Реферати українською » Международные отношения » Зовнішня політика сучасної России


Реферат Зовнішня політика сучасної России

>Зовнішня політика СучасноїРосії


>Зміст

>Вступ

1.Основніетапиеволюціїтеоріїзовнішньої політики СучасноїРосії

2. Політична практика СучасноїРосії

3.Загрози взовнішньополітичнихвідносинах

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Зовнішня політика державиналежить, яквідомо, дооднієї ізнайскладніших сфердіяльності. Алі то ввипадку ізвнутрішньоюполітикою,ефективністьцієїдіяльності увеличезніймірізалежить відїїреалістичності,цілеспрямованості йпослідовності.Всіці характеристикизначноюміроюзакладаються уже наетапівиробленнятеорії політики, щоприймає вкінцевомурахунку форму доктрин,концепцій,конкретнихпрограм й т.д.

Аліякою бдосконалою йвивіреною не бувтеорія, практична політиказавжди якщо віднеївідрізнятися,оскількижоднатеорія нездатнаврахувати усі тихконкретніпроблеми, котрі ставити життя.Незважаючи наце не можна невизнатисправедливістьвиразу ">Немаєнічогопрактичнішегарнутеорію" й невіддатиналежневисокійроліхорошоїстратегії. Безреалістичноюфундаментальноїтеорії практикапросувається вперед надотик, як бінаосліп,знаходиться внеобмеженійвладі методу "проб йпомилок". Тому,перш ніжрозглянути запитання,пов'язані ізеволюцією практикизовнішньої, політики СучасноїРосії,розглянемо, як востанні роктавідбувалосястановленнятеоріїцієїдіяльності.


1.Основніетапиеволюціїтеоріїзовнішньої політики СучасноїРосії

>Інтенсивнийпошукновоїзовнішньополітичноїконцепції (протеорію на цьомуетапі говоритище не доводитися)Росіїпочавсянезабаром послерозпаду СРСР йздобуття неюповногосуверенітету.Першаспробасформувати та податіїї світу бувзроблена ПрезидентомРосії Б.Єльциним уже 31 января 1992 р.виступила щодня наспеціальномузасіданні ЗарадиБезпеки ООН перед главами держав йурядів 15країн -членівцієї Заради,російський ПрезидентзапропонувавперетворитипрограмуСтратегічноїоборонноїініціативи (>СОІ) уміжнародний проект ізурахуваннямтехнологічнихрозробок оборонного комплексуРосії. Урезультаті такогооб'єднання могла б бутистворена глобальна системакосмічноїзахисту.Заявивши, щоРосіярозглядає США таіншізахідні держави не лише якпартнерів, але й,швидше, яксоюзників, Б.Єльцинвисунувцілу низкуініціатив.Вінзапропонував,зокрема,створитимеханізмшвидкогореагування,якийміг бі бути оперативнозадіянийРадоюБезпеки ООН вбудь-якомурайоніпланети, девиникаєзагроза світу йстабільності. "Ми, - мовивши президентРосії упромові назасіданні РБ, -виключаємобудь-якепідпорядкуваннязовнішньої політикиідеологічним доктринам,їїсамодостатній характер.Нашіпринципипрості йзрозумілі: верховенстводемократії, прав й свободлюдини,законності таморальності".

>Виступуросійського Президента, в РБ ООНпередувало йогоспеціальнеПослання Генерального секретаря ООНБутросГалі. Уньому було бвикладеноосновні напрямиросійської політики вобластіскороченняозброєнь тароззброєння:стратегічнихнаступальнихозброєнь,тактичноїядерноїзброї,протиракетної оборони та космосу,заборони іспитівядерноїзброї тазаборонивиробництварозщеплюються, дляцілейзброї,нерозповсюдженнязброїмасовогознищення тазасобівїї доставки,звичайнихозброєнь,хімічної йбіологічноїзброї,обороннихбюджетів,конверсії військовоговиробництва.ДвоматижнямипізнішеміністрзакордоннихсправРосії А.Козирєввиступив уЖеневі наконференції ізроззброєння й в Комісії ООН із правлюдини,роз'яснивши йдоповнившипропозиції Б.Єльцина, щомістилися узгадуваномувище йогоПосланні Генеральному секретарю ООН.

>Паралельно ізвиконавчими структурами влади надзовнішньополітичноюдоктриноюпрацювали й впредставницькихвладних органах. Урезультаті уже вкінці лютого 1992 світлопобачилапаралельна,точнішекажучи, альтернативназовнішньополітичнаконцепція. Це бувконцепціяВерховної ЗарадиРосії.Виступаючи нанауково-практичнійконференції вМГІМО ">ПеретворенаРосія в новому світі" головаВерховної Заради Р. Хасбулатоввиклавїїосновніаспекти. Уконференції брали долятакожЄ. Примаков, що був тодігенеральним директоромзовнішньоїрозвідкиРосії, А.Козирєв,міністрзакордоннихсправ, йіншідержавнідіячі.

>Змістконцепції Р. Хасбулатова багато вчомузбігався ізголовнимиположеннямипрезидентськоїдоктрини.Обидвівиходили ізвідмовизовнішньої політикиновоїРосії відбіполярності,тобто відзвичногоподілу світу надвіпротиборчісвітовісуспільнісистеми;обидвідекларуваливідмову відпереважної опори навійськову силу якзасібзовнішньої політики,обидвівизнаваливажливість ">формування вРосіїдієздатноїекономіки", ">допомогинаціональнійпромисловості,національномупідприємництвузагалом увиході назовнішні ринки й т.д.Обидвіконцепціївизнавалитакожважливість дляновоїРосіїдружніх таконструктивнихвідносин із США,країнамиЄвропейськогоСпівтовариства,Японією,Китаєм,Індією,Туреччиною таіншими державами.

Однак вконцепціях Б.Єльцина й Р. Хасбулатовамістилися не лишеоднакові чиспівзвучніпідходи, але й іпомітнівідмінності, що явновказувало не так нарозбіжності, але й й напевнепротистоянняміждвомагілками влади. То вконцепції головиВерховної Заради особливоакцентувалися тихнапрямизовнішньої політикиРосії, котрі булитрадиційними для СРСР уминулому, асамевідносини ізкраїнамиЦентральної таПівденно-СхідноїЄвропи й,зокрема, ізкраїнами, що входили усвій одну годину наРЕВ й ОВС.Арабський схід йАзія й Африкатакожзгадувалися як особливоважливі напрямизовнішньої політикиновоїРосії. На думку Р. Хасбулатова, цоговимагалигеополітичніміркування йекономічніінтересиРосії. Уконцепції Хасбулатова,крім того, мовайшлатакож проперевагу тапріоритетностівідносин із державами - членами СНР йкраїнами, щомежують із СНР.

Концепціювиконавчої влади,навпаки,припускалапомітнупереорієнтаціюзовнішньої політикиРосії на США йінші країниЗаходу.

Практиканаступних років показала, що ">проамериканська" й ">прозахідна"зовнішня політикаРосії невиправдала собі уочікуваласяступеня йще разпідтвердила туістину, що збагатьохоб'єктивних причинця політика винна бутирізновекторної йрізнохарактерної.Цяобставина бувврахована нанаступних, болеевисокихстадіях роботи надзовнішньополітичноюконцепцієюРосії.

Укінці апреля 1993 Розпорядженням Б.Єльцина бувзатверджений документ подназвою ">Основніположенняконцепціїзовнішньої політики Ро-сійськоїФедерації". У йогопідготовці брала доля групависококваліфікованихекспертів відМЗС,МЗЕЗ,Міноборони,Службизовнішньоїрозвідки,апарату ЗарадиБезпеки й двохкомітетівВерховної Заради - заміжнароднимисправах йзовнішньополітичнимзв'язків, атакож ізпитань оборони й безпеки.Керувавцієюроботою головаМіжвідомчоїзовнішньополітичноїкомісії ЗарадиБезпекиЮрій Скоков. Документпройшов всю процедуру згоди тазатвердження у межах новогомеханізмупідготовки йприйняттязовнішньополітичнихрішень.Він бувсхваленийМіжвідомчоїзовнішньополітичноїкомісією йзатверджений назасіданні ЗарадиБезпеки країни.

Концепцію, яквідзначалиїїтворці,розробляласявиходячи із ">життєвоважливихінтересів країни йїїгромадян", а чи не ізідеологічних установок чипристрастей тихий чиінших сил уросійськомусуспільстві. Учисліцихінтересів - "забезпеченняпроцесівформуваннядержавності Ро-сійськоїФедерації та захистїїтериторіальноїцілісності,створення умів для забезпеченнястабільності йнезворотністьполітичних таекономічних реформ;активне йповноправна доляРосії вбудівництвановоїсистемиміжнароднихвідносин, вякійїй було б бзабезпеченогіднемісце".

 

2. Політична практика СучасноїРосії

Одним ізголовнихполітичнихкроківєзближення із НАТО, якмайбутнього прообразуєдинихзбройних силЄС. Алі миповинніпрацюватисаме в ">двадцятці",оскількиєризики й із боці, нове вступили доЄСкраїн -Польщі,Чехії, котрі несутьстаруідеологію йможутьперешкодитиРосії.

>Непогано бстворитиполітичнуконсультативнугрупуРосія -ЄС - США, котра якщопрацюватинезалежно відзмінипрезидентів,оскількиРосії,щобвідновитисянеобхідноблизько 50 років.Якщоцязовнішньополітична системапроіснує 50 років можна говорити, щоРосіязбережена.РизикиПроведення політики ">збереження йрозвиток"пов'язане ізнизкоюризиків, щокриютьсяперш навсерединінашої країни, йможутьзавадитивідновленнюРосії яквеликої держави.

>Перш на,церадикальніполітичні йсуспільнірухи,наприклад КПРФ якносійідеології ">старої держави" (засталінськоїмоделінапружуються усіресурси країни дляривка йпротистояння).Китайська проблема,хоча можнаспробуватипоставити Китай у ті жположення, вякомузнаходитисяЄС повідношенню доРосії й США,можливийнеуспіхцієї політики - Китай вжевважає собі великою Державою, щоволодієзбройними силами. Доречі, не дармалідери КПРФ так активнозакликають докитайськогодосвіду,церизики одного поля.Єщеодне запитання -наскількидовгоРосія якщоїмпотрібна? Ацезалежить відсамоїРосії,їїзовнішньої політики,головне знаті йрозумітинашіцілі.

>ОсобливутривогувикликаєситуаціянавколоГрузії.Напад на якоїнеприпустимо із точкизорупідрахунку нашихплюсів ймінусів. Урезультаті (>стратегічномупідсумку) мипрограємо. А ізпроблемоюпереходять кордонбойовиківрозберетьсяФедеральнаприкордонна служба.Російський кордон раз в разхтосьтурбує, але й непочинати ж черезцевійну?

ПрезидентПутінможерозгубити весьсвійзовнішньополітичний багаж черезцієїситуації.Вирішувати проблемубойовиків можна лишепомінявши політичний режим уТбілісі на болеесприятливий нам.

>Гарантії лише монархможе забезпечитиспадкоємність політики ">збереження йрозвиток". ТомуприсутністьГлавиРосійськогоІмператорського Будинку ізофіційним статусом на територїРосіїєгарантія цього украйньомувипадку,ця політикаможе бутипродовженамайбутнімиросійськимиімператорами.Іншийгарантією,єпобудовагромадянськогосуспільства, ">вирощування" у йогосередовищі новихполітиків,вихованих наідеології ">великоїдержави-посередника" та політики ">збереження йрозвиток".Тільки із цогосередовища йповинніз'являтисяновіуправлінці.Наявністьгромадянськогосуспільства дозволити намзгладити й проблемурадикалізму.

 

3.Загрози взовнішньополітичнихвідносинах

>Зовнішня політикаРосії приПутіні -целогічнепродовження політикиЄльцинського режиму.Різницялише до того, щоїй доводитисядіяти вумовах, колилімітможливихподальших вчинокЗаходускорочується, як шагреневашкіра, щоробитьнеобхідним дляросійськоїдипломатіїпроявлятибільшугнучкість йспритність,показнутвердість йвинахідливість,ширшевикористовувати всвоїхціляхметодиінформаційногоприкриття йпропаганди,залучати подвиглядом ">професіоналів"доморощених йчужоземнихфахівців дляобдурення народу йпаралізації йоговолі.Требавідразусказати, щочималудопомогуросійськомуістеблішментунадають уційсправі Зюганова, котрі впрагненні наблизитись до влади ужерік, як ">роздумують" над тім, чивідповідаєзовнішня політикаПутінанаціональнимінтересамРосії,всіляконамагаютьсявигородити президента йсписати усі йогоочевидніогріхи вційобласті на уряд йМЗС,приписатисобі ті, що смердотівважають ">досягненнямизовнішньої політики президента".

як ж на самом делеформуєтьсязовнішня політикаРосії наїїнинішньомуетапі?Цілком очевидно, щонайбільшийвплив наїїпроведенняпродовжуютьнадаватипрозахідніугруповання, тих, що вадміністрації президента,уряді, радіБезпеки, вМЗС, векономічних, військових,наукових таіншихвідомствах ізчасівГорбачова йконтрреволюційного перевороту 1991 р. Ним як біпротистоять ізбільшим чименшимуспіхомгрупивболівальників ">національнихінтересівРосії",набраних президентом в основному із числаколишніхвисокопоставленихдіячівКДБ, котрізрадилиРадянськуБатьківщину, а тепер подвиглядом ">патріотів"намагаютьсяопануватиключовимипозиціями увладі.Зрозуміло, щообидваціугруповання, котрі врізнихіпостасяхназиваютьсяще і ">московськими" й ">петербурзькими", прямо чипобічновідображаютьінтересикомпрадорського йнаціональногокапіталуРосії.

Не чудово, що при такомуположеннісправзовнішня політикаРосії, будучи доти жпов'язаноїцілкомпевнимизобов'язаннямищодо партнерства із США й НАТО йпостійнопіддається ізїхнього боцітиску, бо йнеприкритимзагрозам,відрізняєтьсякрайньоюневрівноваженістю, авживаються неюакції наміжнароднійарені часто-густомаютьдоситьсуперечливий йдвозначний характер.Було б,однак,глибокоюпомилкою небачити привсьому цьомуїї антинародного, проімперіалістичного йкапітулянтського характеру.

Це особливо наочнопроявилося вратифікаціїДержавноюДумою ізподачі президента й уряду ДоговоруСНО-2.Детальнаоцінка цогодійства, як актунаціональногозрадництва, дана вЗаяві ЦКВКПБ та Всесоюзногоінформаційного центру ізпитаньборотьбипротиімперіалізму йнеоколоніалізму (>ВІЦ) від 14 апреля 2000Минулий после цогоперіод показавшиправильність нашихоцінок.

>зовнішня політикаросія

>НедавніпропозиціїРосії (>кінець лютого ц. р.),спрямовані США ймістять планстворенняєвропейськоїнестратегічної ПРО, Якапередбачає захист від ракетменшої йсередньоїдальності вобмін навідмову США відвиходу із договорущодо ПРО від 1972 р., як йслід було бочікувати, були Вашингтономпроігноровані.Більше того, смердоті буливитлумачені таким чином, щоРосія,загалом,тепервизнаєнебезпекунанесенняракетнихударів поЄвропікраїнами-"ізгоями", а означати тім самим, як біпослаблюєсвоєзаявленеранішекатегоричненеприйняттяпланівбудівництва НПРО США. Так саме новаадміністрація СШАігнорує заявиросійських військових проможливості адекватнихзаходів,якщо СШАвийдуть із Договору ПРО від 1972 р.Взяточітковиражений курс - назведеннясистеми НПРО, й Вашингтонлишешукаєшляхи довтягуванняРосії в переговори,сподіваючись, й не безпідстави, так чиінакшезмуситиїїзмиритися ізцимрішенням.

Не можна пройти йповз тієї факт, що востаннімісяціРосіяповністюнормалізувала своївідносини із НАТО,порушені послеамериканськоїагресії вЮгославії 1999-го р.Відкриття вМосквіІнформаційного Центру НАТО в лютому ц. р. як бі завершилоцей процес, що іззахопленням було бприйнято прозахідноналаштованими колами вРосії.

У всіхсвоїх контактах наЗаході йСході президент РФпроявляєвинятковуобережність,щоб ненароком незачепити США. І невипадково, що вКонцепціїзовнішньої політики РФ,підписанійПутіним улипні 2000 р.,йдеться пропрагненняРосії до ">збереженнюствориласяпротягоммайже 10 роківінфраструктуриросійсько-американськогоспівробітництва", пропрагненнястосовно США "недопускати пауз увідносинах,збоїв упереговорних процесівщодоосновнимполітичним,військовим таекономічнихпитань".


>Висновок

>Важливим (>якщо ненайважливішим) моментом узовнішнійполітиціРосіїминулого року було бпрагнення "перейти доформули, болеевідповідає й статусуРосії у світі, й нашимнаціональнимінтересам:рівноправне партнерство".Такийпідхідприніс своїрезультати. "На глобальномурівні - черезочевиднезміцнення нашихпозицій в"великійвісімці".Потужним" союзником ">Росії, щосприяєутвердженнюпочаврівноправності увідносинах ізпровідними державами світу служитиоб'єктивнатенденція доформуваннябагатополярного світу. Цеозначає, що" уРосіїз'являєтьсяшироке полі для маневру, для багатовекторноїдипломатії".

Іншийновий акцентзовнішньої політикиРосіїостаннього року -це ">лінія надиверсифікаціюміжнароднихзв'язківРосії.Такакраїна, якРосія, неможеходити наодній,"західноїнозі.Диверсифікаціязовнішньополітичнихзв'язків уже принесла свої плоди.Вонапризвела допросування увідносинах із КНР (відрівноправного партнерства додовірчого,причомузістратегічноюперспективоювзаємодії в XXI ст.), ЗІндією.Післязастійногоперервинамітивсяпрогрес увідносинах ізлатиноамериканськимикраїнами.

>Підводячипідсумоканалізу запитання протеоріїзовнішньої політики СучасноїРосії,слідзазначити, що заминулі із января 1992місяці й рокта, коли бувзробленапершаспробапредставити стране й світузовнішньополітичну доктринуновоїРосії, й досередини 2002 р. було бсформульованодекількаконцепцій,помітновідрізняються один від одного.Кожен поворот уполітичномужиттівсередині країни, змінуспіввідношення сил уній,кожназначна зміну вміжнароднихвідносинахвідбивалися наутриманнідоктринизовнішньої політикиРосії. Укінцевомурахункузовнішньополітичнаконцепціясередини 2002 р.виявилася вельмивідрізняється від всіхпопередніх.Стаючи болеереалістичною й болеезорієнтованою нанаціональні тадержавніінтересиРосії, вон разом із тімстає болеерізновекторної й болеежорсткою.

До такоговисновку можнавіднести тобі й маєшнинішньомуетапі, навідміну від Першого,тобто відетапу 1992-1993 рр.,законодавча влада РФ уже практично небереучасті уформуваннізовнішньополітичноїконцепції країни.Невелика доля вподібного родудіяльності тарізнихпартій чирухів, завинятком тихий із них, котрі реальнопретендують на уладові. Алі й їхніактивність уційобластіобмежується в основномупередвиборнимикампаніями.

>Неупередженийаналізпідводить доще одноговисновку.Сенс його до того, що,оскількиперехіднийперіод незакінчився,розстановкаполітичних сил якщо в раззмінюється й нова системаміжнароднихвідносинтежще лишескладається,остількипотрібноще неоднеоновленнязовнішньополітичноїконцепціїРосії.


Списоквикористаноїлітератури

1.Зовнішня політикаРосії. - М., 1999

2.Зовнішня політикаРосії.Збірникдокументів. - М., 1997

3.Незалежна газета. 1997.29 апреля.

4. Просучаснуміжнароднійобстановці йзовнішнійполітиціправлячихкілРосії. // Пропаганда. № 3, 2002

5. Протопопов О.С. Історіяміжнароднихвідносин йзовнішньої політикиРосії 1648-2000.Підручник " [>БОЛЕРО]., 2001.

6. Протопопов О.С.Козьменко В.М. Історіяміжнароднихвідносин йзовнішній політикиРосії відВестфальського світу до відома нашихднів (>підручник). - М., 2002


Схожі реферати:

Навігація