Реферати українською » Международные отношения » Міжнародний тероризму Як найнебезпечна загроза сучасній світобудові


Реферат Міжнародний тероризму Як найнебезпечна загроза сучасній світобудові


>Реферат на задану тему:

>Міжнароднийтероризм якнайнебезпечназагрозасучаснійсвітобудові


>Вступ

>Однієї ізнайбільшактуальних йобговорюваних проблемсвітового порядку востанні рокта стала проблемаміжнародноготероризму, атакождіяльності держав йміжнародногоспівтовариства поборотьбі із ним.Міжнароднийтероризм -це неновеявище.Багатокраїн, у томучислісусідняРосія,зіштовхнулися зцим зломнабагаторанішетрагічнихподій США 11вересня 2001 р. Однаксаметерористичніакти вамериканськихмістах сталисвоєріднимвододілом уновітнійісторіїлюдства.

Зрозпадом СРСРзавершиласяеранебезпечногопротистоянняблоків держав ізрізнимсуспільно-політичним укладом.Закінчення «>холодноївійни», якздавалося, привело довиникненняновоїякості всистеміміжнароднихвідносин, колимінімізованаможливість військовогозіткненнянаддержав, котрадовгий годину бувосновноюзагрозою безпекилюдства,зникла.Говорячи проце, ми недаємооцінкусистемі, щосформувався, -системі однополюсного світу йїїможливимнегативнимнаслідкам, аконстатуємооб’єктивнуреальність, що був.

Невиключено, що новаоднополюсна система сталаоднією ізосновних причин того, щовиниклийнетривалий «>затишок» наповерхнісистемиміжнароднихвідносин буввисаджений уповітряруйнівними ітерористичними актами, що малівсесвітній резонанс.


>Міжнароднийтероризм якнайнебезпечназагрозасучаснійсвітобудові

>Сьогодні світло йміжнароднівідносини сильнозмінилися.Виникла новапогроза, уборотьбі ізякою непідходятьзвичайнінаявні «наозброєнні» державметоди. Джерелоцієїпогрозидосить частоневідоме.Цілямитерористичнихактівє не лишевійськовіоб’єкти тавійськові, але й інайбільшуразливіцивільніоб’єкти йцивільні особини.Актитероруспрямовані на поширеннямасовоїпаніки,лякання,підривдовіри до влади таїї шантаж.Викликкидається не лишеурядамкраїн , але й і самомусучасномусуспільному улаштую. Длятерористів неіснуєобов’язковихміжнароднихдоговорів: смердотіможутьудатися довикористаннязабороненихвидівозброєнь йвражаючихречовин.Багатодосягнення Сучасноїцивілізаціїграють вигіднаорганізаторамтерористичноїдіяльності: свободалистування, свободапоширенняінформації .Підтвердженням нового характеруміжнароднихвідносинєтакож й ті, щовчорашнігеополітичнісуперникиоб’єднують своїзусилля вборотьбі ізновоюпогрозою.Зникають чи,принаймні,втрачають своюактуальністьпротиріччя, котріздавалисядоситьістотними.Проглядаєтьсяформування новихсиловихсоюзів держав -деякіговорять проможливий «альянс»Росії і США, увипадкувиникненняякогоіншіцентрисили багатовтратять уступені своговпливу насвітовіпроцеси.Поряд зцимрозбіжності, котрі навряд чихтомігпророчити,виниклиміжтрадиційними союзниками -західними державами.

>Безумовно,відносини, щозмінилисяміж державамиобумовлені не скількирозповсюдженнямтероризму, стількирізнимипоглядами тих, як боротися ізтерористичноюпогрозою. Зоднієїсторони,навколосправдіуніверсальноїміжнародноїорганізації - ООНсформуваласянеформальна глобальнаантитерористичнакоаліція, котравключає у собібільшість держав .Цякоаліціявбачаєсвоєзавданням уборотьбу ізтероризмом наосновіміжнародного права,тобтовикористовуючи йудосконалюючиміжнародніоргани,міжнародні домов,міжнароднімеханізми контролю тапримусу, атакожпоглиблюючи йінтенсифікуючивідповіднедвостороннєспівробітництво.

Зіншого боці, група держав, щолідирує, роль уякійграють США іВеликобританія,виявляєтьсякоаліцією, щообрала для собі шлях силовогорішенняпроблемитероризму.Члени цого союзуневдовзі послетерористичнихактів СШАздійсниливоєннуоперацію вАфганістані. Уберезні 2003 р. союзникипочаливійськовевторгнення вІрак.Самеоперація вІракувикликаланайбільшунапругу усвітовомуспівтоваристві,більшістьчленівякоговиступалипротиоднобічнихдійвійськсоюзників,тобто.дій, котріздійснені безрішення ЗарадиБезпеки ООН -єдиногоміжнародного органу, щомаєповноваженняприйматирішення,обов’язкові добезумовноговиконання всіма державаминезалежно відїхньоїзгоди. Широковідомими сталисумнівисуспільства й держав вобґрунтованостівійськовоїоперації вІраку,починаючи ізфактичногопорушенняміжнародного права йзакінчуючиправдивістюінформації пронаявність вІракузброїмасовоїпоразки, що сталоформальноюпідставою длявторгнення .

>Доситьнебезпечнимє прецедентоднобічногозастосуваннявійськовоїсилиСполученими Штатами.Втрата нанесена не лише авторитету, але й і, на шкода,дієздатності ООН. Навряд чи можнапогодитися ізокремимитвердженнями про ті, що ООН понад неєгравцем урішеннісерйознихсвітових проблем.Ці заявиспростовуютьсяхоча б тім, що США, котріусвідомили, що «>загрузли» вІраку,звернулися подопомогу вурегулюванніситуації вцій странесаме до ООН. Однак вартовизнатиприсутністьлогіки утвердженнях тихий,хто говорити, що країни понад неможуть бутивпевнені у бо ООНзможенадатиїмдіючий захист увипадкувиникнення СШАпретензій перед тим. Цеможе привести дозневагиміжнароднимидомовленостями й доспробстворити,наприклад,власніядерніпрограми чиіншізасобистримання йзахисту.Украйнебезпечним було б бвиникнення у держав «>терористичного»мислення,спрямованого нарозробкустратегійнанесеннянепропорційногозбитку.

>Міжнароднеспівтовариство,дослідники тааналітикизадаютьсяпитанням пропершопричинитерористичноїдіяльності.Називаютьсятакіфактори, якрелігійний фанатизм,убогість,безграмотність,несправедливийустрій світу,національнеприниження,застарілірегіональніпроблеми. При цьому,чим понаддосліджуютьсярізніможливі заподійтероризму, тімскладнішевиявляється заподіянняїхньоговизначення .

>Перше, щопролунало послетерактів 11вересня, було бзамасковане вполіткоректніформулитвердження проісламськийфундаменталізм якосновнеджерелоненависті дозахідноїцивілізації й,відповідно,тероризму увідношеннізахіднийкраїн.Відомо, що вбагатьохзахіднихкраїнахпроживаючі таммусульмани сталивідчуватинегативне ставлення до собі, чувпогрози. Таким чином,провина уздійсненнітерактів бувпокладена навіруючихісламу чи наосібарабськогопоходження.Дослідникиісламу,проте,стверджують, щоцярелігія неміститьзакликів дотерористичноїдіяльності й непроповідує ненависть допредставниківіншихрелігій. При цьомузазначається, що увихолощеному чи,скоріше,перекрученомувидіісламськийфундаменталізмможепідгодовуватирелігійнихфанатиків.

>Прийнято було б говорититакож про ті, щооднієї ізосновних причин, щоштовхають людей назаняттятерористичноюдіяльністю,євбогість йбезграмотність.Дослідженняпоказують , що прямоговзаємозв’язківміжцимиявищами йтероризмом немає.Проте,убогість,безграмотність йвідсутність перспективгідного життя всполученні ізіншими чинниками,безумовно,підштовхують людей домаргінальнихдій йстворюютьґрунт, наякий добролягають «>революційні»багатообіцяючізакликилідерівтерористичного руху.

Не можнаоднаковоставитися дотерористичнихорганізаційрозвинених йбіднихкраїн. Урозвиненихкраїнах немає широкого йглибокогосоціальногокоріння, щодозволяєдосить легкоприпиняти діяльністьтерористів -необхіднолишевстановити йзатриматикерівництвовідповіднихтерористичнихорганізацій.Прикладом томуєуспішнеприпиненнядіяльностіяпонськоїорганізації «АумСинріке», коли послеарештулідерів цого рухутерористичніактиприпинилися .

>Останнім годиною можначути думи, щоважливою причиноютероризмує такзвані «>недолікидемократії».Дослідники жстверджують, щотерористична діяльність незнаходитьсвоєїсоціальноїбази ані вдиктаторських режимах, ані врозвиненихдемократіях.Згіднодеякимдослідженнямготовністьбрати доля ввиконаннітерактівскорішевластива жителям держав, щоперебувають на шляху віддиктатури додемократії, колиміняєтьсясоціально-економічна система йчастина населенняопиняєтьсявикинутоюзісвоєїсоціальноїніші.

>Питаннявизначенняпершопричинтероризмувимагає свогоглибокоговивчення. Це впершучергупотрібно длявикорінюванняцихпершопричин.Требаспеціальновідзначити, щоніякіфактори ймотиви неможуть бутивиправданням тім особам, котрістаютьтерористами.Причини, щоштовхнули ту чиіншулюдину назлочин,пов’язаний зскоєнням теракту, неповиннінавітьнепрямим чиномлегітимізуватицедіяння .

>Визначенняпершопричин не лишеприведе доможливостіпочатизусилля поїхньомувикорінюванню, але й йполегшить заподіяння познаходженнюефективнихзасобівборотьби ізтероризмом.

З одного боці, твердасиловавідповідь наактитероризму й,можливо,деякіпревентивнісиловіакціїєнеобхідними. Зінший боці,організаторитерактів,підмінюючи ціності,використовуютьприкладивоєннихантитерористичнихоперацій якдоказагресивноїсутностізахідних держав як аргумент накористьнеобхідностіпродовженнятерористичноїдіяльності.Новихвиконавцівтерактівлегшезавербувати в батьківщинах, котріпостраждали відантитерористичнихвоєннихоперацій.Середдослідниківзустрічаєтьсянавіть думка про ті, щоподії 11вересня 2001 р. США сталипровокацієюмусульманськихфундаменталістів ізметою забезпечитинапад США перевищив наАфганістан й втакийспосібвикликати ненависть до США в шкірного мусульманина,створивши образ США, щонападають намусульманський світло, щовбиваютьмусульманськихдітей йжінок.

>Колонасильствазавждиважкорозірвати.Більше того,взаємненасильствомаєстійкутенденцію дозростання. Привсійобов’язковостітвердоївідповідітерористам йнебезпекипасивноїпокірностінеобхідно активношукати йвикористовуватитакожметоди, котрі непов’язані зпрямимзастосуваннямвійськовоїсили.Такийпідхід, на форумі нашу думку, винен статізаставою того, що держави усвоїйдіяльності повикорінюваннютероризму сам неперетворяться втерористів .

Узв’язку зцимукрайважливимє запитання, якуостаннім годиною усєактивніше переносити наміжнароднійарені: правалюдини вконтекстітероризму йборотьби із ним. Тутвиділяються дваважливихмоменти.По-перше,тероризмпорушуєфундаментальне праволюдини - декларація про життя. Томуборотьба ізтероризмомнасампередзабезпечуєдотримання цого основного права.По-друге, упроцесіборотьби ізтероризмом неповинніпорушуватися правалюдини.Найбільшяскравим прикладом такогопорушенняєположенняосіб, котріпідозрюються упричетності дотерористичногодіяльності йутримуються наамериканськійбазі в Гуантанамо .ЗМІ широкоінформувалигромадськість про ті, щоці особинипозбавленізагальноприйнятихзасобів правовогозахисту й незабезпеченігарантіями справедливого судновогорозгляду. Увідношенні до США узв’язку зцимзвучитьсерйознаміжнародна критика.

>Викорінюваннятероризму -найважливіша позначка. Однак удосягненніїї неповиннівиявитисяпотоптаніосновнізавоювання Сучасноїцивілізації. Це жвідноситься дозгаданоговищесвободипересування тасвободипоширенняінформації.

>Всімвідомо, щоамериканський урядпосилив правилав’їзду до США. Цевідбувається й вєвропейськихкраїнах.Вільнепоширенняінформації поусьому світі, якце ані парадоксально,є одним ізважливихфакторів, щосприяєтерористам. Проскоєний утій чиіншій стране світу терактмиттєвостаєвідомо убільшостікраїн - людибачать нателеекранікадри із жертвами йруйнаціями,відчуваютьжах того, щовідбулося затисячікилометрів відїхньогобудинку,перестаютьпочувати собі убезпеці.ДеякітелеканалипередаютьзверненняУсами Бен Ладена .

>Щекількадесятиліть томутерористичніакти не малі б такоговелетенськоговпливу напочуття та думи людейусього світу узв’язку ізменшимпоширеннямтелебачення, черезвідсутністьІнтернету. Однакнадзвичайно неправильно було б бзачинитинаціональнікордони, відвести цензуру, відвестиобмеження на правалюдини.Якбицетрапилося, то ми не лишелюдство було б бвідкинуте усвоємурозвитку, але й йвиявилися бдосягнутимицілітерористів.Необхіднііншірішення,включаючирішення ізвикористаннямнаявних урозпорядженнілюдствадосягнень. Так, дляздійснення болееефективного контролю на кордонах убагатьохкраїнах якщо введенавимога пронаявність у тихий,хтов’їжджає до країнибіометричногопаспорту,тобто документависокогоступенязахисту, щоміститьособливііндивідуальнідані про йоговласника. Свободапоширенняінформації йсучасніелектронніЗМІможуть широковикористовуватися ізметоюосвіти іпробудження в людяхінтересу до способу життя, уякому немаємісцязлочинноїтерористичноїдіяльності.

>Ці заподіяннядужескладні, особливоякщоврахувати, щозакликилідерівтерористичного руху все-такинаходятьвідгук убагатьох. Однакрішенняцихзавданьнеобхідно у тому,щобуникнутидовгостроковоїкровопролитноїборотьбиміжтерористами й державами світу.

>Міжнароднимспівтовариствомробиться багато чого дляборотьби ізтероризмом.Універсальні тарегіональніміжнародніорганізаціївирішуютьцю проблему,уряди державспівпрацюють вційобласті,включаючидужеактуальнуспівпрацю ізправоохоронними органами .

>Щодоантитерористичноїдіяльності у межах ООН, тослідзазначитинаступнінайбільшважливі напрями.По-перше,укладено 12багатобічнихміжнароднихдоговорів, котрімаютьсприятиборотьбі ізтероризмом.Найбільшважливимицілямицихдоговорівєкриміналізація внаціональнихзаконодавствахдіянь,пов’язаних ізтерористичноюдіяльністю, й забезпеченняефективної співпрацю держав вобластінаданняправовоїдопомогивідносно такихзлочинів.Фактично мовайде проствореннясистемиуніверсальноїюрисдикції, колитерорист неміг бівкритися йуникнутипокарання вжоднійдержаві світу.Процесратифікації державамизгаданихміжнароднихдоговорівзначноінтенсифікувався послеподій 11вересня 2001 р. США .Необхідністьоформленняучасті вцихконвенціях всіх державпідкреслюється в документах ООН. Однак багато державщедалекі відвиконанняцієївимоги,маючи усвоєму «>активі» пополовині відусього числаантитерористичнихконвенцій.

>По-друге,прийнятий рядобов’язкових довиконання всіма державами - членами ООНрезолюцій ЗарадиБезпеки ООН.Відповідно доцихдокументів державиповинніздійснювати діїщодопопередженняактівтероризму йпризупиненняспробнаданнядопомогитерористам, забезпечитинеминучістьпокаранняосіб,винних ворганізації йздійсненнітерористичнихактів,зробити болеежорсткимприкордонний ймитний контроль ізметоюборотьби ізміжнароднимтероризмом й т.д.

Уякостідоситьважливихнеобхідновідзначитирезолюції ЗарадиБезпеки,спрямовані наборотьбу ізфінансуваннямтероризму . Вочевидь, що безфінансовоїпідтримки багатотерористичнихорганізаційвиявлятьсянездатнимипродовжувати свою діяльність.Відповіднірезолюціїзобов’язують державизаморозитирахунки йфінансовіактивиосіб йорганізацій, котрівизнаніспеціальнимКомітетом ЗарадиБезпекипричетними дотерористичноїдіяльності, а чи недопускатипроведеннябанківськихоперацій,пов’язаних ізрахункамицихосіб йорганізацій.Існуєобновлюванийзведенийперелік, уякийзгаданийКомітет ЗарадиБезпеки вноситиінформацію протерористів.Спираючись нацейперелік, державиприймають насвоїй територї заходьщодоприпиненняфінансуваннятероризму.

>По-третє, бувстворенийКонтртерористичнийкомітет ЗарадиБезпеки ООН (КТК). У мандат КТК входитививченнязаконодавства держав предмет їхньоговідповідностіантитерористичнимрезолюціям ЗарадиБезпеки ООН йуніверсальнимантитерористичнимконвенціям ООН напідставінаціональнихдоповідей держав.Цей орган ЗарадиБезпеки ООНтакожзаймаєтьсясприянням у наданіітехнічноїдопомоги длянарощуванняантитерористичногопотенціалу держав.

>Резолюцією ЗарадиБезпеки ООН 1535 (2004),прийнятої 26березня 2004 р.,призначенийВиконавчий директорат КТК у тому,щобпідсилитиздатністьКонтртерористическогокомітетуконтролюватиздійсненнярезолюції 1373 (2001) йефективнопродовжувати роботу ізнарощуванняантитерористичногопотенціалу.

Увідношенні до СНРслідзазначити, щоправоохоронніоргани держав -учасниківцієїорганізаціїздійснюютьдоситьактивнувзаємодію.СтвореноАнтитерористичний центр, щоєпостійнодіючимспеціалізованимгалузевим органом СНР йпризначений для забезпеченнякоординаціївзаємодіїкомпетентнихорганів держав -учасників СНР вобластіборотьби ізміжнароднимтероризмом йіншимипроявамиекстремізму.

>Здійснюється й дипломатичнавзаємодія. 26червня 2003 р. уМосквівідбулисяконсультація на задану тему «>Питаннякоординації політикидержав-учасників СНР уконтексті новихвикликів йпогроз,протидіїпоширеннютероризму,організованоїзлочинності йнаркобізнесу» нарівнікерівниківвідповіднихпідрозділівміністерствіноземнихсправкраїн СНР.

Уходіцихконсультацій булирозглянутіпрактичні запитання, котрістосуютьсяподальшоївзаємодії таподальшогорозвиткуспівробітництваміж державами СНР упротидіїновимвикликам йпогрозам,проаналізованийхідміжнароднихдоговорів, котріпідписувалися в західних областях у рамках СНР.Учасникиконсультаційтакож обговорили запитання антитерористичноївзаємодії у межах ООН,ОБСЄ й ЗарадиЄвропи .

>ВідносноОБСЄслідзазначити, що удіяльностіцієїорганізаціїпитаннямпротидіїтероризмуособливаувага сталаприділятисясаме послеподій 11вересня 2001 р. США.Ранішеця тема вОБСЄ активно непіднімалася.Післятерактів СШАвиниклагостранеобхідністьвизначенняролі ймісцяОБСЄ взагальнихміжнароднихзусиллях вборотьбі ізтероризмом. У рамкахОБСЄ бувприйнятий ряддокументів,спрямований наборотьбу ізтероризмом.Найбільшевідомимє Пландій поборотьбі ізтероризмом,прийнятий уходізасідання Заради міністрівіноземнихсправ уБухаресті 2001-го р. У рамках Форумущодоспівробітництва вобласті безпеки буврозроблений документ «>Маршрутна карта поімплементаціїБухарестського планудій поборотьбі ізтероризмом» від 12 лютого 2002 р. НаБішкекськоїміжнародної «>Зміцнення безпеки йстабільності вЦентральнійАзії:нарощуваннявсебічнихзусильщодопротидіїтероризму» булиприйнятіДекларація й Програмудій.

Угрудні 2002 р. наСМИД у Порту булиприйнятіХартіяОБСЄ прозапобіганнятероризму йборотьбі із ним йрішення про «>Виконанняприйнятих вОБСЄзобов’язань йіснуванняїїдіяльностіщодоборотьбі ізтероризмом». НаСМИДОБСЄ, щовідбувся 2003-го - 68,2 р. у Маастрихта, було бухваленерішення простворенняКонтртерористичноїмережіОБСЄ, Якапокликанасприятибільшоїефективностізв’язківміж держави йОБСЄ ізпитаньпротидіїтероризму .

>Всідержави-учасницівважаютьважливимвнесокОБСЄ вміжнароднеспівробітництвощодоборотьбі ізтероризмом йвиступають свої,щоб вОБСЄ був своя, конкретновизначена роль уміжнароднійборотьбі ізтероризмом. При цьому діяльністьОБСЄ винна недублюватизусилля ООН, адоповнювати їхні.ОБСЄ,наприклад, могла бзайнятисявивченням йпоширенням передовогодосвідуборотьби ізтероризмом.ОБСЄтакож, могла бвивчати заподій, щоштовхають людей дотерористичноїдіяльності. Цескладне й багато вчомуделікатне заподіянняпотребуєособливихспільнихміжнароднихзусиль .

>ВажливістьможливоїроліОБСЄ всправіпротидіїтероризмуобумовлена й тім, щоЄвропаєдосить «>сприятливою» длятерористівметою,якщоврахувативисокущільність населення йвеликукількістьпромисловихоб’єктів,включаючиатомніелектростанції.Необхіднотакож особливовідзначитиантитерористичнеспівробітництво у рамкахдержав-сусідей, щопередбачало бпроведенняпогодженихміжвідомчихоперативно-профілактичнихцільовихзаходів йспеціальнихопераційщодовиявлення,попередження йприпиненню незаконного оборотузброї,боєприпасів,вибуховихречовин йвибуховихпристроїв.

Темапротидіїміжнародномутероризму йкоординаціївідповіднихзусиль наміжнароднійареніпостійнорозглядаєтьсяміністерствамиіноземнихсправ.

У рамкахкурсової роботиможливолише взагальнихрисахпроінформувати пробаченняміжнароднимспівтовариствомпроблемитероризму,шляхівборотьби ізцимявищем й проантитерористичнуспівпрацю, котраздійснюється державами йміжнароднимиорганізаціями.

Проблемаборотьби ізміжнароднимтероризмомєбагатогранною й немаєпростихрішень.По-перше, очевидно, щотерористамистворенапотужна йрозгалуженамережазлочиннихорганізацій поусьому світі. Узв’язку зцим дляборотьби ізтероризмомнеобхіднізагальні йскоординованізусилля всіхчленівміжнародногоспівтовариства.По-друге,терористичнімережівиникають не так напорожньомумісці.Найчастішевикористовуютьсяканализв’язку,переправляння черезкордони людей,матеріальнихзасобів йозброєнь,наявні врозпорядженніорганізованихзлочиннихугруповань, котрі незаймаютьсятерористичноюдіяльністю.Зісторонитерористичнихорганізаційвідзначаєтьсявикористання усвоїйдіяльностіприйоміворганізацій, щозаймаютьсяторгівлею наркотиками. Цесвідчить про ті, що проблемаміжнародноготероризму неможе бути виправлена увідриві відрішення проблемнаркоторгівлі,торгівлі людьми,організованузлочинністю вцілому. У цьомуконтекстідоситьважливимиє дії українських,російських,білоруськихправоохороннихорганівщодоприпиненнянезаконноїміграції черезцікраїну на захід.Ця діяльність владиєзначимимвнеском уборотьбу ізміжнароднимтероризмом.


>Висновки

Отже, яквідзначалосявище,необхідневизначенняпершопричинтероризму йїхнямінімізація.Самеусунення причин, щоштовхають людей наспівпрацю ізтерористичнимиорганізаціями,єнайскладнішимзавданням,рішенняякогопотребуєколосальнихсолідарнихзусиль всіхчленівсвітового товариства.Потрібнемаксимальнезвуженнясоціальногоґрунтутероризму:безробіття,убогості,неграмотності,різних формдискримінації. При цьомунеобхідніміжнародніпрограми,спрямовані назмінууявлень людей пронасильство якзасібвирішення проблем йзасобізмінинесправедливої, наїхню думку,світобудови.

Нашакраїнавиступає заформування у світіатмосфери активногонеприйняттятероризму яккримінальногодіяння.Основоювідповіді цьомуявищумають бутибезкомпромісність,невідворотністьвідповідальності затероризм йнаданнядопомоги його жертвам. Українавиступає зарозробкусвітовимтовариствомконцепції безпеки нового типу, котра був бзаснована навзаємнійдовірі,взаємнійвигоді, Яка бсприялавирішеннюпитаньрозвитку й проблемрегіональнихконфліктів, радикальномуослабленнюфакторів, щопідривають безпечу.

>Найважливішоюумовоюуспішноїборотьби ізтероризмом Українавважаєстрогедотримання всіма державамиміжнародного права.Центральна

роль укоординаціїміжнародноїпротидіїтероризму винназалишатися за ООН йїїРадоюБезпеки.

>Міжнароднийтероризмєоднієї ізнайбільшнебезпечнихпогроз для Сучасноїцивілізації.Шляхивикорінювання цогоявищащевизначаютьсяміжнароднимспівтовариством,хоча уже теперробитьсядуже багато.Масштабипоширеннятероризмуприйнялитакий характер, щожоднакраїна світу немаєповнихгарантії відздійснення наїї територїтерористичнихактів. Узв’язку ізцим,поряд з самимиефективнимивнутрішніми заходами, котріспрямовані назапобіганнятерористичноїдіяльності,необхіднорозглядатицю проблему й якглобальну тавідповідно будуватистратегіюборотьби із нею. Без самоготісногоміжнародногоспівробітництва,спрямованого накомплекснусолідарнупротидію всіхсуб’єктівміжнародного життяновимпогрозам йвикликам,майбутнєлюдства навряд чизможевідповідати нашимочікуванням.


Списоклітератури:

 

1. Гуцала М. Програма антитерористичних дій – діалог культурІнформаційно-аналітичнийбюлетень «>ПРОБЛЕМИБЕЗПЕКИ:особистості,суспільства, держави» 4/05

2.Ковтіха У. Формулаантитерору. як боротися ізекстремізмом Газета «День», №92, 26 травня 2005 р.

3. Корчинський А. Терористи зволікають, підігріваючи невдоволення людей владою. «Сьогодні», 26 жовтня 2002

4.Никипелова І. Сьогодні тероризм – серйозний й потужне бізнес НезалежнеАналитическое Агентство «>Главред», 6 вересня 2004 (>antiterunity.org/ru/massmedia/glavred060904.php)

5.Тютин Б.Громадянське сус-пільствоповинневмітипротидіятитероризмуФінансово-економічнийтижневик «УкраїнаBUSINESS»,жовтень 2002


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація