Реферати українською » Международные отношения » Головні інтеграційні угруповання світу


Реферат Головні інтеграційні угруповання світу

>Головніінтеграційніугруповання світу


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.ОЗНАКИЕКОНОМІЧНОЇІНТЕГРАЦІЇ

2.ПЕРЕДУМОВИМІЖНАРОДНОЇІНТЕГРАЦІЇ

3.ВИДИМІЖНАРОДНОЇЕКОНОМІЧНОЇІНТЕГРАЦІЇ

4.ЕКОНОМІЧНАІНТЕГРАЦІЯ УАЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУРЕГІОНІ

>ВИСНОВОК

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

>Інтеграція вперекладі ізлатинської,означаєз'єднання окремихчастин узагальне,ціле,єдине. Уостаннідесятиліття увсесвітньомугосподарствівідбуваютьсяскладніпроцесизближення йвзаємопроникненнянаціональнихгосподарствдекількохкраїн,спрямовані настворенняєдиногогосподарськогоорганізму йотрималиназвуінтеграції.Вонапронизує самрізністорониекономічного йполітичного життя, щоінтегруються.

>Можнасказати, що при цьомуміжнародніекономічнівзаємозв'язкистаютьнастількиміцними, щовідбуваєтьсяглибокевзаємопереплетіннянаціональнихпроцесіввідтворення.

>Слідсказати, що усі країни світупротягомдовгих роківрозвивалиекономічнеспівробітництво наоснові формальногоміжнародногоусуспільненнявиробництва. І лише друга половина XX ст. стала годиноюпояви новихтенденцій уінтернаціоналізаціївиробництва. Уцейперіод багатокраїн світу сталипереходити від формального до новогоперіодуміжнародногоусуспільненнявиробництва,якийотримавназвуінтеграційногоетапу.Необхідність цогокроку бувпідготовлена усім ходомекономічногорозвитку.

Праворуч до того, що формальнаінтернаціоналізаціявиробництва незавжди носитидоситьефективний характер, а тім годиною запитанняекономічноївигоди привступікраїн у процесміжнародногоподілу роботиєвирішальними. То впошукахпідвищенняефективностінаціональноговиробництвакількакраїнЗахідноїЄвропиорганізувалиЄвропейськеекономічнеспівтовариство (>ЄЕС).

Метасамостійної роботи -вивчити процес таінтеграційніугруповання, котрівиступають як вищий формапроявуінтернаціоналізаціїгосподарського життя, як результатдужевисокогорівняміжнародногоподілу роботи йкоопераційнихзв'язків.

Курс наінтеграцію бувпороджений поручактуальнихекономічних проблем, котрі було неможливо бутивирішенікраїнами аніпоодинці, ані наосновістароїсистемиміжнародногоподілу роботи.

>Актуальністьданої роботиполягає у тому,економічнаінтеграціярозглядається якзасібподоланнясуперечностіміжнеобхідністюефективногорозвиткуекономікикожної країни, щобере доля ввзаємномуміжнародномуподілі роботи, йобмеженимиможливостями, котрі маліокремі країнирегіону дляреалізаціїцієїневідкладноїекономічноїзадачі.


1.ОЗНАКИЕКОНОМІЧНОЇІНТЕГРАЦІЇ

>Економічнаінтеграціяпредставляє собоюусуспільненнявиробництва наміжнародномурівні задопомогою свідомішогорегулюванняурядамиберуть доля внійкраїнвзаємногоподілу роботи йміжнародноївиробничоїкооперації. Такого родуусуспільненнязнаходитьсвоєвираження упідвищенніефективностівиробництвакожної країни доприблизноусередненогорівня в масштабахрегіональногоспівтовариства держав таформуванніоптимальноїструктури їхні національноїекономіки.

>Принциповарізницяміжучасникамиекономічноїінтеграції й неінтегруються, але йспівпрацюють із ними державамиполягає до того, що Першіставлять заподіянняпідвищенняефективностіфункціонуючихпідприємств довисокогорівня, як насвоїй територї, то й вусьомуінтегруєтьсяспівдружності, у тому годину якдругідбають просвоїхіндивідуальнихінтересах й неєсоюзними чидоговірними партнерамищодопідвищенняефективності увсійгрупіспівпрацюють держав.Аутсайдери неберуть у собі жаднихзобов'язань ізперебудовивсієїструктурисвоєїекономіки, іздоведеннявитратресурсів допевноговстановленогорівня таіншихекономічнихпоказників, котрієознакоюінтегрується колективу держав. Вісьчому,хоча країниЗахідноїЄвропи й непредставляютьізольованоюорганізації, але й, вступивши на шляхінтеграції, смердотіповиннідіятивідокремлено впевномусенсі слова.Передбачається, щоці держави будутьспівпрацювати непросто наосновірозвиткуміжнародногоподілу роботи йміжнародноївиробничоїкооперації, але й набазірозвиткуцихкардинальнихшляхівусуспільненняміжнародноговиробництва в напряміякнайшвидшогопідвищенняпродуктивності роботи,зростанняефективностівиробництва у всіхкраїнахспівтовариства.Ізоляції від світу не було б, але йпевнеекономічневідокремленнянаявності.

>Слідзазначити, щоінтеграціяхарактеризуєтьсядеякимиістотнимиознаками, що усукупностівідрізняютьїї відінших формекономічноївзаємодіїкраїн:

•взаємопроникненням йпереплетеннямнаціональнихвиробничихпроцесів;

• широкимрозвиткомміжнародноїспеціалізації йкооперації увиробництві, наукитехніці наосновінайбільшпрогресивних йглибокихїхніх форм;

•глибокимиструктурнимизмінами векономіцікраїн-учасниць;

•необхідністю вцілеспрямованомурегулюванніінтеграційногопроцесу,розробціскоординованоїекономічноїстратегії й політики;

•регіональномупросторовихмасштабівінтеграції.Інтеграція носитипереважнорегіональний характер, щопов'язано ізнерівномірністюінтернаціоналізаціївиробництва, атакож із тім, щопередумови дляінтеграціїскладаються впершучергу в тихийрегіонах, денайбільштіснігосподарськізв'язки йнайбільшоюміроювизріваютьїїоб'єктивні йсуб'єктивнічинники.

Зекономічнихпозиційоб'єктивнийчинникміжнародноїгосподарськоїінтеграції - забезпеченнянайкращих умівзастосуванняобмеженихресурсів (>природних йнабутих).

>Можнаконстатувати, що всучаснихумовахміжнароднаекономічнаінтеграція -логічний,закономірний результат транснаціоналізаціїмікроекономічних тамакроекономічнихпроцесів.

При цьомуостаннявбудовується вринковіпринциписвіто-господарськихвідносин.

2.ПЕРЕДУМОВИМІЖНАРОДНОЇІНТЕГРАЦІЇ

>Передумовиінтеграціїдоситьрізноманітні. Уумовахсучасногоетапу НТП все понадпоглиблюєтьсявзаємопроникнення йзрощуванняекономікстає длябагатьохкраїноб'єктивноюнеобхідністю, так яквипливає із потреброзвитку їхніпродуктивних сил.Цянеобхідністьпроявляється,перш на, увисокорозвиненихкраїн, особливо у тихий, котрімаютьобмеженіекономічніресурси тавнутрішні ринки. Для такихкраїнекономічнаінтеграціявідкриваєможливостінайбільшефективноговикористанняекономічногопотенціалу йдосягнення болеевисокихтемпівнауково-технічногопрогресу,надаючиїм доступ до более широкогоринку,якийохоплюєдекількакраїн, атакожполегшуючиконцентраціюкоштів увибранихгалузяхвиробництва. Длябагатьох державекономічнаінтеграціястворюєможливості болееефективноїспеціалізації внауково-технічнихдослідженнях.

Разом із тім вондозволяєоб'єднатиресурсикраїн, щоінтегруються ізметоюрозвиткупевнихвидіввиробництва чинауковихдосліджень, колинеобхідні для цогокоштиперевищуютьможливості шкірногоучасника,окремо.Підвищуючиефективністьвикористанняресурсів,інтеграція приводити у рухновіджерелаекономічногозростання й тім самимсприяєстворенню умів для покращанняекономічних йполітичнихпозиційберуть доля внійкраїн.Необхідноюумовоюінтеграціїпевнихкраїнє,по-перше,наявністьрозвиненоїінфраструктури, щозабезпечуєпереміщеннятоварів,по-друге,прийняттяцілкомпевнихекономічних йполітичнихрішень із боціурядовихорганів.Величезнезначеннямаєтакожстворення умів дляполегшенняпереміщенняфакторіввиробництва.Взаємодоповнюваністьінтегруютьсягосподарствзалежить й відїхньоїекономічноїзрілості, при цьомушвидшеінтегруються країни ізприблизнооднаковимрівнемрозвитку,перш наіндустріальнорозвинені,наприклад, щовходять доЄвропейського Союзу,Європейськоїасоціаціївільноїторгівлі.

>Передумовамиміжнародноїінтеграціїє:

•Близькістьрівнівекономічногорозвитку йступеняринковоїзрілостікраїн.

•Географічнаблизькістькраїн, щоінтегруються,наявність убільшостівипадківспільного кордону іісторичносформованихекономічнихзв'язків.

•Спільністьекономічних таінших проблем, що стояти передкраїнами вобластірозвитку,фінансування,регулюванняекономіки,політичногоспівробітництва й т.д.

•Демонстраційнийефект. Українах, щостворилиінтеграційніоб'єднання,зазвичайвідбуваютьсяпозитивніекономічнізрушення (>прискореннятемпівекономічногозростання,зниженняінфляції,зростаннязайнятості й т.д.), щонадаєпевнийпсихологічнийвплив наінші країни, котрі,звичайно,стежать зазмінами, щовідбуваються.

•Ефектдоміно.Після того якбільшістькраїн того чиіншогорегіону стали членамиінтеграційногооб'єднання,інші країни, щозалишилися за його межами,неминучевідчуваютьдеякітруднощі,пов'язані ізпереорієнтацієюекономічнихзв'язківкраїн, щовходять вугрупування, одного одного.

>Численніінтеграційніоб'єднання, щовиникають йрозвиваються всучаснійміжнароднійекономіці,ставлять собі за впринципісхожі заподіяння йцілі, асаме:

Назавершеннявідзначимо, що взагальномувиглядіінтеграція дляпровіднихпромислових державвиступає якфункція ужедосягнутого нимивисокогорівнярозвиткупродуктивних сил. Коли жстосуєтьсякраїнтретього світу, то тут для нихінтеграціяце,перш назасіб, задопомогоюякого смердотіпрагнутьполегшитипроведенняіндустріалізації,послабити тунапругу, ізякимпов'язане їхніекономічнийрозвиток.Більш конкретноцеозначає:

•прискореннятемпівекономічногозростання;

•створенняоптимальноїструктуригосподарства;

•послабленнязалежності відколишніхметрополій;

• змінупідпорядкованого стану всистеміміжнародногоподілу роботи.

3.ВИДИМІЖНАРОДНОЇЕКОНОМІЧНОЇІНТЕГРАЦІЇ

>Міжнароднаекономічнаінтеграція усвоємурозвитку проходити рядступенів:

•Зонувільноїторгівлі (ЗВТ);

•Митний союз, (МС);

•Єдинийринок (>ЕР);

•Повнаекономічнаінтеграція.

У всіхцихступенів, чивидів,інтеграціїєзагальна характернаособливість.Вонаполягає до того, щоміжкраїнами, котрі вступив у тієї чиінший видінтеграції,усуваютьсяпевніекономічнібар'єри.Внаслідок цого вмежахінтеграційногооб'єднанняскладаєтьсяєдинеринковепростір, дерозгортається вільнаконкуренція.Піддієюринковихрегуляторів -цін,відсотків й т.д. - На цьомуєдиномупросторівиникає болееефективнатериторіальна йгалузева структуравиробництва.Завдяки цьому усі країнивиграють напідвищенніпродуктивності роботи, але векономіївитрат намитний контролю надзовнішньоекономічнимизв'язками. У тієї ж годинукоженступінь, чи вид,інтеграціїмаєспецифічніриси.

4.ЕКОНОМІЧНАІНТЕГРАЦІЯ УАЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУРЕГІОНІ

>Особливістюінтеграційнихпроцесів вАзіатсько-Тихоокеанськомурегіоні (АТР)єформуваннясубрегіональнихвогнищінтеграції,ступіньінтегрованостівсередині якідужерізна ймає своюспецифіку. Урегіонісклавсяцілий рядлокальних зон із двох чикількохкраїн. Так,міжАвстралією йНовоюЗеландієюукладено угоду провільнуторгівлю. Наосновірозвиткурегіональноїторгівлівідбуваєтьсявзаємодоповнюваністьекономік такихкраїн, якМалайзія таСінгапур,Таїланд,Індонезія. Однакголовним центромтяжіннязалишаютьсяЯпонія й Китай.Вонизаймаютьдомінуючіпозиції врегіоні.

УПівденно-СхіднійАзіїсклаласядоситьрозвинена структура -АсоціаціякраїнПівденно-СхідноїАзії (АСЕАН), в якоївходятьІндонезія,Малайзія,Філіппіни,Сінгапур,Таїланд, Бруней,В'єтнам,М'янма й Лаос.Асоціаціявиникла в 1967 р., але йлише 1992-го р.їїучасники поставили собі за заподіяннястворити до 2008 р. зонурегіональноївільноїторгівлі шляхомпоетапногозниженнятарифівусерединінеї. Кожна ізкраїн -членів АСЕАНпов'язана ізекономікоюЯпонії, США й ізновимиіндустріальнимикраїнамиАзії.Значначастинаазіатсько-тихоокеанськоїторгівлі (у томучислі іусередині АСЕАН)припадає наторгівлюміжмісцевимифіліямияпонських,американських,канадських,тайваньських йпівденнокорейськихкорпорацій.Зростаєзначення Китаю, особливо вкраїнахконфуціанської культури.

>Крім АСЕАН вАзіатсько-Тихоокеанськомурегіонідієщекількасамостійнихекономічнихоб'єднань,серед якістворене 1989-го р.Азіатсько-Тихоокеанськеекономічнеспівтовариство (>АТЕС),представленеспочатку 18країнами (>Австралія, Бруней, Гонконг, Канада, Китай,Кірібаті,Малайзія,Маршаллові острова, Мексика, НоваЗеландія,Папуа-НоваГвінея,Республіка Корея,Сінгапур, США,Таїланд, Тайвань,Філіппіни,Чилі), до якіпотім (після десяти років)приєдналисяРосія,В'єтнам й Перу.

>ДіяльністьАТЕСспрямована настимулюваннявзаємноїторгівлі тарозвитокспівробітництва,зокрема, внапрямках, яктехнічністандарти йсертифікація,митнагармонізація,розвитоксировиннихгалузей, транспорту,енергетики, малогобізнесу.

>Передбачається, що до 2020 р. у межахАТЕС якщоутворенанайбільша у світі зонавільноїторгівлі безвнутрішніхбар'єрів ймитниць. Однак длярозвинутихкраїн, щовходять вАТЕС,це заподіяннямає бути виправлена до 2010 р.

>Визнаним курсомтихоокеанськихекономічнихорганізаційє так званьвідкритийрегіоналізм. Суть його до того, щорозвитоккоопераційнихзв'язків йзняттяобмежень на рухтоварів,трудовихресурсів йкапіталувсерединіданогорегіонупоєднується іздотриманнямпринципів СОТ / ГАТТ,відмовою відпротекціонізмущодоіншихкраїн,стимулюваннямрозвиткупозарегіональнихекономічнихзв'язків.

>Розвитокміждержавногоекономічногоспівробітництва на шляху доінтеграціївідбувається й віншихрегіонахАзії. Так було в 1981 р. наСередньомуСходівиник йфункціонує потеперішній годину Рада з співпрацюарабських державПерської затоки,якийоб'єднавСаудівськуАравію, Бахрейн, Катар, Кувейт,Об'єднаніАрабськіЕмірати й Оман. Це так кликананафтовашістка.

У 1992 р. було боголошено простворенняОрганізаціїекономічногоспівробітництва тарозвиткуцентральноазіатських держав (>ОЕС-ЕКО).Ініціаторами сталиІран, Пакистан йТуреччина. Умайбутньомупередбачаєтьсястворення наційосновіЦентральноазіатськогозагальногоринку заучастютакож Азербайджану, Киргизстану, Казахстану тасередньоазіатськихреспублік, щовходятьнині в СНР.

Уосновіформуванняторговельно-економічнихугруповань всечастішележитьспільністьрелігійно-світоглядних йкультурнихкоренів. Учервні 1997 р. вСтамбулі назустрічівисокопоставленихпредставниківкраїнрізнихрегіонів:Туреччини,Ірану,Індонезії, Пакистану, Бангладеш,Малайзії,Єгипту таНігерії було бвирішеностворити ">мусульманськувісімку" ізметоюторговельного,валютно-фінансового йнауково-технічногоспівробітництва.


>ВИСНОВОК

>Поняття ">інтеграція" й ">міжнароднаінтеграція" сталинастількирозхожими, що, на шкода, частовтрачають своюсутнісну основу. І політики, йвчені, йжурналістиговорять про ">інтеграціюкраїн усвітовуекономіку", ">реінтеграції Киргизстану всвітовегосподарство".Виникланастільки широкаінтерпретація проблемінтеграції векономіці,міжнароднихвідносинах, що самцейтермінфактичноперестаєсприйматися яктермін науки.

>Поняттяміжнародноїекономічноїінтеграціїувійшло в науковийобіг усередині ХХстоліття для характеристики абсолютнопевного новогоявища усвітовійекономіці -міждержавнихекономічнихспільнот (у зв'язку ізутвореннямЄЕС -ЄвропейськогоЕкономічногоСпівтовариства).

Засвоєюсуттюінтеграція в сферіміжнароднихекономічнихвідносинявляє собою одну ізосновних форм йстадійісторичногопроцесуінтернаціоналізаціїгосподарського життя, і ізпозиційтеоретичного йогоосмислення виннарозглядатися лише вданійякості (якце йвідбувалосяспочатку,покипопулярнийтермін не ставшивикористовуватися лише урізнихваріантах).

>Міжнароднаекономічнаінтеграція поїїсутніснимиознаками неможе бутинічиміншим, як:по-перше,добровільнимміждержавнимутворенням, приякомуекономічніресурсисувереннихкраїноб'єднуються дляспільноговирішення окремихекономічних,гуманітарних,обороннихзавдань,по-друге,організацією, щозабезпечуєрішенняспільновизначенихзавдань наосновірозвиткутоварно-грошовихвідносин й практикиміждержавногопрограмування, по третє, такимоб'єднанням, до кількохфункційуправлінняпоступово переходити дозагальних органам, щопередбачаєпевнеобмеження державногосуверенітету.

>Поглибленняміжнародноїекономічноїінтеграції (зміну в інших формах,системиуправління й т.д.) обумовленерозвиткомсвітовогогосподарства входіінтернаціоналізаціїгосподарського життя.

У зв'язку ізцим векономічнійнауцінеобхіднічіткіпозиції й притрактуванніпоняття ">світовегосподарство" (">світоваекономіка"), й привизначенністадійрозвиткуінтернаціоналізаціїгосподарського життя.

>інтеграціяміжнароднийекономічний


СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

1.Деніелс Джон Д.,РадебаЛі Х.Міжнароднийбізнес:зовнішнєсередовище іділовіоперації,гл.10.М., 2001

2.Крилатих Є.,Строкова Про.Регіональніторговельні догоди у межах СОТ тааграрнийринок СНР. -Світоваекономіка йміжнароднівідносини. 2003, № 3

3.Міжнародніекономічнівідносини.Інтеграція:Навч.Посібник длявузів /Ю.О.Щербанін,К.Л.Рожков,В.Є.Рибалкін, Р.Фішер. - М.: Банки йБіржі,ЮНИТИ, 1997

4.Пебро М.Міжнародніекономічні,валютні йфінансовівідносини. М., 1994

5. СеменовК.А.Міжнароднаекономічнаінтеграція.М.,МАУП-Гардарика, 2001

6.Харламова В.М.Міжнароднаекономічнаінтеграція.Навчальнийпосібник. М.,Анкіл, 2002

7.Шишков Ю. НАФТА:витоки,надії,перспективи / /МЕ й МО. 1994. № 11. (Наприкладі АСЕАН). - М.: Наука, 2000.

8.Шишков Ю.В.Інтеграційніпроцеси напорозі XXIстоліття.Чому неінтегруються країни СНР. М., 2001


Схожі реферати:

Навігація