Реферати українською » Международные отношения » Аналіз зовнішньої торгівлі України услуг


Реферат Аналіз зовнішньої торгівлі України услуг

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Придніпровськадержавнаакадеміябудівництва та архітектури

Кафедра: «>Міжнароднаекономіка»

>Курсова робота

за курсом: «>Міжнароднаекономіка»

Тема: «>Аналіззовнішньоїторгівлі Українипослугами»

>Дніпропетровськ 2008


>ЗМІСТ

>Вступ

1.Теоріяміжнародноїторгівліпослугами

2.Аналізтенденцій, проблем,шляхів їхнівирішення та перспективзовнішньоїторгівлі Українипослугами за роктанезалежності (1992-2007 рр.)

2.1 сучасний станторгівліпослугами в світі тамеханізмиїїрегулювання

2.2 сучасний станзовнішньоїторгівліпослугами України,їїпроблеми ташляхи їхньоговирішення

>Висновок

>Література

 

>Вступ

>послугазовнішньоекономічнийміжнароднаторгівля

>Сьогодніміжнароднаторгівляпослугаминабуває всебільшогозначення йстає предметомуваги із боціпровіднихспеціалістів світу. Убагатьохкраїнахторгівляпослугамизаймаєзначнемісце вобсязіміжнародноїторгівлі. Цевикликанонауково-технічнимпрогресом у сферіматеріальноговиробництва,поглибленнямміжнародногоподілу роботи й зростаннямсоціально-економічних потреббагатьохкраїн.Функціонуванняринкупослуг всучаснихумовахєдужеважливим йактуальним. Отжеметоюданоїкурсової роботиєвивченнязакономірностей,особливостей,тенденцій.

>Об'єктомдослідженняєзовнішньоекономічна діяльність,пов’язана ізторгівлеюпослугами.

>Середосновнихзавдань можнавиділити:

-вивченнятеоретичнихположень, котріхарактеризуютьринокпослуг;

-аналізособливостейформуванняскладовихелементівсфериміжнароднихпослуг;

-висвітленнясучаснихтенденційрозвитку цогоринку;

Припроведеннідослідження авторкористувавсянавчальнимипосібниками такихфахівців, як Румянцев О.П., КоваленкаЮ.О., ДахноІ.І.,Рокоча В.В. таін., атакожстаттями просучасний станзовнішньоїторгівлі такихавторів, як Колесников А.,Корнієнко В.В.

>Теоретична й практичнацінність роботиполягає вузагальненні йпоглибленні знань вобластіміжнародноїторгівлі Українипослугами.

Привиконанні роботи авторкористувавсянаступними методами:

- методаналізу;

- метод синтезу;

-ретроспективний (>історичний) метод;

-порівняльний метод;

- методіндукції;

- методдедукції.


1.Теоріяміжнародноїторгівліпослугами

>Сьогодніфункціонуванняринкупослуг врізнихкраїнахєдоситьперспективним.Вінзначнорозширився ймодифікувався входіновоїекономічноїреволюції.Помітнозмінилася структурапослуг. Унійзбільшивсяобсягвиробничих йфаховихпослуг, для якіхарактернимєвисокийступіньцентралізаціїкерування,фінансів й оперативного контролю [1, із сьомої].Збільшеннямасштабівторгівлівиробничими йфаховимипослугами варторозглядати як одну із формінтеграціїрізноманітнихнаціональнихгосподарств – форму, посуті, болеерозвинену, ніжекономічнавзаємозалежність, котравиникаєвнаслідокрозширенняторгівлі товарами.Паралельностаєшвидшим процесінтернаціоналізаціївиробництва йспоживаннятоварів йпослуг.

>Ниніринокпослугуспішнорозвивається йрозширюється.Рістдобробуту, збільшеннявільного години іускладненнятоварів, щопотребуютьтехнологічногообслуговування,даютьможливістьбагатьомкраїнам світузайнятисвоєособливемісце в сферіпослуг,галузіякоїдужерізноманітні.

>Міжнароднаторгівляпослугамиволодіє поручособливостей упорівнянні ізтрадиційноютоварноюторгівлею.Вонамає своюспецифіку (>невідчутність,нерозривністьвиробництва йспоживання,неоднорідність чимінливістьякості,нездатністьпослуг дозбереження). Навідміну відоперацій із товарами смердоті непідлягаютьмитному контролю. У тієї ж годинупослугиможутьприйматиуречевленіформи (увиглядіпрограм длякомп'ютера,кіно- йвідеокасет,різноїдокументації).Послугиможуть бутикапіталомісткими чинаукомісткими, матірпромисловий характер чизадовольнятиособистіпотреби,можуть бутинекваліфікованими чивимагатидужевисокогорівнякваліфікаціївиконавців. Миможемовизначитипослуги, якбудь-які заходь, щоєневідчутними, непризводять доволодіннячимось йможуть бутизапропонованіоднієюстороноюіншій.

>Зазвичай,міжнароднуторгівлюпослугамирозглядаютьневідривно відміжнародноїтоварноїторгівлі, а подміжнародноюторгівлеюрозуміютьторгівлю як товарами, то йпослугами.Проте,поняттяпослугиє болеебагатогранним, ніжпоняття товару.Послуга –це широка гамарізноманітнихвидівдіяльності. На думкубагатьохвчених, впрактичнійдіяльності немаєіншогопоняття, яку б малотакукількістьзначень, як «>послуга».Аджелише такагалузь якпобутовеобслуговуваннянадає понад 800видівпослуг [1, з. 8].

>Наступнівизначенняхарактеризуютьсутність цогопоняття, смердотівикладені врізнихджерелах.Послуга – зміну вположенніінституціональноїодиниці, щовідбулося врезультатідій й наосновівзаємної догоди ізіншоюінституціональноюодиницею [8, з. 89].Послуга –цепідприємницька діяльність,спрямована назадоволення потребіншихосіб, завиключеннямдіяльності, щоздійснюється наосновітрудовихправовідносин [10, з. 62].Послуга –такий вид роботи, приякомувиробництвокорисногоефектуспівпадає вчасі із йогоспоживанням [9, з. 55].Послуга – виддіяльності,робіт, впроцесівиконання які нестворюєтьсяновийматеріально-уречевлений продукт,якийраніше неіснував, але йзмінюєтьсяякість ужествореного продукту [11, з. 47].Крім того,послугу можнавизначити як виддіяльності,якийзадовольняєпевнулюдську потребу,може матір чи не матірматеріальну форму,тіснопов'язаний ізвиробництвомтоварів чиповністюсамостійно оформлень.

>СекретаріатСвітовоїорганізаціїторгівліподіляєпослуги на 12секторів:

-бізнесові,включаючипрофесійні йкомп’ютерні;

-комунікаційні;

-будівельні таінжинірингові;

-дистриб'юторські;

-освітні;

-природоохоронні;

-фінансові (>страхові табанківські);

-медичні;

-туристичні;

-рекреаційні,культурні таспортивні;

-транспортні;

-інші [2, з. 104].

>Зазначені 12секторівподіляються на 155підсекторів.

Українах – членахОрганізаціїекономічногоспівробітництва йрозвитку (ОЕСР) тапублікаціяхКонференції ООН ізторгівлі йрозвиткудотримуютьсятакоїкласифікаціїпослуг:

-фінансові;

-інформаційні (>комунікаційні):

-професійні (>виробничі);

-туристичні;

-соціальні [2, з. 104].

>Міжнароднийвалютний фондзастосовуєтакукласифікаціюпослуг:

-морськіперевезення;

-іншівидитранспортування;

-подорожі;

-іншіприватніпослуги;

-іншіофіційніпослуги [2, з. 104].

УСвітовому банку,наприклад,прийнятийрозширенийпідхід допослуг, у число яківключається й рухприбутку. Так,послугиподіляються на:

-факторні –платежі, щовиникають у зв'язку ізміжнародним рухомфакторіввиробництва,перш накапіталу йробочоїсилі (>прибутки наінвестиції,роялті йліцензійніплатежі, зарплата,виплачена нерезидентам);

-нефакторні – транспорт,подорожі таіншінефінансовіпослуги.Цейрозподілє особливоважливим дляобговорення проблемрегулюванняміжнародноїторгівліпослугами у межах СОТ, щоконцентруютьсяпереважно нанефакторнихпослугах.

Вочевидьтакож, щонаданняпослуг убільшостівипадківвідбуваєтьсяодночасно ізпродажем товару чиздійсненнямінвестицій у той чиіншукраїну. Тому,відповідно дозасобів доставкипослугспоживачу,послугиподіляються на:

-послуги,пов'язані ізінвестиціями –банківські,готельні йфаховіпослуги;

-послуги,пов'язані ізторгівлею – транспорт,страхування;

-послуги,пов'язаніодночасно ізінвестиціями йторгівлею –зв'язок,будівництво,комп'ютерні іінформаційніпослуги,особисті,культурні йрекреаційніпослуги.

>Існуєкорисний ізаналітичної точкизорурозподілміжнароднихугод пропослугизалежно від характеруповодженняпродавця йпокупцяпослуг (табл. 1).

>Таблиця 1. –Розподілміжнароднихугод пропослугизалежно від

характеруповодженняпродавця йпокупцяпослуг

>Споживач непереміщується >Споживачпереміщується
>Виробник непереміщується Транспорт,комп'ютерні іінформаційніпослуги >Подорожі (туризм),освіта ймедичніпослуги
>Виробникпереміщується >Прямііноземніінвестиції,тимчасоватрудоваміграція >Подорожі втреті країни,організованіфірмами-нерезидентами

як мибачимо, данакласифікаціявключає не лишепослуги втрадиційномузначенні, а і рухфакторіввиробництва, щоєносіямицихпослуг.Вонадозволяєвиділити 4типиугод, щоукладаютьсяміжекспортерами таімпортерамипослуг. До них належати:

- догоди, у які длянаданняпослугивиробникрухається доспоживача;

- догоди, у яківідбуваєтьсязворотній рух;

- догоди, у яківідбувається рух якпродавця, то йпокупця;

- догоди, у яківиробник йспоживач незмінюють свогомісцезнаходження.

>Іноземніспеціалістикласифікуютьпослугитакож заознакоюможливоїучасті вміжнародномуобміні. Утакийспосіб їхні можнапідрозділити втричігрупи:першускладаютьпослуги, щоможуть бутиоб'єктомзовнішньоїторгівлі. Наїхнючасткуприпадаєприблизно 8%загальногообсягупослуг, щонадаються.Йдеться,насамперед, проповітряні йморськіперевезенняпасажирів йвантажів,зв'язок,міжнароднікредитні йстрахові догоди. Додругоїгрупивідносятьсяпослуги, що засвоєюприродоювзагалі неможуть бути предметомекспорту. Це усівидиіндивідуальних,соціальних,державних,інфраструктурнихпослуг. І,нарешті,існуєтретя велика групапослуг, щоможутьвироблятися як длявнутрішніх потреб, то й наекспорт.Відповідно,потреби впослугах цого типуможутьзадовольнятися як зарахуноквнутрішніхджерел, то й зарахунокімпорту.

На шкода,відсутністьчіткихкритеріїврозмежуваннятоварів йпослуг,національнірозходження впідходах дорегулюванняцієїсферинерідкостають причиноювиникненняконфліктнихситуацій.Подоланнятеоретичнихрозбіжностей йрозробкаєдиногометодологічногопідходу дозволятизакласти фундамент новогомеханізмурегулюванняміжнародноїторгівліпослугами.

>Міжнароднаторгівля товарамипередбачає їхніфізичнепереміщення черездержавнікордони.Такепереміщенняпослугтрапляєтьсярідко. Час ймісцеспоживанняпослугиповиннізбігатися.Потрібнаблизькістьміжнадавачемпослуг йспоживачем, щодосягаєтьсязавдякикомерційнійприсутностінадавачапослуг у стране, Яка йогоприймає,тобтостворення унійфілії чидочірнього підприємства.Близькості можнадосягти,переміщуючифізичнихосіб –фахівців доіншихкраїн ізметоюнаданняпослуг. Дляодержанняпевнихпослугзацікавленим особампотрібноприїхати до країни, денадаютьсявідповідніпослуги (>наприклад,туристичні,рекреаційні,лікувальні,освітні тощо).

Отже,міжнароднаторгівляпослугамиможевідбуватися уформі:

-перетинаннякордонівсервісними продуктами;

- рухуспоживачів до країниімпорту;

-встановленнякомерційноїприсутності у стране, денадаватиметьсяпослуга",

-тимчасовогопереїздуфахівців до країни ізметоюнаданняпослуг.

У Українікласифікація тавизначення зрозуміти в сферіміжнародноїторгівліпослугаминаведені вНаказіДержавногокомітету статистики України від 15 июля 2002 р. №266 «Прозатвердженняформи державногостатистичногоспостереження №>9-ЗЕЗ ">Звіт проекспорт (>імпорт)послуг" та ">Інструкціїщодоїїзаповнення"». У ">Інструкції",зокрема,зазначається, що моментомздійсненняпроцедуриекспорту (>імпорту)послуг йвідповідно їхніоблікувважається дата їхніфактичногонадання чиодержання наоснові принципунарахування (завиписанимирахунками).Найчастіше, як правило, датареєстрації такихопераційзбігається із годиноювиробництвапослуг. Документамипервинногооблікуекспорту (>імпорту)послугєоформленірахунки навиконані згідно із договорами (контрактами)послуги. «>Інструкція про порядокскладаннязвіту заформою №>9-ЗЕЗ ">Звіт проекспорт (>імпорт)послуг"»міститьформулюваннятермінів ">зовнішньоекономічна діяльність", ">економічнатериторія країни", ">зовнішньоекономічнийдоговір (контракт)", ">резиденти", ">нерезиденти", атакож ">Класифікатор держав світу", ">Класифікатор валют" йДодаток №2 ізперелікомосновнихвидівзовнішньоекономічнихпослуг, текстякого наводитисяповністю в табл. 2.


>Таблиця 2. –Перелікосновнихвидівзовнішньоекономічнихпослуг, щовключаються узвіт заформою №>9-ЗЕЗ

(згідно ізКласифікацієюпослугзовнішньоекономічноїдіяльності,затвердженою наказомДержавногокомітету

>стандартизації,метрології тасертифікації України від 02.06.97 №324), такороткіметодологічніпояснення

>Назвапослуги Структура
>Послуги,пов'язані ізсільськимгосподарством,мисливством талісовимгосподарством

>Включаютьсяпослуги ізпередпосівногообробленняполів йсадіння культур,збиранняврожаю йпідготовкипродукції дозбуту; ізагрохімічногообслуговування,закладення іутриманнясадів,парків, забезпеченняфункціонуваннязрошувальних таосушувальних систем;захистурослин відхвороб ташкідників;послугизісприяннямисливству, зстимулюваннярозведеннядичини;послуги ізлісівництва (>таксація,оцінкалісу),захистулісу відпожежі й т.ін.Ціпослугинадаютьсяпідприємствами завинагороду чи надоговірнійоснові, як правило, умісцяхрозміщеннясільськогосподарськоговиробництва.

>Видачаліцензій намисливствоналежить дотрансфертів, а чи не допослуг.

>Послуги,пов'язані ізрибнимгосподарством

>Включаютьпослуги,пов'язані ізриболовством,діяльністюриборозплідників йрибних ферм,послуги ізобстеження стануводоймищ йриби;послугизістимулюваннярозведенняриби й т.ін.Ціпослугинадаються завинагороду чи надоговірнійоснові.

>Видачаліцензій нариболовствоналежить дотрансфертів, а чи не допослуг.

>Послуги вдобувнійпромисловості >Включаютьсяпослуги,пов'язані ізвидобуваннямкам'яноговугілля,лігніту, торфу,нафти, газу,уранової,торієвої таметалевих руд й т.ін.Ціпослугинадаютьсяпідприємствами завинагороду чи надоговірнійоснові, як правило, нанафтових тагазовихродовищах.
>Послуги вобробнійпромисловості

>Включаютьсяпослуги вхарчовійпромисловості,пов'язані іздіяльністю суден чиприбережнихрибозаводів, котрізаймаютьсявиключнопереробленням,консервуваннямриби таморепродуктів; утютюновій,текстильнійпромисловості;послуги увиробництві готовогоодягу тахутра,шкіри ташкіряноговзуття;послуги вобробленні тавиробництвівиробів із дерева, скоринку, соломки таплетениці;послуги увиробництвіпаперу, картону йвиробів із них;послуги увидавничійсправі,поліграфічнійпромисловості,пов'язані ізтиражуваннямзаписівпрограмного забезпечення,фільмів тавідеофільмів ізоригіналів, іздрукуваннярекламнихматеріалівзасобамиполіграфії;послуги увиробництві коксу,продуктівнафтопереробки та ядерногопалива;послуги вхімічномувиробництві;послуги вметалургії,послуги,пов'язані ізобробленнямметалу;послуги впорошковійметалургії; увиробництві машин таустаткування,канцелярських таелектроннихобчислювальних машин,включно із їхнімонтажем та ремонтом (>крімтехнічногообслуговування та ремонтукомп'ютерноїтехніки);послуги увиробництвіелектричних машин йапаратури,включно ізмонтажем та ремонтом;устаткування для радіо,телебачення та зв'язку,включно із їхньогомонтажем та ремонтом;медичногообладнання,включно із їхнімонтажем та ремонтом;автомобілів,включно ізкапітальним ремонтом (>крімтехнічногообслуговування та ремонту);іншого транспортногоустаткування,включно ізкапітальним ремонтом (>крім поточного ремонту таобслуговування); увиробництвімеблів таінших видахвиробництва,включно із ремонтом;послуги ізобробленнявідходів;послуги ізобробленнядеревини та ізвиробництвавиробів іздеревини;послуги увиробництвігумових тапластмасовихвиробів;послуги увиробництвііншихнеметалевихмінеральнихвиробів.Ціпослугинадаютьсяпідприємствами завинагороду чи надоговірнійоснові.

Призазначеннівартостіпослуги донеївключаєтьсявартістьпереробкитоварів уразі:

-якщотоваринадійшли заімпортом дляпереробки чиобробки намісцях й непідлягаютьреекспорту йнавпаки (>наприклад,переробкаядернихвідходів);

-якщотоваривідправляються за кордон (чинадходятьз-за кордону) дляпереробки танаступного продаж резидентамтієї країни, девідбуваєтьсяпереробка;

-якщотоваривідправляються за кордон дляпереробки водній стране танаступного продаж доіншій стране (>включається платупереробкукраїні-виробникупослуг відкраїни-експортера товару). Узвіт невключають тувартістьпереробкитоварів іздавальницькоїсировини, Якаврахована увартостіреекспортованих (>реімпортованих)товарів.Протеможуть матірмісцевипадки, колиумови контрактузмінилися йчастинаперероблених іздавальницькоїсировинитоварівреалізується резидентомтієї країни, девідбуваєтьсяпереробка.Тоді підприємства, щоздійснювалипереробку,повинніпоказативартістьпереробкицієїчастинитоварів якекспортпослуг.

>Послуги увиробництвіелектроенергії, газу та води >Включаютьпослуги ізрозподіленняелектроенергії, газу,газоподібногопалива, тепла;послугизізбору,очищення тарозподілення води.Ціпослугинадаються завинагороду чи надоговірнійоснові.
>Послуги,пов'язані ізбудівництвом >Послуги, щовключають роботи ізпідготовкибудівельнихділянок набудівельнихмайданчиках;послуги з збільшеннябудівельнихділянок тавиконанняземлянихробіт; ізпідготовкиділянок длягірничихробіт тарозчищенняґрунту;послуги,пов'язані ізулаштуванням тапідготовкоюмайданчиків йділянок длягірничихробіт;послугивипробувальногобуріння тасвердління;збираннязразківпорід ізбудівельною,геофізичною,геологічноюметою; ізбудівництвабудівель,мостів,шляховихестакад,тунелів,трубопроводів,ліній зв'язку; із монтажу йвстановленнязбірнихконструкцій;послуги із монтажукрокв йнастилів тапослуги,пов'язані ізгідроізоляційними роботами; ізбудівництва автострад,доріг,залізниць,спортивних тарекреаційнихспоруд;послуги ізреконструкції,відновлення та ремонтувищезгаданихспоруд;послуги ізбудівництваморських тарічковихспоруд; ізмонтажних таізоляційних робот; із монтажу та ремонту системопалення,вентиляції такондиціюванняповітря,установленняводопровідного,санітарного та газовогоустаткування; роботиштукатурні,столярні, ізпокриттяпідлоги йстін,фарбування таскління;послуги,пов'язані ізорендоюустаткування длябудівництва із персоналом, що йогообслуговує, таіншівидибудівельнихробіт. Увартістьбудівельнихпослугвключаєтьсяповнавартістьбудівельного проекту.Придбаннябудівельнимпідприємствомтоварів тапослуг віншій страневраховується якіншіділовіпослуги.
>Послуги,пов'язані із оптову тароздрібноюторгівлею,торгівлеютранспортнимизасобами тапослуги із ремонту >Включаютьпослуги,пов'язані ізторгівлеюавтомобілями та мотоциклами, їхньоготехнічнимобслуговуванням й ремонтом;торгівлеюавтотоварами,роздрібноюторгівлеюпальним; оптовуторгівлею йпосередництвом уторгівлі;роздрібноюторгівлею товарами тапослугами із їхнього ремонту;послугипосередників.
>Послугиготелів таресторанів >Включаютьпослугиготелів таінших місцькороткотерміновогопроживання (>мотелі,кемпінги,турбази,табори,гуртожитки й т.ін.),ресторанів,барів,їдалень.Включаютьсякошти навідрядження (>проживання,харчування).

>Послуги транспорту – наземного (>залізничного,міського,автодорожнього;трубопровідного);

- водного (>морського тарічкового);

-авіаційного (>включно ізпослугамикосмічного транспорту)

-допоміжнітранспортніпослуги

>Включаютьпослугипасажирського тавантажногозалізничного,автомобільного транспорту.Послугитрубопровідного транспортувключаютьпослуги ізтранспортування трубопроводаминафти, газу,аміаку таіншіпослугитрубопровідного транспорту.

>Включаютьпослугипасажирського тавантажногоморського,річкового транспорту.

>Включаютьпослугипасажирського тавантажногоавіаційного транспорту;послугикосмічного транспорту. Припасажирськихперевезеннях заодиницюоблікуберутьпасажиропоїздку –цепоїздкапасажира в одному напрямі відстанціївідправлення достанціїприбуття.Одиницеюоблікуперевезеннявантажівуважаєтьсявідправка партіївантажів, Якаоформлюєтьсяокремим документомперевезення (>дорожнявідомість). Часперевезеннявантажівураховується на даний моментвідправлення та на даний моментприбуття.

>Включаютьсеріюпослуг, котрінадаються у портах,аеропортах таіншихкінцевих пунктах. Доцихпослугвходятьпослуги із транспортногообробленнявантажів тапослуги,пов'язані ззабезпеченнямфункціонуваннятранспортноїінфраструктури (>послугипортів,станцій, стоянок й т.ін.,поточний ремонт йобслуговуваннятранспортнихзасобів,технічнадопомога,утримання й ремонтавтодоріг,мостів,су-доходнихшляхів тощо;вантажно-розвантажувальні роботи,лоцманськіпослуги,аварійно-рятувальні роботи,екіпірування суден,послугивантажнихтерміналів й т.ін.);послуги ізфрахтуванняморськоготорговельного флоту;послугиповітрянихтерміналів,підрозділів дляобслуговуванняповітрянихліній та забезпеченняповітрянихперевезень;транспортно-експедиційніпослуги;послуги ізоформленнядокументіввідповідно довимогмитнихорганів,послугитранспортних агентств,експедиторів,митнихброкерів;послуги бюроподорожей таекскурсій (>послуги,пов'язані ізорганізацієюпоїздок,забезпеченнямжитлом йтранспортнимизасобами,роботоюекскурсоводів тагідів й т.ін.).Платежі зареєстраціютранспортнихкомпаній належати дотрансфертів, а чи не допослуг.

>Послугипошти та зв'язку >Охоплюють усіосновнікатегоріїміжнароднихоперацій вгалузі зв'язку, котріздійснюютьсяміж резидентамиданої країни йекономічнимиодиницямиіншихкраїн. Це,зокрема,операції ізпоштовогообслуговування йслужбикур'єрського зв'язку,кудивключаютьсяприймання,оброблення й доставкапоштовихвідправлень,грошовихпереказів:послуги ізпередаваннязвуковоїінформації,зображення ііншихінформаційнихпотоків задопомогою телефону, телекса, телеграфу,мобільного зв'язку,електронноїпошти,супутникового зв'язку,Інтернету й т.ін.,обслуговуваннязасобів йспоруд зв'язку всіхвидів,здійсненнятехнічногорадіоконтролю таіншихробіт.
>Послуги,пов'язані ізфінансовоюдіяльністю >Включаютьпосередницькі тадопоміжніпослуги, наданіі резидентамиоднієї країни резидентаміншої країни. Уцюкатегоріювключаються Платапослугифінансовихпосередників,наприклад запослуги,пов'язані ізакредитивами,банківськимиакцептами,кредитнимилініями,фінансовимлізингом,операціями ізіноземноювалютою, атакожкомісійні ізоперацій ізціннимипаперами, до які належатиброкерськіоперації,розміщеннявипусківціннихпаперів;комісійнівинагороди дилерам, Платапослуги,пов'язані із Управлінням активами,організацією йрегулюванням роботифінансовихринків й т.ін.
>Послугизістрахування >Включаютьрізноманітнівидистрахування, котріздійснюютьсястраховимикомпаніямиданої країни дляіноземнихпартнерів йнавпаки. До такихпослуг належати:страхування життя танакопичення:послугипенсійнихфондів;послуги ізіншихвидівстрахування (віднещаснихвипадків йаварій,медичнестрахування;страхуваннямайна;автомобільне,морське,авіаційнетранспортнестрахування;страхування уразіфінансовихзбитків, ізуправлінняфінансовимиринками, іздіяльністюфондових йтоварнихбірж, зздійсненнямоперацій задорученнямтретіхосіб (>брокерськіоперації ізціннимипаперами)). Достраховихпослугтакожвключаєтьсяпроведеннякомісійнихплатежівстраховим агентам.
>Послуги вопераціях ізнерухомістю таздаванням под оренду >Включаютьпослугиміж резидентами й нерезидентами,пов'язані ізкупівлею,продажем таздаванням под орендувласноїнерухомості,посередницькіпослуги под годинукупівлі-продажу.здавання под оренду йоцінюваннянерухомого манна;послуги агентствзізборуорендної плати;здаванням ворендуавтомобілів таіншихтранспортнихзасобів без персоналу,пересувнихбурильних установок із персоналом; прокатом промовособистогокористування тапобутовихтоварів.
>Послуги,пов'язані іздіяльністю у сферіінформатизації >Включаютьпослуги,пов'язані ізроботою із базамиданихствореннямпрограмного забезпечення;технічнимобслуговуванням та ремонтомкомп'ютерноїтехніки,консультаційніпослуги й т.ін.
>Послуги,пов'язані іздослідженнями тарозробками >Охоплюютьпослуги,пов'язані іздослідженнями тарозробками угалузіприродничих йтехнічних наук; угалузісуспільних йгуманітарних наук.
>Послуги, щонадаютьсяпереважноюридичним особам (р. 74) >Включаютьпослуги у сфері права табухгалтерськогообліку,аудиторськіпослуги;послуги,пов'язані іздослідженнямиринку тавивченнямсуспільної думи;консультативніпослуги ізпитанькомерційноїдіяльності тауправління;послуги,пов'язані із Управліннямпідприємствами; іздіяльністю у сфері архітектури тацивільногобудівництва;послуги ізтехнічного контролю тааналізу, із розробканормативів йстандартів,сертифікаціїрізнихвиробів,приладів;послуги ізреклами;послуги ізпідбору та забезпечення персоналом;послуги,пов'язанізіслідчоюдіяльністю тазабезпеченням безпеки, ізочищенням таприбираннямприміщень й т.ін.
>Послуги,пов'язані іздержавним Управлінням >Включаютьпослуги за всіма аспектамиуправління на державномурівні,адміністративніпослугиустанов, щозабезпечуютьпослуги у сферіоподаткування, статистики тасоціології, у сферіекономіки (>включно ізобміном потокамиплатежівміж резидентами та нерезидентами закористування назаконнихпідставахневироблениминефінансовими активаминематеріального характеру та титуламивласності, такими якпатенти,авторські права,торгові знаки,технологічніпроцеси й т.ін., тавикористання наосновіліцензійнихугодвиробленихоригіналів тапрототипів);адміністративніпослуги,пов'язані ізіноземнимисправами,дипломатичні таконсульськіпослуги;послуги,пов'язані ізвійськовоюдопомогоюіноземнимкраїнам,охороною тазабезпеченнямгромадського порядку і безпеки й т.ін.
>Послуги у сферіосвіти >Включаютьпослуги у сферіпочатковоїзагальноїосвіти,середньоїзагальноїосвіти,вищоїосвіти (>витрати нанавчання,незалежно від рядокперебування; Платапроживання тахарчування, котранадаєтьсянауковоюустановою);іншіпослуги у сферіосвіти.
>Послуги,пов'язані ізохороноюздоров'я тасоціальноюдопомогою >Включаютьпослугилікувальнихзакладів,послугисанаторно-курортнихорганізацій;ветеринарніпослуги тапослуги,пов'язані зсоціальноюдопомогою.
>Колективні,громадські таособистіпослуги >Включаютьпослугизізбору йзнищеннявідходів убудинках;послуги, наданііпрофесійнимиорганізаціями,спілками,іншимигромадськимиорганізаціями;послуги,пов'язані іздіяльністю у сферікінематографії тавідеопродукції; у сферірадіомовлення тателебачення;послуги агентствдруку;послуги у сфері спорту;послуги у сферівідпочинку тарозваг (>включаютьсязаняттямисливством як спортом тарозвагами, атакожлюбительською таспортивноюрибалкою).Включаютьсяпослуги ізвиробництва, поширення,демонстраціїкіно тавідеофільмів,створеннярекламнихтекстів для радіо,кіно йтелебачення,обробленняплівок;передачею радіо йтелевізійних передачсистемою релейного чисупутникового зв'язку;створенням тавиконаннямвистав, постановок,артистичних груп,оркестрів;послугистудійзвукозапису.
>Індивідуальніпослуги (>послугиперукарень,хімчисток й т.ін.) >Включаютьпослугиперукарень,хімчисток й т.ін.іноземним партнерам.
>Послугидомашньої обслуги >Включаютьпослуги агентств ізпрацевлаштування, ізнаданняпослугдомашньої обслугиіноземцям.
>Послуги,пов'язані ізекстериторіальноюдіяльністю >Включаютьпослуги, щонадаютьсярізнимиекстериторіальнимиорганізаціями та органами, такими як ООН,ЄС й т.ін.

>Враховуючиневидиму природупослуг, інші ж, що уразінаданняпослугце непередбачаєпереміщення черездержавнікордони, допослуг неможутьвживатисяприкордонніпротекціоністські заходь, щовживаються дотоварів. Сферупослуг заучастюіноземців можнарегулюватизаконодавством прозарубіжніінвестиції чи про доляіноземців упідприємницькійдіяльності.Стосовноіноземнихнадавачівпослугможутьзастосовуватися чи незастосовуватися режимнаціїнайбільшогосприяння чи принципнаціонального режиму.

Іторгівля товарами, йторгівляпослугамипоряд здеякимиіншимистаттямивходять урахунокпоточнихопераційплатіжного балансубудь-якої країни. Переговори пролібералізаціюторгівліпослугамиведуться паралельно із переговорами пролібералізаціюторгівлі товарами.Проте,існують йсерйозніякіснірозходженняміж товарами йпослугами таторгівлею ними.

>Саме зневідчутності йневидимостібільшостіпослуг,торгівлю нимиінодіназиваютьневидимимекспортом йімпортом.Більше тоговідміну відтоварів,виробництвопослугнайчастішеоб'єднано ізїхнімекспортом у межах одного контракту йпотребуєбезпосередньоїзустрічіїхньогопродавця йпокупця.Проте й вданомувипадкуіснуютьчисленнівинятки.Наприклад,деякіпослугицілкомвідчутні (>роздрукованадоповідь консультанта чикомп'ютерноїпрограми надискеті),цілкомвидимі (>модельна стрижка чи театральнавистава),піддаютьсязбереженню (>послуги телефонногоавтовідповідача) й далеко ще незавждипотребуютьпрямоївзаємодіїпокупця йпродавця (>автоматичнавидача грошей у банку подебіторськійкартці).

>Протягомдовгого години длявизначенняролісферипослуг унаціональнійекономіцівикористовувалися двапоказники:частка цого сектора економіки взагальномучислізайнятих йчасткаобсягунаданихпослуг у ВНП.Сьогодні,спеціалістихоча йзважають нанедосконалістьобохпоказників,протепродовжуютьвикористовувати їхні длярізноманітнихекономічнихпорівнянь,продовжуючипоряд ізцимпошуки болеедосконалихкритеріївекономічногоаналізу йоцінкиролісферипослуг унаціональнійекономіці. Так,останнім годиною дляоцінкизначення секторупослуг векономіціокремої країнивикористовуєтьсяіндекс, щорозраховується як ставленнячасткиекспортутоварів дочасткиекспортупослуг у ВНП.Якщоцейпоказниктримається нанизькомурівні, топослугимаютьважливезначення дляекономікицієї країни.НайнижчийіндексмаютьАвстрія,Бельгія, США,Іспанія,Франція,Сінгапур,Великобританія,Швейцарія [1, з. 19].


2.Аналізтенденцій, проблем,шляхів їхнівирішення та

перспективзовнішньоїторгівлі Українипослугами за

роктанезалежності (1992-2007 рр.)

 

2.1 сучасний станторгівліпослугами в світі та

>механізмиїїрегулювання

>Сьогодніміжнароднаторгівляпослугаминабуває всебільшогозначення йстає предметомуваги із боціпровіднихспеціалістів світу. Убагатьохкраїнахторгівляпослугамизаймаєзначнемісце вобсязіміжнародноїторгівлі. Цевикликанонауково-технічнимпрогресом у сферіматеріальноговиробництва,поглибленнямміжнародногоподілу роботи й зростаннямсоціально-економічних потреббагатьохкраїн.

>Крім того,розвитокторгівліпослугамисприяєнаданнюсупутніхпослуг. як правило, країни, щонадаютьпортовіпослуги,спеціалізуються й насудноремонті; США якнайбільшийвиробниккомп'ютерівпоставляє насвітовийриноккомп'ютерніпослуги; українах-експортерахнафтипереважає фрахт ізобслуговуваннямнафтоперевезень.

Длякраїн, щорозвиваються,характерноюєнаявністьвід'ємного сальдо узовнішнійторгівліпослугами;проте,це не проти того, щодеякі із нихєкрупнимиекспортерамипослуг. Так,наприклад,Республіка Кореяспеціалізується наінженерно-консультаційних табудівельнихпослугах, Мексика – натуристичних,Сінгапурєкрупнимфінансовим центром.Значнакількість невеликихострівних державосновнучастинуекспортнихдоходівотримує зарахунок туризму [1, з. 20].

>Держави СНР та країниБалтіїхоча йволодіютьпотенційними резервами длярозвитку туризму,транспортнихпослуг (>організуютьморськіперевезення), але й їхньогоекспортузаважаєслабкаматеріально-технічна база, атакожнедолікигосподарськогомеханізму.Західноєвропейські країнивисокуякістьсвоїхпослугдоповнюютьзастосуванням широкого спектруобмежень навикористанняіноземнихпослуг [1, з. 20].

>Форсованийрозвитоксферипослугєнеодмінноюумовоюуспішногозавершенняструктурноїперебудовисвітовогогосподарства.Іноді влітературіздійснюваніперетворенняпорівнюють заступенемрадикальності ізіндустріальноюреволюцієюминулого. Уходіновоїекономічноїреволюції врезультатімасовоговпровадженнякомп'ютерів,промисловихроботів йцілкомавтоматизованих системпроектування йкеруваннявиробництвомпотребипромисловості вживій роботизнижуються,робоча сила, щовивільняється, «>переливається» у сферупослуг.Одночасноускладнюєтьсяекономічна організаціявиробництва,зростаютьвимоги доякостіробочоїсили, щостворюєдодатковийпопит напослуги.

>Поширеноює думка, щорістчасткисферипослуг векономіціпов'язаний знеминучоюдеіндустріалізацієюрозвинутихкапіталістичнихкраїн йтрансформацією їхнінаціональнихгосподарств у такзвану «>економікупослуг».Деяківченіпідтверджують, щовтраталідируючихпозицій йпорівняльнихконкурентнихпереваг восновнихпромисловихгалузях, безсумніву, справитинегативнийвплив напоказникиекономічного зростанню йрівеньдобробутурозвинутихкапіталістичнихкраїн.Неминучимєуповільненнятемпівнауково-технічногопрогресу й спадпродуктивності роботи в всіхгалузяхматеріальноговиробництва, й лише сферапослугзможерозвиватисястарими темпами,оскільки вонавідносно невідчуваєвпровадження новихтехнологій й немає великогопотенціалу зростаннюпродуктивності роботи. Ісамецягалузьекономікиможе статі вбагатьохкраїнах одним зосновнихджерелнадходженькапіталу.

Останні роктавизначаютьсязначнимзбільшенняммасштабівміжнародноїторгівліпослугами, Незважаючи назбереження всіхнаціональнихбар'єрів, щоіснувалираніше.Відповідно доданихофіційної статистики, за ці десять роківобсягміжнародноїторгівліпослугамизбільшився вшістьразів йсклав 600 млрд. дол.Часткапослуг усвітовомутоварообігудосягла 19%.Якщододатисюдиприбутки, щоінвестуються тазаробітну плату, якоїодержуютьіноземнігромадяни, то цифразбільшиться до 33%. При цьомуекспортпослугпротягомостанніх роківзбільшувався на 18,7%швидшесвітового ВНП.Відповідно дооцінкиекспертів МВФ, усередині 90-х роківобмінпослугамидосяг 960 млрд. дол. йсклав 1/3світовоготоварообігу. При цьомутемпи зростаннюторгівліпослугамиудвічіперевищилитемпи зростаннютоварообігу [10, з. 77].

>Цей феномен можнапов'язати іздієюнаступнихчинників.По-перше,революційнітехнологічнізміни взасобах зв'язку й натранспортіперетворили натоварицілий ряд такзванихнефакторнихпослуг.Різкезниженнятранспортнихвитратзбільшилоступіньмобільностівиробників йспоживачівпослуг,застосування новихзасобівсупутникового зв'язку йвідеотехніки даломожливістьвзагалівідмовитися відособистого контактупродавця йпокупцяпослуги.По-друге,прискореннятемпівтехнологічногопрогресу вобластітелекомунікацій йінформатикипризвело допояви нових формторгівліпослугами.Йдеться проміжнароднийкомерційнийобмінінформацією, уякому чибазиданихстаютьоб'єктомзовнішньоїторгівлі, чифірма втакийспосібпідтримує контакт зсвоїмизакордоннимифіліями.По-третє,технологічнийпрогрес давшизмогузбільшитипопит на тихвидипослуг, що йраніше малітоварну форму. Цестосуєтьсяфінансовихпослуг,послугбанків йстраховихфірм.Застосуваннясучаснихтехнологій уційгалузідаєзмогузначнорозширити колоклієнтівфінансовихзакладів йзбільшити спектрнаданих нимипослуг.

Уцілому, сферупослугдоцільноаналізувати якцілісну систему, Якаскладається із окремихскладових.Ціелементиєвзаємопов'язанимиміж собою, томувивчення шкірного із нихдозволяєвиявитизагальнітенденціїрозвиткуринкупослуг,застосовуючисистемно-інтегративнийпідхід. Під час перебуваннячергу,ринокпослугєелементоміншоїсистеми –системисвітовогоринку, Якавключає у собітакіскладові якриноктоварів,робочоїсили,засобіввиробництва таін. Цесвідчить про ті, щонеможливорозглядатиринокпослуг, неаналізуючивплив наньогоіншихсегментівсистемисвітовогоринку, атакож йоговзаємодію ізіншимиелементами цогоутворення.

>Послуги навідміну відтоварівпровадяться йспоживаютьсяпереважноодночасно й непідлягаютьзбереженню. У зв'язку ізцимнеобхідноюєприсутність за кордономбезпосередніхвиробниківпослуг чиіноземнихспоживачів у страневиробництвапослуг.Проте, не усівидипослуг, навідміну відтоварів,придатні для широкогозалучення вміжнароднийобіг,наприклад,комунальніпослуги.

>Функціонуванняринкупослуг вкожнійокремій странемає рядособливостей. Кожнакраїнавживаєпевнихзаходів у томуелементуринкупослуг,якиймаєперспективиподальшогорозвитку йвдосконалення.Спеціалізація країни на тихий чиінших видахпослугзалежить відрівняекономічногорозвитку. Упромисловорозвинутихкраїнахпереваганадаєтьсяфінансовим,телекомунікаційним,інформаційним йбільшостігалузейділовихпослуг. Длякраїн, щорозвиваються,характерноюєспеціалізація натранспортних,туристичних йфінансовихпослугах.

>Міжнароднерегулюванняобмінупослугамимає бутиорієнтоване нанайбільшефективнийваріантрозподілу роботи усвітовомуспівтоваристві й настворення умів дляприскоренняпрогресу в сферіпослуг.Поряд ізцим, воно та виннестимулюватирозвиток секторупослуг українах, котріпокищевідстають уційгалузі. Сферапослуг, як правило, убільшомуступенізахищена Державою відіноземноїконкуренції, ніж сфераматеріальноговиробництва.

>Світоваторгівля товарами йсвітоваторгівляпослугамитіснопов'язаніміж собою, як ужезазначалосявище. Припостачанні за кордонтоварівнадається все понадпослуг,починаючи ізаналізуринків йзакінчуючитранспортуваннямтоварів.Багатовидівпослуг, щонадходять уміжнароднийобіг, чивідображаються неповністю, чивключаються векспорт йімпорттоварів.

>Інструментиторгової політики, котрівикористовуються дляобмеженняторгівліпослугамиздебільшого тих ж, що і уторгівлі товарами.Подібністьзаснована на боторгівлябільшістюпослугсупроводжуєторгівлю товарами й,отже,підпадає подобмеження, щонакладаються наторгівлю товарами.Розходженнявиникають через ті, щоторгівлядеякимипослугамипов'язана не із рухомтоварів, а із рухомкапіталів,засобирегулюванняякогодещоінші, ніж урегулюванніторгівлі товарами.Проте, як й увипадкуобмеженняімпортутоварів,внутрішнясубсидіянаціональнимвиробникам, котра вводитисякраїною, щоімпортує,вважаєтьсякращим методомобмеженняімпортупослуг, ніжімпортний тариф. Аімпортний тариф якзасібобмеженняімпортупослуг за своїмвпливом нанаціональнуекономікукращий чидорівнюєімпортнійквоті до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація