Реферати українською » Международные отношения » Міжнародні акти регулювання Сучасна міграційніх процесів в Європі


Реферат Міжнародні акти регулювання Сучасна міграційніх процесів в Європі

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
(вобидвакінці),страховийполіс на автотранспорт й т.п.;

>підтвердженнярезервування номери як уготелі;

>довідку про ті, що усівитрати поперебуваннюбере у собі сторона, Якаприймає;

>документи, щопідтверджуютьнаявністькоштів дляіснування (>банківські ііншігарантії);

-з'явитися зазапрошенням дляособистоїбесіди (принеобхідності).

Привидачівізивизначальнимєдотримання2-хосновнихпринципів: забезпечення безпекикраїнСпівтовариства йприпиненнянелегальноїімміграції.Громадянитретіхкраїнможутьодержативізууніфікованоїформи дляв'їзду в країниСпівтоваристватерміном до 3-хмісяців,дійсної у всіхкраїнахУгоди.

Процедурарозглядуклопотаньвключає:перевіркуклопотання провидачувізи;індефікуванняособистостізаявникащодоз'ясуваннявідповідності понаданим документам;перевіркунаданихдокументів, котрізасвідчуютьособистість, пообліках СІС яквикрадені,загублені таінші.Вониповинні бути дійсна дляв'їзду натериторіюкраїн-учасницьШенгенської догоди, атакожтермін їхні дії не винен бути менше 3-хмісячноготерміну діївізи.

Упевнихситуаціяхмаютьмісце йіншівидиперевірок,наприклад,підтвердженнямісцяпроживання йнаявностіродинних йіншихзв'язків у страневиїзду.

ЗзастосуваннямШенгенської догодивпершеціла група державрегламентує процедуруперевіркиіноземців, щооформляютьв’їзнувізу натериторіюСпівтовариства.Країни-учасницізалишають за собоюдеякі права насамостійнірішення ізурахуваннямсформованихтрадицій йнаціональнихособливостей, котрі несуперечатьШенгенськійугоді.

>Особливезначення вданомупитаннінабуває організаціяобмінуінформацією таузгодженостідійзакордоннихпредставництвкраїн. Упершучергуцестосуєтьсяпитаньпрактичноївидачівіз йрішеннявиникаючих при цьому проблем.Передбачаєтьсятакожобмінінформацією протенденціїполітичного таекономічногорозвитку вкраїнах,вихідці ізякийможуть статіпотенційнимиіммігрантами.

>Одержаннявізиможливо вбудь-якомузакордонномупредставництві держав, щопідписалиШенгенську угоду,незалежно від цього у якої із нихздійснюєтьсяпочатковийв'їзд.

Увипадку болеетривалогоперебування (более 3-хмісяців) йвлаштуванні на роботу водній зкраїнУгоди,оформляєтьсянаціональнавіза,одержати якої можна впосольствітієї країни, демаєнамірперебуватизаявник.

Таким чином,імміграційна політикакраїнЄСбазуєтьсяголовним чином наконтрольних йобмежувальних заходах.Особливемісце у низцізаймаютьпроблеми контролю заміжнароднимитранспортнимиперевезеннями населення, щомігрує й запитаннядепортаціїбіженців, котрі сталі уостанні роктадужесерйозноюполітичною,юридичною йекономічноюпроблемою.

Однак, на думкуекспертівКомітету ізімміграційної політикиЄС, контроль назовнішніх кордонахСпівтовариства незабезпечуєнеобхіднийрівень безпеки. У зв'язку ізцим країниЄС уженайближчим годиною будутьзмушеніповернутися доподальшоговивченняцієїпроблеми. Так, невиключенаможливість розробки новихваріантівконцепціїімміграційної політикиЄС йіншихпідходів доїїреалізації у межах «>ЄдиноїЄвропи»,причому смердоті будутьспрямованінасамперед на подаліобмеженняміграційнихпотоків у країниЄС.

4. Проблемаспільноговиробленняміграційної політики

Проблемаспільноговиробленняміграційної політикигостропостала перед державами – членамиЄСвідносно недавно. Напочатковихетапахінтеграції взасновницьких договорахлишезакріплюваласясередінших свободапересуванняробочоїсили у межахєдиногоєвропейськогоринку. Зпідписанням Договору простворенняЄвропейського Союзу було бзначнорозширенонормативно-правову базущодоспільнихзаходів ізрегулюванняміграції,реагування напроблемибіженців,нелегальноїміграції тадеякііншіпроблеми вдосліджуванійгалузі.Лише вАмстердамськомудоговоріокремучастинуприсвяченосвободіпересування,притулку таімміграції.Спеціальним протоколом договору до праваЄСінтегрованоШенгенськідомовленості. І із цого годиниєдина політика у сферіміграції винна буввключати у собі:справедливийрозподілвитрат;спільністандарти допускучленівсімейіммігрантів йпрацівників-мігрантів;спільністандартидопомогибіженцям; забезпеченнярівності правгромадян таіноземців;полегшення доступу догромадянства;підвищеннярівняучастііноземців уполітичномужитті;недопущеннядискримінації упрацевлаштуванні таумовахпроживання.

>ТакожАмстердамськийдоговірзакріплював правоінституційЄСприймати у сферіміграціїобов’язкові державам –учасницьрішення, йдану сферупереміщували ізтретьої допершої опори, що давалозмогуспростити процесприйняттярішень. У 2002 р.затверджено планзапровадженняспільноїохоронизовнішнього кордонуЄвропейського Союзу тазапочаткованопілотний проектспільногопатрулювання наСередземномуморі.

>Окремоюсферою успільнійміграційнійполітиціпостала проблемаінтеграціїіммігрантів у сус-пільствокраїни-перебування, йхочаполітикущодоінтеграціїздійснюютьнаціональніуряди, проблемувизнано якспільнийінтересЄвропейськогоспівтовариства.

>Восени 2005 р. Брюссельзновуповернувся дообговоренняспільноїміграційної політики черезпожвавленняміграційнихпотоків ізафриканських держав.Данійпроблематиці було бприсвяченопозачергову

>зустріч Міністрівюстиції йвнутрішніхсправ держав –членівЄС. За результатамизустрічі було брозробленопрограмудій, Яка бувузгоджена ізурядамиІспанії та Марокко як державаминайбільшзацікавленими увирішенніпроблеми.

Улистопаді 2007 р.відбулосячерговезасідання ЗарадиЄС ізпитаньміграції. Увисновках,складених за результатамизасідання,зазначалося, щоміграція,керовананалежним чином,можесприяти болеетіснимзв’язкамміжкраїнамипоходження,країнами транзиту тапризначення,допоможевідповістининішнім ймайбутнімпотребамринку роботи йсприятимерозвитку всіхкраїн.

Рада МіністрівзакликалаЄвропейськуКомісію разом ізкраїнами – членамиЄС уходідіалогів ізтретімикраїнамипродовжуватизусиллящодоінтеграціїпитаньміграції внаціональністратегіїрозвитку.Такожчерговий раз було бпідкресленонеобхідністьзахисту правмігрантів,включаючи права напошукпритулку таефективний захистпереміщенихосіб.

>Окремуувагуміністри державЄвропейського Союзузвернули напроблеми “>відпливумізків”,наголосивши нанеобхідностіперетворення “>відпливу” у “>прибуток відмізків”, у томучислі шляхом “>циркуляціїмізків” уключових секторах,включаючиосвіту таохоронуздоров’я, атакожуникненняцілковитоговиходуінтелектуалів ізключовихсекторівекономіки як українахпоходженнямігрантів, то й українахпризначення.

>Відповідно доузгодженихпозиціймеханізмиреалізаціїспільноїміграційної політики у межахЄСвключаютьтакіінструменти:обмінінформацією про становище українах –джерелахмігрантів;співробітництво посольств держав –членівШенгенської догоди вкраїнах, де особливосильніемігрантськітенденції;обмінстатистичнимиданими ізвизначених проблем,зокрема провеликігрупибіженців;поділфінансовихвитрат придепортації.

Разом із тімміністризвернулиувагу нанеобхідністьподальшогорозвиткукраїн, із якіпоходятьмігранти тапроведенняєвропейськоїміграційної політики.Задля цого Рада Міністрівпропонуєвтілити в життятакіфінансовіінструменти, як “>Тематичнапрограмаміграції тапритулку”, “>Інструмент співпрацю ізрозвитку”, “>Інструмент длястабільності”, “>Інструментєвропейськогосусідства та партнерства”, “>Інструментдопомоги переднабуттям членствомЄС та Європейський фондрозвитку” .

>Аналізуючирозвитокспільноїміграційної політикиЄвропейського Союзу,доходимовисновку, щопровіднимитенденціямиєстворення уміврегіональної безпеки шляхомборотьби ізнелегальноюміграцією тазаохоченняіммігрантів ізвисокимрівнемкваліфікації дляперетворенняЄС нависококонкурентоспроможний центрсвітовоїекономічноїсистеми.Країнами-членами ужедосягнуто догоди проспрощенняпроцедури прийомунауковихкадрів ізтретіхкраїн.Демографічнаситуація вЄвропіспонукає держави континенту й доактивної політикищодоміграціїнекваліфікованихсезоннихпрацівників.

УсучаснійЄвропівільнепересування людейєбезперечним правом йознакоюдемократії, та усе ж таки на шляхустановленняспільноїміграційної політикизалишається багатоперепон.Держави-членинеохочепередаютьданугалузь докомпетенції Брюсселю.Спільнаміграційна політика у межахЄвропейського Союзу ужепройшлапочатковіетапи свогостановлення йзначнодинамізувалася насьогодні, щопояснюється великоювзаємозалежністюдержав-членів,потребамирегіональної безпеки таєдиногоекономічногопростору.

5.Спільнаміграційна політикаЄС вконтекстіЄвроінтегральнихустремлінь України

>Визначеновпливпроцесустановленняспільноїміграційної політикиЄвропейського Союзу на Україну,проаналізованонормативно-правову базувизначеноїгалузі.Досліджено, якформуванняміграційної політики у межахєдиногоєвропейськогопросторувпливає на процесвироблення тареалізаціївітчизняної політики уданій сфері.

>Проблемиміграційної політикиєвропейських держав, узагальномуконтекстівисвітлювали усвоїхпрацяхтаківітчизнянінауковці, як І.Грицяк, У.Муравйов, Про. Сушка, Про.Чалий. На шкода, унауковійлітературінедостатньовисвітлено процесформуванняспільноїміграційної політикиЄС. Цезумовлено тім, що процесгармонізаціїміграційногозаконодавства та менеджменту у межахЄвропейського Союзурозпочавсявідносно недавно. Алі дана проблематикаєнадзвичайноактуальною для України якбезпосередньогосусідаЄС й країни, котрапрагнеповноправного членствомційміжнароднійорганізації.

>Входячи ізпроведеного автороманалізуісторіографічноїбазиданоїрозвідки,зазначимо, що вукраїнськійнауці малоувагиприділеноформуваннюспільноїміграційної політикиЄС,їїосновниметапамупровадження.

>Майже позаувагоюнауковцівзалишилисяпроблемивпливусучаснихтенденцій уційгалузі на Україну якбезпосередньогосусідаЄвропейського Союзу.Недостатньовивченодосвідєвропейських держав, угалузіміграційного менеджменту таможливостізапровадженняєвропейськихстандартів приподальшомувдосконаленні українськихінструментів державної політики вгалузіміграції. Наокремуувагунауковцівзаслуговує сферарозвиткуспівробітництва України із державами – членамиЄвропейського Союзу вгалузіміграції,проблемибіженців тощо.

>Останнім годиноюкількість людей, котріперетинаютькордони впошукахкращоїдолі,різкозростає. Таким чином, на початку XXI ст. один ізтридцятип’ятижителівпланети –мігрант. Наосновнімеханізми державної політики України вгалузіміграціїзначнийвплив справилипопередніздобутки тапомилкирадянськогоперіодунашої держави. УРадянськомуСоюзідослідженняміграціїстосувалися тихий формміграційної політики, котрі булипов’язані ззайнятістю населення тавідповідно ізперерозподіломтрудовихресурсів.Міграційна політика якчастинадіяльності державитіснопов’язувалася ізполітикоюрозміщенняпродуктивних сил,житловогобудівництва,відтворення населення тощо.

>Державнаміграційна політикаєсистемою концептуальнооб’єднанихзасобів, задопомогою які держава, атакожїїсуспільніінститути,дотримуючисьвизначенихпринципів,прагнутьдосягненняцілей, котріповиннівідповідати йсучасному, ймайбутньомуетаповірозвиткуданогосуспільства.Слідзазначити, щобільшістьдослідників,розглядалиміграційнуполітику якчастинудемографічної політики.Головнимицілямиміграційної політики можнаназватитакі:

1.Активізаціяімобільноїміграційноїрухливості населення, щошвидкозростає,щоб наційосновіістотно підвищитиступіньреалізаціїспроможності допереселення.

2.Підвищеннярівняприживаностіновоселів у районахінтенсивногоекономічногоосвоєння, деще нездійснений процесформуванняпостійного складу населення.

3.Раціоналізаціянапрямків ймасштабівтериторіальногопереміщення населення ізметоюдосягненняраціональнихспіввідношень уджерелахдемографічноїдинаміки.

>Міграційна політикає комплексомзаходів, котрівідносяться досфери державногоуправління, йвключають процесприйняттярішень,якийврегульованоправовими нормами,контрольованийпредставницькоювладою йспрямований навпорядкуванняміграційнихпроцесів.Виходячи ізаналізу форм йзасобів,необхіднопідкреслити, щоміграційна політикаєсукупноючастиноюнапрямківзовнішньополітичної,економічної,демографічної,соціально-інтеграційної,соціально-культурної,правової таіншоїдіяльності держави.

Доосновнихфункцій державноїміграційної політикиміграційної політикивідносятьтакі:

1.Функціярегулюванняміграційнихпроцесів,боміграційна політиказдійснюєкомплекснийвплив наміграційні потоки ізметоюїхньогоупорядкування, черезствореннявідповіднихсоціально-економічних умів,прийняття законів йпідзаконнихактів, ізметоюдотриманнявнутрішньополітичнихінтересів України, а й узовнішньополітичній сфері – задопомогоюдвосторонніх йбагатосторонніхдоговорів –урегулюваннязагальних проблемміграції у світі.

2.Функціяраціоналізаціїпротиріч, щовиникають, котрареалізується черезпошукконсенсуснихрішень уконфліктнихситуаціях, щовиявляються узменшеннісоціальноїнапруженостісередрізнихкатегоріймігрантів придотриманнідержавнихінтересів України.

3.Інтегративнафункція державноїміграційної політики. Увнутрішньополітичномуаспектіздійснюється через процесвключеннязмушенихмігрантів вукраїнське сус-пільство,охоплюючиодержання нимигромадянства України, атакожсприяння воблаштованості на новомумісціпроживання,створенняробочих місць,іншоїсоціальноїпідтримки. Узовнішньополітичномуаспектіінтегративнафункція державної йграційної політикиздійснюється черезспівробітництво ізокремими державами,міжнароднимиурядовими йнеурядовимиорганізаціями, фондами ізметоюзахисту правмігрантів, атакожзапобігання йприпиненнянелегальноїміграції.

4.Функціямобілізаціїлюдськихресурсів державноїміграційної політикиєвтіленнямсоціальноїдинаміки. Данафункціядозволяєвикористовуватиміграційнуполітику якважливийчинник увідновленнісоціуму.

Указом Президента України від 24травня 2000 р. “Проосновнінапрямисоціальної політики до 2004 року” було бвизначенопріоритетнінапрями –регулюванняміграційнихпроцесів, до які належати:сприяннярепатріаціївихідців із України таїхніхнащадків, Поверненнядепортованих занаціональноюознакою, захистсоціально-економічнихінтересів й прав українськихпрацівників-мігрантів,надання права напритулок й захистбіженців.Вищезазначеним указомвизначалось заподіяннящодостворенняправових йсоціально-економічних засідокрегулюваннязовнішньоїтрудовоїміграції,збереження трудового таінтелектуальногопотенціалу держави,завершенняформуваннязаконодавства ізпитаньміграції тавдосконаленнясистемиорганіввиконавчої влади, котріздійснюютьуправлінняміграційнимипроцесами.Найгострішуміграційну проблемусьогодністановить нелишевимушенаміграція й Повернення людей набатьківщину, а ітрудоваміграціягромадян України за кордон, щосупроводжуватиметься “>відпливоммізків”. Цестворюєзагрозузначнихвтрат трудового таінтелектуальногопотенціалунації. Черезвисокийрівеньбезробіття в Україні тавідсутність чинедієвістьчиннихміждержавнихугод провзаємнепрацевлаштуванняукраїнцізмушенізвертатися докомерційних структур, котріпровадятьпосередницьку діяльність зпрацевлаштування за кордоном.Такіструктури не несутьправовоївідповідальності заневиконаннясвоїхзобов’язань. Каналінелегальноїміграції активновикористовуютьсятранскордонноюзлочинністю дляторгівлі людьми,контрабандинаркотиків йзброї.Зростанняобсягівнелегальноїміграції в Українісприяєпогіршеннюзагальноїкриміногенноїситуації.

У 2001 р.ВерховноюРадою УкраїниприйнятоЗакони України “Прогромадянство”, “Проімміграцію”, “Пробіженців”. Усічні 2002 р. Українаприєдналася доКонвенції й Протоколу ООН про статусбіженців.Кабінет міністрів України затвердившиПрограмурегулюванняміграційнихпроцесів,розробленуДержавнимкомітетом України усправахнаціональностей йміграції заучастюзацікавленихміністерств йвідомств.Стратегічнимизавданнямицієїпрограми сталитакі:завершенняформуваннянормативно-правовоїбази ізпитаньміграції,визначенняконцепціїстворенняскоординованогоадміністративногомеханізму державногорегулюванняміграційнихпроцесів й забезпечення йоговпровадження іефективногофункціонування, забезпеченнязахисту правосіб,якимнадано статусбіженців чипритулок в Україні,сприянняпроцесурепатріації в Українувихідців із України таїхніхнащадків,створенняправових йсоціально-економічних засідокрегулюваннятрудовоїміграції,розвитокміжнародногоспівробітництва у сферіміграції.

Дляефективноїреалізаціїцихосновнихзавдань передбаченездійснення низькізаходів. В частности, ізметоювдосконалення національноїзаконодавчоїбази ізміграційнихпитаньдоцільнорозробитиновізаконопроекти, щовизначали босновні засади державноїміграційної політики України,запроваджували бдодатковіформизахисту в Україніосіб, котрівимушенозалишили своюкраїну, атакожпосилювали б відповідальність запорушеннязаконодавства ізпитаньміграції.Окрім цого,вищезазначеноюпрограмою передбаченерозробитипроектинормативно-правовихактів, котріврегульовували бпроцеситрудовоїміграції тавизначали б лад у Українііноземноїробочоїсили ізметоюзахистунаціональногоринку роботи,забезпечувалисоціальний захистгромадян України, котріпрацюють заїї межами.Міграційна службазаймаєтьсяпитаннямирегулюванняміграційнихпроцесів,виходячи ізджерел їхнівиникнення. Томунайпершимзавданнямтакоїслужбиєвідпрацювання політики держави,спрямованої навикористання накористь Україниінтелектуального, трудового таекономічногопотенціалумігрантів.Поряд ізцимвиробляються заходьщодоствореннявсередині держави умів дляпревенціїнезаконноїміграції,тобто такого стану, заяким в Україну якщоневигідно табезперспективнонамагатисяпотрапити нелегально. У всіхрозвиненихєвропейських державахвикористовуєтьсяпрограмаприпиненнянезаконноїміграції шляхомвжиттязапобіжнихзаходів,виявлення тавидвореннянезаконнихмігрантів із територї держави.

>Пріоритетними напрямами співпрацю України ізЄС у сферіміграції можнавизначититакі:запобіганнянелегальнійміграції,торгівлі людьми, забезпечення безпекикордонів.Окремостоїть проблематикаінтеграціїіммігрантів,спрощення порядкутрудовоїміграції,умовизахисту прав таінтересівгромадян України за кордоном,розширенняможливостейпрацевлаштування вкраїнахЄС.Під годинусвітовоїкономічноїкризи всецемає для України не лишеполітичне, а івеликесоціально-економічнезначення.

До проблемукраїнсько-європейської співпрацю вгалузіміграціїслідвіднеститакі:запровадження болеевідкритоїімміграційної політикипосилюватимепривабливістьЄС дляпотенційнихмігрантів із України, особливовисококваліфікованихкадрів й томувимагатимеактивізаціїзусильзіскороченняеміграції, Повернення емі-грантів набатьківщину; правова проблемаполягає до того, щорозгалужене йдеталізованезаконодавство уміграційній сферіпотребує впроцесіінтеграції доЄС йогоповноїімплементації тадосягненнявідповідностієвропейським стандартам.

>Створенняєдиногоміграційногопростору у межахЄСєнадзвичайноважливим для України,оскільки вонпрагне статіінтегрованоючастиноюцієїорганізації та ізогляду насучасний станміграційнихпотоків –сотнітисячукраїнцівпрацюють,навчаються вЄвропі, черезтериторіюнашої державипроходятьшляхинелегальнихмігрантів.Беручи доуваги ужеокреслені та багатоінших проблем, Українамає великийпотенціалрозвиткудвостороннього табагатосторонньогоспівробітництва ізЄС тадержавами-членами вгалузіміграції. Дана проблемазаслуговує наувагунауковців тааналітиків ізметоюаналізунапрацьованогодосвіду танаданняпрактичнихрекомендаційщодошляхіввирішеннянаявнихпитань,визначенняперспективнихнапрямівспільнихзусиль,удосконаленнянормативно-правовоїбази тощо.

 


>Висновки

Одним ізнайважливішихчинників забезпеченнязагальних правлюдини й громадянинає свободапересування. Ценеобхіднаумовареалізації духовного, культурного,ділового та ібудь-якогоіншогопотенціалуособистості. Томуувагасуспільства додіяльності держави уцій сферізавждиєпильною.Сучасніміграційніпроцесигромадянпов’язані ізнаціональнимиінтересами.Вонивпливають на стан яквнутрішнього, то йміжнародного авторитету держави в новихумовах. Україна виннаоб’єднатизусилля ізєвропейськимиколегами,щобналагодитидієву системукоординаціїміграційнимипроцесами йспільнопроводитиакції поборотьбі ізміжнароднимикримінальнимигрупами, котрімаютьшаленіприбутки віднелегальноїторгівлі людьми танаповненнядешевою йбезправноюробочою силоютіньовогоринку роботи. Іводночас,українська владамаєподбати про захист прав українських заробітчан, котрі сталиучасникамивеликоїекономічноїгри подназвою «>великепереселеннятрударів» за умів глобалізаціюекономічнихпроцесів.Можнапередбачити, що подвпливомприєднання доЄСдержав-сусідівстимулюватиметьсяпоступоведоланнясоціально-історичних,політичних,культурних,релігійних,мовних таіншихможливихрозходженьміжукраїнськимиетнотипами шляхомзапозиченнясучаснихєвропейських „>соціальнихзразків”. Свободапересування українськихгромадянпотребуєцілеспрямованоїдіяльності державищодоїї забезпечення. „>Прогрес на цьому шляхувимагаєполітичноїволі,значнихзусиль й години”.


Списоквикористаноїлітератури

1.О.А.Малиновська; Україна,Європа,Міграція:Міграції населення України вумовахрозширення До.,Бланк-Прес, 2004, 171 з

2. указ президента “ПроДержавнийкомітет України усправахнаціональностей таміграції” : станом на13вересня 2001 р. № 836/2001 //Урядовийкур’єр. – 2001. – 20 верес.

3. Договір про створення ЄвропейськогоЕкономического Співтовариства : [>сб.междунар. правових док., регулюючийвопр. міграції] /Междунар.орг. по міграції. – М., 1994. – З. 278–284.

4. Чехович З. Б.Питаннявдосконалення порядку нормативно-правовогорегулюванняміграційнихпроцесів в Україні / З. Б. Чехович //Державно-правова реформа в Україні. – До., 1997. – З. 18.

5.ji.lviv.ua

6.8emc.mvc-expo.com.ua/uk/press-releases/

7.bibl.kma.mk.ua/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація