Реферати українською » Международные отношения » Проблеми взаємовідносін США та країн латинської Америки кінця ХХ - качанів ХХІ століття


Реферат Проблеми взаємовідносін США та країн латинської Америки кінця ХХ - качанів ХХІ століття

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
й вцілому президентВенесуели кулуариП'ятогосамітукраїнамериканського континенту заявивши, щочекаєполіпшеннявідносинміжкраїнами, але й при цьому незбираєтьсявідмовлятися відболіваріанськоїмоделі. [12]

>Політика Мексики,навпаки,спрямована на подалізближення із США.Зараз із 300 млрд.доларівтоварообігуцієї країни 280припадає на США. "До бога далеко, а США под боком", -кажуть уМексиці,підкреслюючицим, щоблагополуччя Мексикибезпосередньозалежить від США.

>Сьогодні,зростанняамериканськоговпливу тільки вкраїнах (>наприклад, вКолумбії)викликаєвідповіднуреакцію увиглядіпосиленогоозброєння рядулатиноамериканськихкраїн.КрімВенесуели, демонстративно закупили 100тисячавтоматівАК-103 йАК-104, атакожтехнологіївиробництв рядуозброєнь,свійвійськовий бюджетзбільшилиБразилія й Уругвай. [12]Військовіфахівцілатиноамериканських державпосилюютьрозробку нових військових доктрин,враховуючидосвідамериканськихвторгнень вІраку йАфганістані, атакожможливість «>внутрішніхконфліктів».Їхосновою сталаконцепція «>спільної безпеки», котрапередбачаєєдині дії повіддзеркаленнюгіпотетичної «>агресіїззовні».Підкреслюється, що такаагресіяможе бути «>крайньоюспробивтручання ізметоюнав'язатиколишнійекономічний курс». [16]

Отже, Незважаючи нанаявнірозбіжності, СШАзалишаютьсяосновнимторговим партнером йголовнимімпортеромвенесуельськоїнафти.ЩодняВенесуелапоставляє США 1,5 млн.барелівнафти йпокриваєдесятучастинуїїпотреби. У зв'язку ізцим можнасказати, що, Незважаючи на усінаявніполітичні таідеологічнірозбіжності, векономічномуплані країниЛатинськоїАмерицінайближчим годиноюпродовжуватимуть багато вчомузалежати від США.


>Висновки

>СьогодніЛатинська Америкарозвиваєтьсяшвидкими темпами, Незважаючи наіснуючівсерединірегіонупроблеми, йзбільшуєсвійвплив напроцеси в світі.Зрозуміло, що при цьомулатиноамериканські країни уже нехочуть прямозалежати від політикиінших держав, тім понад,якщоця державарозглядає країнирегіону яквласний «>сировинний придаток».СполученіШтати Америки,навпаки,поступововтрачаютьсвійвплив як увсьому світі, то й влатиноамериканськомурегіоні.Частково, в цьомувиннасвітовафінансова кризу, щовибухнулаостаннім годиною, збільшеннязовнішньогоборгу США,внутрішніпроблеми, ізякимиадміністраціяпопереднього президента, Дж. Буша, незмоглавпоратися.

Тому заостаннікілька років СШАпочинаютьусвідомлюватинеобхідністьзмін усвоїйзовнішнійполітиці повідношенню доЛатинської Америки,якщо смердоті інадаліхочуть матір доступ доприродних йпотенційнихекономічнимбагатстврегіону.Рівноправнеспівробітництво,зрозуміло,найближчим годиною не якщодосягнуто, але йкроки в цьому напрямкуздійснюються. СШАпрагнутьвпливати напроцеси, щовідбуваються врегіоні, негаразд явно йнаполегливо, якцевідбувалося впопередні рокта,розуміючи, що силою смердотізможутьдомогтисянабагатоменшого, ніждипломатичнимишляхами,підтримкоюборотьби ізвнутрішніми проблемамикраїнрегіону. (Такими, яккорупція йвиробництво тапостачаннянаркотиків).

>Сьогодні влатиноамериканськихкраїнахрозуміють, щопобудова «>соціальноїекономіки», для чого йздійснюється так звань «>лівий поворот»,посилитьпозиціїрегіону в світі йдопоможеперетворитися однієї із великихлідерів новогобагатополярного світу, щопрагнеузгодитивласніінтереси безутиску тихий чиінших. А,щобдистанціюватися вдеякихпитаннях від думи США країнирегіонупрагнутьзміцнити своїекономічні таполітичнізв'язки із такимикраїнами, як Китай,Росія,Індія,Японія таіншимикраїнами. Однак, із того, із кімлатиноамериканські країнинамагаютьсяполіпшити своїзв'язки, так саме можнасудити проступіньвпливу США перевищив накраїну. Так,наприклад,Венесуела, де проводитисявідкритаантиамериканська політика,налагоджує своївідносини впершучергу ізРосією йКитаєм, котрі так самевідомісвоїмирозбіжностями із США ізбагатьохпитань.

Однак країниЛатинської Америкипоки неможутьповністювідмовитися віддопомоги,наданої США, нехай й нанерівноправнихумовах.Швидше на, внайближчідекілька роківповнанезалежністькраїнЛатинської Америки відзовнішньої політики СШАдосягнута не якщо.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ ТАЛІТЕРАТУРИ

 

І.Джерела

1. ANational Security Strategyfor the NewCentury [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:govtrack.us/congress/billtext/xpd?bill=h110-982

2.Choosing aBetterFuture in theAmericas.PresidentBarackObamа [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:whitehouse.gov/the_press_office/Op-ed-by-President-Barack-Obama-Choosing-a-Better-Future-in-the-Americas/

3. Статут організації американських держав [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:lawrussia/texts/legal_524/doc524a657x473.html.

4.Tratado deAsuncion [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:rau.edu.uy/mercosur/tratasp.htm

5.Tratado deComercio dePueblos [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Comercio_de_Pueblos

6.Inter-AmericanConventionAgainstTerrorism [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:oas.org/juridico/english/treaties/a-66.html

ІІ.Література

7. Мартинов Б. Цивілізації «висхідні» і «>нисходящие»?//Международние процеси. Контури світового безладдя.–Январь–апрель 2009 –Т.7.

8. Міжнародні економічних відносин. – М.: Дрохва, 2000.

9.Окунева Л. «Лівий поворот» і демократія в ЛатинськоїАмерике//Международние процеси. Контури світового безладдя. –Январь–апрель 2009 –Т.7

10. Пащук В.В. Латинська Америка: бореться континент. – Київ, 1987.

11. РИБАЛКІН В.Є. Міжнародні економічних відносин: Підручник. - М.: журнал "Зовнішньоекономічний бюлетень", дипломатична академія при МЗС РФ, 1997. - 384 стор.

ІІІ.Електронніресурси

12.АлаликинД.С. США, зовнішня політика в Латинської Америки. [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:zhurnal.lib/a/alalykin_d_s/latinus.shtml.

13.Балмасов З. Південна Америка завдає удару за долар. [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:pravda/world/restofworld/south-america/17-042009/308493-america-0.

>11.Wallerstein I.HowFarLeftHasLatin AmericaMoved? [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:iwallerstein.com/how-far-left-has-latin-america-moved/

12. За одного дня неможливо поліпшити відносини між навіть країнами Латинська Америка (21.04.2009) [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:russian.xinhuanet.com/russian/2009-04/21/content_862934.htm.

13. Кагарлицький Б. Латинська Америка: революція заради інтеграції? [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:scepsis/library/id_1050.html.

14.Лиховод А. Лівий поворот в Латинської Америки [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:cubafriend.narod/Venesuela/Lihovod.htm.

15.Обама пообіцяв вивести новий рівень відносини з Латинської Америкою (11.01.2009) [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:rian/world/20090113/159053150.html

16. Фокіна До. Чому США втрачають Латинської Америки [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:izvestia/politic/article3109933/

17. Смирнов Ю. Латинська Америка: інтеграція з соціалістичним обличчям. [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:novopol/text10464.html.

18.Військово-політичнісоюзи:досвідЛатинської Америки (30.06.2009) [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:natoua.org/news.php?nid=36.html.

19.Регіональні йнаціональніосновистратегіїсталогорозвиткуЛатинської Америки. [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:social-science.com.ua/index.php?idd=jornal_content&jornal_content=23&tema=political_problems.html.

20. СШАзагрожує часткаЛатинської Америки (23.09.2010) [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:ukrinform.biz/news/22439.html.

21. навіть Латинська Америка. [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:left/2007/1/petras153.phtml?print

22. Про пріоритетах навіть Росії у Латинської Америки. [>Електронний ресурс]. – Режим доступу:voanews.com/russian/news/crossfire/86366527.html.

23. Рудаков А. «>Боливарианский соціалізм»Електронний ресурс].win/raitings/855.phtml


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація