу виготовленої підприємством продукції за певний період на середню виробничу потужність у цьому періоді:

>Qm = (V :Mc) · 100 %,

де V – обсяги виробництва у період;Мс – середня потужність у період.


3. Підготовка нового виробництва

Підготовка нового виробництва можливо, у момент освіти підприємства або за перехід до випуску нову продукцію. Випуск нова продукція є необхідною передумовою виживання підприємств у умовах конкуренції. Технічна підготовка виробництва – це сукупність взаємозалежних процесів, які забезпечують конструкторську і технологічну готовність підприємства до випуску нового вироби рівня якості при встановлених термінах, обсязі випуску і витратах.

Життєвий цикл нового продукту то, можливо представлений такими етапами:

науково-дослідні роботи, включаючи фундаментальні, теоретичні, прикладні;

дослідно-конструкторські розробки, представлені конструкторської документацією, досвідченими зразками і іспитовими роботами;

технологічна підготовка, куди входять проектування освоєння технологічних процесів, проектування освоєння коштів технологічного оснащення, організаційна підготовка виробництва, розрахунок тривалості циклів, величини партії, напрацювань;

виробництво виробів, у якому передбачається економія матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, зниження трудомісткості, підвищення якості продукції, вдосконалення конструкції вироби і технології її виготовлення;

експлуатація виробів з урахуванням продовження терміну служби вироби, зниження витрат на експлуатацію вироби й отримання економічного ефекту;

утилізація виробів, включаючи зниження витрат за утилізацію виробів та охороні довкілля.

З наведених етапів життєвого циклу нового вироби підготовка нового виробництва може охоплювати такі операції:

• проведення прикладних досліджень, що з удосконаленням техніки, технології, складом застосовуваних матеріалів, організації виробництва;

• проектування нову продукцію й розробку нового технологічного процесу виготовлення продукції;

• матеріально-технічне забезпечення нового виробництва, зокрема придбання спеціального устаткування;

• підготовку, перепідготовку і на підвищення кваліфікації кадрів;

• розробку і нормативів, виробничу краще й організаційної структури управління, інформаційного забезпечення.

Перелічені вище елементи підготовки відбивають три стадії розробки нового виробництва: конструкторську, технологічну іорганизационно-економическую підготовку.

>Конструкторская підготовка складається з розробки проектного завдання й ескізного проекту; виготовлення й випробування досвідченого зразка; розробки технічного та робочої проектів; виготовлення й випробування дослідних партій; доводки конструкцій за результатами випробувань; уточнення робочого проекту й його службам технологічної підготовки.

Технологічна підготовка – це розробка технологічного процесу (технології), що є послідовне зміна форми, розмірів, властивостей вихідний матеріал для одержання вироби відповідно до заданими технічними вимогами. Технологія виробництва – це методи, технічні засоби і знаходять способи виготовлення продукції або виконання встановленого виду робіт (наприклад, транспортування), виробу за умов.

Організація технологічної підготовки для підприємства покладено на відділ головного технолога (>ОГТ) і технологічні бюро цехів; їх функції змінюються залежно від рівня централізації системи технологічної підготовки виробництва. Так, при централізовану системуОГТ виконує всі види робіт з технологічної підготовці, а технологічні бюро здійснюють лише впровадження спроектованих технологічних процесів. При децентралізованою системіОГТ виконує лише праці загального методичного характеру, а технологічне бюро крім впровадження спроектованих технологічних процесів – всі види робіт з технологічної підготовці виробництва. При змішану системуОГТ крім загального методичного керівництва проводить типізацію технологічних процесів і уніфікацію оснастки, а технологічне бюро займається нормуванням трудомісткості операцій, матеріаломісткості деталей, виготовленням спеціальної оснастки і устаткування, розробкою маршрутних і технологічних карт.

Паралельно й у тісного зв'язку з конструкторської і технологічного підготовкою ведетьсяорганизационно-економическая підготовка нового виробництва. Вона передбачає розробку проекту організації основного і допоміжного виробництва, праці та зарплати, і навіть нормативів для планування конструкторської і технологічного підготовки. Але тут розробляється кошторис витрат за підготовку виробництва нового вироби.

На кожному цукрозаводі постійно відбувається процес освоєння нової конкурентоспроможної продукції, що необхідною умовою виживання підприємства у умовах ринкової економіки. Тому підготовці нового виробництва приділяється багато уваги й проводиться ретельне економічного обгрунтування ефективності запропонованих рішень, яке знаходить відбиток й у бізнес-плані підприємства.

стратегічне планування бізнес

4. Бізнес-план підприємства

 

Бізнес-план – це стисле, точне, доступне і опис гаданого бізнесу, важливий інструмент під час розгляду великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати найперспективніший рішення і побачити кошти на ним звершене.

Бізнес-план служить документом, що дозволяє управляти бізнесом, тому може бути уявити, як невід'ємний елемент стратегічного планування як і керівництво виспівати і функцію контролю.

Бізнес-план одна із елементів стратегічного планування, він охоплює досить період – зазвичай трьох-п'яти і більше років. Проте між бізнес-планом і нашим стратегічним планом існує низка відмінностей:

• на відміну стратегічного плану бізнес-план включає не сув'язь наших спільних цілей фірми, лише жодну, ту, що з плеканням якого і розвитком точно бізнесу;

• стратегічний план – це звичайно план із зростаючим обрієм часу (принаймні виконання чергового річного плану його результати аналізуються, коригуються чи переглядаються). Бізнес-план має чітко окреслені час проведення, після чого певні цілі і завдання потрібно виконати;

• в бізнес-плані функціональні елементи мають значно більше високе значення, ніж у стратегічному плані, і є рівноправними частинами структури бізнес-плану.

Основна мета розробки бізнес-плану залежить від плануванні господарську діяльність підприємства на найближчий й вельми віддалений періоди відповідно до потребами ринку України і можливостями отримання необхідних ресурсів.

>Целями бізнес-плану може бути:

– залучення кредитів чи інвестицій;

– визначення ступеня реальності досягнення намічених результатів;

– свідчить реорганізації роботи існуючого підприємства або створення нового;

– переконання співробітників фірми щодо можливості досягнення початкових і кінцевих показників намічених проектів.

Бізнес-план виконує такі функції:

1) дає можливість спрямування розробки стратегії бізнесу;

2) дозволяє оцінити перспективи розвитку нового напрями діяльності, і навіть контролювати процеси всередині фірми;

3) сприяє залученню додаткових коштів;

4) дозволяє привернути увагу до реалізації планів потенційних партнерів, які захочуть вкласти у виробництво власний капітал;

5) дає можливість прилучити всіх співробітників до процесу складання бізнес-плану, координувати їх зусилля і діяти розподілити обов'язки.

Немає жорстко регламентованої структури та змісту бізнес-плану, але вона вмикає титульний листок і розділи, наведені нижче.

>Титульний лист бізнес-плану може бути лаконічним привабливим. Нею вказуються найменування підприємства, його місце розташування, назва бізнес-плану, дата складання, і навіть дані адресата, якому він іде.

1-ї розділ. Резюме – це стиснений огляд інформації про визначеному бізнесі. У ньому містяться суть проекту (основні переваги та унікальність запропонованого бізнесу, перспективи його розвитку), мету й завдання бізнес-плану, економічне обґрунтування та ефективність проекту (фінансові результати і прогнозована ефективність для інвестора й у виробника), інформацію про підприємстві (дата створення, організаційно-правова форма, структура капіталу, банк, у якому відкриті рахунки, спеціалізація і закінчилася історія розвитку підприємства, основні споживачі), команда управління (керівництво підприємством, кваліфікація, освіту, стаж роботи), план дій (довгострокова та короткострокова стратегії підприємства), фінансування (потреба у інвестиціях, напрями їх використання, запропоновані джерела, ризик фінансування), план повернення позикових коштів (термін гарантованого повернення кредиту, умови інвестування), гарантії повернути інвестиції.

2-ї розділ. Опис підприємства міста і галузі. У опис підприємства включаються за його назву, адресу, організаційно-правова форма, розподіл акцій, статутний капітал, коротка історія, і навіть тип бізнесу (основні види діяльності), місце розташування (доступність робочої сили в, близькість до сировини, замовникам, постачальникам) та інших. При характеристиці галузі повідомляються специфіка галузі, сучасний стан та перспективи розвитку, технологічна мінливість, наукоємність, капіталомісткість, рівень монополізму, тенденції галузевого ринку.

3-й розділ. Характеристика продукції (послуг). Тут наводиться опис продукції з позицій споживача і дають їх комплексна оцінка. Для цього він наводяться такі відомості: потреби,удовлетворяемие товаром; показники якості; економічні показники (ціна споживання); зовнішнє оформлення; порівняння з іншими аналогічними товарами; патентна захищеність; основних напрямів вдосконалення продукції і на т. п.

4-й розділ. Дослідження і аналіз ринків збуту і рівень конкуренції. При аналізі ринків збуту визначається попит ємність кожної конкретної ринку з кожному виду товарів, наявність конкурентів у ньому, аналізуються можливості підприємства до участі в конкурентної боротьби, відбираються цільові сегменти (найпривабливіші підприємствам в момент), виробляється позиціонування ринку (виявлення позиції продукту на окремих ринкових сегментах) і прогноз обсягів продажу.

5-ї розділ. План маркетингу. Під час розробки плану маркетингу потрібно забезпечити максимальне пристосування виробництва до вимог ринку, активно впливати на споживачів із допомогою реклами, цінової газової політики, якості. Тому розділ може охоплювати такі складові: стратегію маркетингу; товарну політику (асортиментна політика, створення нова продукція, стратегія у сфері якості); цінову політику, визначальну метод ціноутворення; комунікативну політику, інструменти якої (реклама, стимулювання збуту, особиста продаж, прямий маркетинг, спонсорська діяльність) йдуть на формування та підтримки іміджу підприємства.

6-ї розділ. Виробничий план. У розділі визначається виробничу програму підприємства, дається докладний опис виробничого процесу із зазначенням «вузьких» із технологічної й організаційної точок зору місць і шляхів подолання. Важливий аспект даного розділу є точне визначення собівартості готової продукції. У описі технологічного процесу вказуються: необхідні виробничі потужності, потребу народу і умови придбання технологічного та устаткування; потреба у сировину, матеріалах; вимоги до джерел енергії та його доступність; підготовка виробництва; контроль якості продукції; вимоги до кваліфікації, і наявності необхідного персоналу.

7-й розділ. Організаційний план. У ньому розкривається організаційно-правова форма, обгрунтовується організаційну структуру підприємства міста і наводяться показники ефективності останньої.

8– і розділ. План по ризикам містить перелік ризиків (соціальні, фінансові, економічні, технологічні, політичні), у тому числі вибираються найважливіші для цього проекту. Особливу увагу приділяють фінансово-економічним ризикам (нестійкість попиту, поява альтернативного продукту, зниження цін, збільшення обсягів виробництва конкурентів, недолік обігових коштів та ін.).

9-ї розділ. Фінансовий план. У ньому узагальнюються все попередні матеріали. Фінансовий план подано у вигляді фінансових формулювань і вартісних показників. Розділ об'єднує два напрями: фінансово-економічні результати діяльності підприємства (фінансова звітність підприємства, аналіз фінансово-економічного стану підприємства) і планування основних фінансові показники (підготовка планових документів, прогноз балансових активів і пасивів, прогноз прибутків і збитків, прогноз руху коштів, фінансова оцінка проекту й прогноз запасів фінансової міцності).

Бізнес-план відрізняється з інших планових документів підприємства тим, що враховує як внутрішні цілі заходу, а й мети зовнішніх осіб, які можна корисні новому проекту. Крім інвесторів зацікавленими особами є потенційні споживачі і постачальники підприємства. З іншого боку, в бізнес-плані основну увагу зосереджено на маркетингових і фінансово-економічних аспектах, тоді як науково-технічні і соціальні боку представлені менш детально.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація