Реферати українською » Международные отношения » Зовнішньоекономічні зв'язки России


Реферат Зовнішньоекономічні зв'язки России

>Зовнішньоекономічнізв'язкиРосії іззакордоннимикраїнами


>Зміст

>Вступ

1.ОсобливостіінтеграціїРосії до системиміжнароднихекономічнихвідносин

2.Росія йсвітова організаціяторгівлі (СОТ)

3.ЕкономічнівідносиниРосії ізрегіональніінтеграційніугруповання

4.Розвитоксвітовихгосподарськихзв'язківРосії

>Висновок

Списоклітератури

>Вступ

>Однією ізвідміннихособливостейсвітовогогосподарствадругоїполовини XXстоліттяєінтенсивнийрозвитокміжнароднихекономічнихвідносин (>МЕВ).Відбуваєтьсярозширення йпоглибленняекономічнихвідносинміжкраїнами,групамикраїн,економічнимиугрупованнями,окремимифірмами таорганізаціями.Удосконалюється йперебудовуєтьсямеханізмреалізаціїМЕВ.Ціпроцесипроявляються впоглибленніміжнародногоподілу роботи,інтернаціоналізаціїфінансово-економічнихзв'язків, глобалізаціюсвітовогогосподарства,збільшеннівідкритостінаціональнихекономік, їхнівзаємнодоповнення йзближенні,розвитку йзміцненнірегіональнихміжнародних структур.

Характерно, що усіціпроцесивзаємодії,зближення,співробітництваносятьсуперечливий,діалектичний характер.Діалектикаміжнароднихекономічнихвідносинполягає до того, щопрагнення доекономічноїнезалежності,зміцненнюнаціональнихгосподарств окремихкраїн приводити урезультаті добільшоїінтернаціоналізаціїсвітовогогосподарства,відкритостінаціональнихекономік,поглибленнюміжнародногоподілу роботи.


1.ОсобливостіінтеграціїРосії до системиміжнароднихекономічнихвідносин

>Кінець XX - вушко XXIстоліттяєперіодомформуванняновоїсистемисвітовогогосподарства ізвластивоюїйієрархією тихий чиіншихнаціональнихекономік уміжнародномуподілі роботи (МРТ), наміжнародномуринкукапіталів,ресурсів.

>Процесінтеграції України усвітовегосподарство,їїзатвердження якрівноправногоучасника всистеміміжнароднихекономічнихвідносин уміжнародномуподілі роботизнаходиться на самому початку.Незважаючи наформальнерозширення на початку 90-х роківучасті вМЕВчасткаРосії усвітовійекономіці йступіньїїзалучення доміжнародногорозподілу роботипоки не лише незростає, аскорочується. Так,наприклад,питома вагиросійськоїзовнішньоїторгівлі уміжнароднійторгівлі,різкознизився на початку 90-х років, у 90-ті роківстановивтрохи понад 1%. Структураїїекспорту носитипереважносировинний характер. Напочатковійстадіїзнаходятьсяпроцеси легальноговивезеннякапіталу,організаціїспільнихпідприємств,вільнихекономічних зон,міжнародніінтеграційніпроцеси.Тількиблизькооднієїчвертіросійськоїекономіки ">зав'язано" назовнішні ринки. Проблемаінтеграції України усвітовеекономічнеспівтоваристводоситьскладна ірізноманітна.Передумовами доїївирішенняможуть статі:

>проходженняРосієюосновнихступеніврозвиткуекономікиринкового типу, котрі свого години минулиекономічно болеерозвинуті країни;

>відновленняпорушенихзв'язків,економічнаінтеграція у межах СНР (>спочатку у межахбудь-якої йогочастини) й,відповідно,спільневступєдиним блоком усвітовегосподарство.

>Одночасно ізцимипроцесами винназдійснюватисявиробленнямеханізмувзаємодії ізпромисловорозвиненими,країнами, щорозвиваються,міжнароднимиекономічнимиорганізаціями,регіональнимиторгово-економічними блоками йугрупованнями. Вочевидь, що всецевимагаєчимало години йзусиль.

Дляподоланнярозриву, щовідокремлюєРосію відсвітовихлідерів,полегшеннятягаря йскорочення години переходу доринковоїекономіки,інтеграції усвітовегосподарствонеобхідно:

1.Встановленнястабільногополітичного режиму.

2.Розвиток йвдосконаленняринковогомеханізмугосподарювання, адекватногоросійських умів.

3.Всебічнезалучення та ефективноговикористанняіноземнихінвестицій шляхомствореннясприятливогоінвестиційногоклімату,відповідно довимогвідкритоїекономіки ізросійськоюспецифікою.

4.Проведенняактивноїзовнішньоторговельної політики, щопоєднуєекспортоорієнтованістьвиробництва ізімпортозаміщенням.

5.Стимулюванняекономічногорозвитку по шляхунауково-технічногопрогресу.

На думкубагатьохфахівцівРосіямає низкуспецифічних рис,переваг,Дозволяютьінтегруватися усвітовегосподарство,зайнятиналежнемісце всистеміміжнароднихекономічнихвідносин.

Доцих рисвідносять:

1.Розвиненунауково-технічну базу.

2.Високийступіньзабезпеченостісировиною таенергоресурсами, їхньоговідносну дешевизну.

3.Високийкадровийпотенціал, особливо у сферіточних наук,інженерно-технічнійгалузі.Формується йновепоколінняросійськихпідприємців,управлінців,іншихкваліфікованихфахівців.

4.Доситьвисокийпоказник ">індексулюдськогорозвитку".Вінвраховує ВВП на свою душу населення,очікуванутривалість життя, ірівеньосвіти.Слідвизнати, що із початку 90-х років ">індекслюдськогорозвитку" уРосіїскоротивсямайжевдвічі.Якщо 1990-го р. із цого одного ізнайважливішихпоказників стану товариства,прийнятому ООН,Росіязаймала 33-тємісце, то 1996 р. - уже 57-ме. Однакце далеко ще неостаннємісце.Набагато гірше ізцимпоказником уКитаї (>108-емісце),Єгипті (106-темісце),Туреччини (84місце).Лідируючімісцязаймають Канада, США,Японія.Записуючи до активу опозиціяРосіївищеназваніфактори,слід,однак,пам'ятати, щоуспіхпроцесуінтеграції усвітовегосподарство будутьвизначати не скільки самфактори, стільки ті,наскількиефективно смердоті будутьвикористовуватися.

>Освоюючисвітовийринок,Росія винназдійснювативиборчу йпоетапнуполітику.Вибірковістьполягає вчіткомувизначеннівласнихпріоритетів. В частности, уперевазізусиль ізпобудовивільноїсоціальноїринковоїекономікиусередині країни надзусиллями ззовнішньоївідкритості.Необхіднапланомірнапослідовність урозкритті свогонародногосподарського комплексузовнішнього світу. При цьомузовнішнявідкритість не винна бутисамоціллю, апокликанаслужитиствореннюефективногоринковогомеханізмувсередині країни.

>Виробляючистратегіюінтеграції усвітовегосподарство,слідвраховуватизарубіжнийдосвід.Японія вповоєннийперіод,наприклад,виробилатакуполітику: буливиділені тринайважливішігалузіекономіки -вугільна,металургійна,текстильна;Вонивважалисявизначальними упитанняхекспорту-імпорту йвнутрішньоїекономічної політики. Вочевидь,російськаекономічна політикатакож виннаґрунтуватися насистеміпріоритетів,провіднихланкахекономіки,галузях-локомотивах. Такимипріоритетнимигалузямиросійськоїекономікиможуть статілісопромисловий,нафтогазовийкомплекси, атакожнаукомісткігалузі,галузівисокихтехнологій (у томучислі військових) йдеякіінші.

>Входження усвітоверинковегосподарство не якщо легким.Промисловорозвиненимкраїнам непотрібенновийсильний конкурент. Засвоємісце наміжнародномуринкуРосіїдоведеться активнопоборотися,одночасновідбиваючитаємні йявніспроби ">прибратиРосію до рук" із боціпровіднихсвітових держав. У зв'язку ізцимдоситьактуальною длянашої країни на шляхуінтеграції усвітовегосподарствостає проблемаекономічної безпеки.

>Забезпеченняекономічної безпекиполягає узведенні домінімуму на тихийзбитків, котріможе бутизавданоросійськійекономіці врезультаті діїфакторівсвітовоїгосподарськоїкон'юнктури,міжнародноїконкуренції,неефективнимидіямиросійськихекономічнихсуб'єктів насвітових ринках.

 

2.Росія йсвітова організаціяторгівлі (СОТ)

>Росія подала заявку навступ до ГАТТ вчервні 1993 р.Післяперетворення ГАТТ уСвітовуторговельнуорганізаціюпідтвердиласвійнамірщодовступу вцюорганізацію 1994-го року. У годинуРосіямає статусспостерігача у СОТ.

>Угода прозаснування СОТвимагає відвступає країниприйняття у собі так самозобов'язань, котрі уже взяли у собікраїни-засновники. ">Кожен членорганізації винензабезпечувативідповідністьсвоїх законів,нормативних таадміністративнихактів йогозобов'язаннями,взятими заугодами, щовходять до СОТ".

З членства уСвітовійорганізаціїторгівлі можнавитягти рядпереваг.

>По-перше, наРосіюпошириться принцип режимунайбільшогосприяння. Урезультаті наша державазможескористатисяпостійнознижуються тарифамиіншихкраїн.Вітчизнянапродукція не якщопотрапляти поддискримінаційні заходь.Росіязможезахищати своїторгові права віднеправомірнихдійіншихкраїн подегідоюпроцедуривирішенняспорів СОТ. ЗаданимиМіністерствазовнішньоекономічнихзв'язківРосія заступенемдискримінаціїзнаходиться на іншомумісці у світі после Китаю.

Запідрахункамифахівців, який був членомВсесвітньоїторговоїорганізації,Росіящорічноз-заобмежень по допускуросійськихтоварів насвітові ринки,втрачає від 1 до запланованих 4 млрд. дол.

>зовнішньоекономічнаторгівляінтеграціяросія

>По-друге,вступ доСвітовоїорганізаціїторгівлідопоможерозробитимеханізм допускуіноземногокапіталу уфінансову сферуРосії.

>По-третє,підвищиться рольстимулюючої таоздоровляючоїміжнародноїконкуренції дляросійського виробника.

>По-четверте, членство в СОТ дозволитиотриматимитніпільги,полегшить доступ докредитів, залучитиінвесторів,отриманняпередовихтехнологій.

Зіншого боці, вступивши доСвітовоїорганізаціїторгівлі,Росія взначніймірі винна,по-перше,лібералізуватисвійзовнішньоторговельний режим,реалізуючипринципивільноїторгівлі ізкраїнами-членами СОТ. Цеможе негативновплинути наїївласневиробництво,підриваючи його й такневисокуконкурентоспроможність.

>По-друге,Росія станіще болеезалежною відімпортногопродовольства.Лажіміжпромисловорозвиненимикраїнамивиникаютьпротиріччя із приводувзаємних поставоксільськогосподарськоїпродукції. Безпідвищенняімпортних мствитіснитиімпорт ізросійськогопродовольчогоринку якщодуже складно.

>По-третє,вступ до СОТможепризвести дозагибелідостатньоконкурентоспроможноюметалургійноїпромисловостіРосіївнаслідокзниження (згідно ізрішеннямиТокійського раунду ГАТТ) на 30%митнихтарифів наметалургійнупродукцію.

>По-четверте,страховийринокможе бутиповністюзахопленийіноземнимистраховиками, щомаютьзначнобільшийкапітал, ніжвітчизняні, йрозвиненуінфраструктуру.

>По-п'яте,наплив дешевогоімпортупризведе дозакриття рядувиробництв йнаростаннябезробіття.

>Слідтакожзазначити, що довступу доСвітовоїорганізаціїторгівліРосія надвостороннійоснові ужемає режимнайбільшогосприяння ізусімаосновнимиторговельними партнерами, щовходять до ГАТТ / СОТ.ПриєднанняРосії доСвітовоїорганізаціїторгівлімаєслужитизасобом для забезпеченняїїзовнішніхекономічнихінтересів вумовах глобалізаціюсвітовоїекономіки.Головне,щобцеприєднання неперетворилося насамоціль, йРосія неопинилася впідсумкубеззахисною передпотужнимтискоміншихкраїн-членівцієїорганізації.

 

3.ЕкономічнівідносиниРосії ізрегіональніінтеграційніугруповання

У90-ті роктаРосіязробиласуттєвікроки уналагодженніконтактів ізпровіднимизарубіжнимиінтеграційнимиугрупованнями ізрізнихнапрямківекономічногоспівробітництва.Визначальнимнапрямомросійськоїзовнішньої політики вці рокта були країниЗахідноїЄвропи й,перш на, країниРосія йЄС.

>Існуютьдвіосновні крапки надвідносиниРосії ізЄС.Прихильникиоднієївважаютьцілкомнеобхідним йможливим курс - навсебічнезближення ізЄС у тому,щоб уперспективівступити втіснийекономічний союз.

>Згідност.237Римського договору й ст. "Про"Маастрихтського договорубудь-якаєвропейськакраїнаможепретендувати на членство вЄвропейськомуСоюзі.Представникиіншоїпозиціївважають, щоприєднанняРосії доЄСозначатиме длянього "зазагибель, втрачукерованості,розчинення".Здається, що внайближчійперспективі запитання проможливістьприєднанняРосії доЄС неактуальне.Набагато болеенасущні запитаннявиконання догоди про партнерство йспівробітництвоміжРосією йЄС,підписаного 1994-го р. йратифікованої 1996-го р.Угода про партнерство таспівробітництво (УПС)створюєстійкий,побудований наосновіміжнародного права, режимекономічноївзаємодії, щоохоплює, в основному, всюторгівлю товарамиміжРосією йЄС,транскордоннуторгівлюпослугами, рухкапіталів,заснування та діяльністькомпаній.

>Значення УПСполягає до того, що востанні роктаЄСперетворився на головного партнераРосії вміжнародномуспівробітництві. УстратегічномупланіЄС,якийволодієпотужнимторговельно-промисловим йфінансовимпотенціалом, йнадалівідіграватимепровідну роль уросійськихзовнішньоекономічнихзв'язках.ЄСвиступає яксерйознийімпортеренергетичних йсировиннихтоварів, щостановлять основусучасногоросійськогоекспорту. На йогочасткуприпадає 35відсотківтоварообігуРосії.

>Відповідно доУгоди про партнерство таспівробітництво длятоварівЄС йРосіївстановлюєтьсянаціональний режим. Цеозначає, щоросійськітовари наринкуЄС йтовариЄС наринкуРосії неможутьобкладатисяподатками йзборами болеевисокими, ніжвітчизнянітовари.

>Відповідно доУгодискасовуютьсякількісніобмеження (>квоти) наввезення вєвропейські країниросійськихтоварів, завинятком текстилю,сталі,ядернихматеріалів,торгівляякими виннарегулюватисяокремимиугодами.

>Угодазобов'язуєРосію йЄСзабезпечувати адекватний таефективний захист прав наінтелектуальну тапромисловувласність.

Заосновними напрямами співпрацю,обумовленим вугоді,ЄС якщонадаватиРосіїпідтримку через ТАСІС -провіднупрограмунаданнясубсидійколишнімреспублікам СРСР йМонголії.Загальнийобсягкоштів,наданихРосії в 1991-1995 рр. у межах ТАСІС,склавмайже 800 млн.екю (>тобто понад 1 млрд. дол.). УціломуУгодавідкриваєширокіможливості позближеннюРосії йЄС, йїївключенню усвітовегосподарство. Однакпотрібночималообопільнихзусиль,щоб уповномуобсязіреалізуватиціможливості.

>ЄС,формуючи своюполітику повідношенню доРосії,розглядаєїї якважливу йсамостійну силу вмайбутнійархітектуріЄвропи.ЄСзобов'язуєтьсясприятинезворотності їхньогоекономічних реформ,їїінтеграції усвітовуекономіку наосновіринкових законів,якнайшвидшомуприйняттю в СОТ таіншіміжнародніекономічніорганізації.

>Напрямки таособливостіцієї співпрацю будуть багато вчомузалежати як відрозвитку татрансформації самогоЄС, то й відрозгортанняпроцесівінтеграції у межах СНР. На думкуросійськихфахівцівголовнимпитанням векономічнихвзаєминахРосії йЄС внайближчомудесятилітті станіствореннязонивільноїторгівлі тарозробкамеханізмуїїфункціонування.

>Орієнтуючи своюзовнішньоекономічнуполітику навсемірнеспівробітництво ізЄС,Росія зсередини 90-х роківпочинає все понадувагиприділятирозвиткуекономічнихвідносин ізіншимирегіональнимиінтеграційнимиугрупованнями. І,перш на, ізАзіатсько-тихоокеанськимрегіоном, ізАТЕС. Уфізико-географічномувідношенніприналежністьРосії до АТРнезаперечна.

Ззагальногообсягувсерединірегіональноготоварообміну вкраїнахАзіатсько-Тихоокеанськогорегіону,оцінюваногоприблизно у два трлн. дол, начасткуРосіїприпадаєблизько 1%. Це неузгоджується ізїї статусомвеликоїазіатсько-тихоокеанської держави, невідповідаєпотенціалуїїекономіки.Європейськаорієнтованість країнизаважалапобачити наСходіновіреаліїмайбутнього світу.

>Російськіурядові,ділові,наукові колаберуть доля втакійформіінтеграційноїдіяльності, якрозробка йздійсненнябагатосторонніхпроектів. Це,наприклад, проект ПРООН ізрозвитку районурічкиТуманною настикукордонівРосії, Китаю й КНДР, проектрозвиткуекономічноїзониЯпонського моря,проектибудівництвамагістральнихгазопроводів,ліній передач й тілікомунікацій, щопроходять через територїдекількохкраїн, що ужерозпочате силамиміжнароднихконсорціумівосвоєннянафтогазовихресурсів про.Сахалін йін. Дляросійськихсхіднихрегіонівдедаліважливішимстаєрегулюванняміжнародноїтрудовоїміграції. УперспективіРосія виннаактивізуватися нафінансовомуринкуАзіатсько-тихоокеанськогорегіону.

Таким чином,Росіяфактичнобере доля в інших формахінтеграційногопроцесу вАзіатсько-тихоокеанськомурегіоні, але йщедосить слабковпливає наорганізацію йрегулювання цогопроцесу.

>Інтеграція в АТР у межахАТЕСможездійснюватися дляРосії за болеезручним правилами, ніжінтеграційніпроцеси ізЄС. Пригіпотетичномувступі доЄСРосіязобов'язана якщовиконувати усівимоги Союзу,вироблені безнеї.АТЕС - молода,зростаючаугруповання. Унійдопускається діяльність наосновііндивідуальнихпланівкраїн,критерії членстватакож неуніверсальні. Тому,інтегруючись вАзіатсько-тихоокеанськийрегіон,Росіязберігаєможливостівідстоювати своїпріоритети,захищатиінтереси припобудовіінтеграційнихмеханізмів.

УгалузіміжнародногоекономічногоспівробітництваРосіястоїть переднепростимвибором.Йтиприскореним шляхом по шляху все болеетіснихзв'язків ззахідноєвропейськоюінтеграційноїугрупованням, незабуваючизростаючуперспективністьекономічноїінтеграції вСхіднійАзії, чи ж напершомупланімає бути процесреінтеграціїколишніхреспублікРадянського Союзу,відновленняпорванихзв'язків ізколишнімикраїнамиСЕВ.Нинішнязовнішньоекономічна політикаРосіїзначноюміроюсвідчить проспробипоєднанняцих двохпідходів.Наскількитакі діївиявлятьсяуспішними,покаженайближчемайбутнє.

4.Розвитоксвітовихгосподарськихзв'язківРосії

>Нагальні заподіяннянаціональногорозвитку йреформуванняекономікидиктуютьнеобхідністьрозширення йпоглибленнязовнішньоекономічнихзв'язківРосії.Цізв'язкиповиннісприяти максимальномувикористаннюперевагміжнародногоподілу роботи. Курс на максимальноможливевикористання МРТпокликаний привести додиверсифікаціїзовнішніхекономічнихзв'язків.

>ЕкономічніінтересиРосіїнастількискладні йрізноманітні, щоналежним чином їхнього можна забезпечити,лишерозвиваючиспівробітництво із самимирізними державами йгрупамикраїн.Зовнішньоекономічнізв'язки.Росії ізкраїнами, щорозвиваютьсяпостають якнеобхідна ланка вмеханізміїїзовнішніхвідносин ізкраїнами світу. Тім понад, щопотенціалросійськихторгово-економічнихзв'язків ізбагатьмакраїнами, щорозвиваються взначніймірі незатребуваний.

>РозширенняекономічногоспівробітництваРосії ізкраїнами, щорозвиваютьсятіснопов'язанезізміцненням йрозвиткомекспортного сектора наосновідиверсифікації таоблагородження йогоструктури.Світовийдосвідсвідчить, щореальні напрямиучастікожної країни вміжнародномуподілі роботиформуютьсялише черезекспортнуорієнтацію. При цьомуекспортноорієнтованість країнисприяєстворенню йпідтримціперш на тихийвиробництв й структур, котрі ужеволодіютьпорівняльнимиперевагами чиможуть їхньогознайтизгодом. У своючергу,сприяє болееповному йефективномувикористаннюнаціональнихекономічнихресурсів.

>СформованавзаємнодоповнюваністьекономікРосії й низькікраїн, що, порівняноневисокавимогливість їхніринків,взаємніінтереси йіншічинникиперетворюютьці країни забагатьмапозиціями внайбільшймовірнихспоживачівросійськоїпродукції. У своючергу, багатокраїнрозглядаютьтоварообмін ізРосією якдодатковий йальтернативнеджерело вторговельно-економічнихзв'язках зЗаходом.

Заоцінкоюросійськихфахівців,самеринок держав, щорозвиваютьсяможе статі базою длянарощування,облагородженняструктури тадиверсифікаціїросійськогоекспорту як впланірозширеннягеографіїекспорту, то й його реального товарноговиконання.

>Найбільшсприятливіперспективи длярозширенняросійськогоекспорту вгрупі "новихіндустріальнихкраїн". При цьомуможливенарощування якекспортусировини, то йготовихвиробів.Особливовеликіпотенційніможливості дляекспорту в країни, щорозвиваютьсяпродукціїобробноїпромисловостіРосії, до тогочислі машин йустаткування.Непрямимпідтвердженнямможе бутиістотна збільшенняпопиту на усівидисировини йготовихвиробів вкраїнах, щорозвиваються.Їхнісукупнізакупівлі насвітовомуринку в70-80-ті роктазросли посировині удесятероразів, а, попромисловихвиробів более, ніж у 10разів.Імпорт машин йустаткуваннярісще болеевисокими темпами.

>Важливимнапрямкомросійськогоекспорту в країни, щорозвиваються винен статівивезеннявисокотехнологічного комплектногообладнання тапов'язаних із нимпослуг,ліцензій,науковихідей для їхніспільного практичноговтілення таін.ЦейнапрямокекспортуРосіїмає бутиорієнтоване на ">новііндустріальні країни". Зсередини 90-х роківРосіяактивізуєпроцеситехнічногосприяннякраїнам, щорозвиваються.Основнийобсягробіт припавши на Китай,Іран,Індію, Марокко, Кубу. Уцихкраїнахвведені вдію ряденергетичних,металургійних йіншихпромисловихоб'єктів.

>ТрадиційнимнапрямкомекспортуРосії в країни, щорозвиваютьсяповиннізалишитисяпостачанняозброєнь йвійськовоїтехніки.Відхід із цогоринкуРосіїможе бути вигідна лишеїї конкурентам наміжнародномуринкуозброєнь ізпромисловорозвиненихкраїн.

У80-ті роктаобсягекспортурадянськоїзброї формальнодосягавсуми 15-20 млрд. дол. Однак реально у скарбницюнадходилоблизько 2 млрд. дол. Усередині 90-х років наекспортіозброєння йвійськовоїтехнікиРосіяотримувала до 3 млрд. дол. (на 1,1 млрд. дол. більше, ніж на початку 90-х років). Дляпорівняння:обсягекспортузброї із СШАстановитьпрімерно10 млрд. дол. нарік.

>Важливу роль унарощуванніросійськогоекспорту в країни, щорозвиваються за всіматоварнимигрупами, а, попромисловихвиробів,повиннізігратиінвестиції,спрямовані настворення йрозвитоквиробництв,орієнтованих намісцеві ринки, але векспорт утреті країни.Мабуть,своє слово в цьомупланіповиннісказати щонабирають силу востанні роктаросійськіфінансово-промисловігрупи.Важливовказати й нарегіональнуспрямованістьросійськихінвестицій: впершучергу смердотіповиннінаправлятися в такзваніполюсиекономічногозростання, взонизісприятливимінвестиційнимкліматом (>експортно-виробничізони,різного родувільніекономічнізони).

>Орієнтуючись наекспортнуекспансію в країни, щорозвиваються,слід незабувати, щоіснуютьзначніможливості длярозширенняімпорту із нихсировини,продовольства,споживчихтоварів,техніки йтехнології й,звичайно,капіталу.

>Проблеми,пов'язані ізімпортом зкраїн, щорозвиваються,вирішуються способами, давноздійснюванимипромисловорозвиненимикраїнами.Перш на, збільшеннявиробництвапотрібної нампродукції шляхомстворення вкраїнах, щорозвиваютьсявласних чиспільнихпідприємств заучастю місцевогокапіталу. Інший шлях -раціоналізаціяімпорту шляхомпереключення його ізкраїн, щомають ізРосієюпозитивнийторговий баланс, на країни, котрімаютьтакий балансвід'ємний.

>Досвід 90-х роківпоказує, що вкраїнах, щорозвиваються,перш на вНІС,єможливістькупувати широкийасортиментпромисловихвиробів:одягу,взуття,товарівповсякденногопопиту,електроніки таін.Крім того,самеНІСПівденно-СхідноїАзіїможутьрозглядатися якважливийджереломайбутніхкапіталупотоків векономікуРосії. УАзіатсько-тихоокеанськомурегіонізосереджено 60відсотківсвітовогоінвестиційногопотенціалу. Алічасткаазіатськихінвестиційстановилалише 1,5відсотка увсьомуобсязікапіталовкладень уРосію.

>Азіатськібанкіри давнопридивляються доросійськихможливостям.ЧлениАсоціаціїбанківАзіївиявилицікавість до 20інвестиційним проектів уРосії,зокрема, унафтопереробній,лісовоїпромисловості таенергетиці. Приуспішномуходісправдинаміканарощуваннякапітальнихвкладень якщощорічнозростати.

>Помітну роль урозширенніекономічнихзв'язків ізкраїнами, щорозвиваютьсямаєвідіграти двох - йбагатостороннєнауково-виробничеспівробітництво, впроцесіякогостворюютьсяматеріальніпередумови длянарощуванняросійськоговиробництва таекспорту.Такаспівпраця особливо ізгрупою "новихіндустріальнихкраїн",країнПерської затоки, ізКитаєм таін

>Важливимчинником урозвиткуекономічногоспівробітництва ізкраїнами, щорозвиваютьсяєїхнійзовнішнійборг СРСР,успадкованийРосією, щоперевищує задеякимиоцінками 130 млрд. дол.Усвідомлюючипрактичнунеможливість Поверненнязначноїчастини цогоборгу ані внайближчій, ані увіддаленійперспективі,потрібнознаходитивідповіднікомпроміси для Повернення цогоборгу товарами,послугами,різного роду вчинками із боцікраїн, щорозвиваються.

Длямобілізаціїможливостей йрозвитку уженаявногопотенціалуекономічнихзв'язків ізкраїнами, щорозвиваютьсяпотрібнанауковообґрунтованастратегічналінія,підкріплюванаконкретнимипрактичнимикрокамищодоїїреалізації.


>Висновок

>Процесінтеграції України усвітовегосподарство,їїзатвердження якрівноправногоучасника всистеміміжнароднихекономічнихвідносин уміжнародномуподілі роботизнаходиться на самому початку.

Проблемаінтеграції України усвітовеекономічнеспівтоваристводоситьскладна ірізноманітна.Передумовами доїївирішенняможуть статі:

>проходженняРосієюосновнихступеніврозвиткуекономікиринкового типу, котрі свого години минулиекономічно болеерозвинуті країни;

>відновленняпорушенихзв'язків,економічнаінтеграція у межах СНР (>спочатку у межахбудь-якої йогочастини) й,відповідно,спільневступєдиним блоком усвітовегосподарство.

>Одночасно ізцимипроцесами винназдійснюватисявиробленнямеханізмувзаємодії ізпромисловорозвиненими,країнами, щорозвиваються,міжнароднимиекономічнимиорганізаціями,регіональнимиторгово-економічними блоками йугрупованнями. Вочевидь, що всецевимагаєчимало години йзусиль.


Списоклітератури

1.Гранберг О.Г. Основирегіональноїекономіки:Підручник длявузів. М.: ГУВШЕ, 2000.

2.Лексин В.М. Швеців О.М. Держава та реґіони:теорія й практика державногорегулюваннятериторіальногорозвитку. М.:УРСС, 1997.

3.Орешин В.П., Потапов Л. В.Управліннярегіональноюекономікою. М.:ТЕИС, 2003.

4.Регіональнаекономіка / За ред. Т.Г.Морозової. М.:ЮНИТИ, 1998.

5.Проблемитериторіальногорозвитку.Словник-довідник.Укладачі О.П.Сисоєв йІ.В. Усов. М.:ТЕИС, 2003.

6.Регіональнаекономіка:Підручник / За ред.В.І.Відяпіна йР31 М. В. Степанова. - М.:ИНФРА-М, 2007. - 666 з.

7. ФетисовГ.Г.,Орешин В.П.Регіональнаекономіка йуправління:Підручник. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 416 з.


Схожі реферати:

Навігація