Реферати українською » Международные отношения » Моделювання зовнішньоторговельної угідь з експорту лікарськіх засобів


Реферат Моделювання зовнішньоторговельної угідь з експорту лікарськіх засобів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЗМІСТ

 

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.Аналітичнамаркетинговаоцінкаринкулікарськихзасобів

1.1Аналізсвітовогоринкулікарськихзасобів

1.2Аналізукраїнськогоринкулікарськихзасобів

>РОЗДІЛ 2.Правовеобґрунтуванняможливостейздійсненняданоїзовнішньоекономічної догоди

2.1Законодавча база

2.2Нормативно-правовіумовиздійсненняданого проекту

>РОЗДІЛ 3.Зовнішньоекономічний контракт ізекспортулікарськогозасобу «>КОРВІТИН»

>РОЗДІЛ 4.Оцінкаефективностіздійсненнязапропонованого проекту

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

>Лікарськізасобиявляють собоюспецифічнукатегорію товару, бовпливають нанайдорожче –здоров’ялюдини, щоєстратегічноюцінністюбудь-якої держави. Таким чином,фармацевтичнапромисловістьєоднією ізключових урозвиткуекономіки країни, на якої на свійчергувпливають:політико-правовесередовище,економічне ітехнологічнесередовище.

>Риноклікарськихзасобів, насьогоднішній деньє одним ізнайприбутковіших у світі.Щорічновінзростає на 5-15%.Фармацевтичнапромисловість входити догрупивисокотехнологічнихгалузей. Тому все понадфінансовихкоштіввиділяється напроведенняклінічнихдосліджень йвпровадженняінноваційнихліківмайжепроти всіххвороб.Завдякисучаснимпроцесам глобалізаціюмайжекожнакраїнаможеімпортувати таекспортуватибудь-якілікикраїн, щомаютьбагаторічнийдосвід й добророзвиненунаукову базу длявиробництваліків.

>Збереженнянауковоїбази,створеннярозвинутих йспеціалізованихдетермінантівконкурентноїпереваги держави, атакожзалученняіноземнихінвестицій длярозвиткуфармацевтичноїгалузі – всецестворюєдовгострокову основу дляконкурентноїпереваги йсприяєпереорієнтаціїекспорту українськихвиробників ізринківкраїн ізперехідноюекономікою докраїнЗахідної,Центральної йСхідноїЄвропи,посиленню їхніконкурентоспроможності.

>Метоюнаписанняданого курсового проектуємоделюваннязовнішньоторговельної догоди ізекспортулікарськихзасобів, а з одного ізпрепаратів,якийзаймаєміцніпозиції всвоїх сегментахфармацевтичногоринку – «>КОРВІТИН»фірми виробника ЗАТ НВЦБорщагівськийХіміко-фармацевтичний завод.

>Під годинувиконанняданої роботислідвизнати >основні заподіяння,такі як:

-надбанняпрактичнихнавичок прироботі ізінформаційнимиджерелами припроведеннімаркетинговихдосліджень тавивченнізовнішньогоринку;

-ознайомлення знормативними документами та їхньогопрактичнимзастосуванням у сферізовнішньоекономічноїдіяльності;

-отримання необходимихнавичок припідготовці таскладаннізовнішньоторговельного контракту;

-дослідженняосновнихтенденційсвітовогоринкулікарськихзасобів,розвитку йсучасного стануукраїнськогоринку;

-аналізефективностізовнішньоторговельної догоди поекспортуліків із України йпідведенняпідсумків продоцільність йперспективність такогобізнесу.

>Об’єктом роботивиступаютьекономічнівідносини насвітовомуфармацевтичномуринку, їхньогоспецифіка,закономірності йдинамікарозвитку.

Предметомєзовнішньоекономічнівідносини України ізкраїнами –імпортерамиліків йвідповідно процедурапідготовки,узгодження тавиконанняконкретноїзовнішньоекономічної догоди ізекспортутоварів.

>Актуальністьданої тими роботиполягає до того, що в розмірі 5 років Українськийекспортлікарськихзасобівзріс на 15%

Длянаписання курсового проектувикористовуватимутьсясучасніінформаційнітехнології,статистичніданіофіційнихсайтів України,ресурсиINTERNET,програма «>MD Office»,офіційнісайти виробника –ЗАТ НВЦБорщагівський ХФЗ,офіційніданіджерелIMS Health,звітаналітичноїфармацевтичноїгрупиБізнес Кредит, тощо.


>РОЗДІЛ 1.

>АНАЛІТИЧНАМАРКЕТИНГОВАОЦІНКАРИНКУЛІКАРСЬКИХЗАСОБІВ

 

1.1  >Аналізсвітовогоринкулікарськихзасобів

 

>Світовий >фармацевтичнийринокєскладним,багаторівневим,поліфункціональнимутвореннямзістабільновисокими темпамизростаннявиробництва, продаж й,відповідно,показникамирентабельності.Ці заподійпов’язанізіспецифікоюлікарськихпрепаратів як товару,попит наякийзростаєнезалежно відекономічних йполітичнихчинників. У 2010роцітемпи зростаннюсвітовогоринкуліків ймедикаментів, пооцінкаханалітиківIMS Health,склали 7%. Цеприблизно однією відсотокнижчепоказників 2007 року.Обсягпродажівлікарськихзасобів вусьому світі в 2009роцісклав 643 млрддоларів.Цього рокузагальнийобсягпродажівприблизнодосягне 665-685 млрддоларів.[10,c.43]

>Трьомаголовнимифармацевтичнимирегіонамипланетизалишаються США,Європа йЯпонія, нимиприпадаєблизько 80%всьогоринкулікарськихпрепаратів.Незважаючи насуттєвийрозвиток Китаю,Індії,Бразилії таТуреччини,фармацевтичнийринок СШАзалишаєтьсянайбільшим у світізіщорічними темпамизростання (понад 8%).Частка США в глобальномуфармацевтичномуринкустановить 36%, тоді як 5 роківця величинастановила 54%.Сьогодні вЄвропівідзначаєтьсядеякезниженнятемпів зростаннюфармацевтичногоринку (на 1-2% нарік зарахуноквходження доньогосхідноєвропейськихкраїн). При цьомуФранція,Німеччина,Великобританія,Італія таІспаніязабезпечують понад 70%обсягів продажфармацевтичноїпродукції вЄвропі. >ФармацевтичнийринокЯпонії,часткаякогостановить 13%світовогообсягу продажфармацевтичноїпродукції,останнім годиною зростанністрибкоподібно (від 1-2% до 5-6% нарік).Помітними темпамирозвиваютьсяфармацевтичнийринок Китаю,Індії,Бразилії таТуреччини (>прирістреалізаціїфармацевтичноїпродукціїстановить 11% нарік, ачастка ускладісвітовогофармацевтичнийринок - 17%). Так,Індіясьогодніє одним знайбільших у світівиробниківгенеретиків,посідає 4-темісце заобсягомвиробленоїпродукції,маєблизько 70%світовоговиробництваАФІ.Передбачаєтьсязначнийрозвитокфармацевтичногоринку Китаю, щоєініціаторомсучаснихтехнологій, впершучергубіотехнологій. [>12,c.5]

>Тожпровіднимикраїнам ізвиробництвамедикаментівє: США,Франція,Японія,Німеччина таВеликобританія. Для более точногоаналізукраїн-лідерів ізвиробництвалікарськихзасобівнеобхіднопроаналізувати часткукожної ізцихкраїн взагальномуфармацевтичномувиробництві вперіод із 2008 до 2009 років. [33]

>Рис.1.1 Часткакраїн-лідерів взагальномуфармацевтичномувиробництві

*- заданими [34]

Таким чином мибачимо,щосукупначасткацихкраїнзнизилася із 78% відзагальногофармацевтичноговиробництва в 2008році доприблизно 67% у 2009році у тому годину якШвейцарія таІталіязбільшилисвоєвиробництво на 4,5%. З 2008 року на 10провіднихкраїн-виробниківлікарськихзасобівприпадає 84% -88% відсвітовоговиробництва. СШАзалишаєтьсянайбільшимвиробником (увартісномувираженні), щостановитьмайжетретину відзагальногообсягувиробництва, аЯпоніяє іншим завеличиною. Разом,цідві країни у 2008роцівиробили 57%лікарськихзасобів у світі ,а 2010 47%.ЩодоВеликобританії, те вперіод від 2008-2010 роківчасткаїї усвітовомуринкустановить 6% -7%, у тому годину якФранціязалишилася на майже 7% -8%.

Рейтингпровіднихфармацевтичнихкомпаній в світізмінюєтьсядужешвидко.Протягом 2008-2010 років було бзафіксованозлиттясеред великихкомпаній Урезультаті,деякікомпанії, котріраніше були увищійлізі,такі якHoechst йSandoz,втративсвійсамостійний статус у 2010році. [>17,c.26]

>Таблиця 1.1показує, щопротягом 20 років,вісімкомпаній (>шість із нихамериканські)послідовно булисеред 15провіднихфармацевтичнихкомпаній в світі: Merck, Bayer, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly,Roche, American HomeПродукти йWarner-Lambert. У 2007роцідев'ять із 15провіднихкомпаній світу булиамериканськими,двішвейцарські, однанімецька, однафранко-німецької, однашведсько-британської, однаяпонська та однаангло-американської.

 

>Таблиця 1.1

>Топ 16фармацевтичнихкомпаній-лідерів у світі (2007-2010)

>Компанія

>Країна

>Місце
2007

>Місце

2008

>Місце

2009

>Місце

2010

Pfizer (>incl WarnerLambert) США 8 6 5 1
GlaxoSmithKline >Великобританія/США - 12 12 2
Merck США 2 1 1 3
>Astra/Zeneca >Швеція/Великобританія - - 4 4
Aventis (>InclHoechst) >Франція/Німеччина - - 2 5
Bristol-Myers Squibb США 14-13 10 6 6
>Johnson &Johnson США - - 9 7
Novartis (>inclCibaGeigy) >Швейцарія - - 7 8
>Upjohn/Pharmacia США 11 13 - 9
>Wyeth/American HomeProducts США 6 2 11 10
Eli Lilly США 10 9 8 11
>Roche >Швейцарія 5 15 10 12
Bayer >Німеччина 3 5 3 13
>Schering-Plough США - - 14 14
>Abbott США - 8 13 15
>Takeda >Японія 15 - - 16

*- заданими [31]

Таким чином мибачимо, щокомпанії СШАєсамостійними, щодозволяєїмувійти втрійкусвітовихкомпаній-лідерів ізвиробництвалікарськихзасобів.

>Доситьважливимє тієїфакт,щозагальнийобсяг глобальногофармацевтичноговиробництва в 2009році був понад 320 млрд. дол., щостановить 1,12% від глобального валовоговнутрішнього продукту (ВВП).Середньорічний темпзростаннявиробництвафармацевтичноїпродукції заперіод 2008-2010 роківстановивлише 10,5% употочнихцінах, впорівнянні ізсередньорічнітемпизростаннясвітового валовогонаціонального продукту (ВНП) - 7,5%.Середнійреальний темпзростання ВВП тогоперіодскладавлише 3,6%річних, асередніреальнітемпизростаннявиробництвафармацевтичноїпродукції - 14,9%річних.[17,c. 7-8]

А,щоббіль точнопроаналізувати системудохідностіфармацевтичноїіндустріїнеобхідноперш надатипевнийаналізкраїн знизьким,середнім тависокимрівнемрозвитку рис 1.2.


>Рис. 1.2Часткакраїн ізнизьким,середнім тависокимрівнемрозвитку уфармацевтичнійпромисловості (%)

*- заданими [34]

Таким чином мибачимо, якзагальнийобсягвиробництва було брозподіленоміжкраїнамизалежно від їхнірівняекономічногорозвитку, ізвикористаннямкласифікаціїВсесвітнього банку країни,якийгрупує їхнізалежно відрівня прибутку.Судячи ізмалюнку мибачимо,що країни ізвисокими доходамидомінують усвітовійфармацевтичнійпродукції (завартістю).Часткацихкраїн увиробництвізбільшилася до 89,1% в 2008році та до 92,9% у 2010році.Сукупначастка ізсереднім йнизькимрівнемдоходівзменшилася із 10,9% до 7,1% за тієї жперіод.

У 2010роціміжнароднаторгівляфармацевтичноїпродукції представилаблизько 1,8%світовогоекспорту. Такзагальнийобсягскладаєблизько $ 104 млрд. (табл. 1.2). Уперіод 2008-2010 років,торгівляфармацевтичноїпродукціїзбільшуваласяістотношвидше, ніжвиробництво. [34]

>лікарськийзовнішньоторговельнийугода контракт


>Таблиця 1.2 

>Міжнароднаторгівляфармацевтичноїпродукції,млрд..дол. США (2008-2010)

>Напрямокторгівлі

2008

2009

2010

>Експорт (>поточніціни) 14.53 36.04 104.22
>Exports (>постійніціновіумови) 5.35 28.79 117.86
>Імпорт (>поточніціни) 13.54 34.64 104.80
>Імпорт (>постійніціновіумови) 4.98 27.67 118.53

*- заданими [34]

>Таблиця 1.2показує, що, впостійнихціновихумовах,міжнародноїторгівлірівеньекспорту вфармацевтицізначнозріс із 2008 року.Міжнароднаторгівляфармацевтичноїпромисловостідомінує ізвисокимрівнем прибуткупромисловорозвиненихкраїн. У 2009році ними припадало 93%світовогоекспорту й 80%світовогоімпорту увартісномувираженні.

>Існуєпевнавідмінністьміжкраїнами-експортерами такраїнами-лідерами ізвиробництвамедикаментів. Так було втаблиці 1.3 мибачимо,що у 2005році понад 70%експортуфармацевтичноїпродукціїприпадавлише навісімкраїн світу. До 2009 рокуцейпоказникстановив уже 79,7%.Чотири ізцихкраїнтакож входити доп'ятіркифармацевтичнихвиробників, лише вЯпоніївідсутняосновна групаекспортера.Головнимипостачальникамифармацевтичноїпродукції назовнішні ринкиєвідоміфірмирозвиненихкраїн, котріздійснюють поставки як шляхом прямогоекспорту, то й через своїзарубіжнівідділення йдочірніфірми.[12,c.8]

 

>Таблиця 1.3

>Найкращікраїни-експортери (2008-2010)

>Країни

2008

2009

2010

>Рівеньзначущості % в світі >Рівеньзначущості % в світі >Рівеньзначущості % в світі
>Німеччина 2.272 15.6 5.8612 16.3 1 14.978 14.5
>Швейцарія 1.615 11.1 4.3595 12.1 2 11.452 11.1
США 2.020 13.9 4.1032 11.4 3 11.071 10.7
>Великобританія 1.732 11.9 4.0404 11.2 4 10.053 9.7
>Франція 1.497 10.3 3.6652 10.2 5 10.043 9.7
>Бельгія 0.670 4.6 1.6329 4.5 6 6.438 6.2
>Італія 0.688 4.7 1.5169 4.2 7 5.607 5.4
>Ірландія 8 5.122 4.9
>Швеція 9 4.010 3.9
>Нідерланди 0.619 4.3 1.3771 3.8 10 3.852 3.7
>Світовийекспорт 14.526 100 36.037 100 103.619 100

*- заданими [12]

>Судячи ізтаблиці мибачимо що великийвиробник необов'язковоє великимекспортером.Країни ізвиробничою базоювідрізняються один від одного усвоїйсхильності доекспортуфармацевтичнихпрепаратів.Японіяекспортувалалише 2% місцевоговиробництва 2007-гороці, 3% в 2008році й 4% в 2009році. Колистосуєтьсякраїн ізнизькимрівнем прибуткувиробництва, то смердотівиробляють в основному для місцевогоринку.Навіть вІндії, із более ніж 20 000виробниківфармацевтичноїпродукції, дечасткаекспортумісцевоїпродукціїзбільшився у трьох рази із 2008 року, менше 20% відзагальногообсягувиробництванадходить вміжнароднуторгівлю.Дані,представленідещовище,показують намнеповну картинузагальногообсягувитрат налікидомогосподарств,урядів таіншихджерелфінансування. В частности,вищенаведеніданівиключаютьбільшістьвитрат натрадиційні таальтернативнілікарськізасоби, котрівходять уфармакопеїбагатьохкраїн йзначначасткалікарськихзасобівспоживання вАзії таіншихчастинах світу.Загаломвитрати на тих чиіншілікарськізасобизалежать від їхніціни насвітовомуринку.[20,c.140-143]

Колистосуєтьсяімпорту тонеобхіднозазначити,що заостанні роктасвітовийфармринокрозвиваєтьсядуже активно. Заданими «>IMS Health», у 2009 р.обсяг продаж ЛЗ у 234країнах світустановить 394,4 млрд дол США. Ос-кількижодна ізкраїн світу невиробляєповністювсієїноменклатуриліків, необходимих дляпроведеннялікувально-профілактичнихзаходів, томупевний відсоток І.присутній нафармацевтичних ринках всіхкраїн світу.Враховуючи ті, щофармацевтичнапродукція не виннасприйматись якзвичайніпродукти широкоговжитку,їївиробництво та продажів черездистриб’юторськумережу як унаціональних, то й вміжнародних рамкахповиннівідповідативстановленим стандартам йсувороконтролюватися. [>25,c.3-4]

>Дефіцитфінансовихзасобів, щовиділяються на оплатумедичнихпослуг йвартостімедикаментів,єоднією ізважливихтенденцій, щовпливають нарозвитоксучасногофармацевтичногоринку.Більшістькраїнпрагнуть досправедливостіщодофінансуваннялікарськихзасобів,визнаючи,розривміжвартістюліків дляпацієнта засереднімрівнем життя та його чиїїплатоспроможністю. Томубільшістькомпанійприйнялиполітикуфінансуванняохорониздоров'я, часто заучастюсторонніхплатників, котрірозроблені,щобнадаватипацієнтупевнугарантію,щодо доступу долікарськихзасобів (>додаток 1). [>10,c.230]

УВеликобританії,наприклад, усі жителіпідпорядковуютьсяНаціональнійслужбіохорониздоров'я (>NHS)саме тому їхні доступ доліківсубсидуєтьсябезпосередньо,залишивши лишенезначну роль для приватногострахуванняздоров'я йномінальну плату, котріповинні нестипацієнта. УСполучених Штатахєдоситьрозповсюджениммедичнестрахування, якуєдобровільним, йслугує як одна звидівфінансовихмереж для тихий,хто надзмозісплатитистраховівнески. Таким чином,медичнестрахування уВеликобританіїєконтрольованоюурядом в годину як СШАспостерігаєтьсялишенезначневтручання уряду.

>Передбачається, що взахіднихпромисловорозвиненихкраїнахблизько 70%витрат відщорічного приростувартостілікарськихзасобівпов'язані ізвитратами наліки. Цеможуть бутипрепарати длялікуваннязахворювань, якіраніше неіснувалофармакотерапії.Спостерігаєтьсятенденціяподорожчаннясаме новихліків, котрімаютьдодатковіфармацевтичнівластивості.Дослідження вНідерландах показали, що в 2009році понад 25% відзагальноївартостіфармацевтичнихтоварів було бпов'язано ізпродажемвсього 10продуктів,більшість із них був введена порівняно недавно визнав наголландськомуринку (табл.1.4).[17,c.26]

>Таблиця 1.4

>Обіг 10найпопулярнішихмедичнихпродуктів вНідерландах

>Product
(>Tradenames inbrackets)

>Витрати
(>mlndfl)

>Зростання
(%)*

>Зростання повідношенню до
(%)

>Зміни вціні
(%)*

>Omeprazol (>Losec ®) 292 19 25 (5)
>Ranitidine (>Zantac®) 90 (36) (25) (16)
>Simvastatine(Zocor®) 198 24 27 (2)
>Enalapri(Renitec ®) 97 0 11 (10)
>Amlodipine(Norvasc®) 59 3 12 (8)
>Budesonide (>Pulmicort ®) 75 0 2 (2)
>Beclometason(Becotide®) 56 (10) (7) (3)
>Fluticason (>Flixotide ®) 53 38 36 1
>Paroxetine (Seroxat ®) 64 37 37 0
>Insuline (>Mixtard ®) 60 (1) 7 (7)
Totaltop 10products 1043 6 11 (5)
Totalcostsreimbursedproducts 3902

*- заданими [25]

>Щодо доструктуриреалізації окремихфармакотерапевтичних груплікарськихпрепаратів в основномузумовленанаціональними тарегіональнимиособливостями,хочамаютьмісце йзагальнітенденції. Так, напівнічноамериканськомуринкунайбільшіобсяги продажлікарськихпрепаратів, щодіють на ЦНС тасерцево-судинну систему; на ринкахНімеччини,Франції,Італії,Великобританії таІспанії понадреалізуютьсяпрепарати длятерапіїсерцево-судиннихзахворювань. УЯпоніїтакожлідируючіпозиції заобсягамиреалізаціїпосідаютьпрепарати, котрівпливають насерцево-судинну,травнусистеми таметаболізм.Існуютьнаціональніперевагистосовнолікарських форм: уВеликобританії таНідерландахце таблетки, уФранції -свічки, вНімеччині -препарати дляін’єкцій.Особливовисокітемпизростаннявиробництва та продажвідзначаються наринкуонкологічнихпрепаратів.Понад 70% всіхонкологічнихпрепаратівреалізуються США (45%) йп’ятипровіднихєвропейськихкраїнах (26%).[38]

>Очікується,що у2011роціриноклікарськихзасобів якщопродовжуватиабсорбуватизміни, котріведуть доформуванняновоїекономічноїреальності в цьомусекторісвітовоїекономіки.Середзмін -зсувекономічного зростанню зкраїнзізрілимринком у країни ізекономіками, щоформуються;наростаючийрозривміжпоявою новихмедичнихпрепаратів йзакінченнямтерміну діїпатентів на уженаявніоригінальніпрепарати;розширення секторамедичноїпродукціїособливогопопиту іпродукції,вузькоорієнтованої напевніспоживчініші.

1.2  >Аналізукраїнськогоринкулікарськихзасобів

 

Наринку Українизареєстровано 18 тис.найменуваньлікарськихзасобів, котріохоплюють практичноусіфармакотерапевтичнігрупи.Майже неіснуєзарубіжнихліків, аналоги які невипускаються в Україні. Навітчизняномуринку протягом годиниспостерігаєтьсядещопідвищенняобсягів продажзакордон (>табл.1.5). У основному навнутрішньомуринкуіснує понад 70 %ліків в ампулах, таблетках, упаковках -вітчизняноговиробництва.[13,c.7]

>Таблиця 1.5

>Обсяги продажлікарськихзасобівзакордон

>Назвапоказників

>Обсягивиробництвалікарськихзасобів заданим 2010 року

>Обсягекспортуфармацевтичнихпрепаратів 209,37 млн. грн
>Обсягреалізованоїфармацевтичноїпродукції 118,37 млн. грн

>Зростаннятемпіввиробництвафармпрепаратів

·індексвиробництвапромисловоїпродукції

108,0 %

·  103,6 %)

*- заданими [21]

У Українізареєстровано 13046лікарськихпрепаратів, 237виробівмедичногопризначення імедичноїтехніки, 517найменуваньімунобіологічнихпрепаратів. Запідсумками 2009 р. Українапосідає одному после РФмісце в рейтингуфармацевтичногоринкупострадянськихкраїн,залишаючись одним знайбільшшвидкозростаючих та таких, що активнорозвиваються. Уроздрібнихцінахобсягфармацевтичнийриноксклав 2,8 млрд дол. США.Питома вагиреалізаціїлікарськихпрепаратівлікувально-профілактичнимзакладамстановила 12%.Темпизростанняроздрібного сегмента вгрошовомувираженні запідсумками рокувищілікарняного: 24,49% та 8,38%відповідно.27,c.5]

Наринку Українивиділяютьнаступнікомпанії ізвиготовленнялікарськихзасобів, котрізаймаютьчималийобсягзагальноговітчизняноговиробництва табл. 1.6.

 

>Таблиця 1.6

>Компанії-виробникилікарськихзасобів в Україні

>Назвакомпанії

% відзагальногообсягувітчизняноговиробництва

ЗАТ «>Фармацевтичнафірма «>Дарниця» 14,9%
АТ «>Київмедпрепарат» 14,4%
АТ «ФФ «>Здоров’я» 12,9 %
АТ «Фармак» 11%
АТ «>Борщагівський ХФЗ» 7,6%
>АТЗТ «>Індар» 5,4%
ДП «>Біостимулятор» 4,9%
АТ «>Галичфарм» 3,9%
АТ «Київськийвітамінний завод» 3,5%
>Дослідний заводДНЦЛЗ 3,3%

*- заданими [13]

>Кожний зцихгігантівфарміндустріїзаймаєблизько 10%ринкувітчизнянихлікарськихзасобів.Далійде група более ніж ізтрьохдесятківпідприємств,продукція шкірного із нихзаймає від 1% докількохвідсотківринку.Серед них – АТ «>Стиролбіофарм» , концерну «Стірол», Концерн «>Грамед», СП «>Сперко Україна», АТ «>ЛекхімХарків»,ТОВ «>ЕЙМ»,ТОВ «>Апітек»,ТОВ «>Арніка». Дотретьоїгрупи належати понадсотніпідприємств, щовипускаютьлише по 1-2лікарськихзасоби,найпростіших увиробництві йдешевих: йод, зеленка, перекисводню.

Заобсягамивиробництва та продажпродукції вгрошовомувираженні Першіп’ятьпровіднихпозицій в рейтингупосіликорпорація ">Артеріум", ЗАТ ">Фармацевтичнафірма ">Дарниця", ВАТ "Фармак", ЗАТ "НВЦ ">Борщагівський ХФЗ",ТОВ ">Фармацевтичнакомпанія ">Здоров’я".[24,c.57-58]

>Чотири укра-їнськікорпорації (Фармак,Артеріум,Здоров'я таІнтерхім), щоувійшли додвадцяткилідерів,продемонструвалиприростиобсягівпродажів, щовипереджаютьринок й тім самимполіпшили своїрейтинговіпозиції (>додаток 1). Зіноземнихучасників ТОП 20, лишеНікомедпіднявся однієюсходинку вгору,демонструючипозитивнудинаміку вгрошовому й натуральномувираженні.

>Переміщення із одногорейтинговоїпозиції наіншулідируючихторгових марок, за результатами Першого кварталу 2010 року,відображаютьвисокуактивністьфармацевтичнихкомпаній й,відповідно,успіхи унелегкійконкурентнійборотьбі (>додаток 2). Так,наприклад,фесталпіднявся із 27-гомісця на 17-те, амезим фортеперемістився із 2-го на 9-те.Актовегінутримуємісцелідерапоки із великимвідривом, але йпродемонструєнегативнудинамікупродажів угрошовомувираженні. Активноповертаєранішевтраченіпозиціїесенціале:перемістився із7-ї на4-упозицію. УдвадцяткулідерівувійшовЦераксон,піднявшись із 28місця на 19-те йНІМЕСИЛ,якийпокращивсвій рейтинг начотирипункти.[27,c.5]

>Обсягвнутрішньогоринкуфармацевтичноїпродукції у 2010роцідосяг 3,5 млрд. грн.,виробівмедичногопризначення - 3,7 млрд. гривень.Співвідношенняліківіноземного тавітчизняноговиробництва навнутрішньомуринкузнаходятьсямайже на одному й тому жрівні рис 1.3.Середзарубіжнихлікарськихзасобівпревалюютьпрепарати, щопоходять ізНімеччини,Індії,Польщі,Франції,Угорщини,Швейцарії,Словенії,ВеликоїБританії,Італії,Чехії, США,Австрії,Бельгії.

>Рис.1.3Рівеньнасиченостіукраїнськогоринкувітчизняними наіноземними препаратами

*- заданими [15]

Таким чином мибачимо,що заперіод 2008-2010 роктавітчизнянийриноклікарськихзасобівстрімконаздоганяєіноземний,щоможливо умайбутньомупризведе домайжеповноговитісненняліківіноземноговиробництва.

>Збільшенняобсягіввиробництвалікарськихзасобів заостанні роктапризводить до збільшенняекспорту. У 2010роціпоказникобсягуекспортуперевищиваналогічнийпоказник 2009 року на 24,5%.Такожспостерігаєтьсятенденція до збільшенняімпорту. У 2010роціобсягиекспорту таімпортузнаходятьсямайже на одному й тому жрівні. Це говорити про ті що Українськийриноклікарськихзасобівє на скількинасиченим, щоскладаєчималуконкуренціюзарубіжнимвиробникам.

Удосліджуванийперіодосновними напрямами дляукраїнськогоекспортуготовихлікарськихзасобівтрадиційновиступили країнипострадянськогопростору.Максимальнийобсяг постачання угрошовому й натуральномувираженніакумулював Узбекистан (табл. 1.3). Утоп-5країн -одержувачів українськихготовихлікарськихзасобів вцейперіодтакожувійшлиРосія, Казахстан,Білорусь й Молдова. Запідсумкамисічня-вересня 2010активізувавсяекспортготовихлікарськихзасобів доНімеччини, йогообсяг упорівнянні ізсічнем-вереснем 2009 р.збільшивсявтричі із 18 до 53 млн. грн., Апитома ваги узагальномуобсязіекспортних поставок,відповідно, - із 3 до 6%.Причомувартість 1ваговійодиниціготовихлікарськихзасобів, щоекспортуються доНімеччини, ваналізованийперіодсклала 1306 грн. / кг, що значно більше, ніжсереднійпоказник для сегментуукраїнськогоекспортуготовихлікарськихзасобів.[25,c.4]

 

>Таблиця 1.7

>Географіяекспортуготовихлікарськихзасобів угрошовому й натуральномувираженні всічні-вересні 2010 р.

>Країна

№п/н

>Об’єм, млн. грн.

Частка, %

>Приріст/
спад,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація