Реферат Зовнішня політика России

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1. РольРосії усвітовійспільноті

1.1Природно-ресурснийпотенціал

1.2Військово-політичнийпотенціал

1.3Економічнийпотенціал

>Розділ 2.Зовнішня політикаРосії

2.1Основніположення Сучасноїзовнішньої політики

2.2 сучасний світло йзовнішня політика

>Розділ 3. ДоляРосії уміжнароднихорганізаціях

3.1Росія таєвропейськіорганізації

3.2Співдружністьнезалежних держав

3.3СпівробітництвоРосії ізміжнароднимиорганізаціями

3.4Росія тапровідніміжнародніклуби

>Висновки

>Використаніджерела


>Вступ

ТемамісцяРосії усвітовійполітиці невтрачаєсвоєїактуальності усучасномусьогоденні.Актуальністьобраної тимиполягає упоставанні запитання про роль Ро-сійськоїФедерації усвітовомуспівтоваристві, ЯкапостійнозростаєзавдякивисокимпозиціямРосії усвітовомумасштабі. РФмає багатопередумоввважатисяоднією ізнайвпливовішихкраїн світу.Саме тому запитання проїїмісце усвітовійполітицієцікавим такорисним длярозглядання.

Метадослідженняполягає увизначеннічинників, котріобумовлюютьзростанняроліРосії у світі тасвітовійполітиці, а й увизначенні стануміжнароднихвідносинРосії таїїучасті уміжнароднихорганізаціях, клубах таоб’єднаннях.

>Завдання:

-проаналізуватисучасне становищеРосії наміжнароднійполітичнійарені;

-визначити заподійзростанняроліРосії усвітовійполітиці;

-розглянути напрямизовнішньої політикиРосії;

-розглянути доляРосії уміжнароднихорганізаціях, клубах таоб’єднаннях;

>СучаснаРосія засвоєюполітичноюзначущістю йвпливом наподії у світізалишаєтьсяоднією ізнайвпливовіших держав. Невипадково захід,визнаючиполітичну ваги йпотенційнуекономічнумогутністьРосії,зарахувавїї увісімкупровіднихкраїн світу.Поряд ізгеополітичнимположенням йнаявністюядерноїзброї доосновнихвідзнак, котрідозволяють всучаснихумовахвважатиРосію великою Державою, належатиїїпотенційніможливості у сферідемографії, ресурсному забезпеченню,високомунауково-технічномупотенціалі тощо.

>Природно, що захід вцілому та СШАзокремазацікавлені вподальшомуослабленніРосії.Одночасно захід неможе несвідомлювати того, що РФ самим своїміснуваннямзабезпечуєнеобхідний баланс сил,відіграючи тім самимпозитивнугеополітичну роль насвітовійарені.ЗбереженняцієїроліРосіїє одним ізголовнихзасобівзастереженнясповзанняЄвропи, атакож світу вцілому догеополітичного хаосу. Вісьчомуосновніпромисловорозвинені країниЄвропи іАзії,атакож США на самом делемають бутизацікавлені над тому,щоб забезпечити йзміцнититериторіальнуцілісність РФ, але й і у відродженнясильноїРосії,спроможноїпроводити успівробітництві із нимивпливову якєвропейську, то йазійськуполітику.

Вочевидь,Росія самамаєвизначатисвоємісце й роль усвітовійполітиці,усвідомлювати своїнаціональніінтереси взовнішньополітичномувимірі,бо вонмає нацедостатньо прав таамбіцій.


>Розділ 1. РольРосії усвітовійспільноті

Привизначеннімісця йроліРосії усвітовомуспівтоваристві й всвітовійполітиціважливовраховуватиосновнітенденції, щодіють всучасному світі:

1.Зміцненняекономічних йполітичнихпозиційзначного числа держав та їхніінтеграційнихоб'єднань,розвиток глобалізацію,формуваннябагатополярного світу. При цьому все болеезначну рольвідіграютьекономічні,політичні,науково-технічні,екологічні таінформаційніфактори.

2.Посиленняпрагнення доствореннясистемиміжнароднихвідносин,заснованої надомінуванні у світірозвиненихзахіднихкраїн залідерства США,розрахованої наодносторонні,перш навійськово-силові,вирішенняключових проблемсвітової політики.

3.Зростанняконкурентноїборотьби у світі заперерозподіл й контроль надсировинними ресурсамипланети,прагнення ряду державпосилитисвійвплив насвітовуполітику, до тогочислі шляхомствореннязброїмасовогознищення.

>Всіціпроцеси неможутьобійтистороноюРосію -найбільшу державу світу, котразавждигралавеличезну роль усвітовійполітиці.Цьомусприяєїї політичний,економічний,природно-ресурсний йвійськовийпотенціал.

1.1Природно-ресурснийпотенціал

>Росіямаєвеликурізноманітністьприродних умів йбагатіприродніресурси.

>Складнагеологічнабудовазумовлюєзначнурізноманітністькориснихкопалин,Росія доброзабезпеченапаливно-енергетичними ресурсами. Тутзнаходятьсявеликіпокладивугілля,нафти й газу, горючихсланців, урану,родовищазалізних тамарганцевих руд,поклади рудкольоровихметалів,кам’яної такалійноїсолі,фосфоритів йапатитів.Такожкраїнавідомасвоїмипокладамиазбесту,алмазів,різноманітнихбудівельнихматеріалів.

>Важливимчинником,якийпосилюєвпливРосії у світієїїпаливно-енергетичнийпотенціал.Видобутокнафти та територї РФ у 2009роцісклав 9,932,000барелів на день (1місце у світі). [1]

>Сьогодніпаливно-енергетичний комплекс (ПЕК)є одним ізнайважливішихвиробничихкомплексівросійськоїекономіки. На йогочасткуприпадаєблизькочвертівиробництва валовоговнутрішнього продукту,третиниобсягупромисловоговиробництва,близькополовинидоходів федерального бюджету,експорту тавалютнихнадходжень країни.

>ГоловнимринкомросійськоїнафтизалишаєтьсяЄвропа. У одну годину наЄвропунаправляється 93%всьогоекспортунафти ізРосії. Уцюоцінкувключені як ринкикраїнПівнічно-ЗахідноїЄвропи,Середземного моря, то й СНР.

Поставкинафти наринокАзіатсько-Тихоокеанськогорегіонупоступоворостуть. На цьомуринкупереважають постачання Китай, смердоті жзабезпечують йосновнийприріст. Наамериканськомуринкуосновнимспоживачемросійськоїнафтиє США, але йці поставки невідіграютьпомітноїролі.

Умайбутньомуголовнимринкомзбутунафти дляРосіїзалишитьсяЄвропа.Росія якщозабезпечуватинеобхіднийрівеньзростання поставокнафти вЄвропу, але й при цьому зарахунокдоситьінтенсивногозростаннявидобуткунафтипланується йзміцненняпозиційРосії на ринках АТР й США. [2]

1.2Військово-політичнийпотенціал

УполітичномупланіРосіявиступає Державою ізбагатовекторнимиглобальнимиінтересами йзагальновизнанимміжнародним авторитетом.Являючисьпостійним членом ЗарадиБезпеки (РБ) ООН,представникоміншихвпливовихміжнароднихорганізацій, вонабереактивну доля врозвитку тазміцненні надемократичнійосновіспівдружностінацій,реформуваннімоделіміжнароднихвідносин увідповідності до новихполітичнихреалій.

>Принциповимпоказником стануРосії усвітовомуспівтовариствізалишається стан тарівеньїївідносин із США якнайбільшмогутньою Державою світу.Трагічніподії 11вересня 2001зблизилиінтереси двохкраїн,насамперед у сферівирішенняглобальних проблем,боротьби ізновимивикликами йзагрозаминаціональній йміжнароднійбезпеці. У тієї ж годину багатофактів таподіїміжнародної політики в новомутисячоліттісвідчать, що навідміну від 90-х років XXстоліттяРосіяпрагневідстоювати своїінтереси,вибудовувати своюлініюповедінки, котра, якпоказуєситуація ізАфганістаном,Іраком,Іраном й т.д., болеереалістична й продумана. Невиключаєзіткненняінтересів,протиборстваміждвома державами йсвідчить прозростанняпотужностіРосії йзростанні проблем США ізвстановленням однополярного світу.

Усвоємупрагненні добагатополярного світуРосія несамотня йзнаходить все понадпідтримкисередпровіднихкраїнЄвропи, щозумовило одну ізполітичних причинпосиленняїїпопулярності вєвропейськомуспівтоваристві.Більше того, доля йпозиціяРосії врізнихєвропейських форумахпосилюєзначимістьвсієїЄвропи вглобальних процесів.

>Паралельно ізрозвитком новихвідносин ізкраїнамиЗаходу,Росіяактивізувала своївідносини ізкраїнамиСходу.Вонапрагнеповернутисобіколишній авторитет й будувативзаємовигіднівідносини ізнайбільшими державами цогорегіону.Також рядкраїнАзіїпотребуєполітичної таекономічноїпідтримкиРосії, щопосилює їхніміжнароднийстатуї.Наприклад, заостанні 15 років лишеміжРосією та КНРпідписано понад 180угод. У 2006 р. вКитаїпройшовРікРосії, а 2007рікоголошений роком Китаю вРосії.

>Росія якєвразійська державаоб'єктивнопретендує нанайважливішемісцегеополітичного мосту й роль активногогравця йпосередника увідносинахміжкраїнамиЗаходу йСходу.Більш цього уостанні роктахарактерноюрисоюактивностіросійськоїдипломатії ставшиінтенсивнийрозвитокспівробітництва ізкраїнамиАзіатсько-Тихоокеанськогорегіону,Перської затоки,Латинської Америки,Південної Африки, котрітрадиційновважалисясфероюамериканськихінтересів.

СтатусРосії усвітовомуспівтовариствіпроявляєтьсятакож черезїїмісце й роль СНР.СтавшиправонаступницеюколишньогоРадянського Союзу,Росіяфактичнопоклала у собі відповідальність замайбутнєпострадянськогопростору, забезпеченнякраїнам СНРполітичної таекономічноїпідтримки.Завдяки своїмпотенціалу й авторитету, вона сталаконсолідуючою силою длябільшостіколишніхсоюзнихреспублік, активнопротидіючиспробамвсередині йззовнірозколотиСпівдружність. УскладнихумовахРосія неодноразовоставала гарантомстабілізації обстановки напострадянськомупросторі.Вонавиступаєініціаторомвдосконаленнямоделі СНР ізкінцевоюметоюстворенняоптимальноївійськово-політичної таекономічноїсистеми, Яка винна забезпечитиефективнийрозвиток шкірного ізїїучасників. [3]

>Росіявиступає заствореннятакоїсистемиміжнароднихвідносин, вякійзначеннявійськовоїсили якщомінімізовано таїїфункціїзведені дозадачістримуваннязбройнихконфліктів. Однак ізурахуваннямоб'єктивноіснуючихтенденцій усистеміміжнароднихвідносинРосіязмушенакорегуватисвоєбаченняролі тамісцявійськової політики.Наявність уРосіїсучасних йефективнихЗбройних силстаєоднією із умівїїуспішної йбезболісноїінтеграції у системусвітової політики.

На 5березня 2010 року вЗС РФперебуває 1 млн.осіб (5-темісце в світі). З бюджету напотребиармії було бвиділено 40,3 млрддоларів. [4]

До складуЗСРосіївходятьсухопутнівійська,військово-повітрянісили,військово-морський флот, атакожтакіокремі народивійськ яккосмічні таповітрянодесантнівійська;центральніоргани військовогоуправління,об'єднання,військовічастини таорганізації, котрівходять увиди й народивійськЗбройних Сил Ро-сійськоїФедерації, уТилЗбройних Сил Ро-сійськоїФедерації та увійська, що невходять увиди й народивійськЗбройних Сил Ро-сійськоїФедерації;налічуютьблизькомільйона Чоловікособового складу,відрізняютьсянаявністювеликої арсеналуядерноїзброї й добророзвиненоюсистемоюзасобівїї доставки доцілей. [5]

>Станом налипень 2010 р. ускладістратегічних силРосіїзнаходилося 605стратегічнихносіїв,здатних нести 2667ядернихбоєзаряди.

УскладіРакетнихвійськстратегічногопризначеннязнаходиться 369ракетнихкомплексів,здатних нести 1247ядернібоєзаряди. У годину наозброєнні РВСПперебувають 128 ракет, із яківажких 58, 171рухливийґрунтовий комплекс, 49комплексів шахтногобазування, 18мобільнихкомплексів й тримобільнікомплекси ізракетою.

УскладіВійськово-морського флотузнаходиться 12стратегічнихракетоносців, котріоснащенібалістичними ракетами.

До складустратегічноїавіації входити 76важкихбомбардувальників, котріздатні нести до 844крилатих ракетвеликоїдальності. У годину наозброєннідалекоїавіаціїзнаходиться 13бомбардувальників.

Ускладікосмічногоешелонусистемиранньогопопередження в даний годинупрацюють трисупутники нависокоеліптичнихорбітах. [6]

1.3Економічнийпотенціал

ПолітичназначущістьРосіїпідкріпленаїїекономічнимпотенціалом, що особливоважливо вумовах глобалізацію.Російськіпростори йприроднібагатствазавждипривертали подивисябагатьохкраїн.

>Росіяволодієвеличезнимприроднимпотенціалом (>близько 15 - 17%світовихзапасівкориснихкопалин, 25%світовихзапасівлісу,питної води), щоавтоматичновідводитьїйзначущемісце врозвиткусвітовоїекономіки.Вонає однимзісвітовихлідерів увидобутку таекспортікориснихкопалин, особливо венергетичномусекторі. ЦедозволяєРосіїтрадиційновпливати наекономіку та безпечуЄвропи, аостаннім годиноюзначноактивізувати своюенергетичну роль ">східному"векторі політики.

>МісцеРосії якпровідногопостачальникастабільною йдешевоїенергії назначнучастинуЄвразійськогоринкупосилюєтьсяключовоюроллюРосії уформуванні єдиноїєвропейськоїенергетичноїстратегії.ВжесьогодніНімеччиназабезпечує своїпотребиросійським газом на 42%,Італія - на 32%,Франція - на 30%,Австрія - на 75%, ацілому йогоотримуєкоженчетвертийєвропейськийспоживач.Передбачається, що лише за 15найближчих роківобсягзагальних поставок газу доЄС якщоподвоєний.Така жситуація й уіншихвидівенергетичноїсировини.

Уумовахжорсткоїміжнародноїконкуренціїекономічнийрозвиток країни якщовизначатисяголовним чиномїїнауковими йтехнологічнимиможливостями. У співпрацю із державами світу, щодинамічнорозвиваються,Росіямає усіможливостінайкращим чиномреалізувати собі у такихвисокотехнологічних сферах, яксучаснаенергетика,комунікації, космос,атомнемашинобудування,авіабудування тощо.

>Найважливішим чинникомзміцнення авторитетуРосіїзалишається запитаннярозширенняїї співпрацю ізнайбільшимиекономічними йфінансовимиінститутами світу,безперешкодноговиходузісвоєюпродукцією наміжнародні ринки.Йоговирішення якщосприяти болеераціональнійучасті країни урозподіліфінансовихпотоків,міжнародномуподілі роботи,отриманніповноціннихпереваг відінтеграції всвітовуекономіку.

>Спираючись насприятливегеографічнеположення,Росіямаєможливістьефективнореалізуватисвійпотенціал й внастількиперспективній сфері яксучаснікомунікації, котріфактичнооб'єднуютьвеличезний світло вєдинеціле.

>Вона винна статі великимекспортеромінтелектуальнихпослуг. ОстаннідесятиліттяРосіяєпомітнимпостачальникомвисокоосвічених йперспективнихкадрів за кордон, котріроблятьсуттєвийвнесок упроцвітаннякраїнперебування йсвітовийпрогрес.Росіямає багатопередумов у тому,щоб статіоднією ізнайбільшрозвинених держав світу,забезпечуватисвоємународовігіднеіснування йрозвиток усвітовомусуспільстві. ЗакількістютрудовихресурсівРосіязаймає 4місце у світі.Зберігаєтьсявисокийінтелектуальнийпотенціалросіян.Росіяподіляється на 11 великихекономічнихрайонів.

>Аналізструктури ВВПвказує тих, що вРосії активнорозвиваютьсяпромисловість,торгівля таіншісферигромадськоїдіяльності. [7]

>Росія —країна ізперехідноюекономікою.Основнігалузіпромисловості:гірнича,нафтова,нафтопереробна,газова,металургійна (>чорна такольороваметалургія),літако- такораблебудування,космічна,машинобудівна,енергетичнеобладнання,лісова,харчова татекстильна. Упромисловостіпровідна рольналежитьважкійіндустрії. [8]


>Розділ 2.Зовнішня політикаРосії

Задванадцять років, що минули послефінансовоїкризи 1998 р.,позиціяРосії у світізначнопосилилася. Досередини 2000-х роківсприятливакон’юнктура наенергетичномуринку ірозумнамакроекономічна політикаросійського урядустворили Кремлютакупозицію всвітовійрозстановці сил,якоївін немав зсередини 80-х.Росіяскористаласяцієюпозицією,абизновузаявити про собі наміжнароднійарені як провелику державу —автономний центрсили тавпливу.

>Погляньмо настратегіюрозвиткуРосії до 2020 р.,проголошенуПутіним йМедведєвим. Направду,це нестратегія, арадшерозпливчатийнарисмайбутнього.Згідно із ним,Росіямає статіпровідноюсвітовоюекономікою (>п’ятемісце у світі із ВВП).Вонапередбачаєсоціальнустійкість (>більшість населенняскладаєсереднійклас) йполітичнустабільність (>багатопартійна система, вякій владаналежитьправлячій партії плюсрозвинутіінститути держави).ТакаРосія могла бнарештімодернізувати своїзбройнісили та статісучасноювійськовою Державою,здатноюдоставляти своївійська вбудь-яку точкуземноїкулі.Вонатакожскористається своїмпотенціалом «>м’якоговпливу»:російський світло станіпривабливим,російськебачення —переконливим.

>ЦяРосія нелишеефективнозахищатиме іпросуватиме своїнаціональніінтереси.Вонатакожнарівніконкуруватиме ізАмерикою,Європою таКитаєм.Вона якщонаріжнимкаменемрегіональноїінтеграції уЄвразії,глобальним «>посередником»міжСходом йЗаходом,Північчю йПівднем,християнським таісламськимсвітом.Вона якщоінтелектуальнимлідером XXIстоліття,породжуючипередовінауково-технічні ідеї.

Цебаченнязахоплює дух, особливоякщопорівняти його ізсьогоденноюреальністю.Сьогодніросійськазовнішня політика невирізняєтьсястратегічнимпідходом.Вонамає тактику,щонайбільше — прагматизм.


2.1Основніположення Сучасноїзовнішньої політики

>Росія, як йіншіпровідні держави, несприймаєоднополярноїсистемисвітовогополітичного улаштую.Водночас надзмозі статісьогодні одним із двохмогутніхполюсівсвітовоїструктури.Найбільшймовірновиглядаєбагатополярна модельсвітовогорозвитку. Убагатополярномусвітопорядкузберігаютьсяокремі «>центритяжіння». Це –СполученіШтати Америки, котрізалишаютьсяглобальноюнаддержавою,якою вЄвропієНімеччина,босаменавколоНімецького ядра (ФРН –Швейцарія –Австрія)створюється дійсноєвропейська спільнота, котра втісномусоюзі ізФранцієюможеутворитинесучуконструкціюновоїконтинентальноїЄвропи. НаСередньомуСходіце,безумовно,Іран, щорозкинувся відКаспію доІндійського океану й абсолютносамостійний уприйняттідоленоснихрішень. НаДалекомуСході – Китай, атакожЯпонія, небагататериторіями таприродними ресурсами, але йпотужна уфінансово-економічномувідношенні. УПівденно-СхіднійАзії –насампередІндія, апотімІндонезія йМалайзія. Іякщо вбіполярнійсистемі блоки булистабільними, тобагатополярна модельпередбачаєрухливість тапостійнізміни.

>Зовнішня політика Ро-сійськоїФедераціїявляє собою системупоглядів назміст йосновні напрямизовнішньополітичноїдіяльностіРосії.

>Правову базудійсноїзовнішньої політикискладаютьКонституція Ро-сійськоїФедерації,федеральнізакони,іншінормативніправовіакти Ро-сійськоїФедерації, щорегулюють діяльністьфедеральнихорганів державної влади в сферізовнішньої політики,загальновизнаніпринципи йнормиміжнародного права йміжнародні домов Ро-сійськоїФедерації, атакож Концепцію національної безпеки Ро-сійськоїФедерації,затверджена Указом Президента Ро-сійськоїФедерації від 10 января 2000 р.

>Вищимпріоритетомсучасногозовнішньополітичного курсуРосіїє захистінтересівособистості,суспільства й держави.

У рамках цогопроцесуголовнізусилляповинні бутиспрямовані надосягненнянаступнихосновнихцілей:

- забезпеченнянадійної безпеки країни,збереження йзміцненняїїсуверенітету йтериторіальноїцілісності,міцних йавторитетнихпозицій усвітовомуспівтоваристві, що унайбільшіймірівідповідаютьінтересам Ро-сійськоїФедерації яквеликої держави, як одного ізвпливовихцентрівсучасного світу й, котрінеобхідні для зростаннюїїполітичного,економічного,інтелектуального й духовногопотенціалу;

-вплив назагальносвітовіпроцеси ізметоюформуваннястабільного, справедливого й демократичногосвітового порядку, щобудується назагальновизнаних нормахміжнародного права,включаючинасамперед заподіяння йпринципиСтатуту ООН, нарівноправних йпартнерськихвідносинахміж державами;

-створеннясприятливихзовнішніх умів дляпоступальногорозвиткуРосії,підйомуїїекономіки,підвищеннярівня життя населення,успішногопроведеннядемократичнихперетворень,зміцнення основконституційного ладу,дотримання прав й свободлюдини;

-формування поясудобросусідства за периметромросійськихкордонів,сприянняусуненнюнаявних йзапобіганнювиникненняпотенційних місцьнапруженості йконфліктів уприлягаючих до Ро-сійськоїФедераціїрегіонах;

-пошукзгоди йспівпадаючихінтересів ззакордоннимикраїнами йміждержавнимиоб'єднаннями впроцесірішення завдань,обумовленихнаціональнимипріоритетамиРосії,будівництво наційосновісистемипартнерських йсоюзницькихвідносин, щополіпшуютьумови йпараметриміжнародноївзаємодії;

-усебічний захист прав йінтересівросійськихгромадян йспіввітчизників за рубежем;

-сприяння позитивномусприйняттю Ро-сійськоїФедерації у світі,популяризаціїросійськоїмови й культуринародівРосії віноземних державах. [9].


2.2 сучасний світло йзовнішня політика

сучасний світлопереживаєфундаментальні йдинамічнізміни, щоглибокоторкаютьінтереси Ро-сійськоїФедерації йїїгромадян.Росія -активнийучасник цогопроцесу.Трансформаціяміжнароднихвідносин,припиненняконфронтації йпослідовнеподоланнянаслідків ">холодноївійни",просуванняросійських реформістотнорозширилиможливостіспівробітництва насвітовійарені.Також великимкроком впередєзведення домінімумупогрози глобального ядерногоконфлікту. Призбереженнізначеннявійськовоїсили увідносинахміж державамидедалібільшу рольвідіграютьекономічні,політичні,науково-технічні,екологічні іінформаційніфактори. Напередній план уякостіголовнихскладових національноїміці Ро-сійськоїФедераціївиходятьїїінтелектуальні,інформаційні йкомунікаційніможливості,добробут йосвітнійрівень населення,ступіньсполученнянаукових йвиробничихресурсів,концентраціяфінансовогокапіталу йдиверсифікованістьекономічнихзв'язків.Склаласястійкаорієнтаціябільшості державринковіметодигосподарювання йдемократичні ціності.Здійснення великогопрориву нарядіключовихнапрямківнауково-технічногопрогресу, що Веде достворенняєдиногозагальносвітовогоінформаційногопростору,поглиблення йдиверсифікованістьміжнароднихекономічнихзв'язківдодаютьвзаємозалежності державглобальний характер.Створюютьсяпередумови дляпобудови болеестабільного йкризостійкогосвітового улаштую.

У тієї ж годину уміжнародній сферізароджуютьсяновівиклики йпогрозинаціональнимінтересамРосії.Підсилюєтьсятенденція достворенняоднополярноїструктури світу приекономічному й силовомудомінуванні США. Прирішенніпринциповихпитаньміжнародної безпеки ставкаробиться назахідніінститути йфорумиобмеженого складу, наослабленняролі ЗарадиБезпеки ООН.

>Стратегіяоднобічнихдійможедестабілізуватиміжнароднесередовище,провокуватинапруженість й перегониозброєнь,збільшитиміждержавніпротиріччя,національну йрелігійнуворожнечу.Застосуваннясиловихметодів вобхіддіючихміжнародно-правовихмеханізмів нездатнеусунутиглибиннісоціально-економічні,міжетнічні ііншіпротиріччя, що лежати восновіконфліктів, йлишепідриваєоснови правопорядку.

>Росіядомагаєтьсяформуваннябагатополярноїсистемиміжнароднихвідносин, що реальновідбиваєбагатогранністьсучасного світу ізрозмаїттямїїінтересів.

>Гарантіяефективності йнадійності такогосвітового улаштую -взаємневрахуванняінтересів.СвітопорядокXXІстоліттяповиннийґрунтуватися намеханізмахколективногорішенняключових проблем, напріоритеті права йширокоїдемократизаціїміжнароднихвідносин.

>ІнтересиРосіїбезпосередньопов'язані й ізіншимитенденціями,серед які:

-глобалізаціясвітовоїекономіки.Поряд іздодатковимиможливостямисоціально-економічногопрогресу,розширеннялюдськихконтактів, такатенденціяпороджує йновінебезпеки, особливо дляекономічноослаблених держав,підсилюєтьсяімовірністьвеликомасштабнихфінансово-економічних криз.Ростеризикзалежностіекономічноїсистеми іінформаційногопростору Ро-сійськоїФедерації відвпливуззовні;

-посиленняроліміжнароднихінститутів ймеханізмів усвітовійекономіці йполітиці (">Група восьми ", МВФ, МБРР йінші ),викликанеоб'єктивним зростаннямвзаємозалежності держав,необхідністюпідвищеннякерованостіміжнародноїсистеми. УінтересахРосії -повноформатна йрівноправна доля врозробціосновнихпринципівфункціонуваннясвітовоїфінансово-економічноїсистеми всучаснихумовах;

-розвитокрегіональної йсубрегіональноїінтеграції вЄвропі, АТР,Африці йЛатинськійАмериці.Інтеграційніоб'єднанняздобуваютьдедалі понадзначення усвітовійекономіці,стаютьістотним чинникомрегіональної й субрегіональної безпеки ймиротворництва;

->військово-політичнесуперництворегіональних держав,ріст сепаратизму,етнонаціонального йрелігійногоекстремізму.Інтеграційніпроцеси,зокрема вЄвроатлантичномурегіоні,маютьнайчастішевибірково-обмежувальний характер.Спробипринизити рольсуверенної держави, як основногоелементаміжнароднихвідносинстворюютьпогрозудовільноговтручання увнутрішні справ.Серйознімасштабиздобуває проблемапоширеннязброїмасовогознищення йзасобів його доставки.Погрозуміжнародному світу йбезпеціпредставляютьнеурегульовані чипотенційнірегіональні йлокальнізбройніконфлікти.Істотнийвплив наглобальну йрегіональнустабільністьпочинаєробитизростанняміжнародноготероризму,транснаціональноїорганізованоїзлочинності, атакож незаконного оборотунаркотиків йзброї.

>Погрози,пов'язані іззазначенимитенденціями,збільшуютьсяобмеженістю ресурсного забезпеченнязовнішньої політики Ро-сійськоїФедерації, щоускладнюєуспішневідстоюванняїїзовнішньоекономічнихінтересів,звужує рамкиїїінформаційного й культурноговпливу за кордоном.

разом із тімРосійськаФедераціямаєреальнийпотенціал для забезпеченнясобігідногомісця у світі.Визначальнезначення в цьомупланімають подалізміцненняросійськоїдержавності,консолідаціяцивільногосуспільства йякнайшвидшийперехід достійкогоекономічного зростанню.

УостаннідесятиліттяРосіязмоглавикористовуватидодатковіможливостіміжнародногоспівробітництва, щовідкриваються врезультатікоріннихперетворень у стране, Якаістотнопросунулася шляхомінтеграції до системисвітовихгосподарськихзв'язків, вступив у рядвпливовихміжнароднихорганізацій йінститутів.Ціноюнапруженихзусильвдалося за рядупринциповихнапрямківзміцнитипозиціїРосії насвітовійарені.

>РосійськаФедерація проводитисамостійну йконструктивнузовнішнюполітику.Вонаґрунтується напослідовності йпередбачуваності,взаємовигідномупрагматизмі.Ця політика максимальнопрозора,враховуєзаконніінтересиінших держав йнацілена напошукспільнихрішень.

>Можнасказати,Росія -це надійна партнер уміжнароднихвідносинах.Загальновизнанаїї конструктивна роль урішеннігострихміжнародних проблем.

>Відмітна рисуросійськоїзовнішньої політики -збалансованість. Це,насамперед, обумовленегеополітичнимположеннямРосії якнайбільшоїєвразійської держави, щовимагає оптимальногосполученнязусиль в всіхнапрямках.Такийпідхідвизначає відповідальністьРосії запідтримку безпеки у світі, як на глобальному, то й нарегіональномурівні,припускаєрозвиток йвзаємодоповненнязовнішньополітичноїдіяльності надвосторонній йбагатобічнійоснові.

>Успішназовнішня політика Ро-сійськоїФедерації винна бутизаснована надотриманнірозумного балансуміжїїцілями йможливостями дляїхньогодосягнення.Зосередженняполітико-дипломатичних, військових,економічних,фінансових йіншихзасобів навирішеннязовнішньополітичних завданьповинне бутивідповідно до їхні реальногозначення длянаціональнихінтересівРосії, а масштабучасті вміжнароднихсправах - адекватнийфактичномувнескові взміцненняпозицій країни.Складністьміжнародних проблем, йнаявністькризовихситуаційприпускаютьсвоєчаснуоцінкупріоритетностікожної із нихзовнішньополітичнійдіяльності Ро-сійськоїФедерації. [9]


>Розділ 3. ДоляРосії уміжнароднихорганізаціях

>Росія стоялаБілявитоківСтвореннябагатьохміжнароднихорганізацій.

>Протягом 20-30-х рр.. XX ст.з'явилисякомплексніміжнародніорганізації, впершучергуЛігаНацій.Вона бувутворена в 1919 р.ЛігаНацій сталапопередницею СучасноїОрганізаціїОб'єднанихНацій.

У 1920-х рр.. Український Союзвстановивдипломатичнівідносини ізбагатьмазахідними державами, а 1934 р. бувприйнятий уЛігуНацій. СРСРвідразу ставши членомїївищого органу - Заради,якийприймавнайважливішірішення.

>ПісляДругоїсвітовоївійнивиникло багато новихміжнароднихорганізацій.Мабуть,головною із нихєОрганізаціяОб'єднанихНацій,створена в 1945 р.Росія встворенні ООН й як держава -переможниця уДругійсвітовійвійніувійшла до числапостійнихчленів ЗарадиБезпеки ООН -найвищоговиконавчого органуорганізації.Росія й теперє членом ЗарадиБезпеки (доякоговходятьтакож США,Великобританія,Франція й Китай) йволодіє правом вето,тобтоможенакластизаборону набудь-якірішення ООН.

Упіслявоєннийперіод світлорозколовся надвічастини.З'явилося двавійськово-політичні блоки. У 1949 р. США таїхні союзники (>ФедеративнаРеспублікаНімеччини,Великобританія,Італія тощо)об'єдналися вОрганізаціюПівнічноатлантичного договору. Увідповідь наце в 1955 р. СРСР й ряд державСхідноїЄвропи (>Польща,Болгарія,НімецькаДемократичнаРеспубліка,Угорщина тощо)створилиОрганізаціюВаршавського Договору (ОВС).Відразу после цого сталивиникатиполітичні,військові таекономічніорганізації, в котрі могливступити лише члени одного ізцих двохголовнихполітичнихблоків.

У 1991 р.розпалася всясоціалістична система, до тогочислі Український Союз. НоваРосія стала членом тихийорганізацій, невступав ізідеологічнихміркувань,наприклад МВФ таСвітового банку.


3.1Росія таєвропейськіорганізації

>Росія -євразійська держава. Тому вон не лишепідтримуєзв'язки ізіншимиєвропейськимикраїнами, а іспівпрацює із ними,являючисьрівноправним членомбагатьохєвропейськихорганізацій.

>Найбільшзначущісередєвропейськихполітичних йекономічнихорганізацій -Організація із безпеки йспівробітництва вЄвропі (>ОБСЄ), РадаЄвропи, Європейський союз.Цілі й заподіянняОБСЄ - підгримувати світ й безпечу вЄвропі. Доорганізаціївходять не лишеєвропейські держави, а іазіатські - Киргизстан, Таджикистан йТуркменістан.Росія -активний членОБСЄ, вон частобере доля в переговорах ймиротворчих акціях, щопроводятьсяцієюорганізацією.

Ащобвступити до ЗарадиЄвропи, відРосіїпотрібно було б доповнитисвоєзаконодавство: було бнеобхіднонаблизити його доправових нормбільшостієвропейських держав.

>Росіябере доля в двохрегіональнихєвропейськихорганізаціях - раді державБалтійського моря (>РДБМ) йЧорноморськеекономічнеспівробітництво (>ЧЕС).

Рада державБалтійського моря бувзаснована у 1991 р. заініціативоюНімеччини йДанії. Доля уРДБМ дозволилаРосіїналагодити болеетісніполітичні такультурнізв'язки ізкраїнами цогорегіону.Особливоважливимєдосвідспільноговирішенняекологічних проблем, боБалтійське море -одне ізнайбільшзабруднених.

">Загальне" море стало причиноюстворення таіншоїрегіональноїорганізаціїєвропейських держав -Чорноморськогоекономічногоспівробітництва.Вона бувутворена 1992-го р. устолиціТуреччини -Анкарі. Донеїувійшло 11країн (>включаючиРосію), ззагальнимнаселенням понад 400 млн Чоловік йплощею, щоперевищуєзагальнуплощукраїн -учасницьЄвропейського союзу.Метоюорганізаціїєнасампередрозвитокполітичних йекономічнихзв'язківпричорноморських держав.

>Росіяпоки неєучасницеюдеякихважливихєвропейськихорганізацій,наприкладЄвропейського союзу. Цепояснюється тім, щоРосіяще недосягла, із точкизоруєвропейськихпартнерів,необхідногорівняекономічного таполітичногорозвитку. Аліспівпраця РФ із державамиЄС, особливо ізНімеччиною,Італією йФранцією,постійнорозвивається. Укінці XX ст.близько 40%всьогоросійськогозовнішньоторговельного обороту припадало на державиЄвропейського союзу.Ця організаціяєголовнимекономічним партнеромРосії. [10]

3.2Співдружністьнезалежних держав

>Дужеважливою дляРосіїє доля вСпівдружностіНезалежнихДержав.Ця організація бувстворена в1991 р. послерозпадуРадянського Союзу.Поступово донеїувійшлимайже усі держави -колишнірадянськіреспубліки (>крімкраїнБалтії).Росіяграє вСпівдружностіпровідну роль,бо уполітичному таекономічномувідношенні вонєнайпотужнішою Державоюсередчленівцієїорганізації.

>Головніцілі та заподіяння СНР -розвитокполітичного, військового,економічного й культурногоспівробітництваміж державами, щовиникли намісціколишнього СРСР.Особливаувагаприділяєтьсядотриманнютериторіальноїцілісності йнедоторканностікордонів СНР,захисту правлюдини. Докінця XX ст.майже усі державиСпівдружностіперебували чи векономічній, чи вполітичнійкризі, томуспівпрацярозвиваласявкрайповільно йнерівномірно.Крім того,міждеякимикраїнами СНРвідбувалисяполітичніконфлікти.Росія й Українакілька років велискладні переговори про ті, якрозділитиЧорноморський флот. Томупотрібна був організація, Якадопомагала бвирішуватичисленніпроблеми, щовиникають на територїколишнього СРСР, йсприялавзаємовигідній співпрацю нових держав.

>Всередині СНРвідбуваютьсяпроцесиінтеграції (>тобтооб'єднання).Політичний таекономічний союзуклалиРосія йБілорусія. ЗметоюутворенняєдиногоекономічногопросторуРосія,Білорусія, Казахстан й Киргизстанпідписалимитнийдоговір.

ДляРосії в СНРмаєпринциповезначення.Вонапрагнезберегтисвійвплив у державах -колишніхрадянськихреспубліках. ТомуРосіїдовелосявзяти у собіохоронузовнішніхкордонів СНР уЗакавказзі таСереднійАзії. Цеважливоще і бо за межамиРосії вкраїнах СНРпроживає понад 20 млн.російського йросійськомовного населення. [11]

3.3СпівробітництвоРосії ізміжнароднимиорганізаціями

>Існуютьорганізації, до ізрізних причин -політичних,економічних,географічних -брати доля неможе.Протеспівпраця ізбагатьма із нихнеобхідна йвигідна дляРосії. Укінці XX ст.найбільшкорисним бувспівпраця із НАТО,Європейським Союзом таОрганізацієюкраїн -експортерівнафти (ОПЕК). ДоОрганізаціїПівнічноатлантичного договорувходятьдекілька державЄвропи, атакож США й Канада.ПіслярозпадуРадянського Союзу тасоціалістичноїсистеми НАТО сталанайпотужнішоювійськово-політичноюорганізацією в світі.Змінилися й заподіянняцієїорганізації, бопотенційних військовихсупротивників унеї незалишилось. НАТОстворює системувійськової таполітичної безпеки для всіхкраїнЄвропи. Зцієюметою 1994-го р. буврозробленапрограма "Партнерство зазаради світу" державам, котрі, неявляючись членамиОрганізаціїПівнічноатлантичного договору,зацікавлені у співпрацю із нею.Росіятежбере доля вційпрограмі:проводятьсяспільнівійськовінавчанняколишніхсупротивників, атакожнадаєтьсяодне одномувійськоваінформація, котраранішедобувалася лише задопомогоюрозвідки. Алі НАТО непоспішаєприйняти у свої виряджайРосію, бовважаєїїнедостатньодемократичною Державою. РФ у своючергу противитися тому,щоб доОрганізаціїПівнічноатлантичного договору булиприйняті держави, щораніше входили всоціалістичну систему.

>Росія - один ізнайбільшихекспортерівнафти. Насвітовомуринку частовідбуваютьсясильнізміницін нанафту, щодуженевигідноїїекспортерам. Ащобстабілізуватиціни йпроводитиєдинунафтовуполітику, ряд державоб'єдналися вОрганізаціюкраїн -експортерівнафти. Донеїувійшли в основному країниПерської затоки, котрівидобувають йекспортуютьбільшучастинусвітовоїнафти.Післярозпаду СРСРекономікаРосії сталащесильнішезалежати відекспортунафти й газу. Тому для Ро-сійськоїФедерації сталонеобхідно болеечіткокоординувати йпогоджувати із ОПЕК свої дії нанафтовомуринку. [10]

3.4Росія тапровідніміжнародніклуби

>Середміжнароднихорганізаційєдекілька незовсімзвичайних.Їх частоназивають клубами, бо членство таумови прийому вціорганізаціїсуворо неоформлені.Потрапити у якихдужеважко.Умови прийомуможутьзмінюватися - всезалежить від країни, котрахочевступити втакуорганізацію.Бути членом клубудуже престижно,оскількицедаєможливістьвпливати наполітичні таекономічніпроцеси, щовідбуваються у світі. У 1997 р.Росія вступив у триподібніорганізації -Лондонський йПаризькийклуби й в "Великусімку", Яка врезультаті стала ">Великоювісімкою".

>Лондонський клубоб'єднуєнайбільші у світіприватнібанки-кредитори.Якщокраїнавиплачуєборги йвідсотки по кредити, атакожмаєрепутацію ">надійногоборжника", то вонаможевстановитиофіційнівідносини ізцим клубомдобитисяпевнихпільг.Наприкінці XX ст.економічна кризу вРосійськійФедераціїпризвела доти, щоїїзовнішнійборгзбільшився,проте вон (як йраніше)вважається ">надійнимборжником".Договір ізЛондонським клубомдозволивРосіїпослабитиборговийтягар йманевруватисвоїмифінансовимизасобами.

>Поряд ізЛондонськиміснуєще одинміжнародний клуб -країн-кредиторів -Паризький клуб.Країни, щовходять доПаризького клубу,об'єдналися,оскільки,діючиспільно,легшеотримати тому "своїкровні".Частинакредитів, котрі бачилиці держави, практичнонеможливоповернути (>наприклад,країни-боржникипотрапили укризове становище й т. буд.). Томудержава-кредитор привступі доПаризького клубубезповоротновтрачаєчастинувиданих грошей (абивибачаєсвоїхборжників), але йвиплатарештитакійдержавігарантується.

"Великасімка" -об'єднання семипровіднихпромисловорозвинених держав: США,Канади,Великобританії,Франції,Німеччини,Японії таІталії.Воно було бстворене длявирішеннянайбільшважливих,глобальнихекономічних йфінансових проблем.Зустрічі глав держав ">великоїсімки"проводятьсящороку. З годиною колообговорюванихактуальних тимрозширилося. Ітепер великаувагаприділяється такимнайважливішимпитанням, якзабрудненнянавколишньогосередовища,збереженняенергоресурсів,міжнародназлочинність,торгівля наркотиками таін.. З

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація