Реферати українською » Международные отношения » Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України


Реферат Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
ст. 85Конституції УкраїнимаєзатвердитиВерховна Рада України.

6. Неменшважливимєвиписати тазакріпити уокремомузаконіідеологію тазагальнонаціональниймеханізмформування іреалізаціїєвроінтеграційноїстратегії.

7.Сприяння цьомупроцесові черезстворення прикерівникові уряду, щовідповідатиме за запитанняєвропейськоїінтеграції,спеціальноїаналітичноїгрупи ізперспективоюутворення наїїбазіспеціальноїурядовоїнауково-аналітичноїустанови у сферієвропейськоїінтеграції,доцільнорозглядати якодне ізголовнихстратегічнихзавдань проекту.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.БочанІ.О.,МихасюкІ.Р.Глобальнаекономіка:Підручник. – До.: Знання, 2007. – 403 з.

2.Ведькал В.А.Окреміаспектитарифнихметодіврегулюванняміжнародноїторгівлі (>Електронний ресурс). Режим доступуrusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62315.doc.htm

3.ЄгоровО.Б.Митнаекономіка (Україна – СОТ –ЄС):Посібник. –Одеса:ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – 226 з.

4.КарамбовичІ.М.Митна система таїї рольрегулюваннізовнішньоїторгівлі України:Монографія. –Дніпропетровськ, 2009 – 281 з.

5.Кухарська Н.О.,Харічков С.К.Міжнароднаекономічна діяльність України:навчальнийпосібник. – «>Одіссей», 2006. – 456 з.

6.Митнерегулювання /Голомовзий В.М.,ПанковаЛ.А.,Григор’євО.Ю.,Босак А.О. таін. –Львів:Львівськаполітехніка, 2004. – 512 з.

7.Рокоча В.В.Міжнароднаекономіка. –Київ:Таксон, 2000 – з. 290.

8. Україна йсвітовегосподарство:взаємодія намежітисячоліть / О.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.С.Гальчинський таін. – До.: Ли-бідь, 2002. – 470 з.

9. Друзенко Р.Віце-президентІнститутуєвропейськоїінтеграції,Київ,Євроінтеграція якстратегіявнутрішніхреформ:нотатки для створення нового уряду //Юридичний журнал - №8 – 2006.

10.ЩодовідносинміжУкраїною таЄвропейським Союзом (>Інформаційнадовідка. Вересень 2009 року) //МатеріалиелектронноїенциклопедіїWikisourceuk.wikisource.org/wiki/

11.Інтеграційніпроцеси всучаснійЄвропі.Місце України взагальноєвропейськомупроцесі.(матеріали із сайтумолодіжного порталуDjerelodjerelo.com/index.php?option=com_content&task=view &>id=1234&Itemid=246>Ведькал В.А.Окреміаспектитарифнихметодіврегулюванняміжнародноїторгівлі (>Електронний ресурс). Режим доступуrusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62315.doc.htm

[2]ЄгоровО.БМитнаекономіка (Україна – СОТ –ЄС):Посібник. –Одеса:ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – з. 215

[3] Див. там-таки. – з. 49

[4]БочанІ.О.,МихасюкІ.Р.Глобальнаекономіка:Підручник. – До.: Знання, 2007. – з. 120

[5]Кухарська Н.О.,Харічков С.К.Міжнароднаекономічна діяльність України:навчальнийпосібник. – «>Одіссей», 2006. – з. 412

[6]І.М.Карамбович.Митна система таїї рольрегулюваннізовнішньоїторгівлі України:Монографія. –Дніпропетровськ:Академіямитноїслужби України, 2009 – з. 109

[7]Рокоча В.В.Міжнароднаекономіка. –Київ:Таксон, 2000 – з. 290.

[8]Кухарська Н.О.,Харічков С.К.Міжнароднаекономічна діяльність України:навчальнийпосібник. – «>Одіссей», 2006. – з. 415

[9]Митнерегулювання /Голомовзий В.М.,ПанковаЛ.А.,Григор’євО.Ю.,Босак А.О. таін.. – Львів: Львівскаполітехніка, 2004. – з. 113

[10]КарамбовичІ.М.Митна система таїї рольрегулюваннізовнішньоїторгівлі України:Монографія. –Дніпропетровськ:Академіямитноїслужби України, 2009 – з. 117

[11]Ведькал В.А.Окреміаспектитарифнихметодіврегулюванняміжнародноїторгівлі (>Електронний ресурс). Режим доступуrusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62315.doc.htm

[12]ЄгоровО.БМитнаекономіка (Україна – СОТ –ЄС):Посібник. –Одеса:ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – з. 49

[13]МатеріалиелектронноїенциклопедіїВікіпедії

[14]Інтеграційніпроцеси всучаснійЄвропі.Місце України взагальноєвропейськомупроцесі.(матеріали із сайтумолодіжного порталуDjerelodjerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1234&Itemid=246

[15] Україна йсвітовегосподарство:взаємодія намежітисячоліть / О.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.С.Гальчинський таін. – До.: Ли-бідь, 2002. – з. 233

[16] Україна йсвітовегосподарство:взаємодія намежітисячоліть / О.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.С.Гальчинський таін. – До.: Ли-бідь, 2002. – з. 234

[17] Друзенко Р.Віце-президентІнститутуєвропейськоїінтеграції,Київ,Євроінтеграція якстратегіявнутрішніхреформ:нотатки для створення нового уряду //Юридичний журнал - №8 - 2006


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація