Реферат Міжнародний рух Капіталу

>Зміст

 

>Вступ

1.Міжнародний рухкапіталу як формаМЕВ

2.Міжнародний рухпозичковогокапіталу

3.Стратегіївходженнятранснаціональнихкампаній на ринкикраїн, щорозвиваються

>Висновки

Списоквикористанихджерел

 


>Вступ

>Зародження йстановленнясвітовогогосподарства —це процесрозвитку йпоглибленнярізнобічнихвідносинміж народами,націями й державами.Сутність йогополягає вусуспільненні роботи тавиробництва нанаціональному йміжнародномурівнях.Рушійними силами в цьомупроцесієзростання таудосконаленняпродуктивних сил,прогрес науки,техніки йтехнології, зміну формматеріальноговиробництва.

>Здобуткицивілізованогорозвитку вкраїнах світу —сім'я таїїдомашнєгосподарство, держава таїївиробництво,становленнятоварно-грошовихвідносин унаціональних йміжнародних сферах — булицеглинами уфундаментісвітовогогосподарства.

>Міжнароднеусуспільненнявиробництва йпоглиблення на йогоосновіінтернаціоналізаціївсьогоекономічного життя сталиголовнимичинникамиподоланнянаціонально-державноговідокремлення,замкненості (>автаркії)господарських систем, аотже,розширеннявиробничо-економічнихзв'язківміжрізнимикраїнами. Напевномуетапіісторичногорозвиткуконцентрація йспеціалізаціявиробництва, процес йогорозширеноговідтвореннянаштовхнулися навнутрішніобмеження.

Для нормальногопідтримання йпостійноговідновленнянаціональноговиробництва всеактуальнішоює потребавзаємодії ізіншимикраїнами,розвиткуміжнародногоподілу роботи таобміну.Поступововзаємодія тавзаємозалежністьекономічних системрізнихкраїнперетворились наоб'єктивнунеобхідністьїхньогорозвитку.Взаємодоповненнянаціональнихекономік,зростанняролізовнішніхчинників упроцесісуспільноговідтворення втій чиіншій стране стализагальнимявищем.


1.Міжнародний рухкапіталу як формаМЕВ

>Виходячи із того, щокапітал засвоєюглибинноюекономічноюсутністюєантагоністичноюсуперечністю (аотже іантагоністичнимвиробничимвідношенням)міжвласникамимонополізованихзасобіввиробництва,фінансових,інтелектуальних,інформаційних таіншихресурсів, із одного боці, тавласникаминайманоїробочоїсили — ізіншого,вивезеннякапіталу ізпоглядусуспільноїформислідрозглядати як процесформування віншійнекапіталістичній странеантагоністичноїсуперечностіміжвласникамирізнихресурсів йнайманимипрацівниками, аотже, івідповідногокапіталістичноговиробничого ставлення.

>Якщовзяти доуваги, щокапітал за своїмекономічнимзмістомєсукупністю чисистемоювиробничихвідносин (чивідносинекономічноївласності), щобазується наексплуатаціїнайманої роботи, тоекспорткапіталуозначає процесформування внекапіталістичній странекапіталістичнихвиробничихвідносин.

Ос-кількикапіталмаєсвійречовийзміст (>засобивиробництва,гроші,іншіресурси), тоформування такихвідносинздійснюється задопомогоювивезеннякапіталунасамперед впідприємницькій йгрошовійформі.

>Якщокапіталвивозять із более розвиненої доменш розвиненоїкапіталістичної країни, тоцей процессупроводжуєтьсяформуванням болеезрілихвідносинкапіталістичноївласності (аотже, ікапіталу), болеедосконалих формвиробничихвідносин.

Таким чиномвідбувається процесінтернаціоналізаціїкапіталу (>економічноївласності,заснованої наексплуатації тощо),тобтокапіталістичнихвиробничихвідносин.Вивезеннякапіталу удокапіталістичніформації —загаломпрогресивнеявище. Таким його можнавважати й увипадкувивезення в країни СНР таСхідноїЄвропи всучаснихцивілізованих формах [3, з. 41].

>Головнимисуб'єктамививезеннякапіталу насучасномуетапіє ТНК, держави танаддержавніоргани.Найважливішакінцева позначка цогопроцесу —привласненнямонопольневисокихприбутків, атакожотриманняіншихвигод (>політичних, військових тощо).

>Вивезеннякапіталу ізурахуваннямсуспільноїформиречовогозмісту — процесвивезення за кордонтранснаціональнимикорпораціями, державами таміжнароднимифінансово-кредитнимиорганізаціямивартості угрошовій читоварнійформі ізметоювиробництва йпривласнення монопольновисокихприбутків, атакожотриманняіншихвигод.

Нанижчійстадіїрозвиткукапіталізму (XVI — XIX ст.)переважаловивезеннятоварів, але ввищій — уXXІ ст. —вивезеннякапіталу.Вонозумовленемонополізацієювиробництва,виникненням йрозвиткомгігантськихмонополістичних (у томучисліолігополістичних)об'єднань,появою ТНК, котрінакопичиливеличезніприбутки ішукаютьшляхи їхньогонайприбутковішоговкладення.

>Вивезеннякапіталутакожзумовлюєтьсядією законунерівномірностіекономічногорозвитку,зокреманерівномірнимрозвитком окремих держав йрегіонівсвітовогогосподарства. У стране, котраперебуває напередових позиції,швидшевідбувається процесствореннянадлишковогокапіталу,якийможе бутивикористанийвсередині країни, але йякомунамагаютьсязнайтиприбутковішезастосування.

>Крім того,вивезеннякапіталуспричиненеасинхроннимпротіканнямкапіталістичного циклу,протекціоністськимибар'єрами, котріперешкоджаютьвивезеннютоварів,процесомінтернаціоналізаціївиробництва таін [2, з. 58].

>Вивезеннякапіталуздійснюється у двохосновних формах —підприємницькій йпозичковій.Вивезенняпідприємницькогокапіталуозначаєінвестиції упромисловість, транспорт,сільськогосподарські,банківські підприємства тощо, черезбудівництво чикупівлю ужеіснуючихпідприємств, черезмеханізмпридбання їхньогоакцій. Цепризводить доутвореннявласності за кордоном.

>Позичковийкапіталвивозять уформікороткотермінових чидовготерміновихпозик такредитів. Цедаєможливістьотримуватифіксованийдохід увиглядівідсотка, але й непризводить доутворення за кордономвласності.Загальна сумакапіталу, щофункціонує за кордоном, —цеіноземніінвестиції.Згодом їхньогоджерелорозширюється зарахуноккапіталізаціїдодатковоївартості,використанняамортизаційнихвідрахувань,випускуакцій таін.

>Найважливішу рольз-поміжрізних формінвестиційвідіграютьпрямікапіталовкладення. Цезумовлено тім, що їхньогосуб'єктиздійснюють постійна контролю надцимкапіталом (>капіталом упозичковійформі одну годинунадання кредитурозпоряджаєтьсяімпортер); щопряміінвестиціїгарантуютьстабільнийринок (чиформують основу длявиходу на ринкиіншихкраїн);такіінвестиціїдають правобезпосереднього контролю (занаявності контрольного пакетаакцій) чиактивноїучасті вуправлінніпідприємством черезмеханізмреінвестуванняприбутків,придбаннячастиниакцій за кордоном (але й не контрольного пакета),внутрішньо-фірмовихпозик чивнутрішньофірмовоїзаборгованості, а ще черезвикористаннянеакціонерних форм (>укладаннясубконтрактнихугод,ліцензійнихугод, франчайзингу таін.) [6, з. 56].

>Закономірності таособливостіміжнародного рухукапіталів усучаснихумовах.НапередодніПершоїсвітовоївійнизакордонніінвестиціїкапіталістичнихкраїнстановили 44 млрд. дол., у 1970 р. — до 285 млрд., у 2000 р. — понад 3 трлн дол. Метавивезення державногокапіталу —значноюміроюствореннясприятливіших умів длявивезеннятранснаціонального таіншихвидівнедержавногокапіталу. В частности, із йогодопомогоюформуєтьсяекономічнаінфраструктура.Важливоюформоювивезення державногокапіталуєдержавнігарантії длянедержавнихкредитів. Тому державномукапіталу понадвластива формакредитів тасубсидій.


2.Міжнародний рухпозичковогокапіталу

>Міжнародний кредит (МК) —цепозика угрошовій читоварнійформі, Яканадається кредиторомоднієї країнипозичальниковііншої країни наумовахтерміновості, Повернення,виплативідсотків.

Зпозиціїекономічноїтеоріїсутність МК, йогоекономічнийзміст —цевідносиниміжсуб'єктамиМЕВ із приводунадання,використання та Поверненняпозики.

>Головноюметою МКєотримання максимальногоприбутку увиглядівідсоткового чипідприємницькогоприбутку.

>Принципи МК:терміновість —кредитинадаються напевнийтермін; Повернення —кредити, котрінадаються,мають бутиобов'язковоповернені кредиторам;платність — завикористаннякредитівнеобхідноплатити. Напрактиціцевідсотки за кредит;забезпеченість —одержувач кредиту винен матіргарантії (>матеріальні (>майно,нерухомість) йбанківськігарантії);цільовий характер — МК, як правило,надається длявирішенняконкретних документальнообґрунтованих завдань.

>Суб'єкти МК: держава;фірми (підприємства); банки;страховікомпанії;транснаціональнікомпанії (ТНК);державніустанови (>міністерства);міжнародніорганізації (МВФ, МБРР); група держав.

>Основніфункції МК: забезпеченняперерозподілуфінансових таматеріальнихресурсівміжкраїнами;сприяння болееефективномувикористаннюфінансових татоварнихресурсів;сприяннянакопиченнюфінансових таматеріальнихзасобів та їхньогораціональномувикористанню;прискоренняпроцесуреалізаціїтоварів,розширеннякордонівміжнародноїторгівлі;найважливіший методконкурентноїборотьби насвітовомуринку;сприяннявирішеннюпрограмструктурноїперебудовиекономіки окремихкраїн;зниженняплатоспроможностікраїн-позичальників тапідвищеннярівняїхньоїзаборгованості кредиторам [4, з. 17].

>Основнівиди МК:

Зацільовимпризначенням:зв'язаний МК — кредит,якиймаєчітковизначенийцільовий характер,закріплений укредитнійугоді. У своючергузв'язаний МКділиться на:комерційний —надається длякупівліпевнихтоварів чиздійсненняплатежів запослуги;інвестиційний —виділяється длябудівництваконкретнихоб'єктів;фінансовий МК — кредит,який немає суворогоцільовогопризначення йвикористовується нарозсудпозичальника набудь-якіцілі;емісіяціннихпаперів —особливийрізновид МК, коли банкивиступають якпосередникиміжпозичальниками табезпосереднімикредиторами-інвесторами, щорозміщують своїкошти уцінніпапери.

За формаминадання:товарний МК — кредит,якийнадається увиглядітоварів;валютний МК — кредит,якийнадається уВКВ чивалютнихцінностях.

Засуб'єктамикредитування:приватний МК — кредит,якийнадаєтьсяприватнимифірмами й банками;урядовий МК — кредит,якийнадаєтьсяурядовимикредитнимиустановами;змішаний МК — кредит,якийскладається зприватних тадержавнихзасобів; кредитміжнароднихустанов — кредит,якийнадаєтьсяміжнароднимиорганізаціями (МВФ, МБРР,ЄБРР).

За характером забезпечення:забезпечений МК — кредит,якийнадається под заставутоварно-матеріальнихцінностей,комерційнихдокументів;бланковий МК — кредит,якийнадається безгарантійзастави йкомерційнихдокументів.

Затермінами:надкороткостроковий МК;короткострокові —надаються на рядків до 1 року;середньострокові —надаються на рядків від 1 до 5—7 років;довгострокові —надаються на рядків понад 5—7 років. Усвітовійпрактиці всучаснихумовахпереважаютьфірмові,банківські,урядовікредити.

>Фірмовікредити —позика, Яканадаєтьсяфірмою,зазвичайекспортеромоднієї країни,імпортеровііншої країни увиглядівідстрочки платежу.Фірмовий кредитздійснюється у двох видах:вексельний та аванспокупця [1, з. 34].

Перед тім, якрозглянутисутність вексельного кредиту,необхідноз'ясувати суть векселі.

Вексель —цеписьмовезобов'язання провиплатуборгу. Вексельбуваєпростий таперевідний.

>Простий вексель —цеписьмовезобов'язання провиплатуборгу,якийвиписується тапідписуєтьсяборжником.

>Перевідний вексель —виписується тапідписується кредитором йявляє собою наказборжникові провиплату увказанийтермінвизначеноїсумитретійособі —ремітенту.

>Теперрозглянемо суть вексельного кредиту.

>Вексельний кредитпередбачає, щоекспортервиставляєперевідний вексель наімпортера,який,отримавшикомерційнідокументи,оплачує вексель увказаний уньомутермін.

>Умови дії вексельного кредиту:терміннадання кредиту до 1 року — подсировину,матеріал;терміннадання кредиту до 3—7 років — подмашини,обладнання; постійна кредитнадаєтьсяекспортеромімпортерові занаявностістабільнихзв'язківміж ними;вексельний кредитнадається утоварнійформі.Фірмовий кредит (аванспокупця)полягає укредитуванніімпортеромекспортера.

>Умовифірмового кредиту (аванспокупця): кредитнадається угрошовійформі;термін кредиту від 3 до 7 років;надається подкупівлю машин,обладнання,транспортнізасоби;обсяг кредиту 10—15 %вартості контракту.Перевагифірмового кредиту:незалежність від державногорегулюваннякредитуванняекспорту;невтручаннядержавнихорганів укомерційні (>кредитні) догоди;розширенняможливостейвикористаннякредитнихресурсівфірм,компаній.

>Недолікифірмового кредиту:обмеженістьтермінів йрозмірівкредитів, котрінадаються;пов'язаністьімпортера ізокремимипостачальником; болеевисокаціна товару,якийкупується в кредит, порівняно із товаром,якийкупується заготівку; великийфінансовий такомерційнийризикекспортера таімпортера;погіршенняплатоспроможності кредитора.

>Банківськікредитиділяться на:короткострокові;середньострокові;довгострокові.

>Умовикороткостроковогобанківського кредиту:надається угрошовійформі;терміннадання кредиту — до 1 року;надається под заставуматеріальнихцінностей;надається под заставутоварних йплатіжнихдокументів.Короткостроковий кредитвикористовується дляфінансуваннятоварів тапослуг.

>Середньостроковийбанківський кредит (>форфетування) —цекредитування банкамиекспорту шляхомкупівлівекселів таіншихборговихзобов'язань.Умови цого кредиту:застосовується прикупівлі машин таобладнання;термін дії — 5—7 років;надається угрошовійформі [5, з. 75].

>Довгостроковийбанківський кредитнадається банком натривалийперіод.Умовидовгостроковогобанківського кредиту:термін — понад 5 років;надаєтьсясуб'єктам зовнішньоекономічної діяльності подкупівлю машин,обладнання,будівництвогосподарськихоб'єктів;обсяг кредиту — до 85 %вартості контракту; 15 %вартості контрактукредитоодержувач виненпопередньозаплатитиготівкою.

>Урядовікредитинадаються увиглядіурядовихдержавнихпозик.Умови:надаютьсяпільговікредити;надаютьсябезвідсотковікредити;надаютьсякредити без Повернення;термін —декількадесятків років;надаються подконкретніпроектиекономічногорозвитку окремихкраїн, накупівлютоварів.

Таким чином, МКєрізнихвидів.Завдякифункціонуваннюцихвидів МК йздійснюєтьсяміжнародний рухкапіталу (>МРК). Одним знайважливішихнапрямівМРКєформування йрозвитоксвітовогоринкупозичковихкапіталів (>СРПК).


3.Стратегіївходженнятранснаціональнихкампаній на ринкикраїн, щорозвиваються

 

>Можливістьцілеспрямованоговаріюваннязначнимивиробничими ресурсами, їхнівнутрішньогоперерозподілу,координаціїекономічноїстратегії й тактикипідконтрольнихгосподарськихпідрозділів.

>Використанняприхованихкоштівперерозподілуресурсів, котрі формальноєвиробниченеобхіднимобміном товарами йпослугами,використаннявнутрішньокоопераційнихцін под годинупроведеннярозрахунків,взаємнекредитування істрахуванняопераційміжфіліями,розташованими врізнихкраїнах.Процес такоговнутрішньогоперерозподілу протягом двохдесятиріччянабувсправдігігантськихмасштабів: у валовомуобсязізовнішньоїторгівлі світувінстановитьприблизно 1/3.

>Полегшеннятехнологічноготрансферту таможливістьреалізації рядуінноваційнихпроектів,аджеконцентрація йцентралізаціякапіталів, атакожуправлінняозначаєще іконцентраціютехнологічногопотенціалу йможливістьздійсненняцентралізованогопідприємницькогоуправління ним. Уумовахсучасногонауково-технічногопрогресуцеможе матірвирішальнезначення ізбагатьохточокзору.Обсягтехнологічноготрансферту,якийздійснюєтьсякорпораціями, взагальномуобсязіміжнародноготехнологічноготрансферту світустановить 2/3 [6, з. 58].

>Трансакційнаекономія, Якапов'язана ізможливістюекономії навитратах под годинуздійсненняскладноїбагатоканальноїпроцедури «>горизонтальних»ринковихзв'язків —пошукупартнерів,проведенняпереговорів, але вчисленнихформальностях увипадкахпроцедурнихузгоджень тасудово-правовихрозглядів наетапіпісляконтрактноїімплементаціїдомовленостей.Інакшекажучи,йдеться прооптимізаціюуправліннягосподарськоюдіяльністю черезстворенняуправлінськоївертикалізамістьнакладнихгоризонтальнихконтактів.

Іхочаальтернативнівитратитакожможуть бутипомітними (>йдеться проствореннявідомоїадміністративної, «>вертикальної»управлінськоїструктури),небажанінаслідки «>бюрократизації»можутьзначноперекриватисязавдякираціоналізаціїуправління,диверсифікаціїоптимізаціїусьогобагаторівневогогосподарсько-виробничогопроцесу.

>Кращий доступ доринків. Це —можливістьподоланнянебажанихбар'єрів, котріпов'язані ізпротекціоністськоюполітикоюнаціональних держав, знаявністютарифних йнетарифнихобмежень, атакож забезпечення рядуіншихважливих ізпоглядуінтернаціональноїпідприємницькоїдіяльностіпереваг;сприятливий доступ доресурсів.

>Штучнествореннядодатковихпереваг уконкурентнійборотьбі. Напрактиціможутьвикористовуватисянайрізноманітнішізасоби монопольноговпливу на ринки,формуванняпопиту йвикористаннямонопольних за характеромінструментівпротидії конкурентам.

>Можливістьоптимізаціїринково-конкурентноїстратегії: когогосподарськихсуб'єктівпоглинання (>пасивнаакція)можевиявитисяостаннімзасобом, задопомогоюякого можнауникнутифінансового краху, дляінших —прагнення доконцентраціїфінансовихресурсівможевідображатиоб'єктивнуможливістьсвоєрідногострахування,кращогоманеврування вумовах дії врізнихкраїнахрізнихмитних ставок,податкових систем.Важливим чинникомринковоїстратегіїєздатність ТНКзменшуватиризики,диверсифікуючивидиекономічноїдіяльності такомбінуючизасобамигарантій (>валютно-фінансових,політичних тощо). Таким чином,сукупністьперевагорганізаційно-управлінської,ринково-конкурентної,технологічно-інноваційноїприродизумовлюєкількісне збільшення ТНК якформипідприємницькоїдіяльності, атакожрозширення поляїхньогогосподарювання.Цей процес не лишеозначаємеханічнийперерозподіл сферринкового контролю таекономічного «>життєвогопростору», а ісерйознінаслідки длявсієїсистемиміжнароднихекономічнихвідносин, умівздійсненняконкретних формспівробітництва тапідприємницькоїдіяльності внаціональному та глобальному масштабах [2, з. 61].


>Висновки

Ос-кількикапіталмаєсвійречовийзміст (>засобивиробництва,гроші,іншіресурси), тоформування такихвідносинздійснюється задопомогоювивезеннякапіталунасамперед впідприємницькій йгрошовійформі.

>Якщокапіталвивозять із более розвиненої доменш розвиненоїкапіталістичної країни, тоцей процессупроводжуєтьсяформуванням болеезрілихвідносинкапіталістичноївласності (аотже, ікапіталу), болеедосконалих формвиробничихвідносин.

Таким чиномвідбувається процесінтернаціоналізаціїкапіталу (>економічноївласності,заснованої наексплуатації тощо),тобтокапіталістичнихвиробничихвідносин.Вивезеннякапіталу удокапіталістичніформації —загаломпрогресивнеявище. Таким його можнавважати й увипадкувивезення в країни СНР таСхідноїЄвропи всучаснихцивілізованих формах.

>Головнимисуб'єктамививезеннякапіталу насучасномуетапіє ТНК, держави танаддержавніоргани.Найважливішакінцева позначка цогопроцесу —привласненнямонопольневисокихприбутків, атакожотриманняіншихвигод (>політичних, військових тощо).

>Вивезеннякапіталу ізурахуваннямсуспільноїформи 1речовогозмісту — процесвивезення за кордонтранснаціональнимикорпораціями, державами таміжнароднимифінансово-кредитнимиорганізаціямивартості угрошовій читоварнійформі ізметоювиробництва йпривласнення монопольновисокихприбутків, атакожотриманняіншихвигод.

Нанижчійстадіїрозвиткукапіталізму (XVI — XIX ст.)переважаловивезеннятоварів, але ввищій — уXXІ ст. —вивезеннякапіталу.Вонозумовленемонополізацієювиробництва,виникненням йрозвиткомгігантськихмонополістичних (у томучисліолігополістичних)об'єднань,появою ТНК, котрінакопичиливеличезніприбутки ішукаютьшляхи їхнінайприбутковішоговкладення.

>Вивезеннякапіталутакожзумовлюєтьсядією законунерівномірностіекономічногорозвитку,зокреманерівномірнимрозвитком окремих держав йрегіонівсвітовогогосподарства. У стране, котраперебуває напередових позиції,швидшевідбувається процесствореннянадлишковогокапіталу,якийможе бутивикористанийвсередині країни, але йякомунамагаютьсязнайтиприбутковішезастосування.

Зпозиціїекономічноїтеоріїсутність МК, йогоекономічнийзміст —цевідносиниміжсуб'єктамиМЕВ із приводунадання,використання та Поверненняпозики.

>Головноюметою МКєотримання максимальногоприбутку увиглядівідсоткового чипідприємницькогоприбутку.

>Принципи МК:терміновість —кредитинадаються напевнийтермін; Повернення —кредити, котрінадаються,мають бутиобов'язковоповернені кредиторам;платність — завикористаннякредитівнеобхідноплатити. Напрактиціцевідсотки за кредит;забезпеченість —одержувач кредиту винен матіргарантії (>матеріальні (>майно,нерухомість) йбанківськігарантії);цільовий характер — МК, як правило,надається длявирішенняконкретних документальнообґрунтованих завдань.

>Суб'єкти МК: держава;фірми (підприємства); банки;страховікомпанії;транснаціональнікомпанії (ТНК);державніустанови (>міністерства);міжнародніорганізації (МВФ, МБРР); група держав.

>Трансакційнаекономія, Якапов'язана ізможливістюекономії навитратах под годинуздійсненняскладноїбагатоканальноїпроцедури «>горизонтальних»ринковихзв'язків —пошукупартнерів,проведенняпереговорів, але вчисленнихформальностях увипадкахпроцедурнихузгоджень тасудово-правовихрозглядів наетапіпісляконтрактноїімплементаціїдомовленостей.Інакшекажучи,йдеться прооптимізаціюуправліннягосподарськоюдіяльністю черезстворенняуправлінськоївертикалізамістьнакладнихгоризонтальнихконтактів.


Списоквикористанихджерел

1. Дахно І. І.Міжнароднаекономіка. — До.: МАУП, 2007. —248c.

2. Дзюба З. Р.,Подоприхіна І.Є.Міжнароднаекономіка. —Донецьк:ТОВ "Південь-Схід", 2006. — 284 з.

3. Карпенко С.В., Карпенко Про. А.Міжнароднаекономіка. — До.:Університет "Україна", 2007. —252с.

4. Романишин З. Б., Сай Л. П., Когут У. І.Міжнароднаекономіка. — Л.:ВидавництвоНаціонального ун-ту "Львівскаполітехніка", 2007. —96с.

5.Філіпенко А. З.Міжнародніекономічнівідносини:історія. — До.: Ли-бідь, 2006. —390с.

6. ШколаІ.М.,Козменко У. М.,Бабінська Про. У. >Міжнародніекономічнівідносини. —Чернівці:Книги-ХХІ, 2007. —544с.


Схожі реферати:

Навігація