Реферати українською » Менеджмент » Тотальне управління якістю


Реферат Тотальне управління якістю

суворо у відповідно до вимог споживача. Та заодно механізм зворотний зв'язок спочатку орієнтовано його реакцію лише після виникнення вимог. Такі організації не володіють передбаченням, що неспроможні передбачити змін - у потребах споживача. Діяльність конкурентів не лише відповіддю на що з'явився попит.

Через війну організації, використовують тактикуRCDQ, ризикують як погіршити якість своєї продукції, а й втратити своїх замовників.

Серйозно які стосуються своєму бізнесу організації повинні планувати якість з урахуванням прогнозування вимог

споживача. Це досягається створенням у них спеціальних груп, які систематично збирати і аналізувати інформацію, що надходить із різних джерел постачання та що дозволить отримувати обгрунтовані висновки щодо поточних та кроки потенційних потреб, як розписування окремих споживачів, і ринкових сегментів і ринку загалом.

Важливе значення тут мають глибокі маркетингові дослідження, під час здійснення котрих необхідно враховувати такі особливості сучасного ринку: споживач диктує: що, що й у вигляді він хоче отримати і з якої ціні; конкуренція над ринком через її глобалізації, різко загострюється; потреби споживачів і ситуація над ринком змінюються зі чимраз зростаючої швидкістю. Організація повинна вивчати думка свого споживача і далі шляхом зворотний зв'язок здійснювати коригування характеристик якості продукції адекватно потребам та очікуваному попитові.

Організації, здійснюють стратегічне планування якості, використовують неRCDQ, а метод планування якості. У цьому приділяють значну увагу вивченню якості продукції, випущеної конкурентами (розробляються програми збенчмаркингу чи використовується інформацію про досягненнях конкурентів у сфері якості і потребах замовника).

Важливо спочатку вірно знайти місію організації, яка має полягати в ефективному задоволенні потреб споживачів. Необхідна також гармонізація стратегічного планування підприємства-виготовлювача зі стратегічними планами його постачальників сировини, матеріалів, устаткування й т. буд.

Є різноманітні підходи у виборі кількості постачальників: можна знайти багато постачальників одним і тієї ж компонентів, і може бути одна. Закупівлі в багатьох постачальників призводять до скорочення обсягу закуповуваних партій та, отже, до додатковим видатках забезпечення якості. Єдиний ж постачальник може нехтувати вимогами підприємства до якості, вартості, послуг чи то з якихось екстремальних ситуацій порушити безперервність поставок. Розуміння стратегії підприємства має включати:

1. Ясна уявлення у тому, куди компанія йде. Це має бути чітко заявлено й у доступною формі доведено до кожного працівника організації.

2. Виявлення ключових цілей, що їх досягнуто, якщо компанія хоче реалізувати своєї стратегії.

3. Інформування про ключових цілях всіх співробітників.

Стратегічне планування може бути ефективним за умови, що його розглядається керівництвом організації, як засіб, а чи не мета; гранично орієнтоване на споживача; об'єднує зусилля всіх службовців; правильно розставляє пріоритети своєї роботи і усуває вади на управлінні.

Для орієнтації всіх цілей, завдань і безкомпромісність дій на споживачів використовують різні методи пошуку істини та збирання цих про очікування споживачів. До поширеним їх ставляться:

• письмове анкетування споживача;

• особистий опитування споживачів (наприклад, телефоном);

• групове обговорення в колективах споживачів;

• опитування споживачів і плідне спостереження по них — ефективний метод, використовуваний під час проведення виставок і конференцій, соціальній та процесі реалізаціїпродукции.[6]

Виробникові необхідно враховуватиме позицію зовнішніх й міністр внутрішніх споживачів. До зовнішніх споживачам можна віднести:

• кінцеві користувачі продукту організації (конкретні люди);

• проміжні споживачі (посередники між організацією і кінцевим користувачем продукту, наприклад дистриб'ютори, збутові фірми);

• великі й середні споживачі (організації та підприємства).

До внутрішнім споживачам ставляться користувачі допоміжних підрозділів компанії, здійснюють її внутрішній сервіс — система добору кадрів, система освіти і перепідготовки, інформаційні системи, т. е. користувачі, які у цьому випадку виступають постачальниками внутрішнього продукту. Найважливішою категорією внутрішніх користувачів є службовці організації. Їхнє почуття приналежності організації, самоствердження, мотивація, задоволеність сьогоденням і сподівання майбутнє є фундаментом її.

З іншого боку, до внутрішнім користувачам відносять кожного, хто отримує зиск із добробуту компанії, наприклад власників компанії (акціонерів).

 

1.2.3Процессний підхід

Процеси як організовані дії, створені задля досягнення поставленої мети, грають найважливішу роль реалізації принципів TQM.Процессний підхід дає змогу усунути організаційні бар'єри. Використовувані у створенні процеси бувають трьох видів:

• індивідуальний, що здійснюється окремими виконавцями;

• функціональний, чи вертикальний, який відбиває діяльність організації з вертикалі, і відповідний її

структурі взаємодії керівників, відділів, підрозділів, і службовців компанії;

• горизонтальний, перетинав за горизонталлю діяльність компанії та являє собою сукупність взаємозалежних інтегрованих процесів.

Ієрархічні організаційні структури з вертикальними процесами управління, зазвичай, погано пристосовані до реалізації методології сучасного менеджменту якості. Тому найефективніші горизонтальні процеси управління, серед яких визнано у світі такі:

• проектний стиль управління;

• статистичне управління процесами;

• побудова організаційних структур з ланцюжків "споживач — постачальник".

Велике поширення отримав проектний стиль управління. Проект завжди орієнтовано конкретного споживача (замовника) продукції. Керівник проекту призначається вище керівництво підприємства міста і підзвітний тільки Мариновському. Усередині проекту на основі створюється команда проекту, яка розробляє всі процеси та СК відповідно до вимогами даного споживача. Тут є, щоб команду проекту становили працівники цієї організації, котрі мають відповідну професійну підготовку й добре знають її особливості.

Акцентування увагу процес означає, головним чинником є профілактика, т. е. попередження, а чи не виправлення допущених помилок. Не можна очікувати кінцевого результату, та був виправляти помилки, необхідно управляти самим процесом, аби запобігти їх. Основою управління процесами є такі показники ефективності:

• видатки реалізацію процесу;

• тривалість процесу;

• показники якості процесу.

Щоб реалізувати принциппроцессного підходу необхідно зробити такі дії організації:

• ідентифікувати ключові процеси організації, т. е. найважливіші, забезпечуючи інформованістю про неї кожного працівника фірми;

• встановити і виміряти "вхід" і "вихід" процесу;

• узгодити процес з функціями організації;

• оцінити можливі ризики;

• чітко розподілити повноваження, відповідальність і підзвітність під управлінням процесом;

• визначити внутрішніх та зовнішніх споживачів і постачальників, інших учасників процесу;

• після ухвалення рішень концентруватимуть свою увагу на етапах процесу, потоках, засобах вимірів, потреб у навчанні, устаткуванні, методології, інформації, матеріалах немає жодного ін.;

• здійснювати здійснення необхідних вимірів, особливо під час таких процесів, які приносять успіх організації;

• оптимізувати ресурси у кожному виділеному процесі шляхом якнайсуворішого контролю за їхньою використанням і запровадженням ефективних заходів зниження витрат за виробництво продукції (надання послуг).

Прикладом роботи з споживачами і сфери послуг то, можливо досвід компанії ">Левис" (США), що у свого часу збільшила обсяги продажу на 300% жіночих джинсів завдяки використанню нових інформаційних технологій, дозволяють здійснити підгонку джинсів для споживача по 2400 розмірам, різновидам стилів і квітів.Обученний персонал визначав розмірні характеристики клієнток у книгарні, використовуючи спеціально розроблені джинсам зі умонтованимиленточними мірками. З допомогою комп'ютерів замовлення відразу передавалися безпосередньо на підприємство виготовлення і відвантаження. Протягом нетривалого часу споживач отримував виготовлені точно на замовленняджинси.[7]

 

1.2.4 Постійне поліпшення

Цей принцип пов'язуватиметься з необхідністю створення організації умов, дозволяють здійснювати будь-яку інноваційну діяльність, спрямовану для підвищення задоволеності споживача і сталий вдосконалення самої організації. У цьому організація як відстежує проблеми, а й після докладного аналізу від керівництва робить необхідні коригувальні і попереджуючі дії задля унеможливлення повторного появи таких проблем. Поліпшення має супроводжуватись участю керівництва у цьому процесі, і навіть забезпеченням усіма ресурсами, необхідні реалізації поставленої мети.

Принцип постійного поліпшення реалізується шляхом здійснення наступних дій:

• визначення постійного поліпшення продукції, процесів і систем основна мета кожного працівника організації;

• постійного підвищення продуктивності та ефективності всіх процесів;

• створення заходів задля встановлення, відстежування і стимулювання поліпшень;

• навчання всіх співробітників відповідним методам і інструментам безперервного вдосконалення, таким, наприклад, як циклШухарта-Деминга, методиреинжиниринга, статистичні методи управління, процесами та інших.

 

1.2.5 Прийняття рішень з урахуванням фактів

Сутність цього принципу у тому, що розв'язання складних проблем, що з бізнесом, необхідно використовувати об'єктивний, заснований лише з достовірних даних підхід. Джерелами таких даних може бути, наприклад, результати внутрішніх перевірок організації та СК, рекламації і споживачів, пропозиції співробітників для поліпшення її діяльність.

Принцип прийняття рішень з урахуванням фактів реалізується організацією так:

• забезпеченням досить повними, достовірними і точними даними й від про стан організації, задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін перебуває;

• аналізом даних, і інформації;

• використанням статистичних методів управління і процесами;

• прийняттям прийняття рішень та виконанням дій, які базуються на результатах логічного аналізу співвідношення практичний досвід і інтуїції;

• використанням інформаційних технологій. Наявні у розпорядженні організації фактичні

дані можна використовувати лише з з метою отримання прибутку, але й зміцнення відносин із клієнтами, і партнерами, розширення діяльність у нових областях і напрямах, і розробити нових, удосконалених продуктів та надаваних послуг.

 

1.2.6 Системний підхід до управління

Організація є об'єднання людей, діяльність яких спрямовано реалізацію певних програм чи цілей з урахуванням певних правив і процедур. При здійсненні виробництва близьких за призначенням продукції та послуг, зазвичай, використовують досить близькі за характеристиками ресурси (матеріали й устаткування, персонал, технологій і т. буд.). Перемагатимуть в конкурентної боротьби нині можуть лише організації, управління діяльністю яких грунтується на системний підхід. Організація як система є структуру, елементи якої (підсистеми) взаємозв'язані й взаємодіють як між собою, і з зовнішнім оточенням. Внутрішня структура організації відбиває цілі й цінності що працюють у ній покупців, безліч забезпечує безперервність які протікають процесів. Якість на повинен розглядатися як річ у собі, а має інтегруватися в усі системні чинники та процеси. Лише на самій основі підходу до управління можлива реалізація концепції TQM.

 

1.2.7 Залучення персоналу

Весь персонал — від вищого керівництва до пересічного співробітника — може бути втягнутий у діяльність із управлінню якістю. У концепції TQM персонал сприймається як головний ресурс організації, які мають створити всі умови для максимального використання творчий потенціал. Принцип загального участі співробітників перетворюється у таких діях:

• прийнятті він відповідальності за розв'язання проблеми;

• активному пошуку можливостей поліпшень;

• підвищенні професіоналізму;

• передачі знань і умінь інших членів колективу;

• орієнтації на постійне поліпшення;

•рационализаторстве і творчість Т.Шевченка;

• підтримуванні іміджу організації споживачами та постсовєтським суспільством.

За повної залучення співробітників досягається потужний ефект, у якому сукупний результат колективної роботи істотно перевищує суму результатів окремих виконавців. Для загального участі співробітників потрібно максимальна інтеграція діяльності всіх служб і підрозділів організації. "Усуньте бар'єри між підрозділами й російськими фахівцями, усі мають діяти єдиною командою", — так сформулював одне із своїх принципів Еге. Демінг.

Велику роль реалізації концепції TQM грає навчання й підготовка персоналу. Однією з поширених методів є "каскадне" навчання, у якому спочатку проходить підготовку група управляючих, та був — іншої персонал, що дозволяє забезпечити найбільш широке залучення персоналу організації у процес безперервногосовершенствования.[8]

 

1.2.8 Взаємовигідні відносини з постачальниками

Кожна організація міцно пов'язана відносини із своїми постачальниками, тому доцільно налагоджувати із нею взаємовигідні відносини у цілях ефективності своєї діяльності, навіщо слід:

• правильно вибрати ключових постачальників;

• установити з постачальниками відносини партнерства з урахуванням балансу між короткостроковими цілями і довгостроковими планами організацію, і суспільства взагалі;

• створити прості і відкриті взаємовідносини

• ініціювати спільне вдосконалення продукції і на процесів;

• спільно визначати потреби споживачів;

• обмінюватися інформацією та планів у майбутнє;

• визнавати досягнення постачальників.

Основу різних моделей TQM становлять викладені принципи, прийняті більшості розвинутих країн і різняться між собою лише акцентами. Реалізація принципів TQM здійснюється шляхом застосування безлічі методів, прийомів, інструментів управління.

 


 

Глава 2. Впровадження TQM до організації

 

2.1 Етапи впровадження TQM до організації

Сучасна концепція TQM багато в чому універсальна. Вона дозволяє цілеспрямовано й успішно здійснювати управління у сфері виробництва, а й у державних підприємств і муніципальних установах, банках, сфері послуг, освіти, медицини та іншихобластях.[9] При впровадженні TQM у різноманітних галузях загальними їм є такі етапи:

• вироблення стратегії компанії;

• виділення пріоритетних напрямів її діяльність;

• створити мережу нових стосунків з споживачами, постачальниками і конкурентами;

• залучення до процесів стратегічного планування службовців всіх рівнів;

• навчання персоналу;

• гранична орієнтація на споживача;

• організація управління процесами;

• безупинне підвищення якості і рівня задоволеності споживача;

• формування команд чи робочих груп для реорганізації роботи організації;

• скасування зайвих ланок управління і передачі своїх функцій співробітникам.

Впровадження TQM є трудомісткий процес і то, можливо приречене на невдачу при нерозумінні керівництвом, що цей процес вміщує тривалу перспективу, і

у ньому може бути задіяний весь персонал. Найчастіше впровадження TQM у деяких сферах, наприклад, у державних структурах, вимагає подолання певних перешкод, які у опір працівників змін; вкраткосрочности їх перебування посадах; у тому певною фінансовою стабільності.

 

2.2 Ознаки організацій, використовують TQM

Організації, що використовують TQM, мають такі ознаки:

• якість як мету номер один, яка веде до підвищенню конкурентоспроможності;

• персонал як цінність номер один;

• командний дух у створенні;

• єдині моральні, етичні та керівні принципи в усіх службовців організації;

• справедливість в якості основи мотивації і віра в якості основи оптимізму;

• горизонтальна організаційну структуру управління зпроцессним і проектним стилями управління;

• ефективний менеджмент.

Кваліфіковане використання методології TQM забезпечує організації такі переваги:

• зростання прибутку;

• забезпечення економічної стійкості фірми і раціонального використання всіх видів ресурсів;

• поліпшити імідж і репутації фірми;

• підвищення якості управлінські рішення;

• впровадження новітніх досягнень;

• збільшення продуктивність праці;

• підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

• зростання міри задоволеності клієнтів.

У процесі еволюції управління світовим співтовариством вироблено багато універсальних методів і інструментів, які у різних умовах домагатися забезпечення успіху поставленихцелей.[10] Найбільш ефективні з цих методів використовують у TQM.


Укладання

Через війну дослідження автор дійшла

Схожі реферати:

Навігація