Реферати українською » Международные отношения » Членство та стратегія України у міжнародніх фінансовіх організаціях


Реферат Членство та стратегія України у міжнародніх фінансовіх організаціях

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
США, із які насьогоднівикористано 4,7 млрд. дол. США. Уперіод із 1993 по 2010 рокта Україна та МБРРуклали догоди пронаданняпозик назагальну суму понад 7 млрд. дол. США.

2.1Стратегія України уміжнароднихфінансовихорганізаціях

>Співробітництво ізміжнароднимифінансово-кредитнимиорганізаціямиєдоситьважливим для України, Якавирішує заподіяння не лишеінтеграції усвітовуекономіку, а ізміцненняполітичноїнезалежності таекономічної безпеки.Реаліїсучаснихміжнароднихекономічнихвідносинвимагаютьпошукувзаємоприйнятнихкомпромісівміж державами длярозв'язанняактуальнихвалютно-фінансових проблем, щомаютьзагальносвітовезначення. Узв`язку ізцим уряд Українирозроблявстратегіїспівробітництва ізміжнароднимифінансовимиорганізаціями.Розглядаючиплани наперіод 2004-2007 роківосновнимицілями булитакі:завершенняоформлення членства України уМіжнароднійасоціаціїрозвитку;розширенняспівробітництва із МФО, в які оформлено членство України (>Чорноморський банкторгівлі тарозвитку, МФК,БАГІ, МАР);поступовийперехід довідносин із МВФ нановійоснові,переважневикористанняконсультативноїдопомоги таполітичноїпідтримки із боці МВФ.Очікувалисьвідповіднотакірезультати:зміщенняакцентів успівробітництві із МФО у напрямкупідтримкипроектів увисокотехнологічнихгалузяхекономіки;підвищенняекономічного йсоціальногоефекту відвикористаннякоштів МФО; збільшенняобсягівінвестицій векономіку України.Стратегіяспівробітництва України із МФО на 2006 -2008 роктапередбачала:посиленняроліУкраїнськоїСторони впроцесіпідготовки тареалізаціїпроектів,зокрема настадії їхніініціювання та под годинузалученняміжнародноїтехнічноїдопомоги;співробітництво із МВФ наоснові безкредитнихвідносин;залучення успівробітництві із МВФтехнічноїдопомоги для забезпеченнядотриманнярекомендацій,розроблених у рамкахпрограмиоцінки стануфінансового сектору,податково-бюджетноїпрозорості,управліннявалютнимиризиками,банківськогонагляду,бухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності,запобіганняфінансовимправопорушенням тощо; подаліспівробітництво ізЄБРРпередбачає збільшенняобсягівфінансовихресурсів, щонадаютьсяорганізацією як державному, то й приватного секторуекономіки;удосконаленнясистемисоціальногозахисту тапідвищенняякості життя населення (>розвитокпенсійноїсистеми,підвищенняконкурентоспроможностісільськогогосподарства та забезпечення безпекипродуктівхарчування тощо);підтримка приватного секторуекономіки шляхомнаданняфінансовоїдопомогималим тасереднімпідприємствам заучастю українськихкомерційнихбанків таінше.ОчікуванірезультатиреалізаціїСтратегії:створенняпередумов длясталогозростанняекономіки України тапідвищенняякості життя населення;досягненняцілейпроектів увстановлений рядківмежахвідповідного бюджету; збільшеннязагальногообсягуфінансовихресурсів МФО, котрізалучаються у межахреалізаціїінвестиційнихпроектів таінші.Розглянемо детальностратегічнінапрями та заподіяннящодозалученнятехнічноїдопомоги йспівробітництва із МФО на 2009 – 2012 рокта.Вона якщовідбуватися за такими напрямами: 1)підвищенняконкурентоспроможності національноїекономіки наінвестиційно-інноваційнійоснові; 2)підвищеннясоціальнихстандартів життя таздоров'ягромадян,гуманітарнийрозвиток,розвитокгромадянськогосуспільства й забезпечення верховенства права; 3)усуненняінфраструктурнихобмежень; 4)сприянняєвропейській таєвроатлантичнійінтеграції України; 5)підвищеннярівняекологічної,ядерної тарадіаційної безпеки, захист держави йгромадян. Зазазначениминапрямамипередбачаєтьсярозв'язання такихзавдань: -сприяннярозвитковіекспортноїдіяльності українськихпідприємств,створеннюсистемипідтримкиекспортноїдіяльностісуб'єктів малого тасередньогопідприємництва;

-підвищенняконкурентоспроможностісільськогогосподарства,впровадженнясучаснихтехнологій,модернізаціясільськогосподарського сектору ізметоюзменшення йогоенергозалежності тазниженнясобівартостівиробленоїпродукції; -модернізаціясистемиохорониздоров'я; -сучасна йвисокоякіснаосвіта,підготовкакадрів; -підготовкаінфраструктуритуристичноїгалузі,об'єктів культури дообслуговуванняфінальноїчастиничемпіонатуЄвропи 2012 року із футболу;

-продовженняреформуванняпенсійноїсистеми; -удосконаленнясистемизахисту правлюдини; -будівництвосучаснихтранспортнихкоридорів таінтегрування дозагальноєвропейськоїінфраструктури; -сталийрозвитокдовкілля таохоронанавколишнього природногосередовища; - захист держави тагромадян таінші.ПорівнюючиСтратегіїспівробітництва із МФО заусінаведені рокта можназробитивисновки, що Українавсілякопідтримує населення,запроваджуючисоціальніреформи, атакожпенсійні. Не малуувагуприділенорозвитку малого йсередньогобізнесу.ДотримуючисьданихСтратегій,слідуючикожному напрямі можна було б бдосягтипроцвітанняекономіки країни йвідповіднопідвищеннядобробуту населення. Тає у всіхвищезазначенихстратегіяпунк проспівробітництво із МВФ,якийпередбачаєвзаємозв`язок із ним, лише як ізконсультативним «>помічником». «>Якщогроші -це притулокекономіки, ацентральний банк -серце, то Україні воно тазамінено наапарат штучногокровообігу. При цьому кнопкадистанційногокеруванняцимапаратомзнаходиться у МВФ» -таку фразувиголосивекс-заступник голови НБУ,Сергій Яременко усвоїй з статтею «МВФ – ворог України?» [12]. А ісправдірозглядаючисучасніумовикредитування без «камуфляжу» мизнаходимося подчастковим контролем у МВФ. А,щоботриматинаступний транш урозмірі 1,6 млрд.доларів США,Кабмін й Нацбанкпогоджували ізекспертами МВФ текст Меморандуму,який якщорозглянутийпротягоммісяця. Удеякихджерелахз`явився текст,якийназивають текстом Меморандуму. Іякщоце дійсновін, то влада все-такизобов'язалася підвищитиціни на природний газ для населення в 2011 й ізнаступного рокупочатипідвищенняпенсійноговіку дляжінок.Ціна на природний газ виннапіднятися на 50% із 15 апреля 2011 року (послезавершенняопалювального сезону), апенсійнийвік дляжінокпідніматиметься до 60 років (напіврокущорокупротягомнайближчих 10 років).Ці заходь дозволятизаощадити длябюджету-2011близько 11 млрд. грн..Беручи доувагитакіфакти можнасказати,що МВФзацікавлений у тому,щобдати нам кредит, бо яккраїна Українає впевнійзалежності.Виникаєнаступнезапитання: як ж тодідіяти без «>підтримки» МВФ? На думку головиПАТ "Форум" Ярослава Колесника, "Україна мала бпозичати у населення йвідповідати переднаселенням, ганьби бігромадяниотримуваливідсотки, а й закошти населеннярозвивали бекономіку України. Алі ми ідемоіншим шляхом, бо миберемокошти дляпроїдання. Нампотрібна бувпідтримка, мизвернулися йотрималиїї... Уце і ж годину ми малізнайтиіншіджерелафінансуванняекономіки. А насзнову жпідштовхують доспоживання. Ми невиробляємо свого, а намдають ті, щовиробили за кордоном» [13].Розглядаючитаку думку,розуміємо, що вонаповністю суперечитиСтратегіїспівробітництва із МФО. Алівідкидатиповністюбудь-якізапозиченнятакож не можна ,оскількизростанняекономікипотребуєрадикальнихзмін й реформ, на що, у своючергу,необхіднефінансування. Отже,подальшаспівпраця із МФО позитивно якщовпливати нарозквітекономіки України,якщоусізапозиченнявикористовуватидоцільно й попризначенню, згідноСтратегійспівробітництва.ВИСНОВОК Усучаснихумовахреформуванняекономічноїсистеми України йпобудовидинамічноговідкритогосуспільства ізвисокимрівнемсоціальноїорієнтованостінеобхідно внайкоротшітермінизнайтирішення,здатніпринципововплинути настабілізаціюситуації йстимулюватиекономічнийрозвиток.Важлива рольподібнійтрансформаціїпланово-централізованоїекономіки вбагатоукладнуринковуналежить державномурегулюваннюрегіональногорозвитку. >Саме державаможе забезпечитистворення умів дляпроведенняструктурноїперебудови,пом'якшеннягалузевих йтериторіальнихдиспропорцій,стимулюваннянауково-технічногопрогресу таін.Головним результатом співпрацю України ізміжнароднимифінансовимиорганізаціями сталоформування наосновісвітовогодосвіду всіхатрибутівринковоїекономіки,докорінна реформагосподарського комплексу таоновленнясистемиуправління вумовахпідтриманнямакроекономічної тафінансовоїстабільності,врегулюванняпроблемнихпитаньсоціальногозахисту населення таудосконаленнясистемисоціальногозахисту. Уціломуспівробітництво ізміжнароднимиінституціями позитивновідбивається напроцесістабілізації,оскількикредитимаютьбезпосередньореформозорієнтований характер.Водночаскредитнийпотенціал як МВФ, то йСвітового банку, атакожЄБРРдостатньообмежений черезособливістькредитнихвідносинміжкраїною-реципієнтом таінституцією, щоздійснюєкредитнупрограму. Томухарактерноюособливістюакумуляціїресурсів черезпровідніорганізаціїсвітовогофінансово-кредитногорегулюванняєвідсутністьмобільності кредитногопроцесу йзначніпроцедурніускладненняпереговорноїстадіїкредитування.Списоквикористаноїлітератури

1.Визначення МФО. – Режим доступу: www/URL:zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.6287.0 .

1. МВФ. – 2010. – Режим доступу:www/URL:uk.wikipedia.org

2. МВФ. - Режим доступу:www/URL:svit.ukrinform.ua/organizations.php?page=mvf.htm .

3. Закону України №2402-ХІІ "Провступ України доМіжнародного валютного фонду,Міжнародного банкуреконструкції тарозвитку,Міжнародноїфінансовоїкорпорації,Міжнародноїасоціаціїрозвитку таБагатостороннього агенції ізгарантіяхінвестицій"- Режим доступу:www/URL:zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.106.0 .

МБРР та Україна. – 2010. – Режим доступу:www/URL:mfa.gov.ua/vietnam/ua/29624.htm .

4.  >ЄБРР та Україна. – 2009. – Режим доступу:www/URL: >minfin.gov.ua

>ЄБРР та Україна. – 2010. – Режим доступу:www/URL:mfa.gov.ua/vietnam/ua/29624.htm .

Баланснадходжень таплатежів запозиками МФО. - 2001-2006. – Режим доступу:www/URL: >ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article />863269;jsessionid=639EF91BADDE09D18F2935A0967044A9 .

9.Стратегіяспівробітництва ізміжнароднимифінансовимиорганізаціями на 2004-2007 рокта.

10.Стратегіяспівробітництва ізміжнароднимифінансовимиорганізаціями на 2006-2008 рокта.

11.Стратегічнихнапрямів тазавданьщодозалученняміжнародноїтехнічноїдопомоги йспівробітництва ізміжнароднимифінансовимиорганізаціями на 2009-2012 рокта.

12.Сергій Яременко;стаття «МВФ – ворог України?».Економічна щоправда. – 2010 . – Режим доступу:www/URL:epravda.com.ua/publications/2010/11/3/254893/ .

13. Українська щоправда,стаття «Безкредитів МВФ Нацбанк незможеутримувати курсгривні»– 2010. – Режим доступу:www/URL:epravda.com.ua/news/2010/11/7/255476/ .

14. Заредакцією Ю.Г. Козака, В.В.Ковалевського,К.І.Ржепішевського :навчальнийпосібник «>Міжнароднаекономіка»;Київ – 2004.

15. Микола Кузнєцов;стаття «НА ЩО ЙДЕ УКРАЇНА ЗАРАДИ МІЛЬЯРДІВ МВФ?». – 2010. – Режим доступу:www/URL:newzz.in.ua/economic/1148854256-httpobozrevatelcomnews20101119404429htm.html .

16. Членство України в МФО. – Режим доступу:www/URL:uk.wikipedia.org .


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація