Реферати українською » Международные отношения » Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"


Реферат Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

іздисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

на задану тему:

>Зовнішньоекономічна діяльність

ВАТ „>NADIYA”


 


>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ІНСТИТУТУПРАВЛІННЯПРИРОДНИМИРЕСУРСАМИ

>КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

>Затверджено

Зав. каф. менеджменту

___________________

 

>ЗАВДАННЯ

накурсову роботу іздисципліни

Основи зовнішньоекономічної діяльності

>студентцігрупиМ-31

>ІванчикА.І.

1.Виконатикурсову роботу на задану тему:Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “>Nadiya”

2.Основнівихіднідані:

2.1.Варіант: >прямийекспорт

2.2.Об'єкт догоди: >парфуми

2.3.Базиснаумова поставки (згідноIncoterms 2000): >DES

2.4. Валютаціни: >долар

2.5. Валюта платежу: >долар

2.6.Умови платежу.

2.6.1. Вигляд: >готівка

2.6.2. Форма: >акредитив

2.7.Спосібвстановлення контакту ізіноземним контрагентом: тверда оферта,запит

2.8.Конкурентніматеріали: >зовнішньо-торгівельний контракт

3.Додатковівихіднідані

3.1. Стильпроведенняпереговорів – взалежності відділової культури країни контрагента

3.2. Формапроведенняпереговорів - особістазустріч

>Строквиконаннякурсової роботи _______
Датаотримання заподіяння ______________

>Підпис студента: _______________________

 

>Завданнявидав: старшийвикладач Ковальчук О.П.

(посаду таПІБкерівникакурсової роботи)


>ЗМІСТ

>ВСТУП. 4
>Розділ 1. СУТЬ ТАПОСЛІДОВНІСТЬЗДІЙСНЕННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХОПЕРАЦІЙ. 8

>Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “>Nadiya”

16

>Розділ 3.ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІ зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “>Nadiya”.

22

>Розділ 4.ПІДГОТОВКА ІУКЛАДЕННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГОКОНТРАКТУ.

29

4.1. >ВСТАНОВЛОННЯКОНТАКТІВ ЗІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ.

29

4.2. >ПРОРОБКАБАЗИСНИХ ТАВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХУМОВКОНТРАКТУ.

31

4.3.>ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУКОНТРАКТУ.

32

4.4. >ПРОВЕДЕННЯПЕРЕГОВОРІВ ТАУКЛАДАННЯКОНТРАКТУ

38

>ВИСНОВКИ

39

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ.

41

>ДОДАТКИ.

42


>ВСТУП

>Розвитокринковихвідносин в Україні,необхідністьїївходження всвітовийінтеграційний процес,лібералізаціязовнішньоекономічноїдіяльності (зовнішньоекономічної діяльності),наданняпідприємствам йорганізаціям, щовипускаютьконкурентноздатнупродукцію, прававиходу насвітовийриноквимагають новихпідходів доуправління зовнішньоекономічної діяльності. Томувивченнярізнихаспектівуправліннязовнішньоекономічноюдіяльністю, особливо нарівні підприємства якосновної йпершочергової ланкизовнішньоекономічного комплексу країни,викликаєсьогоднівеликупрактичнуцікавість.

На думку рядуспеціалістів,поняття “>зовнішньоекономічна діяльність” (зовнішньоекономічної діяльності)з'явилось в Україні ізпочаткомекономічноїреформи, 1987-го р. Одним із центральнихнапрямківданоїекономічноїреформи бувдецентралізаціязовнішньоїторгівлі,наданняпідприємствам правабезпосередньоговиходу назовнішнійринок йстимулюваннярозвитку зовнішньоекономічної діяльності нарівнігосподарськихсуб'єктів.

>Визначноюособливістюфункціонуваннясвітовогогосподарства на початку XXIсторіччяєінтенсивнийрозвитокміжнароднихекономічнихвідносин. Одним знайважливішихелементівмеханізмууправлінняміжнароднимиекономічнимивідносинами, щоздійснюються шляхомпроведеннякомерційнихоперацій,єзовнішньоекономічна діяльність.

сучаснийетапрозвиткусвітогосподарськихзв'язківхарактеризуєтьсярозширенням всіх формміжнароднихекономічнихвідносин наосновішвидкого зростаннюпродуктивних сил,якийобумовленийприскореннямнауково-технічногопрогресу.Наслідком цогоєпостійнозростаючаконцентраціявиробництва іукрупнення йогорозмірів, щопідсилюєтенденцію доінтернаціоналізаціїгосподарського життя,сприяєрозвиткуміжнародноїспеціалізації йкоопераціївиробництва.

>Особливістюсучасногоетапуекономічногорозвиткуєшвидкийрістміжнародноїторгівлінауково-технічнимизнаннями й результатамивиробничо-технічногоспівробітництва,такожхарактернийбурхливийріст >ринкупослуг (>страхових,лізингових,транспортних, тощо).

Урезультатіпроведенняекономічних реформ взовнішній сферісформувалось двапоняття; ">зовнішньоекономічнізв'язки" (>ЗЕЗ) й ">зовнішньоекономічна діяльність" (зовнішньоекономічної діяльності).

Навідміну відЗЕЗ, котріявляють собоюрізніформи,засоби йметоди"зовнішньоекономічнихвідносинміжкраїнами, зовнішньоекономічної діяльностівисвітлюєзовнішньоекономічну діяльність нарівнівиробничих структур (>фірм,організацій,підприємств,об'єднань й т.д.). зовнішньоекономічної діяльності можнавизначити яксукупністьвиробничо-господарських,організаційно-економічних йоперативно-комерційнихфункцій підприємства,пов'язаних із йоговиходом назовнішнійринок таучастю взовнішньоекономічнихопераціях.

>Основними мотивамирозвитку зовнішньоекономічної діяльності нарівні підприємстваможуть бути:

1.Розширенняринкузбутусвоєїпродукції занаціональні >межі ізметоюмаксималізаціїприбутку.

2. Закупівлянеобхідноїсировини,комплектуючихвиробів, новихтехнологій йобладнання.

3.Залученнюінжинірингових таіншихпослуг для потребвиробництва ізурахуванням їхньогоунікальності, болеевищоїякості йнизьких >цін впорівнянні ізвнутрішнімринком.

4.Залученняіноземнихінвестицій ізметоюмодернізаціївиробництва,зміцненняекспортногопотенціалу йконкурентнихпозицій насвітовихтоварних ринках.

5. Доля вміжнародномурозподілі роботи,спеціалізації йкооперуваннівиробництва ізметоюуспішногорозвиткусвоєїекономіки.

зовнішньоекономічної діяльностірозглядають як один заспектівЗЕЗ. разом із тім,цесамостійна діяльність підприємства, котраявляється, із одного боці,складовоючастиноюгосподарськоїдіяльності підприємства, а іздругої-такоючастиною йогодіяльності,котраздійснюється наіншому,міжнародномурівні, увзаємозв'язку ізгосподарськимисуб'єктамиіншихкраїн.

>Матеріальна основа зовнішньоекономічної діяльності —зовнішньоекономічний комплекс країни (>регіону).Вінявляє собоюсукупністьгалузей,підгалузей,об'єднань,підприємств йорганізацій, щовиробляютьпродукцію наекспорт чивикористовуютьімпортнупродукцію таздійснюютьіншівиди йформи зовнішньоекономічної діяльності.

>Важливимзавданням врозвиткузовнішньоекономічного комплексу країниявляєтьсяоб'єднаннявиробничих йзовнішньоекономічнихвидівдіяльності /вєдинуорганічну,успішнофункціонуючу систему.Умовамиуспішногорозвиткузовнішньоекономічного комплексусьогодні є:

>зміцнення йнарощуванняекспортногопотенціалу;

> активна доля в інших формахміжнародногоспільногопідприємництва;

>підвищенняконкурентноздатностіпідприємств йвиробничо-господарського комплексу;

>розширеннясамостійноїдіяльностіпідприємств,фірмрегіонів країни вздійсненнізовнішньоекономічноїдіяльності.

зовнішньоекономічної діяльності якоб'єктуправлінняявляєтьсяскладовоючастиноюгосподарськоїдіяльності підприємства, то й менеджмент зовнішньоекономічної діяльностірозглядається якскладовачастиназагального менеджментупідприємства-Такийпідхід довизначенняпоняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльностімаєважливепрактичнезначення.Віндаєможливістьглибшерозглянути йогозміст,з'ясуватиспільніриси йвідмінніособливості вспівставленні ізвнутрішнім менеджментом.

Будучискладовоючастиноюзагальнофірмовогоуправління, менеджмент зовнішньоекономічної діяльностімає із нимспільніриси.Насамперед,цевідноситься дозагальноїстратегії підприємства.Загальнаринковастратегія підприємства —основнийорієнтир приорганізаціїуправління зовнішньоекономічної діяльності.Спільними всвоїйоснові длявнутрішнього йзовнішнього менеджменту єтакожпринципи йфункціїуправління,технологіяприйняттярішень,основніметодиуправління.

>Требапідкреслити, що роль зовнішньоекономічної діяльності якзовнішнього чинникаекономічного зростанню всучаснихумовахпостійнозростає.Посилюєтьсяїївплив насоціально-економічнийрозвиток не лише країни але й і шкірногогосподарськогосуб'єкта.

зовнішньоекономічної діяльності —поняттябагатогранне.Воновключаєнаступнівидидіяльності:зовнішнюторгівлю,міжнародневиробничекооперування,міжнародненауково-технічнеспівробітництво,міжнароднеінвестиційнеспівробітництво,валютно-фінансові йкредитніоперації.

>Кожен ізвидів зовнішньоекономічної діяльностіздійснюється впевних формах.Наприклад, формамизовнішньоїторгівліявляєтьсяекспорт,імпорт,реекспорт:реімпорт. Формами >виробничоїкооперації —спільневиробництво наосновіспеціалізації –спільні підприємства двох чи понадіноземнихпартнерів,підряднакооперація таін.

Метакурсової роботи:

>Оцінити зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “>Nadiya”.

>Завданнякурсової роботи:

>Оцінитиефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “>Nadiya”встановитиконтакти ізновим партнером,підготувати проект контракту, провести переговори таукласти його.


>РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТАПОСЛІДОВНІСТЬЗДІЙСНЕННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХОПЕРАЦІЙ

>Зовнішньоекономічна діяльність (зовнішньоекономічної діяльності) - діяльністьсуб'єктагосподарськоїдіяльності України ііноземногосуб'єктагосподарськоїдіяльності,побудована навзаєминахміж ними, щомаємісце як на територї України, то й заїї межами. зовнішньоекономічної діяльностіявляє собоюсукупністьміжнароднихкомерційнихоперацій,спрямованих наорганізацію,проведення йрегулюванняпроцесуобміну товарами,послугами, результатамитворчоїдіяльності.Міжнароднийобмін товарамиекономічно доцільний длякраїн.якщо навиробництвоекспортнихтоварівкраїнавитрачає меншесуспільної роботи, ніж винна був бвитратііти навиробництвотоварівзамістьімпортованих на суму. котравиручена відекспорту.

>Експорт - продажівтоварівіноземнимсуб'єктам йгосподарськоїдіяльності йвивізтоварів черезмитний кордон України,крім тихийвипадків, колисуб'єкт зовнішньоекономічної діяльностіпередаємайногосподарськоїдіяльностііноземномусуб'єкту якнатуральнучасткуучасті уформуванністатутногокапіталу приспільнійгосподарськійдіяльності.

>Реекспорт — продажівіноземнимсуб'єктам зовнішньоекономічної діяльності йвивіз замежі Українитоварів, котрі булиранішеімпортовані натериторію України й непіддавалисяпереробці.

>Імпорт —закупівля віноземнихсуб'єктів зовнішньоекономічної діяльностітоварів йїхнійувіз натериторію України,включаючизакупівлютоварів,призначених длявласногоспоживанняустановами іорганізаціями України,розташованими заїї межами.

>Реімпорт -увіз черезграницюранішевивезеної замежімитної територїпродукції, котра непіддавалася тампереробці.

транзит -переміщеннятоварів,вироблених за межами України черезтериторію України безбудь-якоговикористанняцихтоварів назазначеній територї.

>Класифікаціязовнішньоекономічнихоперацій,етапиїхньогопроведення.

>Міжнародна практика >проведеннязовнішньоекономічнихопераційприпускаєздійсненняпевнихвидівкомерційноїдіяльності >Таблиця 1, що >складається із окремихетапів йстадій, на >кожному із яківирішуютьсяконкретнізадачі йвиконуютьсяформальності, щопов'язані ізоформленням,пересиланням й >обробкоюдокументації, >необхідної для забезпечення >виконання догоди.

>Таблиця 1.

>Класифікаціязовнішньоекономічнихоперацій.

>Ознакакласифікації

>Видиоперацій

1 За напрямамиторгівлі. >Експортні,імпортні,реекспортні,реімпортні,транзиті.
2 Загрупамитоварів. >Купівля-продаж машин йустаткування,сировинних й продовольчих,непродовольчихтоварів й т.ін.
3 Заступенемготовності товару до продаж. Постачанняготовоїпродукції,вузлів й деталей длязборки, комплектногоустаткування й т.д.
4 >Товарообмінніоперації. >Зустрічнізакупівлі, бартер,викупзастарілоїпродукції,переробкадавальницькоїсировини іінші.
5 >Торгівлянауково-технічнимидосягненнями йнаданняпослуг. >Купівля-продажліцензій, "ноу-хау",інжиніринг, факторинг,оренда, туризм,підряд,транспортування йінші.
6 >Торговельно-посередницька діяльність. >Консигнаційні,комісійні,агентські,брокерськіоперації.
7 >Торгівлязмагального типу. >Аукціони,біржоваторгівля,міжнародні торги.

>Процеспроведеннязовнішньоекономічнихопераційрозбивається накількаетапів йстадій:

 

1. >Підготовчийетап:

>аналізкон'юнктуриміжнародногоринку,рівня йогомонополізації великими >компаніями, >можливостіпроникнення нацей >ринок;

>вибірформи йметодів роботи на >ринку;

>вибірконтрагентів;

>аналіз йрозрахунокцін;

>рекламнакампанія.

>Вивченняринку проводитися запрограмою маркетингу.

>Сучаснаміжнароднаторгівляпов’язана із великоюкількістютоварів, тому іоб’єктидослідженнязалежать від родудіяльностіфірми.Відповідно іметоди, щозастосовуються входідослідження,можутьістотнорозрізнятися.Поряд із тіміснує ряднайважливішихфакторів, щозавждививчаються под годинупідготовкибудь-якоїзовнішньоекономічноїоперації:

1. >Політичнівідносини ізкраїною-контрагентом.Напруженіполітичнівідносини ізкраїною-контрагентом, природно, не будутьсприятиможливостіукладання контракту.Введенняембаргопротитієї чиіншої державитакожспрямоване надосягненнявизначенихполітичнихцілей задопомогоюекономічнихінструментів (>уданомувипадкузовнішньоїторгівлі).Крім цого у межахполітичних й військовихоб'єднань (таких, як,наприклад, НАТО)діютькомітети йкомісії, щовстановлюютьобмеження наторгівлювизначеними товарами іззазначенимикраїнами (>наприклад.СхідноюЄвропою).

2. >Ємкість йкон'юнктуратоварнихринків.Вивченняємкостіринкудозволяєвизначитизагальніумови, у якіможливаторгівля.Кон'юнктурніспостереженнядозволяютьперевіритиправильністьприйнятогорішеннящодоємкостіринку,виявитиколивання йнайвигіднішіумови продаж й покупок,методиздійсненнязовнішньоторговельнихоперацій, годину ймісцевиходу наринок.

3.Торгово-політичніумови.Середторгово-політичних умів великаувагаприділяєтьсярозміраммита йзборів, методамрозрахункумита,умовамзберігання намитних складах.Крім цоговивчаєтьсяліцензійна система й порядокодержанняліцензій,можливістьвстановлення квот,валютнихобмежень;умовиторговихдоговорівданої країни ізіншоюкраїною-контрагентом, системасанітарно-гігієнічних правил таін.

4.Транспортніумови.Вонивідіграютьважливу роль, бовпливають націну товару. Тому вартовивчитинаявністьпрямихрейсів,тарифилінійногосудноплавства,фрахтові ставки;залізничнітарифи,ступіньмеханізаціївантажно-розвантажувальнихробіт,вартістьзбереженнявантажу, ставкипортовихзборів, правила іособливіумовиперевезень.

5. >Умови платежу й кредиту. >Необхідновивчитиможливістьнадання кредиту, йогоформи, щонайчастішевикористовуються вторгівлітими чиіншими товарами,вартість кредиту.

6.Правовіумови. >Великезначеннямаєвивченнязаконодавства проздійсненняторговихоперацій:страхування йторговесудочинство,закони проправовеположення й діяльністьіноземнихфірм,охоронупромисловоївласності,патентуваннявинаходів,реєстраціюторговихзнаків,арбітраж.

7. >Специфічнівимогиринку. Урізнихкраїнахсклалисяпевнівимоги дономенклатури,асортиментутоварів йїхньоїякості.Вониобумовленігеографічними,кліматичнимиумовами,традиціями,смаками йповинніобов'язкововраховуватися под годинупідписання контракту.

8. Каналі йметодизбуту. >Вивчаєтьсятоварозбутовамережа в странезбуту, рольпосередників.Особливаувагаприділяєтьсяаналізузбутовоїмережіконкурентів, методам йтехніцізбуту, нормамобслуговування,рекламі.

>Вибір контрагента.

Напідготовчомуетапі доукладання догодинеобхідновибрати контрагента.

Українах ізринковоюекономікоювідпрацьованачітка системакласифікаціїфірм по низкукритеріїв.

За виглядомгосподарськоїдіяльності й характеромоперацій >фірмиподіляються на:промислові,сільськогосподарські,агропромислові,торговельні,будівельні,транспортні,страхові,інжинірингові,лізингові іінші.

>Промисловікампаніїскладають одну з самихчисленних груп Доїхнього числавідносятьсяфірми, у які 50% обороту й понадскладаєпродукціяїхніхвласнихпідприємств.

За характеромвласності >фірмиподіляються на:державнідержавно-приватні,приватні.

Заприналежністюкапіталуфірмиподіляються на:національні,змішані,міжнародні.

2. >Організаційнийетап:

>встановлення контакту ізпотенційними контрагентами;

>підготовка йпроведенняпереговорів;

>укладання контракту.

>Післявиборуіноземного контрагента,необхідноустановити ізчим контакт,тобто провести роботу ізпідготовки доукладання догоди.

Процедурапідготовкиекспортної догоди.

Упроцесіпідготовкиекспортної догодипродавецьможевикористовуватирізніспособивстановленняконтактів ізпотенційнимипокупцями:

>направитипропозицію (оферту)безпосередньо одному чидекількомможливиміноземнимпокупцям;

>прийняти йпідтвердитизамовленняпокупця;

>направитипокупцюпропозицію увідповідь на йогозапитання зуказівкоюконкретних умівмайбутнього контракту чипроформою контракту;

>прийняти доля в торгах;

>прийняти доля ввиставках й ярмарках;

>зробитирекламнеоголошення взасобахмасовоїінформації, каталогах, проспектах.

3.Виконавчийетап:

>підготовка товару довідвантаження (>експортером) йпідготовка до прийому товару (>імпортером);

>укладаннядопоміжнихконтрактів (>страхових,транспортних, й т.п.);

>врегулюваннясуперечок:

>здійсненнярозрахунків.

>Світова практикасвідчить, щовиробничіфірми чи підприємства,маючи наметіреалізаціюсвоєїпродукції наміжнародномуринку,можутьобиратирізніметодиорганізаціїзовнішньоторговельноїдіяльності.Такийвибірзалежить відбагатьохчинників,зокрема:масштабіввиробництвафірми та характерупродукції, щовипускається;особливих рисрегіональнихринків, на якіреалізуєтьсяпродукція;глибиниучасті підприємства уміжнародномуподілі роботи;специфічного методуреалізаціїтоварів чипослуг назовнішньомуринку, що етрадиційним дляцієїтоварноїгрупи чи бувобранийкерівництвомданого підприємства, тощо. Тому под методомміжнародноїторгівліслідрозумітиорганізаційну форму та порядокздійсненнязовнішньоторговельноїоперації.

>Усічисленніметодиорганізаціїзовнішньоторговельноїдіяльностіоб'єднуються удвівеликігрупи.

>Першу ізцих груп (>прямий метод)утворюють тихформи, щореалізуються самимикомпаніями тапідприємствами, котрізазвичаймаютьдостатнійрівеньфінансовихактивів длястворення іутриманнявласногозовнішньоторговельногоапарату, щоскладаєтьсязіспеціалізованих служб таорганів,виконуючихорганізаційні,кредитно-розрахункові,транспортні,рекламні,аналітичні таІншізовнішньоторговельніфункції.Такікомпаніїреалізують своюпродукцію назарубіжних ринках черезстворені тамфілії йдочірніфірми, котрі насвітовомуринкумають статусоптових чироздрібнихпідприємств, а їхніфункціональні заподіяння, права таобов'язкивизначаються задомовленістю Ззасновниками.Середперевагорганізаціїзовнішньоїторгівлінавпрямкислідвиокремититакі:

•можливістьекономіїфінансовихресурсів зарахунокскороченнявитрат на сумукомісійноївинагородипосереднику;

•зниженняризику тазалежностірезультатівкомерційноїдіяльності відможливоїнедобросовісності чинедостатньоїкомпетентностіпосередницькоїорганізації;

•використанняперевагбезпосереднього контактузіспоживачами таможливістьотриманняінформації про стан йтенденціїрозвиткуринку шляхоморганізаціїмаркетинговоїдіяльності назарубіжномуринку.

У тієї ж годинузастосування цого методуторгівліпередбачаєнаявністьвисокоїкомерційноїкваліфікації персоналу таторговельногодосвідукампанії вцілому. У огидногоразіфінансовівитрати підприємства не лише нескоротяться, але й іможутьзначнозрости.Крім того,міжнароднаторгівля порівняно ізвнутрішньоюєризикованішою, щозумовленовідмінностямиекономічних,правових тасоціальних умів урізнихкраїнах, їхньоготрадиціями тазвичаями, атакож великимивідстанямиміжторговельними партнерами. Урезультаті дляпроведенняміжнароднихторговельнихопераційбуваєдоцільнозалучатипосередників.

Додругоїгрупиметодів (>непряматоргівля, чинепрямий метод) входити:

•торгівля черезпосередників (>торговельнікомпанії таіншіпосередницькіфірми);

•торгівля черезорганізованітоварні ринки,тобто черезміжнароднітоварнібіржі,тендери (торги),аукціони тавиставки/ярмарки.

>Торгівля черезпосередників >використовується, як правило,середніми тамалимипідприємствами, до якітакож належатирізного типу товариства, котрі дляздійсненнязовнішньоекономічноїдіяльності всвоїйуправлінськійструктурістворюють так званьвмонтованийекспортний .>відділ.Такийвідділскладається іздвох-трьохспівробітників, котрізаймаютьсяпідготовкоюзовнішньоторговельнихконтрактів,митною,кредитною таіншоюнеобхідноюдокументацією, а сам догодикупівлі-продажутоварівздійснюють черезторговельнихпосередників.

як приекспорті, то й приімпортітоварів йпослугрозподілможездійснюватисябезпосередньоміжвиробником йспоживачем (пряматоргівля), чи черезодне чикільказовнішньоторговельнихпідприємств, щовиступаютьторговельнимпосередником (>непряматоргівля,торгівля черезпосередників). Приторгівлі черезпосередниківприйнято говорити пропрямийекспорт тапрямийімпорт.Загальноприйнятимвирішальнимкритерієм при цьомує тієї факт, що при прямомуекспорті/імпортівнутрішній (>національний)торговельнийпосередник небереучасті вопераціїкупівлі-продажу.

>Торгівля черезорганізованітоварні ринкитакожналежить донепрямоїторгівлі, але йпосередникамиміжекспортерами (>виробниками,посередницькимифірмами) таімпортерами (>споживачами,іншимипосередницькимифірмами)єорганізованітоварні ринки —міжнароднітоварнібіржі,міжнароднітендери (торги),міжнародніаукціони таміжнароднівиставки/ярмарки. Цеспеціальностворені (>організовані) ринкипевнихтоварів, де узаздалегідьвизначений годинуреалізують своїторговельніІнтересипродавці,формуючипропозицію товару, тапокупці,представляючипопит нанеї.


>РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “>NADIYA”

>Поняття ">підприємство"єузагальнюючим, чизбірним.Воно,по-перше,визначає підприємства яксуб'єктигосподарського правастосовно всіх форм йвидіввласності в Україні .По-друге,цепоняттяєзагальногалузевим,тобтовзагалівизначаєпромислові (фабрики, заводі,шахти),будівельні,транспортні,сільськогосподарські,торговельні таінші підприємства.

>Підприємство яксоціально-економічний йправовийінститутмаєпевнусукупністьекономічних,організаційних йюридичнихознак, заякимикваліфікується якгосподарюючийсуб'єкт йсуб'єкт права.

Законтакожвстановлює, щопідприємство —цегосподарюючийсуб'єкт. Сутьвизначення ">господарюючийсуб'єкт"полягає до того, щопідприємствоєтоваровиробником,трудовимколективом,який напрофесійнійоснові (>промисел)виробляє йреалізуєсвій товар ізметоюодержанняприбутку. якгосподарюючийсуб'єктпідприємствоздійснюєвиробничу,науково-дослідну такомерційну діяльність.

>Основноюособливістю, заякоютовариствовідрізняється відіншихсуб'єктів права (>нетовариств),єоб'єднання напідставі догодимайна тазусильучасників дляспільноїгосподарськоїдіяльності. Товариствастановить собоюоб'єднання на засідках догодимайна тапідприємницькоїдіяльностіфізичнихта/абоюридичнихосіб уформі підприємства (>установи,організації) дляспільноїдіяльності ізметоюотриманняприбутку.Всі товариства згідно з закономєюридичними особами,діють напідставіустановчихдокументів,затвердженихучасниками,маютьвласніназви ззазначенняморганізаційно-правовоїформи товариства (>акціонерне тощо).

>Акціонерноготовариство —цетовариствокапіталів.

>Акціонернимвизнаєтьсязасноване наустановчомудоговорі тастатутітовариство, якумаєстатутний фонд,поділений напевнукількістьакційрівноїномінальноївартості, йнесе відповідальність зазобов'язаннями лише майном товариства. Звизначеннявипливаютьособливостіакціонерного товариства, котріобумовлюютьспецифіку йогоюридичного статусу.По-перше,статутний фондакціонерного товариствамаєакціонерну природу,формується шляхомемісії та продажакційфізичнимта/абоюридичним особам.По-друге,акціонернетовариствомаєпублічний статусемітентаціннихпаперів (>акцій,облігацій).Інші товариства немають статусуемітентаакцій.Акціонернетовариствоєюридичноюособою, Яка від свогоіменівипускаєакції йзобов'язуєтьсясвоєчасновиконуватиобов'язки, щовипливають із умів їхньоговипуску [1] (>Стаття 2 Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу" від 18червня 1991p.).Шляхомвипуску й продажакційакціонерні товариства йформують своїстатутніфонди, йзбільшують їхнього,якщоценеобхідно.Акціївідкритихакціонерних товариствдопускаються довільного продаж наумовах,визначених Законом України "Процінніпапери йфондовубіржу",іншими актами профондовийринок.По-третє,фізичні таюридичні особини, котріпридбалиакціїакціонерних товариств,фіксуються уреєстрівласниківіменнихціннихпаперів йнабувають статусуакціонерів. Права таобов'язкиакціонеріввизначеністаттями 10 й 11 Закону України "Прогосподарські товариства",статтями 4, 5, 8 й 9 Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу".По-четверте,особливоюознакоюакціонерного товаристваєобмеженнявідповідальностіакціонерів.Акціонеривідповідають (>точніше — несутьризиквідповідальності) зазобов'язаннями товариства лише вмежахналежнихїмакцій. Заознакоювідповідальностіакціонерівакціонернетовариствоналежить до товариств ізобмеженоювідповідальністю.

 >Акціонернетовариствомає правостворюватидочірні підприємства,наділяти їхні майном, якуналежить товариству,призначатикерівника тареалізовуватиінші прававласникадочірнього підприємства.

>Законодавством передбачене, щоакціонернетовариствомаєфірмову марку татоварний знак.Ціреквізитизатверджуютьсяправлінням товариства йреєструються вТоргово-промисловійпалаті України.

>Видиакціонерних товариств. За способомфункціонуванніакцій законрозрізняєвідкриті тазакритіакціонернітовариства-Акціївідкритих товариствможутьрозповсюджуватися як шляхомвідкритоїпідписки, то й шляхомкупівлі-продажу набіржі (з статтею 6–8 Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу", ст.30 Закону України "Прогосподарські товариства"). Узакритомуакціонерномутовариствіакціїрозподіляютьсяміжзасновниками й неможутьрозповсюджуватися шляхомпідписки чикупівлі-продажу набіржі.

>Засновниками таучасникамиакціонерного товаристваєфізичні таюридичні особини, котрі згіднозі ст. 2 Закону України "Пропідприємництво" таіншимизаконодавчими актамиможуть бутисуб'єктамипідприємницькоїдіяльності.Стосовноакціонерних товариств, то їхні коловизначеностаттями 3 й 26 Закону України

>Державні підприємствавідповідно доДекретуКабінету міністрів України "Провпорядкуваннядіяльностісуб'єктівпідприємницькоїдіяльності,створених ізучастюдержавнихпідприємств" від 31грудня 1992p.безпосередньо неможуть бутизасновникамиакціонерних товариств (>крімбанків).

>Іноземніюридичні особини,міжнародніорганізаціїможуть бутизасновниками таучасниками товариствнарівні ізукраїнськимиюридичними особами (>відповідно дозаконодавства проіноземніінвестиції).

>Акціонернетовариство яксуб'єкт йоб'єкт прававласності (>майновий комплекс)характеризуєтьсяскладноюмайновою йфінансовоюструктурою.Майнова йфінансова структураакціонерного товариствастановитьврегульовані правомвідносинищодооб'єднаннявкладівзасновників таучасників устатутний фонд товариства якколективнувласністьакціонерів,щодовипуску таобігуакцій,щодорозподілумайна уфонди товариства тавиплати дивідентів наакції.

>Правовіосновимайновихвідносин вакціонерномутовариствізагаломврегульовані Законом України "Провласність",якийвизначаєтовариствосуб'єктом праваколективноївласності, атакожвстановлюєпідставивиникнення правазазначеноїколективноївласності.Поняттямайнаакціонерного товариствавикористовується,зокрема, в ст. 24 Закону України "Прогосподарські товариства",відповідно доякоїтовариство ">несе відповідальність зазобов'язаннями лише майном товариства".

>Майно товаристваюридичневідокремлено відмайнавласників товариства,тобтоакціонерів. Цемайноєвласністюсаме товариства якюридичної особини. Товариства устатусісуб'єкта прававолодіє,користується йрозпоряджається майном товариства,відокремленняякогоздійснюється направіколективноївласності.

>Загальнийрозмірстатутного фонду,такожномінальнавартість такількістьакційвизначаютьсязасновникамивідповідно до мети, предметадіяльності,мінімального легальногорозмірустатутного фондуакціонерних товариств.Засновникивизначають вустановчих документах йвидивкладів достатутного фонду. Уакціонерномутовариствіцеможе бутимайно у прямомурозумінні (>будинки,споруди,устаткування,машини,іншіматеріальні ціності),грошовікошти внаціональній таіноземнійвалюті.Фондиакціонерного товариства —цепередбачені нормами прававиди чичастинимайна товариствавідповідно доїхньогоцільовогопризначення.Кожен фондмаєпевнийправовий режим.

>Збільшеннястатутного фонду —це зміну статуту, томуце запитаннявирішуютьспеціальнізагальнізбори "із запитаннязмінистатутного фонду товариства" (ст. 40 Закону України "Прогосподарські товариства").

>Зменшеннястатутного фондуможливе шляхомзменшенняномінальноївартостівипущенихакцій чизменшеннякількостіакцій шляхомвикупучастиниакцій у їхнівласників ізметоюанулюванняцихакцій.Зменшеннястатутного фондунеможливе занаявностізапереченькредиторів.Рішення прозменшеннястатутного фондуприймається у такому самому порядку, як й про збільшення.

Правоучасті вакціонерномутоваристві зазмістомєкомплексним. Доньоговходять якмайнові права таобов'язкиакціонера, то йчленські (>управлінські) права таобов'язки. Домайнових правакціонера належатитакі права:

•брати доля врозподіліприбутків товариства;

•отримуватичасткуприбутку товариства увигляді дивідентів;

•отримуватичасткувартостімайна товариства уразі йоголіквідації.Цячасткамає бутипропорційноювартостіакцій, котрі належатиакціонерові;

•розпоряджатисяакціями:продавати,передавати,відчужуватиіншим способом у порядку,визначеномучиннимзаконодавством та статутом товариства;

•заповідатиакції успадщину;

•купуватидодаткововипущеніакції товариства.

>Акціонернесемайновіобов'язкистосовно товариства.Вінзобов'язанийоплачуватиосновні тадодатковіакції урозмірі, порядку тазасобами,передбаченимиустановчими документами товариства.Акціонерзобов'язанийсплатитиповнувартістьакцій у рядки,визначеніустановчимизборами, але й непізніше року послереєстрації товариства. Уразінесплати увстановлений рядківакціонерсплачує протягом годинипрострочення 10відсотківрічних відсумипростроченого платежу,якщо статут товариства непередбачаєіншоїсанкції. Принесплатіплатежів заакціямипротягомтрьохмісяців послевстановленого рядок платежутовариствомає правореалізуватиціакції в порядку,передбаченому статутом.

>Акціонери несутьризиквідповідальності зазобов'язаннями товариства вмежахналежнихїмакцій.

>Акціонеризобов'язані:додержуватисяустановчихдокументів товариства йвиконуватирішеннязагальнихзборів таіншихорганівуправління товариства, нерозголошуватикомерційнутаємницю таконфіденційнуінформацію про діяльність товариства, нестиіншіобов'язки,передбаченізаконодавством таустановчими документами.

>Зовнішньоекономічна діяльність Українирегулюється законами йнормативними актами,прийнятимиВерховноюРадою України.Серед нихпершучергунеобхідноназватитакі: "Прозовнішньоекономічну діяльність", "Про режиміноземногоІнвестування", "Про Єдиниймитний тариф", "Про захистіноземнихінвестицій", "Провласність", "Прогосподарські товариства".

Закон України "Прозовнішньоекономічну діяльність",ухвалений 16 апреля 1991 р.,закріплюєпринципизовнішньоекономічноїдіяльності,визначаєїїсуб'єктів йвиди,встановлюєоснови правового йекономічногорегулюваннязовнішньоекономічнихзв'язків,спеціальніправовірежими,юридичну відповідальність. Уньому наведеноперелікфізичних йюридичнихосіб, щомають декларація протаку діяльність, атакож всіхможливихвидів й формзовнішньоекономічноїдіяльності. Закон вводитиправовіосновиїї державногорегулювання,включаючи запитанняліцензування йквотуваннязовнішньоекономічнихоперацій,розподілувиручки відзовнішньоекономічноїдіяльності віноземнійвалюті. Уньомусформульованіпринципиоподатковування приздійсненнізовнішньоекономічноїдіяльності,їїмитногорегулювання йстрахуваннязовнішньоекономічнихоперацій. Узаконівизначеніспеціальніправовірежимизовнішньоекономічноїдіяльності, заходьщодозахисту прав йзаконнихінтересів держави таіншихсуб'єктівзовнішньоекономічної йгосподарськоїдіяльності України.

Закон України "Про Єдиниймитний тариф"базується наприйнятихміжнародних нормах, упершучергу нарекомендаціях йрішеннях ГАТТ.Вінспрямований на забезпеченнямаксимальноївідповідностінашогозаконодавствазагальноприйнятим уміжнароднійпрактиці принципам й правиламмитної справ таявляє собоюсистематизованийпереліктарифних ставок, котрівстановлюються натовари ііншіпредмети,якщо смердотіввозяться намитнутериторію України чививозяться замежіцієї територї.

>Зовнішньоекономічна діяльністьзавжди був йзалишаєтьсяважливоюскладовоюсуспільногорозвитку України, Незважаючи назміни вполітичнійситуації,економічнійкон'юнктурі та правовомусередовищі країни.

>Зовнішньоекономічна діяльністьпов'язана ізпроведеннямрізнимигосподарськимисуб'єктамиділовихоперацій назакордонних ринках.Законі України "Прозовнішньоекономічну діяльність" (>стаття 1),прийнятому 16 апреля 1991 р.,зазначено, що: ">Зовнішньоекономічна діяльністьсуб'єктівгосподарськоїдіяльності України таіноземнихсуб'єктівгосподарськоїдіяльностізаснована навзаємовідносинах як на територї України, то й заїї межами".Зовнішньоекономічна діяльністьвключає двавидиділовихоперацій:операції українськихсуб'єктівгосподарювання за межами України тазакордоннихгосподарськихсуб'єктів зрізнихкраїн в Україні.

>Значеннязовнішньоекономічноїдіяльності врозвитку всіхкраїн, у томучислі і України,постійнозростає.Історичнийдосвідпідтверджуєвигідністьрозширенняучастікраїн уміжнародномуподілі роботи йрізноманітних формахміжнародногобізнесу.


>РОЗДІЛ 3. >ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІ зовнішньоекономічної діяльностіПІДПРИЄМСТВА ВАТ “Донна”

>Оцінкуефективності ВАТ “Донна”здійснюється наосновібухгалтреськогоїзвітності за 2003-2004 рр.Основніпоказнкиекспортно-імпортнихоперацій Ват “>Днонна”пнавдеено втаблиці №2

>Таблиця 2.

>Показникиекспортно-імпортноїдіяльності ВАТ “>Nadiya”протягом 2003 – 2004 рр.

№п/п >Показникиекспортно-імпортноїдіяльності підприємства >Звітнийперіод
>2003р. >2004р.
1

>Контрактнавартістьімпортноїсировини,

тис. грн.

18960,69 16445,53
2 >Акцизнізбори, тис. грн. 40,62989 41,11386
3 >Мито ймитнізбори, тис. грн. 88,0325 95,93286
4 >Транспортнівитрати, тис. грн. 1286,617 1507,508
5 >Вантажно-розвантажувальнівитрати. тис. грн. 677,1675 685,2305
6 >Складськівитрати, тис. грн. 338,5829 137,0467
7 >Експедиторськівитрати, тис. грн. 325,0407 219,2744
8 >Страховівитрати, тис. грн. 81,25977 54,819
9 >Іншівитрати на зовнішньоекономічної діяльності. тис. грн. 67,71594 137,0467
10 >Виробничасобівартістьпродукції, тис. грн. 44765,6 39159
11 Позавиробничівитрати, тис. грн. 6771,675 6852,306
12 >Цінаімпорту, тис. грн. 13,54384 14,38946
13 >Кількістьімпорту, тис. грн. 2979,537 2740,922
14 >Коефіцієнт кредитноговпливу, тис. грн. 1,384963 1,40152
15 >Експортнавиручка за умівнаданнякомерційного кредиту, тис. грн. 85397,22 88502,88

        Оцінкуефективності ВАТ “Донна”здійснюємо втакійпослідовності:

1)визначимонакладнівитрати ваналізованому й базовомуроці

>Сн = У розділі ст +Сзр +Сскл +Секспед +Ситр +Сін (1)

Де У розділі ст –транспортівитрати за базисомпостачання, тис. грн.

>Сскл. –складськівитратитис.грн.

>Секспед. –експедиторськівитрати тис. грн.

>Ситр. –страховівитратитис.грн.

>Сін –іншівитрати на зовнішньоекономічної діяльностітис.грн.

>Сн 2004 = 1507,508+685,2305+137,0467+219,2744+54,819+137,0467=2740,9253

>Сн=1286,617+677,1675+338+5829+325,0407+81,25977+67,71594=2776,3837

2)Витрати наімпорт ваналізованому та базовомуроці.

>Сзтімп=Ск+Сн+Са+См (2),

ДеСк –контрактнавартістьімпортноїсировини йматер.Тис. грн.

>Сн –накладнівитратитис.грн.

>Са –акцизнізборитис.грн.

Див –мито ймитнізбори,тис.грн.

>Сзтімп 2004 = 16445,53+2740,9253+41,11386+95,93286=19323,5

>Сзтімп 2003 = 18960,69+2776,3837+40,62989+88,0325=21865,734

3)Визначитивиручкувдіекспорту заготівку ваналізованому та базовомуроці.

>Врексг = (3),

деВРексК –виручка відекспорту ізаумовнаданнякомерційного кредитутис.грн.

>Ккв –коефіцієнт кредитноговпливу.част.од.

>Врексг 2004 =

>Врексг 2003 =

4)Визначитивиручкуімпорту ваналізованому та базисномуроці.

>Врімп =Уінм *>Nимп (4),

ДеУімп –середняцінаімпортутис.грн.

>Nімп –кількістьімпорту т.

>Врімп 2004 =14,38946*2740,922=39440,3875

>Врімп 2003 =13,54384*2979,537=40354,3724

5)Визначитивитрати наекспорт ваналізованому табазовомуроці.

>Сзтекс =Свир +Спв (5),

деСвир –виробничасобіварітсьтис.грн.

>Спв – позвиробничівитратитис.грн.

>Сзтекс 2004 = 39159+6852,306=46011,306

>Сзтекс 2003 =44765,6+6771,675 = 51537,275

6)Визначитиприбуток відімпорту ваналізованому та базовомуроці.

>Пімп =Врімп –Сзтімп (6),

деВрімп –виручка відімпортутис.грн.

>Сзтімп –витрати наімпорттис.грн.

>Пімп 2004 = 39440,3875-19323,5=20116,8875

>Пімп 2003 = 40354,3724-21865,734=18488,6384

7)Визначитиприбутоквдіекспорт уваналізованому та базовомуроці.

>Пекс =Врескг –Сзтекс (7),

деВрекспг –виручка відекспорт узаготівкутис.грн.

>Сзтекс –витрати наекспорттис.грн.

>Пекс 2004 = 63147,7824-46011,306=17136,4764

>Пекс 2003 = 61660,2898-51537,275=10123,0148

8)Визначитиекспортно-імпортнівитратианалізованому та базовомуроці.

>Векс-імп =Сзтекс +Сзтімп (8),

деСзтекс –витрати наекспорт,тис.грн.

>Сзтімп –витрати наімпорт,тис.грн.

>Векс-імп 2004 =46011,306+19323,5=65334,806тис.грн.

>Векс-імп 2003 = 51537,275+21865,734=73403,009тис.грн.

9)Визначитиприбуток відекспортно-імпортнихоперацій ваналізованому та базовомуроці.

>Пекс-імп

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація