Реферати українською » Международные отношения » Тенденції світового господарства


Реферат Тенденції світового господарства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. Основні категорії, структура, суб'єкти й розвитку світового господарства

Питання контрольного завдання

1. Визначте системотворні ознаки світової економіки (як системи), й освоєно основні рушійні сили його розвитку.

Світова економіка – складна, рухлива система, що об'єднує понад 200 країн і територій. Світова економіка належить до складних систем, що характеризуються множинністю елементів:иерархичностью,многоуровневостью,структурностью, нерівномірністю економічного розвитку.

Рушійні сили розвитку світової економіки: прагнення підвищенню економічну ефективність виробництва та прагнення максимізації прибуток від економічної діяльності.

Нині головним системоутворюючим чинником світової економіки стало безпосередньо міжнародне виробництво господарських об'єднань, що базується міжнародною русі підприємницького капіталу формі прямих і портфельних інвестицій, міжнародне кооперування виробництва.

2. Перелічіть традиційні і альтернативні критерії класифікації країн світовій економіці.

Традиційні критерії класифікації країн:

1) 1) за рівнемзадолжности,

2) 2) у регіонах,

3) 3) за рівнем доходу.

Альтернативні критерії класифікації країн:

1) Не класифіковані країни,

2) Країни з низьким достатком,

3) Країни з високим достатком,

4) Країни помірною заборгованістю,

5) Країни із високим заборгованістю,

6) Країни з низькою заборгованістю,

7) Країни із низьким достатком вище середніх.

3. Основні суб'єкти світового господарства та напрями їх структурної трансформації до початкуХХI століття.

Суб'єкти світового господарства визначають стан та розвитку факторів виробництва, а як і методи їхнього сполуки. Суб'єкти світового господарства є господарюючі одиниці, які мають необхідним капіталом, здатними організувати виробничу діяльність міжнародному господарському просторі і які мають певними міжнародними правами і обов'язками. Це:

> національні держави

> ТНК

> регіональні інтеграційні господарські об'єднання

> міжнародні економічні організації.

1) Держава – основний суб'єкт світового господарство.

Економіку держави спрощено можна як сукупність різноманітних підприємств, що у тісній виробничої, кооперованою, комерційних і інший взаємозв'язку між собою - і державою.

Розвиток держави був із національної економікою. Роль держави у економіці проявляється насамперед у створенні гарантованих ринків для компаній усередині країни та там, її у накопиченні капіталу, регулюванні внутрішніх та зовнішніх економічних зв'язків в загальнонаціональних інтересах, у виробництві ВВП. Це буває у основному перерозподілом національного доходу через державні фінанси (1) Освіта, 2) Соціальне забезпечення, 3) Активний учасник господарську діяльність, 4) Державні капіталовкладення, 5) Державне кредитування, 6) Великий роботодавець.).

2) ТНК.

Особливе і важливе місце у системі світового господарства та Міжнародних економічних відносин займають транснаціональні корпорації (ТНК).Подчинив своєї діяльності одному – ефективності у гонитві за прибутком, вони уособленням глобального ринку. Вони уявляють собою господарські об'єднання, які з головний (материнської) компанії та зарубіжних філій. Головний компанія контролює діяльність які входять у об'єднання підприємств, шляхом володіння часткою (участю) у тому капіталі. ТНК – це монополії, провідні виробничу, збутову і дослідницьку діяльність у масштабі усієї світової ринку. ТНК контролюють від 1/3 світового промислового виробництва, 2/3 міжнародної торгівлі, внутрішньофірмові постачання рамках ТНК забезпечують 2/5 світових потоків товарів та послуг, 4/5 світового банку патентів і ліцензій.

За деякими оцінками, ТНК контролюють майже половину світового промислового виробництва та ще більше – у сфері зовнішньої торгівлі.

3) Міжнародні економічні організації.

Усі міжнародні економічні організації зазвичай поділяються на дві категорії:

> міжурядові (міждержавні), учасниками яких є безпосередньо держави;

> неурядові, до складу яких входять об'єднання виробників, компаній та фірм, наукові нашого суспільства та інших організацій.

Як носіїв міжнародної економічної діяльності найбільше значення мають Міжнародний фонд (МВФ) і міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), останній разом із часом дочірніми організаціями (Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР) та інших.) утворюють групу Світового банку (МБ), чи світової банку.

МБ: Будучи визнаним суб'єктом світового господарства, виступає найбільшим інвестиційним установою. Кредити МБ покривають переважно близько тридцяти% загальної вартості проектів. Дочірні установи МБ спеціалізуються на виконанні спеціальних - завдань. МФК – сприяє зростанню приватного сектору країн, а МАР – допомогу найбіднішим країнам на на пільгових умовах.

4) Регіональні Економічні інтеграційні угруповання.

Міждержавні економічні освіти,стаявшие за мету поступове об'єднання господарств шляхом зближення та господарських механізмів, насамперед у зовнішньоекономічної сфері. Приміром, НАФТА.

4. Визначте структуру світового господарства.

Структура світового господарства:

> світовий ринок товарів та послуг

> світовий ринок капіталів

> світовий ринок робочої сили в

> міжнародна валютна система

> міжнародна кредитно-фінансова система.

Світове господарство
Сфера матеріального виробництва Сфера нематеріального виробництва

Промисловість

Сільське господарство

Транспорт

Будівництво

Торгівля

Наука

Освіта

Культура і мистецтво

Сфера послуг

Охорона здоров'я

Управління

5. Економічні чинники та етапи розвитку глобалізації.

Економічні чинники:

1 глобалізація виробництва

2 глобалізація світової торгівлі

Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичного і культурного інтеграції, основними характеристиками якого є поширення капіталізму у світі, світове розподіл праці, міграція в масштабах всієї планети грошових, людських наукових і виробничих ресурсів, і навіть стандартизація економічних пріоритетів і технологічних процесів і зближення культур різних країн.

Етапи глобалізації:

1 «>Заморская торгівля». Епоха Великих географічних відкриттів.

2 «>Фабричное виробництво».

3 «Колоніальний розділ»

4 «Інформаційне вимір людства». Період після катастрофи колоніальної системи та холодної громадянської війни.

Для економічних аспектів глобалізації характерні:

> вільної торгівлі

> вільний рух капіталу

> зниження податків з підприємств

> простота переміщення галузей промисловості між різними державами у сфері зменшення витрат на працю й природні ресурси, і т.д.

6. Перелічіть глобальні тенденції, що сприяло підвищенню ролі підприємств у світовій економіці.

Роль підприємств у світовій економіці величезна і з погляду внеску до ВВП й у процес створення нових робочих місць, і з погляду підвищення їх конкурентоздатності національної економіки та упровадження нових технологій. Добре розвинений стійкий сектор малого середнього бізнесу дає зросту рівень життя кожної країни. Підприємства бізнесу надають ринку такі товари та, що з економічних причин, не виробляються великими корпораціями. До останнього водночас знайшовся небувалий зростання малого підприємництва, особливо у сферах, де доки потрібно значних капіталів, великих обсягів устаткування й кооперації безлічі працівників. Малих підприємств багато у наукомістких видах виробництва, соціальній та галузях, що з виробництвом споживчих товарів. Важливе значення має здатність підприємств бізнесу розширювати сферу докладання праці, створювати нові можливості як для працевлаштування, а насамперед для підприємницької діяльності населення, розгортання його творчих зусиль і використання вільних виробничих потужностей.

7. Виділіть основні зрушення у структурі економіки розвинутих країн межіХХ-ХХI століть:

1. Зростання сфери послуг («третинний» сектор).

2. Зменшення частки матеріального виробництва (його «первинного» і «вторинного» секторів).

3. Розширення промислового виробництва.

4. Скорочення частки сільського господарства за ВВП.

5. Освіта нових галузей виробництва та послуг.

6. Інтеграція сільського господарства, в промисловості й торгівлі в агропромисловий комплекс.

7.Интеллектуализация капіталу.

8. Зростання військово-промислового комплексу.

9. Зростання населення і ще безробіття.

2. Ресурсна база світового господарства і світова ринок праці

 

1. Перелічіть основні види ресурсів світового господарства і виділіть найцінніші їх.

Основні види ресурсів світового господарства:

1.Природно-ресурсная база світового господарства

2. Трудові ресурси світового господарства

3. Виробничі ресурси

4. Фінансові ресурси світового господарства

5. Наукові ресурси світового господарства

Найбільш цінними є:

· природні (мінеральні, земельні, лісові, водні запаси, і навіть ресурси Світового океану),

· працю (відносять населення у працездатному віці, працюючих осіб віку, працюючих підлітків молодший у віці),

· фінансові ресурси.

2. Порівняйте рівні ефективності і екологічності використання природних ресурсів промислово розвинених країнах і країн.Обоснуйте умови та вимоги з допомогою показників матеріаломісткості і енергоємності ВНП.

У найрозвиненіших країнах існують високі норми й підвищити вимоги дотримання екологічних норм. Отже, на підприємствах необхідно встановлювати менш енергоємне устаткування, необхідність іще високого рівня переробки відходів виробництва, установка сучасних систем фільтрації. У найрозвиненіших країнах виробництво ефективніше, що розвиваються. Більше сучасне устаткування дозволяє заощаджувати сировину.

Матеріаломісткість і енергоємність продукції характеризують рівень витрат матеріалів чи електроенергії розвиток одиниці виробленої продукції.

Чинниками підвищення ефективності продукування є:

1. Прискорення науково-технічного прогресу.

2. Структурна перебудова народного господарства.

3. Удосконалення господарського механізму.

4. Підвищення соціальної активності населення

Останніми роками енергоємність в розвинених країн знизилася на 20%, матеріаломісткість на 15%, 90-х років (проти 80-ми) ці показники були 30% і 40% відповідно.

3. У чому полягає економічною проблемою «ножиць цін» сировини і промислові вироби для країн на світові ринки?

«Ножиці цін», термін, що характеризує результати порівняльного аналізу динаміки ціни товари, продавані іпокупаемие товаровиробниками за певного періоду, і що складає розрив («ножиці») між тими цінами. Найчастіше застосовується щодо руху цін царині обміну продукцією між промисловістю і сільське господарство.

«Ножиці цін» можуть «розширюватися» чи «звужуватися» залежно від конкретних тенденцій рухається ціни продовольство та овочева сировина, реалізоване сільськогосподарськими виробниками, з одного боку, і товари, ними які здобуваються біля промисловців для виробничого і невиробничого споживання, – з іншого. Проблема «ножиці цін» найбільш загострюється у періоди первинного накопичення капіталу, індустріалізації (зокрема, сільського господарства), під час криз, воєн та т.д. Що частка сільського господарства за національному доході тій чи іншій країни, тим важливішими й актуальніша економічний і соціальний значення проблеми «Ножиці цін».

Приклад: Країна імпортує сировину, оскільки свого немає, своєму ринку переробляє в продукцію, але ринку ми можемо продати, оскільки продукція виходить дуже дорога. Відповідно чи ми продаємо за собівартістю і отримуємо прибутку чи відправляємо експорту.

Тобто. виникають такі умови зовнішньої торгівлі, які несприятливо позначаються соціально-економічний стан країн, які переважно є лише постачальниками сировини для економіки промислово розвинутих країн. Отже, на внутрішньому країни ринку простежується дефіцит готових товарів. Для насичення ринку необхідними товарами необхідно збільшувати імпорт продукції, ніж розвинених країн і цим користуються. Він дотримувався думки стають новими районами для збуту розвинутих країн. А наявні підприємства стають неконкурентоспроможними.

4. Перелічіть основні чинники підвищення якісних характеристик робочої сили світовій економіці.

>Производительний потенціал робочої сили в включає психологічні й фізичні характеристики працівника, здоров'я Наполеона, рівень загального користування та спеціальної освіти, накопичений виробничий досвід, загальний культурний рівень розвитку, залежить від України всього комплексу життєвих умов. Ці характеристики багато чому визначаються соціально-економічним рівнем розвитку підсистем світового господарства і країн.

Підвищення якості робочої сили в: постійне зростання освітянських витрат працівника, підвищення його професійно-кваліфікаційного рівня, оздоровлення і підвищення працездатності, збільшення інтенсивності праці.

5. Коротко охарактеризуйте структуру і надасть динаміки інтелектуальної еміграції, у світовій економіці до початкуХХI століття.

Принаймні інтернаціоналізації у суспільному розвиткові дедалі більше значне місце у ньому міграція населення і ще трудових ресурсів, а межах її – міграція висококваліфікованих фахівців (наукових кадрів). У 90-ті роки кожний шостий мігрант був дослідником, інженером чи лікарем, кожна третя – службовцям. Міжнародна міграція фахівців за післявоєнний період становила в усьому світі величину порядку 2 млн людина. Зрослий значення науки у соціально-економічному розвитку перетворило інтелектуальні зусилля в найважливіший ресурс і чинник сталого розвитку та безпеки. Фактично, сформувався глобальний феномен інтелектуальної міграції. Він впливає все комплекс нижченаведених проблем безпеки. У розділі йдеться про міждержавної інтелектуальної міграції та безпеки, та не міграції та інтелектуальної безпеки. У цьому під інтелектуальної міграцією розуміється міграція наукових і викладацьких кадрів високою і вищої кваліфікації, реально чи потенційно зайнятих науковими дослідженнями і розробками, і навіть обслуговуванням цій галузі.

Так, «відплив умів» є серйозними проблемами більшість країн, особливо у Африці (Малаві, Судан, Заїр, Замбія). Проте «відплив умів» здебільшого припиняється, коли економічне становище країни поліпшується. Так, індійські вчені, повернулися там по тому, як вони кілька років працювали у високотехнологічних американських корпораціях у районі Силіконовій долини, стали основоположниками розвитку індійської промисловості зі створення нових комп'ютерних програм.

6. Перелічіть позитивні соціально-економічні наслідки імміграції для країн перебування.

1) Економічне зростання країни

2) Збільшення робочого сили

3) Щодо дешевший робочий працю

4) Заробітну плату витрачається у країні

5) Збільшення ВВП

6) Стягується більше податків

7) Інвестування коштів в іншій країні з допомогою іммігрантів на економіку цієї країни

світової глобалізація економіка господарство

3. Теорії світової економіки та міжнародний поділ праці

1. У чому полягають принципові розбіжності поглядів меркантилістів; А. Сміта; Д. Рікардо; Еге.Хекшера – Б.Олина на джерело багатств і ступінь економічних переваг?

>Меркантилисти: відстоювали думку, за якою країна повинна продавати зовнішньому ринках якнайбільше будь-яких товарів, а купувати якнайменше. Така політика, на думку, призведе до того що, у країні накопичуватиметься золото, яке на той час ототожнювалося з багатством.Меркантилисти не помічали, що й ті ж самі політику проводитимуть всі країни, то, на зовнішньому світовому ринку виявиться покупців.

А. Сміт. Теорія абсолютних переваг: країни експортують ті товари, виробництво яких вимагає і менших витрат (абсолютну перевагу), а імпортують товари, вироблені з найменшими витратами іншими. Основні становища: зовнішня торгівля сприятлива є, яка має у ній абсолютні переваги. Багатство:отожествляется з товаром – його вартістю і мінової вартістю.

Д. Ріккардо. Теорія порівняльних переваг: країна повинна спеціалізуватися з виробництва, у якому вона не має найбільше перевага чи найменшу що слабкість і котрій відносна вигода є найбільшої. Основні становища: зовнішня торгівля сприятлива кожної країни, як кожна знаходять у ній відносні (порівняльні) переваги, які можна реалізувати лише крізь зовнішню торгівлю.

ТеоріяХекшера –Олина у тому, що кожна з країн повинна спеціалізуватися у виробництві тих товарів, створення яких вимагає і щодо більше факторів виробництва, які має. Якщо за незмінних цінах й за наявності лише двох факторів виробництва відбувається зростання однієї з факторів виробництва, це неминуче веде збільшувати виробництво того товару, що є місткіший по ставлення до надлишкового чиннику і, скорочується виробництво галузі, менш ємної до цього чиннику.

2. Визначте основні сучасні теорії світової економіки.

У XX столітті стали активно розвиватися теорії світової економіки:

> МодельХекшера –Олина.

> Концепція Самуельсона і Столпера

> Теорему

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація