Реферати українською » Международные отношения » Просування імпортованого товару на теріторії України


Реферат Просування імпортованого товару на теріторії України

машин,механізмів,устаткування;

6)післяпродажнетехнічнеобслуговування;

7) організація ремонтунайбільшскладних й дорогихвузлів;

8)збір,узагальнення танаданнятоваровиробникуінформації продефекти,конструкторськіпрорахунки,виявлені впроцесіексплуатаціїтехніки,устаткування.

>Комісіонери -цеоптовіпосередники, котріздійснюютьоперації ізкупівлі-продажунепродовольчихтоварів від свогоімені, але й зарахунокклієнтів (>продавців,покупців).

>Комісійніфірми (>доми,магазини)мають усвоємурозпорядженнівласніскладськіприміщення йвідповіднітранспортнікомунікації йвиконуютьнаступніфункції:

1)виявлення усуб’єктів товарногоринкунаявностіневживаноїпродукції йреалізаціяцієїпродукціїіншимпідприємствам,організаціям,окремим особам;

2)укладеннякомісійнихугод ізсуб’єктами товарногоринкущодопридбання необходимихтоварно-матеріальнихцінностейіндивідуальногокористування й продаж запотребою;

3)приймання,зберігання та продажівтоварів,прийнятих дореалізації відпідприємств,організацій чифізичнихосіб;

4)здійсненнярозрахунків,пов’язаних зприйманням йреалізацієютоварів.

>Комісіонерможенадавативласнику товару (>комітенту)додатковіплатніпослуги (доставкатоварів до магазину,прийом йоцінкатоваріввдома, на територї підприємства таін.).

>Консигнатори (>різновидкомісіонерів) -надаютьпослугисуб’єктам товарногоринку, котрізаймаютьсязовнішньоторговельноюдіяльністю. При цьомувласниктоварів (>консигнант)передає їхніконсигнатору для продажзі складуостаннього,тобтонадає товар урозпорядженняконсигнатора одну годину дляреалізації. Договоромконсигнаціївизначаютьсяасортимент,кількість,якість,мінімальнацінапродукції, щореалізується,територія, наякій вонможепродаватися.

>Консигнатор посуті справєкомісіонером ззовнішньоторговельнихоперацій, ізтієюлишерізницею, щоздійснює продажів товару заціною,встановленоюконсигнантом.

>Важливезначення вдіяльностіконсигнаторамаєповоротністьнепроданого товару, котрає не щоінше якдодаткова відповідальністьконсигнатора,узгодженаобома сторонами.Консигнаціябуває:

1)поворотна -непроданий товарповністюповертаєтьсявласнику;

2)частковоповоротна -власникуповертаєтьсяпевначастинанепроданого товару;

3)безповоротна - консигнаторкупує весьнепроданий товар.

Напрактиці допослугконсигнаторіввдаються приекспортітоварів широкоговжитку (>автомобілів,холодильників,меблів таін.), атакож машин,устаткування,запаснихчастин,вузлів, колихочутьвикористовуватисприятливукон’юнктуруміжнародногоринку,чинник години чипостачанняобумовлюєтьсяобставинами, щосклалися вкомерційно-господарськійдіяльностісуб’єкта товарногоринку.

Агент (відлатин,agenlis -діючий) -здійснює дії на товарномуринку,пов’язані ізпродажем чикупівлею товару зарахунок й відімені поручителя напевній територї.Сприяючиздійсненнюторговоїоперації, агент сам він нестаєвласником товарунавітьтимчасово.

>Розрізняютьнаступнітипиагентів:

1)агентивиробників -звичайнопрацюють надекількапідприємств, щовиробляютьтоварнупродукцію,володіють правомзбутуконкретноїпродукції напевній територї,маютьсправу звзаємодоповнюючими,неконкурентними товарами.Такіпосередникидостатньообізнаніщодоасортиментутоварноїпродукції шкірного виробника,володіютьінформацією прокон’юнктуруринку,маютьширокіконтакти ізіншимипосередниками,споживачами,маркетинговими іінформаційними центрами,рекламними,страховими,митними таіншимиорганізаціями.Співпрацюють із такими агентами яксередні ймалі підприємства, над тому,щобутримувативласнийзбутовийапарат, то йвеликіфірми, котріпрагнутьпроникнути нанові ринкизбуту йрозширити колопотенційнихпокупців;

2)агентизбутові -маютькомерційно-господарськівзаємовідносини ізсередніми ймалимипідприємствами,займаютьсяреалізацієювсієїтоварноїпродукції, щовиготовляється ними.Вонизамінюють собоюторговельно-збутовийапаратпідприємства-виробника йведуть роботу зацінами,обсягом йасортиментомпостачань, маркетингом,раціоналізацієюгосподарськихзв’язків, рухом товару таін.Діяльність такихагентівзвичайнотериторіально не обмежена.

>Брокер (від анг.broke -комісіонер) -посередник на товарномуринку,основнийобов’язокякого -зведенняконтрагентів натоварнійбіржі.

>Брокер -фізична особа,зареєстрована натоварнійбіржі якпідприємець, щомаєдоговірнівідносини ізброкерськоюорганізацією. Цечистийпосередник, що надсвоємурозпорядженні товарунавітьтимчасово, й немаєсерйознихповноваженьсамостійно веститорговіоперації бездорученняклієнтів.Брокер неможевиступати вроліпокупця чипродавцятоварів; неєпредставникомсторін воперації; неперебуває вдоговірнихвідносинах ані ізпродавцем, ані ізпокупцем, адіє наоснові їхні окремихдоручень;одержуєвинагороду увиглядікомісійних.

>Брокер винен бутифахівцем ізкон’юнктуриринку, детально знатіконкретнийринок,відчуватипсихологіюпродавців йпокупців,володітиспецифікоюреалізаціїрізнихвидівтоварів, атакожюридичними правилами йприйомамивисновкуторговихоперацій.


>РОЗДІЛ 2

>АНАЛІЗПОТЕНЦІАЛУКОМПАНІЇ ПОПРОСУВАННЮІМПОРТОВАНИХТОВАРІВ НАПРИКЛАДІТОВ «>ЕКОС-ТОРГ»

 

2.1 ІсторіявиникненняТОВ «>Екос-торг». Резюмекомпанії

>КомпаніяТОВ «>Екос-торг» працює наринку із 2005 року.Компанія працює наринкупобутовоїхімії, та косметики по догляду затілом,займаючисьдистрибуцією йоптовими поставкамицихтоварів.

>Фірманакопичиладосвід вобслуговуванніклієнтів, а й унаданніпослуг,пов'язаних ізцієюдіяльністю,створила своюклієнтську базу.

Уасортиментіпредставленіторгові марки Garden -освіжувачіповітря,Hobby -шампуні дляволосся, йгелі для душу, SoftlineFresher -дитячавологасерветка.Торгові маркиперерахованівищевиробляються вТуреччині.

>Клієнтамиє підприємстваДніпропетровська,Дніпропетровськоїобласті, а так саме підприємства повсій Україні.Серед нашихклієнтівємережевімагазини ймагазиникроковоїдоступності, аптеки, ринки. І для шкірногоклієнтає своїспособизадовольнити йогопотреби.

Уосновівідносин із партнерамилежитьбажаннявиконуватиобов’язки, котрікомпанія взяла у собі, якщодоякостіпослуг, що минадаємо, то йщододотриманняфінансовихобов’язків передпостачальниками.Стабільність, політикавідкритості увідносинах із партнерами,чіткаконцепція абсолютнолегальної тапрозорої роботи, як дляпартнерів, то й дляфіскальнихорганів України – наше кредо.Багаторічнийдосвід роботи йзнанняособливостейринку,високапрофесійність персоналу,бездоганнарепутація – всецеєпідтвердженнямнадійностікомпанії.

>Дистрибуція:

>Клієнтамкомпаніяпропонує:

- доставку товарупротягом 24-48 часів із моментунаданнязамовлення

-гнучкуцінову йкредитнуполітику

-дотриманнядоговірнихстосунків

>Виробникам:

 >Клієнтамкомпаніяпропонує:

-наявністьпродукції виробника вторгівельніймережірегіонувідповідно впритул до виробника

-прагнення до максимальногопокриття територї

-якіснуреалізаціюмаркетинговихініціатив виробника

-стабільнезростанняпродажівпродукції виробниказавдякивисокійкваліфікації персоналувідділівпродажівкомпаній

Детальноасортименткомпанії наведень утаблиці 2.1.

>Таблиця 2.1

>Асортиментпродукції

№п/п

>Найменування товару

1

2

1 >HOBBY гель для душу
2 >HOBBY шампунь дляволосся
3 >ВологідитячісерветкиAquaSoft
4 >Освіжителіповітря "Garden"
5 МілоDURU,Fax
6 >Крем дляголінняARKO
7 >Зубна паста Sanino
8 >ЗасобигігієниEvyLady

>міжнароднийторгівляімпортованийпосередник франчайзинг

>Виходячи зпопередньогоаналізуфінансовихрезультатівнаведених утаблиці 2. 2 татаблиці 2. 3, можназробитивисновок щокомпаніяшвидкорозвивається,наявна позитивнадинаміка зростаннюосновнихпоказників (>виручки відреалізаціїтоварів,чистийприбуток,оборотніактиви, валюта балансу).

>Таблиця 2.2

>Основніфінансовіпоказникидіяльності підприємства

>Звіт профінансовірезультати

На (>звітну дату) :

2010

>Стаття

Код рядка

 

>Дохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,послуг) 10 3'689.50
>Податок надоданувартість 20 740.00
>Чистий дохід (>виручка) відреалізації 30 2'949.50
>Іншіопераційнідоходи 40 9.80

Разомчистідоходи:

70

2'959.30

>Матеріальнізатрати 90 0.30
>Виплати на оплату роботи 100 48.80
>Відрахування насоціальні заходь 110 20.30
>Іншіопераційнівитрати 130 1'102.40

>Собівартістьреалізованоїпродукції

140

1'755.80

Разомвитрати

180

2'927.60

>Чистий:

 

 

 >прибуток

220

31.70

>Таблиця 2.3

Баланс підприємства

Баланс (в тис. грн.) :

Актив

Код рядка

2010

I.Необоротніактиви

 

 

>Основнізасоби:

 

 >залишковавартість

030

7.30

>Усього зарозділом I

080

7.30

II.Оборотніактиви

 

 

>Запаси:

 

 >виробничізапаси

100

0.00
 готовапродукція

130

397.70
>Дебіторськазаборгованість затовари, роботи,послуги:

160

965.80
>Грошовікошти та їхньогоеквіваленти:

 

 внаціональнійвалюті

230

0.00

>Усього зарозділом II

260

1363.50

 Баланс

280

1370.80

>Пасив

Код рядка

2010

I.Власнийкапітал

 

 

>Статутнийкапітал

300

0.90
>Нерозподіленийприбуток

350

31.70

>Усього зарозділом I

380

32.60

ІІІ.Поточнізобов'язання

 

 

>Короткостроковікредитибанків

500

14.90
>Кредиторськазаборгованість затовари, роботи,послуги

530

1323.30

>Усього зарозділом ІІІ

620

1338.20

Баланс

640

1370.80

Занезначний рядків, як длякомпанії-імпортера,ТОВ «>Екос-торг»здобулачималуклієнтську базу,головніпокупцінаведені втаблиці 2.4.Компанії, котрієроздрібними магазинамипобутовоїхімії,знайшли вТОВ «>Екос-торг»надійного партнера. Збільшістюпокупцівукладенібагаторічніконтракти про поставкипродукції.

>Таблиця 2.4

>Основніпокупці

№п/п >Найменуванняпокупця >Регіон продажів
1 >Мережамагазинів «Оскар» >Всі реґіони України
2 >ТОВСпільнеДіло м.Винниця
3 >ТОВМойдодир м. Житомир
4 >ФОП Нестеренко м. Полтава
5 >ТОВУБФ м.Харків
6 >ФОПАлехін м.Запорожжя
7 >ТОВКосметікПарадіз м. Полтава
8 >ТОВБитхімторг м.Суми
9 ППСВ-Косметика м.Луганськ
10 >ТОВОлдим м. Львів
11 >ФОППогуляева м.Рівне
12 >ТОВ Дукат м. Тернополі
13 >ТОВ Аналог м.Хмельницький
14 >ТОВТСП м. Тернополі
15 >ТОВДудчак м.Чернівці
16 >ТОВВіком м.Донецьк
17 >ТОВЮнікс м.Луганськ
18 >ТОВ Роял Трейд м.Київ
19 >ТОВБоляк м.Одеса
20 >ТОВ КДК м.Сімферополь
21 >ФОПГрудко м. Херсон
22 >ТОВВікторія м. Севастополь


>Компанія працює у всіхрегіонах України.Найбільш вон представлена уДніпропетровській таКиївських областях.Більше наочнорозподілобсягиреалізації урозрізірегіонів представлене малюнку 2.1.

Малюнок 2.1Регіони продажівТОВ «>Екос-торг»

 

>Компанія «>Екос-торг»маємережувласнихроздрібнихмагазинів.Вонипрацюють наринку України із 2008 р. Через нихкомпаніяреалізуєтретинуімпортованого товару. ЗадопомогоюсвоєїмережімагазинівТОВ «>Екос-торг» оперативнореагує наколиванняпопиту напевнігрупи товару.Магазиниорієнтовані нашироке колоспоживачіврізного статку тавіку.

>Незважаючи на невеликийтермініснуваннямагазини сталиприбутковими тапідтвердилиправильністьобраноїстратегіїрозвиткукомпанії.

>Навіть у кризовіжоден не бувзачинений, але в початку 2010відкритіще 2 нових.

 

2.2 Характеристикапартнерівкомпанії.Основна характеристика

ІсторіяпоходженнятурецькоїкомпаніїЕвьяп.СтратегіякомпаніїЕвьяп.

>ЕвьяпСабурн,Яг,Гліцерин СанавеТікаретА.С. (>Торгово -Промислова марка мила, масел,гліцеринуЕвьяп Inc.)Єоднією ізнайбільших мануфактури вТуреччині.

МехметРифатЕвьяп, учредителькомпанії «>Евьяпінкорпорейтед»,почаввиробництво мила вмістіЕрзурум 1927-гороці.

Так якпоставлявсировину длявиробництва ізІзміра й Стамбула було б вельми проблематично, МехметРифатЕвьяпприйняврішення прозакриття заводу вЕрзурум йперенісвиробництво уВаніка всерпні 1943 року, таким чиномвирішившиодночаснодвіпроблеми: іздоставкоюсировини напідприємство й ізперенесеннямвиробництво у болеевигіднемісце.

МехметРифатЕвьяп, тім годиноюпочинаєспівпрацювати ізіншимпідприємствомзнаходитьсябезпосередньо вСтамбулі йобладнаномуновимиверстатами.Він незупиняєвиробництво насвоїх заводах вАйвансарай йТахтакале, але й ужесамостійно. Партнерствозалишається вминулому. УнаслідкуЕвьяпперенесе усівиробничіпотужності вСілахтарага, й на новомумісці роботапочинається в 1958році. Бренд дуру був уявлень наринку в 1967році. першийвідео роликрозроблений дляпродукціїАРКО буввипущений впрямийефір нателебаченні в 1971році.Будівництво нового заводу вАйазагапочалася в 1975році.Виробничіоперації булиперенесені на цей завод уАйазага в 1980році. Реклама для бренду дуру буврозробленавперше й представлена нателебаченні в1980хроках.Перша великапартія мила брендуАМБЕР був поставленоІран.

МехметРифатЕвьяп, учредителькомпанії,розробив йвпровадив 3золотих правила:

1)Найкращанагорода, якої миможемоотримативзамін на форумі нашупрацю йчудовуякістьнашого товару -цедовіра йвідданість нашихклієнтів до нашим брендам.

2)Довіра йвідданість нашихклієнтів до нашим брендампороджує потребу вбільшихобсягівпродукції й якнаслідокотриманняновоїприбутку.Прибуток,отриманий від продаж, виннаінвестуватися.Якість товару -найвища позначкакомпаніїЕвьяп. Длядосягненняцієї мети,високаякість товару,використовуєтьсяновітнєобладнання тановітехнології.

3)Товаринайвищоїякостіповинніпропонуватисяспоживачам задоступноюціною.

>Компаніяєвьяппіклується просво'м персонал йнадаєдужелояльні йхорошіумови для роботи вкомпанії дляспівробітників.Умови роботи вЕвьяп нарівні ізЄвропейськими стандартами.

>Компаніявиробляє широкий рядпродукції,включаючибрусочное мило,рідківиди мила,гелі для душу йпіна дляванни,шампуні,деодоранта,зубну пасту тадитячіпідгузники, атакож багатоіншого.

>Стратегіякомпаніїполягає увстановленнідовгостроковихвідносин ізклієнтами таспоживачами.Регулярні йсвоєчасні поставкитоварів тогоякості яку було б обумовлене вконтракті тавідповідно дозазначенихспецифікаціями,виконанняданих умівзабезпечуєуспіхданоїкомпанії.

>Основна характеристикакомпаніїЕвьяп

Evyap -процвітаючатурецькакомпанія,історіяякоїналічує понад 80 років.Маленькасімейна мануфактура через роктаперетворилася до однієї ізнайбільших у світікомпаній ізвиробництва мила й косметики, котрікористуютьсястійкимпопитом уже в более, ніж 100країнах.

Завод уСтамбулі

>Компанія Evyap широковідома увсьому світізавдяки своїм брендам:DURU,ARKOMEN,Fax, Sanino,Gibbs,Activex йбагатьоміншим.

У 2003роцікомпанія заявила про собі й наринкузасобівособистоїгігієни,запропонувавшипокупцямдвінові маркипродукції:EvyBaby йEvyLady.Підцими маркамивипускаютьсядитячіпідгузники,гігієнічнітовари дляжінок йвологісерветки.

>Сьогодні васортиментпродукції, щовипускається Evyapпродукції входити:

• мило

(>Туалетне,господарське,рідке);

• косметикачоловіча,жіноча,дитяча

(>Засоби для й послегоління,гелі для душу,дезодоранти,креми,шампуні,зубні пащі);

•освіжувачіповітря •чистячізасоби

(Длямиття посуд, дляочищеннярізнихтипівповерхонь,пральні порошки);

•засобигігієни

(>Жіночі прокладки,дитячіпідгузники).

Evyap входити до числа 50-тинайбільшихвиробниківТуреччини.

Наїїчасткуприпадає до 75%всьогоекспорту мила із країни.

>Транспортнийтермінал на Україну

>Компаніядинамічнорозвивається,нарощуючивиробничіпотужності й за межамиТуреччини: у 2002році буввідкрита фабрика вЄгипті, а 2003роцівідбулосявідкриття заводу на Україну,якийфункціонувавпротягомдекількох років.

>Гордістькомпанії -власний порт Evyap,такожпобудований 2003-го - 68,2році.

ПортEvvyap вСтамбулі

Порт,розташований взатоціІзміт,вражаєуявусвоїмимасштабамііпотужністю: йогозагальнаплоща - 240тисяч кв. м, на територїзнаходяться тритермінали:контейнерний,автомобільний йрезервуарний, апротяжність головного причалускладає 830метрів. Порт Evyap обладнаньнайсучаснішимобладнанням.Йогорезервуарний парк -найбільшийтермінал пороботі ізрослиннимиоліями та жирами врайоні Мармара. У резервуарах портуможезберігатися до 1 млн трідин нарік.

Evyapприділяє максимумуваги не лишеякостісвоєїпродукції, але й йтурботі проекологію. У 2003роцікомпаніяотрималаміжнароднийсертифікатзіствореннясистемизахистунавколишньогосередовища ISO 14001.

Пробрендах Evyap

Evyapвиробляє,рекламує йпродаємайже 1500видів мила,косметичнихтоварів тазасобівособистоїгігієни под маркамиDURU,ARKOMEN,EvyBaby,EvyLady,Fax, Sanino,Gibbs,SoftTouch йActivex.

Evyap - один ізлідерівнаціональногоринку ізвиробництва туалетного тарідкого мила,засобів по догляду зашкірою, атакожтоварів длягоління.

МаркиDURU,Fax йARKO широковідомі наміжнародномуринку.Ці брендізаймаютьлідируючіпозиції по продажах уРосії,Білорусії,Румунії, України,Польщі,Азербайджані,Казахстані,Киргизстані,Таджикистані,Албанії,Молдові та вбагатьохіншихкраїнах світу.

>DURU -лідер наринкуросійськогоринку туалетного мила із продаж до натуральномувираженні (заданимиNielsen).

>DURU -це 7,8%ринку туалетного мила векономічній упаковки йабсолютнийлідер наринкугосподарського мила (заданимиNielsen). Укатегоріїзасобів дляголінняпродукція, щовипускаєтьсякомпанією Evyap подмаркоюARKO,єлідеромпродажів на Україну йзаймає одномумісце заобсягомреалізованоїпродукції вРосії.ARKOтакожлідирує вкатегоріїтоварів для чоловіків українахЦентральноїАзії йБлизькогоСходу.

>Компаніяпостійнорозширюєасортиментвиробленихтоварів.

Улистопаді 2006 року у склад EvyapувійшлакомпаніяAromel -провіднийтурецькийвиробниккосметичнихзасобів тапарфумерії. Evyapзмоглапосилити своїпозиції наринкузавдякивідомим йулюбленимбагатьмаклієнтами брендамBellissima, FirstClass, Privacy,Emotion й Match.

Історія запускубрендів.Виробництво.

>Заводи Evyapрозташовані як на територїТуреччини, то й заїї межами.Основнівиробничіпотужностікомпанії Evyapзнаходяться врайоніАязага, вСтамбулі.

Завод уСтамбулі

>Територія заводузаймаєплощурозміром 253 тис. кв. м, щопорівнянно із 50футбольними полями. З них 110 тис. кв. мвідведенобезпосередньо подвиробництво.

МілоDURU

Урік заводвиробляє 300 тис. т мила, 40 тис. т косметики й 20 тис. тгліцерину.Потужності підприємствавключаютьочисний цехповного циклу, 4 цехимиловаріння ізбезперервнимпроцесом, 20сушильнихапаратів й 25ліній дляформування мила.

>ЛініяARKO

Зпочатком роботи у 2003році цеху ізвиробництватюбиківпотужністю 150 млн штук нарік, усістадіївиробничихциклівзосередилися на територї заводу вАязага.

>ГігієнічнапродукціяEvyLady

>Ще один завод ізвиробництвазасобівгігієнипочав свою роботу 2003-го - 68,2 р. наоколиці Стамбула урайоні Тузла.Вінрозташувався на територї 285 тис. кв. м.Сьогодні йоговиробничапотужністьстановить 600 млндитячихпідгузників, 160 млнодиницьгігієнічноїпродукції дляжінок й 650 млнвологихсерветок нарік.

Завод уЄгипті,Олександрія

Дляповноцінної роботи вкраїнах Африки йБлизькогоСходу 2002-гороці Evyap запустивши вєгипетськомумістіАлександріявласний завод.

Порт Evyap

>Вінрозташовується наплощі 45 тис. кв. м йвиробляє 22 тис. т мила врік.Продукція заводувідзначенасертифікатамиякостіМіжнародноїорганізаціїзістандартизації таМіжнародноїорганізації ізохорони роботи та безпеки персоналу (ISO 9001,ISO14001 таOHSAS 18001).Компанія Evyapтакожмаєвласний порт взатоціІзміт, уведень вексплуатацію 2003-го - 68,2році.

>Технології, щовикористовуються увиробництві

Evyapпостійнорозширюєасортиментвиробленихтоварів.

>Використовуючиновітнітехнології,компаніяконтролюєякістьсировини таготовоїпродукціївідповідно донаціональних йміжнароднихстандартів.

Накожномуетапівиробничого циклуфахівціпроводятьхімічний тамікробіологічнийаналізи.

>Якістьпродукції тапрофесійнідосягненнякоманди Evyapвідзначенічисленнимисертифікатами йнагородами.

>Серед них -сертифікат «Системапрофесійного менеджменту» (>TSEN ISO 9001),сертифікат «Система менеджментуохорони роботи тавиробничої безпеки» (>TSEN ISO 14001),сертифікат «Система контролю занавколишнімсередовищем» йнагородаторговоїпалати м. Стамбула затурботу пронавколишнєсередовище.

Evyap давноперетворилася ізрегіонального виробника вглобальнумульти-національ ¬ вукомпанію, щоконкурує ізміж ¬вими брендами повсьому світу, йусвідомлює свою відповідальність ¬ність передсуспільством йнавколишнімсередовищем.Відділзахистунавколишньогосередовищаретельно працює надочищенням води тапереробкоютвердихвідходів. У 2003роцікомпаніяотрималаміжнароднийсертифікатзіствореннясистемизахистунавколишньогосередовища ISO 14001.

>Невід'ємноюобов'язкомкомпаніїтакож сталопідвищенняефективностіуправлінняякістюпродукції й йоговідповідністьочікуванням йвимогампокупців.

До складукомпанії Evyapвходятьспеціальнілабораторії, котрізаймаютьсядослідженнями тарозробкоюсистеми контролюякості. Evyapєкомпанією-новатором усвоємусекторі йпостійноінвестуєкошти увдосконаленнятехнологіївиробництва йпідвищенняякостіпродукції.

>Споживачеві

Міло

як й коли буввинайдений й із чогоскладається один ізнайбільшзвичнихпредметівнашогосьогоднішньоговжитку -шматочок мила?Наскількицінувалося мило вдавнину?Яку роль воно тавідіграло вісторіїмедицини йчому вважалосьліками?Виявляється, узвичайного милає своїтаємниці, й пронього можнарозповістицікавуісторію, йнавіть не лише одну ...

>Рідке мило

Чи щоправда, щорідке мило не сушитишкіру йможевикористовуватися длямиттявсьоготіла йнавітьзамінити шампунь вдеякихвипадках?Якіінгредієнтироблять його особливоціннимкосметичним препаратом?Чомучасткапродажіврідкого милапостійнозростає?Відповіді наці запитання візнайдете в нашій з статтею.

>Гоління

«З всіх великихвинаходіводноразова бритва -найбільша іздрібниць».Саме так нескромностверджував людина,якійдісталася слававинахідникаодноразовоїбезпечноїбритви,хоча на самом делевін бувлишеїї дизайнером.

2.3 Характеристика партнераEvelineCosmetics

>Завданняфірми

>ФірмаEvelineCosmeticsіснує із 1983 року йє одним ізнайбільшихвиробників косметики вПольщі. Мипропонуємо нашимклієнтам широкийасортиментзасобів длямакіяжу та догляду зашкіроюобличчя йтіла.Продукціяфірминадходить як напольську, то й назакордонні ринки.Вже понад 25 роківнашіпродуктипродаються в более ніж 60країнах світу.Багаторічнийдосвід,вірність принципам політикивисокоїякості задоступноюціною ізапорукаефективності дозволили намзавоюватидовіруспоживачів.Надаючиособливогозначеннявисокомурівнюінноваційності,оформлення упаковки, оптимальномуспіввідношеннюціни йякості, атакожшвидкостіреагування назмінуринковихтенденцій, мивиробляємокосметичніпрепарати, щовідповідаютьзапитам йочікуваннямспоживачів,допомагаючиїм разом із намирозгадуватисекретикраси.

якпоказуєдосвід,набутий нами на ринкахзбутурізноманітноїкосметичокпродукції,правильнийпідбіркосметичнихзасобіввідіграєвеличезну роль. Тому,створюючи косметику подмаркоюEvelineCosmetics, миробимо все від насзалежне,щоб вонавідповідатизапитам нашихспоживачів йщобкожен із нихмігзнайти в нашомуасортиментівисокоякіснихкосметичних продукт, щовідповідає йогоіндивідуальнимвимогам.

Пристворенніпродуктів микеруємосятрьомаосновними принципами. Цеінноваційність,якість йпрофесіоналізм.Дотримуючись їхнього йвикористовуючиостаннідосягненнясвітовоїкосметології, мистворюємотехнологічнодосконаліпродукти,якість якіпіддаєтьсянайсуворішому контролю. Контроль заякістюздійснюється на всіхвиробничихетапах.Починається в останній моментствореннярецептури йпродовжується впроцесіпоизводства,дистрибуції та продажпродукції як навнутрішньомуринку, то й по каналах закордонногоекспорту.

Нашалабораторія, котра згідно ізположеннями Закону прокосметичнихзасобахдосліджує усівироблені намикосметичніпрепарати насоотвествиемікробіологічними,рецептурних таіншим нормам. Миуважностежимо за всімановітнімиринковимитенденціями, атакожвідгукуємося назауваження нашихспоживачів, щодозволяє нампостійноудосконалювати якякістьнашоїпродукції, то й дизайн упаковок,етикеток йзмістінструкцій.Завдяки такомупідходу нашапродукціяпротягом 25 роківкористуєтьсянезміннимуспіхом.

>ФірмаEvelineCosmeticsз'явилася напольськомуринку 25 років тому. У годину миє одним ізпровіднихпоізводітелейкосметичноїпродукції в стране.Нашітоварипредставлені у всіхнайбільшихторговихмережах,косметичних магазинах йпарфумерія на територїПольщі.

>Постійноудосконалюючи нашупродукцію увідповідності іздинамічномінливоїринковоїситуацією, мирозширюємоасортиментфірми йробимокапіталовкладення врозвитокдистриб'юторськоїмережі напольськомуринку.Завдякицимзаходамобсяг продажнашоїпродукціїпостійнозростає - із 2004 рокуприрістпродажівзбільшивсячотириразово. Укатегоріїкосметичнихантицелюлітнихзасобів йпрепаратів, щомоделюютьфігуру, намизайнятілідируючіпозиції й зарівнемдоходів відпродажів, й

Схожі реферати:

Навігація