Реферати українською » Международные отношения » Глобальні Проблеми Сучасності та іх Вирішення


Реферат Глобальні Проблеми Сучасності та іх Вирішення


>Глобальні >проблеми >сучасності та їхньоговирішення

 


>Зміст

>Вступ

1.Причиниформування таутриманняглобальних проблемсучасності

2.Шляхи йможливостірішенняглобальних проблем

Списоклітератури


>Вступ

Одна ізхарактернихособливостейсучасного світу -загостренняглобальних проблем, котрі за своїм характеромвиходять далеко за межіінтересіврізнихкласів йсуспільних систем, й відрішення яківирішальноюміроюзалежитьмайбутнє, понад тогосамеіснуваннялюдства. Самтермін ">глобальніпроблеми"увійшов доміжнародного лексикон удругійполовині 60-х р.,він скидатися відлатинського "глобус", -тобто Земля. За своїм характеромглобальніпроблемисучасностірізні: відзагрозиядерноївійни доекологічноїкатастрофи, відзростаючогорозколу світу на ">багаті" і ">бідні" країни йнароди доперспектививиснаженнятрадиційних йнеобхідностіпошуку новихджереленергії. Усучасномунауковому творчостисклавсяособливийнапрямдослідженнязагальнолюдських проблем -глобалістика.

>Глобальніпроблемипривертали йпривертаютьдедалібільшуувагувчених.Від тогонаскількиплідними будуть науковийаналізсистемиглобальнихсуперечностей йефективністьпрактичнихзаходів по їхньоговирішенню,залежатьперспективисуспільногопрогресу втретьомутисячолітті. Зметоюповногоаналізу тимиперш на якщорозглянутозмістпоняття ">глобальніпроблеми". Зарізнимипідрахунками тепервиділяють дотрьохдесятківглобальних проблемрізнихтипів. Тому мова виннайти не проякомусь одномуознаку чикритеріїглобальності, асистемі такихкритеріїв,принаймні прокількаінтегральних чинниках, котріоб'єднуютьнастількирізнорідніпроблеми подпоняттям ">глобальні".Середдеякихвітчизняних йзарубіжнихдослідників у70-ті рокта бувпоширена думка, щонеобхідна йдостатняумовавизнанняпроблеми ">глобальної"полягає впороджуваної неюзагрозу длялюдини йлюдства вцілому.Інші вякості головногокритеріюглобальності бралигеографічнімасштабипоширенняпроблеми.Вузькістьданогопідходу бувподолана вмонографічнихвиданнях, щопобачили світлопротягом 80-х роківдвадцятогостоліття. Але вонивизначено, щоглобальнимиєпроблеми, котрі посвоїйсуті,зачіпаютьінтересивсьоголюдства;набуваютьвсесвітній характер,охоплюючи усіосновні реґіони землі;створюютьреальнузагрозу длямайбутньоголюдства;вимагають для свогорішенняміжнародногоспівробітництва в найширшомумасштабі.

>Цікритеріїмаютьважливезначення длякласифікаціїглобальних проблем. Разом із тімзазначенікритеріїносятьпереважнокількісний, а чи неякісний характер. З нихзовсімзрозуміло, вчому причинавиникненняглобальних проблем,відміну відсоціальних проблем, котрітакожвстають передлюдством йносятьзагальний характер (>боротьбапротиексплуатації,гноблення таін.)

Тім годиноютермін ">глобальний"має тризначення:повсюдний,характерний дляземноїкулі вцілому, для всіхкраїн йнародів;значний,масштабний;загальний,всеосяжний.

Отже,глобальніпроблемиєхимернепереплетення назагально планетарному,загальносвітовому йзагальнолюдськомурівнісоціально-економічних,політико-ідеологічних,культурних,біосоціальних тасоціоприроднихпротиріч усучасному світі.Ця теза стані болеезрозумілим прирозгляді причинвиникненняглобальних проблемсучасності.


 

1.Причиниформування таутриманняглобальних проблемсучасності

>Вічноює проблемавзаєминлюдини ізнавколишнімсередовищем,освоєнняприроди йоволодінняїїстихійними силами, проблемавстановленняміцного світуміж народами,гарантійсоціально-економічного,політичного й культурногопрогресу.Багатоглобальніпроблемивиникли із самого початку,іншінамітилися йназрівали давно, але йвиявилися более явно й на глобальномурівнілише ізтвердженнямкапіталізмутобто вХVП -ХVШ ст.

>Причинивиникненняглобальних проблемслідшукати вісторичномупроцесірозвиткулюдства. Історіялюдстваявляє собоюпоєднанерозвиток двохтипіввідносинвизначають всюжиттєдіяльність людей. перший із них -відносинилюдини йнавколишнього йогосередовища (система "людина - природа"): другавідносиниміж людьми всуспільстві,тобтосоціальнівідносини.

>Розвиваючивиробництво,тобто,освоюючи природу,домагаючись свогопанування над нею людинапоступово все понадпорушувавприроднийрозвитоккомпонентів. Сама людина,залишаючисьчастиноюприроди, ставшиодночасноявищемпринципово нового типу -втіленнямсукупностісуспільнихвідносин, котрісклалися входілюдськогоспілкування набазівиробничоїдіяльності,тобто наосновіпринципово новихвідносин, щосклалисяміжлюдиною йрештоюприродою.Гармоніяміжлюдиною йприродою наранніхетапахрозвиткулюдствазалишаласянепорушною. Це було б із одного боці результатомнерозвиненості самоголюдини, йогозасобів роботи, ізіншого -наслідкомдосягнутого того годинуневисокогорівнярозвиткусуспільнихвідносин. Уумовизбірного способувиробництва булиіснуватискільки-небудьгострихконфліктівлюдини ізнавколишнім йогоприродою.Соціальнаоднорідністьтогочасногосуспільства непороджувала умів длянераціональноговикористанняприроднихбагатств на шкодусамійприроді й щоживе вїїсередовищілюдині. Таким чином, напершомуетапівзаємодіїсуспільства ізприродою, коли йогоекономіка бувщепривласнюючої, коли ізсоціальної точкизору воно та було боднорідним,зберігалися якузгодженість лише усуспільнихвідносинах, то йгармонія устосункахлюдини й природногосередовища.

Урезультатірозвиткусамоїлюдини сус-пільствоотрималоможливістьдобуватиосновнізасоби життя зарахунокперетворювальноїдіяльності,матеріальноговиробництва.

>Матеріальневиробництво сталоосновнимджереломжиттєзабезпечення людей.Перехідлюдства відзбірного способувиробництва доземлеробського, апотім й допромислового,привів дозначногоускладненняпродуктивних сил.

>Рабовласницької,феодальної такапіталістичноїсуспільно-економічнимформаціямвідповідалиадекватні їхньогосутностіформисоціально-економічних йполітичнихвідносинміж людьми й, природно,форми йтипивідносинміжсуспільством йприродою,людиною йприродою.

Уданомуаспекті миставимо наперший план уже невідносинилюдини йприроди, асоціальнівідносини.

Зплином годинирозвивалися йпоглиблювалисяконфлікти.

>Підпорядковуючисобі природу, людинавступав із неючисленніконфлікти,викликав до життяпротиріччя.Ціпротиріччя вкінцевомурахунку йвикликали до життяглобальніпроблеми.

>Протиріччя всистемі "людина - природа" - неєдинеджереловиникненняглобальних проблем.Іншим такимджереломє системасоціальнихвідносин.

>Розвитоклюдськоїцивілізації йматеріальноїїї культуриоб'єктивнопороджуєконфліктисуспільства ізрештоюприродою.

>Соціальноюпередумовоюзагостренняглобальних проблемсучасності, якпоказуютьдослідженняісторіїсистемикапіталістичногогосподарства,євідносиниприватноївласності назасобивиробництва.

>Приватновласницькаекономікакеруєтьсяголовним стимулом -прагненням доотримання максимальногоприбутку.

>Прагнення доприбуткувиявилосявідірваним від болеезначущихустремлінь.

>Інтенсивнийрозвитокглобальних проблем припало на60-80гг. ХХстоліття. Тутслідзазначити, що одним ізфакторівпосиленняпротиріч глобального масштабу було бпротиборство двохсуспільних систем.Глобальніпроблемисучасності невизнаютьдержавнихкордонів,проявляються в державах всіхсуспільних систем. У силу свогозмісту йвзаємозв'язкупроцесурозвиткулюдства,дозвілглобальних проблемможливелише взагальносвітовомумасштабі.

">Загальносвітовіглобальніпроблеми":

Проблемазапобіганнясвітовоївійни, щозагрожуєзагибеллюцивілізації й самомуіснуванню життя напланеті.Вонапередбачає спектрдочірніх проблем:приборкання гонкиозброєнь,заборона нових системзброї;роззброєння,встановленнябез'ядерних зон,заходівдовіри й т.п.

Проблемавстановлення новогоекономічногоміжнародного порядку за принципамирівноправного йвзаємовигідногоспівробітництва дляусуненнявідставанняслаборозвиненихкраїн. Туттакожєкількаприватних проблем: проблемаподоланнятехнологічноїзалежностікраїн, щорозвиваються відрозвинених державЗаходу, проблемаперебудовиміжнароднихекономічнихвідносин таін.

Проблемаборотьби запрогресивніформиекономічноїінтеграції таінтернаціоналізації дляпоглибленняміжнародногоподілу роботи йвирівнюваннярівнівсоціально-економічногорозвиткукраїнземноїкулі. Зскладовихїїприватних проблем можнавиділити запитання проліквідаціюіснуючихдиспропорцій усвітовійторгівлі йяких-небудьобмежень несправедливого характеру вміжнародномуекономічномуобміні.

Проблемауправліннярозвитком НТРїїгуманістичноюспрямованістю на глобальномурівні.

>Будь-яка НТРзавждимаєвеличезнісоціально-психологічнінаслідки.Науковіреволюціїпов'язані ізослабленнямобмеженості знаньлюдини про природу. Знаннядозволяєвикористовуватисилиприроди усвоїхцілях.Науковіреволюціїєпровісникамитехнічнихреволюцій.Технічніреволюціїпризводять доослабленняобмеженістьфізичнихможливостей. Ос-кільки часто вчиї руки смердотіпотрапляють, невідрізняютьсячистотоюнамірів, то ірезультатибуваютьвідповідні.Безсумнівніпозитивнірезультатитехнічноїреволюції йїїнегативністорони. На НТРпокладаються багатонадії увирішенніглобальних проблем, що стояти передлюдством, таких як,екологія,відсутністьдовгостроковихенергетичнихсировиннихзапасів,перенаселеність й голод, та ісамевиживання HomoSapience, якбіологічного виду.

Друговігрупуглобальних проблемсучасностіскладаютьпроблемиоптимізації,гармонізації тагуманізаціїставленнясуспільства доприроди длязбереження тапримноження ресурсногопотенціалулюдства.

>Їх можнавизначити,наприклад, як ">загальнопланетарніглобальніпроблеми", йвиділити 8типів.

Проблемазапобіганнястихійних лихий антропогенного чизмішаногопоходження (>ерозіяґрунту,опустелювання тощо).

Проблемараціонального таекономічноговикористанняприродно-сировиннихресурсів. Відомо, щозведеннялісів обумовлене широкими масштабамивикористаннядеревини вякостінайважливішого видупалива околицях. Неменшпоширеною причиноювирубкилісів сталанеобхідністьосвоюватидодатковіплощі длясільськогосподарськоїексплуатації.Наслідком цого сталоскладання колазалежності:нагальні заподіяння увирішенніпродовольчої таенергетичної негараздів уумовахекстенсивнихметодівгосподарюванняштовхають навирубкулісовихмасивів, а й у своючергу, Веде додеградаціїґрунтів, щообертаєтьсявтратоюпосівнихплощ йнеможливістювирішитинайпершізадачі.


>Демографічна проблема

У зв'язку із тім, щотемпи природного приросту населенняскладаються ізвзаємодії двохосновнихдемографічнихпоказників -народжуваності йсмертності, аостанні, у своючергу,залежать відрівнярозвиткусуспільства (>економічного,соціального, культурного й т.д.),відсталістькраїн, щорозвиваються служитиодній із причинвисокихтемпів природного приросту населенняцієїзони. У тієї ж годину українах, щорозвиваютьсядієзагальназакономірністьзростанняролісоціально-психологічнихфакторів натлівідносногозниженняроліприродно-біологічнихфакторів. Тому івиявляєтьсядоситьстійкатенденція дозниженнянароджуваності вмірудосягненнякраїною болеевисокогорівнярозвитку.

>Продовольча проблема

>Нинірізніформинедоїдання убагатьохкраїнах, щорозвиваютьсяєдоситьпоширенимявищем для широких мас населення. Цепояснюється тім, щотрадиційніраціониможутьзабезпечуватидостатнюкількістькалорій, але й немістятьнеобхідногомінімумубілків,жирів ймікроелементів.

>Показово, що шлюбцихнайважливішихпоживнихкомпонентів негативнопозначається наздоров'я людей ймає своїмнаслідкомвідноснонизькаякістьробочоїсили, Яка частомалопридатна длявикористання всучасномусекторігосподарствакраїн, щорозвиваються.

Проблема оптимальногогосподарськогопідставинеобжитихтериторій.

Проблемапопередженняенергетичноїкризи.

>Людствупотрібнаенергія,причомупотреби внійзбільшуються ізкожним фатальністю. разом із тімзапаситрадиційнихприроднихпалив (>нафти,вугілля, газу таін.)кінцеві.

У зв'язку іззазначеними таіншими проблемами, щозумовлюютьтакеявище як ">енергетична кризу",стає все болеенеобхіднимпошукушляхів йогозапобігання таусуненнянаслідків.

>Найглибшу основузміцненняцілісності світускладаєнаростаючавзаємозалежність держав векономічній сфері, до тогочислі й впитанняхвикористанняенергетичнихресурсів,запобіганняенергокатаклізмів.Жоднакраїна світу неможепретендувати наповноціннийрозвиток,якщо невтягнута ворбітусвітогосподарськихзв'язків.

Проблемазахистунавколишнього природногосередовища тамеханізмівїїсамевідтворення.

>Починаючи із 60-х рр.. XXстоліттяфахівцірозглядаютьекологічний станнашоїпланети яккатастрофічний.

>Середосновнихпроявівкризовихситуацій, щоохопилиперш нарозвинену зону, апотім й країни, щорозвиваються,виділяютьсядеградаціяґрунтів,збезлісення,нестача води дляіригації йпобутових потреб,забрудненняповітряногопростору й т.д.

>Сучаснацивілізаціяпостійнорозширюєспоживанняприроднихресурсів натлівідповідногозростаннявідходіввиробництва таспоживання.

Це неможе невикликати збільшеннявитрат наборотьбу ззабрудненнямнавколишньогосередовища. якнаслідок,нині сус-пільство виннепостійнопідвищувативідомучасткунаціонального прибутку, Якакомпенсуєвитрати навилученняприроднихресурсів йохоронусередовищапроживаннялюдини. Це, у своючергу,призводить дообмеженнятемпівекономічногозростання.

>ОсвоєннябагатствСвітового океану,освоєннявикористання космосу вмирнихціляхпрогресу.

>Третя групаглобальних проблемвідображаєпроцесигуманізаціївідносинсуспільства йособистості,питаньїїзвільнення тарізнобічногорозвитку,гарантійїїкращогомайбутнього.Ціпроблеми,зокрема, можнаіменувати ">загальнолюдськими"глобальними проблемами.

>Усуненняперешкод на шляхувсебічного іпланомірногорозгортаннянауково-технічногопрогресу вінтересахлюдини.

Проблемавикоріненняепідемічнихзахворювань,хворобцивілізації.

Проблемаліквідаціїнеписьменності тарозвиткуосвіти,тобто проблемадинамічногомноженняінтелектуальногопотенціалулюдськоїдіяльності.

Проблемагарантій правлюдини,перш на, права на життя, наіснування в здоровомусередовищі. Отже,маютьмісце тригрупиглобальних проблемсучасності:загальносвітовіглобальніпроблеми;загальнопланетарніглобальніпроблеми,загальнолюдськіглобальніпроблеми.

>Глобальніпроблемисучасностімаютьзагальнолюдський характер в найширшомусенсі цого слова,бо смердотізачіпаютьінтересивсьоголюдства,впливають намайбутнєлюдськоїцивілізації,причомусамебезпосереднє, неробитьніякихтимчасовихвідстрочок.

>Глобальніпроблемисучасностізнаходяться втісномувзаємозв'язку.

>Подолання продовольчих чисировиннихтруднощівпередбачає,зокремавирішенняглобальноїенергетичноїпроблеми, щопов'язується не лише із болеераціональнимвикористаннямтрадиційних, а іпідставою новихджереленергії,практичнимвикористаннямресурсівенергіїкосмічногопростору йСвітового океану.

>Якщозвернутися до проблемнауково-технічногопрогресу, то, очевидно, щорозвиток науки,техніки йтехнологіївпливає не так напрогресматеріальноговиробництва, але й іпередбачаєподальшийрозвитоклюдськогопотенціалу,пов'язаних із ним проблемосвіти, культури,охорониздоров'я таін

>Лишесукупнерозглядглобальних проблемстворюєоб'єктивніпередумови для їхньогоаналізу.

>Однією ізглобальних проблемсучасностіє запитаннявійни й світу. Гонитваозброєньмаєколосальнінегативнінаслідки длясучасноголюдства.Воназбіднюєсвітовуекономіку,провокуєагресивнітенденції взовнішнійполітиці окремих держав,мілітаризуєдуховну культуру,політичнемислення.

>Важлива проблемавідставання урозвитку держав, щорозвиваються.

У рамкахсвітовогогосподарстваподіл роботиздійснюється таким чином, що занайбільшрозвинутими векономічномувідношенні державамизакріплена рольсвітовихпромисловихцентрів, в тієї годину як країни, щорозвиваютьсявиконують рольаграрно-сировинноїпериферії.Розвинені країнирізними методамиексплуатуютьприродні,трудовіресурсикраїн, щорозвиваються,перешкоджаютьстворенню у якихсамостійноїекономіки.Важливозазначити, щокритичним длялюдства вконтекстізагостренняглобальних проблем стало уже вушко 21століття.

2.Шляхи йможливостірішенняглобальних проблем

 

>Загостренняглобальнихсуперечностей таврувати порядокденнийзагальну для всіх проблемувиживаннялюдства.Різнимифахівцямивкладаєтьсярізнийзмістпоняттявиживання.Наприклад, подостаннімнерідкорозуміютьпритупленнясоціально-класовихконфліктів ізметоюподоланняядерноївійни чиекологічноїкатастрофи.Висловлюєтьсятакожсудження, щоконцентрація силвиживання тарозгортання їхнідій якщойтипоряд ізроздільноюздатністюсоціально-економічних,морально-етичнихконфліктів йпротиріч, котріповинніпоступововирішуватися нагуманістичнійоснові. Цесудженняближче до реальностейсуспільногорозвитку, йогооб'єктивним законам.Важливовідзначити, щосамепоняття ">виживання"стосовно долюдськогосуспільства незводиться лише дозбереженняоптимальнихфізичних йприродно-природних умівіснування людей. І в цьомусенсі масштабвиміріввиживанняприпускає:продовженнясуспільногопрогресу,подальшийрозвитокцивілізації;гіднеіснування всіхкраїн йнародів;гарантію природного права на життя, ірозвиток шкірногоіндивіда;пріоритет природного та природного початку наднауково-технічним компонентом.Основним ізпереліченихнапряміврозвиткує забезпеченнясоціальногопрогресулюдства. Таким чином,напрошуєтьсявисновок, що для оптимальноговирішенняглобальних проблемсучасногоетапусуспільногорозвиткунеобхіднідвігрупипередумов:науково-технічні йсоціально-політичні.Змістпершихполягає в забезпеченнюнауково-технічногопрогресу вмежах, необходимих длярегулювання природноприроднихпроцесів; одному - такимсоціально-політичних умів, котрідадутьможливість практичновирішуватиглобальніпроблеми.Найбільшповневирішенняглобальних проблемвимагає, очевидно,корінногоперетвореннясуспільнихвідносин вмасштабісвітовогоспівтовариства.

>Значить нанайближчийосяжнийперіодєдиним шляхомвирішенняглобальних проблемєрозгортаннявзаємовигідного, широкогоміжнародногоспівробітництва. Длявиробленнязагальноїстратегіївиживання, дляузгодженняактивноїдіяльностілюдства ізможливостямибіосферипланети, ізможливістюїїрозвитку будутьпотрібні,мабуть,неординарніполітичнірішення йакції.Цілкомможливо, щообставинипродиктуютьнеобхідність не лишествореннязагально планетарногоекономічногомеханізму,сукупнихдій таузгодження потреблюдства, а іперебудовивсьогопобуту, правилспівжиття.Життяможе статі болеесуворою,грубою йбідною.

>Вонавимагає не лишепоневірянь, а іобмеженнядійособистості надогодусуспільноїнеобхідності.Змінятьсявідносинивласності. У кожномувипадкупоняття ">приватноївласності" яквласності, ізякоюїївласникможеробити все, щойомузаманеться, - станіявниманахронізмом. І мибачимо, що уже тепер сус-пільствонакладаєрізніобмеження навикористанняприватноївласності в формах, якдержавна,акціонерна чикооперативнаформивласності.Тотальнийвідмову від всіх благнинішньоїцивілізаціїнеможливий, а системажорсткихзаборон,швидше на, недастьрезультатів.Лишеглибиннідуховні іматеріальніпроцесивсередині народного життязможутьдатиреальнийвихід ізкризи.Сподіватися набезболісністьподібного родупроцесів не доводитися, бо мова пропевну системуобмежень, просвідомепідпорядкуваннісвоєїіндивідуальностіпевноїсуспільноїнеобхідності,новими принципамиморальності.Іншими словаминеобхіднопереосмисленнявсієїсистемицінніснихорієнтацій й змінужиттєвих установок,зсувакцентів іззасобів життя,якими такдовго булизайняті люди прийшли націлі життя.Може бути,цівеликівипробування йпризведуть не дуже допреображеннябуття, а і духовногопреображення.

І тоді "глобальна катастрофа"обернеться незагибеллю людей, асходженням їхні нановийщабель.

>Особливістюсучасногоетапурозвиткулюдстває,зокрема,надзвичайнезагостренняглобальних проблем.Загостренняглобальних проблемстворилопринциповоновіумови длярозвиткулюдства,умовипостійної,реальноїзагрозижиттю на землі.

Уоб'єктивноїреальності ми маємосправу не ізсукупністю, а ізсистемоюглобальних проблем.Характерноюїїособливістює ті, що вонволодієнадзвичайноюскладністю йбагатофакторністю.

Іпроявляєтьсяце,перш на до того, щосутнісноюосновоюсистемиглобальнихсуперечностейєсоціальнівзаємозв'язки, щовизначаютьсяфундаментальнимизакономірностямисуспільногорозвитку.

Сутосоціальних йсутосоціоприроднихглобальних проблем немає.Всі смердотівисловлюють тих чиіншісторониєдиногопроцесусоціо природногорозвитку.Характерноюрисоюглобальних проблемсучасності,є ті, що смердоті,виникнувши ізсоціальних причин,ведуть донаслідків более, ніжсоціальним,зачіпаютьбіологічні тафізичніосновиіснуваннялюдини.

>Центральноюланкоюстратегіївирішенняглобальних проблемєрозвитоквсеосяжногоміжнародногоспівробітництва,об'єднаннярізноманітнихзусильвсьоголюдства. Отже, усвітової спільнотиіснуєоб'єктивнаможливістьзберегти собі й життя напланеті. Проблема полягає в тому - чизможе воно таскористатисяцієюможливістю?


Списоклітератури

1. Основиполітології:Підручник длявузів.-М.:ІТРК РСПП, 1997. - 480 з.

2.Радугин А.А. Філософія курслекцій. - До.:Вид-во "Центр", 1996.

3. БІС, М., 1998.

4. Ю.В.Ірхін, В.Д. Зотов:Політологія, "МАУП", 1999

>5.В.А. Мальцев. Основиполітології. М. 1997,стр.461

6.5ballov/

7.books.efaculty.riev.ua /

>глобальний проблемасучасністьекономічний природа

 


Схожі реферати:

Навігація