Реферати українською » Международные отношения » Характеристика сертіфікатів, Що супроводжують Міжнародні комерційні контракти


Реферат Характеристика сертіфікатів, Що супроводжують Міжнародні комерційні контракти

>Міністерствоосвіти та науки України

>Черкаськийнаціональнийуніверситетімені БогданаХмельницького

Кафедраекономічноїтеорії таміжнародноїекономіки

>Реферат на задану тему:

Характеристикасертифікатів, щосупроводжуютьміжнароднікомерційніконтракти

>Черкаси – 2010


>Вступ

Приукладанніміжнароднихкомерційнихконтрактіввеликуувагуслідприділятидокументації що їхньогосупроводжує.Важливемісцезаймаєсертифікаціяпродукції

>Коріннереформування йстановленнявітчизняноїекономіки,розвитокринковихвідносин вумовахсоціально-економічноїкризизумовилинеобхідністьстворення новихмеханізмів державного таринковогорегулюваннявиробництва в світі та в Україні. Уцихумовахпринциповозмінюється рольсертифікаціїпродукції,процесів тапослуг (далі –продукції) вміжнароднихкомерційних контрактах.

>Сьогодні запитаннясертифікаціїпродукціїрегулюються более ніж 500 законами, декретами йпостановамиКабінету міністрів України, указами Президента України таіншиминормативними актамиміжнароднихорганізацій.Аналізнайбільшважливих із нихдаєможливістьвизначити мітку,вимоги досертифікації таосновнінедолікирозглянутихнормативнихдокументів. Уміжнароднихкомерційних контрактахсертифікатиявляють собою документ,якийзасвідчуєвідповідністьекспортнихтоварів заякістюсмаковимвластивостям,технічним параметрами,експлуатаційнимможливостям,вимогам,передбаченим уміжнародних контрактах, чисвітовим стандартам.

>Метоюданогорефератує характеристикасертифікатів котрісупроводжуютьміжнароднікомерційніконтракти. Урефератінеобхідновиконатинаступні заподіяння:

-охарактеризуватинаявну системусертифікатів в Україні;

-розкрити системусертифікації наміжнародномурівні;

-ознайомити ізосновнимисупровіднимисертифікатамиміжнародногокомерційного контракту.


Характеристикасистемисертифікатів в Україні

>Основніположення, щостосуютьсясертифікаціїпродукції,містяться вДекретіКабінету міністрів України "Простандартизацію йсертифікацію".

>Відповідно доданогоДекретусертифікаціяпродукціїздійснюється,насамперед, ізметоюзахисту правспоживачів йподіляється на:

–обов'язкову;

–добровільну.

>Обов'язковасертифікація навідповідністьвимогамнормативних

>документів поякостівиробляєтьсявинятково вдержавнійсистемісертифікації. Припозитивнихпідсумкахсертифікаціїзаявникувидаєтьсясертифікат йдається правомаркіруватипродукціюспеціальним знакомвідповідності [5].

>Обов'язковасертифікаціяздійснюєтьсяуповноваженими тих органами ізметою:

–запобіганняреалізаціїпродукції,небезпечної для життя,здоров'я тамайнагромадян йнавколишнього природногосередовища;

-сприянняспоживачеві в компетентномувиборіпродукції;

>Імпортованапродукція, щопідлягаєобов'язковоїсертифікації,також виннасупроводжуватисясертифікатом, щовидається (чивизнається)уповноваженим органом посертифікації.

>ПостановамиКабінету міністрів України "Про подаліудосконалення контролю заякістюлікеро-горілочнихнапоїв,імпортованих в Україну" й "Про подаліудосконалення контролю заякістютютюновихвиробів,імпортованих в Україну", встановлено, що: ">імпортовані в Українулікеро-горілочні йтютюновівиробиповиннівідповідативимогам й стандартамвстановленим у странепоходження товару, щоповинні бути ненижчевимог йстандартів,застосовуваних до таких Україні, авипадкуїхньоївідсутності –вимогам й стандартам, щодіють уведучихкраїнах-експортерахзазначенихтоварів".Цівиробипідлягаютьобов'язковоїсертифікації йповиннісупроводжуватисясертифікатом, щоповинний бутивиданий чивизнанийуповноваженим наце органом посертифікації України.

>НаказамиДержстандарту Українизатверджені Правилаобов'язковоїсертифікаціїтютюновихвиробів й Правилаобов'язковоїсертифікаціїалкогольнихвиробів.

>Підтвердженнявідповідності товару,увезеного намитнутериторію України,обов'язковимвимогамдіючих удержавінормативнихдокументів ізпитаньстандартизації йсертифікаціїпродукціїздійснюється при цьому шляхомсертифікаціїлікеро-горілочних йтютюновихвиробів усистемі УкрСЕПРО чи шляхомвизнаннядокументів, щопідтверджуютьвідповідність товарузазначенимвимогам йвиданих націтовари за рубежем.

Таким чином, документами, щопідтверджуютьвідповідністьзазначенихтоварівобов'язковимвимогамнормативнихдокументів йнадаючи декларація проввіз їхнього в Україну,єсертифікатвідповідності,виданий органом посертифікації України за результатамисертифікації товару, чисвідчення провизнанняіноземногосертифіката,видане органом посертифікації України за результатамивизнання такогосертифіката [1].

>НаказомМЗЕЗторга України бувзатвердженийПерелік служб, щовидаютьсертифікати, щозасвідчуютьвідповідністьтехнічних,фармакологічних,санітарних,фітосанітарних,ветеринарних йекологічних характеристикімпортованого товару нормам,установленимзаконодавством України.

>Відповідно доіснуючого порядкуобов'язковоїсертифікаціїпідлягаєпродукція (у томучисліматеріали йкомплектуючівироби), призастосуванніякоїможевиникнутинебезпека дляздоров'ялюдини йнавколишньої природногосередовища, атакож така, щовідповідно дозаконодавствакраїн-імпортерівпідлягаєобов'язковиміспитам передїї допуском навнутрішній йзовнішнійринок.

Уходіобов'язковихсертифікаційнихіспитівдосліджуються порізнихгрупахпоказниківрізніпараметри.Наприклад, придослідженні безпеки –вібрації й шуми;надійності – ресурс,рівеньзбереження,наробіток навідмовлення;екологічності –шкідливівикиди,відходи,випромінювання й т.д.

У окремихвипадкахдоситьпред'явленнясертифіката чивиготовлювачаекспортера,якщоце передбаченеміжнародними договорами України, й заумови, щотакісертифікативидані всистемі УкрСЕПРО, щодіє в Україні [7].

>Товари,зроблені в Україні, ізіншого боці,можутьекспортуватися вінші країни ізпред'явленнямсертифікатів,передбаченихміжнародними договорами України.

>Органи посертифікаціїпродукціїпідрозділяються на:

а)акредитовані вдержавнійсистемісертифікації;

б)функції, щоприйняли у собі, подобровільнійсертифікації.

Отже,кажучи продержавну системусертифікації,требавизначити, щоОрганізаційну структуруСистемиутворюють:

–Національний орган ізсертифікації –Держстандарт України;

–науково-технічнакомісія;

–органи ізсертифікаціїпродукції;

–органи ізсертифікації системякості;

–випробувальнілабораторії (>центри);

–аудитори;

–науково-методичний таінформаційний центр;

–територіальніцентристандартизації,метрології тасертифікаціїДержстандарту України;

–>Українськийучбово-науковий центр ізстандартизації,метрології таякостіпродукції.

>Структурна схемасистемисертифікації УкрСЕПРО:

>Національний орган ізсертифікації:

–розробляєстратегіюрозвиткусертифікації в Україні;

–організує, Веде такоординує роботищодо забезпеченняфункціонуванняСистеми;

–взаємодіє ізнаціональними органами ізсертифікаціїінших держав таміжнароднимиорганізаціями, щоздійснюють діяльність ізсертифікації;

–організуєрозробку таудосконаленняорганізаційно-методичних

>ДокументівСистеми;

–приймаєрішеннящодоприєднання доміжнародних систем таугод ізсертифікації;

–встановлюєосновніпринципи, правила та структуруСистеми, атакож знаквідповідності та правила йогозастосування;

-встановлюєправові таекономічніосновифункціонуванняСистеми;

-формує тазатверджує складнауково-технічноїкомісії;

-акредитуєоргани ізсертифікації тавипробувальнілабораторії (>центри);

–організує роботи ізсертифікаціїпродукції вразівідсутності органу

>Сертифікаціїпевного видупродукції;

–затверджуєперелікипродукції, щопідлягаєобов'язковійсертифікації;

–розглядаєапеляціїщодовиконання правилСистеми;

–організуєінформаційне забезпеченнядіяльності ізсертифікації вСистемі;

–несе відповідальність відімені держави задотримання правил та порядкусертифікаціїпродукції, щовстановлені вСистемі [6].

>Науково-технічнакомісія ізпитаньсертифікаціїутворюється та затверджуєтьсяНаціональним органом ізсертифікації длярозглядперспективнихнапрямківрозвитку й розробкипропозиційДержстандарту із проблемсертифікаціїпродукції ізметоюреалізації законів України "Про захист правспоживачів" та "Проохорону роботи".

>Науково-технічнакомісіярозглядаєпропозиціїщодо:

–принципівпроведення єдиної політики вгалузісертифікації;

–проектівосновоположнихорганізаційно-методичнихдокументів ізсертифікаціїпродукції,атестаціївиробництв,сертифікації системякості,акредитаціїорганів ізсертифікації йвипробувальних,лабораторій таін.;

–основнихнапрямківдосліджень угалузісертифікаціїпродукції, атакожакредитаціївипробувальнихлабораторій,органів ізсертифікаціїпродукції (>послуг) й системякості;

–напрямківміжнародногоспівробітництва вгалузісертифікації, у томучислі у межах ISO,ІЕС таіншихміжнароднихорганізацій;

–приєднання доміжнародних систем таугод ізсертифікації;

–питаньвзаємодії ізнаціональними органами ізсертифікаціїінших держав, щоздійснюють діяльність ізсертифікації,визнаннярезультатів іспитів,сертифікатів тазнаківвідповідності;

–перелікупродукції, що якщопідлягатиобов'язковійсертифікації.Органи ізсертифікаціїпродукціїакредитуютьсяДержстандартом України (органом ізакредитації).

Орган ізсертифікаціїпродукції:

–здійснюєсертифікаціюзакріпленої йогономенклатурипродукції татнесе відповідальність задотримання правилСистеми;

–розробляєорганізаційно-методичнідокументи ізсертифікаціїзакріпленоїпродукції;

–визначає схему та порядокпроведеннясертифікаціїзакріпленоїпродукції;

–організує та проводитиобстеження таатестаціювиробництв;

–здійснюєтехнічнийнагляд засертифікованоюпродукцією таатестованим йвиробництвом;

–видаєсертифікативідповідності напродукцію таатестативиробництв.

>Органи ізсертифікації системякостіакредитуютьсяДержстандартом України (органом ізакредитації) [4].

Орган ізсертифікації системякостівиконуєтакіосновніфункції:

–розробляєорганізаційно-методичнідокументи ізсертифікації системякості;

–організує та проводитисертифікацію системякості;організує та проводити запропозицією органу ізсертифікаціїпродукціїатестаціювиробництв;

–здійснюєтехнічнийнагляд засертифікованими системамиякості таатестованимивиробництвами;

–видаєсертифікати насистемиякості.

>Випробувальнілабораторії (>центри)акредитуютьсяДержстандартом України (органом ізакредитації) йвиконуютьтакіосновніфункції:

–проводятьвипробуванняпродукції, щосертифікується,відповідно догалузіакредитації тавидаютьпротоколи іспитів;

–беруть доля запропозицією органу ізсертифікації впроведеннітехнічногонагляду завиробництвомсертифікованоїпродукції, та задорученнямНаціонального органу ізсертифікації–впроведенніінспекційного контролю,

–беруть доля задорученням органу ізсертифікації ватестаціївиробництвапродукції, щосертифікується.

>Системи, задорученнямНаціонального органу ізсертифікації чи органу ізсертифікації,виконують роботи, щопов'язані ізсертифікацієюпродукції.Науково-методичним таінформаційним центром вСистемієУкраїнськийнауково-досліднийінститутстандартизації,сертифікації таінформатикиДержстандарту України.

>Науково-методичний таінформаційний центрвиконуєтакіосновніфункції:

–здійснюєрозробку таудосконаленняорганізаційно-методичнихдокументівСистеми;

–готує таподає доНаціонального органу ізсертифікаціїпропозиції тапроектизаконодавчихактів вгалузісертифікації;

– проводитианалізможливостейпідприємств таорганізаційщодоакредитації їхні органами ізсертифікації,виконанняфункційвипробувальнихлабораторій (>центрів),здійснюєекспертизу їхнівихіднихдокументів таготуєпропозиціїДержстандарту України (органу ізакредитації)щодо їхньогоакредитації вСистемі;

–готуєпропозиції ізноменклатурипродукції, щопідлягаєобов'язковійсертифікації;

–бере доля надоговірнійоснові впідготовціорганів ізсертифікації тавипробувальнихлабораторій (>центрів) доакредитації, а й упідготовціпідприємств досертифікаціїпродукції та системякості;

–здійснюєінформаційне забезпечення танадаєінформаційніпослуги вгалузісертифікації.

>Територіальніцентристандартизації,метрології тасертифікаціїДержстандарту Українивиконуютьтакіфункції:

–проводять задорученням органу ізсертифікаціїпродукціїтехнічнийнаглядстабільністюпоказниківсертифікованоїпродукції под годинуїївиробництва;

–надаютьінформацію у сферісертифікації йакредитації;

–надають надоговірнійосновіметодичнудопомогупідприємствам упідготовці доакредитації їхньоговипробувальнихлабораторій,сертифікаціїпродукції системякості таатестаціївиробництв [7].

>Українськийучбово-науковий центр ізстандартизації,метрології таякості проводитинавчання тапідвищеннякваліфікаціїфахівців угалузісертифікації,здійснюєпідготовкуаудиторів.

>Кажучи продобровільнусертифікацію, то вонаможевироблятися навідповідністьпродукціївимогам, невіднесеним актамизаконодавства йнормативнихдокументів дообов'язковихвимог, надоговірнихумовахміжзаявником й органом посертифікації.Ініціативатакоїсертифікаціїможеналежативиготовлювачу,продавцю,споживачу, органу державноївиконавчої влади,громадськиморганізаціям йокремимгромадянам.

>Добровільнусертифікаціюмають правопроводити підприємства,організації,іншіюридичні особини, що взяли у собіфункції органу іздобровільноїсертифікації, атакожоргани, щоакредитовані вдержавнійсистемісертифікації [10].

НоменклатуразатвердженогоПереліку державноїсистемиобов'язковоїсертифікації,маєтенденцію до збільшення. Тім годиною,законодавство, щодіє векономічнорозвинутихкраїнах,передбачаєобов'язкову на державномурівнісертифікаціюлише окремихвидівпродукції, таких якпродуктихарчування,медикаменти,медичнеустаткування,деякіпредметипобутовоїхімії іелектротовари.

>Сертифікаціяпродукції наміжнародномурівні

Приукладанніміжнароднихконтрактівіноземнихпартнерів,насамперед,цікавить, чисертифікованепідприємство, щовипускає ту ідиіншупродукцію, уцілому, чисертифіковані йогосистемикеруваннявиробництвом йякістюпродукції,техніки безпеки,охоронинавколишньогосередовища й т.д., чимається знакякості ЗарадиЄвропи. Без знакаGS (">Перевірено на безпечу") практичнонеможливореалізувати наЗаходітехнологічнеустаткування,механічні іелектричнімашини, у томучислінавітьдитячііграшки.Сертифікат ISO 14 000підтверджуєдотриманняміжнародних норм вобластіохоронинавколишньогосередовища, ISO 9000 –якостіпродукції й т.д.

ISO –цеміжнародна організація, щозаймається проблемамистандартизації йсертифікації.Їїповненайменування – International StandardOrganization. Українська системасертифікаціїпродукції неєавторитетною врозвинутихкраїнах багато до того, щоця системаздійснюєтьсядержавними органами. Тамприйнято,щобякість товароцінювалинезалежнінедержавніструктури [8].

>Утім,міжнародністандарти ISO 9000, щодозволяютьоцінюватиякість неокремого видувиробу, атехнології йоговиробництва вцілому, із 1 июля 1996 рокувведені і в Україні.

>Крім ISOнеобхіднозгадатитакож й протакіміжнародніорганізації, якIЕС (>Міжнароднаелектротехнічнакомісія) йЕОТС (>Європейська організація поіспитах йсертифікації).

>Сертифікаціяпродукції наосновівизнаних наміжнародномурівні процедурусуває багатотехнічнихбар'єрів уторгівлі йсприяєїїрозвитку.

>Відповідно довизначення, щоміститься вПосібникуISO/IЕС-2 (>1991р.),сертифікація –це "процедура, задопомогоюякоїтретя сторонаписьмовозавіряє (задопомогоюсертифікатавідповідності), щопродукція, чи процеспослугавідповідаютьзаданимвимогам". При цьому подтретьоюстороноюрозуміється особа чи орган,незалежні відсторін,тобто,наприклад, відпостачальника йпокупця.Відзначимо, що діяльність попідтвердженнювідповідностівстановленимзаконодавствомтехнічним регламентів, щоздійснюютьдержавніоргани,прийнятоназивати несертифікацією, атвердженням,схваленням, чиреєстрацієюомолагацией [10].

>Вимоги дооб'єктасертифікаціїповинні бутивстановлені (>задані)заздалегідь, без чогоця процедуравтрачаєзміст, арезультатисертифікаціїзавіряютьсясертифікатомвідповідності.

Узалежності від правилтієї чиіншоїсертифікації, уміввиробництва йпостачаньпродукціїіспитам упроцесісертифікаціїможе бутипідданодиничніекземплярипродукції, чивибірковапартія, чикоженекземплярпродукції.Вартовідрізнятисертифікат напродукцію відсертифіката на систему.

>Сертифікаціясистемиякості –це процедура, щопідтверджуєздатність підприємствавипускатипродукціювстановленогорівняякості, асертифікаціяпродукції –цепідтвердженнявідповідностіякостівизначеного видувиробуустановленимвимогам.

>НаказомДержстандарту Українизатверджений Порядокпроведенняробіт зсертифікаціїпродукціїіноземнихвиробництв по схемах ізобстеженням,атестацією йсертифікацією системякості,якимустановленіЗагальнівимоги попроведеннюсертифікаціїпродукції вдержавнійсистемісертифікації.Порушення органамисертифікаціїданого Порядкуспричиняєпозбавленняатестатаакредитації [2,3].

>Міжнародністандарти ISOсерії 9000 нестосуються конкретного сектора чиекономікипромисловості.Сукупно смердотіявляють собоюпосібник ізкеруванняякістю йзагальнівимоги позабезпеченнюякості,вибору йпобудовіелементівсистемиякості.

>Даністандартимістятьописуелементів, щоповиннівключатисистемиякості, а чи не порядокупровадженняцихелементівтією чиіншоюорганізацією.

За рокта, щопройшли із годиниопублікуванняцихстандартів, смердоті здобулиширокевизнання йпоширення.Більш 50країн світуприйняли їхнього якнаціональні.

Зрозвиткомтеорії й практики забезпеченняякостіудосконалювалися йстандарти ISO. Новаредакціяцихстандартів бувзатверджена іопублікована 1994-гороці .

>Наявність напідприємствахвизнаних (>сертифікованих) системякостієгарантією не лишеякостіпродукції (>послуг), але й йстабільності йнадійності підприємства як партнера вділовихвідносинах.Розвитокцієїдіяльності вЄвропістимулюєтьсятакож тім, що із 1996 рокурішеннямЄвропейського Союзуреєстраціясистемиякостідаєдодатковіпереваги вторгівлі,одержаннідержавнихзамовлень й,крім того,заміняє увизначенихситуаціяхнеобхідність усертифікатахвідповідностіпродукції .

>Згіднодослідження ISO в 2009 р. було брозроблено ряд новихсертифікатів дляпродукції тапослуг у сфері, котріподаних втабл.1.(ДодатокА).

Длякращогорозумінняподаморозшифровкугалузей:

>1.Загальніположення,інфраструктури й науки

>Загальні /термінологія /Стандартизація /Документація -Послуги /Компаніяорганізації,управління таякості /управління / Транспорт - Математика /Природничі науки -Соціологія

>2.Здоров'я, безпека танавколишнєсередовище

>Охороназдоров'ятехнології -Екологія /Охороназдоров'я /Безпека

>3.Інженернітехнології

>Метрологія тавимірювання /Фізичніявища -Тестування -Механічнісистеми такомпонентизагальногопризначення -рідинасистеми такомпонентизагальногопризначення -Технологіямашинобудування -Енергетика тапередачі тепла -Електротехніка -Точнамеханіка /Ювелірнівиробисертифікаціяпродукціяміжнароднийкомерційний

>4.Електроніка,інформаційнітехнології тателекомунікації

>Електроніка -Телекомунікації /Аудіо тавідеоінженерні -Інформаційнітехнології /Офіснатехніка -Зображеннятехнології

>5.Транспорту йрозподілутоварів

>Автомобілебудування -інженерівзалізничного транспорту -Суднобудування таморськіспоруди -Авіаційні йкосмічніапаратиінженерні -Підйомно-транспортнеобладнання - Упаковка тарозподілутоварів

>6.Сільськогогосподарства тахарчовоїтехнології

>Сільськегосподарство -Харчовітехнології

>7.Технологіїматеріалів

Утекстильної ташкіряноїтехнології -Одяг -Хімічнатехнологія -гірський ймінерали - Нафта тапов'язані із нимитехнології -Металургія -технологіїдеревини -скляної такерамічноїпромисловості-гумові йпластмас -Папіртехнології -фарби йкольорипромисловості

>8.Будівництво

>Будівельніматеріали йбудівництво -Цивільнебудівництво

>9.Спеціальнітехнології

>Найбільшевсьогооновленьзазналагалузьінженернихтехнологій,електронікиінформаційнихтехнологій, тателекомунікацій, йгалузьтехнологіїматеріалів.Меншевсьогооновлень за 2009 р. відбулося вгалузіспеціальнихтехнологій (>Військоватехніка -побутового тапромисловогообладнання /Розваги).

>Основнісупровіднісертифікатиміжнародногокомерційного контракту

>Досліджуючибудь-якупартію товару,експертобов'язково працює ізрізноманітними документами, котрівідносяться донеї.Окрімтранспортнихдокументів (>вантажних,авіа- таіншихнакладних) упершучергуексперт виненоцінитиправильністьскладання,відповідністьфактичному стану йнасиченістьдокументів, котрізасвідчуютьякість товару.Нижче наведеновизначенняосновнихсупровіднихдокументівщодоякості партії товару, котріможуть (йповинні) бути наданііексперту для його роботи.

>Сертифікатякості — документ, щозасвідчуєякість товару.Видаєтьсявідповіднимикомпетентними органами,лабораторіями як вкраїні-експортері, то й вкраїні-імпортері. Заумовами контрактусертифікатякостіможевидаватисяфірмою-виготовлювачем й відеалі виненмістититакуінформацію:

-найменування й адресоювиготовлювача (>продавця,постачальника),повнуназву товару (ізурахуванням всіхспецифічнихособливостей товару, у томучислі сорту, марки тощо);

- характеристику всіхосновнихпоказниківякості, котрірегламентуютьсявідповідноюнормативноюдокументацією, ізобов'язковимзазначеннямпараметрівнешкідливості,специфічнихвластивостей, у томучислі,якщонеобхідно,призначеність (>наприклад, длядієтичногохарчування);

-повнийперелікрецептурнихкомпонентів;

-технологічну схему таосновнірежимивиготовлення;

- рядківвиготовлення йзберігання,спосібвикористання чидоведення доготовності;

-кількість товару в партії;

-найменування транспортного йспоживчогоупакування;

- номервідповідноїдокументації, котрарегламентуєвластивості товару україні-виготовлювачі;

-найменуванняустанови, котра оформила йзавіриласертифікатякості [9].

>Сертифікатвідповідності - документ, щозасвідчуєвідповідність товарувимогампевнихстандартів та норм.Видається органамиДержстандарту України як результатпроведеннясертифікаційнихзаходів.

>Сертифікатпоходження - документ, щовказує ізякої країниекспортується товар. Уміжнароднійторгівлівважається занеобхідненаявність впакетідокументів, котрісупроводжуютьпродовольчий товар,різнихвидівкарантиннихпосвідчень.

>Ветеринарнепосвідченняпред'являєтьсямитниці приввезенніживоїхудоби,продукціїїїпереробки йсвідчить про ті, що товарвивозиться з місць, девідсутнігостроінфекційніхвороби й худорбапройшланеобхіднуобробку.

>Санітарнепосвідченнятакожнеобхідне намитниці приввезенніплодів,овочів,фруктів,тютюну-сирцю таіншихтоварів йзасвідчує, щотовари незараженішкідниками,хворобами йпоходять зепідеміологічноблагополучнихрайонів [4].

>Якщовиниклибудь-якінеузгодженості под годинутранспортування, котріможутьвплинути наякість чикількість товару,зацікавлена сторона виннавимагатискладаннякомерційного акта -Документа,якийфіксуєрозміри, характернестачі,пошкоджень,псуваннявантажу упроцесітранспортування.Вінєпідставою дляпред'явленняотримувачемвантажупретензійтранспортнійорганізації прокомпенсаціюзбитків.Слідзазначити, щокомерційний акт нескладається,якщонестача чинадлишок товарузнаходяться умежах нормприродноїнестачі. Актекспертизи неможезамінитикомерційний акт йє,якщовінскладався,додатком доостаннього.

>Відзначимо, щосертифікати,видавані напродукціювідповідно в Україну, упереважнійбільшостізакордоннихкраїн невизнаються.

>Багатоімпортнихтоварівмаютьрізноманітнідокументи, котрізасвідчують їхніякість. Так,об'єктамивизнанняєпротоколи іспитів,сертифікати (знаки)відповідності таіншісвідоцтвавідповідності напродукцію, Якапідлягаєобов'язковійсертифікації зазатвердженимперелікомтоварів тапослуг. У своючергу,перелікитоварів тапослуг, котріпідлягаютьперевірці напідтвердження їхнівідповідностівимогамобов'язковоїсертифікації,органів ізсертифікаціїпродукції, щодіють усистемі УкрСЕПРО,центрівстандартизації,метрології тасертифікації, щоспівпрацюють ізсертифікаційними органами приввезенніпродукції в Україну,встановлюєтьсяДержстандартом України.Рішення провизнаннясертифікатів,виданих органамисертифікаціїінших держав (>міжнародних систем) навітчизняну іімпортованупродукцію, щомаєвикористовуватися в Україні,приймає орган ізсертифікації УкрСЕПРО. Процедуравизнаннярезультатівсертифікаціїпродукції, щоімпортується в Україну,здійснюється наосновіпідтвердженнявідповідностіпродукціїобов'язковимвимогам,встановленим узаконодавчих актах йнормативних документах,міжнародних танаціональних стандартахінших держав, щодіють в Україні, шляхомукладанняугод чиприйняттярішення провизнання.Свідченнямвизнаннязакордоннихсертифікатівєсертифікатвідповідності,виданий усистемі УкрСЕПРО, чисвідоцтво про йоговизнання.Угоди провизнаннярезультатівсертифікаціїпродукціїукладаються за умів:

-наявності національноїсистемисертифікаціїдержави-імпортера, щомаєорганізаційно-методичнідокументи,акредитованіоргани ізсертифікаціїпродукції,випробувальнілабораторії (>центри) увідповідності ізвимогамиISO/IEC ізсертифікації йстандартівсерії ISO 9000,EN 45000,EN 29000;

-наявностіакредитованихорганів ізсертифікаціїпродукції,випробувальнихлабораторій уміжнародних системахсертифікації IECSE, IISIET IEC,ECEUN;

-наявностіакредитованихорганів ізсертифікаціїпродукції,випробувальнихлабораторій уміждержавних системахсертифікації конкретного видупродукції,створенихспільно із державами -учасницями догоди [7].

>Результатисертифікаціїімпортованоїпродукції, що неохопленіугодою,включаючисертифікати (знаки)відповідностіпродукції,можуть бутивизнані усистемі УкрСЕПРО напідставірішень провизнання:

- бездодаткових процедур ізсертифікації;

- ззастосуваннямдодаткових процедур ізсертифікації;

- запозитивними результатамисертифікаціїпродукції усистемі УкрСЕПРО.

>Найбільшважливимипідставами догоди провизнанняє:

-взаємновизнаніадміністративні таюридичніструктури йпрограмиробіт;

-ідентичніосновоположнікритерії, якінеобхіднодотримуватись присертифікаціїпродукції;

-гармонізовані ізміжнародними стандартами (ISO, IEC таін.)нормативнідокументи, котрівикористовуються;

-взаємнаюридична йекономічна відповідальністьсторін, щоуклали угоду;

-можливостіприпинення дії догоди;

-процедури, котрізабезпечуютьвідповіднефункціонуванняобраних структур,однотипнихметодів йобладнання дляпроведеннясертифікації,аналогічніпроцедуринагляду,методи правовогозахисту ііншікерівніположення, котрідаютьгарантію того, щожодназісторін, котріберуть доля всертифікації, не якщонаражена наневиправданийризикщодовизнанняробіт ізсертифікаціїіншихсторін.

>Заявникпродукціїдержави-імпортерамаєнадати органу ізсертифікації конкретного видупродукціїсистеми УкрСЕПРОтакудокументацію:

- заявку навизнання;

-сертифікат (знак)відповідності;

- стандарт (>технічніумови) напродукцію йпроцедурисертифікації;

-атестатакредитаціївипробувальноїлабораторії (занаявності);

- протокол іспитів;

-сертифікат системякості,атестатвиробництва (занаявності) виробника.


>Висновки

Отже,сертифікати котрісупроводжуютьміжнароднікомерційніконтракти,маютьдуже багаторізновидів.Сертифікатиявляють собою документ,якийзасвідчуєвідповідністьекспортнихтоварів заякістюсмаковимвластивостям,технічним параметрами,експлуатаційнимможливостям,вимогам,передбаченим уміжнародних контрактах, чисвітовим стандартам.

>Сертифікаціяпродукції в Україні йподіляється на:обов'язкову;добровільну.Обов'язковасертифікація навідповідністьвимогамнормативнихдокументів поякостівиробляєтьсявинятково вдержавнійсистемісертифікації.НаказамиДержстандарту Українизатверджені Правилаобов'язковоїсертифікаціїтютюновихвиробів й Правилаобов'язковоїсертифікаціїалкогольнихвиробів.Сертифікаціїпідлягаєпродукція призастосуванніякоїможевиникнутинебезпека дляздоров'ялюдини йнавколишньої природногосередовища, атакож така, щовідповідно дозаконодавствакраїн-імпортерівпідлягаєобов'язковиміспитам передїї допуском назовнішнійринок.Добровільнасертифікаціяможевироблятися навідповідністьпродукціївимогам, невіднесеним актамизаконодавства йнормативнихдокументів дообов'язковихвимог, надоговірнихумовахміжзаявником й органом посертифікації.Законодавство, щодіє векономічнорозвинутихкраїнах,передбачаєобов'язкову на державномурівнісертифікаціюлише окремихвидівпродукції, таких якпродуктихарчування,медикаменти,медичнеустаткування,деякіпредметипобутовоїхімії іелектротовари.

>Міжнародна організація, щозаймається проблемамистандартизації йсертифікації – International StandardOrganization (ISO). Урозвинутихкраїнах товароцінюєтьсянезалежниминедержавними структурами.Крім ISOіснуютьтакіміжнародніорганізації, якIЕС (>Міжнароднаелектротехнічнакомісія) йЕОТС (>Європейська організація поіспитах йсертифікації).Сертифікаціяпродукції наосновівизнаних наміжнародномурівні процедурусуває багатотехнічнихбар'єрів уторгівлі йсприяєїїрозвитку.

>Основнимисупровідними документамищодоякості партії товару, котріможуть (йповинні) бути наданіі,єсертифікатякості,сертифікатвідповідності,сертифікатпоходження.Ветеринарнепосвідченняпред'являєтьсямитниці приввезенніживоїхудоби,продукціїїїпереробки йсвідчить про ті, що товарвивозиться з місць, девідсутнігостроінфекційніхвороби й худорбапройшланеобхіднуобробку.Санітарнепосвідченнянеобхідне приввезенніплодів,овочів,фруктів,тютюну-сирцю таіншихтоварів йзасвідчує, щотовари незараженішкідниками,хворобами йпоходять зепідеміологічноблагополучнихрайонів.Сертифікати,видавані напродукціювідповідно в Україну, упереважнійбільшостізакордоннихкраїн невизнаються.


Списоквикористанихджерел

1.ПостановаКабінету міністрів України "Про подаліудосконалення контролю заякістютютюновихвиробів,імпортованих в Україну" № 946-96

2. НаказДержстандарту України "Про Правилаобов'язковоїсертифікаціїтютюновихвиробів" №569

3. НаказДержстандарту України "Про Правилаобов'язковоїсертифікаціїалкогольнихвиробів " №570

4. НаказМЗЕЗторга "ПроПерелік служб, щовидаютьсертифікати, щозасвідчуютьвідповідністьтехнічних,фармакологічних,санітарних,фітосанітарних,ветеринарних йекологічних характеристикімпортованого товару нормам,установленимзаконодавством України" №51

5. ДекретКабінету міністрів України "Простандартизацію йсертифікацію" №46-93

6.ДСТУ-2462-94 ">Сертифікація.Основніпоняття,терміни йвизначення".

7. ДСТУ 3410-96 "Системасертифікації УкрСЕПРО.Основніположення"

8.iso.org // InternationalOrganizationforStandartization

9.kmu.gov.ua //Урядовий портал


Схожі реферати:

Навігація