Реферати українською » Менеджмент » Принципи розвитку у Росії


Реферат Принципи розвитку у Росії

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
width=114 valign=top>31181 64,8 31424 21,5 Микробио-логия 7 15,6 37 1,7 Медична промышлен-ность 11 4,8 37 0,5

Таблиця показує, що найбільше питому вагу підприємств посідає харчову промисловість (64,8%), вони забезпечують виробництво більш, ніж одну п'яту сукупного обсягу готової продукції. У лісовий промисловості вони становлять більше половина всіх підприємств, хоча обсяги виробництва не сягають навіть 7 %. Це збереженням державної власності на малих підприємствах, виділилися зі складу великих підприємств.

Аналіз свідчить, що підприємства бізнесу формуються та розвиваються у досить складних економічних, соціальних і розширення політичних умовах. 

Істотним перешкодою розвитку малого підприємництва є нерозвиненість сектора приватної власності, відсутність оптового ринку сировини, матеріалів, устаткування, нерозвиненість ринку робочої сили в, непідготовленість кредитної системи на фінансування підприємств, правова незахищеність нових юридичних.

Для розширення сфери підприємницької діяльність у Росії потрібно істотна державну підтримку підприємств всіх рівнях, і у сфері кредитування і страхування малого підприємництва, стимулювання його інвестиційної активності.

Державна підтримка малого підприємництва, попри вжиті відповідні закони та урядову програму, доки надає ефективного впливу розвиток підприємств. Несприятливий підприємницький клімат багато в чому викликаний негативними тенденціями економіки.

До них належать:

- відсутність інфраструктури бізнесу;

- переміщення малого й середнього капіталу із виробництва до сфери переважно торгово-посередницьких операцій;

- недовговічність більшості підприємств, обумовлена як нестабільністю макроекономічної ситуації, а й відсутністю стимулів до довгостроковим інвестиціям у розвиток виробництва;

- витіснення більшості підприємств на периферію технічного прогресу;

- те що малих підприємств в тіньової економіки з метою відхилення від нерозумного оподаткування нафтопереробки і, у результаті, нездатності держави дбати про безпеку від кримінальних структур.

основні напрями

стосовно створення сприятливої підприємницького середовища

   Можна виділити ряд напрямів, що потенційно можуть реально забезпечити розвиток підприємництва, зробивши її дієвим чинником господарському житті:

1. Великі індустріальні підприємства міг би в ролі організаторів малого промислового підприємництва шляхом надання останньому виробничих потужностей, устаткування, технологій, кадрів т.д.

2. Посилення інвестиційної активності. Зараз інвестиції здійснюються за кількох напрямах: державне фінансування рамках цільових федеральних програм, фінансування місцевих бюджетів, кредитування зарубіжними організаціями, амортизаційні відрахування.

За наявності такого великого числа каналів фінансування, інвестиційний клімат можна назвати сприятливим. Причин цього багато. Деякі: 1) кожен із каналів діє самостійно, і вони у сукупності представляють єдину, скоординовану систему; 2) є великі труднощі як із формуванні джерел капіталовкладень, і при практичної реалізації останніх тощо.

3. Складовою частиною політики протекціонізму є податкову систему. Податки відбивають суть відносини держави й підприємця.

Недосконалість податкової системи стає дедалі очевидним. Вона має бути підпорядкована розвитку виробництва. Необхідно диференційовано оподаткування підприємництва залежність від регіонів.

З економічного погляду у науці виділяються чотири групи регіонів: 1) регіони з досить високою рівнем соціально-економічного розвитку; 2) депресивні регіони; 3) регіони з переважної здобиччю і переробкою первинних природних ресурсів; 4) регіони аграрного типу.

Вочевидь, для регіонів першої групи диференціація податків має виходити з пріоритетності конкретної виробництва, тоді як депресивних регіонів можливі максимально вигідні податки, до їх скасування визначений період. Для регіонів четвертої групи податкова політика має полягати у створенні максимального протекціонізму сільськогосподарського виробництва, переслідую кінцевої мети – забезпечення продовольчу безпеку країни.

Як негативний чинник у розвитку підприємництва можна припустити нестабільність прийняття законів і підзаконних актів з оподаткування. Їх часта зміна викликає в підприємців невпевненість, позбавляє змоги здійснювати працювати з перспективою, порушує плани. Тому встановити, що на період реєстрації підприємства порядок оподаткування може бути змінено протягом кількох років, якщо знову запроваджуваний порядок погіршує колишні умови виробничої діяльності.

З закордонного досвіду стимулювання підприємництва, доцільно було б встановити Росії категорію «піонерних» підприємств із наданням їм «податкових канікул» терміном п'ять років. Статус «піонерних» слід надати підприємствам, які випускають продукцію раніше не вироблену у країні й надзвичайно дефіцитну. 

4. Наступна проблема, із якою зіткнулися підприємці, це сваволю чиновників.

З ним зіштовхується підприємець від початку діяльності. З часу реєстрації. Нині процес реєстрації підприємств невиправдано ускладнено, вимагає оформлення численних паперів і витрат. Ще початку підприємства, одержання прибутку, підприємець вже зобов'язаний витратити великі суми: внести частина статутного капіталу, оплатити послуги реєструючого органу, органів статисти та ін.

Дуже багато запитань що стосуються недосконалості системи ліцензування. Чіткий порядок відсутня, що зумовлює необґрунтованого розширенню сфери ліцензійних видів діяльності. Зараз у Росії 210!

Порівняйте: Франція – 9 видів, Німеччина – 16 видів.

Тому важливо дотримуватися концепції, за якою державна влада має максимально спростити взаємовідносини підприємця з дозвільної системою.

Аналіз підтримки підприємництва

   Державна політика з підприємництва кілька років пройшла цей шлях від окремих підприємств із його інвестиційної підтримці до цілісного комплексу заходів , поданого на становлення та розвитку вітчизняного бізнесу. Її реалізація у межах Федеральної програми державної здійснювалася за такими основним напрямам:

- формування нормативно-правової бази на підтримки малого підприємництва;

- розвиток системи державної фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- інформаційне, науково-методичне і кадрове забезпечення малого підприємництва;

- створення соціального захисту та безпеки у малому підприємництві.

  Структура органів державної бізнесу на федеральному рівні, сформована на сьогодні, входять такі організації:

- Міністерство по антимонопольної політики і підтримці підприємництва;

- Федеральний фонд підтримки малого підприємництва та розвитку конкуренції;

- Агентство щодо підтримки бізнесу;

- Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері;

- Банк сприяння розвитку бізнесу;

- Торговельно-промислова палата;

- Департамент і відділи федеральних міністерств та, відділи регіональних органів управління, займаються проблемами підтримки малого підприємництва.

    Тепер чимало людей місцеві адміністрації надають істотну допомогу у розвитку підприємництва: виділяються об'єкти, приміщення, земельні ділянки, заохочують створення і функціонування громадських об'єднань є підприємців та ін.

Наприклад, при Томській обласної державної адміністрації створено комітет із підтримці підприємництва і Державний фонд розвитку та підтримки малого підприємництва Томській області.

II-й міської конференцією підприємців р. Томська схвалена й прийнята «Міську програму підтримки підприємництва р. Томську на 2000 – 2001 рр.».

Можна переглянути ефективність підтримки бізнесу в Томській області.

Мета дослідження: оцінка ефективності.

Як досліджуваних груп обрані люди, працюють у власний бізнес (підприємці – 87 людина), і, працюють у владі (службовці обласної та міської адміністрації – 100 людина).

Гистограмма № 1.

Чи вважаєте Ви, що дядько бізнес потребує


підтримці з боку різноманітних комітетів щодо підтримки бізнесу, приватних фондів й бізнес - агентств

Висновок: Більшість респондентів вважають, що дядько бізнес вимагає підтримки.


Гистограмма № 2

У саме підтримці потребують підприємці

Загальний висновок: Муніципальна політика у сфері бізнесу має здійснюватися у різних формах підтримки, сприяння, стимулювання, регулювання ділову активність, спрямованої надалі розвиток підприємницької діяльності з урахуванням всебічного обліку місцевих умов, особливостей, і носити у своїй комплексний, добре збалансований і довгостроковий характер.

Лише такий підхід може забезпечити зацікавленість підприємців в розширенні своєї діяльності, що у своє чергу, вестиме до підвищення рівня добробуту суспільства.

Укладання

У країнах із сформованій ринковою економікою підприємництво користується державної підтримкою, оскільки він забезпечує нормальне функціонування господарства, сприяє зростанню промислової продукції, вдосконаленню технологічного процесу, зниження безробіття.

Тим паче, державну підтримку підприємництва потрібна країні умовах важкого переходу планової економіки до ринкової, коли підприємець входить у конкурентну боротьбу з що склалися багато років монопольними структурами, з великими матеріальними і фінансових ресурсів.

Тож у Росії має бути створена система державної підприємництва, враховує вітчизняну специфіку та орієнтована, насамперед, на сприяння розвитку підприємництва на регіональному рівнях.

Соціологічні особливості російського підприємництва є найважливішим чинником якого реформи методів оздоровлення економіки.

Список літератури

1. Підприємництво: Підручник для вузів/ під ред.проф. В.Я.Горфиннеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А.Швандара. – М.: ЮНИТИ, 2000.- 475 з.

2. Тижневик «Наше справи» спецвипуск. Томськ 1999 р.

3. «Червоний прапор»: газета № 235-236 від 29.09.2000 р.

4. «Консультант Плюс»: регіональний випуск.

5. Підприємництво одразу на порозі третього тисячоліття: Блінов А.О.; Шапкин І.Н. – М.: МАЭП, ИИК, «Калита» 2000 р. – 152 з.

6. У конституційному праві Росії: схеми, таблиці, нормативні акти, Севостьянов Н.В., Серія «Підручники і навчальні посібники», Ростов-на-Дону, «Фенікс», 1998 – 320 з.

7. П. Бунич «Краще жахливий кінець, ніж жах остаточно», ТМ Експрес, 1993 р. 4 червня

8. Підприємець захисту: народна трибуна, 1993 р. 1 квітня.

9. Колов Ю.В.: У разі самовыживания, Народна трибуна, 1994 р. 11 березня.

10. Додаток № 2 до постанови Адміністрації міста Томська від 25.09.2000 р. № 575.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація