Реферати українською » Международные отношения » Міжнародна інвестиційна діяльність


Реферат Міжнародна інвестиційна діяльність

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки АРК

>РЕФЕРАТ

На тему: «Міжнародна інвестиційна діяльність»

Сімферополь, 2009


Запровадження

Інвестиції є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладених у об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у яких утворюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. До таких цінностям ставляться кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінних паперів, рухоме і нерухомого майна, майнових прав, які з авторського права, «ноу-хау», досвід минулого і інші інтелектуальні цінності, право користування землею та інші на природні ресурси.

Іноземні інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу зарубіжними власниками промисловість, сільському господарстві, транспорт інші галузі економіки: вивезення вітчизняного капіталу інших країнах. Експорт підприємницького капіталу ввозяться основному з допомогою монополіями філій чи дочірні підприємства там, зокрема у вигляді спільних підприємств із участю національного капіталу.

Світова економіка неспроможна успішно розвиватися без іноземних інвестицій. Багато країн світу активно інвестують свої гроші на що інших країнах, одержуючи певний прибуток і розвиваючи окремі галузі народного господарства цих країн.

Дуже важлива роль іноземних інвестицій нашій країні, оскільки складаються сприятливі умови з урахуванням отриманих кредитів оновлювати і розвивати всі необхідні галузі народного господарства, збільшити ефективність виробництва та випускатиме конкурентоспроможні товари.


1. Сутність і значення іноземних інвестицій у світовій економіці

Результати фундаментальних досліджень українських і зарубіжних провідних вчених однозначно свідчать, що згадані процеси економічного відновлення і зростання визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю й швидкістю їх здійснення. Понад те, дослідники фіксують, що інвестиційних накопичень і лобіювання відповідних матеріальних ресурсів у інвестуванні узагалі немає ніяких позитивних зрушень немає.

Без інвестицій неможливі сучасне створення капіталу, забезпечення конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх й наявність внутрішніх ринках. Процеси структурного і більш якісного відновлення світового товаровиробництва та інфраструктури відбуваються винятково шляхом і завдяки інвестування. Чиминтенсивней воно здійснюється, то швидше відбуваєтьсявоспроизводственний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкових перетворень.

Нині, як ніколи, багато країн світу поставлені перед об'єктивної необхідністю активізації інвестиційної діяльності створення конкурентоспроможних господарських систем, модернізацію устаткування та реконструкцію діючих структур, забезпечення диверсифікації капіталу напрямі соціально орієнтованих структурних перетворень.

Іноземні інвестиції стають однією з вирішальних чинників всієї економічної політики багатьох держав. Без них вдається швидко долати економічні кризи й виходити на рубежі економічного зростання, забезпечувати приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури, підвищення оплати праці рівня стимулювання його високої продуктивності та ринкової платоспроможності, виступає могутнім каталізатором загальноекономічного піднесення та прогресивних зрушень.

У стратегії інвестиційної діяльності є обгрунтований вибір напрямів інвестування - наскільки вона відповідатиме майбутнім національних інтересів певного держави. Реалізація довгострокові інвестиційні проектів, як відомо, формує перспективну макроекономічну структуру країни, зміни у внутрішньому (регіональному і галузевому) і зовнішньому розподілі праці, визначення відповідної ніші у світовій ринкової структурі.

Майбутнє економічного розвитку країн світу слід розглядати у тих й розвитку світової економіки. Локальні економіки країн поступово втрачають здібності саморозвитку, інтегруючись в загальне твердження планетарний економічний організм із універсальної системою регулювання.

Вже тепер на вирішальній ролі у світовій розвитку грають транснаціональні корпорації (ТНК) та інші потужні господарські структури.

Слід зазначити, що тепер активно формуються світові ринки замкнутого типу, що охоплює групи країн величезних регіонів світу. У тому числі - єдиний ринок ЄС, ринки країн американського континенту на чолі зі США можуть і більш Тихоокеанського басейну на чолі з Японією і Китаєм.

Отже, капітали переважно концентруються в економічно розвинених країн із високим продуктивністю праці. Саме сюди надходить і значної частини фінансового капіталу економічно відсталих країн, їх природних ресурсів немає і талантів.


2. Міжнародна інвестиційна діяльність

Економічна діяльність окремих суб'єктів господарювання і країни загалом значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Термін «інвестиції» походить від латинського слова, що означає вкладати. У найбільш широкої трактуванні міжнародними інвестиціями є інвестиції, реалізація яких передбачає взаємодія учасників, які належать різних державах (резидентів та нерезидентів стосовно конкретної країни). У вузькому значенні міжнародна інвестиція - це інвестиція до інших держав чи іноземна інвестиція. У кожному разі інвестиції є вкладення капіталу з наступного його збільшення. У цьому приріст капіталу має вистачати про те, щоб компенсувати інвестору відмови від використання наявних споживання нинішнього року періоді, винагородити його з ризик, відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому періоді.

Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестицій є отримувана від нього прибуток. Ці дві процесу - вкладення капіталу й одержання прибутку - можуть відбуватися в різної тимчасової послідовності. При послідовному протікання цих процесів прибуток виходить відразу після завершення інвестицій у повному обсязі. При паралельному їх протікання отримання прибутку можливо ще до завершення процесу інвестування. Приинтервальном протікання цих процесів між періодом завершення інвестицій й отримання прибутку проходить певний час.

Характеризуючи економічну сутність інвестицій, треба сказати, що у міжнародній практиці проводиться чітке різницю між переміщенням капіталу і іноземними інвестиціями.

Так, переміщення капіталу включає: платежі за операціями із зарубіжними партнерами, надання позик, придбань акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних компаній винятково з метою розміщення капіталу, диверсифікацію портфеля цінних паперів тощо. Тоді як, під іноземними інвестиціями ми розуміємо таке переміщення капіталу, яке має на меті встановлення контролю та участі у управлінні компанією країни, приймаючої капітал.

Міжнародні інвестиції – це спосіб розміщення фінансових ресурсів немає і інших економічних активів однієї країни у іншій країні для заощадження та примноження вартість цих активів.

Міжнародна інвестиційна діяльність – цей напрям зовнішньоекономічної діяльності,рационализирующее розподіл матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсів з єдиною метою відновлення технологічної структури громадського виробництва. Міжнародна інвестиційна діяльність як і підприємницької (прямі чи портфельні інвестиції), і у позичкової (позики, кредити, безплатна допомогу) формі заглиблена у вирішення глобальних (екологія, допомогу країн і ін.), регіональних чи національних (великі промислових об'єктів, розробка природних ресурсів, об'єкти соціального значення, ринкову інфраструктуру й т.д.) проблем. За останнє десятиліття міжнародна інвестиційна діяльність дедалі ширше охоплює область малого середнього підприємництва.

Міжнародна інвестиційна діяльність є сукупністю практичних дій суб'єктів по вкладанню інвестицій до інших держав. Вона перерозподіляє у просторі і часу ресурси між окремими суб'єктами і об'єктами різних країн. Зрозуміло, головним суб'єктом інвестиційної діяльності, є інвестор, бо це приймає рішення про вкладанні власних чизаемних матеріальних чи інтелектуальних цінностей на об'єкти інвестування. Розрізняють індивідуальних та інституційних інвесторів. Відмінності з-поміж них виявляється у масштабах керованих ними ресурсів, характері й методиках прийняття рішень.

Індивідуальний інвестор - це самостійне юридичне чи фізична особа, яке (без посередників) здійснює інвестиційного розвитку.

>Институциональний інвестор - це фінансовий посередник, який акумулює гроші індивідуальних інвесторів та здійснює спеціалізовану інвестиційного розвитку, зазвичай, на операціях із цінними паперами. До інституціональним інвесторам ставляться інвестиційні фонди й компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, і навіть банки.

Іноземне інвестування відбувається за наявності двох головних чинників: спонукальних мотивів й державного регулювання. Кожен процес вкладення коштів здійснюється розвивається в специфічних та значною мірою неповторних внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних і розширення політичних умовах.

Домінуючою характерною рисою, визначальною вид інвестицій є мотивація інвестора. Проявом довгострокового інтересу іноземного інвестора до підприємства, де він може отримати значний голос у структурі управління ним, є прямі іноземні інвестиції.

До портфельним інвестиціям відносять вкладення акції, облігації та інші цінних паперів для одержання прибутку (спекуляції).

2.1 Прямі іноземні інвестиції

міжнародний іноземний портфельний інвестиція

Прямі іноземні інвестиції – це вид міжнародної інвестиційної діяльності, зі метою придбання резидентом однієї країни (прямим інвестором) стійкого і довгострокового впливу діяльність підприємства, що є резидентом в іншій країні (підприємство пряме інвестування).

До прямим іноземних інвестицій ставляться: вклади компаніями власного капіталу по закордонах для створення філій чи придбання частини акцій дочірніх і асоційованих компаній; реінвестування прибутку чи, точніше, не перекладена прямому інвестора і не розподілена як дивіденди частина прямого інвестора в сумарних доходах підприємства, використана на оплату майбутніх угод між інвестором, і підприємством;внутрекорпорационние переклади капіталу формі кредитів і позик між прямим інвестором, з одного сторони, і філіями, дочірніми і асоційованими компаніями з іншого.

Такий класифікації іноземних інвестицій вимагає система національних рахунків ООН, які поки що що не країни дотримуються рекомендацій

У світі майже залишилося країн, не утягнутих у процеси міжнародного інвестиційного співробітництва. Вже стала аксіомою думка, що стійке економічного розвитку вимагає ефективного участі у світогосподарських процесах потоків капіталу, особливо без активного використання переваг від залучення прямих іноземних інвестицій.

2.2Портфельние міжнародні інвестиції

>Портфельние міжнародні інвестиції – це капіталовкладення в іноземні пайові і боргові цінних паперів для одержання доходу, але не матимуть права реального контролю за об'єктом інвестування

Слід звернути увагу до кілька моментів у тому визначенні. По-перше термін «міжнародні» акцентує у тому обставині, що рух капіталів відбувається, як у вигляді іноземних інвестицій (коли інвестують резиденти), і іноземних інвестицій (коли інвестують нерезиденти). По-друге, вкладення в іноземні цінні папери межах підприємницького капіталу стосується лише пайових цінних паперів. По-третє, портфельні інвестиції базуються переважно у приватному підприємницькому капіталі, хоча держави нерідко купують іноземні цінних паперів.. міжнародні портфельні інвестиції класифікуються з їхньої відображенню у платіжного балансу як вкладення національні цінних паперів на: акціонерні цінних паперів, є грошовими документами, які підтверджують право інвестора на частина капіталу підприємства, боргові цінних паперів, є грошовими документами, які підтверджують право кредитора настяжение боргу здебитора(ети цінних паперів може мати різноманітні форми: облігації, казначейські векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти тощо.) трохи окремо стоять такі цінних паперів як фінансові деривативи, які представляють похідні грошові інструменти торгівлі фінансовими ризиками. Вони свідчить про праві власника паперів продаж чи купівлю первинних цінних паперів з передачею фінансового ризику.


Висновки

Результати фундаментальних досліджень українських і закордонних вчених однозначно свідчать, що згадані процеси економічного відновлення і зростання визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю й швидкістю їх здійснення. Понад те, дослідники фіксують, що інвестиційних накопичень і лобіювання відповідних матеріальних ресурсів у інвестуванні узагалі немає ніяких позитивних зрушень немає.

Міжнародна інвестиційна діяльність – цей напрям зовнішньоекономічної діяльності,рационализирующее розподіл матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсів із єдиною метою відновлення технологічної структури громадського виробництва. Міжнародна інвестиційна діяльність як і підприємницької (прямі чи портфельні інвестиції), і у позичкової (позики, кредити, безплатна допомогу) формі заглиблена у вирішення глобальних (екологія, допомогу країн і ін.), регіональних чи національних (великі промислових об'єктів, розробка природних ресурсів, об'єкти соціального значення, ринкову інфраструктуру й т.д.) проблем. За останнє десятиліття міжнародна інвестиційна діяльність дедалі ширше охоплює область малого середнього підприємництва

Прямі іноземні інвестиції – це вид міжнародної інвестиційної діяльності, зі метою придбання резидентом однієї країни (прямим інвестором) стійкого і довгострокового впливу діяльність підприємства, що є резидентом в іншій країні (підприємство пряме інвестування).

>Портфельние міжнародні інвестиції – це капіталовкладення в іноземні пайові і боргові цінних паперів для одержання доходу, але не матимуть права реального контролю за об'єктом інвестування


Література

 

1.ОдягайлоБ.М.Мiжнароднаекономiка:Навч.посiб. –2-ге вид.,випр. ідоп. – До.:Знання,2006. – 407 з.

2.5ballov/referats/preview/79317/8

3. Міжнародна інвестиційна діяльністьlib.mabico/1007.html


Схожі реферати:

Навігація