Реферати українською » Международные отношения » Значення транснаціональніх корпорацій для розвітку сільськогосподарської Галузі


Реферат Значення транснаціональніх корпорацій для розвітку сільськогосподарської Галузі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Київськийнаціональнийуніверситет

>Імені ТарасаШевченка

>Економічний факультет

Кафедраміжнародноїекономіки

>Курсова робота

іздисципліни:Міжнароднаекономіки

на задану тему:Значення ТНК длярозвиткусільськогосподарськоїгалузі

>Київ2011р.


>Вступ

Упослабленніміждержавнихбар'єрів на шляху рухутоварів,послуг,чинниківвиробництва,методівуправління всебільшу роль упроцесірозвиткупромисловостівідіграютьзовнішньоекономічнівідносини. Цестосуєтьсяекспортно-імпортнихоперацій,міжнародногоінвестування,кооперації та співпрацю. Одним ізелементіврозширеннясферизовнішньоекономічноїдіяльностіпідприємствєформуваннятранснаціональнихкорпорацій (ТНК), котрі сталиосновноюрушійною силоюрозвиткусвітовогогосподарства.

ТНКздійснюють всебільшийвплив наміжнароднівідносини йсвітовуекономікузагалом,модернізаціяякоїзначноюміроювизначаєтьсяособливостями їхньогорозвитку. Зогляду наце, безрозумінняролі компаній уміжнародномубізнесі,аналізусучаснихтенденцій їхньогорозвитку,неможливеадекватнесприйняттяекономічних,політичних такультурнихсвітовихреалій.Вітчизнянийаграрний сектортакожпронизаниймережеюзв’язків як зукраїнськими контрагентами, то й ізглобальнимекономічнимсередовищем.

>Актуальністьдослідженняпояснюєтьсязростаючимвнеском ТНК урозвитоксвітовогопромисловогоринку.Проблемиформуваннятранснаціональнихкорпорацій йвизначенняїхньоговпливу нанаціональну тасвітовуекономікує одними ізнайбільшзначущих вумовахінтенсифікаціїсвітовихзв'язків.Посиленняглобалізаційних таінтеграційнихпроцесів,розгортаннясвітовоїпродовольчоїкризиактуалізують запитаннявиборумісця йроліагропродовольчоїсфери України усвітовійекономічнійсистемі, розробки тареалізації адекватнихзаходіваграрної політикищодоформуванняпродовольчої безпеки держави. ЗаоцінкамифахівцівРВПС НАН України,національний АПКможездійснитипрорив насвітовийринок,бо йогопотенціал, навідміну відтрадиційнихучасників (США,ЄС,Канади),ще невичерпаний -задіянолишетретинупродуктивних силприроди йсуспільства.

>Дослідження проблематики,пов'язаної іздіяльністю ТНК,економічниймеханізм їхньогофункціонування,пріоритети тапроблемирозвитку вумовах глобалізаціюекономіки, їхньоговплив наперебігекономічнихпроцесів тарозвитоксвітовоїекономіки вумовах глобалізаціюдосліджено унизціпрацьзарубіжних йвітчизнянихнауковців.Автори Т.Ангмон , Р. Вернон, Р. Камерон, З.Кіндлбергер, Ф.Модігліані, Х.Перлмутер, М. Портер, Р.Робінзон, Ф.Рут, Дж.Стігліц, З.Хіршздійснилианалізпередумов,етапівформування йчинниківрозміщеннятранснаціональнихкомпаній. А.Гальчинський, Т.Білоус, У.Білошапка, У.Геєць, У.Новицький, У.Плотніков, У.Рокоча, Л. Руденкодослідилитипи,організаційніформиінтеграціїкомпаній,механізм їхньогофункціонування.

>Проте одну годинуіснує рядактуальнихпитань, котріпотребуютьдодатковогодослідження таглибшогоосмислення, ізогляду насучасніпотреби івимоги,пов'язаних ізвизначеннямролі тавпливу ТНК на забезпеченняпродовольчої безпеки України.

>Об’єктомдослідженнявиступаєглобалізаціяекономічнихпроцесів усільськомугосподарстві.

Предметомдослідженнявиступають ТНК та їхнього роль урозвиткусільськогогосподарства всучаснихумовахглобалізаційногорозвитку.

Метадослідження –виявитиособливостідіяльності ТНК тачинники їхнівпливу нарозвитоксільськогосподарськоїгалузі.

>Відповідно до метиставимонаступні заподіяння:

-визначитисутнісніознаки таекономічнийзмістпоняття “ТНК”;

-розглянути тапроаналізуватиісторичніпередумовирозвитку тапоширення ТНК;

-з’ясувати заподій їхніутворення таінтернаціоналізаційнімотиви;

-дослідити тапроаналізуватинаслідкидіяльності ТНК та їхнівплив нарозвитоксільськогосподарськоїгалузі;

-виявитиособливостідіяльностііноземних компаній угалузісільськогогосподарства України

-запропонуватинапрямивдосконалення державної політикирегулюванняагропромислових ТНК.

Длядосягненняпоставленої вроботі мети автором буливикористаністатистичний,порівняльний,факторний,структурнийметодианалізу.

>Використаношироке коловітчизняних тазарубіжнихмонографічнихдосліджень,статистичні йфактичніматеріали,офіційнізаконодавчі танормативніматеріалиорганів влади тауправління України,експертніоцінкирейтингових агентств,відомихвітчизняних тазарубіжнихфахівців угалузідіяльності ТНК.

Структура таобсягкурсової роботи.Дослідженняскладаєтьсязівступу,трьохрозділів, з висновками й спискувикористанихджерел,якийнараховує 27найменувань, та 1додаток.


>Розділ I.Теоретичніосновидослідженняролі компаній углобальнійекономіці

1.1  >Чинникиутворення таособливостірозвитку ТНК у світі

>Поява усвітовомугосподарствіміжнароднихкорпорацій означалавихідпідприємницьких структур наякісноновийрівень,визначальноюрисоюякого сталавтратакапіталомсвоєївиключно національноїприроди.Транснаціональний характердіяльності ТНК давноперейшовекономічнікордони йпов'язаний ізвирішеннямбагатьохсоціальних йполітичних проблем,однакпереважнабільшістьвизначень ТНКдосімаєголовним чиномекономічний характер.

>Загальнимчинникомпояви ТНК буврозвитокпроцесівінтернаціоналізації, восновіякого -поглибленняміжнародногоподілу роботи таміжнародноїспеціалізації, щодаютьзмогуполіпшитиекономічне становищегосподарюючихсуб'єктів йкраїн, котріберуть доля вцих процесів.Конкретні заподійвиникнення ТНКможутьваріюватися. Цеіснуванняобмежень на шляхурозвиткуміжнародноїторгівлі, сильнамонопольна владавиробників,валютний контроль,транспортнівитрати,відмінності вподатковомузаконодавстві.

Упроцесістановлення тарозвиткутранснаціональногокапіталу й ТНК якформи йогофункціонуваннявиділяютьдекількаетапів,пов’язаних із формамиекспансії танапрямамиторговельно-виробничоїдіяльності ТНК (табл. 1.1).

>Транснаціональнікорпораціїперетворилисьпоряд ізнаціональними державами вреальнихсуб’єктівекономічнихвідносин й реальновпливають настрімкізміни всвітовомугосподарстві. Тому всвітовійекономічноїлітературіз’явився порівняноновийтермін ">транснаціоналізація",який востаннєдесятиліттяотримавзначнепоширення. яктермін,вінвперше буввикористаний у ">Govard businessreview"Т.Левіттом у 1993році,якимвінпозначив феномензлиттяринків окремихпродуктів,виробленихнайбільшимитранснаціональнимикорпораціями.Розширенетрактування цоготерміну було бздійсненоГарвардськоюшколоюбізнесу, тазокрема До.Омае,котрийопублікував 1990-го р.монографію “світ безкордонів”, вякійстверджував, щоіснування держав сталобезглуздим через ті, що уролісильнихакторів наекономічномуполівиступаютьглобальніфірми [10, 198].

>Таблиця 1.1Етапиеволюціїтранснаціональнихкорпорацій

>Етапи >Характерніознаки
Іетап — другатретина ХІХ ст.перша підлогу. ХХ ст.

·Інвестування всировиннігалузііноземнихекономік

·Створення вприймальнихкраїнахрозподільних тазбутовихпідрозділів

·Виробництвооднакової чи слабкодиференційованоїпродукції

ІІетап — друга підлогу. ХХ ст. —кінець ХХ ст.

·Посиленняролізарубіжнихвиробничихпідрозділів ТНК

·Інтеграціязарубіжнихвиробничих йзбутовихоперацій

·Стратегіядиверсифікації

ІІІетап — ізкінця ХХ ст.

·Утвореннямережвнутрішньофірмовихзв’язківрегіонального чи глобального масштабу

·Інтеграціянауковихдосліджень тарозробокматеріально-технічного забезпечення,виробництва,розподілу,збуту

·Формування ТНК українах, що неєекономічнорозвинути

Уангломовнійлітературі ізміжнародноїекономіки длявизначенняміжнароднихбізнес-організацій частовикористовуютьтерміни «>багатонаціональніфірми» (>multinationalfirms –MNF) й «>багатонаціональнікорпорації» (>multinationalcorporation –MNC), котрізастосовуються яксиноніми. ЗаофіційнимвизначеннямКонференції ООН ізторгівлі тарозвитку (UnitedNationsConference onTrade andDevelopment – UNCTAD),транснаціональнакорпорація (>transnationalcorporation,multinationalcorporation,multinational company,multinationalenterprise) –цепідприємство, щооб'єднуєюридичнихосіббудь-якихорганізаційно-правових форм йвидівдіяльності в двох чи понадкраїнах йпровадитьєдинуполітику тазагальнустратегіюзавдяки одному чидекільком центрамприйняттярішень.

>Починаючи ізпершихдослідженьсутності ТНК,вчені неможутьдійти дозагальноїзгодищодо запитання прокількістькраїнперебуванняфілій ТНК, що дозволило бкваліфікуватифірму яктранснаціональну. Тому,поряд з сутокількіснимивимірамитранснаціональноїдіяльності, сталивисуватись ііншікритеріївизначення ТНК,зокрема, проблемавласності таїїрозподілу, проблемауправління,чисельністьзайнятих, складвищогокерівництва тощо.

Зпозиціїтеоріїміжнароднихвідносин,важливимкритеріємтранснаціоналізаціїфірмиєїїорієнтація на доля вдіяльності, щомаєвсесвітньо-системнийрозмах,якийважковиразитиякісними чикількіснимипоказниками.Особливістюорганізуванняуправління ТНКєпоєднанняцентралізованогокерівництва ізпевноюсамостійністюструктурнихпідрозділів, щовходять донеї тарозміщені врізнихкраїнах. Отже, хочтранснаціональний характердіяльності ТНК давноперейшов зсутоекономічноїплощини йсьогодніпередбачаєвирішеннябагатьохсоціальних йполітичнихпроблеми,переважнабільшістьнауковихдослідженьфункціонування ТНК носитипереважноекономічний характер.

>Узагальнившинайпоширенішітеоретичніпідходищодовизначення ТНК, можнастверджувати, що длявіднесеннякорпорацій дотранснаціональнихзазвичайвикористовуютьтакікритерії [22, 67]:

кількістькраїн, у якіфункціонуєкорпорація (>мінімумстановить від 2 до 6);

визначеномінімальнукількістькраїн, в якірозміщенівиробничіпотужностікорпорації;

певнийрозмір,якогодосяглакорпорація (заобсягамиринків, продаж,кількістюпрацівників,інвестицій тощо);

мінімумчасткиіноземнихоперацій у доходах чи продажахкорпорації (>зазвичай, 25 %);

володіння неменш як 25 %акційголосування утрьох чи понадкраїнах;

інтернаціональний склад персоналу тавищогокерівництва.

>Експерти ООНвиокремилинаступніознаки, занаявності якікомпанію можнавіднести дотранснаціональної ( рис. 1.1.).

>Рис.1.1Ознакитранснаціональнихкорпорацій, заданимиекспертів ООН [9, 167]

Таким чином, ТНК можнавизначити якінститут чиорганізацію, щоздійснюєвиробництво чипослуги, не менше, ніж шість маютькраїнах, у які не менше 25%іноземнихпрацівників й не менше 25 %капіталовкладень за рубежем.Діяльністьданогопідприємства-інституту, йогоуправління іінтересиобумовлені невнутрішніми, азовнішнімичинниками,причомупотреби місцевогорозвитку, як правило, чиігноруються, чи малоприймаються доуваги, й сама діяльністьпов'язананасамперед зглобальноюкапіталістичноюекономікою.

Уоснові такогоуправління -механізмприйняттярішень,якийдаєзмогуздійснюватиузгодженуполітику йзагальнустратегію,розподіляючиресурси,технології та відповідальність длядосягнення результату -отриманняприбутку. ТНК -цемережавзаємопов'язанихпідприємств, котріпоходять ізоднієї країни ймаютьскладовічастини тафілії віншихкраїнах. ТНКволодіють чиконтролюютькомплексивиробництвата/абообслуговування, щознаходяться за межами країнибазування.Вониєлідерами увиробництві тареалізаціїпевного товару. Навідміну відзвичайноїкорпорації, Якафункціонує насвітових ринках, ТНК переносити за межі не товар, а сам процесвкладаннякапіталу,поєднуючи його ззакордонноюробочою силою вмежахміжнародноговиробництва.

Заорганізаційноюструктуроютранснаціональнікорпорації, як правило,являють собоюбагатогалузевіконцерни.Головнаматеринськакомпаніявиступаєоперативним штабомкорпорації. Набазіширокомасштабноїспеціалізації йкооперування воназдійснюєтехніко-економічнуполітику й контроль наддіяльністюіноземнихкомпаній йфілій.

>Економістивеликуувагузвертають настимули чимотиви,фактори, щоспонукаютьфірмиінтернаціоналізувативиробництво. З цого приводуіснуютьрізноманітні йдужесуперечливі подивися.Необхідністьзалученняіноземнихінвестиційекономістипояснюютьнедосконалістювнутрішнього йзовнішньогоринків,конкуренцією із боціфірм йпідприємств, що належатидержаві,бажаннямреалізуватитехнологічні іорганізаційніпереваги,управлінський йпідприємницькийдосвід,використовуватирозбіжності увалютних курсах, забезпечити доступ доджерелсировини й т.д.

>Англійськийекономіст П.Баклі й М.Кассон у 1976 р.спробували наосновівиділенняпевнихкласифікаційнихознак, щовраховуютьінвестиційністимулипідприємств,створити своютеоріюінтернаціоналізаціївиробництва.Ціавторивважають, щоухваленнярішення проіноземніінвестиціїзалежить від балансуміжчотирмагрупамифакторів, що смердотівизначають як [8, 70]:

·фактори,специфічні дляданоїгалузіпромисловості (характерпродукції, структураринку,масштабивиробництва);

·фактори,специфічні длярегіону (>розмір територї,транспортнізв'язки,культурніособливості йтрадиції);

·фактори,специфічні длянації чи держави (>тобтополітичніфактори,податкове йфінансовезаконодавство іін.);

·фактори,специфічні дляфірми (>управлінський йвиробничийдосвід).

>Теоретичнийаналізпоказує, щоінвесториуспішно за межами ТНКволодіють одним чикількомаконкурентнимиперевагами впорівнянні ізфірмамикраїн , щоприймають. У тієї ж годину ТНКнамагаютьсярозмістити своїкапітали в стране, щомаєпорівняльніпереваги увизначенійгалузівиробництва, чимає широкийринок.

>Групавчених начолі із Дж.Діболдомвиділяєсімфакторів, що наїхню думку, унайбільшіймірісприяли в 1950-70 р. (>періодінтенсивного зростанню ТНК)перетворенню окремихнаціональнихкомпаній у ТНК:

·одержання доступу доджерелдешевоїробочоїсили іенергії йвідхилення віддотриманнятехнічнихстандартів поохоронінавколишньогосередовища йзапобіганнязменшенняїїзабруднення;

·використання ізвигодою для собізмін, щовідбуваються усвітовихторговихвідносинах;

·наближення доіноземнихринків,ємкість якізростає;

·запобіганнязахопленню конкурентамиіноземнихринків йджереласировини;

·обхіднаціональногоантитрестівськогозаконодавства країнипоходження ТНК;

·зменшення йнейтралізаціяциклічнихколиваньекономіки навнутрішньомуринку набазібатьківськоїкорпорації;

·реалізаціяпереваг,пов'язаних зствореннямцілкомінтегрованоїсистеми дляпроведеннявеликомасштабнихекономічнихоперацій.

>Вартопідкреслити, щозазначеніфакторивідбиваютьспонукальнімотививеликомасштабногопідприємництвавзагалі.

як формаміжнародногобізнесу, ТНКмають низкунезаперечнихпереваг переднаціональнимикомпаніями, їхнізарубіжніфіліївідіграютьвиняткововажливу роль у забезпеченню доступуфірми доіноземнихринків,зниженнівитратвиробництва,підвищенніприбутку.Розширення зарахунокіноземнихфілійсфериобігу тавиробництва йзростання їхньогоефективностісприяєпосиленнюфінансовоїстійкості ТНК йдопомагаєїмпережитиперіодиекономічних криз.

>Переваликорпорації, щопов'язані ізтранснаціоналізацією,єводночас причинами активногорозвитку ТНК.Основнимисередпричин-перевагє [25, 125]:

1.Можливостіпідвищенняефективності таконкурентоспроможності. Уціломутакіможливостієзагальними для всіх великихпромисловихфірм, щоінтегрують усвоїйструктуріпостачальницькі,виробничі,науково-дослідні,розподільчі тазбутові підприємства. Однакнайяскравішеціможливостівиявляються уфірмах,капітал якієтранснаціональним.Світовеекономічнесередовище, вякомуфункціонують ТНК, -додатковийчинникпідвищенняефективностікомпанії тазміцненняїїпозицій насвітових ринках.

2.Недосконалістьринковогомеханізму вреалізаціївласності натехнології,виробничийдосвід таінші ">невідчутні"активи,насампередуправлінський ймаркетинговийдосвід.Недосконалістьринковогомеханізму,змушуєфірмупрагнути дозбереження контролю завикористаннямсвоїх ">невідчутних"активів. У рамках ТНКтакіактивистаютьмобільними,здатними доперенесення вінші країни, йзовнішніефективикористанняцихактивів не було замежі ТНК.

3.Додатковіможливостіпідвищенняефективності таконкурентоспроможності через доступ доресурсівіноземних держав.Вониреалізуються упроцесівикористаннядешевої чи болеекваліфікованоїробочоїсили,сировиннихресурсів,науково-дослідногопотенціалу,виробничихможливостей йфінансовихресурсівприймаючої країни.

4.Близькість доспоживачівпродукціїіноземноїфіліїфірми йможливістьотриманняінформації проперспективиринків йконкурентнийпотенціалфірмприймаючої країни.Філії ТНКотримуютьважливіпереваги передфірмамиприймаючої країнивнаслідоквикористаннянауково-технічного йуправлінськогопотенціалуматеринськоїфірми.

5.Можливістьвикористання увласнихінтересахособливостей державної,зокремаподаткової, політики врізнихкраїнах,різниці в курсах валют таін.Такаможливістьреалізується, як правило, узменшеннітрансакційнихвитрат, щобезпосередньовпливають наефективністьгосподарськоїдіяльності ТНК.

6.Здатністьпродовжуватижиттєвий циклсвоїхтехнологій йпродукції.Забезпечуєтьсязавдяки боз'являєтьсяможливість ">скидати"застарілітехнології йпродукти взарубіжніфілії тазосереджуватизусилля йресурсипідрозділів нарозробці новихтехнологій йвиробів у странебазування.

7. Задопомогоюпрямихіноземнихінвестиційфірмадістаєможливістьуникатибар'єрів привходженні наринокпевної країни черезекспорттоварівта/абопослуг. Стимул дляпрямихзарубіжнихінвестицій частостворюютьнаціональнітарифнібар'єри. То в 60-хроках XX ст. великийпотікінвестицій з США доЄвропи бувпороджений тарифами,встановленимиЄвропейськимЕкономічнимСпівтовариством.Замістьекспортуготовоїпродукції ТНКстворили вкраїнахЄСвиробничіструктури,обійшовши таким чиномторговельнітарифи.

>Проте,враховуючитенденцію дострімкогорозвитку ТНК усвітовійекономіці,потрібнозазначити, що діяльність ТНКмає йнегативнінаслідки. Донегативнихнаслідківдіяльності ТНК можнавіднестинаступне: смердотіпередаютьслаборозвиненимкраїнамневідповідніїхньомурівнюрозвиткутехнології ізжорсткимиобмеженнями на продажів;відбуваєтьсяцентралізація й контрольосновнихфункцій ТНК зкраїнприналежності, тім самимзакріплюєтьсянеоколоніальна залежністьслаборозвиненихкраїн;якщокраїнанамагаєтьсяжорсткорегулювати діяльність ТНК,останні простопокидаютьїї йпереміщаютьсятуди, дерегулюванням'якіше;важливаінформація прорізні країнипоширюється наміжнародномурівніглобальнимирозвідувальними мережами ТНК; смердотізневажаютьінтересимісцевихробітників,оскількиїхня діяльністьмаєглобальний характер; ТНКуникаютьсплатиподатків шляхомвнутрішньогопереливукапіталу в країни ізнижчимрівнемоподаткування;встановлюючиштучніціни, ТНКпідриваютьспробикраїнуправлятивласноюекономікою.

1.2Передумовиформування йрозвитку компаній усільськомугосподарстві

 

Укінці XXстоліттяприскорилась другасвітовапромислова революція,рушійною силоюякої сталопрагненнякожної країни бутинайбільшконкурентоспроможною запріоритетниминапрямамиекономіки.Найбільшсуттєвимелементомпідвищеннятакоїефективностівиявивсяорганізаційний чинник,пов’язаний ізтериторіальнимиоб’єднаннямивиробників, коли перед широким коломконкурентіввиступає неокремепідприємство, атранснаціональнакорпорація, якумаєможливістьскоротити своїтрансакційнівитрати, завдякиспільнійдослідній,технологічній таекономічнійкооперації.

У XXстолітті в аграрномусекторівідбулосякілька великихтехнологічнихзрушень, котрі, як правило,починалися внайбільшрозвиненихкраїнах, апотімпоширювалися повсійпланеті тазумовиливиникненняаграрних ТНК (>рис.1.3.).

>Перше із них –цеперехід відручноїобробкиземлі чивикористаннятягловихтварин домеханічноїобробки наосновізастосуваннятракторів йіншихсільськогосподарських машин. Урозвиненихкраїнахвінпроходивпротягомпершоїтретинистоліття ізакінчився всорокові рокта.

Другатехнологічнезрушення –цеперехід досистеми машин,логічнимзавершеннямякого стала комплекснамеханізаціявсьоговиробничогопроцесу всільськомугосподарстві.Основою цогозрушення стала так кликана маламеханізація,тобтостворення ізастосування ряду машин ймеханізмів, котрі дозволилизамінитиручнупрацю. У СШАцейперехідвідбувся в50-ті рокта, уЗахіднійЄвропі в60-ті рокта.

>Найсильнішийвплив нарозвитоксвітового аграрного секторазробилорозгортанняпроцесуагропромисловоїінтеграції, Якапочалася в70-ті рокта,насамперед США.Якщопротягомусієїісторіїлюдствапрогреспродуктивних сил усільськомугосподарствізнаходивсвоєвідображення увідділенні від єдиноївиробничоїдіяльності новихгалузейсільськогогосподарства іпереробкипродуктів, тоагропромисловаінтеграція означалаперехідсільськогогосподарства нановуіндустріальну,технологічну іорганізаційну основу.

Здругоїполовини 90-х роківпочавсяновийетапрозвиткусвітовогосільськогогосподарства,найбільший за своїм масштабом йнаслідками. Мовайде пробіотехнологію іновіінформаційнітехнології.Використаннядосягненьбіотехнології (>генетичномодифікованогонасіння,клонування)можепризвести до новихпроривів узростанніпродуктивностісільськогосподарськихрослин йтварин, атакож достворення новихпродуктів ззаданимивластивостями, котріспрямовані назадоволенняспецифічних потребпроміжнихгалузей йкінцевихспоживачів.

>Сучаснітенденціїрозвиткусуспільного життя в світіхарактеризуютьсядвомасуттєвимиознаками:перша –зростанням населення наземнійкулі, якузумовлює, якуоб’єктивнозумовлює збільшенняпопиту напродовольчітовари, й другатенденція –щорічнезростаннявитратенергоресурсів.Цяситуація ставитикожнукраїну переднеобхідністю забезпечити своюпродовольчу таенергетичну безпечу в конкурентногосередовищі.

>Одночасно віндустріальних районах світувідбуваласьтрансформаціякорпоративноїорганізаціївиробничогопроцесу: ізметоюрозвитку новихтехнологійрозмивалисяорганізаційнікордони, всебільший акцентспрямовувався на роботу ізсубпідрядниками та настворенняспільнихпідприємств ізколишніми конкурентами.Поступовотакожсформувалась новалогікавиробництва у межах ТНК, котрі практично вступив уновуепоху новогорозвитку.Тепер смердотістаютьучасникамибезлічірізнихальянсів тамереж, котріуникаютьцентралізованого контролю,підтримуютьгнучкість йздатністьпристосовуватись до умівмісцевихринків.Завдякиновимінформаційнимтехнологіям ТНКстворюютьзовсімнові, болеегнучківиробничімеханізми,використовуючимережі, котріґрунтуються наобмініінформацією, щосприяє переходу відери машин доери знань таінформації.

>Сільськегосподарство якспецифічнагалузь, нарезультативністьякоїзначновпливаютьстохастичніфактори,потребуєособливоїсистемиорганізації,адженавітьвідноснопостійніфактори,такі якродючістьґрунтів,основнийкапітал,трудовіресурси таінші, неможуть забезпечитигарантованурезультативність.

Тому системаорганізаціїсільськогогосподарствамусить бутичутливою,гнучкою,пластичною,адаптованою домісцевих умів,здатною легкозмінюватись увідповідності допоточних потреб.Веденняагропромисловоговиробництва всучаснихумовахпотребуєопрацюванняпринципово новихпідходів.

>Корпорації якрізновидоб’єднань вгалузіагропромисловоговиробництвасприятимуть йоговідродженню наякісноновійоснові шляхом розбудовіконкурентоспроможноїгалузі,здатної забезпечитипродовольчу безпечу,реалізаціюекспортногопотенціалу країни тавиведенняїї нарівеньнайбільшрозвинутих в аграрномувідношеннікраїн.Створення ірозвитоккорпорацій в АПКспрямовані наструктурнуперебудовуекономіки та забезпеченнястійкогозростанняобсягів валовоговнутрішнього продукту.Сьогоднівеликікорпорації сталифактичноприватнимиурядами.Вонивпливають наекономічне,політичне,екологічне,соціальне становищебагатьохкраїн.

>Агропромисловітранснаціональнікорпораціїєосновнимипостачальникамивисокотехнічнихпродуктів тапослуг длясільськогосподарськоговиробництва.

>Вплив ТНК нарозвитоксільськогогосподарствапосилюється. Урозвинутихкраїнах ТНКпереважають усільськогосподарських сферахнаціональних АПК (>сільськогосподарськемашинобудування,харчовапромисловість,торгівля, сфераобслуговування). Українах, щорозвиваються, ТНКсприяютьрозвиткусільськогогосподарства, а частоєосновоюрозвитку АПК йланок ізвирощування,переробки, упаковки татранспортуванняпродукції [7, 8].

>Транснаціональнікорпораціївиконуютьфункціюінтеграторів. Цепов'язано ізбагатьма чинниками, у томучислі ізтієюобставиною, що,створюючи своїпереробні підприємства вкраїнах, щорозвиваються, ТНКприносять з собою тихформи іметодидіяльності, котрісклалися в державахїхньогобазування. У тієї ж годину удеякихкраїнахагропромисловаінтеграціявизначаєтьсяспецифічнимиумовамисільськогосподарського чипромисловоговиробництва, щоіснують самихкраїнах, щорозвиваються.Наприклад,обмеженістьвиробництвасировини врядіцихкраїнзмушує ТНКшукатитакіформи йогоодержання, котрі бгарантувалиїмбезперебійністьпостачання,навітьякщоце послужити причиною йогонедостачі намісцевомуринку.

>Певноюміроюагропромисловаінтеграціяпереборюєспецифічний характерсільськогосподарськоговиробництва (>схильністьприродно-кліматичним чинникам,труднощіпопередньогопланування,прогнозування ваги іобсягувироблениховочів,фруктів йіншихсільгосппродуктів),включаючисільськегосподарство взагальний процеспромисловоговиробництва.Інтеграціявідображає реальносталу всуспільствівзаємозалежністьсільськогосподарського іпромисловоговиробництва і в тієї ж годинуще понадпідсилюєцювзаємозалежність,створюючиекономічний,комерційниймеханізм, щостабільнозабезпечуєпромисловістьсільськогосподарськоюсировиною.

>Агропромисловаінтеграціялогічно іісторично Веде достворенняагропромислового комплексу (АПК). АПК -цедоситьзагальнепоняття, подякиммається наувазісформована всуспільномувиробництвієдина системасільськогосподарських йпромисловихпідприємств йгалузей,спаянихінтеграційними,тобтотісними,стабільними,довгостроковимивиробничими ікомерційнимизв'язками, щоґрунтуються навідносинахвласності чидоговірних, типуконтрактації, йохоплюючих весьагропромисловийланцюг:виробництвоважливихзасобіввиробництва длясільськогогосподарства,їхнєтранспортування,виробництвовихіднихсільгосппродуктів,їхнєзберігання,транспортування,переробку ізбутготовихпродуктів чивиробів [15, 208].

>Ниніформуєтьсясвітоваагропродовольча система, котрабазується на:міжнароднійкооперації таподілі роботи;взаємодії і глобалізаціюнаціональнихтоварних систем у сферівиробництва й продажпродовольства, котра бзабезпечувала доступкожнійлюдині допотрібногоїйрівняхарчування.

>Матеріальну основуцихтоварних системстановлятьбагатогалузевіпродовольчікомплекси ізвиробництвазасобіввиробництва,сільськогосподарськоїсировини,переробки тазбутуаграрноїсировини йпродовольства.

>Основнимиелементамисвітовоїагропродовольчоїсистемиєміжнароднаторгівля, щоохоплюєусісферипродовольчого комплексу.Встановлено, щофункціонуваннясвітовоїагропродовольчоїсистеми Веде донерівномірногорозвиткунаціональнихагропродовольчих систем, через ті, щоконкуренція йподіл роботивиходять назагальнийглобальнийрівень. У цьомупроцесілідерамивступаютьекономічнорозвинуті країни, бо для їхньогоагропродовольчихкомплексівзовнішні ринкиєосновнимчинникомекономічногозростання.Науково-виробничий йспоживчийпотенціалцихкраїн, атакожвисоказахищеністьінвестиційсприяютьрозширенню йпоглибленнювзаємозв’язків, щопроявляються упоглибленніспеціалізації такооперування увиробництвіагропродовольчоїпродукції,ресурсів дляїїодержання,взаємномупосиленніпереливукапіталу татехнологій [7, 8].

>Нині насвітовихсільськогосподарських ринкахстворюютьсяпереваги для великихкраїнекспортерів. Усередньостроковійперспективісвітовийагроринокхарактеризуватиметьсязначнимнаростаннямпопиту,розширеннямторгівлі тазміцненнямцін.Головнимнапрямкомміжнародноїагропромисловоїінтеграції внинішніхумовахстаєрішеннянайбільшоїглобальноїпроблемисучасності -проблемизадоволеннязростаючих потреб населенняземноїкулі продуктихарчування.

Наступного днятранснаціональнікорпораціївідіграютьвизначальну роль надсвітовійекономіці таглобалізаційних процесів, аміжнародномуполітичномужитті й всеінтенсивнішевпливають наполітичні тасоціальніпроцеси в світі.

як формаміжнародногобізнесу, ТНКмають низкунезаперечнихпереваг переднаціональнимикомпаніями, їхньогозарубіжніфіліївідіграютьвиняткововажливу роль у забезпеченню доступуфірми доіноземнихринків,зниженнівитратвиробництва,підвищенніприбутку.Розширення зарахунокіноземнихфілійсфериобігу тавиробництва йзростання їхньогоефективностісприяєпосиленнюфінансовоїстійкості ТНК йдопомагаєїмпережитиперіодиекономічних криз.

>Агропромисловаінтеграціяпереборюєспецифічний характерсільськогосподарськоговиробництва (>схильністьприродно-кліматичним чинникам,труднощіпопередньогопланування,прогнозування ваги іобсягувироблениховочів,фруктів йіншихсільгосппродуктів),включаючисільськегосподарство взагальний процеспромисловоговиробництва.Інтеграціявідображає реальносталу всуспільствівзаємозалежністьсільськогосподарського іпромисловоговиробництва і в ж годинуще понадпідсилюєцювзаємозалежність,створюючиекономічний,комерційниймеханізм, щостабільнозабезпечуєпромисловістьсільськогосподарськоюсировиною.


>Розділ II.Дослідженнядіяльності ТНК угалузісільськогогосподарства

2.1Особливостірозвиткунайбільших ТНК усільськогосподарськомусекторі

>Транснаціональнимкорпораціям (ТНК)належитьвирішальна роль у глобалізаціюсвітовоїекономіки. Про їхньоговеликіможливостісвідчитьнаявність воникоштів, котрі частоперевищуютьрозмірнаціонального прибутку держав. На ТНКприпадаєосновначастинапрямихіноземнихінвестицій: смердотіконтролюють до 50 %промисловоговиробництва у світі;провадять понад 70 %операційсвітовоїторгівлі, із них 40 % усередині ТНК, котрівідбуваються не було заринковимицінами, а й за такзванимитрансфертними, щоформуються не подтискомринку, а ізоглядудовгострокової політикиматеринськоїкомпанії (>компанії, щоволодієконтрольним пакетомакційіншихкомпаній, самаздійснює тих чиіншіоперації,виробляєпевнітовари) [10, 200].

Уостанні рокта активнорозвивають свою діяльність насвітовомуринкутранснаціональнікорпорації новихіндустріальнихкраїн.Галузева структура ТНКдостатньо широка: 60%міжнароднихкомпанійзайняті в сферівиробництва (>насамперед смердотіспеціалізуються наелектроніці,автомобілебудуванні,хімічній йфармацевтичнійпромисловості), 37% - у сферіпослуг й 3% - увидобувнійпромисловості йсільськомугосподарстві (>Рис.2.1.).

>Рис.2.1.Галузева структура ТНК [22, 68]

Заданими ООН, тепер у світііснує 70000 ТНК (у 1970 р. –лише 7 тис.), щоконтролюють понад 690 тис.зарубіжнихкомпаній повсьому світу, у якізадіяні более як 74 млн. Чоловік.

Заданимиамериканськогочасопису "Fortune",головну рольсеред 500найбільших ТНК світуграютьчотирикомплекси:електроніка,нафтопереробка,хімія іавтомобілебудування.Дуже характернарегіонально-галузеваспрямованістьінвестицій ТНК. як правило, смердотіроблятькапіталовкладення вгалузіобробноїпромисловості новихіндустріальних тарозвинутихкраїн. У цьомувипадкуйде конкурентнаборотьба заінвестиціїдержав-одержувачівкапіталу. Длянайбіднішихкраїн політикаінша - ТНКвважають задоцільнездійснювати тамкапіталовкладення увидобувнупромисловість, але йголовним чином смердотінарощуютьтоварнийекспорт. У цьомувипадкурозгортаєтьсяжорстка конкурентнаборотьбаміж ТНК запросуваннясвоїхтоварів намісцеві ринки.

>Нинічастка ТНК у світістановитьосновначастинапрямихіноземнихінвестицій.Завдякиінтегрованості наміжнародних ринках ТНКдиктуютьекономічнуполітику у світі.

При цьомудуже частоінтересикомпанійрозходятьсязістратегієюнаціональногорозвиткукраїн, в які смердотіпредставлені

>Філіали ТНК, котрідіють урізнихкраїнах світу,єпотужнимекономічниммеханізмом,якийкерується ізкраїнбазуваннякомпаній й практичнообминає контрольнаціональних держав. Цедаєможливістьвправнообходитинаціональнізаконодавства ізметоюприховуваннядоходів відоподаткування,направляючи їхнього ізоднієї країни віншу.

>Під контролем ТНКперебуває 90%світовогоринкупшениці,кави,кукурудзи,лісоматеріалів,тютюну тазалізної рудій, 85% -ринкуміді табокситів, 80% -ринку чаю та олова, 75% -сироїнафти, натуральногокаучуку табананів.

>Агропромисловітранснаціональнікорпораціїєосновнимипостачальникамивисокотехнологічнихпродуктів тапослуг длясільськогосподарськоговиробництва. Заостаннідесятиліттязначення тавпливагропромислових ТНК напроцеси, щовідбуваються усвітовійекономіці,значнозбільшились. Цепояснюється тім, щозначнакількість ТНК упродовж свогоструктурою йфінансовимпотенціаломможутьзрівнятися іздеякиминевеликими державами таміждержавнимиорганізаціями.

>Агропромисловими ТНКвпроваджуютьсяновіпрогресивніметодиуправліннябізнес-процесами, ізметоюполіпшення таудосконалення ужеіснуючих моделей та системуправління, атакож, принеобхідності,формуванняновоїсистемиуправління,кращеадаптованої доспецифікирегіону.

>Організаціявнутрішньофірмовогоміжнародноговиробництвадає для ТНК рядпереваг.Вонадаєможливість [8, 70]:

·використовуватипільгиміжнародноїспеціалізаціївиробництва окремихкраїн;

· максимальновикористовуватиподаткові,інвестиційні ііншіпільги, наданіікраїнами дляіноземнихінвесторів.

·маневруватинавантаженнямвиробничихпотужностей,пристосовуючи своївиробничіпрограмивідповідно докон'юнктурисвітовогоринку;

·використовувати своїдочірнікомпанії вякості плацдарму длязавоюванняринків;

·продовжуватижиттєвий цикл продукту,налагоджуючи йоговиробництво віноземнихфіліях уміру його моральногозастаріння в стране основногобазування.

Напідприємствах ТНКщорічновиробляєтьсяпродукції на суму, щоперевищує 10 трлн дол.; нимипрацюютьблизько 150 млн.осіб,тобтокожнийдванадцятий,зайнятий у світі (>крімсільськогогосподарства).П'ятсотнайпотужніших ТНКреалізують 80 %усієївиробленоїпродукціїелектроніки йхімії, 95 % фармацевтики, 76 %продукціїмашинобудування.Прямііноземніінвестиції ТНКвідіграють тепернайважливішу роль усполученнібагатьохнаціональнихекономік йстворенніінтегрованоїінтернаціональноївиробничоїсистеми – ядраглобальноїсвітовоїекономіки [10, 199].

Нафінансових ринках ТНКвиступаютьмогутньою силою, Якавизначає станнайважливішихоперацій (>наприклад, їхнісукупнівалютнірезерви укількаразівбільші, ніжрезерви всіх центральнихбанків світу, разомузятих). Наступного дня усередньому 45 %обсягупродажів ТНК -експорт.Міжнароднаторгівлясировиноюмайжецілкомзнаходиться подїхнім контролем.Вониутримують 90%світовоїторгівліпшеницею, кавою,кукурудзою,лісоматеріалами,тютюном,джутом йзалізноюрудою, 85 % -міддю й бокситами, 80 % -чаєм, 75 % бананами,натуральним каучуком йсироюнафтою.Сьогодні (докризи)усіпоказникиміжнародноговиробництва ТНК (>пряміінвестиції,продажі,експортно-імпортніоперації,зайнятістьіноземнихфіліалів)зростають болеешвидкими темпами, ніжсвітовийваловий продукт,світоваторгівля чисукупна величинаваловихвнутрішніхінвестицій всіхкраїн.Іншіпоказникитежпідтверджуютьцютенденцію. Так,питома вагифіліалів у глобальному ВВПдосягла 50%.Ціпродажі завартіснимобсягомудвоєперевищиливартістьсвітовогоекспортутоварів тапослуг.Валовий продукт всіхмережтранснаціональнихкорпораційоцінюється у 8 трлн. дол., щостановитьприблизносвітового ВВП.Тільки назакордонніфілії ТНКприпадаєнині 10%світового валового продукту.Більш ніж 55країн світу малі насвоєї територї неменш ніж 1000іноземнихфіліалівкожна.Обсяг продажфіліалів лише 100найбільшихтранснаціональнихфірм світудосяг 2 трлн. дол., акількістьзайнятих – 6 млн. [1, з. 154]. Натранснаціональнікомпаніїприпадає 80%світовихнауково-досліднихробіт. На початку XXIстоліття 200найбільшихкомпаній світувироблялиприблизно 60-80%усієїпродукціїпромисловорозвинутихкраїн.Всі смердотізосереджені в основному втрьох центрах – США,ЄвропейськомуСоюзі,Японії (Рис.2.2.)


>Рис. 2.2.Географічна структура компаній урозрізірегіонів світу [22, 69]

Заостаннідесятиліття урозвинутихкраїнахреалізаціїпродукції. разом згоризонтальноюінтеграцією, в окремихкраїнах (>зокрема, уФранції)відбувається процесоб’єднання наосновівертикальноїінтеграції. Отже,трансформаційніпроцеси в аграрномусекторіхарактерні задлятранзитивних, але й і длярозвинутихкраїн,проте наякісновідмінномурівнірозвитку.

>Конкуренціяпризвела не дуже до збільшеннярозміріваграрнихпідприємств, але й і дозміни форм йметодівведеннягосподарств,зокрема дозменшеннякількостіпрацівників. Невідкидаючинеобхідностізростанняпродуктивностісільськогосподарської роботи в Україні,звернемоувагу на цю проблему методичного характеру,пов’язану із принципамипідрахунківчисельностіпрацівників. Так,частказадіяних усільськогосподарськомувиробництві СШАскладаєблизько 2 %загальноїчисельностіпрацюючих,протецевиключнозайнятісільськогосподарськоюпрацею;обслуговуючий йдопоміжний персоналобліковуєтьсяокремо. Зурахуваннямцихкатегорій, атакожпрацівників,задіяних упостачанніресурсів,реалізаціїсільськогосподарськоїпродукції тощо,частказайнятості в аграрномусекторі СШАзростає до 18 % [26, 203].

>Переваги, що несуть за собоюіноземніфірми, невичерпуютьсякількіснимипоказниками.Діяльність ТНКзмушуєадміністраціюмісцевихкомпанійвноситикорективи втехнологічний процес, щосклався,виділяти понадзасобів напідготовку йперекваліфікаціюробітників, понадувагизвертати наякістьпродукції,її дизайн,споживчівластивості.

>Протенеобхідновідзначити, щопоряд зпозитивними сторонамифункціонування ТНК усистемісвітовогогосподарства йміжнароднихекономічнихвідношень,існує йїхнійнегативнийвплив наекономіку тихийкраїн, де смердотіфункціонують.Спеціалістивказують на:протидіюреалізаціїекономічної політики тихий держав, де ТНКздійснюють свою діяльність;порушеннязаконодавствакраїнперебування. Так,маніпулюючиполітикоютрансфертнихцін,дочірнікомпанії ТНК, щодіють урізноманітнихкраїнах,умілообходятьнаціональнізаконодавства,укриваючиприбутки відоподатковування шляхомперекачування їхнього ізоднієї країни віншу;установленнямонопольнихцін, диктат умів, щоущемляєінтересикраїн, щорозвиваються.

>Слідвиділититакіосновніджерелаефективноїдіяльності ТНК:

·використанняперевагволодінняприродними ресурсами (чи доступу перед тим),капіталом йзнаннями;

·можливість оптимальногорозташуваннясвоїхпідприємств урізнихкраїнах ізурахуваннямрозмірівїхньоговнутрішньогоринку,темпівекономічного зростанню,ціни йкваліфікаціїробочоїсили,цін йдоступностііншихекономічнихресурсів,розвиненостіінфраструктури, атакожполітико-правовихфакторів,серед якінайважливішимєполітичнастабільність;

·можливістьакумулюваннякапіталу у межахусієїсистеми ТНК,включаючипозиковізасоби вкраїнахрозташуванняіноземнихфілій;

·використання усвоїхціляхфінансовихресурсівусього світу.


2.2Особливостідіяльності ТНКрозвиненихкраїн вгалузісільськогогосподарства

Заостаннідесятиліття урозвинутихкраїнахспостерігається процесконцентраціїсільськогосподарськоговиробництва. В частности, США,Канаді,ЗахіднійЄвропісуттєвоскоротиласякількістьфермерськихгосподарств, при цьому у 1,5-2 разизбільшилисясереднірозміриземлекористування. Одним зчинників такихпроцесівєжорсткіконкурентніумови, котрі недозволяютьефективнофункціонуватидрібним фермерам.

>Певнаріч, фермерствозазначенихкраїн неліквідується, атрансформується у болеедосконалу системуорганізаціївиробництва. Так,фермериоб’єднуються вкооперативи ізвиробництва,переробки тареалізаціїпродукції. Разом згоризонтальноюінтеграцією, в окремихкраїнах (>зокрема, уФранції)відбувається процесоб’єднання наосновівертикальноїінтеграції. Отже,трансформаційніпроцеси в аграрномусекторіхарактерні задлятранзитивних, але й і длярозвинутихкраїн,проте наякісновідмінномурівнірозвитку.

>Конкуренціяпризвела не дуже до збільшеннярозміріваграрнихпідприємств, але й і дозміни форм йметодівведеннягосподарств,зокрема дозменшеннякількостіпрацівників. Так,частказадіяних усільськогосподарськомувиробництві СШАскладаєблизько 2 %загальноїчисельностіпрацюючих,протецевиключнозайнятісільськогосподарськоюпрацею;обслуговуючий йдопоміжний персоналобліковуєтьсяокремо. Зурахуваннямцихкатегорій, атакожпрацівників,задіяних упостачанніресурсів,реалізаціїсільськогосподарськоїпродукції тощо,частказайнятості в аграрномусекторі СШАзростає до 18 % [24].

За умівактивізаціїтенденційінтеграції та глобалізацію усвітовійекономіці конкурентнаборотьбаміжкраїнами не лише незникає, анавпаки,загострюється,набуваючи нових формпрояву.Ниніконкурентоспроможноюможе

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація