Реферати українською » Международные отношения » Стан та перспективи міжнародного Ринку інжінірінговіх услуг »


Реферат Стан та перспективи міжнародного Ринку інжінірінговіх услуг »

>Міністерствоосвіти й науки України

Київськийнаціональнийторговельно –економічнийуніверситет

>Чернівецькийторговельно –економічнийінститут

Кафедраміжнародноїекономіки

>Індивідуальнанауково-дослідна робота із курсу:міжнародніекономічнівідносини на задану тему:

Стан таперспективиміжнародногоринкуінжиніринговихпослуг

>Чернівці - 2009


Уостанні роктавеликіінжиніринговіфірми сталивиступатилідерамиконсорціумів, щопоєднують наосновісолідарноївідповідальностіпостачальниківустаткування йвиконавцівробіт. Уцихвипадках смердотіприймають у собірозробкузагальнихпроектів йорганізацію роботи.

>Майже 95%експортуінжиніринговихпослуг припадати нафірмирозвитихкапіталістичнихкраїн.Основними жімпортерамиінжиніринговихпослугвиступають країни щорозвиваються (более 80%світовогоімпорту). Най-більшийринокінжиніринговихпослуг українах, щорозвиваються —нафтовидобувні державиАзії. Інший поважливостіринок —африканський (>головним чином,Північна Африка). У80-і й90-і рр. вімпортіінжинірингузросталачасткапромисловорозвитихкраїнЄвропи іАзії.Почалосяпроникненнязахіднихінжиніринговихфірм на ринкиСхідноїЄвропи, СНР й Китаю.

Метаданої роботиполягає увисвітленнісучасного стануміжнародногоринкуінжиніринговихпослуг таможливостівикористанняінжинірингу длярішенняпроблемиконверсіїросійського ВПК,створенняінжинірингмережі. Привиборі країни дляякої будуть наданііпропозиції, якерувалась тім, щообравшиРосію ізїїперспективнимринкомінжиніринговихпослуг тазаконодавчою базою, можнашвидшереалізуватизаплановані дії в СНР.Об’єктомдослідженнявиступаєміжнароднийринокінжиніринговихпослуг, а предмет –міжнародніекономічнівідносини.Поняттям «>інжиніринг», йоговиди таінструменти, проблемами ташляхамивдосконаленняопрацьовані влітературі великоюкількістювчених тадослідів,наприклад,Краса М.С., ПриваловА.І.»Методиінжинірингу таоптимізації увирішенні проблемекономіки», Гаммер М.,Чампі Дж. «>Реінжинірингкорпорації:Маніфестреволюції вбізнесі», Остапенко У.,Мєшков У.,Селезньова Т. «Рольвласнихджерелфінансуванняінвестиційпромисловихпідприємств».

яксамостійний видкомерційнихопераційінжинірингприпускаєнадання наоснові договору наінжинірингоднієюстороною,іменованої консультантом,іншійстороні,іменованоїзамовником, чи комплексу окремихвидівінженерно-технічнихпослуг,зв'язаних зпроектуванням,будівництвом йвведеннямоб'єкта вексплуатацію, ізрозробкою новихтехнологічнихпроцесів напідприємствізамовника,удосконаленнямнаявнихвиробничихпроцесів аж доупровадженнявиробу увиробництво йнавітьзбутпродукції.

>Надання наоснові договору наінжинірингповного комплексупослуг йпостачань, необходимих для створення новогооб'єкта,називаєтьсякомплекснимінжинірингом.Вінвключає три окремихвидиінженерно-технічнихпослуг,кожний ізякийможе бути предметомсамостійного договору.

•Консультативнийінжиніринг (>consultingengineering)зв'язанийголовним чином ізінтелектуальнимипослугами ізметоюпроектуванняоб'єктів, розробкипланівбудівництва й контролю запроведеннямробіт.

•Технологічнийінжиніринг (>processengineering)складається внаданнізамовнику читехнологіїтехнологій, необходимих длябудівництвапромисловогооб'єкта й йогоексплуатації (домов передативиробничогодосвіду й знань), розробкипроектів поенергопостачанню,водопостачанню, транспорту іін.

•Будівельнийі/чизагальнийінжиніринг (>constructingengineering) —цеголовним чиномпостачанняустаткування,технікиі/чи монтаж установок,включаючи принеобхідностіінженерні роботи.

>Інженерно-консультаційніпослугинадаються увидітехнічноїдокументації,результатівдосліджень,вихіднихданих длябудівництва,економічнихрозрахунків,кошторисів,рекомендацій йін. У 1982 р. було бприйнятерозробленегрупоюекспертів поміжнародних договорах напостачанняпромисловоїпродукціїКомітету ізрозвиткуторгівлі ЄЕК ООНПосібникзіскладанняміжнароднихдоговорів наконсультативнийінжиніринг,включаючизв'язані ізцимаспектитехнічногосприяння.*Керівництвоміститьдокладнийперелік й характеристику умів, необходимих длявключення вдоговірміж консультантом йзамовником, атакожперелікпослуг,наданихінженером-консультантом.

>Консультативніпослугибезпосередньозв'язані ізкеруванням ізметоюреалізаціїпромислового проекту, але й неохоплюютьяких-небудьбудівельнихробіт,надання чиліцензійпередачітехнології.

>Самебудівництвооб'єктів не входити у колоінженерно-технічнихпослуг.Воновідноситься довиробничо-технічногоспівробітництва йрегулюєтьсявідповіднимипосібниками,розробленими ЄЕК ООН:Посібникомзіскладанняміжнароднихдоговорів пропромисловеспівробітництво,Посібникомзіскладаннядоговорів наспорудженняпромисловихоб'єктів йін.

>Договори наконсультативнийінжинірингможутьстосуватисявсього кола чипослуг конкретновизначенихпослуг, щоповинні бутичіткосформульовані в чидоговорі вдодатку до договору.Такі домовможутьдоповнюватисязобов'язаннямисторін у зв'язку ізпроведеннямспільнихнауковихдосліджень,організацієюдосвідченоговиробництва, маркетингом приспільномутехнічному сприянні,підготовкоюкадрів.

>Консультативнийінжинірингможеохоплювати усіетапиякого-небудь чи проектуобмежуватисяякимсь одниметапом,наприкладпередінвестиційним. При цьомутерміном «проект»позначаєтьсязагальнаідея про роботу, що винна бути вдоговоріконкретизована.Договори наконсультативнийінжиніринг, щоохоплюютьчастину проекту,можуть послеуспішногозавершення одногоетапуполягати й нанаступніетапи. якетапи можнарозглядати:планування проекту;керівництво проектом; забезпеченняпослуг прирозробці проекту;матеріально-технічнепостачання;керівництвобудівництвом;'введенняоб'єкта вексплуатацію;допомога ворганізаціїфінансування іін.

Прибудівництвіоб'єктів «под ключ»консультантивиконуютьнаступніфункції:надаютьзамовникудопомогу шляхомнаданняконсультацій длячіткоговизначення йогокінцевихвимог йоцінкипропозицій,представленихфірмами, щонаміряютьсяробитибудівництвооб'єкта «под ключ»;беруть доля яксубпідрядникафірми, щоздійснюєбудівництво «под ключ»,роблячиїйконсультаційніпослуги;беруть доля як членконсорціуму,створеного длябудівництваоб'єкта «под ключ», будучивідповідальним консультантом на всіх йогоетапах.

>Наданняінженерно-консультаційнихпослугсупроводжуєтьсязвичайнонаданнямтехнічногосприяння,зокрема, уфактичнійпередачітехнології,використанні,експлуатації,ремонтівідповідногооб'єкта[1].

>Стрімкезростанняміжнароднихоперацій поторгівліінженерно-технічнимипослугамивиділив їхнього усамостійний видміжнароднихкомерційнихоперацій, що привело доутворення йрозвиткуміжнародногоринкуінжиніринговихпослуг.

>Спочаткуінжинірингвиник вАнглії вцивільномубудівництві іобмежувавсяконсультаційноюдіяльністю вобластіспорудженнядоріг,мостів,портів,аеродромів, систем водо- йенергопостачання,робіт ізмеліорації іін.Пізнішеінженерно-консультаційніпослуги сталинадаватисятакож й вобластіпромисловості.Інжиніринг СШАпочатківрозвиватисятакож ізнаданняконсультаційнихпослуг йобслуговуваввиняткововнутрішнійринок.Поштовхом дляпоширенняамериканськогоінжиніринга за межами США послужила Другасвітовавійна, под годинуякоїздійснювалися в широких масштабах роботи ізбудівництвааеродромів,доріг,портів, військовихоб'єктів віншихкраїнах.Ці роботивиконувалися якприватнимиамериканськимиінженернимифірмами поурядовихзамовленнях, то йспеціальнимивідділамиамериканськоїармії,укомплектованимифахівцями ізінжинірингу.

У Першіпіслявоєнні роктаінжиніринг здобувширозвиток й віншихпромисловорозвитихкраїнах.Цьому взначніймірісприяла діяльністьрізнихміжнароднихорганізацій, у томучисліМіжнародного банкуреконструкції йрозвитку (МБРР),спрямована нанаданнятехнічногосприяннякраїнам, щорозвиваються.

Велику роль урозвиткуінжинірингузігралонаданняпромисловорозвитимикраїнамитехнічногосприяннякраїнам, щорозвиваються, наосновірізнихурядовихпрограм.Такадопомогатіснопогоджувалася ізнаданнямтехнічнихпослугспеціалізованимиінженернимифірмами.

>Розвитокінжинірингубезпосередньозв'язанотакож ззовнішньоекономічноюекспансієюнайбільших, упершучергуамериканських, ТНК українах, щорозвиваються.Здійсненняпрямихчастокінвестицій уцихкраїнах шляхомствореннявласнихдочірніх чипідприємствучасті вкапіталінаціональнихкомпанійстимулювалонаданняїмрізнихконсультацій побудівництву новихпотужностей,удосконалюваннювиробничихпроцесів йін.

Здругоїполовини 50-х роківпочавсяновийетап урозвиткуінжинірингу йвиділення його всамостійну областьміжнародноїкомерційноїдіяльності.Якщо напопередньомуетапіінжинірингобмежувався в основному лишенаданнямтехнічнихконсультацій, а усібудівельні роботивиконувалибудівельніфірми-підрядчики, то тут длянаступногоетапу характерновипереджальнийрозвитокінженерно-будівельнихпослуг,безпосередньозв'язаних ізбудівництвомпромисловихоб'єктівпереважно ізпостачанням «под ключ».

Насучасномуетапівідбулосязначне збільшенняобсягу йсумарноївартостітехнічнихпослуг, щоє предметомміжнародноїторгівлі, атакожрозширення вційдіяльностічасткиучастізахідноєвропейських йяпонськихфірм призбереженніпануючогоположення заамериканськимифірмами.

>Розвитокінжинірингу йвиділення його всамостійний видміжнароднихкомерційнихопераційз'явилосявідображеннямнауково-технічногопрогресу, щоторкнулися усігалузіпромисловості йнасампередмашинобудування. Результат —істотнізрушення вструктуріміжнародноїторгівліубік збільшенняторгівліскладними видамиустаткування, щовимагаютьспеціальних знань длярішеннятехнологічних йорганізаційних проблем,починаючи відпроектування підприємства довведення його вексплуатацію.

>Іншимважливим чинником, щозробиввплив нарістінжинірингу всучаснихумовах,євисокийпопит натехнічніпослуги із боцікраїн, що вступили на шляхсамостійногоекономічногорозвитку й немаютьнеобхідногодосвіду йкадрівфахівців для такогобудівництва.Вонизмушенізалучатиіноземніфірми длярозвідки й розробкисвоїхприроднихресурсів,розвиткупаливно-енергетичноїбази,створення рядугалузейважкоїпромисловості іін.

>Важливу рольпродовжуєграти йтакий чинник, якпрагнення дозовнішньоекономічноїекспансіїнайбільших ТНК, щовикористовуютьнаданнятехнічнихпослуг як один ззасобівпроникнення векономікуіншихкраїн. Практикапоказує, щовиконанняекспортного контракту наінжиніринг, як правило,спричиняєнаступнепостачання машин йустаткування,вартість які у 10 — 20разівперевищуєвідповіднийпоказниктехнічнихпослуг, щообумовилиїхнєпостачання .Наприклад,четвертачастинавивозу машин йустаткування ізФранціїєнаслідкомпопередньогойомуінжинірингу,виконаноговідповіднимифранцузькимифірмами.

Інарешті,виділеннюінжинірингу всамостійну областьміжнародноїкомерційноїдіяльностісприялапоява великого числа великихінженернихфірм звеличезними оборотами йширокоюсфероюдіяльності,створеннячисленнихнаціональнихасоціаційінженернихфірм йміжнароднихасоціацій, щосприяютьрозвиткуїхньоїдіяльності.

Урозвитихкраїнахнараховується багатотисячфірм йорганізацій, щовиконують роботи типуінжиніринг. У США,наприклад,зареєстроване понад 25 тис.такіфірмирізногопрофілю іобсягудіяльності.Деякі із нихмаютьдужевузькуспеціалізацію,обмежуючиконсультаціями поприватнихпитаннях (>вибір земельніділянок,складаннябалансів,архітектурнеоформлення й т.д.).Нерідко такафірма представлена однимекспертом уякій-небудьвизначенійобласті, й вся його діяльністьзводитьсялише доконсультування. У тієї ж годину для СШАхарактерніфірми-гіганти, щовиконують роботи типубудівельногоінжинірингу йусіфункції, щоберуть у собі, поствореннювідповіднихоб'єктів.

Уміжнароднійпрактицівизначилисядвікатегоріїфірм, щовиконують роботи типуінжиніринг:спеціалізованіфірми (>наданняінженерно-технічнихпослуг —основна сфераїхньоїдіяльності) йпромисловіфірми (>сполучатьнаданняінженернихпослуг ізвиробничоюдіяльністю).

>Спеціалізованіінжиніринговіфірми

>Спеціалізованіінжиніринговіфірми взалежності від видунаданихпослугподіляються, у своючергу, на двох груп:інженерно-консультаційні іінженерно-будівельні.

•Інженерно-консультаційніфірминадаютьтехнічніпослуги уформіконсультацій.Вони сам незаймаються анівиробництвом, анібудівництвом. Сфераїхньоїдіяльності широка. Це йцивільнебудівництво (>порти,аеродроми,транспортнімагістралі,шахти,міськебудівництво), йпромисловіоб'єкти, щовикористовуютьспецифічнітехнологічніпроцеси.

•Інженерно-будівельніфірминадаютьзвичайноповний комплексінженерно-технічнихпослуг,включаючипроектуванняоб'єкта,постачанняустаткування, монтаж,налагодження й пускустаткування вексплуатацію.Ціфірмидосить частоберуть у собіфункції генеральногопідрядникаоб'єкта,залучаючи вякостісубпостачальникоммашинобудівні йбудівельнікомпанії.

>Крімпроектуванняцивільних й військовихоб'єктівінженерно-будівельніфірмиспеціалізуються вобласті розробкипромисловихоб'єктів, йнасампередзаснованих навикористанніспецифічнихтехнологічнихпроцесів.

>Середінженерно-консультаційнихфірмрозвитихкраїн можнавиділитивизначенуспеціалізацію як за видаминаданихінжиніринговихпослуг, то й погалузевійспрямованості. Так,американські,англійські,японські,італійськіфірмироблятьпереважноінженерно-будівельніпослуги вповномукомплексі, тім годиною як уфранцузькихфірмпереважаютьінженерно-консультаційніпослуги.

Упромисловорозвинутихкраїнах — США,Англії,Голландії,Японії іін. —існуютьвеликіінженерніфірми, щомають своїфілії за кордоном йздійснюють великийобсягінжиніринговихробіт.Такіфірми усвоїйдіяльностізвичайноорієнтуються взначніймірі наекспорт.Наприклад, узахіднонімецькійінжиніринговихфірмчасткаекспортнихзамовленьскладаєприблизно 60%, вамериканських йфранцузьких -близько 30%.[4]

>Спеціалізованіінжиніринговіфірми взалежності від характеруздійснюваних нимигосподарськихзв'язківподіляються нанезалежні йродинніпромисловимкомпаніям.Незалежніспеціалізованіфірми немаютьродиннихвідносин зпромисловимикомпаніями і угосподарськомувідношеннісамостійні. Однак напрактицібільшість із нихтіснозв'язані ізоднієї чидекількома великимипромисловимикомпаніями,їхнімифіліями чи агентами йдіють уїхніхінтересах.

>Спеціалізованіродинніінжиніринговіфірми —цефілії чидочірнікомпанії великихгенеральнихпідрядників, щозаймаютьсяінжиніринговоюдіяльністю якосновною.

>Промисловікомпанії

>Промисловіфірмивідносяться додругоїкатегоріїфірм, щовиконують роботи типуінжинірингу.Їхзвичайнопідрозділяють накомпанії-проектувальники йкомпанії —виробникиустаткування длявизначенихгалузейпромисловості.

•Компанії-проектувальники,прагнучизберегтисекретивиробництва,виконуютьтехнологічнепроектування ізметою чирозширеннястворення новоговиробництва наосновівласнихпатентів й ноу-хау, апідрядникивикористовуються длявиконанняіншихінженерно-консультаційнихробіт,здійснюючи контролю надцими роботами.

• Длякомпаній —виробниківустаткуваннявиконанняробіт типуінжинірингєзасобом збільшенняпродажівосновноїпродукції. як правило, мовайде пропроектування великих установок,виготовленняустаткування для яківиконуєтьсятією жфірмою.

Дляздійсненняоперацій понаданнюінженерно-технічнихпослугпромислові ТНКстворюють у собіспеціальніконструкторськівідділи чипроектні бюро.Інодімашинобудівнікомпанії, щоможутьпроектувати лишевузькоспеціалізовані підприємства чи один ізвидівтехнологічнихпроцесів, дляпроектуваннякомплектнихпідприємствстворюютьспільніінженерніфірми.

>Нерідко, коли мовайде пробудівництво великихоб'єктів,фірми, щороблятьпослуги типуінжиніринг,утворятьтимчасові чидовгостроковіконсорціуми, у яківходять якнаціональні, то йіноземнікомпанії.Фінансуютьтакіконсорціуми, як правило, банки,установлюючизв'язок ізгенеральнимпідрядником, щонесе відповідальність за діяльністьусьогоконсорціуму.

>Використанняінжинірингу длярішенняпроблемиконверсіїросійського ВПК,створенняінжинірингмережі.

>Термін ">автоконверсія" (узначенні -самоконверсія)уводиться ізметоюакцентуванняуваги навикористаннінауково-технічногопотенціалу самого ВПК дляконкурентноздатногопереозброєння йогопідприємств.Холдинговаавтоконверсия —цетакеперетворення ВПК черезсвій (>внутрішній)інжиніринг, коли групапідприємств (>підрозділів,колективів)координує свої дії вобраномустратегічному напрямі задопомогоюорганізаційно-економічногомеханізмухолдингу[3].

>Традиційний процесконверсіїприпускаєтехнічнепереозброєнняокремоузятого, як правилоспеціалізованого, підприємства ВПК.Щоб статіконкурентноздатним,підприємствоповиннезнайтиздатністьшвидкореагувати навимогиринку йзамовлень длядержавних потреб. Таким чином, автономнаконверсія підприємства ВПКзводиться до збільшеннярівня йогоуніверсальності йгнучкості шляхомзаміниспеціалізованогоустаткування.

Черезінжинірингзамістьтрадиційного шляхутехнічногопереозброєнняокремого підприємствапередбачаєкомплекснуконверсіюпідрозділівгрупипідприємств КПК,усередині якіформуються (при максимальномувикористанніособливостей шкірного підприємства)інжиніринговіцентрирізногофункціональногопризначення, щореалізуютьспільнофункціональноповнийінжиніринг. До складугрупи (>крімпідприємств КПК) узагальномувипадкувходять підприємствацивільногопризначення,вузи,організаціїакадемій наук йін.Створеніінжиніринговіцентривідразу ж й безособливихпочатковихвитратпочинаютьвиконуватискладнікомплекснізамовлення,включаючиформуванняпропонованоїхолдинговийавтоконверсії.

>Першою жзадачею холдинговогоінжинірингаавтоконверсии якщовизначенняфункціональнеповних группідрозділівпідприємств (>частинпідприємств) ВПК йінших, якінкомплектуються увиробничіхолдинговістійкіоб'єднання повиробництву читоварів народногоспоживання, чипродукціїпромисловогопризначення із тогорозрахунку,щобпродукція шкірногопідрозділу бувнеобхідноючастиноюзавершеноїпродукції. Такихоб'єднанняхпідприємствами (>підрозділами) ВПКорганізуютьсявзаємніпостачанняосновнихкомплектуючих чинавітьвідповідноїсировини.

Угрупіпідприємств ВПК йінших, щоберуть доля впроцесіавтоконверсії,утворятьсяструктури увиглядіакціонерних товариств (>АТОВ),засновуваних, із одного боці,холдинговоюкомпанією (ізконтрольним пакетомакцій) й, ізіншого боці,підприємством КПК,іншимиюридичними чифізичними особами. При цьому вскладіавтоконверснихпідприємствможутьформуватисяінжиніринговіАТОВ,виробничіАТОВ чи й тих, йінші.

>Холдинговаінжиніринговакомпаніяавтоконверсии всполученні ізінжиніринговимиА/Проутворитьхолдинговеінжиніринговеоб'єднанняавтоконверсії.Аналогічноформуєтьсяхолдинговевиробничеоб'єднанняавтоконверсії.Взаємодіючиміж собою й іззовнішнімсередовищем,холдинговіоб'єднанняавтоконверсіїстворюють туінфраструктуру, що невимагаєістотного стартовогокапіталу йзабезпечуєрізкеприскоренняпроцесуконверсії.

>Функціональноповнийнабірінжиніринговихцентрів (>АТОВ)дозволяє забезпечитистворення (>технічнепереозброєння) практичнобудь-якоїсистеми (>об'єкта)зіздачеюїї (його) "под ключ". Складінжинірингового холдинговогооб'єднанняпринципововідкритий йадаптується входірозвиткуоб'єднання.Абосамоїхолдинговийкомпанії, чидодатковимитовариствамиоб'єднанняповиннівиконуватисянаступніфункції:банківськекерування,системнеінформаційне забезпечення,системнекомплексненауково-технічнекерівництво (>ведення) проектами,зв'язок, аудит,біржовеобслуговування,торгівля, маркетинг, реклама іін.

>Вартозвернутиособливуувагу настратегічноважливівластивостіхолдинговоїавтоконверсії черезінжиніринг.Завдякивипереджальномузапровадженню вдіюінжиніринговиххолдинговихоб'єднаньзберігається йнавітьпочинаєрозвиватися в новихумовахнауково-технічнийпотенціалпідприємств ВПК йінших.Інжиніринговіструктури,включаючи йвузиРосії,сприяютьінтеграції науки,виробництва,утворення.ФормуєтьсяінфраструктуравідродженняРосії черезїїнайбагатший ресурс —науково-технічнийінтелект, щодозволяєрозраховувати наконкурентноздатністьекономікиРосії впостіндустріальному XXI ст.

>Холдинговаавтоконверсія черезнаукомісткийінжинірингреалізується увидідецентралізованої, але йкоординованоїструктури, щоохоплює усі реґіониРосії. Укожнімрегіоніутворитьсясвоєфункціональноповнеінжиніринговеоб'єднання. Урезультатістворюється йрозвиваєтьсяхолдинг-інжиніринговамережа якмеханізмінтелектуально-технічногорозвиткусуспільства, щоохоплює усі йогорівні: відпідприємств йфірм урегіонахРосії доміжнароднихорганізацій.

>Ринкова потреба впрофесійноїінжинірингмережі країни велика.Підінжинірингом тутрозумієтьсянаукомісткий процес комплексного й довершеногостворення читехнічногопереозброєннявиробничих чиобслуговуючих систем,включаючи (забажаннямзамовника)реалізацію всіхфункційінноваційного циклу: прогноз йкомплекснепланування, маркетинг,техніко-економічнеобґрунтування,розробкуновоїсистеми,комплектнепостачання,інкубацію колективуфахівців,здачу "под ключ",сервіснийсупровід.Професійневиконання цого циклуприскорює процесіснуючимисьогодні вРосіїсереднімитермінами.

>Процесінжинірингу,реалізований через людей, виненустановитивигідністосунки потрикутникувзаємодії ">ринок —замовник —інжиніринг". При цьомукоманди, щореалізуютьінжиніринг,повинні бутиорієнтовані натворчий процес, щоадаптується, уходіякого нереалізується трансфертякоїсьокремоїтехнології, авиробляєтьсяінтеграціярізнихтехнологій, що належатирізним школам,фірмам,країнам, в оптимальномуїхньомусполученні,найбільшвигідному длязамовника. Уформованоїинжинирингсети,розподіленої (>децентралізованої) по всіхрегіонахРосії,підтримуваноїурядом черезвідповіднуФедеральнупрограму,установилися дваосновнихпринциписоціо-інжиніринга:

уцентріувагиинжинирингсетизнаходитьсяколективзамовника,розглянутий яксоціо-технічна система;

приобслуговуваннізамовникаінжинірингмережаоб'єктивнооцінює йзіставляєнауково-технічнізнання,технології,досягненнярізнихконтрагентів (>співвиконавців) йгарантуєзамовникуоптимальнуінтеграціюцих (ужеіснуючих чистворюваних) знань,досягнень.

>Пріоритетним дляінжинірингмережіРосіїєвипереджальнестворенняінформаційноїглобальноїтелекомунікаційноїмережісоцио-инжиниринга ізрозвиткомрозподіленоїбазиданихінжинірингу, щозабезпечуєоперативнийзв'язокміжусімавузламиинжинирингсетиРосії, атакож доступ доміжнародних базданих.

>Існуєконцепціяпобудови єдиноїінформаційноїмережіінжинірингу якактивізованоїрозподіленоїсоціо-техничноїсистеми[2], основуякоїскладають системніменеджериінжинірингу на всіхпідприємствах, ворганізаціях,фірмах.Праця, ідеї іінформаціяцихменеджерівоплачуються іззасобівфедеральноїпрограми. Подалізміцнення йпосиленнясоціо-інжинірингапропонується зарахунокспільногоміжнародногостворення йтиражування покраїнах йрегіонамкраїнсуперінтегрованоїкомп'ютеризованоїпроектно-виробничоїсистеми, якінструментальноїсистемиміжнародногоінжинірингу.Такаінструментальна система винна, на мойпогляд,зігратиключову рольтехнічного йтехнологічногопереозброєннявиробничого іобслуговуючогосекторівекономікирізнихкраїн.

>інжиніринговийфірмаконсультативнийтехнологічний


Списоклітератури

1.Герчикова І.Н.Міжнароднакомерційна справа. Москва.:ЮНИТИ, 1996

2.Соціоінжиніринг.Вісникмашинобудування 2003 №10

3.Холдинговаавтоконверсия. Вісникмашинобудування 2007 №9

4.reuters.com


Схожі реферати:

Навігація