Реферати українською » Международные отношения » Війна Як форма збройно Насилля: проблеми Теорії


Реферат Війна Як форма збройно Насилля: проблеми Теорії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

на задану тему:

>Війна як формазбройногонасилля:проблемитеорії


>Зміст

>війназбройнийнасильствоміжнародний

>Вступ

>Розділ І.Поняття ">Війна", ">Збройненасильство".Воєнна сила вміжнароднихвідносинах

1.1Війна й політика

1.2Класифікаціявійн

1.3Ціль тазасоби увійні

>Розділ II.Війна вісторіїсоціально-політичної думи

2.1Французькасоціологічна школа

2.2Війна, щопішла,війна, що повернулася.Індивід встратегічнихдослідженнях

>Розділ III.Першасвітовавійна (>1914-1918рр.)

3.1Початокпершоїсвітовоївійни

3.2Причинипершоїсвітовоївійни

3.3Стратегічніпланиучасниківвійни

3.4Внутрішнє становище увоюючихкраїнах

3.5Підсумкипершоїсвітовоївійни

>Висновки

>Використаналітература


>Вступ

>Війна...Найстрашніший станлюдськогосуспільства, коли державапосилаєсвоїхгромадянвбивати йвмирати. Колі безрозборуруйнуютьсяствореніранішематеріальні йдуховнібагатства. Колізневажається мораль, апануєнасилля.Війна ->це смерть,цезнищеннялюдини йлюдяності.

Таякою бстрашною не буввійна, как она не суперечила природногопрагненнюлюдини жити йтворити,поки що воназалишаєтьсяпостійноюреальністю.

>Історичнісвідченняпредставників самихрізнихепох йнародівговорять провеликуцінність,рідкість йшвидкоплинністьмирнихчасів. Про своювисоку заслугуімператор Август взалишеному нимполітичномузаповіті, записавши: „Домогонародження, за весьперіод відзаснуванняміста, храм Януса Кривіна,який, згідно збажаннямипредків наших,міг бутизакритим лише после примирення римлянамивсієїземлі й всіхморів,закривавсялише два рази; мой принципат сенаттричівирішувавзакрити храм".

Колистосується XXстоліття, з дохідними статтями не було б ані дня безвійн йзбройнихконфліктів. І тім неменш мидуже малознаємо провійну. Напершийпоглядце негаразд, чи негаразд .Адже найкращірозумилюдствабезперестанкустворюютьнові, все болеедосконалізасоби нападу й оборони.Політикиукладаютьмирні домов йобороннісоюзи. Людимистецтваприсвячують свої твори тімкрайнім станам, котрівикликає людивійна. Алі заподійвійн,закономірностіфункціонуваннявоєнноїмашинизалишаються аби заспиноюсуспільної йіндивідуальноїсвідомості. Тут --таємниця:дещотемне,хворе,потворне, але й до краю зло,сильне йневблаганне...

>Чималомислителівнаважилисьдосліджувати саму природувійни ймеханізмїїперебігу.

>Звідси йвипливає позначкакурсової роботи,котраполягає увивченнізміступоняття ">війна", а заподіяння маємостоїтьдослідитивпливвійн наперебігподій наміжнароднійарені.

>Основним методомвирішенняпоставленого заподіянняєаналітичнаобробкаінформації, узята зрізнихджереллітератури. В частности, Ірозділбазується на роботиК.Клаузевіца "Провійну", котра детальнорозглянуларізносторонність тасамерозумінняпоняття ">війна".Він давшичіткетлумаченняпоняття як утрадиційнійнауці, то й всучасному світі.

>Інформація узята з книжкиЦиганкова далазмогурозібрати проблемувійни,насильствапредставникамирізнихшкіл.Цьомуприсвяченийдругийрозділмоєї роботи.

>Третійрозділ роботипрактичний. Тут бувобробленийматеріал зробітС.Пивовара та І.Коляди, пропершусвітовувійну. Яспробувала детальнорозглянути заподій, характер, міткувійни.


>Розділ І.Поняття ">Війна", ">Збройненасильство".Воєнна сила вміжнароднихвідносинах

>Війна -цеспосіброзв'язаннясуперечностейзасобамиорганізованоїзбройноїборотьбиміжкласами й державами длядосягненняїхніхполітичних йекономічнихцілей.Війнаєсоціальнимявищем.Війнибуваютьсправедливі,визвольні, щомають наметізнищенняреакційнихсуспільнихвідносин всередині країни (>громадянські),ліквідаціюнаціональногоколоніальногогніту (>національно-визвольний) та захист від нападуіноземнихзагарбників (>оборонні), йнесправедливі,загарбницькі, щомають наметіпоневоленняіншихкраїн йнародів.

>Насильство -цезастосуванняфізичноїсили докого-небудь,силування, примус;застосуваннясили длядосягненнячого-небудь,примусовийвплив накогось, щось.

"Сила йнасильство іздавніх-давенвважаютьсянайбільшрозповсюдженими йключовимизасобами варсеналіміжнародного актора. Зпоняттямсилипов'язана одна з центральних проблемміжнароднихвідносин - проблемавійни й світу. Наосновіпоняття "сила"акторироблятьвисновки проможливості один одного,складаютьпланисвоєївзаємодії,приймаютьрішення,оцінюютьступіньстабільностіміжнародноїсистеми."

Проблемавикористаннявоєнноїсили вміжнароднихвідносинахєоднією ізнайскладніших йбагатогранних. Уполітичномупроцесіпошукикомпромісу,взаємні вчинки й догодитіснопереплетені ізвикористанням чизагрозоювикористаннясиловихметодів.Вонивзаємнодоповнюють один одного.Всілякедосягненнядомовленостей,включаючи й тих, щооформляються задопомогоюміжнародного права,відбиваєвизначений баланс сил. Томуроздуми провідмову відзастосування сил йзагрозиїїзастосування вміжнароднихвідносинахможуть бути читактичнимприйомом, чиутопічноюсвідомістю,нерозуміннямприродицихвідносин.Безперечно,найбільш "чистимо" виглядомвикористання сил,притомусилиспеціалізованої,структурованої у межахдержавнихустанов,інститутів,системимироприємствєвійна.

>Специфікавійни якособливогосуспільно-політичногоявищавимагає того,щоб чинникувоєнноїмогутності було бвідведеноособливемісце взагальномуконтекстіміжнароднихвідносин.

Прирозгляді чинникусили вміжнароднихвідносинахтребавиділити, поменшіймірі,двісторони цого запитання.По-перше,це проблемаспіввідношеннявійни й політики,аналізякоїдозволяєвиявити не лише їхньоговзаємнийвплив, але й ймісце, якузаймаєвідкритевикористаннясили вміжнароднихвідносинах.По-друге,це проблемафакторів, котрівпливають навоєннумогутність держави,складовіцієїмогутності.Перша сторона болеестабільна, вонпов'язана із такими болеезагальнимипоняттями, як держава,міждержавнівідносини,зовнішня політика.Перша - болеерухома,динамічна, так як туп на діївиступають такифактори, якрівеньсуспільнеполітичноїорганізаціїсуспільства,розвиткувиробничих сил.

1.1Війна й політика.

>Щоброзглядати рольвоєнноїсили вміжнароднихвідносинахнеобхіднозгадатидеякіосновніположення, щохарактеризуютьспіввідношеннявійни й політики, котрі давно сталикласичними.

>Війна влюдськомусуспільстві,війнацілихнародів, й притомународівцивілізованих,завждивипливає зполітичногоположення йвикликаєтьсялишеполітичними мотивами.Війнапредставляє собою політичний акт. Алівійнає не лишеполітичним актом, асправжнімзнаряддям політики,продовженнямполітичнихвідносин,проведення їхньогоіншимизасобами. Ті, щощезалишається внійсвоєрідним,відноситьсялише досвоєрідностіїїзасобів.

>Війну йполітику не можна анірозривати аніпротиставляти,хочавійна -дужеспецифічний вид політики, щоздатенрозриватися засвоїми законами.

Системавзаємовідносинміж державами,групами держав, як правило,складна йбагатогранна, вон ані незводиться досиловихметодів.Протетребаще разпідкреслити, вонанеможлива безвикористаннясили чи, щотрапляєтьсячастіше,загрозиїїзастосування.Війнаможе статі результатомнеспроможностівирішитиназріліпротиріччя у межахіснуючоїсистемиміжнароднихвідносиніншими методами.Схожіпротиріччямажуть бутивирішені входікризи, колисторонидійшовши докрайностівійни, із тихий чиінших думок непереходять доїїзастосування. Результатомможе статі подалізміцненняіснуючоїмоделісистемиміжнароднихвідносин,перерозподіл балансу наснаги в реалізації рамкахцієїсистеми,виникненняновоїсистеми, котра був бзаснована напринциповоіншомубалансі сил.Використаннявоєнноїсили, яккрайнього способувирішенняназрілих проблемпов'язано ізвтратами йпотрясіннями, як правило, непередбачуваниминаслідками для всіхучасниківконфлікту.Перш на,необхідно матірконкретні напрями,областіреальноївзаємодії політики яктакої,діяльностіуправління держави йстратегії, Якаохоплюєтеорію й практикупідготовки держави йїїзбройних сил доможливоївійни.Зрозуміло, що втакійскладнійпроблеміважковиділитиокреміаспекти.Ці напрями усе ж таки таки можнасформулювати так.

>1.Політика виннапокласти основоюсвоєїдіяльностіраціональнуідею, Яка бвідповідалакоріннимінтересам держави, й згіднонеїнамічатипотенційнихсоюзників йпротивників.

2. Увипадкувиникненнязагрозивійни, політика виннастановитиїїціль, а тодінадатистратегіїповну свободудій.

3.Політика виннаспочаткупідготуватисприятливу обстановку дляреалізаціїстратегічних установок.

4.Політика виннавибиратинайбільшзручний момент длявикористаннясиловихметодів.

5.Політичнекерівництвоповинне забезпечитистратегіюдостатнімиматеріальними ресурсами.

6.Політика виннавміловикористовуватирезультати, котріотримала іздопомогоюзастосуваннясиловихметодів.

>Всіперерахованіаспективзаємодії політики йстратегії можнапредставити вякостівзаємозалежнихелементівсистеми, котріхарактеризуютьрізніфазипідготовки країни довійни,втягнення ввійну,їїведення йзавершення.

1.2Класифікаціявійн

>Серед всіхтипівміжнароднихконфліктівнайбільшнебезпечнимиєвоєнні (чизбройні),оскільки у їхнірезультатісвітове сус-пільствозазналоколосальнихлюдськихвтрат,руйнувань, тазнищеньматеріальнихцінностей.Людські таматеріальнівтратизавданізбройними силами противника,визначають собоюжорстокість,безкомпромісністьконфліктуючихсторін, характервоєннихконфліктів прямопов'язаний зспецифікоюміжнародноїсистеми, вякій смердотівідбуваються.

">Війниєцілеспрямованоорганізованимизіткненнямизбройних силконфліктуючихсторін ізметою заподіяння максимальноможливоїшкоди тазнищення військового йгосподарськогопотенціалу противника."3 >Завдаючивеликоїруйнівноїшкодивоєннізасоби вміжнароднихвідносинахєнайбільшдієвим способомреалізаціїзовнішніхполітичнихінтересів держави, щонеодноразовопризводило довибухувійн.Практичнопротягомусієїісторіїлюдства лишеблизько 300 роківпройшливзагалі безвійн, щосвідчить просталуперіодичність такогосуспільно-політичногоявища.

Проблемакласифікаціївійн немаєзначноїнауковоїгостроти втеоріїміжнароднихвідносин, так как онадоситьглибокорозроблена увоєннійнауці.Вартолишепідкреслитинеобхідністьухилення від широкопрактикованогоподілувійн насправедливі танесправедливі, якнадуманого та штучного. Цевірнохоча б бооскількивійнизавждипов'язані ззбройнимнасильством тосправедливими бути неможуть.Крім цого такакласифікаціянедоречна після двохміркування:

- бокритерійагресивностівкрайспекулятивний тааморфний;

- боконфліктуючісторони,переслідуючивласнінаціональніінтереси неможутьвважатисьправими чивинними,оскільки,кожна сторона навиправданнясвоєїпозиції наводитимасуцілкомдоречних тавичерпнихаргументів.

Так,наприклад, сторона, Якапершапочалавоєнні дії,доволі частовиправдовується тім, що вондіє превентивно,випереджаючиагресіюзісторони противника чивідповідаючи на його провокативніакції.

>Застосуваннявоєнноїсилипояснюєтьсятакожідеологічними причинами, як,наприклад,доволіцинічноцеробивВ.І.Ленін,стверджуючи, щобудь-якавійнаєсправедливою,якщо вонаведеться вінтересахпролетаріату.Ініціюваннявійнивиправдовуєтьсятакожзахистомсвоїхгромадян,необхідністюприпинення геноциду,боротьбоюпротитоталітаризму, тощо.

Увійськовійнауцівійникласифікуються закритеріями:

1.театріввоєннихдій (ТГД) на:

-сухопутні;

-морські;

2. способуведеннявоєннихдій на:

-позитивні;

-маневрені;

3.залученихресурсів на:

-обмежені;

-масові.

>Доситьоригінальнукласифікацію, "у роботи ">Війна таантивійна",пропонуютьамериканськідослідникиЕлвін таРейдіТофлери.Вонивизначаютьтипивійн за їхньоговідношенням дотипівцивілізації:

>І.Війнипершоїхвилівідповідаютьсільськогосподарськимсуспільствам тахарактеризуються тім, що смердотіпроводяться напримітивномутехнологічномурівні, у якихберуть доляіррегулярніпідрозділи, їхньогомасштаби таресурси,залучені ізобохсторінєнезначними.

>2.Війнидругоїхвиліздійснюютьсяпромисловимисуспільствами, таїмхарактернідоситьвисокийтехнологічнийрівень, доля вбойовихопераціяхмасовихрегулярнихармій,значніресурси тамасштабивикористані увоєнномуконфлікті.

>3.Війнитретьоїхвиліведутьсяпостіндустріальними (>інформаційними)суспільствами, чи,принаймніперехідними перед тим, щохарактеризуютьсянадвисокимтехнологічнимрівнем (>широкевикористання убойовихдіяхінформаційних систем,супутників,високоточноїзброї),веденнямоперацій нечисельними, але йвисокопрофесійнимизбройними силами,невеликими ресурсами, але йдоволізначними масштабамиоперацій."4

>Слідзауважити, що усучасному світіведутьсявійни всіхвищенаведенихтипіводночасно, щопояснюєтьсянеоднаковимрівнемрозвиткурізнихрегіонів тасуспільств.Навіть у межаходноївійни уПерськійзатоці,коаліцією начолі ізСИТА,використовувалисьметоди,характерні як длятретьоїхвилі, то й длядругої.Тофлерипідкреслюють, що проводилисядвіповітрянікампанії, одна задопомогоюзброї,характерної длядругоїхвилі,призначеної длямасовогознищення —інша із великоюточністю, примінімалізаціїпобічноїшкоди.

1.4Цілі йзасобивійни

Природавійниєдужескладною тазмінною, йсаме вонавпливає націлі тазасобивійни.Якщо говорити процілівоєннихдій, на котрі виннаорієнтуватися всявійна вцілому,щоб бутинадійнимзасобом політики, то мипобачимо, щоцявоєннаціль така жзмінна, якполітичнаціль, якрізніумовивійни..Якщо жпочинати ізпоняттявійни, тотребасказати, щополітичнацільвійнизнаходиться заїї рамками,аджеякщовійнаце актнасильства, напрямів тих ,щобзмусити противникавиконати нашу волю, то ми всезавжди винне було б бзводитись дознищення ворога, до йогонездатностічинитиопір.

>Спочаткурозглянемо триелементи, щоєоб'єктамизагального порядку. Це ->збройнісили,територія та волясупротивника.

>Збройнісилисупротивникаповинні бутизнищені,тобтоприведені до лав, вякому смердоті уже неможутьпродовжуватиборотьбу.

>Територія винна бутизавойована, бо вонможевиявитисяджерелом новихзбройних сил.

Алінавіть последосягнення того ііншого не можнавважати, щовійна (ворожачинапруга йдіяворожих сил)припинилася,поки незломлена волясупротивника,тобто його уряд й союзники незмушеніпідписати світ, народ, не приведень до скори.Зазвичай,знищеннязбройних сил противника проходитипоступово, й із такою жпоступовістю,крок закроком,йдезавоювання країни. При цьому,одневпливає наінше;втрата областей і в своючергу Веде доослабленнязбройних сил.

>Війна, как она проходити на самом деле, частозначновідрізняється відїїпочатковогопоняття.Війна вцілому немаєсуворого законуперебігу, азмінюється від обстановки.

як що минамагаємосязбільшитизатрати сил противника, то можнавикористовувати тришляхи.

перший -цевторгнення,тобтозахопленняворожої територї, але й задляутриманняїї за собою, а ізціллюзібрати із неюконтрибуцію, чинавітьспустошитиїї.Безпосередньоюціллю вданомувипадку якщо незавоювання країни, незнищеннязбройних сил противника, ананесенняйому, як ворогузбитків. Інший шляхзаключається до того,щобнадати нашимопераціямціль на збільшеннязбитків ворога -воєнним чиполітичним способом.Третій шлях -виснаження ворога,поступовийнапад,довгочасністьвоєннихдій;виснаженняфізичних сил йволі противника.

Увійні багатошляхівведуть доцілізнищенняворожихзбройних сил.Завоюванняпровінцій противника,тимчасова їхніокупація ізціллювикористання їхнізасобів,підприємств, котріпризначені дляздійсненнятиск наполітичнівідносини,пасивнеочікуванняударів ворога, всеце -засоби. З якікожний, взалежності відконкретноїситуації,може бутизастосований ізціллюздолати волю противника.


>Розділ II.Війна вісторіїсоціально-політичної думи

Одним зпершихписемнихджерел, котрі включали у собіглибокийаналізвідносинміжсувереннимиполітичнимиодиницями, стала написана более якдвітисячі років томуФукідітом (471-401 дон.е.) "ІсторіяПелопоннеськоївійни увісьмох книгах".Багатоположень та з висновкамидревньогрецькогоісторика невтратили свогозначення до відома нашихднів,підтвердивши тім самим його слова про ті, щоскладена нимпраця - не скільки предметзмагань длятимчасовихслухачів стількинадбання навіки. Взявшипитанням про заподійбагаторічної тависнажливоївійниміжафінянами талакедемонянами,історикзвертаєувагу тих, щоце булинайбільшмогутні йпроцвітаючінароди,кожен із якіголовував надсвоїми союзниками. При цьомувінпідкреслював, що "... від часумидийских воєн та до останньої де вони переставали то миритися, то воювати собою чи зотпадавшими союзниками, причому вдосконалювалися у справі, вправлялися серед небезпек і ставали майстерніший". Ос-кількиобидвімогутні державиперетворилися у свого родуімперії, топосиленняоднієї із них абиприрікало їхнього напродовження цого шляху,підштовхуючи допрагненняпідкоритисобі усесвоєоточення, із тім,абипідтриматисвій престиж йвплив. Під час перебуваннячергу, друга ">імперія", атакожмешіміста-держави,відчуваючизростаючий страх йзанепокоєння перед такимпосиленням,приймаємірищодоукріплення свогозахисту,втягуючись тім самим уконфліктний цикл,який вкінці-кінцівперетворюється увійну. ВісьчомуФукідід із самого початкувідділяє заподійПелопоннеськоївійни відрізноманітнихприводів донеї: "Причина сама справжня, хоча словах найбільшсокритая, полягає, на мою думку, у цьому, що афіняни своїм посиленням переконували страхлакедемонянам і тих привели б їх до воїні".

>Фукідід ставши родоначальником одного ізнайбільшвпливовихнапрямків у болеепізніхуявленнях йсучаснійнауці проміжнароднівідносини.

Уподальшомуцейнапрямок, щоотримавназвукласичний читрадиційний, був уявлень упоглядахНіколлоМакіавеллі (1469-1527), Томаса Гоббса (1588-1679),Емеріка деВаттеля (1714-1767) таіншихмислителів,набуваючи болеезакінченоїформи уроботінімецького генерала Карла фонКлаузевіца (1780-1831).

Гоббс,наприклад,вважав станвійницілкомтерпимим,хоча йрозрізнявіндивідуальнувійну "всіхпроти всіх", щовитікала ізсамоїлюдськоїприроди, тавійнуміж державами, Яка необов'язковозагрожуєвиживаннюкожноїлюдини, особливоякщо мовайде просильні держави.Звідси йогозаклик довідмови відіндивідуальноїсвободи людей накористь держави -Левіафана. Гегельбачив увійнінеобхідний йкорисний,хоча йсуворийзасібпротизанепадугромадянськогосуспільства йвважав, що вкінці-кінцівконфліктиміжцивілізованимисуспільствамитрансформуються впевний ритуал, що незагрожує їхньогобезпеці. Напротивагу такомупідходу Кантрозглядаввійни якнеприпустимеявище.Ідеальним станомсуспільствавінвважав світміжокремими особами в природногостані й світміж державами. Алівічний світ, із його точкизору,моженастатилише вдуже далекомумайбутньому.

2.1Французькасоціологічна школа

"Одна ізтечійфранцузькійсоціологіїміжнароднихвідносин представлена такзваноюполемологією,основніположенняякої булизакладеніГастономБутулем. Уосновіполемологіїкомплексневивченнявійн,конфліктів таінших форм ">колективноїагресивності" ззастосуваннямметодівдемографії, математики,біології таіншихточних таприродних наук."

>Полемологіявиходить із того, що,по-перше,самевійна породилаісторію,оскількиостанняпочаласьвиключно якісторіязбройнихконфліктів й малоймовірно, щоісторіяколи-небудьперестане бути ">історієювійн".По-друге,війнаєголовним чинникомтієїколективноїімітації чи,інакшекажучи,діалогу тазапозичення культур, котравідіграєтакузначну рольсоціальнихзмінах. Це,перш на, ">насильницькаімітація":війна недозволяє державам й народамвідгороджуватись вавтаркії, всамоізоляції. Алі,крім того,це й ">добровільнаімітація", Якапов'язана із тім, щонародиінтенсивнозапозичують як одноговидиозброєнь,методиведеннявійн й т.д - аж домоди навійськовууніформу.По-третє,війниєрушійною силоютехнічногопрогресу: так, стимулом дозасвоєння римлянамимистецтванавігації такораблебудування сталопрагненнязруйнувати Карфаген.Навіть унашідніусінаціїпродовжуютьзнесилювати собі упогоні зановимитехнічнимизасобами та методамируйнування,безсоромнокопіюючи у цьому одна одну. І,нарешті,по-четверте,війнаявляє собою самупомітнісеред всіхможливихперехідних формсоціального життя.Вонає результатом таджерелом якпорушення, то йвстановленнярівноваги.

>Бутульнамагаєтьсяобґрунтуватикласифікацію причин військовихконфліктів,запропоновану ним. Уякості таких, на його думкувиступаютьнаступніфактори: 1)порушеннявзаємноїрівновагиміжсуспільними структурами; 2)політичнікон'юктури, щоутворюються врезультаті такогопорушення; 3)випадкові заподій ймотиви; 4)агресивність тавойовничіімпульси якпсихологічнапроекціяпсихосоматичнихстанівсоціальних груп: 5)ворожість тавойовничікомплекси.

2.2.Війна, щопішла,війна, що повернулася.Індивід встратегічнихдослідженнях

>Класичніконцепції, щозіштовхнулися увідомійвоєннійдискусії початку XXстоліття,забудуться увиріреволюцій,породженихпершоюсвітовоювійною.До того годиниідентифікаціялюдини, щобореться бувполегшена тім, щовійськовийпростір бувчітковідокремлений відпросторугромадянськогосуспільства, котрі б не булирозміризадіяноїармії. Перелом увдосконаленнізасобівведеннявійни, щоставсятепер,втілений устворенніапаратівважкіших заповітря, для які неіснує міжміжвійськовим йгромадянським простором. Такзрівнялись впевномурозумінніпростіргромадянськогосуспільства тапростірвоєннихдій. Задекількадесятиріч, що минули із години Першоговикористаннябойовоголітака до Першого запускуміжконтинентальноїракети,можливістьнанесення все болеезначногозбитку все более широкимверствамсуспільствасприяларозповсюдженнювійни шляхомстираннявідмінностейміж фронтом татилом.

>Війнастаєсправою всіх й шкірного. Аліце невилилось усамостійнездійсненнякожниміндивідомвласного військовогокроку чи у збільшеннякількостігероїчнихвчинків, а,напроти,призвело довідмови відіндивідуальної дії, відролі стратега, відроліокремогоборця,іншими словами,цепризвело допоявиНевідомогоСолдата.Кращевсьогосформулювавновудраматургіювійни ізхарактерною длянеїзміною ролейдіючихосібіталійський стратегвійн, художникДжуліоДує. УсамийрозпалпершоїсвітовоївійниДуєнамагаєтьсяосмислитимасованевикористанняавіа бомбардувань не зазарадипримушення противникавідступати, а зазарадипланомірногознищеннянайбільшвразливихточокворожогосуспільства, асаме, міст,виробництв,ділянокскупчення мирного населення, атакожзадляпідриву морального станусупротивника йрозхитуванняполітичного режиму.

УпрацяхДжуліоДує немаємісцяаніконцепціївійни,аністратегічномузадуму,аніролііндивіда увійськовомуманеврі.Вважаючидоведеноюідею про ті, щотехнічнаміцьзводитьусіможливіваріантимайбутнього до одногоєдиного йнеминучого,Дуєвідмовляється як відпоняття маневр, то й відпоняттястратегія,спираючись на точкузорутехнічногодетермінізму. При цьомуіндивідвиводиться далеко за межі ">стратегії", щотеперозначаєпростезастосуванняконкретноїрозробленоїмоделі. Такздійснюєтьсяперехід від маневру донеминучості, відстратегії до догматики.

Вісь вжепройшло меншетрьохдесятиріч послеобґрунтування ним його ідеї, йатомнаенергіяпідтвердила прогнозДує. Суть його -описмайбутнього, щозалежить відтехніки,відсутністьваріантності уведеннівійни у зв'язку ізнаявністютотальноїзагрози;настання моменту, коливійнастаєбезглуздою,зникненнявласногогероїзму вумовахзастосування все болееабстрактнихвидівзброї - всецеопинилось уцентрі проблематикиядерноїстратегії.

>Ядернийелемент, щопо-своємуосмислюєтьсярізними людьми,цілкомпоєднується вуявленнідеякихосіб ізпопередніми формамиведеннявійни, тім неменш, глобальнозмінюєвійськовуситуацію.Усімвідомо, що система блоковогопротистояння,тіснопов'язана ізядерним чинником,зумовилапевнуполітичнугеографію,відокремивши світло "позавійною" відрешти ">звичайного" світу. У світі "позавійною"витонченістьсценаріївзбройногозіткнення бувпокликанаголовним чином,приховуватинеможливістьвійни. У ">звичайному" ж світівійна був нелишеможлива, але й іінодінеобхідназадлязбереженняспокою напросторі, щовважався ">центральним".

>Першочерговуважливість длядоліцивілізаціїотрималоширокерозуміння того факту, щосучасний світлоявляє собоюнероздільнуцілісність,єдинувзаємозалежну систему. Новезначенняотримало запитання провійну й світприйшлорозумінняусімапричетними доти, що вядернійвійні неможе бутипереможців йпереможених й, щовійну уже не можнарозглядати якпродовження політики,аджеможливістьзастосуванняядерноїзброїробитьцілкомможливимзанепадлюдськоїцивілізації.

>Змінаролідіючихосіб й військовогоапарату всуспільствівикликана нелишеперенесеннямконфліктів нагеографічнедругорядні територї, але й іпідвищеннямролітехніки.

"Система, щонапротязі 45 роківпідтримуваласиловурівновагуміжрозвинутимикраїнами, впала. І мибачимо, щовійнузупиняв не атом яктакий, а атомякимволоділи йкерувалидвівеликі держави, щоконтролювалибудь-якіконфлікти, що проходили у ядерногостратегічномупросторі. Атомзалишається, але йнарощуваннясилипішло в минуле, йцезмінює сутьзбройногоконфлікту уЄвропі."8

Упевномурозуміннівійнаполітичне йтехнічнонаближується доіндивіда.Політичне - борішення провходження доконфліктуможейти від невеликихсуспільств, чицевійна вЮгославії, становищеросійськомовногоспівтовариства уМолдові чиповедінка багаточисельнихутворень, щоможутьз'явитися врезультатіможливогорозпадуРосії.УсяЦентральна йСхіднаЄвропавтягнута у широкий процесроздрібнення державспівтовариства. Урезультатівійна,якщо можна таксказати,повертається допопередніхелементів.Технічно -- бобойові дії частоведутьсяневеликимигрупами локального масштабу, щоздійснюютьскорішпартизанськіоперації, ніжобширніманеври силами йзасобами.Відповідно,повтореннясценарію невиключене й вмайбутньому.

>Війна, щодосягла впершійполовинінашогостоліття свого апогею,виявиласьзгодомзаблокованою увідносинахміжведучими державами, щоперемістились при цьому упериферійнірайони.Стратегічнабезвихіднаситуація, Якавиникла у центральномупросторі,зумовилаперенесення військовихдій віншізони.Чимбільшунебезпеку, в територї, представляла дляіндивідавійна, щопоступоворозповсюджувалась, тім понад вонвідокремлювалась віднього напрактиці. І вісьвійнаповертається до нас, нехай й неторкаючись насбезпосередньо. Це не рух тому й не Поверненняпопередньоїепохикласичнихвійн.Виникаючавійна йвійськовагеографія, щоформується,невимірнескладніші

Відродженнясправжньоївійни, як уЄвропі, то й заїї межами, навряд чиможезмінититенденцію дозменшенняролііндивіда всистемізахистурозвинутихкраїн.


>Розділ III.Першасвітовавійна(1914-1918рр). 3.1.Початокпершоїсвітовоївійни

>Наростанняполітичноїкризи у світі,загостреннякапіталістичнихпротирічнаприкінціХІХст. й особливо на початкуХХст.,призвели достворення вЄвропі двохворожихвоєнно-політичнихсоюзів:Антанти, щооб'єднувалаАнглію,Францію,Росію та ">Троїстого союзу", у складякого входилиНімеччина,Австро-Угорщина таІталія.Вони ізіткнулись упершійсвітовійвійні.

На початку XX ст.ситуація на Балканах сталавкрайнапруженою.Балканськінароди велиборотьбу за Визволенняз-підосманськогогніту, їхніпідтримували державиАнтанти,сподіваючисьвикористати уборотьбіпротиавстро-німецького блоку.

>Влітку 1914 р.протиріччяміждвомавоєнно-політичними блокамиєвропейських держав -Троїстим союзом йАнтантоюзагострилися до краю. ">ПороховоюбочкоюЄвропи" ставшиБалканськийпівострів. ЗапідтримкиНімеччиниАвстро-Угорщинапочалавідкритоготуватися довійнипротиСербії.

>Поблизусербського кордонуавстрійськівійська проводилиманеври.Спадкоємецьавстрійського престолу,войовничий ФранцФердінандприбув ізвізитом достолиціБоснії Сараєва.

ФранцФердінанд бувкрайніммілітаристом,керівником ">воєнної партії" вАвстрії, одним ізголовнихпідпалювачіввійни. За тритижні досвоєїзагибелівінприймав усвоїйлітнійрезиденціїКонопиштенімецькогоімператораВільгельма II. Там смердотідомовлялись пропланивійни.

>Патріотичні колаСербіїрозцінилиприїзд принца до Сараєва яквиклик. 28червня 1914 року ФранцФердінанд бувубитий членомсербськоїнаціоналістичноїорганізації ">МладаБосна"Г.Принципом. ЗаручившисьпідтримкоюБерліна,Віденьпред'явив 23 июляСербії ультиматум.СоюзницяСербіїРосіяспробувалавладнатиконфліктмирним шляхом,запропонувавши проектдипломатичного демаршукраїнАнтанти. Однак союзникивідмовились, а президентФранції Р.Пуанкаренаполягав напроведенні ">твердої" політикищодоавстро-німецького блоку.Незважаючи тих, щоСербіяпогодиласямайже ізусімавимогами ультиматуму, 28 июляАвстро-Угорщинаоголосилаїйвійну.

>ПершогосерпняНімеччинаоголосилавійнуРосії йвідповідно до свогостратегічного плануконцентрувалавійська назахідних кордонах.Росіяпочалазагальнумобілізацію. ЗсерпняНімеччинаоголосилавійнуФранції, а передБельгієювисунулавимогупропустити своївійська черезїїтериторію. ЗвимогоюповажатинейтралітетБельгіївиступилаАнглія.ПорушеннянейтралітетуБельгії ставоголошенняАнглією 4серпнявійниНімеччині. Такпочаласяпершасвітовавійна.

3.2Причинипершоїсвітовоївійни

>Першасвітовавійнарізкозагострила усісуперечностікапіталізму, у томучислі івнутрішнісуперечностікраїн-учасницьвійни,створила у яких обстановкуреволюційноїкризи.

>Основноюїї причиною було бнебаченезагостреннясуперечностейміжпровіднимикраїнами світу,внаслідокнерівномірності їхньогоекономічногорозвитку,змінилосяспіввідношення сил усвітовійекономічнійсистемі.

>Німеччина после 70-х років 19 ст.розвивалася у 3-4 разишвидше ніжАнглія йФранція, аЯпонія -разів у 10швидше, ніжРосія.Особливовисокогорівнярозвиткукапіталізмудосягли США,внаслідок чого США йНімеччина, котріранішевідставали векономічномурозвитку, назламі19-20ст.вийшли на 1-е та 2-гемісця повипускупромисловоїпродукції,відсунувшиАнглію йФранцію. Це стало причиноювиникненнягострогосуперництваміжцимикраїнами заполітичнепанування у світі, запереділринківсировини йзбуту.

Тією годинуважливу роль уборотьбі заполітичне іекономічнепанування у світівідіграланаявність чивідсутністьколоніальнихволодінь. До початку 20 ст.поділ світуміж великими державами в основному був завершень.Колоніальніімперіїстворилиголовним чиномАнглія таФранція,натомність США таЯпоніїбракувалоколоніальнихволодінь.Намаганняпереділитиколонії йсферивпливу було боднією ізголовних причинпершоїсвітовоївійни.

>Другою причиноювійни був тієї факт, що на початку 20 ст.розвитокнауково-технічногопрогресупривів допояви нових, болеемогутніхзасобіввинищення людей.Почалася гонкаозброєнь, наякійнаживалисявійськовімонополії.Одночасновідбуваласямілітаризаціясвідомостівеличезних мас людей.

">Існуваламожливістьвладнатиконфліктмирним шляхом,об'єднавшизусилляРосії,Англії,Франції. Аліаналізміжнародноїситуаціїнапередоднівійнисвідчить, щоце негаразд.

>По-перше,поділЄвропи на дваворогуючі блоки державАнтанти йТроїстий союз - ужеозначавнеминучістьвеликоїєвропейськоївійни.

>По-друге,намітилисяголовніціліпротиборствуючихсторін йвідповіднорозроблялисяпланиведеннявійни.

>По-третє, в всіхкраїнахЄвропинечуваногорозмахудосягла гонкаозброєнь,зросталачисельністьармій."9

Улипні 1913 р.німецькийРейхстаг затвердивши закон про збільшенняармії вмирний годину на 136 тис.осіб, але в вушковійничисельністьсухопутноїнімецькоїарміїдосягла 800 тис.осіб. У 1912 р. вАвстро-Угорщині було бприйнятоновийвійськовий закон,якийпередбачав збільшеннярекрутського набору до 200 тис.осіб йдодатковіасигнування назбройнісили. Усерпні 1913 рокуфранцузький урядухвалив закон проподовженнятермінуслужби із 2 до 3 років йзниженняпризовноговіку із 21 до 20 років, що далозмогу довестичисельністьарміїмайже до 900 тис.осіб.Найчисельнішою бувросійськаармія.Якщо в 1912 р. вонастановила 1 млн. 400 тис.осіб, то послеприйняття у1913р. ">Великоїпрограмищодопосиленняармії" малазбільшитися на 400 тис.осіб.

>Першасвітовавійна бувнаслідкомпротирічкапіталізму на йогоімперіалістичнійстадії.

3.3Стратегічніпланиучасниківвійни

Урезультатінерівномірногоекономічногорозвиткурізнихкапіталістичнихкраїн, щопосилився уперіодімперіалізму,змінилосяспіввідношення наснаги в реалізаціїсамійсвітовійсистемікапіталізму. Це стало причиноюгострогосуперництваміж великимикапіталістичнимикраїнами заполітичнепанування у світі, заперерозподілринківсировини йзбуту.

>СуперечностінасампередвиявилисяміжНімеччиною із одного боці йВеликобританією,Францією таРосією ізіншого.

>Планиведеннявійнирозроблялися ізурахуваннямголовнихцілейпротиборствуючихсторін.

>Війна бувнесправедливою йзагарбницькою державамвоюючихблоків,кожна із якіпереслідувалавиключно своїцілі,намагаючисьдосягти їхнього зарахуноксусідів.

>Німеччинапрагнулапокласти крайпануваннюБританії наморі,захопившиїїколонії,промисловерозвиненірайонипівнічно-східноїФранції,відторгнути відРосії Прибалтику,Донську область, Крім, Кавказ.Планувалазахопитивеликутериторію вЄвропі таАфриці,Бельгію, Марокко, Конго,Єгипту,закріпитисвоє становище вТуреччині і наБлизькомуСході.Берлінпрагнувстворити союзєвропейських державчолі ізНімеччиною.Виношувалисяпланипроникненнянімецькогокапіталу до Китаю.

>Правлячі колаВеликобританіїхотілизберегти своїколонії тапанування наморі,відібрати уТуреччинибагатінафтоюМесопотамію йчастинуАравійськогопівострова.АнгліянамагаласяпідірватиекономічнумогутністьНімеччини,знищитиїї яксуперника вторгівлі,посилитивплив наБлизькомуСході.

>ФранціярозраховувалаповернутисобіЕльзас таЛотарингію,приєднатилівий берег Рейну йСаарськийвугільнийбасейн.

>Австро-УгорщинавиношувалаекспансіоністськіпланищодоРосії табалканськихкраїн -Сербії,Боснії,Герцеговини.

США довійни непідтримувалижодного ізєвропейськихугруповань, але й,безперечно, не булибайдужими доєвропейської політики.Вступивши у 1918 р. увійну набоціАнтанти,СІЛАзабезпечилиїїперемогу вборотьбі ізкраїнаминімецького блоку.

СШАнамагалисяпоширитисвійвплив всеамериканський континент йпосилитипроникнення до Китаю, девеликуактивність виявлялаЯпонія.

3.4Внутрішнє становище увоюючихкраїнах

>Війнавимагала відвоюючих державмобілізації всіхлюдських,сировинних,матеріальних й продовольчихресурсів.Чисельністьармій двохкоаліційдосягла 70 млн.осіб. Дляефективної роботипромисловості істворення військовоговиробництва увоюючихкраїнахзапроваджувалосядержавнерегулюванняекономіки, було бствореноспеціальніорганивійськово-економічніуправління, чикомітети.Вониздійснювали контролю надджереламифінансування народногогосподарства,розподілялидержавнізамовлення йнеобхідні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація