Реферати українською » Международные отношения » Членство та стратегія України у міжнародніх фінансовіх організаціях


Реферат Членство та стратегія України у міжнародніх фінансовіх організаціях

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Членство тастратегія України уміжнароднихфінансовихорганізаціях

Львів - 2010


>Вступ

>Міжнародніфінансовіорганізаціївідіграютьдедалібільшу роль уміжнароднихекономічнихвідносинах. Цепояснюється тім, щосаме черезканалицихорганізацій проходитизначначасткасвітовихінвестицій,купівля та продажіввалюти дляфінансуванняекспорту іімпорту.Особливоважливоює діяльністьцихорганізацій длякраїн, щоздійснюютьперехід доринковихвідносин йготовівикористати якуправлінськийдосвідміжнароднихфінансовихорганізацій, то йвласніреальніможливості. Насьогодні Україна -повноцінний членсвітової спільноти, чого не можнасказати про нетаке уже і минулому минуле.ЗдобуттяУкраїною державноїнезалежностіпоряд ізбагатьмаіншимипитаннямивисунулоцілу низку проблем у сферіміжнароднихвідносин. Це йвиробленнявласноїпозиції, стилю танавичок увідносинах ззовнішнімсвітом,це йновий,самостійний типвзаємин із державамиколишнього СРСР, такзваним “>близькимзарубіжжям”,це, ізрештою,включення України вінтеграційніпроцеси, котрірозгорнулисясередрозвинутихкраїнЄвропи. >Повсякчас Українарозвивається йнабуває нового статусу насвітовомуринку.Вступаючи увзаємозв’язки ізіншимикраїнами,виникаютьпевніфінансовівідносини, й від характеруцихвідносинзалежить „>репутація” країни перед кредиторами йборжниками.Відповідно відрепутації, щосклаласяпротягом років,залежитьзміствідповіді на запитання,наприклад, пронаданнядержаві кредиту відіншої держави чидеякоїМіжнародноїФінансовоїОрганізації. як повідношенню дозовнішніх, то й повідношенню довнутрішніхкредиторів становище України раз в раззмінюється.Закріпилась такатенденція, щопереважнозовнішнійборг України (Кредитиіншихкраїн таМіжнароднихФінансовихОрганізацій)зростає, авнутрішній (>заборгованості повиплатампенсій, зарплат,вкладів у „Ощадбанк” та НБУ)зменшується.Таке становище для Україниєнегативним,зважаючи наце, Україні якщо проблемно, уразінеобхідності,отримати кредит умайбутньому, ацесуттєвогальмуєїїрозвиток. Дана темаєактуальною длявисвітлення через тобі й маєшсьогоднівідносини ізіншимикраїнамидужевпливають нарозвиток України, аотже цого запитання не можнаігнорувати.


>Розділ І.Міжнародніфінансовіорганізації (МФО):загальна характеристика

>Міжнародніфінансовіорганізації (далі - МФО) -створенікількома державамиорганізації -суб'єктиміжнародногопублічного права, котрінадаютьфінансовіресурси державам - членам МФО наумовах,визначених їхньогоустановчими документами [1].Світовий банк таГрупаСвітового банкуСвітовий банк,заснований в 1944році,єоднією ізнайбільших у світіорганізацій, щонадаютьдопомогу ізметоюрозвитку. Банкрозробляєстратегіїдопомоги длякожноїзісвоїхкраїн-клієнтів успівробітництві іздержавними органами,неурядовимиорганізаціями іприватним сектором.Представництва Банку врізнихкраїнах світузаймаютьсяреалізацією йогопрограм,підтримуютьзв'язок ізурядом йцивільнимсуспільством йсприяють понадглибокомурозумінню проблемрозвитку.Світовий банквідрізняється відГрупиСвітового банку тім, що доСвітового банкувходятьлишедвіінституції –Міжнародний банкреконструкції тарозвитку (МБРР) таМіжнароднаасоціаціярозвитку (МАР), у тому годину як доГрупиСвітового банкувходять,крім двохназваних,ще триінституції:Міжнароднафінансовакорпорація (МФК),Багатосторонняагенція ізгарантійінвестицій (>БАГІ) таМіжнародний центр ізурегулюванняінвестиційнихспорів (>МЦУІС).Однією ізцілейСвітового банкуєзаохоченняінвестуваннякраїн-членів вінші країни, особливо втакі, щорозвиваються.Протесоціально-політичнанестабільність вдеякихрегіонахробитьінвестування тамризикованим.Щобубезпечитисвоїхучасників відфінансовихвтрат,Світовий банкформує вже 1988-го р.організацію, Яка бгарантувалавідшкодуванняможливихвтрат віднекомерційнихризиків, –Багатостороннюагенцію ізгарантійінвестицій. З проблемамиінвестуванняпов'язаноутворення в 1966 р.Міжнародного центру ізурегулюванняінвестиційнихспорів. Таким чином,сформувалася групаСвітового банку зп'ятиорганізацій.Незважаючи напевнурізницю уфункціях, усіорганізаціїСвітового банкутіснозв'язані,перш на,єдністюцілей:сприяннястабільномуекономічномузростаннюкраїн-членів,допомога вреконструкціїгосподарствакраїн, щорозвиваються,заохоченнярозвитку приватного сектора,заохоченняіноземногоінвестування.Групаєдина іорганізаційно: практично усіструктурипідпорядкованієдиномукерівникові – ПрезидентуСвітового банку,маютьспільнуадміністративну систему.Водночас зафункціямиінститутиСвітового банкумаютьспецифічнірозбіжності.РозглянемоближчеорганізаціїГрупиСвітового банку:Міжнародний банкреконструкції тарозвитку (МБРР)Заснований в 1945році, коли 28країн світупідписали СтатутУгоди проМіжнародний банкреконструкції тарозвитку,розроблений наконференції ООН у 1944 р..Місцеперебування - Вашингтон. Доучасників банку входити 185 країни; Україна -учасник із 1992 р. МБРРосновнакредитнаустановаСвітового банку. Це —найбільший кредиторпроектіврозвитку вкраїнах, щорозвиваються зсереднімрівнемдоходів на свою душу населення.Країни, щоподають заявку навступ у МБРР,повинніспочатку статі членами МВФ.Основне заподіяння МБРР —наданнякредитів йпозикплатоспроможнимурядамкраїн, щорозвиваються, подпроекти йпрограмисприянняекономічному тасоціальномупрогресу.Окрімфінансовоїдопомоги МБРРнадаєконсультативну ітехнічнудопомогу, аостаннім годиноюприділяєувагукраїнам ізперехідноюекономікою.Кредитинадаються на рядків 15-20 років. Ставка кредиту всередньомуперевищує на 0,5% ставку попозиковимкоштам банку. Ос-кільки МБРРзалучаєпозики ізрозрахунку 7%щорічних, токредитна ставкаскладає всередньому 7,5% .

Длякраїн, щорозвиваються, ставкадещонижча.Найбіднішимкраїнам МБРРможенадатибезвідсотковий кредит.Однією ізособливостейдіяльності МБРРєвідмова відреструктуризаціїзаборгованостіклієнтів:випадківнеповерненнякредитівще не було б.Міжнароднафінансовакорпорація (МФК)Заснована в 1956році. Штаб-квартира — Вашингтон.Нараховує 181країну-члена,серед них Україна (із 1993p.).Головна позначка МФК —сприянняекономічномузростаннюкраїн, щорозвиваються, череззаохочення приватногопідприємництва увиробничомусекторі.Також МФКнадаєкраїнам-членам йтехнічнудопомогу. МФК, як правило,кредитує лишевисокорентабельні підприємства в новихіндустріальнихкраїнах.Меншрозвиненимкраїнамважчеодержати кредит черезвисокукредитну ставку.Привабливою жстороноюцихкредитівє ті, що смердотіспрямовані нареалізацію такихпроектів, котрі не здобули бкоштів ізіншихджерел. Навідміну від МБРР дляінвестуваннякоштів МФК невимагаєурядовихгарантій. Цевідгороджуєприватнікомпанії від державного контролю.Іншоювідміноює ті, що МФК не лишенадаєкредити, але й іздійснюєінвестиції вакціонернийкапіталпідприємств, щостворюються, ізнаступнимперепродажемакційприватнимінвесторам.Багатосторонняагенція ізгарантійінвестицій (>БАГІ)Заснована вже 1988-гороці.Місцезнаходження — Вашингтон.Нараховує 145членів. Україна стала членомБАГІ із 1995 року.Вона бувутворена у тому,щоб забезпечити «страховку»потенційнимінвесторам, щовкладалися у країни, котрірозвиваються, віднекомерційнихризиків й таким чиномстимулювалатуди потокиінвестицій. Донекомерційнихризиків належати:війни,соціальнівибухи,експропріаціявкладеногокапіталу,неможливість перекладуприбутку за кордон йтакеінше.Гарантіїнадаються лишеінвесторам зкран-членівБАГІ.Строкгарантій — 15-20 років попрямихінвестиціях, попозиках — понад три рокта.Основнавимоганаданнягарантій:інвестор винен бути резидентомкраїни-членаБАГІ;інвестиція жможепризначатися длябудь-якої країни,навітьтакої, що не входити доБАГІ.ТакожБАГІнадаєконсультативні ірекламніпослуги черезспеціальний Департаментполітичних йконсультативнихпослуг.Міжнародний центр ізурегулюванняінвестиційнихспорів (>МЦУІС)Заснований в 1966p.,місцезнаходження — Вашингтон. Україна –учасник із 7 июля 2000 року.Головна позначка —сприяти припливуіноземнихкапіталів шляхомстворення умів для примирення іурегулюванняспорівміжурядами ііноземнимиінвесторами.МЦУІС неєкредитноюорганізацією в прямомурозумінні слова;вінвиступає вроліарбітраміжінвестором іурядом країни вразівиникненняконфлікту.Процесурегулюванняінвестиційнихспорівмаєдвіформи: примирення іарбітраж.Примиреннядосягається до тоговипадку,якщовдаєтьсяпереконатиобидвісторони уможливостівирішитиконфліктузгоджено, черезвзаємні вчинки.Якщо ж примиреннянеможливе, тоМЦУІСвиноситьаргументованерішення накористьоднієї ізсторін; така процедурамаєназвуарбітражу.Міжнароднаасоціаціярозвитку (>MAР)Утворена в 1960році.Місцезнаходження — Вашингтон.Нараховує 160країн-учасниць, котріподіляються надвігрупи. Допершоїгрупи входити 22високорозвинуті країни, атакож Кувейт йОб'єднаніАрабськіЕмірати. Друговігрупускладають країни, щорозвиваються, й країни ізперехідноюекономікою. Україна стала членом МАР із 27травня 2004 року.Діяльність МАРспрямована,головним чином, надопомогукраїнам, щорозвиваються, череззаохоченнярозвитку приватного сектора,мобілізаціївнутрішніх йзовнішніхджерелкапіталу. МАРнадаєбезпроцентніпозикинайбіднішимкраїнам.Критерієм ">бідності"єрівень ВНП на свою душу населення, що неперевищує 925доларів.Позики МАРмають10-річнийпільговийперіод іпогашаютьсяпротягом 35-40 років.Рештікраїн кредитнадаєтьсязаставкою 5%щорічних, подгарантіїурядам.Кредитиплануються в основному врозвитокінфраструктури й всільськегосподарство йнадаються внаціональнійвалюті держав.

Європейський банкреконструкції тарозвитку (>ЄБРР)Міжнароднийфінансово-кредитнийінститут,якийнадаєдопомогукраїнам відЦентральноїЄвропи доЦентральноїАзії дляпроведенняринкових реформ, активногоінтегруванняекономікцихкраїн уміжнароднігосподарськізв'язки.Створений в1991році (штаб-квартира — вЛондоні).Україна стала членом 13 апреля 1992 року.Акціонерами Банкує 61 держава,Європейськакомісія та Європейськийінвестиційний банк.Капітал — 20 млрд.євро.КраїнамЄЕСналежить 55,12%капіталу, США — 10%,Японії — 8,52%,країнамоперацій — 11,78% (до тогочислі Україні — 0,8%),іншимакціонерам — 14,58%.ЄБРР працюєлише накомерційних засідках. Навідміну від МВФ,надає лишецільовікредити подконкретніпроектиприватним йдержавним структурам напотребирозвиткуекономіки. 60%позичковихзасобівспрямовуються уприватний й 40% — удержавний сектор.КрімцільовихкредитівЄБРРздійснюєпряміінвестиції, атакожнадаєтехнічнудопомогу (>консультації,курсинавчаннябанкірів таменеджерів,допомога ворганізації системрозподілупродовольства).Спеціальнихкоштів длянаданнятехнічноїдопомогиЄБРР немає, азалучаєіншіресурси, до тогочислі зстворених українахЄСспеціальнихфондів,міжнароднихорганізацій.Серед всіхміжнароднихфінансовихорганізацій вдіяльностіЄБРРнайбільшчітковиявленийекологічний аспект.Усіпроектипроходятьдужежорсткуекспертизу увідповідномудепартаменті, йякщовиникаєпідозращодоможливостізаподіянняшкодинавколишньомусередовищу,шанси такихпроектів наодержанняфінансовоїдопомоги із боціЄБРРнизькі.

>Міжнароднийвалютний фонд (МВФ) МВФ було бстворено 27грудня 1945 року послепідписання28-ма державами догоди,розробленої наКонференції ООН ізвалютно-фінансовихпитань 22 июля 1944 року. У 1947році фондрозпочав свою діяльність й ставшиорганічноючастиноюБретон-Вудськоївалютноїсистеми. Україна –учасник із 3вересня 1992 року. МВФєінституційноюосновою Сучасноїсвітовоївалютноїсистеми. При цьомуїї базою йосновнимеквівалентомєдолар США. СШАзаймаютьдомінуючіпозиції в МВФ.Політика йрекомендації фонду повідношеннюкраїн котрірозвиваютьсянеодноразовопіддаваласякритиці [2].Основніфункції МВФ:

·сприянняміжнародній співпрацю вгрошовійполітиці ;

·розширеннясвітовоїторгівлі ;

·кредитування ;

>стабілізаціягрошовихобміннихкурсів.Офіційніцілі МВФ:

1) «>сприятиміжнародній співпрацю ввалютно-фінансовій сфері»;

2) «>сприятирозширенню йзбалансованому зростаннюміжнародноїторгівлі» вінтересахрозвиткувиробничихресурсів,досягненнявисокогорівнязайнятості йреальнихдоходівдержав-членів;

3) «забезпечитистабільність валют, підгримуватиупорядкованіспіввідношеннявалютноїсистемисереддержав-членів» й недопускати «>знецінення валют ізметоюотриманняконкурентнихпереваг»;

4)надаватидопомогу вствореннібагатосторонньоїсистемирозрахунківміждержавами-членами, аліквідаціївалютнихобмежень;

>тимчасовонадаватидержавам-членамзасоби віноземнійвалюті, ізметою «>виправленняпорушеннярівноваги їхніплатіжного балансу».Формидіяльності МВФ: 1)інспектування (>пов'язано із переходом відпаритетної довідкритоїсистемиобміну валют); 2)консультації (>використовує тритипиконсультацій -щорічні,додаткові (>можеорганізуватидиректор-розпорядник фонду увипадках,якщокраїнанесподіваноопиняється вскладнійекономічнійситуації, чиєпідозра, щоїї діїсуперечать “кодексуповедінки” йможутьзавдатишкодиіншимкраїнам) таспеціальні (проводити ізтимикраїнами,економічна політика якізначноюміроювизначає стансвітовоїекономіки); 3)наданняпослуг,фінансування.Безпосереднєфінансуванняздійснюється задопомогою такихмеханізмів: -резервний транш (>перевищенняквоти країни в МВФ над ">скоригованою"сумоюїївалютнихкоштів, щознаходяться уфонді нарахункузагальнихресурсів); -кредитнітранші (МВФнадаєкредити увиглядічотирьохтраншів,кожний із якідорівнює 25відсоткамквоти) [3]. Навідміну відСвітового банку, діяльність МВФзосереджена навідноснокороткостроковихмакроекономічних кризи.Світовий банкнадаєкредити лишебіднимкраїнам, МВФможекредитуватибудь-якукраїну із числачленів, котравідчуває нестачуіноземноївалюти дляпокриттякороткостроковихфінансовихзобов'язань.


>Розділ ІІ.Співпраця України З МФО

Членство України уміжнароднихфінансовихорганізаціяхОсновніправовінормистановлення України яксуб’єктаміжнароднихвідносинзакладені вДекларації продержавнийсуверенітет України, деєспецільнийдесятийрозділ “>Міжнароднівідносини”, вякомузазначено, що “вона яксуб’єктміжнародного праваздійснюєбезпосереднізносини ізіншими державами,укладає із ними домов,обмінюєтьсядипломатичними, консульськими,торгівельнимипредставництавами,бере доля вдіяльностіміжнароднихорганізацій вобсязі,необхідному для забезпеченнянаціональнихінтересів уполітичній,економічній,екологічній,інформіційній,технічній таспортивниій сферах. Українавиступаєрівноправнимучасникомміжнародногоспілкування, активносприяєзміцненнюзагального світу йміжнародної безпеки,бере доля взагальноєвропейськомупроцесі та вєвропейських структурах”.Співробітництво України ізміжнароднимифінансовимиорганізаціямирозпочалося учервні 1992 року, ізприйняттям Закону України №2402-ХІІ "Провступ України доМіжнародного валютного фонду,Міжнародного банкуреконструкції тарозвитку,Міжнародноїфінансовоїкорпорації,Міжнародноїасоціаціїрозвитку таБагатостороннього агенції ізгарантіяхінвестицій" [4] . >Відповідно до Законуусі запитання, щостосуютьсявступу України доцихміжнароднихфінансовихорганізацій,вирішуєКабінет міністрів України,Міністерствофінансів Україниздійснює усіфінансовіоперації, аНаціональний банк Українивиступає якбанк-депозитарій МБРР. >Розглянемодетальніше проспівпрацю України ізміжнароднимифінансовимиорганізацімипочинаючи ізнайпершихугод йпозик. >Позики від МБРР таЄБРР Українапочалаотримувати із 1993 року, від МВФ - із 1994 року.Протягом 1993-2006 років ізцимиорганізаціямиукладеноугод наотримання 52позик назагальну суму,еквівалентну 12 млрд. дол. США, із яківикористано 8,35 млрд. дол. США чи 68відсотків (табл. 1).

>Таблиця 1.Даніщодопозик МФО, догоди наотримання якіукладено у 1993-2006 рр. (>еквівалент млн. дол. США)

МФО

>Згідно ізугодою

>Фактичноотримано

>Недоотримано чианульовано

>Залишокневикористанихкоштів

МВФ

6573,8

4469,6

2104,2

-

МБРР

4608,73

3222,37

480,82

905,54

>ЄБРР

989,61

660,67

87,82

241,12

разом

12172,1

8352,64

2672,84

1146,66

На вухо 2010 рокузагальна сумакредитнихкоштів (>кумулятивна суманаростаючимпідсумком із 1993 року) по всіх проектах МБРР на територї Українисклала понад 7 млрд. дол. США [5]. >Співробітництво України ізЄвропейським банкомреконструкції тарозвитку детальноописується утаблиці 2 [6].

>Таблиця 2 >ПроектиЄБРР в державномусекторі станом на 01.01.2009

>Назва проекту Мета проекту

Сумапозики

>ЄБРР

>Проекти, щореалізуються
>Третій проект Ремонтавтомобільної дорогиКиїв-Чоп >Підтримка вробочомустаніавтомобільної дорогиКиїв-Чоп,фінансуваннябудівельно-ремонтнихробіт,модернізація. 200,00 млн.євро
>РеконструкціяСтаробешівської ТЕС >РеабілітаціяСтаробешевської ТЕС, збільшеннягенеруючоїпотужності,підвищенняефективності танадійності приїїексплуатації, збільшеннякоефіцієнтукорисної дії,надійності таекологічнихпоказниківелектростанції. 93,10 млн.євро
>Добудова 2-гоенергоблокуХмельницької АЕС й 4-гоенергоблокуРівненської АЕС >ДобудоваенергоблоківХмельницької таРівненської АЕС ізметоюкомпенсаціїпотужностей, що булививедені увідповідності ізпрограмоюзакриттяЧорнобильської АЕС. 42,00 млн. дол. США
>Впровадженняшвидкісного рухупасажирськихпоїздів назалізницях України >Формуваннятранспортноїсистеми,підвищеннярівня безпеки руху,закупівля новогопасажирськогорухомого складу. 120,00 млн. дол. США
>ФінансуванняУкрЕско (друга фаза) >Наданняукраїнськимпідприємствампослуг ізенергозбереження,скорочуючи їхніенергоспоживання. 20,00 млн. дол. США
>Будівництвовисоковольтноїповітряноїлінії вОдеськійобласті –будівництволініїелектропередачі 330 кВАджалик-Усатове >Покращеннянадійності таефективності роботиспоживачівпівденно-західної тацентральноїчастиниОдеськоїобласті,позбавленнязалежності відрежимів роботиенергосистемиМолдови. 25,75 млн.євро
>Будівництвоповітряноїлінії 750 кВРівненська АЕС -Київська >Ліквідаціяіснуючогообмеження навидачупотужностіРівненської таХмельницької АЕС;підвищеннянадійностіелектропостачанняспоживачівцентральноїчастиниОЕС України 150 млн.євро
>Реалізованіпроекти
Ремонтавтомобільної дорогиКиїв-Чоп >Підтримка вробочомустаніавтомобільної дорогиКиїв-Чоп,фінансуваннябудівельно-ремонтнихробіт,модернізація. 100,00 млн.євро
>Модернізаціяаеронавігаційноїсистеми >Підвищеннярівня безпекипольотів уповітряномупросторі національноївідповідальності України; забезпеченняобладнанням,необхідним дляобслуговування новихміжнароднихмаршрутів. 25,40 млн. дол. США
Другакредитналінія длярозвиткумалих йсередніхпідприємств >Сприяннярозвиткудіяльності приватного сектору в Україні шляхомзміцненняпотужностейкомерційногобанківського сектору в Україні та забезпечення доступу дофінансуваннямалих,середніх танавіть великихпідприємств. 88,26 млн. дол. США
«>ФінансуванняУкрЕско» >СтворенняУкраїнськоїенергозберігаючоїкомпанії, котранадаєрізнимукраїнськимпідприємствампослуги ізенергозбереження,скорочуючи їхньогоенергоспоживання. 20,00 млн. дол. США
Програмуінвестицій тарозвиткусистемиводопостачання таочищення води в м.Запоріжжя >Вдосконаленнявикористанняпотужностейміськоговодопостачання таканалізації,поліпшення безпеки танадійностіслужбиводопостачання,підвищенняякості таефективностісистемизбору та очищеннястічних вод. 28,00 млн. дол. США
>Розвитокзалізничнихшляхів України >Відновлення тамодернізаціязалізничноїінфраструктури. 51,88 млн. дол. США
>ВідновленняавтомагістраліМ06 тареформуваннядорожнього сектору >Реабілітація тапідтримкаавтомобільної дорогиКиїв-Чоп зарахунокїїреконструкції. 75,00 млн.євро
Кредит назакупівлюпалива на зимовищперіод 2000 - 2001 рр. >Придбанняорганічногопалива дляпроходженняосінньо-зимовогоперіоду 2000-2001 років.

100,00 млн. дол. США

(>отримано 59,02 млн.)

>Кредитналінія длярозвиткумалих йсередніхпідприємств >Сприяннярозвиткудіяльності приватного сектору в Україні шляхомзміцненняпотужностейкомерційногобанківського сектору в Україні та забезпечення доступу дофінансуваннямалих,середніх танавіть великихпідприємств. 121,20 млн. дол. США
Проект „ITUR” -розвитокоптико-волоконногозв’язкуІталія-Турція-Росія >СприянняПозичальнику вмодернізаціїінфраструктуризв’язку длязадоволенняпопиту нависокоякісні,надійні таекономічніпослугизв’язку на Україні таміжУкраїною йіншимикраїнами (>Італія,Туреччина,Росія). 53,10 млн. дол. США
>Аеропорт „>Бориспіль” >Розвитокінфраструктуриаеропорту „>Бориспіль” 5,10 млн. дол. США
>Проекти настадіїпідготовки
>РозвитокінфраструктуриІллічівськогоморськоготоргівельного порту >РеконструкціяпричалівІллічівськогоморськоготоргівельного порту ізметоюствореннясприятливих умів дляпідвищеннявантажообігу порту  26,0 млн.євро
>Реконструкціяелектричнихмережнапругою 0,4-110 кВ тапідстанцій ВАТ «>Крименерго» >Підвищеннянадійностіфункціонуваннярозподільчоїелектричноїмережі 110 кВ танижче АР Крім зарахуноконовленняфізичнозношених та моральнозастарілихосновнихфондівелектричноїмережі шляхомзаміни основногообладнанняпідстанцій 35-110 кВ,реконструкціїКЛ йПЛнапругою 0,4-10 кВ 170 млн. дол. США
>Модернізаціязалізничного напряміЛюботин – Полтава -Кременчук –Бурти –Користівка ізметою забезпеченняенергозбереження приперевезенняхзалізничним транспортом >ЕлектрифікаціядільницьПолтава-Кременчук-Бурти-Користівка для забезпеченнязростаючихобсягівперевезень,енергозбереження приперевезенняхзалізничним транспортом тазменшенняексплуатаційнихвитрат;зменшення на 15%собівартостіперевезень зарахуноквпровадження болееенергоефективноїелектричної тягипоїздів;зменшенняшкідливоговпливузалізничного транспорту зарахунокзниженнярівняшумів тавиключення такого негативного чиннику, яквикидипродуктівзгорання дизельногопалива у повітря 90,00 млн.євро

>міжнароднийфінансовий організаціяукраїна

Уходіспівробітництва України ізЄвропейським банкомреконструкції тарозвитку уперіод 1993 – 2008 років банком було бфінансовано багатопроектів.

>Станом на вухо 2010 рокуЄБРРвиділено понад 4,8 млрд.євро нареалізацію 194проектів у приватного та державному секторахекономіки України [7]. >Аналіз балансунадходженьпозичковихкоштів відцих МФО таплатежів по нихсвідчить проформування негативного сальдо,починаючи із 2002 року (див. табл. 3). Зацейперіоднегативний баланснадходжень таплатежівсклався по МВФ – 1,8 млрд. дол. США та МБРР – 0,22 млрд. дол. США, а, поЄБРРвінєщепозитивним йстановить 0,12 млрд. дол. США.

 

>Таблиця 3. Баланснадходжень таплатежів запозиками МФО (>еквівалент млн. дол. США)

>Рік

>Надходження

>Погашення із відсотками (>Мінфін)

>Погашення із відсотками (НБУ,Укр-ексімбанк)

разомпогашення із відсотками

Сальдо

(+, -)

>MБРР

2001

369,71

166,6

0

166,6

203,11

2002

44,64

191,1

6,6

197,7

-153,06

2003

94,98

183,8

6,6

190,4

-95,42

2004

33,18

212,7

6,6

219,3

-186,12

2005

484,66

238,1

6,6

244,7

239,96

2006

62,97

283,8

6,6

290,4

-227,43

>Всього (МБРР)

1090,14

1276,1

33

1309,1

-218,96

>ЄБРР

 

2001

86,55

30,4

48,9

79,3

7,25

2002

67,33

30,9

46,6

77,5

-10,17

2003

116,85

1,9

24,3

26,2

90,65

2004

86,08

3,9

41

44,9

41,18

2005

78,26

17,4

43,4

60,8

17,46

2006

26,9

24,3

28,3

52,6

-25,7

>Всього (>ЄБРР)

461,97

108,8

232,5

341,3

120,67

разом (МБРР,ЄБРР)

1552,11

1384,9

265,5

1650,4

-98,29

 МВФ

 

2001

431,8

0

639,8

639,8

-208

2002

0

0

272,4

272,4

-272,4

Насьогодніуспішнорозвиваєтьсяспівпраця УкраїнизіСвітовим банком вцілому та із йогоокремимиінституціями - МБРР, МАР, МФК таБАГІ. На вухо 2010 року портфельСвітового банку в Україніскладався із 13інвестиційнихпроектів назагальну суму 1,6 млрд. дол. США (вактивніфазіреалізаціїзнаходилось 11проектів, сумапозик заякимискладає 1,474 млрд. дол. США, атакож 2проекти («Контроль затуберкульозом таВІЛ/СНІДом в Україні» та «>Розвитокринкуфінансовихпослуг»), котрінайближчим годиною якщо завершено).Загальна сумапозик,наданих РБ за 15 роківспівробітництва ізУкраїною,складає понад 6,9 млрд. дол.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація