Реферати українською » Менеджмент » Дослідження трудових процесів


Реферат Дослідження трудових процесів

та особисті потреби;

визначення чисельності та норм обслуговування різноманітні категоріям основних та допоміжних робочих, встановлення рівня використання робочого дня і доцільного розподілу обов'язків між бригадирами, майстрами, технологами та інші лінійними керівниками.

Спостереження проводять за одним робочим або за групою робочих, відповідно розрізняють індивідуальні і групові фотографії робочого дня.ФРВ складається з чотирьох етапів.

Підготовка до нагляду полягає у встановленні мети спостереження, у виборі об'єктів і методу спостереження, ознайомлення з об'єктом спостереження та системою організації обслуговування робочих місць, підготовка всього потрібного щодо спостереження (спостережні листи, прилади часу й т.д.). Під час проведення індивідуальноїФРВ спостереження та записи ведуть за поточного часу, коли реєструються всі дії робітника, з оцінкою початку кожного чергового дії (табл.1). Що стосується відхилень спостерігач фіксує зауваження до дефектним записів, в спостережний лист заносяться також дії робочого, дозволяють розкрити (чи приховати) вади на організації праці.


Таблиця 1 - Спостережна лист індивідуальної фотографії робочого дня

Після обробітку даних спостережень в спостережній аркуші проти записи витрат часу ставиться їх індекс і шляхом вирахування попереднього часу з наступного визначається величина цих витрат. З цих даних складається зведення витрат часу робочим (табл. 2). Далі проводиться аналіз результатів спостережень. У цьому визначаються нераціональні витрати й втрати робочого дня. Встановлюються їх причини.

Визначається відсоток оперативного часу:

відсоток оперативного часу

Допро. в = (>t>оп / Тзв) ·100,

де Tзв - час спостереження, хв.;

відсоток втрат робочого дня, залежать від робочих


деtвід. ф - час фактичного відпочинку;tвід. р - регламентоване час відпочивати та особисті потреби;tп. р - втрати робочого дня, допущені робочим;

відсоток втрат робочого дня, які залежать від робітника

деtзв. р. іtп. про - втрати часу виробничу роботи й по організаційно-технічним причин відповідно.

Втрати робочого дня є резервом підвищення продуктивність праці. Для визначення можливого підвищення продуктивність праці становлять нормальний і фактичний баланс робочого дня. Нормальний баланс становлять за нормативами не бачачи виконуваних робіт, а фактичний за матеріалами фотографії. Встановлюються відсотки можливого підвищення продуктивність праці завдяки усуненню втрат робочого дня, залежать від робочого

а1 = (>100·Кп. р) / (100 - Доп. р),

і навіть втрат робочого дня по організаційно-технічним причин і непродуктивну роботу

а2 = (>100·Кп. зв) / (100 - Доп. зв),

Загальне підвищення продуктивність праці

а = а1 + а2.


При велику кількість об'єктів спостереження виробляється групова фотографія робочого дня. З нею застосовують методи періодичної записи через певні, заздалегідь встановлені часові відтинки. Зміст підготовки до нагляду подібно з індивідуальноїФРВ, але доповнюється приватними характеристиками груп робочих, устаткування й виробничих будинків. У суворо дотримувані періоди і за черговості обходу об'єктів спостерігач з кожного з них фіксують індексами зміст роботи, чи перерви у роботі. Після закінчення спостереження становлять зведення однойменних витрат з кожномунаблюдаемому об'єкту, висновки та розробку заходів виконують аналогічно індивідуальнимФРВ.

Таблиця 2 -Сводка витрат робочого дня

Висновки й розробка організаційно-технічних заходів із усунення зайвих витрат часу грунтуються на зведенню однойменних витрат часу, у яких з кожної їх категорії проставляється сумарне час й ставлення до спільного часу. У процесі аналізу фактичні витрати порівнюються з нормативними, визначених з урахуванням проектування найефективнішою системи обслуговування робочих місць.

За підсумками зіставлення фактичної і проектованої організації праці розробляється план заходів щодо поліпшення використання робочого дня з термінів їх виконання, очікуваного ефекту, необхідних витрат, джерел фінансування та відповідальних у виконанні.

2.3 Методмоментних спостережень

За необхідності одночасного контролю над великою кількістю об'єктів використовують метод моментальних спостережень, заснований на застосуванні теорій ймовірностей в математичної статистики. При дослідженні витрат робочого дня за цим методом число спостережень (моментів) має вистачити великим, щоб правильна характеризувати студійовані явища й забезпечити бажану точність результатів, тривалість серії спостережень повинна бути достатньою для охоплення елементів роботи. Загальна формула визначення числа моментів (спостережень) має такий вигляд

де - коефіцієнт який рівень ймовірності невиходу помилки контролю над встановлені межі; Р - ймовірність зайнятості робітника чи верстата виконанням тій чи іншій роботи,характеризуемая коефіцієнтом їх завантаженості (питомому вагою витрат часу, пов'язаних із виконанням досліджуваної роботи, або часі роботи устаткування),I-Р - можливість, що робочий чи верстат перебуває у стані бездіяльності (питому вагу перерв у роботі робітника чи простою верстата); - допустима відносна помилка результатів спостереження (зазвичай від значення Р).

У масовому ікрупносерийном виробництві задовольняються зазвичай довірчій ймовірністю 0,64, який відповідає 2 = 2. У середньо - імелкосерийном виробництві щоб одержати більшої впевненості у достовірності результатів спостережень походять від довірчій ймовірності 0,92 (L2 =). Залежно від типу виробництва визначення числа моментів спостереження розроблено спеціальні таблиці. Тривалість одного обходу Т>обх визначають за такою формулою

де L>обх - довга маршруту обходу робочих місць, м;

0,6 - середня довжина один крок, м; 0,01 - середня тривалість один крок, хв.

Кількість фіксованих за зміну моментів М' становитиме

де коефіцієнт, враховує розбіжності часу обходів (відхилення), 0,5 < < 0,7;m - число об'єктів спостереження за одного обході.

Кількість робочих змін З необхідні спостереження визначають за такою формулою

Ззв = М / М'

При послідовному обході спостерігачем об'єктів стан кожного їх у цей час фіксується в картімоментних спостережень, сума контролю над зміну за категоріями витрат часу визначають підрахунком числа відповідних оцінок (фіксованих моментів) з кожного з індексів і верстата (робочому місцю) і сумарно у ділянці з визначенням структуризатрат.д.алее, як і заФРВ, аналізують витрати часу, розробляютьоргтехмероприятия з ліквідації втрат робочого дня визначають показник можливого підвищення продуктивність праці.

У табл. 3 приведено рекомендована форма спостережної аркуша під час проведеннямоментних спостережень.

Таблиця 3 - Спостережна лист фотографії методоммоментних спостережень

2.4 Хронометраж

 

Під хронометражем розуміється метод вивчення змісту операції, послідовності його виконання й вимірювання витрат робочого дня виконання окремих циклічно повторюваних основних та допоміжних елементів операції. [7]

Мета хронометражу: отримання вихідних даних і розробити нормативів часу на елементи роботи; встановлення норм часу деякі операції; перевірки і уточнення норм часу, встановлених методом технічного розрахунку; вивчення, узагальнення і розповсюдження раціональних методів і прийомів на роботи передових робочих; перевірка можливість суміщення у часі трудових діянь П.Лазаренка та рухів, неврахованих при розрахунку норм за нормативами; синхронізація робіт на потокових лініях і конвеєрах з метою повне завантаження агрегатів і сотні робітників - операторів.

Процес хронометражу складається з кількох етапів. [8]

Підготовка дохронометражному спостереженню залежить від:

обгрунтуванні вибору робочого місця структурою операції, і її відповідності устаткуванню, умов праці і кваліфікації робочого;

розподілі операції у складові елементи - комплексні прийоми, прийоми чи руху;

встановленні чинників, які впливають тривалість кожного елемента.

Вибір об'єктів спостереження визначається метою проведення хронометражу. [9] Якщо мета хронометражу - встановлення чи уточнення норми часу, то ролі об'єктів спостереження зазвичай рекомендуються робочі чи бригади, результати діяльності розташовані лише на рівні між середньої продуктивністю, досягнутої усіма робітниками, і продуктивністю передових робочих. Важливо враховувати, що з звичайній методиці хронометражу фіксується фактично усталений цьому ділянці темп роботи, котрі можуть не відповідати нормальної для даних умов інтенсивності праці. Під час проведення хронометражу і розробити нормативів об'єктами спостереження мали бути зацікавленими типові виконавці даної роботи, які мають необхідними психофізіологічними характеристиками, кваліфікацією і виконують операцію у необхідному темпі. Якщо хронометраж застосовується вивчення передового досвіду, то об'єктом дослідження повинні прагнути бути робочі, які застосовують найефективніші прийоми й ефективні методи праці. Хронометраж можна проводити виявлення причин невиконання норм окремими робітниками, що дозволяє визначити явища, заважають виконання обгрунтованих і виявити помилкові норми.

Цей етап закінчується внесенням в спостережний лист перерахованій інформації та елементів операції з впровадження фіксажних точок.

>Фиксажние точки - це різко виражені (по звуковому чи зоровому сприйняттю) моменти початку будівництва і закінчення елементів операцій. Наприклад,фиксажними точками може бути: дотик руки до інструмента чи заготівлі, характерний звук при початок процесу різання металу тощо. [10]

З нормативних оцінок варіації, і навіть необхідної точності й діють достовірності результатів хронометражу встановлюється попереднє кількість вимірів. І тому використовуються таблиці і формули. Отримана попередня оцінка кількості вимірів уточнюється за результатами спостережень.

>Хронометражное спостереження зводитися до виміру і фіксації тривалості кожногонормируемого елемента операції з допомогою приладів часу (секундоміри, хронометри, спеціальні реєстратори часу). По способу проведення розрізняють суцільної прямої і вибірковий хронометраж. При суцільному хронометражі безупинно вимірюють час виконання усіх прийомів технологічної операції. При вибірковому хронометражі вимірюють лише тривалість окремих нормувальних прийомів незалежно від своїх послідовності. Для проведення хронометражу і наступного обробки даних використовують спеціальнийхронометражно-наблюдательний лист. На на лицьовій стороні >хронокарти записуються всі дані про операцію, устаткуванні, інструменті, матеріалі, робочому, вказується стан організації та обслуговування робочого місця. Під час підготовки до хронометражу досліджувану операцію поділяють на елементи: комплекси прийомів, прийоми, дії, руху. Ступінь розподілу операції залежить переважно від типу виробництва.

Обробка і аналіз результатів спостереження при хронометражіпроведанном за поточного часу, полягають у наступному: [11]

в кожному елементу операції шляхом вичитана з поточного часу даного елемента поточного часу попереднього елемента визначають його тривалість; з освічениххронометражних рядів виключають дефектні елементи, відзначені під час спостереження;

в кожномухроноряду визначають коефіцієнти стійкості Доу=>t>max/>t>min, деt>max іt>min - максимальна і мінімальна тривалість виконання елемента відповідно.

Фактичні значення коефіцієнтів стійкості одержуваниххронорядов нічого не винні перевищувати нормативних значень.

>Хронометражние ряди ручних прийомів роботи відрізняються меншою сталістю, ніж рядимашинно-ручних робіт. Чим ближче до значення коефіцієнта стійкості Доу до. одиниці, тим більша стійкість низки.

Для стійкогохроноряда норматив часу на елемент операції визначають як середнє арифметичне значення

деtі - приватне значення і - і тривалості (варіанти) у цьому ряду;qі - повторюваність значенняi-го варіанта (частота); - членів (вимірів), хто залишився ряду саме його обробки.

Останній етап хронометражу - аналіз результатів, що включає виявлення зайвих рухів і безкомпромісність дій, оцінку можливості їх поєднання й зменшення тривалості. За результатами аналізу остаточно встановлюється протягом необхідного часу виконання операції.


Укладання

При дослідженні трудових процесів найбільше значення має тут рішення двох завдань: визначення фактичні витрати часу виконання елементів операцій (трудових рухів, діянь П.Лазаренка та т.д.); визначення структури витрат часу протягом робочого зміни чи її частини.

Вивчення тривалості виконання елементів операцій необхідне розробки нормативів часу, вибору найбільш раціональних методів праці, встановлення складових норм часу, аналізу якості норм.

Дані про структуру витрат робочого дня використовуються розробки нормативів часу обслуговування робочого місця таподготовительно-заключительного часу, оцінці ефективність використання робочого дня, аналізі існуючої організації праці та виробництва.

Методи дослідження трудових процесів залежно від України цілі дослідження: хронометраж; фотографія робочого дня;фотохронометраж.

Хронометраж служить для аналізу прийомів праці та визначення тривалості повторюваних елементів операцій.

Фотографія робочого дня (>ФРВ) застосовується задля встановлення структури його витрат за протязі робочої зміни чи її частини. Якщо за хронометражі об'єктом вивчення, зазвичай, є елементи оперативного часу на конкретний такого роду продукцію, то, приФРВ фіксуються витрати часу попри всі види робіт і перерви, що спостерігалися протягом визначеного відрізка часу.

>Фотохронометраж застосовується для одночасного визначення структури витрат часу й тривалості окремих елементів виробничої операції.

Форми і знаходять способи проведення хронометражу, фотографії робочого дня,фотохронометража залежно від завдань дослідження та особливостей трудових процесів:

Хронометраж може здійснюватися трьома способами: безперервним (за поточного часу), вибірковим (необхідний для дослідженнянециклических елементів операцій, і навіть під час проведення додаткових спостережень щодо окремих елементам замість забракованих у процесі опрацюванняхронометражних спостережень) іцикловим, коли тяжко з достатньої точністю виміряти витрати часу на окремий елементи операції, мають невелику тривалість (3-5 секунд.

Фотографії робочого дня різняться по піднаглядним об'єктах. Так можуть відбуватися: фотографія використання часу працівників (індивідуальна, групова,самофотографирование); фотографія часу роботи устаткування; фотографія виробничого процесу.

1. При індивідуальної фотографії робочого дня спостерігач вивчає використання часу одним працівником протягом робочого зміни чи іншого періоду часу.

2. >Групповая фотографія робочого дня проводиться у випадках, коли робота виконується кількома працівниками, зокрема за колективної організації праці. Однією із поважних завдань цього видуФРВ є, приміром, вивчення правильності існуючих розділення бізнесу і кооперації праці бригаді.

3. Основною метою >самофотографии є залучення персоналу до участі у викритті і усуненні втрат робочого дня.Самофотография проводиться самими працівниками, які фіксують величину втрат робочого дня і їх виникненню.

4. Фотографія часу використання устаткування є спостереження елементами його праці та перервами у ній. Її проводять для одержання вихідних даних визначення чи уточнення часу обслуговування обладнання одним робочим чи його групою.

5. При фотографії виробничого процесу одночасно проводиться вивчення витрат робочого дня виконавців, часу використання устаткування й режимів його роботи. Цей вид фотографії іноді називається двостороннім наглядом, тобто. процес спостереження може виконуватися двома спостерігачами: один спостерігає за працівниками, інший - по устаткування.

Усі методи дослідження витрат робочого дня включають такі основні етапи: підготовка до нагляду, його проведення, обробка даних, аналіз результатів і підготовка пропозицій з удосконалення організації праці.

За підсумками зведення однойменних витрат складаються фактичний і нормативний баланси робочого дня; розраховується підвищення продуктивність праці; проектуються заходи, створені задля усунення втрат перезимувало і нераціональних витрат робочого дня.


Список використовуваної літератури

1.Абакумов, В.В. Основи менеджменту. Навчальний посібник / В.В.Абакумов, А.А. Голубєв, В.П.Кустарев, В.І.Подлесних та інших.; Під ред. В.І.Подлесних. - М.:Бизнес-пресса, 2006. - 240 з.

2.Аврашков, Л. Економіка підприємства / Л.Аврашков, В.В. Адамчук,

Схожі реферати:

Навігація