Реферати українською » Международные отношения » Венчурний бізнес в Європі та Його адаптація до українських умов


Реферат Венчурний бізнес в Європі та Його адаптація до українських умов

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ВСТУП

>Актуальність тими.Наразі одним з дійовихвиправданихмеханізміввпровадженнявисокотехнологічнихінноваційнихпроектівєвенчурнепідприємництво. За умівінтенсивногонауково-технічногорозвитку йприватніпідприємці, котрібезпосередньоєініціаторами новихпроектів, йвеликіпромисловікомпанії, й державачіткоусвідомлюють, щовідмова відінвестування вінноваційну сферупризведе дозначногоуповільненнясоціально-економічногорозвитку. Томуслідстворюватитакіекономічнімеханізми, котрі б, із одного боці,сприяливпровадженню увиробництвоновітніхдосягнень НТП, а ізіншого боці, дозволили бзвести домінімумуфінансовийризик окремихінвесторів. Насьогодні такимефективниммеханізмом, якцепідтверджуєсвітова практика,євенчурнепідприємництво.

>Досліджуючивенчурнийбізнес вкраїнахЄвропислідзакцентуватиувагу на йогопристосуванні до українських умів,тобтозосередитись на тихийпитаннях, котрієповністю чибільшоюміроюнедослідженими. як правилоце –розробкапланів,проектів, моделей чистратегійщодоудосконаленняекономікизадлярозвитку венчурногобізнесу в стране;розвитокнауково-технічногопрогресу тавпровадженняновітніхдосягнень науки йтехніки увиробництво в Україні,спричиненівенчурнимфінансуванням;розвиток венчурногобізнесу в Україні;сприятливістьекономіки длязалучення венчурногокапіталу;інвестиційніможливості країни;можливостістворенняінфраструктуривенчурнихфондів;оцінка перспектив таможливостей країнищодоучасті у венчурномубізнесі; >створення умів длявпровадженнямеханізмупоєднанняінвесторів ізвенчурнимипідприємцями;розробкаефективногомеханізму порядкуутворення тавикористаннякоштів венчурного фонду;розробканормативно-правовоїбази, котра брегламентувалаправовівідносини у сфері венчурногоінвестування тощо.

>Даноюпроблематикоюзаймаютьсятаківідомівітчизняні тазарубіжнідослідники як:Азеєв А.А., АнтонюкЛ.Л., АренсУ.Ф.,АррендондоЛені, АртамоновГ.Т., БланкІ.А., Бове До.,Бузова М.М., Бурлака Р. М., ВійтС.М.,Дагаєв А.А.,Дворак І.,КузнєцоваІ.С.,КутраньК.В.,Матієнко В.М., МикитюкО.П.,Москвін З.,Наумець І., Омельченко А.В., Павлишин П.,Поручник А.М.,Чернадчук В.Д.,Чорнїєнко А.,Шклярук З.,ЩукінО.І. таінші.

Принаписанні роботивикористовувалисьматеріали зекономічнихжурналів,часописів,монографій, атакож газети таінтернет-ресурси.

Наосновіактуальностіданої тимислідсформулювати мітку, заподіяння,об’єкт й предметдослідження.

Метадослідження –знайтишляхирозвитку венчурногобізнесу в Україні;зважитиусі "за" й ">проти"щододіяльностівенчурнихпідприємств ізурахуваннямзарубіжногодосвіду;запропонувативласні ідеїщодофункціонування венчурногобізнесу в Україні, атакожвизначитипозитивні танегативністорониданого видудіяльності.

Доосновнихзавданьслідвіднестинаступні:

-аналіззначення,ролі,функцій таособливостей венчурногобізнесу;

-дослідженнявенчурноїдіяльності врізнихкраїнахЄвропи та в світі;

- характеристикафінансовоїдіяльностівенчурнихпідприємств;

-визначеннявпливу венчурногобізнесу нарізнісферигосподарського життя;

-дослідженняможливостей ташляхіврозвитку венчурногобізнесу в Україні;

-аналізролі венчурногобізнесу вінформаційній таінноваційній сферах;

-визначенняучасті таролі держави упідтримцівенчурнихпідприємств;

-аналізетапіввстановленнявенчурноїіндустрії в світі;

-виявленняпозитивних танегативних рис венчурногобізнесу;

-визначеннямеханізмівінвестування наринкуціннихпаперів;

-оцінкаступенівризику приздійсненні венчурногоінвестування;

-визначеннядіяльностіінституціональнихінвесторів тафінансовихпосередників;

-здійсненняпорівняльногоаналізуфакторіввпливу венчурногобізнесу наекономікукраїнЄвропи;

-оцінкаможливості таподальшогорозвиткуданого видудіяльності,застосувавшивласніпропозиції,аргументи тапідтвердженіфакти;

-доведеннядоцільності танеобхідностіздійсненнявенчурноїдіяльності тощо.

>Об’єктомдослідженнявиступає видбізнесу,орієнтований напрактичневикористаннятехнічних новинок,результатівнауковихдосягнень, атакож ноу-хау,ще невипробуваних напрактиці.

Предметдослідженнявключаємеханізмиадаптації венчурногобізнесу до українських умів.

Дляпоставленої мети тазавдань вроботі було бвикористано рядметодівдослідження, до якіслідвіднестинаступні:аналіз,спостереження, синтез,експеримент,узагальнення,систематизація такласифікація.

>Наукова новизнаполягає у:систематизаціїінформаціїщододіяльностіінституціональнихінвесторів, Якапов’язана зпоняттямризику тавиявленніособливостей венчурногоінвестування США,Європі та Україні;виявленні новихринків венчурногокапіталу;виникненні новихпредметів татоварівспоживаннязавдякивкладенню венчурногокапіталу;дослідженні нових форм венчурногобізнесу;винайденніметодів, щосприяютьскороченнюризиків тощо.

>Практичнезастосуванняодержаних вроботірезультатівпередбачаєнаступне: наосновіпроведенихдосліджень було бвизначеноосновніпроблеми таперешкоди, щостримуютьрозвиток венчурногокапіталовкладення в Україні, атакожзапропоновановласнішляхирозвитку венчурногопідприємництва істимулюваннявиробництвависокотехнологічної,конкурентоспроможної таякісноїпродукції.Також було бзапропоновановласну модельрозподілуджерелчистоїенергії вмайбутньому.

Я рекомендуювзяти доувагиусірезультатидосліджень,оцінитизапропоновані ідеї,проаналізувати їхнього тапобудуватимоделі, котрі бдопомоглизнайтишляхишвидкогопристосування венчурногобізнесу до українських умів.Також, рекомендуюпроводитиподальшідослідження наосновімоїхдосліджень.

>Охарактеризуємо коротко, про щойдеться восновнихрозділахдипломної роботи.

Урозділі 1розкрито суть тазначення венчурногобізнесу,визначено заподій йоговиникнення,виділеноосновніфункції венчурногобізнесу, охарактеризованеосновніпоняття, щостосуютьсяданого видубізнесу,визначено структуру венчурного фонду,визначеноосновніспособифінансуваннявенчурнихпідприємств,здійсненооцінкуризиківвенчурнихпроектів,визначеносекториринкуінформаційнихпродуктів тапослуг.

Урозділі 2дослідженоосновніетапивстановленнявенчурноїіндустрії в світі,виявленомісцевиникнення венчурногобізнесу,визначено рядкомпаній, щозаймаютьсявенчурноюдіяльністю,дослідженошляхирозвитку венчурногобізнесу вЄвропі,визначеноумови таджерела венчурногофінансування, проведенодослідженнящодовенчурноїдіяльності та венчурногофінансування в окремихкраїнахЄвропи,здійсненоаналізграфічногоматеріалу,виявленонегативнічинники, щостримуютьвенчурнуіндустрію,здійсненопорівняльнийаналіз таспівставленняданих вокремовзятихкраїнах.

Урозділі 3визначеноумови дляформуванняінвестиційногоклімату в Україні,визначеноісторичніфакториінвестиційноїпривабливості України,виокремленопідходищодоформування венчурногобізнесу в Україні,проаналізованоосновніпоказникирозвиткуінвестиційнихфондів,досліджено рольвенчурнихкомпаній в Україні,визначено структуру портфеляціннихпаперіввенчурнихінститутівспільногоінвестування та їхнідинаміку,визначеноможливостівітчизняноїекономікищодовенчурнихінвестицій задопомогоюдосвідузарубіжнихкраїн,визначеноосновнішляхивдосконалення венчурногобізнесу в Україні,проаналізованосучасний станвітчизняногоринку венчурногокапіталу,визначенопереваги танедолікиджерелфінансування,визначеноекономічнуцінність венчурногокапіталу тазапропоновановласнішляхищодовдосконалення таадаптації венчурногобізнесу до українських умів, атакожзапропоновановласну модельрозподілуджерелчистоїенергії.

>венчурнийбізнесінвестуванняризик


>РОЗДІЛ 1.СУТЬ,ФУНКЦІЇ ТАОСОБЛИВОСТІВЕНЧУРНОГОБІЗНЕСУ

1.1Поняття та роль венчурногобізнесу

>Венчурнийбізнес (від анг.venture -ризикований) -ризикованийнауково-технічний читехнологічнийбізнес.Венчурнийбізнесєпохідним від науки,фундаментальної йприкладної, йз'явився на світло яквимогаекономічногорозвитку яквідсутнього ланкиміжнаукою йвиробництвом.

>Сформувавсявінвперше всучасномувигляді вСиліконовійдолині США, йзвідтипоступовопоширився ізнаціональнимивідмінностями по усімрозвиненим й великимкраїнам, щорозвиваються (Китай,Індія,Бразилія таінші).

>Венчурнийбізнес (коротко -венчур)маєособливезначення в процесівстворенняефективної йконкурентоспроможної Сучасноїекономіки.

>Високітехнології, щостворюються набазівенчура,дозволяють стране із ">наздоганяючоюекономікою" наблизитись в доступному дляоглядумайбутньому іздушовим доходом дорозвиненихкраїн світу. Так,наприклад, НоваЗеландія,країна ізнайрозвиненішим в світісільськимгосподарством,залишається внижнійчастині спискурозвиненихкраїн світу за ВВП на свою душу населення. У тієї ж годинуСінгапур,якийзумівпоставити у собі нависокомурівніінноваційнийвенчурнийбізнес,порівнявся по цьомупоказнику ізпередовимикраїнами світу.

>Місіюствореннякластеріввисокихтехнологій йвиконуєвенчурнийінноваційнийбізнес.Венчурнийбізнесєпровідноюкреативноючастиноюхвильовогоінноваційногопроцесу, так бімовити йогосистемним ядром.

>Розвиненийвенчурнийтехнологічнийбізнесє тімбазовим секторомпостіндустріальної йновоїекономік,якийвизначаєздатність країниутримуватиконкурентоспроможнісвітовіпозиції впередовихтехнологіях.

>Венчурнимбізнесомзаймаютьсясамостійніфірми, котріспеціалізуються надослідженнях,конструкторськихрозробках тастворенні новихпродуктів.Ціфірмидіють у сферідосліджень наетапізростанняринку ізмаксимальноюактивністю.Фірми неприбуткові.Вони незаймаютьсябезпосередньовиробництвом, апередаютьрезультатисвоїхдосліджень длявпровадження увиробництвоіншимфірмам.Створеннявенчурноїкомпаніїпередбачаєнаявність таких умів:

•наявністьінноваційнихідей;

• потребасуспільства йпідприємців устворенні новоговиробництва;

•наявністьризиковогокапіталу дляфінансування НДР.

>Венчурнийбізнесвиконуєтакіфункції:

-впровадженняризиковихпроектів дляодержанняприбутків,підприємницького тазасновницькогодоходів шляхоморганізаціїкомпанії, щозаймаєтьсявпровадженнямнововведень йподальшимїхнімрозвитком;

-прискоренняінноваційногорозвитку;

-здатністьвивестиекономіку країни навищийрівень;

- забезпеченняпроривувітчизнянихтехнологій насвітові ринки тощо.

>Венчурнафірма —дрібна чисередняінвестиційнафірма,зайнятанауковимидослідженнями,інженернимирозробками та їхнікредитуванням.Вловлюючи йфінансуючинові ідеї,венчурнафірмадопомагає великимкомпаніямрозроблятиновітнінапряминауково-технічногопрогресу.Операції, щопроводяться такимифірмами, (>венчурніоперації),характеризуютьсяпідвищеноюміроюризику [25].

>Венчурніфонди —цеспеціалізованіфінансовіінститути,створені для роботи взонінайбільшогоризику,внаслідок чого їхніінвестиціїєнайдорожчими, чого не можнасказати проспільнеінвестування, якуніколи не було борієнтоване нависокийдохід йзначнийризик.

>Венчурніфонди -ценайбільшперспективнийнапрямоксередінститутівспільногоінвестування.

>Головне заподіяння венчурного фонду -залучитикошти відінвесторів йспрямувати їхні нависокоприбутковийбізнес,наприклад, шляхомкупівліціннихпаперів підприємства. При цьомуакціїкупуються не так навідкритомуринку, а шляхом їхньогоприватноїкупівлі увласників. Черездеякий годинувенчурний фондпродаєакції, котрі сильновиросли вціні,стратегічномуінвестору тарозподіляєотриманийдохід від їхніреалізаціїсередучасників фонду.Враховуючи, як багато в нашій страненедооціненихпідприємств, недоладноуявити, котрідоходиможе принеститакеінвестування.

Хоча,якщопридивитисяуважніше до відома нашихвенчурнихфондів, можнапобачити, щозаробляють смердоті ажніяк нецим.Понад 70% їхнівкладень -цебудівництво.Завдякиподатковимпільгам,якимикористуютьсявенчурніфонди,забудовники таінвесториможутьнепоганозаощадити.Враховуючи тієї факт, що держава необмежуєвенчурніфонди ані закількістюучасників, ані поінструментахвкладень,венчуричудовопідходять дляінвестуваннякоштів убудівництвожитла - смердотіпозбавляютьзабудовника віднеобхідностіплатитиподаток ізприбутку, щозбільшуєрентабельність його роботи [24].

Сутьсхеми така:забудовникзаздалегідьформує колоінвесторів йстворює із нимивенчурний фонд,продавшиїм своїсертифікати.Потімвенчурний фонднаправляєвиручені від продажсертифікатівгрошізабудовникові.Післязакінченнябудівельнихробітвінпередаєготовіспорудиінвесторам уподатковомузвіті. титану ж, у своючергу,продаютьнерухомість йотримуютьгроші. А сам фондпродовжуєіснувати і далі, невиплачуючиподатки у скарбницю.

>Адже, за законом, усіподаткивін виненвиплатити лише уразізакриття.

>Крім того,венчурніфондидаютьможливість:інвестуватикошти за кордон;реалізовувативексельнісхеми;отримуватикредити под заставуактивів.

>Усімцимвдалокористуютьсярізні ">оптимізатори". При цьомуреальнихінвесторів, охочихзаробити черезвенчурний фонд, а чи не простоухилитись відподатків,досить мало [33,с.206].

>Якщовідкинутиоптимізаторськісхеми, то можнаконстатувати, що укра-їнськівенчуринайбільшеприваблює:ритейл;виробництво хай-текпродукції;програмне забезпечення;машинобудування.

Структуру венчурного фонду можнапредставити задопомогоюнаступноїсхеми.

>Рис.1.1. Схемаструктуризагального фонду венчурногокапіталу

>Запропонована схемадієпереважно США тадеякихкраїнахЄвропи,зокремаЇзраїлі.

Для забезпеченнявисокоїприбутковостівенчурніфондиповиннівибратинайменшконкурентнівидибізнесу - нимистають підприємства ізвиробництвомнаукомісткоїпродукції.Головнаперевага такихпідприємств -інтелектуальнаскладова. Знанняприносятьзначнобільшийекономічнийефект, ніжматеріальніресурси,аджевидобуток йтранспортуванняостанніхвимагаєзначнихвитрат. Вісьчомуінвестиції в хай-текзручні йдоситьшвидкоприносятьприбуток.

>Такаінвестиційна діяльністьтриває від двох років доп'яти, й годиноюможе принести врезультаті до 300%річнихприбутку. Алі не можназабувати прозначення самого слова ">венчур". Застатистикою,лише 40-45%ризиковихвкладеньзакінчуютьсявдало.Інші - чи неприносятьніякого прибутку, чинаносятьзбитокінвесторам.

Однакпільговеоподаткування йповна свободавкладеньробитьцейбізнесдужепривабливим. Не вартозабувати, що вЄвропі та СШАвенчурніфондиприносятьінвесторамимільярднідоходи.Щоправда, наЗаходівкладатикошти увенчурніфонди дозволено не лишефізособам, але й йпенсійним фондам. В Українівенчурніфонди болееризиковані,однакможливостей для великогозаробіткунабагато понад.

>Значення венчурногобізнесуполягає до того, щовін:

1)привів достворення новихжиттєздатнихгосподарськиходиниць, котрівпливають протягом усьоготрадиційну структуруведеннянауковихдосліджень, йвикликавструктурнізміни всуспільномувиробництвікраїн;

>2)сприявтехнічномупереозброєннютрадиційнихгалузейвиробництва;

3)спонукаввеликікорпорації довдосконаленняпринципівуправління таорганізаційних структур;

4)змінивпогляд на абипостійнуперевагу великихкорпорацій вдослідницькійдіяльності;

5) показавши, щоорієнтація надовгостроковіцілівимагаєстворенняспеціальноїкредитно-фінансовоїсистеми увигляді венчурногокапіталу;

6)збільшивзайнятістьвисококваліфікованихфахівців;

7)сприятливовплинув нарозвитокзаконодавчоїбази із проблемпідтримкинауковихдосліджень.

>Венчурнийбізнесздійснюєтьсязавдякидіяльностівенчурнихпідприємств, про що ййтиметься далі.

>Венчурнийбізнес недаєстовідсотковоїгарантіїприбутку вбізнесі.Венчурніінвестиціїможуть принести якколосальнийдохід, то йколосальнийзбиток.Втім, накористь венчурногобізнесусвідчить тієї факт, щовінзначноюміроювплинув назростанняекономікиЄвропи й Америки, й негараздсхильнийекономічнійкризі, яктрадиційнівидибізнесу. У годину й на Українівідбуваєтьсяформуваннясприятливих умів длярозвитку венчурногопідприємництва й венчурногобізнесу [86,с.6-8].

>Венчурніінвестиціїнебезпечнішевкладати у ужефункціонуюче тазростаючепідприємство, так як смердотіпов'язані ізнаступнимиосновнимиризиками:

-існуєвисокийступіньтехнічноїневизначеності устворенні продукту;

-технологічнодосконалий продуктможе невідповідатиринковомупопиту;

- неврахованібудь-якіринковіфактори приформулюваннібізнес ідеї;

-відсутнійчіткий план йпрограмадійщодореалізації венчурного проекту.

>Такіризикивиправдовуються тім, щореалізаціяінноваційного проекту, щоєоб'єктомвенчурнихінвестицій,спочаткуоцінюється яквисокоприбуткове.Сутність венчурногобізнесу яквисокоризикованої йпотенційновисокоприбутковоїдіяльностівизначаєнаступніособливості йогофункціонування:

-обєктомкапіталовкладеньєризикованівенчурніпроекти;

-здійснюєтьсяпортфельнеуправліннякапіталом;

-основначастинавенчурнихінвестиційвкладається встатутнийкапіталвенчурнихкомпаній;

-венчурнийінвесторбереактивну доля вуправлінніінноваційним проектом чи,принаймні,забезпечуєсобі надійна контроль;

-реалізуєтьсягнучкиймеханізмузгодженняінтересівінвесторів йменеджерівзалежні відетапурозвитку венчурного проекту;

-спочаткувизначаєтьсяспосібвиходуінвестора із венчурногобізнесу уфазізрілості проекту.

Таким чином,венчурнийбізнесвзаємнопривабливий як длявенчурнихпідприємців, котріотримуютьдодатковийкапітал длярозвитку йрозширеннякомпанії, то й длявенчурнихінвесторів, для які при правильномувиборіоб'єктаінвестуваннякінцевийфінансовий результатістотноперевищуєпотенційнийризик [89,с.3-10].

1.2Фінансова діяльністьвенчурнихпідприємств таметодиоцінкивенчурнихпроектів

>Венчурнеінвестуваннязначнопосилилось у 2010 р.Кількістьугодзросла з 687 (2009 р.) до 731 у 2010 р.

>Розглянемо догоди,укладенівенчурнимикапіталістами за секторамиекономіки задопомогоюнижчеподаноїдіаграми (>рис.1.2.).

>Рис.1.2. Кількістьугодвенчурнихкапіталістів за секторами [74]

>Існує дваспособипроводитифінансуваннядіяльності підприємства –прямефінансування йборгове.

>Борговефінансування –цекредитибанків,випускоблігацій.

>Прямефінансуванняздійснюється, колиінвестор вноситикошти чиіншемайно встатутнийкапітал підприємства чикупуєакції цого підприємства й, таким чином,одержує декларація прочастку вмайбутніхприбутках (>дивіденди). Розмірчасткивизначаєтьсявеличиноювнеску встатутнийкапітал чикількістюпридбанихакцій.

>Інвесторомвенчурнихфондівможуть бути:

-комерційні банки, котрінасампередзацікавлені взниженнісвоїхкредитнихризиків;

-інвестиційні банки -цеінвестиційніінститути, щозаймаютьсярозміщенням новихвипусківціннихпаперів;правильнішевважатиінвестиційний банк неінвестором, афінансовимпосередником;

-торгові банки, щомаютьзначнийкапітал, щодозволяєїмздобуватицінніпапери задля перепродаж, але й й якоб'єктінвестицій;

-інвестиційніфонди.Існуєбезлічрізнихорганізаційно-правових формінвестиційнихфондів.Прийнятовиділятидвіосновнікатегоріїінвестиційнихфондів:відкриті йзакриті.

-стратегічніінвестори -прагнутьпридбативеликіпакетиакцій,фаховорозбираються вспецифіці роботипідприємствінвестованих,втручаються воперативнекерування ними.

-венчурнікапіталісти йвенчурніфонди -прагнутьпридбатизначнучастку впідприємстві (20-40%).

>Досвідрозвинутихекономічнихкраїн уперіодипромислового спаду, щостикалися із проблемами,аналогічнимининішнімвітчизняним,свідчить, щовенчурніфондиможутьслужити одним ізефективнихзасобівподоланнядефіциту йдорожнечіінвестиційнихресурсів [66,с.65].

>ВенчурніфондиЗахідноїЄвропиінвестують векономікурегіону понад 6,5 млрд.доларів нарік. Алі, навідміну відамериканських,європейськіфондиризиковогофінансуванняволіютьвкладатикошти надпочатковий, а й у ужезрілий, що доброзарекомендував собі,бізнес.

>Головнавідмінністьвенчурнихфондів відіншихінституційнихінвесторівполягає до того, що Першіінвестуютькошти шляхомпридбанняакційпідприємств, яких смердотіінвестують.Більшістьфондівстворюється наперіод 7-10 років. Позавершенні цогоперіоду фондреалізує усіпридбанікорпоративніцінніпапери йліквідується. Томувенчурніфондизацікавлені увисокомукотируванніакційпідприємства-реципієнта.

>Інвесторготовий нестивеликіризики, томувенчурним фондампотрібнонабагато понад години дляприйняттярішень, як правило, не меншепівроку.

>Основноюпроблемою венчурногобізнесуєвисокийступіньризику приздійсненні венчурного проекту. Передздійсненням проектунеобхіднооцінитиможливіінноваційнівтрати.

>Фінансовівитрати напроведеннятехнічнихзаходів,часовийрозривміжвпровадженнямнововведень йодержаннямкорисного результату, атакожімовірністьвтрат віднововведеньвимагаютьоцінкиризикуінноваційнихрішень. При цьомувиникаєнеобхідністьчіткогорозмежуванняочікуванихзбитків, що векономічнійпрактиці незнаходитьналежноїуваги.

>Є великакількістьфакторів, щовпливають наформуванняінноваційнихризиків.Найголовнішими із нихщодо венчурногоінвестуванняєнаступні:зовнішнійризик,ризикстабільностіпартнерства,банківськийризик,ризикстабільногопостачання,ризикзміниподаткової політики,ризикзміни бюджетнихвідрахувань,ризикпідрядного партнерства,ринковийризик,ризикзменшенняпопиту,ризикнадлишку,ризикскороченняфінансування тощо.

>Поряд ззовнішніми чинникамиінноваційнихризиківпомітнийвпливроблятьспецифічнівнутрішніумови, щоперешкоджаютьрозвиткуінноваційноїдіяльності йпідвищуютьступіньризикунововведень нарівніпідприємств. Цестосуєтьсянасампередвитокукадрів зсферинауково-технічноїдіяльності замежі країни. разом із тім очевиднанеспроможністьпідприємств усправіпідготовкименеджерів йвиконавців вобластіінновацій.

>Кріміснуваннясамостійнихризиковихфірмвеликікорпорації самстворюють усвоїйструктуріспеціальніпідрозділи,призначені длядобору йфінансуванняцікавихідей,освоєнняновітніхтехнологій,пропонованих якнезалежнимималиминаукомісткимифірмами, то йспівробітникамисамоїкорпорації. Таким чином,характерним урозвиткукорпораційризиковогофінансування сталоформуванняцілкомналежнихїмризиковихфірм.

>Створюванітимчасові, автономнокерованіспеціалізованіпідрозділиназивають ">внутрішнімивенчурами". Приуспішнійдіяльності ">внутрішньоговенчура"вінстає одним ізвиробничихпідрозділівкорпорації, а йогопродукціяреалізується засформованими укорпорації каналамизбуту.

>Необхідно матір наувазі, щофінансуваннякомпаній, якізнаходяться настадії ">розширення",тобто ужеіснуючого йфункціонуючогобізнесу,потребуєрозрахункуїхньоївартості. Для цоговикористовуються дваосновнихметодиоцінкипервісноївартостікомпанії. перший -заснований наоцінцівартостіактивів чичистихактивів. Інший - нарозмірірічного обороту чиобсягупродажів.Розрахунокпервісноївартостінеобхідний длявизначенняструктури догоди. Зогляду тих, що впереважнійбільшостівипадків, припервинномуінвестуваннівенчурнийкапіталістпретендує наконтрольний пакетакцій,обсягнаданихінвестиційповинний бутипропорційнийпопереднійоцінцівартостікомпанії [8,с.103].

>Кожневенчурнепідприємствоздійснюєоцінкувенчурнихпроектів задопомогоюпевнихметодів.

Уумовахпринциповихзрушень вскладі тахарактеріінформаційного,технологічного таінституційного базисугосподарських структур,гостропостаютьпроблеми розробки новихметодівкерування тареалізаціїсистемизаходів,спрямованого наопанування новихвидівпродукції (>продуктовіінновації),вдосконалення чистворення новихвиробничихтехнологій (>технологічніінновації),створення таформування умів, котрі бзабезпечилизміцненняринковихпозицій, умів доступу доінформаційних,матеріальнихресурсів, до тогочислірозробку новихметодів таінструментівактивізаціїінноваційноїдіяльності тавиборузасобівдосягненняцілей таметодівоцінкирезультативностівенчурнихпроектів.

>Головна позначка венчурногофінансуванняінноваційнихпроектівзводиться доти, щогрошовікошти однихпідприємницьких структур таінтелектуальніможливостііншихоб’єднуються у реальномусекторіекономіки у тому,щоб принестиновійкомпаніїприбутки.

Рольінвестора вуспішномурозвиткупроінвестованоїкомпанії необмежуєтьсялишесвоєчаснимфінансуванням, авключаєодночасноінвестуваннявласногодосвідуведеннябізнесу таділовихзв’язків, котрісприяютьрозширеннюдіяльностікомпанії,появі новихконтактів,партнерів таринківзбуту. Ос-кількивирішальна рольуспішності венчурного проектуналежить не скільки ідеї, котралежить воснові продукту читехнології, стількиякостіуправління проектом,тож венчурногокапіталіста меншецікавлятьтонкощінаукової ідеї, при цьомувінприділяєзначнуувагудетальнійоцінціпотенційнихможливостейкапіталізаціїцієї ідеї таорганізаційнихздібностейкерівника тауправлінського персоналукомпанії.

Метаекспертизиінноваційного венчурного проектуполягає воцінцінаукового татехнічногорівня проекту,можливостей йоговиконання таефективності,наслідків йогореалізації.

>Експертиза венчурного проектуґрунтується за принципами:

-системністьорганізаціїекспертної роботи таєдностіїїнормативно-методологічного забезпечення;

-незалежність та правовазахищеністьучасниківекспертногопроцесу, їхньогокомпетентність тазаінтересованість вотриманніоб’єктивнихрезультатів;

-наукова таекономічнаобґрунтованістьекспертнихоцінок, їхньогоорієнтацію насвітовийрівеньрозвитку науки татехніки, норм та правилтехногенної йекологічної безпеки,вимогстандартів йміжнароднихугод;

-об’єктивністьсприйманихрішень за результатамиекспертизи.

>Сучасніметодиоцінкиінвестиційнихпроектівбазуються наприпущенні, щоінвестиційний проектрозробляється,базуючись націлкомвизначенихприпущенняхщодокапітальних тапоточнихвитрат,обсягівреалізаціїзробленоїпродукції,цін натовари,часових рамок проекту.Незалежно відякості йобґрунтованостіцихприпущеньмайбутнійрозвитокподій,пов’язаних ізреалізацією проекту,завждинеоднозначний. Цеосновнааксіомабудь-якоїінвестиційноїдіяльності. Узв’язку ізцим, практикаінвестиційногопроектуваннярозглядає,середіншого,аспектиневизначеності таризику.

>Середнайбільшрозповсюдженихметодіваналізуінвестиційнихпроектів можнавиділититакі: методкоригуваннянорми дисконту,аналізчутливостікритеріївефективності, методсценаріїв, метод Монте-Карло,аналізймовірнихрозподілівпотоківплатежів, дереварішень таінші.

>Складністьзастосуваннябільшостістандартнихметодіваналізуінвестиційнихпроектів дляаналізувенчурнихінноваційнихпроектівполягає у бовенчурнікапіталістимаютьсправу понад ізідеями, ніж ізконкретними цифрами. Таким чином, докількісногоаналізу венчурного проектунеобхідновизначити,перш на, чи якщо проектвзагаліефективним [4,с.79].

Одним ізнайпрогресивнішихметодіваналізуінвестиційнихпроектівєквантово-економічнийаналіз (>КЕА).КЕА –новітняметодологія прогнозу, щодозволяє не лишеінтуїтивнопередчувати, азаздалегідьпередбачати, йвизначати тихпроекти йкомпанії, щонеефективні й не будуть матіруспіху.КЕА не лишевирізняєприреченіпроекти, але йвиявляє причину, ізякоїпочинанняприречене, йдозволяєвибратиприйом, щоможевиправитиситуацію.

>Основноювідмінністю широковикористовуванихметодіваналізуінвестиційнихпроектів відКЕАє ті, що смердотізосереджені нааналізі окремихпараметрів, що недаєзмогуотриматицілісну картинумайбутньогорозвиткубізнесу.Прикладомможевиступатианаліздокументівбухгалтерськогообліку,прогнозифінансових такількіснихпоказників,застосування перед тимаудиторськогоаналізу тарозрахункирізноманітнихкоефіцієнтів.

З точкизоруКЕАбільшістьпроектівпотерпаєпоразкусаме бо їхньогоокреміскладові чимало одному.Або дана конкретнакомпанія не малазмоги й незмоглапозиціонувати даний продукт наданомуринку. При цьомуслідзазначити, що сам пособі й продукт, йкомпанія, йринококремоцілкомпривабливі, йбізнес-аналітикдастьпроектові ">зеленесвітло". Однак проектприречений, аінвестиція втрачена.

>Квантовийекономічнийаналізрозглядаєкласифікаціюетапівеволюціїкомпаній,ринків йпродуктів, але йосновнаідеяконцепціїКЕАполягає до того, щоважливі не скількирівніеволюційногорозвитку продукту,компанії та ринки сам пособі, аправильнесполученняцихрівнів.Вміннявизначити ">дозволені" та ">заборонені"сполучення даломожливістьстворитиінструментарій дляінвесторів,менеджерів,маркетологів, щопостійнорозширюється тапоповнюється.

>ЕфективнезастосуванняКЕАнеможливе безчіткогорозуміннякомпанії. Так,КЕАвизначаєкомпанію якінститут,створений ізметоюприноситимаксимальнийприбутоквласникамїїакцій.Компаніязалишаєтьсянезмінноюдоти,поки неміняютьсявласникиакцій йрозподілпакетівміж ними, чизмінюєтьсякількість самихакцій.

>Теорія квантовогоекономічногоаналізузаснована нааналізісполученнястадійрозвиткужиттєвихциклівкомпаній-ринків-товарів.ЗгідноКЕАжиттєвий циклкомпанійскладається ізтрьохдискретнихстадій, товару – ізчотирьохстадій,ринку – ізп’ятистадій. Таким чином,існує 60варіантівкомбінацій.Непрограшнимиєусьоголише 15 із них – коли товар,компанія таринокеволюційновідповідають один одному,інші ж 45 –непрацездатні,заздалегідьпрограшні [5,с.373].

>Типовийрозвитокжиттєвого циклу товару, згіднотеоріїКЕА,представляється увиглядічотирьохетапноїмоделі.Основоюкласифікації товару постадіяхрозвиткує йогопродуктивність чиосновнийтехнічний параметр.Першиметапомєінновація,тобтопринципово новатехнічна система. Цеможе бути продукт,якийвиконуєновуфункцію чи продукт,якийвиконує ужевідомуфункцію зарахунокреалізації нового принципу.Такий товар,оскількивінзаснований на новомупринципі дії,можепотенційнодосягтибільшихрезультатів ніж йогопопередник,який, як правило, працює намежісвоїхможливостей. Колімінімальнефункціональне ядротехнічноїсистемистворене й вонзапрацювала,реалізуючиновий принцип дії, системапреходить надругийетап свогорозвитку.Основноюхарактеристикоюдругоетапноїтехнічноїсистемиє ті, щоїїпродуктивністьпочинаєрости прямопропорційновкладеномукапіталу, до тогочислі йінтелектуального. Коліпотенційноможливіресурсипідвищенняпродуктивностівичерпані й продукт доведень до максимумусвоїхтехнічнихможливостей,технічна система переходити натретійетапрозвитку. На четвертомуетапірозвиткутехнічна системазнижує своїтехнічніпоказники із максимальноможливих дотирівня,якийнеобхіднийсаме в даний годину наданомуринку.

>Основним параметром, щохарактеризуєеволюціюкомпаній,є доступкомпаній докапіталу.Компанії Першогорівнямають доступ, як правило, до венчурногокапіталу.Компанії іншого татретьогорівнівмають усвоємурозпорядженніакціонернийкапітал,можутькористуватисьбанківськими кредитами таіншимиджереламифінансування. При цьому,доситьважковизначити між, послеякоїкомпанія із іншогорівня переходити дотретього.Більш точно можнавизначитирівеньеволюційногорозвиткукомпанії за стилем менеджменту. Так, напершомуетапірозвиткукомпаніїрішенняприймаютьсяситуаційно й волявиборурішень максимальна.Прийнятерішеннявідбиває стиль роботи та характерпідприємця,саме йогоіндивідуальназдатність бутилідеромвизначає менеджменткомпанії.Формуваннякорпоративної культури, коли стильприйняттярішеньвідбиваєпередісторіюкомпанії, й таким чиномробитькомпаніюменшзалежною відконкретноїособистості –самецесвідчить проперехідкомпанії надругийрівень.Крім того, приформуванні менеджменту на іншомуетапі,відбувається дваважливіпроцеси:з’являєтьсячіткерозмежуванняобов’язків та зонвідповідальності, а авторитету Першогокерівника приходити назміну авторитетпрофесійнихменеджерів. Натретьомуетапідомінуючу рольпочинаєвідігравативідповідністькорпоративної культурикомпанії стандартаміндустрії, при цьому, наперший планзноввиходить чинникособистого престижукерівника Першого рангу, але й йоговплив понад напрямів уже назовнішнєоточеннякомпанії, а чи не навнутрішнє.

>Основнимкритеріємеволюційноїкласифікаціїринківвиступаєрозподілспоживачівміжданимринком таіншимиринками.ЗгідноКЕА ринки за своїмеволюційнимрозвиткомподіляються нап’ять груп. Нанульовомуетапіринкуспоживачів, щосплачуютькошти завикористання нового товару чипослугипоки що неіснує.Нестійкийпопитформується зарахунокентузіастів тавчених-дослідників, для якіспробувати щосьнове –хобі чипрофесійнийінтерес. При цьомуслідзазначити, що рольнульовомуринкувідводитьсядоситьзначна –саме наньому проходитивипробування таперевіркаінноваційноїконцепції. Наринку Першогорівня ужез’являютьсяпокупці, котрі реальносплачуютькошти за товар, але й смердотіще незалишаютьпопереднійринок.Ринок іншогорівняхарактеризується тім, що наньогомасовопочинаютьпереходитипокупцізалишаючипопередні ринки. Інарешті, коли усіпотенційніспоживачі ужекористуютьсяпропозицієюданогоринку йдинамікакількостіпокупціввідображаєдинаміку приросту населення вдержаві –цеознакатретьоетапногоринку. Наринку четвертогоетапувідбуваєтьсявідтікпокупців, котріпочинаютькористуватисяновоюпропозицієюзамістьнаявної.Цей процесявляєтьсязворотноюстороноюпроцесу,якийвідбувається іншиметапу.

Таким чином, заметодикоюКЕАперспективність проектуоцінюється вкількаетапів. Напершомуетапіоцінюються нелишетехнічніякості продукту,колектив йресурсикомпанії,розміриринку та йогодинаміка, але й івизначаєтьсяеволюційнастадіярозвитку шкірного ізцихелементів. Іншиметапоманалізуєпорівнянняотриманихнаявнихсполученьеволюційнихрівніврозвиткуелементівланцюга ">продукт-компанія-ринок" ізрозробленоюматрицеюдозволенихсполучень.

>Якщоотриманакомбінаціяє ">дозволеною" проектможе статіуспішним,якщо ж вонаопинилась в ">забороненій"зоні – проектприречений наневдачу, зеволюційноїнесумісностіосновнихкомпонентів.

Таким чином,КЕАдоцільновикористовувати напершомуетапі, колитребавизначити тихпроекти, котріможуть бутиуспішними,цемаєнеабиякепрактичнезначення под годинувиборувенчурнихпроектів дляінвестування. Іншимкрокоманалізу уже якщозастосуваннявсьогоінструментарію стандартногофінансовогоаналізу допроектів, котріпройшливідбір.

>Переходячи до іншогоетапуаналізувенчурнихінвестиційнихпроектів,слідсказати, що й не усістандартніметодианалізуінвестиційнихпроектівможливоефективнозастосувати. Длявизначенняефективностіінноваційного проектунайдоцільнішезастосовуватиекспертнийпідхід,оскількисамевіндаєоб’єктивну картинуаналізу.

>Критеріємекспертноїоцінки єнауково-технічні,економічні,екологічні тасоціальніпоказники проекту.

При цьому, привідборіпроектів дляподальшогорозглядупідхід доорганізації тапроведенніекспертизи, напрямів наоцінку їхньогоефективності ізурахуваннямфакторівневизначеності таризику.Підневизначеністюрозумієтьсянеповнота танеточністьінформації проумовиреалізації проекту, до тогочислісупутнівитрати тарезультати.Невизначеність,пов’язана ізможливістювиникнення входіреалізації проектунесприятливихситуацій танаслідків,характеризуєтьсяпоняттямризику [47,с.127].

>Підхід доекспертизи проекту виненвключатиоцінкунаступнихвидівневизначеності таризиків:

-ризик,пов'язаний ізнестабільністюекономічногозаконодавства тапоточноїекономічноїситуації, умівінвестування тавикористанняприбутку;

-зовнішньоекономічнийризик (>можливістьвведенняобмежень наторгівлю та поставки,закриттякордонів тощо);

-невизначеністьполітичноїситуації,ризикнесприятливихсоціально-політичнихзмін вдержаві чирегіоні;

-неповнота чинеточністьінформації продинамікутехніко-економічнихпоказників, параметрахновоїтехніки татехнології;

-коливанняринковоїкон’юнктури,цін,валютнихкурсів тощо;

-невизначеністьприродно-кліматичних умів,вірогідністьстихійних лихий;

-виробничо-технологічнийризик (>аварії тавідмоваобладнання,виробничий шлюб тощо);

-невизначеністьцілей,інтересів таповедінкиучасників;

-неповнота чинеточністьінформації профінансове становище таділовуситуаціюпідприємств-учасників.

>Методиекспертнихоцінок можнарозділити надвігрупи:методиколективної роботиекспертноїгрупи таметодиотриманняіндивідуальної думичленівекспертноїгрупи.Методиколективної роботиекспертноїгрупипередбачаютьотриманнязагальної думи входіспільногообговорення запитання.Інколиціметодищеназивають методами прямогоотриманняколективної думи.Головнаперевагацихметодівполягає вможливостірізнобічногоаналізупроблеми.Недолікамиметодівявляєтьсяскладністьпроцедуриотриманняінформації,складністьформуваннягрупової думи заіндивідуальнимиміркуваннямиекспертів,можливістьтискуавторитетів угрупі.Методиколективної роботивключаютьметоди ">мозкової атаки", ">сценаріїв", ">діловихігор", ">наради" та "суду".

>Методиотриманняіндивідуальної думичленівекспертноїгрупиґрунтуються напопередньомуотриманніінформації відекспертів,опитуванихнезалежно один від одного, ізнаступноюобробкоюотриманихданих. Доцихметодів можнавіднестиметоди анкетногоопитування,інтерв’ю таметоди ">Дельфі".Основніперевагиметодівіндивідуальногоекспертногооцінюванняполягають в їхніоперативності,можливості уповніймірівикористатиіндивідуальніздібностіексперта,відсутностітиску із боціавторитетів та внезначнихвитратах наекспертизу.Головним їхнінедолікомявляєтьсявисокийступіньсуб’єктивностіотриманихоцінок зобмеженості знань одногоексперта.

А,щоботриманаекспертамиінформація бувякісною,необхідновиконаннянаступних умів:

а) у складгрупиповиннівходитиексперти-спеціалісти,професійнознайомі ізоб’єктомекспертизи та котрімаютьдосвід роботи вякостіексперта;

б)наявністьаналітичноїгрупи, котрапрофесійноволодієтехнологієюорганізації тапроведенняекспертиз, методамиотримання тааналізуекспертноїінформації;

в)коректнеоброблення тааналізекспертноїінформації [32,с.160].

1.3Венчурнийбізнес вінформаційній сфері

>Виробництвоінформаційноїтехніки було бсферою, вякій ">венчурне"підприємництвовпершенабулозначногопоширення.Пізнішевідпрацьований у цьомувиробництвімеханізм "венчурного"бізнесу ставшипоширюватися нанаукомістківиробництва, аподальшому — і наіншігалузіекономіки.

У СШАширокомасштабнеприватне ">венчурне"підприємництвонабулонайбільшогорозвитку. Засвоїмиобсягамиамериканськийринок ">ризикового"капіталузначноперевершуєзахідноєвропейський таяпонський.Заснуваннясамостійнихдрібнихфірм - ">венчурів", сталоважливимелементомамериканськоїмоделінауково-технічногорозвитку, щовідбуваєтьсяголовним чином зарахунок приватногопідприємництва, тоді якрозвитокзахідноєвропейськихринків багато вчомузумовленийдіяльністюнаціональнихурядів таЄС як ізгарантуваннясередньо- йдовгостроковихпозик, то й ізінвестуваннядеякоїчастинидержавнихкоштів увигляді ">ризикового"капіталу.

УЗахіднійЄвропівідносно великийринок венчурногокапіталуіснує лише уВеликобританії, але й й йогорозвитокприскоривсялише у 80-хроках. Насьогодніцейринокшвидкорозвивається вГолландії, ФРН таІталії. Однак лише половинавсього венчурногокапіталу вЗахіднійЄвропіінвестується на цілкомновіфірми. Тутіснуютьбар’єривільного рухукапіталу увиглядінаціональнихособливостей державногорегулювання.

>Більшістьєвропейськихкраїнвиробили заходьстимулюванняризиковихпідприємств шляхомбезпосередньоговиділеннядержавнихкоштів,наданнягарантій держави,зниженняоподаткування набіржовіприбутки йствореннябіржовихринків, що некотируються.Капіталзвичайновкладається вформіучасті устворенні невеликихпідприємств, щоспеціалізуються на новихідеях читехнологіях.

>Розроблення новихтехнологій (>інформатика,електроніка,зв’язок,геннаінженерія,охороназдоров’я)поглинаєбільшучастину такихкапіталовкладень.

Держававтручається до сфери,гарантуючи банкампокриттяможливихзбитків чисприяючистворенню йрозвиткуінвестиційнихкомпаній (>фіскальнізнижки). Так, ФРН Якабезпосередньовкладаєдержавнікошти уневеликікомпаніїнаукомісткогобізнесу, то йгарантує Повернення 75%вартостіпозик такимкомпаніям,наданихприватнимикредитнимиінститутами, уразібанкрутствакомпаній-боржників. УФранціїстворенаспеціальнаурядова організаціяІНОДЕВ йприватно-державний банк длянаданняфінансовихкоштів невеликимкомпаніям, особливо,зайнятим внаукомісткихгалузях [53,с.98].

>Розрізнюютьдвіорганізаційніформивенчурних груп —внутрішню тазовнішню. За такзваних ">внутрішніхвенчурів"вибірпріоритетувідбувається не так намакрорівні, авсерединіфірми. Туторганізуєтьсянаскрізна бригада,очолювана автором проекту, щосамостійноздійснюєнадалікадровуполітику.Другоюформоювенчурноїорганізаціїє ">венчурніфірми". У цьомувипадкуініціатор ">венчура"йде ізкорпорації іорганізовуєокремуневеликуюридичнонезалежнуфірму.Венчурнігрупифінансуються читієюкорпорацією, денародивсявенчур, чистороннімвенчурнимкапіталом, щостворюєтьсяфірмами, котріспеціалізуються нафінансуваннівенчурних груп.

>Успіхвенчурнихфірмзмусивзвернутиувагу в ролі внауковихдослідженняхдрібнихнаукомісткихфірм,тобтофірм ізчисельністюпрацівників не менше 500осіб.

>Щорічно СШАвиникаєблизько 2500 новихвенчурнихфірм.Створеннявенчурноїфірмипередбачаєнаявністьтрьохкомпонентів: ідеїнововведення;

>суспільноїпотреби йпідприємця, готового наосновітакої ідеїорганізуватиновуфірму; ">ризикового"капіталу дляфінансуванняцихфірм.

>Безпосередніавторинововведення —винахідники,вчені таінженери,рідкостаютьвласникамивенчурнихфірм. Великачастинафахівців —власниківризиковихфірм после того, як їхні підприємстваналагоджуютьвипускпродукції, ізвигодою для собіпродають їхнього йберуться до розробкаіншихпроектів,реалізовуючисвій науковийпотенціал у новихвідкриттях.

>Механізм венчурногофінансуванняобумовлюєвзаємодію якстимулювальних, то йстримувальнихтенденцій йогорозвитку.Віндаєзмогу великомумонополістичномубізнесувикористатидрібнийбізнес яквипробувальнийполігон длявипробуваннякомерційноїдієздатності якнауково-технічних новинок, то йіншихгалузейекономіки.

>Виділяютьп'ятьсекторівринкуінформаційнихпродуктів йпослуг.


>Рис.1.3.Секториринкуінформаційнихпродуктів йпослуг [64,с.32]

>Інформаційнийбізнес,який і стала однією ізнайбільшприбуткових йперспективних,привертає все понад й понадфірм.Інформаційніпотребирізнихрівнівростутьшвидкими темпами, щорозширюєможливостіобмінуданими, Веде допояви йстимулювання все новихінформаційнихпродуктів йтехнологій.

Зметоюпідвищеннязацікавленостібанків укредитуванніризиковихпідприємств державабере у собізначнучасткуризику,гарантуючикредити, щонадаютьсяприватними банками. У США,наприклад,адміністрація малогобізнесуможегарантувати до 90%позики, щонадаєтьсякомерційним банком.

Дляуспішногорозвиткуризиковоїфірминеобхідно,щобзначнучастинуїїкапіталустановивкапіталпайовий, щонадаєтьсярізнимиінвесторами вобмін наакціїфірми.Причомуреальним шляхомєприватнерозміщенняакцій безоголошення вЗМІ.

>Минулийрік буввдалим для сектораспоживчихпослуг вцілому й дляінформаційнихпослуг,зокрема: у 2010 було бзалучено на 67% понадкапіталу (4.4млрд.дол.) йукладено на 23% понадугод (486), ніж упозаминуломуроці.

>Зростанняобсягівкапіталовкладень в енергетичний секторспоживчихінформаційнихпослугтакож бувзначним:кількістьугод у рамках секторазбільшилося на 26%,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація