Реферати українською » Международные отношения » Економічне та організаційне розвиток фондового ринку країн, що розвиваються (на прикладі Азербайджану)


Реферат Економічне та організаційне розвиток фондового ринку країн, що розвиваються (на прикладі Азербайджану)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ГарахановНатигНизамович

>Автореферат

дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата економічних наук

Економічне і організаційне розвиток ринку країн (з прикладу Азербайджану)

 

Москва 2010


Робота виконаноГОУВПО «Російська економічна академія їм.Г.В. Плеханова», спеціалісти кафедри «Біржового справи та обігу цінних паперів»

Захист відбудеться 10 березня 2010 р. в 13:00 годин на засіданні дисертаційного ради Д 212.196.02 при Російської економічної академії їм.Г.В. Плеханова за адресою: 117997, Москва,Стремянний провулок, 36.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Російської економічної академії їм.Г.В. Плеханова.

>Автореферат розісланий 01 лютого 2010 р.

Вчений секретар

дисертаційного радиМаршавина Л.


1. Загальна характеристика роботи

 

Актуальність теми дослідження. Фондовий ринок є складовою частиною ринкового механізму, і забезпечує ефективне перерозподіл вільних фінансових ресурсів у інтересах економічного розвитку господарюючих суб'єктів.

Актуальність дослідження економічного і організаційного розвитку ринку країн зумовлена тим, що:

країн СНД, зокрема й у Азербайджані, ефективний розвиток країни ринку є одним із пріоритетних завдань економічних органів країни. Виявлення й розв'язання проблеми, які перешкоджають розвитку та розвитку фондових ринків, створює теоретичні передумови і розробити заходів для досягненню розвитку ринків цінних паперів в Азербайджанської Республіці та інших країнах із що розвивається економікою;

процес глобалізації приводить до формування єдиної світової економічного простору. Проте, цей процес супроводжується і наростанням нестабільності на та розвитку фондових ринках, для боротьби із якою слід робити відповідних заходів;

потрібно визначати умови переростання що розвивається ринку в розвинений фондовий ринок, стосовно окремо взятій країні із економікою;

необхідно своєчасно виявити потенційні проблеми та розвитку фондових ринків з метою визначення підхожих шляхів розвитку національного ринку;

важливо постійно узагальнювати нагромаджувальний досвід, пов'язані з шляхами і всіма засобами успішного інтеграційного процесу залучення та розвитку фондових ринків у світовій і міжнародний фондовій ринок.

Ступінь наукової розробленість проблеми. У існуючої економічної літературі представлений значний обсяг робіт, присвячених різноманітних аспектів функціонування та розвитку ринку цінних паперів.

Аналіз соціально-економічної сутності цінних паперів представлено працях Д. Рікардо, До. Маркса, Р.Гильфердинга, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, і навітьМ.Ю. Алексєєва, А.В.Аникина, Еге. Я.Брегеля,В.Т.Мусатова, І.А. Трахтенберга та інших авторів.

Розгляду питань функціонування та розвитку ринку приділяли уваги на роботах В.А.Галанова, Б.І. Альохін, В.Є.Есипова, А.А.Килячкова,Я.М.Миркина, Є.В.Семенковой,Л.А.Чалдаевой, Є.В.Чирковой та інших авторів.

Значна кількість матеріалів з ринку цінних паперів опубліковано у російських економічних періодичних виданнях. Особливістю сучасних досліджень був частиною їхнього виключно практична цінність у частині аналізу поточної кон'юнктури російського ринку цінних паперів і розробки цій основі конкретних рекомендацій роботи з цінними паперами щодо різноманітних суб'єктів відносин.

Разом про те, рішення багатьох теоретичних і практичних питань функціонування та розвитку ринку стосовно країнам ще у стадії вивчення, проблематика питань, пов'язані з розвитком та розвитку фондових ринків ще слабко вивчена. Теоретична і практична значимість вивчення даних проблем, необхідність вироблення застосування нових підходів у тому дослідженні і зовсім визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету й завдання.

Метою дисертаційного дослідження є розробка наукових проблем, що з економічним і організаційним розвитком що розвивається ринку цінних паперів з прикладу Республіки Азербайджан.

Досягнення зазначеної мети може дисертації поставлені такі:

· виявити основи різниці між формувалися, що розвиваються і розвиненими фондовими ринками;

· вивчити основні відмінності та розвитку фондових ринків;

· визначити вплив ступеня розкриття інформації про фінансово-економічної діяльності емітентів в розвитку ринку Азербайджану;

· виявити роль спекулятивного іноземного капіталу на не зовсім розвиненому фондовий ринок;

· визначити економічні, технічні і політичні умови переростання що розвивається ринку Азербайджану у розвиненіший ринок.

Об'єктом дослідження є що розвиваються фондові ринки.

Предметом дослідження є економічні та організаційні проблеми та розвитку фондових ринків, з прикладу ринку Азербайджану.

>Методологической основою дослідження з'явилися загальнонаукові методи дослідження, якісний і кількісний аналіз, методи системного, порівняльного аналізу, наукової абстракції, моделювання, метод угруповання, графічне відображення досліджуваних явищ, комплексний підхід.

Теоретичною основою дисертації послужили економічні теорії, розроблені провідними західними і російськимиученими-економистами у сфері сучасної теорії ринку цінних паперів.

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали статистичні дані, отримані з даних міжнародних громадських організацій іБакинской фондової біржі. До того ж, також активно використовувалися дані, отримані із публікацій у засобах економічної, наукової і масової ін-формації.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження ось у чому:

· розкрито взаємозв'язку між розвитком ринку за умов що розвивається економіки та соціально- культурними цінностями країни, куди входять: рівень соціальної культури, національні особливості, психологію населення;

· класифіковані найбільш загальні специфічні характеристики що розвивається ринку, що відрізняють його від розвиненого ринку, які, зокрема включають вищуволатильность ринку, його щодо низькі об'єми та переважання банківського кредиту над цінними паперами в борговій капіталі країни;

· виявлено основні негативні чинники ціноутворення, характерні для що розвивається ринку, куди входять: корупцію регулятивних органів, маніпуляції цінами та активне використання інсайдерської інформації;

· визначено механізми взаємозв'язку між інформаційної відкритістю учасників ринку нафтопродуктів та ступенем розвиненості ринку загалом, запропоновані заходи для усунення непрозорості у забезпеченні інформаційної відкритості на та розвитку фондових ринках;

· визначено зовнішні економічних чинників, характерні для Азербайджану, які вповільнюють розвиток національного що розвивається ринку, серед яких найголовнішими є короткостроковий спекулятивний іноземний капітал та економічні цикли глобальної економіки;

· виявлено основні економічні, технічні і політичні проблеми ринку Азербайджану й інших та розвитку фондових ринків, зокрема недостатня фінансова глибина, слабке колективне інвестування і неефективна макроекономічна політика.

Практична значимість результатів дослідження у тому, що розроблені методичні стану та висновки можуть використані практичної діяльності органами управління ісаморегулируемими організаціями з метою підвищення ефективності що розвивається ринку. Розроблені методичні стану та рекомендації можна використовувати зацікавленими міжнародними фінансовими організаціями розробки заходів із переростанню та розвитку фондових ринків на більш розвинені ринки.

Окремі становища дисертації можна використовувати в процесі найвищих навчальних закладах щодо курсів "Економічна теорія", "Ринок цінних паперів", і "Міжнародні економічних відносин".

Апробація дисертаційної роботи. Результати дослідження, що стосуються взаємозв'язку між розвитком ринку і соціально-культурними цінностями країни, використані «Комітетом по цінних паперів Азербайджанської Республіки» під час аналізу оптимального поведінки населення як активного учасника над ринком цінних паперів.

Основні стану та результати дисертаційного дослідження доповідалися на міжвузівській конференції аспірантів і докторантів Азербайджану «Теорія і практика фінансів України й біржове справа на етапі» проведеного 2009 року уАзербайджанском державному економічному університеті. Основні стану та результати також обговорювалися зі спеціалістами азербайджанських і зарубіжних фінансових організацій. За матеріалами дисертації опубліковані 5 друкованих робіт загальним обсягом 1,5 >п.л. Структура роботи і логіка викладу матеріалів дослідження підпорядковується змісту висунутих завдань. Дослідження представлено запровадженням, трьома главами, укладанням, списком використаної літератури.


2. Основний зміст роботи

Відповідно до метою та завданнями дослідження, у дисертації вивчені такі групи проблем.

Перша група проблем залежить від виявленні основних чорт функціонування та розвитку фондових та в виділенні їх специфічних відмінностей від розвинених країн і цих ринків.

Фондові ринки у економічній літературі зазвичай поділяють втричі великі групи: розвинені (>developedmarkets), що розвиваються (>developingmarkets) й формовані (>emergingmarkets). До країн з розвиненими фондовими ринками належить більшість розвинених держав, а країн із що розвиваються і формувалися ринками, відповідно, й інші, що розвиваються. Існує пряма взаємозв'язок між ступенем розвитку ринку країни та її економічним розвитком у цілому. Розвиток ринку здійснюється паралельно з недостатнім розвитком економіки нашої країни.

Під тим що формуються фондовим ринком в дисертації розуміється фондовий ринок, що у процес становлення своєї структури, з погляду учасників ринку, його інструментів, і операцій.

Під мерехтливим фондовим ринком розуміється вже більш-менш сформований фондовий ринок кожної країни, що у процесі трансформації, розвитку і ускладнення своєї структури, характеристики якого визначаються мерехтливим характером економіки нашої країни загалом.

Під розвиненим фондовим ринком, своєю чергою, розуміється фондовий ринок, які перебувають лише на рівні високорозвиненою структури, повною мірою адекватної економіці розвиненою країни.

У фундаменті економічної теорії та практиці є розбіжності у визначенні цього у яку категорію розвиненості ринку потрапляє та чи інша країна та відповідно, єдиних означальних стандартів немає. У зв'язку з цим, потрібно понад чітке визначення критеріїв, якими можна вирішити, у яку із трьох вищевказаних категорій потрапляє фондовий ринок, відповідної країни.

На думку поняття несформованого ринку є поняття, ринку що входить тільки в етапу «установи», але з поняття, стосується діленню фондових ринків на що розвиваються і розвинені. Кожен вже сформований і функціонуючий фондовий ринок є або мерехтливим, або ж розвиненим ринком. Отже, розглянуті три поняття на сукупності ставляться до процесу розвитку ринку, спочатку ринок формується (що формується ринок), потім розвивається (що розвивається ринок) і залежно від рівня розвиненості ринку стає розвиненим (розвинений ринок). І це поняття що розвивається і розвиненого ринку, взяті окремо від розуміння що формується ринок, характеризують лише ступінь розвитку ринку.

Рівень розвитку ринку, своєю чергою, визначається конкретними кількісними і якісними показниками.

Основними кількісними показниками можуть бути такими: фінансова глибина економіки, ставлення грошової маси до ВВП, внутрішнього кредиту до ВВП, ставлення капіталізації акцій до ВВП, боргу цінних паперів до ВВП, наявність і культурний рівень розвитку ринку похідних фінансових інструментів. Фінансова глибина економіки є основним кількісним показником, визначальним рівень розвиненості ринку. Чим вона глибше, тим більша капіталізація ринку і, отже, більшу розвиненість є фондовий ринок. Фінансова глибина утворюється внаслідок розвитку, відповідно, чим більше країна, то більше вписувалося стає грошова маса економіки.

>Качественними показниками, визначальними рівень розвиненості ринку, є кількість і надійність фінансових установ, ефективність системи регулювання фондових ринків, наявність адекватного законодавства, спрощені умови до участі над ринком і високий технологічний рівень інфраструктури. За наявності даних якісних показників фондовий ринок ефективно функціонує і вже цим відбиває свою високий рівень розвиненості.

Функціонування ринку тісно взаємозалежне зі структурою власності економіки. У світовій економіці існують двома полюсами структури власності:

1- подрібнена чи «роздрібна» структура з відносно невеликим впливом держави щодо фінансування господарства. Тому що це вид структури власності найбільш сформувався до й у Великій Британії, прийнято називати цю модель англо-американської моделлю, («>shareholdercapitalism»).

2- структура власності, носить «>кусковий» характер, зі значною часткою компаній, банків та держави у структурі власності й у фінансуванні господарства. Ця модель властива таких країн як Японія, Франція та («>stakeholdercapitalism»).

Аналіз впливу структури власності на фондові ринки міститься у таблиці 1.

Таблиця 1 Вплив структури власності на фондові ринки

США >Велико-британия Японія Франція Німеччина
Структура акціонерів, в %
Держава - 0.2 0.5 3.4 4.3
Населення 36.4 29.6 22.2 19.4 14.6
Інституційні інвестори, пов'язані з населенням (зокрема.инвестфонди, пенсійні фонди й страхові компанії) 44.3 50.1 22.5 3.9 20.0

Корпоративні інвестори,

в т. год. банки

19.3

0.2

20.1

2.3

54.8

13.3

73.3

4.0

61.1

10.3

Параметри фондових ринків
Капіталізація біржових ринків акцій / ВНП, в % 117.2 151.0 60.0 38.5 28.4
Внутрішній кредит / Капіталізація біржових ринків акцій, в % 67.2 86.4 198.5 266.0 479.0
Ринкова вартість облігацій непогашених внутрішніх емітентів на біржових ринках / Капіталізація біржових ринків акцій, в % 33.1 44.4 122.8 148.8 285.6

 

Джерело:DeutschesAktieninstitute.V.DAI-Factbooks; InternationalFederation ofStockExchangesAnnualReports, IFCEmergingStockMarketsFactbooks,IMF-IFS 2008.

Із даної таблиці видно, що у країнах ізангло-саксонскими традиціями, як-от навіть Великобританія, інституціональні інвестори, пов'язані з населенням (інвестиційні банки,инвестфонди, пенсійні фонди й страхові компанії), володіють майже половину власності в економіки. З іншого боку, у країнах, як Японія, Франція та, корпоративні інвестори домінують у структурі власності.

Більшість фондових ринків світу, на відміну англо-саксонської моделі, носять боргової характер. І, справді, під час аналізу 65 країн 49 країнах (75%) внутрішній кредит більше капіталізації ринку. Приблизно на 45-50% біржових фондових ринків обсяг облігацій перевищує розміри ринку.

Схожі тенденції за концентрацією власності на акціонерні капітали, створення їх «кусковий» структури, котра перешкоджає формуванню масового і ліквідного ринку, характерні і країн- членів СНД, зокрема й Азербайджану.

За даними Світового банку, очевидно, що у цих країнах останнім часом зросла частка менеджерів як контролюючих власників. При зниженні участі персоналу в акціонерної власності, частка роздрібних інвесторів вкрай низька.

Проведений з порівняльного аналізу показує, що у Азербайджані переважає тенденція до створення оптової структури власності, заснованої на домінуванні великих корпоративних, кому надалі і фамільних власників, замість більш роздрібненої і роздрібної англо-саксонської моделі. Ця тенденція перестав бути суто регіональним явищем. Вона властива більшості країн, передусім країн із перехідними чи що розвиваються економіками.

У фундаменті структури власності економіки значною мірою «закладено» соціально-економічне поведінка населення. Традиційні цінності населення, як, наприклад, національного характеру, релігія і традиція, своєю чергою, впливають на зване економічне поведінка суб'єктів на фондовому ринку інших ринках. Відповідно, розвиток ринку залежить тільки від суто економічних тенденцій, але й від створення низки соціально-культурних чинників. До основним соціально-культурним чинникам можна віднести особливості національного поведінки, культурних і релігійних традицій.

Приміром, можна звернути увагу, як релігія у країнах відіграє у розвитку ринку.Прототипом такого явища є іслам та її вплив на ісламські країни. Ісламська традиція поводиться у вигляді ісламських фінансів, як форми ринку, заснованої на дотриманні заборони ісламу на стягування відсотка. Ісламські фінансові інститути що неспроможні стягувати

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація