Реферати українською » Международные отношения » Просування імпортованого товару на теріторії України


Реферат Просування імпортованого товару на теріторії України

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ВСТУП

Усучасному світібезмежнихможливостей не вартообмежуватибізнесмісцевимрівнем, у тому годину як процес глобалізаціюнабуваєобертів,масштабністьмисленняокупається й приносити свої плодидужешвидко, томувиведеннябізнесу наміжнароднийрівеньєнайвищоюступіннюпрофесіоналізму.Міжнароднаторгівля якосновний правміжнародноїекономікиотрималадужесильнийімпульс для свогострімкогорозвитку, а разом зцимрозвилася йпосередницька ланка вцій сферіміжнародногогосподарства.

>Посередникивідіграютьчималу роль упроцесіімпорту таекспорту країни татакожвиконуютьважливу роботузв’язкової ланки уланцюгуміжнародноїдіяльності.Такожпосередникиможутьвиконувати нелишефункцію познаходженнюекспортера таімпортера, за дляотриманнякомісії, але й самому бутиімпортером йпросуватиімпортований товар нарики України.Чималийобсяг роботи попросуваннюімпортованого товаруздійснюється зарахунокпосередницькоїдіяльності.Відомимє тієї факт, щоприбутковість проектузалежить від годинниковогоперіоду заякийвінокупається,отжезрозуміло щопосередник, чи тоюридична чифізична особиниберуть у собічималізабов’язання атакождуже великийризик.Аджесаме від нихзалежить на стількишвидко товар пройдо шлях від виробника докінцевогоспоживача,такожпосередникимають великийвплив накінцеву,роздрібнуціну товару. Томуякщопосередник йімпортерєоднією йтією жособою, тоцінашвидше на якщонижчою, а ніжціна товару упросуванніякогоприймали долябільшакількістьпосередників.

>Метоюданої роботиєаналізіснуючихпосередників, котріздійснюютьміжнароднуімпортно-торговельну діяльність наринку України,методів їхні роботи попросуваннюімпортованого товару ізрізнихкраїн світу навітчизнянийринок; однієї ізвітчизнянихпідприємств,діючих уданій сферіміжнародногогосподарства,датимаксимальнийаналіз тогояким чиномздійснюється робота попросуваннюімпортованихтоварів, атакожнадатирекомендаціїщодополіпшенняметодівпросуваннятоварів котрі булиімпортовані іззарубіжнихкраїн тащодопідвищенняприбутковості підприємства.

>Завданнямицієї роботиє:

1)глибокий,досконалий та максимальнодетальнийаналізпосередницькоїдіяльності наринку України;

2)вивчення тааналіз ужеіснуючихметодівпросуванняімпортованихтоварів, котріпосередникивикористовують, дляпросування товару щоімпортуєтьсяз-за кордону длявітчизняногоспоживача;

3)розробка новихметодівпросуванняімпортованого товару;

4)розрахунокефективності уперспективі за межі невикористовуваного методу попросуваннюімпортованихтоварів.

На тому годину багатоаспектівцих проблемдоволіглибокорозроблені впрацях такихвчених як-то: БагроваІ.В.,РедінаН.І.,ВласикО.О.,ГордєєвГ.Д.,Іванова Л.,ДідівськийМ.І.,ЄлагінВ.Т., Кириченко А.В., ШевчукВ.Я.,Мазарук А.А.,Кредісов А.І.,Березовченко С., Волошин В.В. таінші.Проте, усещеіснуєдоситьшироке колопитань.

>Вищезазначенийаналіздіяльностіпосередників попросуваннюімпортованого товару на укра-їнські ринкипроводитиметься однієї ізнайбільшихпосередників,діючих на територї України, асамекомпаніїТОВ «>Екос-торг»,імпортератоварів народногоспоживання.

>Данийаналізробиться ізметоювиявленнясильних таслабкихсторін вдіяльностікомпанії, в сферіпросуванняімпортованого товару на Українськийринок.

>Адже коли мизнатимемосильні таслабкісторони підприємства можна якщонадатирекомендаціїщодополіпшення станукомпанії, та болеедосконалоїсистеми попросуваннюімпортованихтоварів.

>Проаналізувавшикомпанію, можна якщодізнатисязагальний станміжнародногобізнесу в сферіпосередницькоїдіяльності попросуваннюімпортованого товару, так яккомпаніяємайжемонополістом у сферіпостачанняімпортованихіграшок ізрізнихкраїн світу.


>РОЗДІЛ 1

>ТЕОРЕТИЧНІЗАСАДИМІЖНАРОДНОЇТОРГІВЛІ:МЕТОДИПРОСУВАННЯІМПОРТОВАНОГОТОВАРУ

1.1Видиміжнародноїторгівлі

>Міжнароднаторгівляпосідаєособливемісце вскладнійсистемісвітогосподарськихзв'язків. Хоча всучаснихумовахголовноюформоюміжнароднихекономічнихвідносинє невивезеннятоварів, азарубіжнеінвестування, усе ж такиміжнароднаторгівля засвоїми масштабами іфункціями взагальномукомплексіМЕВзберігаєвиняткововажливезначення.Вонаопосередковуємайже усівидиміжнародногоспівробітництва,включаючиспільнувиробничу діяльністьрізнонаціональнихсуб'єктів. [>6,326с.]

Уекономічнійлітературі, аперіодичнихвиданнях незавжди можназрозумітисутністьдеякихкатегорій, щопов'язані ізміжнароднимиторговельнимивідносинами.Перш на,категорія ">зовнішняторгівля ". Цеможе бутиторгівляоднієї країни ізіншою чи ізіншимикраїнами. Алівласне слово ">торгівля"передбачаєобмін товарами тапослугами йрозрахунки за їхніотримання.

Томузовнішняторгівля —цеторгівлябудь-якої країни світу ізіншимикраїнами товарами чипослугами, щоскладається ізоплачуваногоекспорту таоплачуваногоімпорту.

>Категорія ">міжнароднаторгівля" зазмістомширша, ніжзовнішняторгівля,перш на бо вонаохоплюєшироке коловідносинміжсуб'єктамисвітогосподарськихзв'язків, таких якінтернаціоналізаціявиробництва,інтенсифікаціяміжнародногоподілу роботи тощо. [>14,462с.]

>Міжнароднаторгівля —специфічна формаобміну продуктами роботи тапослугамиміжрізнимикраїнамисвітової спільноти, щопов'язанийзагальноюінтернаціоналізацієюгосподарського життя,інтенсифікацієюміжнародногоподілу роботи вумовахнауково-технічноїреволюції.

>Світоваторгівля —свідомепереміщеннятоварів тапослуг від виробника доспоживача замежінаціональнихкордонів ізметоюотриманняприбутку. Дляздійсненнясвітовоїторгівлі, чиучасті усвітовійторгівліпотрібно матір своюзовнішньоекономічнуінфраструктуру. [>17,255с.]

>Зовнішньоекономічнаінфраструктура —цесукупністьінститутів, щозабезпечуютьшвидкістьпересуваннятоварів тапослуг від виробника доспоживача. До складуосновнихінфраструктурнихелементівсвітовоїторгівлі належати:

•матеріально-технічна база (>склади,бази, щообладнанінеобхіднимустаткуванням);

•спеціалізованіпідрозділи, щозабезпечуютьдопродажне тапісляпродажнетехнічнеобслуговування;

•організації, щозабезпечуютьпроведеннярозрахунковихоперацій;

•транспортнамережа світу;

•інформаційне забезпеченнязовнішньоторговельнихзв'язків тощо.

>Зовнішню йміжнароднуторгівлюхарактеризують триважливіпараметри:загальнийобсяг (>товарообіг),товарна структура йгеографічна структура.

>Обсягсвітовоїторгівлівизначається внатуральних йвартіснихпоказниках.Вартісніпоказникипереважнорозраховуються унаціональнійвалюті іпереводяться США для їхніпорівняння.Країни ізвисокимрівнемінфляціїрозраховуютьекспорт таімпортодразу США. Длявартісноїоцінкиекспортубільшістькраїнвикористовує базуцінФОБ (FOB —Free ofBoard (">вільний на борту судна")), заякоюпродавецьзобов'язанийдоставити товар у портвідвантаження йзавантажити його на борт судна. Дляоцінкиімпортунайчастішевикористовується базацінСІФ (>СІF —Cost,Insurance andFreight (">вартість,страхування й фрахт")); при цьомупродавець засвійрахунокфрахтує судно,вантажить товар йстрахує його відризиків. [>26,56с.]

За таких уміввартістьсвітовогоекспортузавждименша відвартостісвітовогоімпорту нарозмірвитрат дляперевезення йстрахуваннявантажів.

>Фізичнийобсягсвітовоїторгівліоцінюється уваговиходиницях (тоннах,кілограмах, фунтах) чи успецифічниходиницяхвимірювання (>барелях,бушелях,мішках). [>36,325с.]

>Змінаобсягівторгівліхарактеризуєтьсядинамікоюзовнішньоторговельноготоварообігу.Зовнішньоторговельнийтоварообіг країни —це сумаїїекспорту таімпорту.Різницяміжсукупнимімпортом йекспортомпротягомпевногоперіоду (року, кварталу тощо)становить сальдо торгового балансу.Воноєактивним (>позитивним),якщоекспорт завартістюперевищуєімпорт, йпасивним (>від'ємним), колиситуаціяпротилежна.Покриваютьнегативне сальдо торгового балансу золотом чиконвертованоювалютою.

>Якщовимірюванняведеться унатуральниходиницях,динаміказовнішньоторговельноготоварообігувиражається віндексахфізичногообсягуекспорту таімпорту.Цііндексивідображаютьтенденції взмініобсягівреальних мастоварів. [>39,396с.]

Навартісніпоказникивпливаютьціни. Томувартість,наприклад,експорту,можезменшитись,навітьякщозбільшуютьсяфізичніобсягипроданихтоварів, колиціни нимизнизились. Інавпаки, збільшеннявартіснихпоказниківзовнішньоторговельноготоварообігуможевідображати нефізичне збільшенняторгівлі, азростаннятоварнихцін.

>Товарна структураміжнародноїторгівліхарактеризуєтоварненаповненняекспорту таімпорту.

Рівеньактивності усвітовійторгівлієоднією ізголовнихознакучасті країни уміжнароднихекономічнихвідносинах. Дляїїоцінкивикористовуютьсятакіпоказники:

а)експортна квота;

б)імпортна квота;

в) структураекспорту;

р) структураімпорту;

буд)порівняльне ставленнячастки країни усвітовомувиробництвіВВП/ВНП таїїчастки усвітовійторгівлі.

>Експортна квотавідображає ставленняобсягуекспортованихтоварів йпослуг доВВП/ВНП. Нарівнігалузі —цепитома вагиекспортованихгалуззютоварів йпослуг в їхнізагальномуобсязі.

>Імпортна квота —це ставленняобсягуімпорту доВВП/ВНП.Питома вагиекспорту таімпорту уВВП/ВНПєкількісниміндикаторомвідкритостіекономіки упершомунаближенні.Комплекснимпоказникомвідкритостівважаютьзовнішньоторговельну квоту.Вонавиражаєтьсявідношеннямобсягузовнішньоторговельногообігу доВВП/ВНП. [>41,344с.]

Структураекспорту —це ставлення чипитома вагиекспортованихтоварів за видами йступенем їхніперероблення.Цейпоказникхарактеризуєспрямованістьекспорту (>сировинна,машинно-технологічна тощо) та роль країни вміжнароднійгалузевійспеціалізації.

>Географічна структураміжнародноїторгівлі —церозподілторговельнихпотоківміжокремимикраїнами та їхньогогрупами,виділеними затериторіальною чиорганізаційноюознаками.

Насучасномуетапірозвиткулюдства йміжнародної спільнотиміжнароднаторгівляіснує якнайбільшрозвинута формаміжнароднихекономічнихвідносин.Необхідністьїїзумовлена:

1.Створеннямсвітовогоринку якісторичноїпередумовикапіталістичного способувиробництва.

2.Нерівномірністюрозвитку окремихгалузей врізнихкраїнах.Швидкийрозвитокцихгалузействорюєнадлишокпродукції навнутрішньомуринку.

3.Тенденціями до болеепоширеногорозвиткувиробництва, при цьомуможливостівнутрішньогоринкуобмежуютьсяплатіжноюспроможністю населення. [>25,45с.]

>Підвпливомнауково-технічноїреволюціїторговельнізв'язкиміжкраїнамиускладнюються йзбагачуються, все понадперетворюються вкомплексну системусвітогосподарськихзв'язків, вякійторгівляпродовжуєзайматипровідніпозиції.

>Існуючийміжнароднийподіл роботи якщопостійнопоглиблюватися, й на йогопідвалинахвипереджаючими темпами будутьзростати йудосконалюватисьвидиміжнародноїторгівлі.

Доосновнихвидівміжнародноїторгівліслідвіднести:

•торгівлю товарами йпослугами;

•біржовуторгівлю;

•торгові ярмарки;

•аукціони;

•зустрічнуторгівлю;

•торгівлю накомпенсаційнихугодах тощо.

>Торгівля товарами намирозглядалась впершомупитанні тими. Тут миприділимо понадувагиторгівліпослугами.

>Міжнароднаторгівляпослугамиє комплексомрізноріднихвидівекономічноїдіяльності.Історичноекономістинамагалисяз'ясуватисутністьпослуг таїхню роль,виходячи ізрізнихаспектів. Частопослугавизначалась як щосьневідчутне,невидиме, ті, що неє предметомторгівлі, чикатегорія,котрунеможливопояснити йкотраохоплюємайже все. [>24,887с.]

>Проте,обмін неєнеобхідноюумовою дляпослуг.Елементнеобхідноївзаємодіїміжпродавцем тапокупцемнамагавсяпояснитиГерці (1989). Ос-кількиоднією із умівпослугиє "чинникодночасності",Герцівизначаєпослугу як угоду (>трансакцію ізпозитивним чинникомодночасності). Коли ж дотоварів, то смердотіхарактеризуютьсянульовим чинникомодночасності.Вінтакож припустивши, що наміжнародномуринкупослугимаютьвідноснонижчий чинникодночасності, ніжпослуги,якими неторгують.

>Класифікаціяпослугстановитьдоситьсерйозну проблему.Наприклад, українах ОЕСР йпублікаціяхЮНКТАДпослугиподілені нап'ятькатегорій:

1)фінансові;

2)інформаційні (>комунікаційні);

3)професійні (>виробничі);

4)туристичні;

5)соціальні.

Напрактицісьогодні широковикористовуєтьсякласифікаціяпослуг,запропонована МВФ:

1)морськіперевезення;

2)іншівиди транспорту;

3)подорожі;

4)іншіприватніпослуги;

5)іншіофіційніпослуги.

>Ринокпослуг —церозгалужена системавузькоспеціалізованихринків,зокремаринкутранспортнихпослуг,комунікацій, комунальногообслуговування,громадськогохарчування,туристично-рекреаційнихпослуг.Готельнийбізнес,рекламні іконсалтинговіпослуги,страхові тафінансовіпослуги,агентські таброкерськіпослуги,адвокатськіпослуги,ріелтерськіпослуги, франчайзинг,торгівляліцензіями й патентами, "ноу-хау",промисловимизразками такорисними моделями,інжиніринг,лізинговіпослуги тощо так самеформують комплекспослуг, котріпропонуються назгаданомуринку. [>23,699с.]

1.2Міжнароднаторгівля якосновна формаміжнароднихекономічнихвідносин.Формиміжнародноїторгівлі

>Історична практикасвідчить проіснуваннярізних формміжнародноїторгівлі. Це —факторії, ярмарки,торговельнікомпанії йтоварнібіржі, котрііснувалищезістародавніхчасів та всередньовіччі. Це —аукціони,міжнародні торги,торговельнібудинкиепохиіндустріальноїцивілізації. Це — прямаміжнароднаторгівля наосновікооперації,зустрічнаторгівля тавнутрішньофірмовийобмін, котріз'явились у наш годину. Усучаснихумовахіснуютьтакіформиміжнародноїторгівлі:

>Товарнабіржа якекономічнакатегорія, щовідбиваєскладовучастинуринку,специфікоюякогоєособливаоптова форматоргівлі товарами ізпевними характеристиками:масовість,стандартність,взаємозамінюваність.По-друге,це —господарськеоб'єднання (>товариство)продавців,покупців йторговців-посередників ізметоюстворення умів дляторгівлі,полегшення,прискорення йздешевленняторговельнихугод йоперацій.Такіоб'єднанняорганізовують дляполіпшенняторгівлі,швидкого забезпеченнятоваровиробниківнеобхідними товарами,прискоренняобігукапіталу.Членибіржівиграють не відїїфункціонування, а відсвоєїучасті в торгах.Членитоварноїбіржі,якимиможуть бути якпосередники (>брокерські,торговельні й т.ін.)виробничіфірми, то йбанківськіустанови,інвестиційнікомпанії,окремігромадяни,відповідно довстановленихбіржових правилукладають догодикупівлі-продажутоварів зацінами, щоскладаються входіторгівлізалежно відспіввідношенняпопиту йпропозиції ними. Цесвідчить про ті, щобіржа —особливийціноутворюючиймеханізм. Увільномуціноутвореннітакожполягає позначкабіржі. [>8,326с.]

>Товарнабіржа —асоціаціяюридичних тафізичнихосіб, щоздійснюєоптовіторговельніоперації наосновістандартів,зразків, успеціальномумісці, деціни натоваривизначаються шляхомвільноїконкуренції.

>Зараз в Українііснує понад 50універсальних,товаросировинних татоварнихбірж.

>Особливостями українськихбірж порівняно ззахіднимиємалийстатутнийкапітал тауніверсальність,низькийрівеньспеціалізації.

>Залежно відоб'єкта продажбіржіподіляються науніверсальні іспеціальні.Наприклад, набіржі "Чикаго Борд оф Трейд"реалізуютьсяпшениця,кукурудза, овес, соя,бройлери, фанера, золото,срібло,нафта, бензин, мазут,тобтопродовольчі тапромисловітовари.Об'єктом продажКиївськоїуніверсальноїбіржієкартопля, капуста,консервованіпомідори таогірки,яловичина, свинина, худорба тощо. [>2,36.с.]

>Біржі, на якіоб'єктомторгівлієокремітовари чи їхнігрупи,називаютьсяспеціалізованими. Під час перебуваннячергу смердотіподіляються наспеціалізовані широкогопрофілю йвузькоспеціалізовані. Так,американськабіржа ">ЧікагоМеркантайлЕксчендж"включає вобігсільгосппродукти (ВРХ,живих свиней, бекон тощо),Нью-Йоркська —каву, какао,цукор, а "КанзасСіті Борд оф Трейд" —пшеницю,тобтолише один товар. Довузькоспеціалізованих належатиЛондонськабіржавовни таЛондонськаміжнароднанафтовабіржа.

У Українізначночастішезустрічаютьсяспеціалізованібіржі широкогопрофілю.Серед нихвиділяються ">Украгропромбіржа", доякоївходятьцентральнабіржова структура йкількарегіональних. Через ">Украгропромбіржу"реалізуєтьсясільськогосподарська йпромисловапродукція длязадоволення потреб АПК України. Уперспективіпередбачаєтьсяпроведення якнаціональних, то йміжнароднихторгівцукром, зерном,металовиробами,сільгосптехнікою йтранспортнимизасобами. [>20,280с.]

>Торговийдім —цебагатоцільовеутворення, якуекспортує таімпортуємайже усітовари,здійснюєобмін ними, атакожтранспортні таіншізовнішньоекономічніоперації.Йогокомпетенцієюєпридбанняпідприємств,передавання ворендуобладнання,надання кредиту,утворення новихпідприємств.Клієнти торгового домуможутьскористатись широким колом такихпослуг, якфінансування,перевезенняпродукції,страхування, ремонт тощо.Торговийдімможеспівпрацювати ізіноземними партнерами успорудженні за кордономрізнихоб'єктів,наданніконсультацій,підготовцікадрів, атакож матірфіліали уіншихкраїнах,спільні підприємстварізногопрофілю,займатись туризмом. [>10,325с.]

Ярмарку —надзвичайноважливийелементринковоїінфраструктури.Вонибуваютьвсесвітні,міжнародні,регіональні,місцеві. Ярмарку —це торги, ринкитоварів, котріперіодичноорганізовуються вустановленомумісці.Свого години смердотівідіграваливажливу рольекономічномужиттікраїнЗахідноїЄвропи. Зрозвиткомсуспільноговиробництва,розширеннямторговельно-обміннихоперацій,посиленнямконкуренції ізцентрівпривозу великихпартійнаявного товару ярмаркиперетворилися на ярмарки –виставкизразківтоварів, котрі можназамовити.

>Аукціони — форма продаж увизначений годину й увизначеномумісцітоварів,попередньовиставлених дляознайомлення. Нааукціонахреалізуютьсяпевнівидитоварів, котрі,зазвичай,користуютьсяпідвищенимпопитом.Наприклад,головними центрамиаукціонноїторгівліхутромє Нью-Йорк, Монреаля, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Санкт-Петербург, Москва.Особливістюаукціонівє обмежена відповідальністьпродавця заякістьпропонованихтоварів. [>37,356с.]

Отже,аукціон —це продажівреальнихтоварів наоснові конкурсупокупців.Міжнародніаукціони —переважнокомерційніорганізації, котрімаютьприміщення,необхіднеобладнання такваліфікованікадри.Аукціониорганізовуютьсятакожспеціалізованимиброкерськимифірмами, котріперепродуютьтоварисвоїхклієнтів закомісійнувинагороду.

>Зустрічнаторгівля.Існуєдекілька формзустрічноїторгівлі.

>Бартернаоперація —це один звидівекспортно-імпортнихоперацій,оформленихєдиним договором,міжсуб'єктамизовнішньоекономічноїдіяльності, щопередбачаєзбалансований завартістюобмін товарами, неопосередкований рухомгрошовихкоштів уготівковій чибезготівковійформі.

>Зустрічназакупівля —цезобов'язанняекспортеразакупити навизначену сумутовари в странеімпортера. При цьомутовариможуть бутибудь-якими, до тогочислі такими, що немають ставлення до предметаданої догоди.

>Компенсаційні догодивідрізняються відбартерних тім, щоздійснюєтьсяобміндекількома товарами ізкожноїсторони. [>29,243с.]

>Операції іздавальницькоюсировиною —цеоперації ізперероблення (>оброблення,збагачення чивикористання)сировини,матеріалів,напівфабрикатів,комплектуючихвиробів,енергоносіїв,ввезених намитнутериторію Україниіноземнимизамовником длявикористання увиробленніготовоїпродукції ізнаступнимповерненнямусієїпродукції чиїїчастини до країнивласникасировини.

Таким чином,міжнароднаторгівляздійснюється заосновними видами, котріпостійнорозвиваються йудосконалюються. [>31,126с.]

 

1.3Методиміжнародноїторгівлі

Методторгівлі –цезасібздійсненняторговельногообміну (>торговельноїоперації читорговельної догоди). Уміжнароднійторговельнійпрактицівикористовується дваосновніметодиторгівлі:

1)торгівлянапряму (>здійсненняопераціїбезпосередньоміжвиробником йспоживачем)

Насхемі 1.1.відображенопрямий метод роботисуб’єктівМЕВ.

Схема 1.1

>Прямий метод роботисуб’єктівМЕВ


2) черезпосередників

А й У –суб’єктиМЕВ, П –посередник

Насхемі 1.2.Відображено метод роботисуб’єктівМЕВ черезпосередника.


Схема 1.2

>Взаємодіясуб’єктівМЕВ черезпосередника


Приторгівлінапрямувиникаєвизначенафінансовакористь,оскількискорочуютьсявитрати на сумукомісійноївинагородипосереднику,знижуєтьсяризик й залежність результатукомерційноїдіяльності відможливоїнедбалості чинедостатньоїкомпетенціїпосередницькоїорганізації.Цей методтакождозволяєпостійнознаходитись наринку,враховувати йогозміни йсвоєчасно нимиреагувати. На тому годинувикористанняторгівлінапрямупередбачаєнаявністькомерційноїкваліфікації й торговогодосвіду. Упротилежномувипадкуфінансовівитрати не лише нескоротяться, але йможуть сильнозрости.Крім того,міжнароднаторгівля впорівнянні ізвнутрішньоює болееризикованою, що обумовленеекономічними,політичними,правовими тасоціальнимиумовами врізнихкраїнах,їхнімитрадиціями тазвичаями, атакож великимивідстанямиміж партнерами. Урезультаті частобуваєдоцільним, а й простонеобхідновикористовуватипосередників дляпроведенняміжнароднихторговельнихоперацій. [>21,1056с.]

Урезультаті частобуваєдоцільно, а й простонеобхідно,використовуватипосередників дляпроведенняміжнароднихторговельнихоперацій.

>Перевагизалученняпосередників:

-підвищуютьоперативністьзбуту;

-підвищенняприбутку зарахунокприскоренняобігукапіталу;

-посередникизнаходятьсяближче допокупця, томуоперативнішереагують назміни вринковійкон’юнктурі,цедозволяєреалізувати товар на болеесприятливих дляекспортераумовах;

-підвищуєтьсяконкурентоспроможністьтоварів зарахунокможливостіпісляпродажногосервісу;

- єджереломпервинноїінформації прорівеньякості йконкурентоспроможностітоварів.

Умежахторгівлі черезпосередниківвизначаютьтаківидипосередницькихоперацій йвідповідніїмвидиугод:

-операції із перепродаж (>договіркупівлі-продажу). Коліпосередниквикуповує товар у виробника йпідписує догоди від свогоімені й засвійрахунок (>купці,дистриб’ютори,дилери);

-комісійніоперації (>договіркомісії,договірконсигнації). Коліпосередник невикуповує товар у виробника, апідписує догоди від свогоімені, але й зарахунок виробника й зацеотримуєвинагороду (до 10% відсуми догоди).Посередникиназиваються –комісіонер, консигнатор;

-агентськіоперації (>агентські догоди). Мета догоди – один бікдоручаєіншій (агенту)виконувати дії,пов’язані ізпродажем (>частіше на) чикупівлеютоварів, атакож ізпошукомзамовників йвиконавців длянадання тихий чиіншихпослуг наобумовленій територї впогодженийтермін зарахунок та відімені виробника (принципала). Іпосередники при цьомуназиваються –агенти-повірені,торговельніагенти;

-брокерськаоперація.Посередник –спеціалізованийпрофесійний агент, що працює на одномусегменті йздійснює контрактміжпродавцем йпокупцем й зацюпослугуотримуєвинагороду до 2-3%.Підписувати угоду при цьому помиляюся.Назва —агент-представник, брокер, маклер. [>32,35-36с.]

як правило, тих чиіншіпосередницькіопераціївиконують тих чиіншіпосередницькіфірми.Серед них:

-торгові вдома;

-експортніфірми;

-імпортні;

-оптові;

-роздрібніфірми;

-дистриб’ютори;

-комісійні;

-агентські;

-брокерські

-фектори тощо.

>Сучаснимиособливостямидіяльностіпосередницькихфірм в МТє:

-укрупнення,транснаціоналізація;

-спеціалізація (за товарами, видамидіяльності,послугами,угодами);

-підпорядкування невеликихпосередницькихфірмкрупнимвиробникам;

-підпорядкуваннямалих йсередніхвиробниківкрупнимторговельно-посередницькимкорпораціям. [>38,289с.]

>Міжнароднітоварнібіржі

>Розповсюдженимзасобомторгівлі для рядусировиннихтоварівєміжнароднітоварнібіржи, котріявляють собоюпостійнодіючийоптовийринокдекількохкраїн, деукладаються догодикупівлі-продажу широкогоасортиментусировинних й продовольчихтоварів, щовідповідаютьуніфікованійсистемістандартнихвимог дотоварів. [>27,399с.]

>Особливістьдіяльностіміжнароднихтоварнихбірж, котріводночасєнаціональними йобслуговуютьокремісвітовітоварні ринки,полягає вобов’язковомудотриманнізаконодавчо-правового,податкового, валютногорежимів, щодіють українах їхньогорозміщення.

>Слідзазначити, щоосновоположним принаданнітоварнійбіржі статусуміжнародноїє нерівеньобсягівбіржового обороту, авиключно заходь державногорегулювання тім чиіншимтоварнимринком у стране, дезнаходитьсябіржа. Так,великі забіржовими оборотамизерновібіржі США - немають статусуміжнародних,оскільки уряд вумовахперевиробництва зернарегулювавцейринок. [>22,551с.]

>Характернимє й ті, що країни, дефункціонуютьміжнародні по статустоварнібіржі,можутьсуттєвовпливати наумови тапроцеси, котрівідбуваються насвітовихсировинних ринках.

Насвітовому товарномуринкуміжнароднітоварнібіржівиконуютьнаступніфункції:

-обслуговуютьконкретнийдіючийсвітовийтоварнийринок;

-залучають добіржовихопераційконтрагентів ізрізнихкраїн світу;

-забезпечуютьвільнийпереказприбутків, котріодержуютьконтрагенти побіржовихопераціях;

-здійснюють такзваніарбітражніоперації,тобтоспекулятивні догоди дляодержанняприбутку відрізницікотирувальнихцін набіржахрізнихкраїн.

2.Зміни вструктуріугод, щоукладаються наміжнароднихтоварнихбіржах. Уостаннідесятиліттяхарактернимєсуттєвезростаннябіржового обороту зарахунок збільшенняобсягівф’ючерснихоперацій порівняно ізугодами товару.Цятенденціяпритаманна для великихміжнароднихтоварнихбірж,більшість із якіфактичновідмовилася відугод ізреальним товаром.

3.Змінаструктурибіржовоїторгівлі нафонізростанняасортиментубіржовихтоварів.Розширенняасортиментубіржовихтоваріввідбувається в основному зарахуноквиходу натоварнийринок новихпромисловихсировиннихтоварів.

4.Концентраціяміжнародноїбіржовоїторгівлі на великихтоварнихбіржах.Характернимєскороченнякількості такихбірж, товарообіг які бувнезначним, йзосередження практичновсьогобіржового товарообігу накількохбіржах того чиіншогоринку.

5.Переважаючітенденції дофункціонування насвітовомуринкууніверсальнихтоварнихбірж.Внаслідокзлиттякількохтоварнихбірж, котріспеціалізуються наторгівліпевними видамибіржового товару,створюється одна, депродаютьдекількавидів товару,нетоварнихцінностей,однакпотоварнаспеціалізаціяоб’єднанихбіржзберігається.

6.Тенденції дорозміщеннятоварнихбірж умісцяхспоживанняосновнихбіржовихтоварів.Більшачастинатоварнихбіржтериторіальнорозміщена в зонахконцентраціїспоживаннябіржового товару.

7.Міжнароднітоварнібіржівиступають якіндикаторцін насвітовихтоварних ринках.Незважаючи тих, що натоварнихбіржахобсягиугод, котрізакінчуютьсяпостачанням реального товару, порівнянозісвітовимтоварообігом,незначні,біржовіціниєоперативними,авторитетними й широкозастосовуються привизначенніконтрактнихцін. Наосновівиключнобіржовихкотируваньздійснюєтьсябільшачастинасвітовоїторгівлісільськогосподарськоюпродукцією черезпозабіржовийринок. [>35,71с.]

>Розвитокбіржовоїторгівліпротягомтривалогоперіодупризвів допояви великогорізноманіттявидівтоварнихбірж. Зметоюупорядкуванняцихвидів проводитисякласифікаціятоварнихбірж заокремиминайбільшістотнимиознаками:

1. Зарегіоном дії:

-національні;

-міжрегіональні;

-міжнародні.

2. За характеромасортиментутоварів, щореалізуються:

-вузькоспеціалізовані;

-спеціалізовані;

-універсальні.

3. Заступенемвідкритості:

-відкриті;

-закриті.

4. За характеромздійснюванихбіржовихугод:

- реального товару;

-ф’ючерсні;

-опціонні;

-комплексні.

5. Заорганізаційно-правовими формамидіяльності:

-АТВТ;

-АТЗТ;

-ТОВ;

-решта форм.

>Таблиця 1.1

>Види йцілібіржовихугод

>Найменуванняугод

>Зміст догоди

1

2

1.Угоди товару:
1.1.Угоди ізневідкладноюпоставкою (нанаявний товар: кеші,спот) Товар, щопродається набіржі,знаходиться на одному ізїїскладів йпередаєтьсяпокупцевіодразу (до 15днів) послеукладенняугод
1.2.Угоди товару ізпоставкою умайбутньому (>угода натермін “>ФОРВАРД”) Постачанняпродавцем реального товару заціною,зафіксованою вконтракті на даний момент йогопідписання й утермінобумовлений уконтракті
>2.Термінові (>ф’ючерсні догоди) Непередбачають вол ’язаннясторінпоставити чиприйнятиреальний товар утермін,обумовлений вконтракті.Передбачаютькупівлю та продажів права товару
3.Спекулятивніоперації:
3.1. Гра напідвищенніцін умайбутньому
>3.1.1.Операції ізреальним товаром
3.2. Гра нарізниціцін наокремі сортітоварів
3.3.Операції ізф’ючерсними контрактами
3.3.1. Тієюсамий товар ізблизькими тавіддаленими рядками
3.3.2. На один й тієї ж товар нарізних ринках
3.3.3. Нарізноманітнівзаємозаміннітовари
3.3.4. На товар та йогопохідні
4.Операціїхеджування >Страхування відможливихвитрат увипадкузміниринковихцін приукладанніугод товару

>Міжнародніаукціони

>Ще однимзасобомміжнародноїторгівлієаукціони, щоспеціалізуються назбутіреальнихтоварів ізсувороіндивідуальнимивластивостями.

>Міжнароднийтоварнийаукціон –цеспеціальноорганізовані,періодичнодіючі впевнихмісцях ринки, на які шляхомпублічнихторгів взавчаснообумовленітерміни та вспеціальновизначеномумісці проводитися продажівранішеоглянутихтоварів, котріпереходять увласністьпокупця,якийзапропонувавнайвищуціну. [>12,416с.]

Уміжнароднійторгівлісклалась вельми обмежена номенклатуратоварів, щопродаються ізаукціонів (>наприклад,хутро, чай,овечавовна, квіти, каучук,шкіра,антикваріат).Близькополовинисвітовоговиробництваовечоївовниреалізується задопомогоюаукціонноїторгівлі.Найбільшезначеннямаютьавстралійські йновозеландськіаукціони, особливо,аукціон вСіднеї.

>Традиційнимаукціонним товаромєтакож чай.Чайніаукціонипроводяться вКалькутті (>Індія),Джакарті (>Індонезія),Момбасі (>Кенія),Коломбо (>Шрі-Ланка).Важливим центромаукціонноїторгівлі каучукомєСінгапур,хутром – Санкт-Петербург,антикваріатом –Крісті (>Christie) йСотбі (>Sotheby) вЛондоні.

>Товари, щопродаються нааукціонах,буваютьмасовими йодиничними, але йїхньоюзагальноюрисоюявляєтьсянеоднорідністьпартій чи окремихекземплярів,тобто їхні не можнакупувати безпопередньогооглядуодиниці товару (>лоту), щопродається. [>15,103с.]

>Таблиця 1.2

>Види йспособиведенняаукціоннихторгів

>Аукціонні торги

>Види

>Способи

1

2

Зпониженнямцін >Гласний
Зпідвищеннямцін >Негласний
>Автоматизований

Усучаснійміжнароднійторгівліспостерігаєтьсятенденція допадінняроліаукціону, щовикликаноцілим багатьма причинами:

1.Посиленняконкуренціїзумовилодинамічнийрозвитокпрямихзв’язківміжекспортерами таімпортерами безвикористанняпосередницької ланки,перш наброкерів-аукціонерів;

2.Підвищенняякостітоварів йвдосконаленнястандартизаціїсприялирозширеннютоварних поставокрівномірнішої тагарантованішоїякості,збільшеннюобсягу продажтоварів наоснові окремихдоговорів;

3.Розробкаасоціаціямиторговцівтиповихконтрактів йвдосконаленнямеханізмукомерційногоарбітражупризвели дозростанняторгівлі наосновітиповихконтрактів;

4.Значнідодатковівитратипов’язані ізрозвантаженням,зберіганням,відправкою товару тощо,суттєвознижуютьефективністьекспорту;

5.Розвитоксвітовоїтранспортноїмережі йзасобівзв’язкузумовивзростаннявизначеностітермінів й поставки, щознизило потребу в запасах якрезерві;

6.Зміщенняаукціонів ізімпортуючих векспортуючі країни, щопов’язано як ізнижчиминакладнимивитратами під час продажу умісцяхпоходження товару, то й ізпрагненнямдосягненнябільшого контролю засистемоюзбутусвоїхекспортнихтоварів йпосиленнявпливу наформуваннярівняцін. [>18,688с.]

>Міжнароднітендери (торги)

>Міжнародні тендерєзасобомміжнародноїторгівлі,сутністьякогополягає в конкурентноговідборізарубіжнихпостачальників йпідрядників черезорганізованихтоварнихринок шляхомзалучення допевної,заздалегідь установленоїдатипропозиції відзарубіжних йнаціональнихпостачальників тапідрядників,проведення конкурсу (>порівняння)представленихпроектів (умів) таукладання контракту із тім із них,пропозиціїякогонайповнішезадовольняютьпотреби йвимогиімпортерів-замовників. [>11,192с.]

>Термін “тендер” скидатися віданглійськогоtender —офіційнапропозиція,замовлення напідряд та totender —подаватизамовлення (заявку) на доля в торгах.Посередникомміжпокупцем йпродавцем при цьомуметодіторгівлієтендернийкомітет,якийутворюєтьсяімпортером.

>Основноюфункцією йогоє організаціянадходженнязамовлень на доля в торгах та робота із ними.Слідтакож матір наувазі, щотермін “тендер”включаєп’ятьосновних зрозуміти.

>Найпоширенішимиоб’єктамитендерів уміжнароднійторгівліє:

-підряди наспорудженняпідприємств,будівель йспорудвиробничого йневиробничогопризначення, зокрема. тихий, щоспоруджуються “под ключ”;

-виконаннякомплексівбудівельних ймонтажнихробіт таіх окремихвидів;

-виконання комплексупуско-налагоджувальнихробіт;

-постачання комплектногоустаткування;

-концесії нарозробкукориснихкопалин;

-імпортнізакупівлі;

-проекти наосновіпідприємств ізіноземнимиінвестиціями;

-наданнядержавнихкредитів;

-розробкапроектів йвиконанняробіт у сферіприродоохоронноїдіяльності;

-залученняекспертів йконсультантів;

поставки,підряди,закупівля длястворенняоб’єктів національноїекономіки. [>16,62с.]

>Зважаючи навикладене,саметендери насьогоднідужепоширені всвітовійпрактиціторгівлі, особливо на ринкахмашинно-технічноїпродукції (заоцінкамиекспертів,вартістьзамовлень про поставкиобладнання таоб’єктівкапітальногобудівництва,отриманих задопомогоюпроведенняторгів,становитьблизько 1/3загальноївартостіекспортумашинно-технічноїпродукції ізпромисловорозвинутихкраїн).

>Таблиця 1.3

>Етапипроведенняміжнародного тендеру

>Етап тендеру

>Змістетапу

1

2

1.Підготовка тендеру

·Визначенняорганізатора тендеру;

·Формування тендерногокомітету;

·Розробка комплектутендерноїдокументації;

·Узгодженнядокументів ззамовником-імпортером;

·Підготовка тапублікаціяоголошення привідкритих торгах;

· запрошеннявизначенихзаздалегідьучасників призакритих торгах;

·Розповсюдження (продажів)тендерноїдокументації

2.Представленняпропозицій

>Підготовкапропозиціїоферентом:

·заповнення проформ (занаявності вкомплектітендерноїдокументації);

·представленняпропозиційсамостійно;

>Відправкадокументів утендернихкомітет дозазначеноїдати;

>Внесенняоферентомзавдатку “>надійності”

3.Вибірпереможця

>Відкриттяконвертів:

· уприсутностіучасників торгу (>голосний торг);

· безприсутностіучасників торгу (>неголосний торг)

>Аналізпропозицій заобранимикритеріями таметодикою;

>Вибірпереможця

4.Укладання догоди

>Укладанняформальної догоди;

>Офіційнепідписання контракту

>Динамізація конкурентногосередовища,зростаючаскладністьпредметівторгівлі,загальнатенденція до глобалізаціюсвітовихтоварнихринківзумовилиформування такихтенденцій впрактиціпроведенняміжнароднихтендерів: збільшеннякількостіфірм —учасницьторгів;зростаннякількостіторгів нановівиди машин,обладнання,техніки тапослуг;загальне збільшеннякількостіторгів набудівництвокомплекснихоб’єктів;переорієнтаціяпріоритетів ізціновихфакторівконкуренції натехніко-економічніпоказники йпільговість умівфінансування;поширенняторгів наінженерно-консультаційніпослуги;зростаннякількостіконсорціумів;поширення практикипроведенняторгів ізрозбивкоюоб’єктів начастини длявиявленнявузькоспеціалізованихфірм-учасниць;розвитокбагатосторонньогоспівробітництва ізбудівництваоб’єктів;поширенняучасті в торгахмісцевихфірм-замовниць.

>Міжнароднівиставки/ярмарки

Усвітовійпрактиці такимиінструментами, яквиставки та ярмарки,користуютьсямайже усікомпанії,задіяні уміжнароднійдіяльності, чи тих, котріплануютьвийти насвітовийринок.

>Виставка —це показ,яким бі не був йогоназва, основа позначкакотрогополягає вознайомленіпубліки шляхомдемонстрації ззасобами, котрімаються врозпорядженнілюдства, длязадоволення його потреб, атакож ізметоюсприянняпрогресу водній чикількох сферахдіяльності чимайбутніх перспектив.

Ярмарків —цеміжнароднаекономічнавиставказразків, Яканезалежно відїїназви увідповідності ізтрадиціями країни, на територїякоївін проводитися,являє собою великийриноктоварів широкоговжитку та /чиобладнання,діє увизначенітермінипротягомобмеженогоперіоду в одному й тому жмісті та наякійекспонентамдозволяєтьсяпредставлятизразкисвоєїпродукції дляукладанняторговельнихугод унаціональному таміжнародному масштабах.

1.4Основнівидиоптовихпосередників

>Середпосередниківпровіднемісце на товарномуринкузаймаютьоптовіпосередники.Основнітипиоптовихпосередників -цедистриб’ютори,збутовіагенти,комісіонери,товарніброкери,консигнатори,повірені,дилери,незалежніоптовики-купці таін.

У товарному забезпеченнюсуб’єктівринкупомітну рольвідіграютьдистриб’ютори (від анг.distributor -розподільник), щозаймаютьсярозпродажемтоварів.

>Дистриб’юторотримуєвиняткове декларація прозакупівлю,зберігання, продажів,визначенняперелікутоварів йпослуг на конкретномуринку.

>Дистриб’юторськіфірми -ценезалежнівідносновеликікомерційно-посередницькіорганізації, щомають усвоємурозпорядженні свої чиорендованіскладськіплощі, котріздійснюютьзбуттоварів наосновіоптовихзакупівель засвійрахуноктоварноїпродукціїбезпосередньо увиробників,завезенняїї складу,організаціюзберігання тавідвантаження (>відпуск)покупцям.

>Дистриб’юторськафірматіснопов’язана ізтоваровиробником, але й неє йогодочірньоюорганізацією, хоч йрозділяє із нимпевнийкомерційнийризик.Можливийваріантіснуваннягенеральноїдистриб’юторськоїфірми, Якаорганізуєзбут товару черезвласнунизовудистриб’юторськумережу.Суб’єкти товарногоринкунерідковикористовуютьдистриб’юторськіфірми для активногопросування на ринкизбутусвоєїпродукції, особливо вінші реґіони.

>Дистриб’юториумовноподіляються надвігрупи:

1)дистриб’ютори »регулярного типу» -здійснюютьповнийнабірпослуг яккомерційно-посередницького, то йвиробничого характеру;

2)дистриб’ютори »нерегулярного типу» -здійснюютьобмеженийпереліккомерційно-посередницькихпослуг.Такідистриб’ютори в основномупрацюють іздрібними йсереднімиторговцями,підприємствамипобутовогообслуговування,населенням, щокупуєтовари у невеликихобсягах.

>Дистриб’юторськіфірмипоширюютьтоварнупродукціюдвома способами:

1) методом прямого продаж;

2) методомбагаторівневого (>мережевого) маркетингу. У цьомувипадкудистриб’ютор винен бути не лишепродавцем, але й йвиступати вролі психолога, консультанта,організатора та наставника.

>Дистриб’юторськафірма, щоздійснює свою діяльність наосновівиключногорозподілутоварів виробника впевнійринковійзоні,називаєтьсяексклюзивним (>генеральним)дистриб’ютором.

З точкизоруекономічноїефективності длядистриб’юторівхарактернийвисокийрівеньспеціалізації, щодозволяєстворювати йраціональновикористовувативідповіднізасоби длязберігання йперевезеннятоварноїпродукції.

>Залежно від характерутоварноїспеціалізаціївиділяють:

1)багатотоварнихдистриб’юторів - таких, що немають суворопевноїспеціалізації йреалізуютьбагатопрофільнупродукцію;

2)спеціалізованихдистриб’юторів.Працювати такимдистриб’юторомпростіше йнадійніше,оскількивінзнаходить свою »>нішу»,володіє внійпевним »ноу-хау»,визначає йпредставляє на конкретномуринкупотрібну теперпотенційнимспоживачамтоварнупродукцію, щосупроводжуєтьсявідповіднимипослугами.

>Важливоюділянкою роботидистриб’юторськоїфірмиєналагодження йрозвитоквзаємостосунків із дилерами.

>Дилер (від анг.dealer -торговець, агент) -ценезалежнийвідносносередній йдрібнийпідприємець (>фізична чиюридична особа), щоздійснюєпрофесійніторговіоперації, котріполягають упридбанні засвійрахунок урізнихпродавців (>виробників,агентів,дистриб’юторів) оптомтоварів, щомаютьмасовийпопит, дляподальшого перепродаж.Купуючитовари, дилерстає одну годину їхнівласником, апотімперепродує їхні від свогоімені набудь-якомуринку запевнуцінуіндивідуальнимпокупцям у порядкудрібнооптової чироздрібноїторгівлі.

Немаючи, як правило,власноїскладськоїплощі,дилери ізметоюзниженнявитрат наутриманняскладськихприміщень, щоорендуються,прагнутьякнайшвидшереалізуватитоварнупродукцію.

>Діяльністьдилерів необмежується лишеопераціями ізкупівлі-продажу.Вониможутьнадавати яквиробникам, то йспоживачамтоварів широкий, спектрпослуг, асаме:

1)маркетинговідослідження;

2) рекламатоварноїпродукції;

3)передпродажнийсервіс;

4)централізована доставкатоварівпокупцям;

5) монтаж,збірка, налагодження, обкатка

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація