Реферати українською » Международные отношения » Міжнародний факторинг Як форма Кредитування зовнішньої торгівлі


Реферат Міжнародний факторинг Як форма Кредитування зовнішньої торгівлі

Кафедраміжнародноїекономіки

>Контрольна робота

іздисципліни:

«>Міжнароднірозрахунки йвалютніоперації»


>ЗМІСТ

1.Міжнародний факторинг як формакредитуваннязовнішньоїторгівлі

2.Практичне заподіяння

Списоклітератури.


1.Міжнародний факторинг як формакредитуваннязовнішньоїторгівлі

>Однією ізнайпоширенішихміжнароднихпосередницькихпослугкомерційнихбанківє факторинг.Упершевінвиник СШАнаприкінці XIX ст.,згодом ставшизастосовуватися впромисловорозвинутихкраїнахЗахідноїЄвропи.Особливопоширився упрактицікомерційнихбанків востанні 25—30 років.

>Факторинг —цевикупплатіжнихвимог упостачальникатоварів (>послуг) ізметоюусуненняризику, щоєневід'ємноючастиноюбудь-якоїкредитноїоперації. Українах зрозвинутоюринковоюекономікоюзначнаувагаприділяєтьсядотриманнютермінівплатежів.Діяльністьфакторинговихкомпаній йвідділівбанківспрямована навирішення проблемризиків йтермінівплатежів увідносинахміжпостачальниками йпокупцями танаданняцимвідносинамзначноїстабільності. Зекономічногопогляду —цекомісійно-посередницька діяльність,пов'язана ізпоступкоюбанковіклієнтом-постачальникомнеоплаченихплатежів-вимог (>рахунків-фактур) запоставленітовари,виконані роботи,послуги йвідповідно праваодержання платежу по них,тобто ізінкасуваннямдебіторськоїзаборгованостіклієнта (>одержаннямкоштів по документи).

Банкстаєвласникомнеоплаченихплатіжнихвимог йбере у собіризикїхньоїнесплати,хочакредитоспроможністьборжниківпопередньоперевіряється.Відповідно до догоди банкзобов'язуєтьсясплатити сумупереданихйомуплатіжнихвимогнезалежно від того, чисплатили своїборгиконтрагенти-постачальники. У цьомуполягаєвідмінністьміж факторингом йбанківськоюгарантією. Забанківськогогарантування банкзобов'язується уразінесплатиклієнтомсвоєчасноналежних торбздійснитиплатіж засвійрахунок.Метою жфакторинговогообслуговуванняєнегайнеінкасуваннякоштів (чиодержання їхнього назазначену уфакторинговійугоді дату)незалежно відплатоспроможностіплатника. У Українінегайно чи через 2—3дніпостачальникодержує відфакторингового відділення банкупевний відсоток відсумивимог.

НаЗаходіфакторинговікомпанії,крімвласнефакторингу,надають низкусервіснихпослуг:веденнябухгалтерськогообліку дляпідприємств-клієнтів; аудит;підготуваннястатистичнихоглядів,зведень тощо.Факторинговікомпанії вкраїнах зрозвинутоюринковоюекономікоюнайчастішеєдочірнімифірмами при великих банках.

>Нині факторингзавойовуєдедалістійкішідовготриваліпозиції й навітчизняномугрошовомуринку.Експеримент ззапровадженняфакторингурозпочав у 1988 р.Промбудбанк СРСР, а із 1989 р.почализдійснюватифакторинговіоперації ііншікомерційні банкиколишнього СРСР.

>Можливістьінкасуваннядебіторськоїзаборгованості,тобтоодержання грошей занеоплаченимивимогами йрахунками-фактурами, особливоважлива длядрібних йсередніхпідприємств.Водночасгальмуючим моментомємайжеповнавідсутністьметодичноїбазифакторинговихоперацій.

Приздійсненніфакторинговихоперацій укра-їнські банкидотеперкеруютьсяінструкцієюДержбанку СРСР від 12грудня 1989 року «Про порядокздійсненняоперацій запоступкоюпостачальникамибанкові праваодержання платежу заплатіжнимивимогами запоставленітовари,виконані роботи йзробленіпослуги», щозберігаєчинність.

>Джереламиформуванняресурсів дляфакторингуєвласнікошти банку (>прибуток,фонди),залучені тапозичкові.Співвідношенняміжвласними йневласнимикоштамивстановлюєтьсяправлінням банку.Крім того,якщо уфакторингового відділеннявиникає потреба взалученнінадплановихкредитів длявиконаннясвоїхзобов'язань, то банкможенадатийомукороткотерміновий кредит.Господарськіорганитакожможутьвиділитифакторинговому відділеннятимчасововільнікошти напевнийтермін за плату, щовизначається в договорах зазгодоюсторін.Існуютьтакожіншізасобизалученнякоштів длядіяльностіфакторингового відділення,наприкладзалученнятерміновихдепозитів чивипуск й продажівоблігацій зфіксованимрічнимприбутком.

Привирішенні запитаннящодоукладанняфакторинговимвідділом договору профакторинговеобслуговування ізпостачальникомнеобхідноодержатитакуінформацію: чиВиробляєфірмапродукцію, щокористуєтьсяпопитом,надаєпослугивисокоїякості, чивиконує роботу нависокомурівні; протемпизростаннявиробництва та їхньогоперспективи;кваліфікованістьуправлінського персоналуфірми;налагодженістьвнутрішнього контролю;чіткістьвизначення умівторгівлі із контрагентами.

>Факторинговіоперації нездійснюються:

- заборговимизобов'язаннямиприватнихосіб;

- навимогу бюджетнихорганізацій;

- зазобов'язаннямигоспорганів,знятих банком зкредитування чиоголошенихнеплатоспроможними;

- зазобов'язаннямифілій чивідділеньгоспорганів;

-якщо оплата роботиздійснюєтьсяпоетапно чи авансом уразікомпенсаційних чибартернихугод за договорами про продажів,відповідно до якіпокупецьмає правоповернути товарпротягомвизначеного години, а й заумовипісляпродажногообслуговування.

>Факторингпередбачаєпереважнопостійнівідносиниміж банком йпостачальником,оскількивимагаєспостереження й контролю зафінансовим станомпостачальника, атакожплатоспроможністюпокупців.

Українські підприємствавикористовують факторингзрідка — уразігостроїпотреби кредиту надуже короткийтермін. Цепов'язанонасамперед із тім, що в Українізначнопоширенапередоплата за товар йслабкорозвинутийкомерційний (>товарний) кредит яквисокоризиковий. Доти ж факторинг усучасномувиглядінещодавноз'явився навітчизняномуринку, йможливості цогофінансовогоінструментупоки щонедостатньооцінені.

>Протедосвідіншихкраїн йдеякіперевагиекспортногофакторингу порівняно ізіншими формамирозрахунків уміжнароднійторгівлідаютьзмогупрогнозуватизростання йогопопулярностісеред українськихекспортерів. Цепов'язано,по-перше, із тім, щоекспортний факторингздійснюютьфактор-фірми, що належати дорізнихкраїн йпевногооб'єднанняфакторинговихкомпаній.По-друге,фірма-постачальник,отримавшивеликучастинусуми запоставлений товарнегайно послевідвантаження,можевідразуспрямуватиїї в господарський оборот.По-третє,фактор-фірма чиспеціалізованийвідділ банку,якийздійснює факторинг,повідомляєекспортера профінансовий станпотенційногопокупця. Отже,підприємство-експортеродержуєможливість, неризикуючивитратитигроші і годинумарно,розширитивиробництво под конкретногоімпортерапевного виду товару.

>Використовуючиекспортний факторинг,вітчизняні підприємства зрізноюформоювласностіодержують ііншіпереваги.Якщо приздійсненніпершихфакторинговихопераційпотрібненаданняпевнихгарантій, то, приподальшійроботінеобхідність такимгарантіяхвідпадає.Клієнтфактор-фірми,який позитивнозарекомендував собі,набуваєдодатковоїрекомендації при контрактах ззакордонними партнерами.

як правило, уфакторинговихопераціяхберуть доля тристорони (рис. 1):

-факторинговакомпанія (чифакторинговийвідділ банку),тобтоспеціалізованаустанова, щокупуєрахунки-фактури усвоїхклієнтів;

-клієнт (>постачальник товару, кредитор) —промислова читорговельнафірма, щоуклала угоду ізфакторинговоюкомпанією;

-підприємство (>позичальник) —фірма-покупець товару.


>Рис. 1.Організаціяфакторинговоїоперації таїїучасники

>Здійсненнюфакторингової догодипередуєсерйознааналітична робота.Отримавши заявку від підприємства,факторинговакомпаніявивчаєпротягом 1—2тижнівекономічний йфінансовий станпотенційногоклієнта, характер йогоділовихзв'язків.Якщопідприємство сталоклієнтомфакторинговоїкомпанії, то воно танадсилаєїй усірахунки-фактури,виставлені напокупців. Закожним документомклієнт винендістатизгоду на оплату (>аналогічно акцептуплатіжнихвимог).Факторинговакомпаніяпротягом 1—3дніввивчає усірахунки-фактури,визначаючи при цьомуплатоспроможністьпокупців.Вонаможеоплатитирахунок у моментнастаннятерміну платежу чидостроково. Уостанньомувипадкукомпаніявиконуєфункції банку, бодостроковенаданнякоштівклієнтовірівноцінненаданнюйому кредиту.Найважливішоюпослугоюєгарантія платежуклієнтові.Вонаохоплюєповнийобсягвнутрішніх йміжнароднихоперацій:факторинговакомпаніязобов'язанаоплатитиклієнтові усіакцептованірахунки-фактуринавіть уразінеплатоспроможностіборжників.

>Крім того, банквизначаємаксимальну суму заопераціямифакторингу, вмежахякоїпостачання товару чинаданняпослугможутьздійснюватися безризикунеотримання платежу. Удоговорі наздійсненняфакторинговихопераційповинні бутизазначенізасіброзрахункуобмежуючоїсуми іобставини, за якіфакторинговийвідділзобов'язанийздійснюватиплатіж накористьпостачальника.

Усвітовійпрактиціздебільшоговикористовують триметодивстановленняобмежуючих торб:

1)визначеннязагальноголіміту —кожномуплатникувстановлюєтьсяперіодичнопоновлюванийліміт, умежахякогофакторинговийвідділавтоматичнооплачуєплатіжнівимоги, щойомупередаються;

>визначеннящомісячнихлімітіввідвантажень —встановлюється сума, на якоїпротягоммісяцяможе бутивідвантаженотоварів одномуплатнику.

>страхування заокремимиугодами —використовується,якщоспецифікадіяльностіпродавцяпередбачає несеріюрегулярнихпостачаньтоварів тім самимпокупцям, а низкуодноразовихугод навеликісуми ізпостачанням напевну дату.

>Видифакторингу

>Основоюфакторинговихопераційєдоговірфакторингу. Уньомузазначаютьумовиздійсненняфакторинговихоперацій, у томучисліреквізитиплатіжнихвимог,частку торб платежу відсуми заопераціямифакторингу,розміркомпенсаційноївинагороди,умовирозірванняфакторингового договору ііншіумови задомовленістюсторін.Обумовлюєтьсятакож відповідальністькожної зсторін уразіневиконання чиненалежноговиконанняузятих у собізобов'язань. При цьомусторонивідповідають одна передодною.Якщофакторинговийвідділ неможевиконативзятізобов'язання, томайнову відповідальністьнесе банк, приякомувінстворений, але й самвідділ не було заневиконаннядоговірнихзобов'язань за поставками.

Договоромвизначається видфакторингу (Рис.2).


Рис.2.Видифакторингу

За видамиздійснюванихопераційрозрізняють факторингконвенційний (широкий) йконфіденційний (>обмежений).

>Конвенційний факторингвиникісторичнопершим. Усучаснихумовахце —універсальна системафінансовогообслуговуванняклієнтів, щоміститьбухгалтерськийоблік,розрахунки ізпостачальниками йпокупцями,страховекредитування,представництво тощо. Заклієнтомзберігається лишевиробничафункція.Така системадаєзмогупідприємству-клієнтускорочувативитративиробництва йреалізаціїпродукції.

>Такефакторнеобслуговуванняздебільшогостворюється із «>дисконтуванням фактур». Цеозначає, що банккупує у свогоклієнта декларація проодержання грошей відпокупців, при цьомувідразу жзараховує на йогорахунок до 80%вартостівідвантаження, аіншу суму — вобумовленийтерміннезалежно віднадходження грошей віддебітора. Посуті,це кредит подвідвантаженітовари, за котріклієнтсплачуєобумовлений відсоток.

>Останнімирокамизначногопоширеннянабувконфіденційний факторинг,якийобмежуєтьсяздійсненням лишедеякихоперацій: вчинку права наотримання грошей,сплатаборгів тощо.Вінєформоюнаданняпостачальникові —клієнтуфакторингу — кредиту подтоваривідвантажені, апокупцеві —клієнтуфакторингу —платіжного кредиту. Заздійсненняфакторинговихопераційклієнтивносятьпередбачену вдоговорі наобслуговування плату, що за своїмекономічнимзмістомєвідсотком за кредит.

>Існуютьвідкритий йзакритийвидифакторингу (мал.2). Завідкритогофакторингудебіторасповіщають про ті, уугодібере доляфакторинговийвідділ. Уразізакритогофакторингудебіторові неповідомляють пронаявністьфакторингового договору (на даний моментможливість йоговикористання в Українічиннимзаконодавством непередбачена).

>Визначеннявартостіфакторинговоїпослуги

Усвітовійпрактицівартістьфакторинговихпослугскладається із двохелементів:комісії тавідсотків,стягнутих задострокової оплатиподанихдокументів.

>Комісіявстановлюється увідсотках відсумирахунка-фактури (>переважно нарівні 1,5—2,5% ).Збільшеннюобсягу догодивідповідаютьрозрахунок й сумакомісії.Відсоткова ставка за кредитздебільшого на 1—2% вищий від ставок копійчаногоринку (>ринкукороткотерміновихкредитів).Здебільшого банкоплачує одноразово 80—90%вартостірахунка-фактури; 10—20% —це резерв, що якщоповернутий послепогашеннядебіторомусієїсумиборгу.Наприкінці шкірногомісяця банкпідраховуєналежнійомукомісійнівідсотки, атакожвизначаєзалишокнеінкасованих фактур, наякийвиписуєтьсярахунок йпередаєтьсяклієнтові.

>Існує низька причин, за якіфакторинговому відділенняневигіднопопередньооплачуватиповнувартістьборговихзобов'язань.Насампередможливевиникненняспірнихмоментів йпомилок урахунках.Якщопостачальникприпиняє свою діяльність чи ізбудь-яких причинпорушуєумовифакторингового договору, тофакторинговийвідділ немаєіншого страховогопокриттяпопередньосплачених торб,крім самихплатіжнихвимог. Таким чином,різниця в 10—20%вартостірахунків-фактурнеобхідна у тому,щоб занеобхідності можна було бкомпенсуватипопередньосплаченісуми. Цецілкомвідповідає йфакторинговійпрактицікраїн зрозвинутоюринковоюекономікою.

Довартостіфакторинговихпослуг належати платуобслуговування (>комісія) й Плата наданіі в кредиткошти.

Оплата жобслуговування.Стягується зазвільнення віднеобхідності вестиоблік, застрахування відпоявисумнівнихборгів йрозраховується якпевний відсоток відсумирахунків-фактур.Розмірцієї платиможеваріюватизалежно відмасштабіввиробничоїдіяльностіпостачальника йнадійності йогоконтрактів, атакож відекспертноїоцінкифакторинговимвідділомступеняризику неплатежу йскладностістягненнякоштів зпокупців; усередньому навітчизняномуринкукомісіявстановилася нарівні 0,5— 3% відвартостірахунків-фактур.Протекомерційні банкивизначаютьрозмір плати задомовленістю ізконкретнимклієнтом закожним договором, тому ставка плати заобслуговуванняможевиявитися йвищою (5% й понад).Розмір плати заобслуговуваннявизначають ввідсотках відсумиплатіжнихвимог, а і шляхомвстановленняфіксованоїсуми.

Оплата ж наданіі в кредиткошти.Якщоздійснюєтьсяпопередня оплата, торозмір платирозраховується заперіодміжвикупомплатіжноївимоги йдатоюінкасування. Оплата ж кредит убільшостікраїн надекількавідсотковихпунктівперевищує ставки,застосовувані банками закороткотерміновогокредитуванняпідприємств. Цепов'язано ізнеобхідністюкомпенсаціїдодатковихвитрат йризикуфакторингового відділення банку.

>Американські банки, щокупують декларація простягненняборгу,одержуютьвинагороду увиглядікомісійних запослуги плюспозичковий відсоток зщоденногозалишкувиплаченогоклієнтові авансупротинеінкасованихрахунків.Відсотокстягується з днявидачі авансу досіпогашеннязаборгованості.Комісійнізалежать відторговельного оборотуклієнта,ступеняризику іобсягунеобхідноїконторської роботи. Наступіньризику,прийнятого у собі банками,впливаєплатоспроможністьборжниківклієнта, тоді якобсягконторської роботипов'язанийпереважно зсереднімрозміромфактурних торб.Якщо,наприклад, ставкакомісійноївинагородистановить 1,5%, аперіодоборотностідебіторськихрахунків — 30діб, токомісійнідосягають 15%річних відрозмірузаборгованості (1,5% • 12міс. = 18%).

Отже, факторинг — особливовигідна дляпідприємствдрібного йсередньогобізнесу формафінансування, Якадаєзмогукерівництву йрядовимспівробітникамсконцентруватися навиробничих проблемах ймаксимізаціїприбутку, щоприскорюєодержаннябільшоїчастиниплатежів,гарантуєповнепогашеннязаборгованості тазнижуєвитрати зведеннярахунків.Факторингдаєгарантію платежу йзвільняєпостачальників віднеобхідностібратидодаткові ідужедорогікредити в банку. Усіце позитивновпливає нафінансовий станпідприємств.


>Практичне заподіяння

1.Поясніть,чомудеякіпідприємці частосхильнівважати, щовідкличнийдокументарнийакредитивє:

а/ дляекспортералишеумовнимзобов'язанням банку;

б/ дляімпортера таким, що незабезпечуєповногозахисту йогоінтересів.

2.Експортеротримав черезсвій банкповідомлення проумовивідкритого на йогоім'яімпортеромбезвідкличногодокументарногоакредитива.

якбанківськийфахівець, дайтезмістовніпоради:

а/ щовінмаєробити ізцимиумовами впершучергу;

б/ про щовін виненпам'ятати припідготовцівідповіднихдокументів.

>Відповідь:

1.Поясніть,чомудеякіпідприємці частосхильнівважати, щовідкличнийдокументарнийакредитивє:

а/ дляекспортералишеумовнимзобов'язанням банку;

б/ дляімпортера таким, що незабезпечуєповногозахисту йогоінтересів.

>Відзивнийакредитив —акредитив,якийможе бути за годинузмінений, чивідізваний (>анульований)банком-емітентом задорученнямімпортера безобов'язковогоповідомленнябенєфіціара.

Ос-кількивідзивнийакредитив незабезпечуєобов'язковихзобов'язаньімпортеращодо оплатикуплених нимтоварів,експортери невважають йогодостатньоюгарантією, й узовнішньоторговельнихрозрахункахвінвикористовуєтьсязрідка.Якщоімпортер таекспортердійдутьзгодищодовикористання уміжнароднихрозрахункахвідзивногоакредитива,вінможе бутивикористаний якінструмент,якийзавдякисвоїйпростоті,точності таневеликійвартості порівняно ізбезвідзивнимакредитивомзабезпечить:

-платіж увстановленітерміни тазручнішеуправліннягрошовими ресурсамипродавця;

-контролювання банкомрозпорядженьпродавця,щододокументів провідправку товару.

>Юридичнезобов'язаннябанку-емітента,якийвідкривбезвідзивнийакредитив, неможепереглядатися умежахвстановленоготерміну дії беззгоди всіхзаінтересованихсторін (>покупця, його банку тапродавця). Однак уційконструкціївідсутнійпрямийзв'язокміжпокупцем тапродавцем.Лишеторговельний контрактпов'язує їхні танакладаєзобов'язання наекспортера за поставку товару, але вімпортера — за його оплату.

2.Експортеротримав черезсвій банкповідомлення проумовивідкритого на йогоім'яімпортеромбезвідкличногодокументарногоакредитива.

якбанківськийфахівець, дайтезмістовніпоради:

а/ щовінмаєробити ізцимиумовами впершучергу;

б/ про щовін виненпам'ятати припідготовцівідповіднихдокументів.

>Безвідзивнийакредитив —

1)акредитив,який неможе бутианульований дозавершеннятерміну, наякийвінвиданий;

2)акредитив,який неможе бутизмінений чианульований безпопередньоїзгоди із бонубенефіціара.

>Відповідно донаявності (чивідсутності)підтвердження заакредитивом із боціавізуючого чиіншого банкубез-відзивніакредитивиподіляють напідтверджені танепідтверджені.

>Безвідзивнийакредитивможе бутиавізованийбенефіціарові черезінший банк безбудь-якоївідповідальності із боціавізуючого банку.Водночасбезвідзивнийакредитив задорученнямбанку-емітентаможе бутипідтвердженийіншим банком (>безвідзивнийпідтвердженийакредитив). Банк,якийпідтвердивакредитив,зобов'язаний передбенефіціаромсвоєчасноздійснитиобумовленіакредитивомплатежі. Томупідтвердженимможе бути лишебєзвідзивнийакредитив.

>Підтвердженийбєзвідзивнийакредитив —акредитив, заякимбанк-емітентдоручає Іншогобанкові (часто —авізуючому банку)взятибезпосередню доля вакредитивнійоперації шляхомнаданнявласногозобов'язання добезвідзивногозобов'язаннябанку-емітента.

>Підтверджуючий банкпов'язаний збанком-емітентом.Останній виненздійснитирамбурс (оплатукупленого товару) на банк,якийпідтверджуєздійснення платежу.

>Перевагоюпідтвердженогобезвідзивногоакредитива дляекспортерає ті, що проти ньоговідповідає не лишебанк-емітент, а і банк,якийпідтвердивакредитив.Експортеротримуєдодатковігарантії віддеякихризиків,яким неможезапобігтибанк-емітент (>наприклад,ризиків,пов'язаних ззабороною в странеімпортеравиплатиіноземноївалюти заторговельнимзобов'язанням).

Банки, котріпідтверджуютьакредитиви, як правило,страхують собі відзазначенихризиків,вимагаючи припідтвердженні відбанку-емітентанегайногоперерахуваннякоштів урахунокпокриттяплатежів заакредитивом, ацепризводить дозаморожуваннякоштівімпортера наперіод відвідкриттяакредитива довиплатикоштів його.Враховуючице,українськимімпортерамдоцільноуникатипідтвердженихакредитивів. Занормальних умівторгівліпідтвердженняакредитивіввимагаєтьсялише завідсутностіабсолютноїдовірибанку-емітента.

>Англійські банки та банкидеякихінших державпрактикуютьвідкриття у собібезвідзивнихакредитивів ізодночасним їхньогопідтвердженням. Уданомуразіекспортеротримуєдодатковігарантії,однактакепідтвердження немаєнічогоспільного ізUCP тапрактикоюбільшостікраїн.Відповідно доUCPбєзвідзивнийакредитив,підтвердженийбанком-емітентом,можерозглядатися якзвичайнийбєзвідзивнийакредитив. Тому,якщо Українськийекспортерхочеотриматидодатковігарантії заакредитивом,він виненвказати вконтракті,яким банком (>своєї читретьоїсторони)цейакредитив винен бутипідтверджений.

>Якщоуповноважений банк неєкореспондентомбанку-емітента, вплатіжнихумовах контрактудоцільновказатирамбурсуючий банк,якийрозташований у страневалюти платежу таєкореспондентом цогоуповноваженого банку. Привикористаннірамбурснихінструкційакредитив виненміститиінформацію про ті, щорамбурсздійснюється згідно із «>Уніфікованими правилами» длярамбурсів задокументарнимиакредитивами,розробленими тазатвердженимиМіжнародноюторговоюпалатою (>публікаціяМТП №25). Удеякихвипадках укра-їнські банкиможутьпідтверджуватиакредитивибанків-кореспондентів, котрімаютьстабільнефінансове становище та ізякими ужеіснуєпозитивнийдосвід співпрацю урізнихгалузяхбанківськихдіяльності.Такіакредитивиможутьпідтверджуватися умежахлімітів та правил,встановлених банком. Правилапідтвердженняакредитивів —цедотримання таких умів:

- заакредитива наекспортвиконуючим банком винен бутиуповноважений Український банк;

-рамбурсніінструкціїповинніпередбачати якнайшвидшенаданняуповноваженому банкупокриття.Тобтобанк-емітент привідкриттіакредитивамуситьнадати праводебетуватисвійрахунок вукраїнському банку,якщотакийє, чи праворамбурсу однією збанків-кореспондентів (ізяким Український банкмаєпозитивнийдосвідспівробітництва), чи винензаздалегідьперерахувативалютнепокриття;

- заакредитива наімпорт (дляоперативнішоговиконанняакредитивноїоперації)українським банкам приотриманніпідтвердження законкретнимакредитивом відіноземногобанку-кореспондентанеобхіднокеруватисязаконодавствомконкретної країни, якурегулюєздійсненняекспортно-імпортнихоперацій.

Так, згідно ізпрактикоюдіяльностідеякихіноземнихбанків (>зокремашвейцарських таанглійських) донаданняїхньогопідтвердженнянеобхідно не лишедепонуватикошти заакредитивом упідтверджуючомуіноземному банку, а іукластизаставну угоду.Ліберальнішимстосовно цогоєвалютнезаконодавствоНімеччини.Взаємодіючи ізнайнадійнішимиукраїнськими банками,авторитетнінімецькі банки «>Дойчебанк» й «>Комерцбанк» удеякихвипадкахнадаютьсвоєпідтвердження завідкритимиукраїнськими банкамиакредитиваминавіть без копійчаногопокриття.

>Непідтвердженийбезвідзивнийакредитив —акредитив, заякогоавізуючий банкобмежується лишеавізуваннямекспортеращодовідкриттяакредитива та платитилише у томуразі, колибанк-емітентперерахуєйомувідповідну суму.

Завалютою платежуакредитивиподіляють натакі, щосплачуються:

- унаціональнійвалютібенефіціара (>експортера);

- унаціональнійвалютіімпортера;

- утретійвалюті.

>Якщо заакредитивомплатіж передбачене віншійвалюті, ніж та, вякійвідкритоакредитив, у йогоумовах виненчіткозазначатися курсперерахунку ізвалютиакредитива у валюту платежу,якийнеобхідновикористовувати приздійсненнівиплат ізакредитива.


Списоклітератури

1.Арчакова, Про.Деякіособливостінаціональногорегулювання валютногоризику [Текст] / Про.Арчакова // Фінансові ризики. - 2007. - N 2. -C.67-73

2. Банківська справа [Текст] : підручник / Фінансова академія в часи уряду РФ ; ред. Про. І.Лаврушин. - Вид. 4-те, стер. - М. :КНОРУС, 2006. - 768 з.

3.Бездітко, Ю. М.Валютнерегулювання [Текст] :навчальнийпосібник / Ю. М.Бездітко, Про. Про.Мануйленко, Р. А. Стасюк. - Херсон :Олді-плюс, 2004. - 272 з.

4.Валютнерегулювання [Текст] :навчальнийпосібник / Ю. М.Бездітко, Про. Про.Мануйленко, Р. А. Стасюк. - Херсон :Олді-плюс, 2004. - 272 з.

5.Віднійчук-Вірван,Л.А.Міжнароднірозрахунки йвалютніоперації [Текст] :навчальнийпосібник / Л. А.Віднійчук-Вірван. - Львів :Магнолія 2006, 2007. - 214 з.

6.Єпіфанов, А.О.Операціїкомерційнихбанків [Текст] :навчальнийпосібник / А. Про.Єпіфанов, М. Р.Маслак, І. У. Сало. -Суми :ВТД ">Університетська книга", 2007. - 523 з.

7.Михайлів, З.В.Міжнароднікредитно-розрахунковівідносини тавалютніоперації [Текст] :навчальнийпосібник / З. У.Михайлів, З. П.Гаталяк, М. І. Горбаль ;Мін-воосвіти й науки України,Нац. ун-т "Львівскаполітехніка". - Львів : Львівскаполітехніка, 2004. - 244 з.

8. Про систему валютногорегулювання й валютного контролю [Текст] : декрет / Україна.Кабінет міністрів. - [Б. м. : б. і.], 1993. - Б. ц.

9.Резнікова, Про. Про.Удосконаленнячинноїсистеми валютногорегулювання [Текст] / Про. Про.Резнікова //Фінанси України. - 2001. - N 7. -C.16-22

10. Руденко, Л. В.Міжнароднікредитно-розрахункові тавалютніоперації [Текст] :підручник / Л. У. Руденко. - Вигляд.2-ге, перероб. йдоп. - До. :ЦУЛ, 2007. - 632 з.

11.Хомутенко, В.П.Фінансизовнішньоекономічноїдіяльності [>Text] :навчальнийпосібник / У. П.Хомутенко, У. У. Немченко, І. З. Луценко. - До. :ЦУЛ, 2009. - 474 з.


Схожі реферати:

Навігація