Реферати українською » Международные отношения » Міжнародна морська організація


Реферат Міжнародна морська організація

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1. ІсторіястворенняМіжнародноїМорськоїОрганізації,їїцілі й заподіяння

>Розділ 2. Доля України вМіжнароднійМорськійОрганізації

>Висновок

>Література


>Вступ

>МіжнароднаМорськаОрганізація бувстворена якпершийміжнародний орган,який винензайматисьвиключноморськимипитаннями.Важливі заподіянняОрганізаціївідображені вїїдевізі: «Безпечне,захищене й ефективногосудноплавство заумовичистихокеанів».

Улистопаді 2009 рокуМіжнароднаМорськаОрганізаціяналічувала 169держав-членів й 3асоційовані члени.Такакількістьучасниківєнадзвичайноважливимелементомоцінкимісцяорганізації всистеміміжнароднихвідносин.Адже,вступаючи ворганізацію, державипідтримуютьїїцілі,беруть у собізобов’язання йналагоджуютьефективнімеханізми співпрацю.

>Безпека,охорона наморі,запобіганнязабруднення –цеосновніцілі, котрі ставити собі заМіжнароднаМорськаОрганізація, вумовахсучаснихміжнароднихвідносиндосягненняцихцілейєнадзвичайноважливим.Якщозважати наміжнародний характерсферисудноплавства, діяльністьсамеміжнародноїорганізації якщо болееефективною, а ніж діяльність чирішення, котріприймаються Державою, водносторонньому порядку й безузгодженняпозицій ізіншимиучасникамиміжнароднихвідносин.


>Розділ 1. ІсторіястворенняМіжнародноїМорськоїОрганізації,їїцілі й заподіяння

У 1948році наконференції ООН бувприйнятаКонвенція, котразапочаткуваластворенняМіжнародноїМорськоїОрганізації вякості Першогоміжнародного органу,який винензайматисьвиключноморськимипитаннями.Конвенціянабулачинності 17березня 1958 року, йстворена організаціяпочала своюпрактичну діяльність. На9-ійсесіїАсамблеїцієїорганізації (>РезолюціяA.358(IX))їїназву було бзмінено. Це було бпов'язано із тім, що слово ">консультативна"тлумачилося як обмежена вповноваженнях йвідповідальності організація, а слово ">міжурядова"викликалонедовіру йпідозри. Тому нованазва -МіжнароднаМорськаОрганізація (ІМО) бувнеобхідна дляпідвищення статутуОрганізації якміжнародної,відповідальної завпровадженнярізнихміжнароднихконвенцій йстворення норм йстандартів, щостосуютьсяохоронилюдського життя наморі йохороніморськогосередовища відзабруднення. З 22травня 1982 рокудієїїнинішняназва.

>Діяльність ІМОспрямована наскасуваннядискримінаційнихдій, щозачіпаютьміжнароднеторговельнесудноплавство, атакожприйняття норм (>стандартів) позабезпеченню безпеки наморі йзапобіганнюзабрудненню із судендовкілля, впершучергу,морського.

Напротязідесятилітньогоперіодуміж тім, коли бувприйнятаКонвенція й коли вона набула чинності,увагуміжнародногоспівтовариствапривернули йіншіпроблеми, щостосувались безпеки,проте малікількааспектів.Однією ізнайбільшважливих бувзагрозазабруднення моря ізкораблів, особливозабрудненнянафтою, Яка перевозитися танкерами.МіжнароднаКонвенція із цого запитання бувприйнята 1954-гороці, усічні 1959 року ІМОприйняла у собі відповідальність завпровадженняцієїконвенції й прийому новихчленів.Найважливішимицілямиорганізації, із моментуїїстворенняєпідвищення безпеки наморі йзапобіганнязабруднення моря.Важливі заподіянняОрганізаціївідображені вїїдевізі: «Безпечне,захищене й ефективногосудноплавство заумовичистихокеанів».

>ОсновніфункціїМіжнародноїМорськоїОрганізації :

1.єконсультативною йдорадчоюорганізацією;

2.несе відповідальність заорганізацію забезпечення безпеки наморі йзахистудовкілля, атакожвирішенняюридичнихпитань,пов'язаних ізміжнароднимсудноплавством;

3.сприяєполегшеннювзаємодіїурядів держав ізтехнічнихпитань длядосягненнянайвищихстандартів вобласті безпеки на море йзапобіганнязабрудненню;

4.приймає йудосконалюєобов'язкові довиконання йрекомендаційніміжнародніконвенції,кодекси,резолюції,протоколи,циркуляри йрекомендації.

>Згідно ізКонвенцією 1948 року простворенняМіжнародноїМорськоїОрганізації,їїцілями буливизначенінаступні:

1. забезпеченнямеханізму дляспівробітництваурядів у сферіурядовогорегулювання йзаходів, щостосуються будь-якого родутехнічнихпитань, щоторкаютьсяміжнародноготорговельногосудноплавства:заохочення йсприянняприйняттю всімакраїнамивисоких практичноможливих норм упитаннях, щостосуються безпеки наморі,ефективностісудноплавства,запобіганнязабрудненню з суденморськогосередовища йборотьби із ним, йрозглядадміністративних йправовихпитань,пов'язаних ізцілями,викладеними вцій з статтею;

2.заохоченняусуненнядискримінаційнихзаходів йзайвихобмежень із боціурядів, щостосуютьсяміжнародноготорговельногозаконодавства, із тим, щобсвітоваторгівля могла бездискримінаціїкористуватисяпослугамисудноплавства:сприяння йзаохочення, щоздійснюютьсяурядом ізметоюрозвитку свогонаціональногосудноплавства та ізметою безпеки, неє сам пособідискримінацією заумови, щотакісприяння йзаохочення неґрунтуються на заходах,розрахованих наобмеженнясвободи для суден всіхпрапорівбрати доля вміжнароднійторгівлі;

3. забезпеченнярозглядуОрганізацієюбудь-якихпитань, щостосуютьсясудноплавства, йвпливусудноплавства наморськесередовище, котріможуть бутипереданіїйбудь-яким органом чиспеціалізованоюустановою йвпливусудноплавства наморськесередовище,ОрганізаціїОб'єднанихНацій;

4. забезпеченняобмінуінформацієюміжурядами ізпитань, щорозглядаютьсяОрганізацією.

>ОрганізаціяєєдиноюспеціалізованоюустановоюОрганізаціїОб’єднанихНацій, Якамає свою штаб-квартиру вСполученомуКоролівстві. Улистопаді 2009 рокуМіжнароднаМорськаОрганізаціяналічувала 169держав-членів й 3асоційовані члени. ІМОскладається ізАсамблеї, Заради,Секретаріату йКомітетів.Керівний орган ІМО -Асамблея - ускладіпредставників всіхдержав-членівскликається одного разу на два рокта.ПершасесіяАсамблеї тодіщеІМКОвідбулася всічні 1959 року.Асамблеяобирає Раду із 40членів, Яказбираєтьсядвічі нарік. Рада ІМОєВиконавчим органом. УперіодміжсесіямиАсамблеї Радавиконуєробочіфункціїорганізації,координує роботукомітетів. Радаскладається за принципом балансуміждержавами-судновласниками й державами -вантажовласниками.Держави-члениобираються до РадиАсамблеєю.Державирозділені втричівеликігрупи: 10провіднихморських держав, 10інших держав,значних із точкизоруміжнародноїморськоїторгівлі, й 20морських держав,обраних до Ради ізметою забезпеченнягеографічногопредставництварізнихрегіонів світу.

>ОкрімАсамблеї умежах ІМОдіють 5комітетів:

-Комітет із безпеки наморі (>MaritimeSafetyCommittee,MSC -КБМ);

-Комітет ззахистуморськогосередовища (>MarineEnvironmentProtectionCommittee,MEPC -КЗМС);

-Юридичнийкомітет (>LEG -ЮРКОМ);

-Комітет ізтехнічної співпрацю (>КТС);

-Комітет ізполегшення формальностейсудноплавства (>FAL) атакож 9підкомітетів (ускладіКБМ чиКЗМС) йсекретаріат начолі ізГенеральним секретарем.

ІМОєтехнічноюорганізацією, великачастинаїї роботи проводитися вдекількохкомітетах йпідкомітетах.Найстарішим із нихєКомітет із безпеки наморі (>КБМ). Улистопаді 1973 рокуАсамблеястворилаКомітет ззахистуморськогосередовища (КЗМС ).Вінвідповідає закоординаціюдіяльностіорганізації позапобіганнюзабрудненняморськогосередовища кораблями йборотьбу із такимидіями.

>ЮридичнийКомітетстворювався ізметоюрозглядуюридичних проблем, котрівиникли врезультатіаваріїТоррі Каньйон, але й после цоговипадкупочавпрацювати напостійнійоснові.Вінвідповідає зарозглядбудь-якихюридичнихпитань, щовходять вкомпетенціюОрганізації.

>Комітет ізтехнічної співпрацювідповідає закоординаціюдіяльностіОрганізації ізпитаньтехнічноїдопомоги в сферіморської безпеки, особливонадаватидопомогукраїнам, щорозвиваються.

>Комітет ізполегшення формальностейсудноплавствавідповідає за діяльність йфункції ІМО, щостосуютьсяполегшенняміжнародногоморськогосудноплавства.Діяльність цогоКомітетаспрямована на ізполегшення формальностей йдокументації, котріпотребують суди припідході йвідході суден ізпортів чиіншихтерміналів.

>ВсіКомітетиєвідкритими дляучасті всіхурядів-членів нарівнійоснові.Такожєкількапідкомітетів,назви яківказують на запитання,якими смердотізаймаються : безпеки йсудноплавства;радіозв’язку,пошуку йпорятунку;перевезеннянебезпечнихвантажів;протипожежногозахисту таін.

>Секретаріат ІМОскладається із генерального секретаря ІМО - головногоадмінистративногопосадовцяорганізації - й персоналуСекретаріату.ГенеральнийСекретар ІМОпризначаєтьсяРадоюзісхваленняАсамблеї. СтруктураСекретаріатуспрямована на забезпеченнядіяльностіосновнихорганіворганізації.Обов'язокСекретаріату -підготовка йведенняусієїдокументаціїорганізації.Усінормативні йправовідокументи,підготовлені впідкомітетах йрозглянуті насесіяхкомітетіврозглядаються йприймаються, як правило, начерговихсесіяхАсамблеїОрганізації.Найбільшсерйозні,стратегічнірішенняможутьприйматисярішеннямиДипломатичнихКонференцій.

>Рішення ІМОоголошуються уформіРезолюційОрганізації, до які принеобхідностіможутьдодаватисязновуприйнятідокументи (>кодекси,циркулярнілисти, поправки додіючихдокументів -конвенції, кодексу й так далі). Зурахуваннямобумовлюваних умів йтермінівнабуттячинностітакіобов'язковірішенняповиннівпроваджуватисяАдміністраціями.РішенняАсамблеї ІМО, котрі незмінюють чидоповнюютьприйнятіконвенції,носятьрекомендаційний характер йможутьвиконуватисянаціональнимиморськимиадміністраціями шляхомвключеннярішень (чистворення на їхніосновівласнихрішень) внаціональнезаконодавство.

>МіжнароднаМорськаОрганізаціясприялаприйняттюблизько 50конвенцій йпротоколів, атакож более ніж 1000кодексів йрекомендацій, котрістосуються безпеки йохорони наморі,запобіганнязабрудненням йіншимипитаннями, щостосуютьсяцієїсфери.

>ДіяльністьМіжнародноїМорськоїОрганізаціїспрямована на чотиринапрямках:

1.Безпека;

2.Охорона наморі;

3.Запобіганнязабруднення;

4.Інші запитання, щостосуютьсясудноплавства.

>Безпекамореплавання -найважливіша позначка ІМО, томудосить характерно, щопершаконференція,скликана в 1960році,стосуваласьсамецієїпроблеми.ЦяконференціяприйнялаКонвенцію поохоронілюдського життя наморі (>СОЛАС), Яка набула чинності в 1965році.КонвенціяСОЛАСохопилашироке колозаходів,спрямованих напідвищення безпекисудноплавства.Вони включалипротипожежний захист,рятувальнізасоби, безпечумореплавства. У 1974 жроці ІМОприйнялановуКонвенціюСОЛАС.Вона включалаприйняті поправки таіншіоновлення.Державам -учасникамКонвенціїСОЛАС дляреалізації державної політики ізпитаньзахисту суден йпортовихоб'єктів відпіратства,тероризму іактів незаконноговтручанняпропонуєтьсявиконати низкувимог,найбільшеважливими із якіє:

1.створенняміжнародноїструктури, щовикористовуєспівробітництвоміжурядами,урядовимизакладами,місцевимиадміністраціями,судноплавнимикомпаніями й портами ізвиявленняпогрози тавжиттязаходів, ізпопередженняподій, котріпов'язані ізпорушенням безпеки суден чипортовихоб'єктів, щовикористовуються уміжнароднійторгівлі;

2.призначення чизаснування у рамках державногоапарату ">призначеного органу" (органу державногоуправліннязіспеціальнимиповноваженнями вобластіохорони суден йпортовихзасобів);

3.введення до штату суден,судноплавнихкомпаній тапортів посадиофіцераохорони судна,судноплавноїкомпанії, порту (портовогозасобу);

4.утворення в портах (напортовихзасобах)Службморської безпеки (>охорони);

5.проведенняоцінокохорони суден йпортів (>портовихзасобів);

6.розробку йвпровадженняПланівохорони суден йпортів (>портовихзасобів);

7.встановленнярівнів (1, 2, 3)захисту суден йпортів (>портовихзасобів);

8.встановленнявимогщодоДекларації ізохорони;

9.видачуМіжнароднихсвідоцтв ізохорони суден;

10.обладнання суденавтоматичнимиідентифікаційними системами татехнічнимизасобамизахисту.

>ІншіКонвенції,прийняті ІМО, щостосуються безпекицеМАРПОЛ, ПДНВ, Провантажну марку таінші. У 1976році ІМОприйнялаКонвенцію проМіжнароднуорганізаціюморськогосупутниковогозв’язку (>Інмарсат).Компаніяуправляєгрупоюодинадцятигеосинхроннихтелекомунікаційнихсупутників.Акціїкомпаніїкотируються налондонськійбіржі (>ISAT).Послугивключають у собі якзвичайнийтелефоннийзв'язок, то й передачуданих, атакож передачусигналів лиха.Зв'язокздійснюється задопомогоюспеціальнихцифровихрадіопередавачівтерміналів. Сигналпередається однією зсупутників йпотімретранслюється наназемнустанцію. Таким чиномзабезпечується надійназв'язок увіддалених районах.

ІМОзавжди надавала великогозначенняпідготовці суднового персоналу, тому в 1978році бувскликанаконференція, котраприйнялаМіжнароднаконвенція пропідготовку йдипломуванняморяків танесеннявахти.Конвенція набула чинності в 1984році.Вонавпершевстановила,прийняті наміжнародномурівні,мінімальністандарти дляекіпажів. 1995-гоКонвенція бувпереглянута ізметоюнадатиорганізації декларація про ряд процедур попідготовці й контролюкадрів. Поправки набрали чинності 1997-гороці.

>Питанняохорони наморівпершезайняловажливемісце вдіяльності ІМО вжовтні 1985 року, коли бувзахопленийіталійськийкруїзний лайнер. ІМОприйняларезолюцію проміри позапобіганнюнезаконнихактівпроти безпеки суден,пасажирів таекіпажів. Уберезні 1988 року бувприйнятаКонвенція поборотьбі ізнезаконними актами,спрямованимипроти безпекиморськогосудноплавства (>КонвенціяБНА).Надзвичайноважливим було бприйняттяМіжнародного кодексу поохороні суден йпортовихзасобів.Цей кодексвстановив рядвимог, щостосуються забезпечення безпеки на суднах й портах.ТакожОрганізаціяприйнялицілий ряднайважливішихміжнароднихконвенцій,резолюцій,кодексів йрекомендацій,спрямованих на забезпечення безпекимореплавства йохоронудовкілля.Основна позначкацихдокументів -підвищення безпекимореплавства шляхомобов'язковогозастосуванняєдиних для всіхвстановленихстандартів як приуправліннісуднами із берега, то й впроцесі їхніексплуатаціїекіпажами.

>Важливимнапрямкомдіяльності ІМОєзапобіганнязабруднення.Конвенція позапобіганнюзабруднення морянафтою бувприйнята 1954-гороці, а 1969році булиприйняті ряд поправок ізметоюоновлення документа.Протягомнаступнихдекількох років ізсередини 60-х років ХХстоліття ІМО представила рядзаходів,спрямованих назапобіганняаваріямтанкерів, атакожмінімізаціюнаслідківцихаварій.Вонатакожзайняласяпитаннямипогроздовкіллю,викликанимирутиннимидіями, такими якчищеннянафтовихтанків, атакожскиданнявідходівмашиннихприміщень - по тоннажу смердотівикликають болеевеликузагрозу ніжвипадковезабруднення.Найбільшважливою ізцихзаходів сталаМіжнароднаконвенція позапобіганнюзабруднення із суден (InternationalConventionfor the Prevention ofPollutionfromShips,MARPOL -МАРПОЛ),прийнята в 1973році, йзмінена Протоколом 1978 року (>МАРПОЛ 73/78).Вонаохоплює нелишевипадковіі/абоексплуатаційнізабрудненнядовкіллянафтопродуктами, але йтакож йзабруднення моряхімікаліями,вантажами впакетованійформі,стічними водами,сміттям йзабрудненняповітряногосередовища.

>міжнароднийморський організація

>Розділ 2. Доля України вМіжнароднійМорськійОрганізації

Україна стала членомМіжнародноюморськоюорганізацією (ІМО) 28березня 1993 року (>постанова ВРУ від04.02.94р. № 3938). Впродовж години свого членства Українаприєдналася до 17правовихдокументів ІМО, йця роботатриває.

За 2003рікчленськийвнесок України доМіжнародноїморськоїорганізації IMOсклав 43,657фунтівстерлінгів.

>Державний департаментморського тарічкового транспорту Україні було бствореноПостановоюКабінету міністрів України від 30березня 2000 року.Однією ізнайважливішихділянок роботи ДепартаментуєвпровадженняМіжнародного кодексу ізохорони суден йпортовихоб'єктів (КодексISPS) вморськугалузь України.Ціміжнароднідокументивводять уморськугалузь Українинову сферудіяльності - забезпечення йпідтримуванняморської безпеки (">морська безпека" - комплексзаходів, атакожлюдські йматеріальніресурси, котріпризначені тазастосовуються дляпідтримування станузахищеностіінтересів особини,суспільства й держави суден,вантажу таінфраструктурипортів відпіратства,тероризму таактів незаконноговтручання в їхнього діяльність).

>Основна позначка КодексуISPSполягає врозробцістандартизованих,уніфікованихметодів й процедур дляоцінкиступенязагрози,даючиУрядамможливістьпротидіїїй шляхомвведеннявідповіднихрівнів безпеки (>охорони) на суднах й напортовихзасобах.

Для забезпеченняфункціонуванняновоїсферидіяльності (>морської безпеки) наморському йрічковомутранспорті, насьогоднішній деньДержавним департаментомморського йрічкового транспорту, щопризначений органом державногоуправліннязіспеціальнимиповноваженнями вобластіохорони суден йпортовихзасобів,проведенінаступні заходь:

1.Регістромсудноплавства України іззалученнямпредставниківКомітету із безпеки наморі проведеносемінарщодовпровадження КодексуISPS вморськугалузь України длясудноплавнихкомпаній;

2.розроблена тазатверджена Програмупідготовкифахівців службморської безпеки;

3.визначеніучбовізаклади,якимдоручаєтьсяпроводитипідготовку зацієюпрограмою;

4.розробляються понад 30нормативнеправовихдокументівщодовиконаннявимог КодексуISPS.

>Виходячи із новихзавдань, щопостали передводним транспортом вумовахзростанняобсягівперевезень тавідновлення реального секторуекономіки,зростанняпопиту натранспортніпослуги,активізаціїпроцесівінтеграціїтранспортно-дорожнього комплексу України доєвропейської тасвітовоїтранспортних систем всеважливішоюстає проблемазадоволення потребекономіки тасоціальноїсфери уповному таякісному забезпеченнюперевезеннями.


>Висновок

>ДіяльністьМіжнародноїМорськоїОрганізаціїєнадзвичайноважливою,оскільки вонаспрямована наскасуваннядискримінаційнихдій, щозачіпаютьміжнароднеторговельнесудноплавство, атакожприйняття норм (>стандартів) позабезпеченню безпеки наморі йзапобіганнюзабрудненню із судендовкілля, впершучергу,морського.Важливимнапрямкомдіяльності ІМОєзапобіганнязабруднення,ценадзвичайноважлива сфера співпрацю держав,аджезабрудненняморів таокеанівнафтою, Яка перевозитися на танкерах,можеспричинититехногеннікатастрофи,наслідки яківажкоусунути.Найважливіша позначка ІМО - безпекамореплавання,цетежнадзвичайноважлива сфера, Яка насучасномуетапіпотребуєплідної співпрацю держав.Зважаючи начисленнівипадкиморськогопіратства,захоплення суден тазаручників ізвимогоювикупу,міжнароднеспівтовариствоповинне активноспівпрацювати у сфері забезпечення безпеки,прийнятиновідекларації йрішення, котрі б малівідповідатисучаснимзагрозам.

>МіжнароднаМорськаОрганізаціясприялаприйняттюблизько 50конвенцій йпротоколів, атакож более ніж 1000кодексів йрекомендацій, котрістосуються безпеки йохорони наморі,запобіганнязабрудненням йіншимипитаннями, щостосуютьсяцієїсфери.


>Література

1.Міжнародніорганізації:Навч.посіб. / За ред.О.С.Кучика. -2-ге вид., перероб. йдоп. - До.: Знання, 2007. - 749 з.

2.Міжнародне право:Навч.Посібник. / За ред. М. В.Буроменського.-ЮрінкомІнтер, 2006. - 336 з.

3.ОфіційнасторінкаМіжнародноїМорськоїОрганізації – Доступне ізimo.org

4. КороткаісторіяМіжнародноїМорськоїОрганізації – Доступне ізimo.org/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx

5.Комітет ІМО із безпеки – Доступне ізmarinelink.com/news/article/imo-safety-committee-piracy-on-agenda/330733.aspx

6.Комітет ізпитаньнавколишньогосередовища – Доступне ізmarinelink.com/news/article/imo-environment-committee-issues-measures/331288.aspx


Схожі реферати:

Навігація