Реферати українською » Музыка » Розвиток сучасного музичного мистецтва та основних Його напрямків


Реферат Розвиток сучасного музичного мистецтва та основних Його напрямків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Розвитоксучасногомузичногомистецтва таосновних йогонапрямків

(>курсова робота)


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1. Музіка якпсихо-фізіологічнийчинниквпливу наособистістьдитини

>Розділ 2.Напрямки Сучасноїмузики

2.1 Станрозвиткумузичногомистецтва насучасномуетапі

2.2Афро-американськамузика

2.3 Джаз

2.4Рок-н-рол

2.5Рок-музика

>Розділ 3.Вплив Сучасноїмузики наформуваннямузичної культуриучнів

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Сьогодні, коли “>зовнішній світло”переживає великийінформаційнийвибух, колиприйнято говорити проновуінформаційнуцивілізацію, мизнову йзновузвертаємося домистецтва як до способупізнання йсамопізнання, способуотриманняцілісногоуявлення про світло, промісцелюдини в світі.Сучасна школа неможезалишатисявідстороненою від проблем нового години. Музика, як один зсильнихзасобівемоційної дії,можевстановлюватицілісністьвнутрішнього світулюдини,можезігратизначну роль уформуваннілюдини нового години, увиробленнісистемицінностей,відповідних досі.

>Двадцятестоліттяназиваютьвікоммузики,попередністоліття –вікомлітератури, аепоху Відродження –золотимвікомобразотворчих мистецтв. Усіце не скільки пропопулярність того чиіншого видумистецтва, стільки про йогоможливостічітковиражатисвітовідчуттяепохи,їїдуховністремліня,надії таілюзії.

Рольмузики вкультурі20-ст.найяскравіше проявилася послеДругоїсвітовоївійни (1939-1945 рр. ) .Дотепер потреба людейній не був такоюгострою.Музичні напрями,стилі тажанривтручаються в життя всіх безвиняткупоколінь,національностей,прошарківсуспільства.Завдякитехніціаудіо- тавідеозаписуспілкування ізмузикою сталоможливим вбудь-якихумовах.Саме вдругійполовині 20-го ст.музикантизмоглиреалізуватиздібність свогомистецтваоб’єднувати людей,вмілостворюючи вгігантськійаудиторіїпотужніемоційнівибухи – якблаготворні то йруйнівні.

>Сучаснамузкультуравбирає у собідвіосновнісфери:музикуелітарного характеру (традиційнакласика, щовключає усіавангардні напрями 50-70-х рр.,основні напрями джазу) ймузику, Яка сталачастиною "масової культури" (т.зв.поп-музика,традиційнаестрада й мюзик-хол) .Особливупозиціюзаймає рок-культура, щопороджуєрізноманітнітечії,близькі як доодної то й додругоїсфери. Наступного дня ">музика для всіх" та "музика дляеліти"розвиваютьсяізольовано одна відодної.Окрім цього укожній ізцих областейє великакількість окремихнапрямків, й у шкірного з них –свій слухач й своїзаконирозвитку.Прихильникикожної ізцихтечійнерідкоагресивновідкидають від собі усіінші.Діячікласикинедооцінюютьхудожнювартість новихнапрямків.Любителі рокунерідкопринципово неслухаютькласики,відкидаючизакладений внійпотенціалестетичнихцінностей.

>Проте вдругійполовині 20-го ст.деякікомпозиториробилиспробизробитикласичну культуруоб’єктомсенсаційногоінтересу й вносили внеїнайбільшоригінальнізасоби ізхудожньоїмови фольклору, джазу й року.Подібніспробинерідкоставали причиноюпояви новихтечій. Так,застосовуючитехнологію року ізвикористаннямелектронноїапаратури,класичнімузикантистворили ">електронну"музику. Під час перебуваннячергу,увагарок-музикантів докласичнихмузичнихжанрів, форм таінструментівспричиниловиникненняарт-року йрок-опери. Цеще разпідтверджуєвнутрішнюєдність всіх областеймузики вконтексті Сучасної культури.

Отже, як стверджуватисучасна наука,музикаякнайприроднішесприяєутвореннюімпульсів, котріспричинюютьвиникнення, рух йзникненняобразів.Водночасїй под силузупинити,миттєвозафіксувати ікону втворчійуяві,проаналізувати його й до однієїмить ">відправити" унебуття.

>Цікавими ігіднимиувагивиявилисяпроведенівченимиМонреальськогоневрологічногоінститутудослідженнявпливумузикирізнихжанрів налюдськиймозок.Під годинуекспериментуздійснювалосясканування роботимозку задопомогою позитронногоемісійного томографа.Одержанітомограмияскравозасвідчили, що ізпочаткомзвучаннямузичноготворупомітноактивізувалось не лишекровопостачанняправоїскроневої ділянкимозку (котрабезпосередньобере доля впроцесіпрослуховування) , а і відділенняправоїпівкулі,якийвідповідає зазір. Ос-кільки под годинуекспериментуочіучасників булизакритими, товчені малізмогузафіксуватиавтоматичнустимуляціювиникненняструмуобразів.

Неменшцікавими іпереконливимивиявилисярезультатитестування,проведеноговченими ЦентрунейробіологіїКаліфорнійськогоуніверситету вІрвіні ізметоювизначеннярівняінтелектуальногорозвиткуучнів.Протягом десятихвилин 36учням зрізнихколеджів було бнаданоможливістьпрослухати Сонату У. Моцарта для двохфортепіаноC-dur.Індексінтелектуальногорозвитку IQ послепрослуховуваннязбільшився всередньому на 8-9балів* . Один звідомихдослідниківвпливумузики Гордон Шоувисловивгіпотезу про ті, щомузикапевним чиномпідживлює й тихвідділимозку, котрівідповідають заабстрактнемислення й прямого ставлення досприйняттямузики немають. [10, 20].

ОстанніданінауковихдослідженьспівробітниківДюссельдорфськогоУніверситетуГенріха Гейнесвідчать, щомозокпрофесійнихмузикантів, котрірозпочализаняттямузикою з семи років, кардинальновідрізняється відмозку тихий,хторозпочавнавчання із десяти років йпізніше. Задопомогоюефектумагнітного резонансу було бз'ясовано, що умузикантівобох груплівачастинаскроневоїдолімозкузначнорозвиненіша, ніж права.Власне,цеєпідтвердженням того, щозаняттямузикою (>активні йпасивні) позитивновпливають наінтелектуальнийрозвитокдитини.

>Вартимиувагиєтакожвідкриттявідомогоболгарського психологаГеоргіяЛозанова, котрівінздійснив под годину роботи наддокторськоюдисертацією уХарківськомууніверситеті. Стимулом длядослідженнявпливумузики на процеснавчання сталознайомство Р.Лозанова із методамиприскореногонавчання,застосованими того годину уРадянськомуСоюзі. Зараз уже буливідомірезультатианалогічнихдослідженьамериканськихвченихЛінн Купер таМілтонаЕріксона, якіз'ясували, що люди,сприймаючи 60ударів метронома захвилину,входять у так звань ">альфа-стан" -оптимальний длянавчання тазапам'ятовування.Незалежно відамериканців, Р.Лозанову та йогоколезі доктору А.Новаковувдалосязробитианалогічневідкриття.Щоправда, длядосліду смердотівикористалиповільнумузику добибароко.Болгарськимдослідникамналежитьвідкриття, що подвпливоммузики добибарокобудь-якаінформаціясприймається ізасвоюється так самеефективно, як й принавчанні под годину сну.

>Плідніспостереження івисновкищододаної проблематикимістяться й впрацяхвідомоговченого, членаФранцузькоїакадеміїмедичних наук АльфредаТоматіса,якийпереконливосвідчить, щонайбільшукількістьзвучаньпотрібного частотногодіапазонудемонструють твори У. Моцарта, анайменшу -композиціїважкого року.Крім того, йогорекомендації пропозитивну ">підзарядку"мозкустосуються імузикибароко тагригоріанськиххоралів.

>Проте лишенаприкінці ХХстоліттянауковепідґрунтявивченнявпливумузикинастількизміцніло, що сталоможливимвиокремленнятакоїспеціальноїдисципліни як ">музичнатерапія" йствореннянауковоїпрограми ізпідготовкипрофесійнихмузичнихтерапевтів. Широкий рухзіствореннярізноманітнихцентрівмузтерапіїохопив країниЗахідноїЄвропи й США удругійполовині ХХ ст. (Задеякимиданими тамналічується понад 100університетів йколеджів, котріпропонуютьнавчальнікурси ізпідготовкимузичнихтерапевтів) . [2, 2].

>Метою >нашогодослідженняєтеоретичнийаналізявищмузичногомистецтва насучасномуетапірозвиткусуспільства тадослідити їхньоговплив напсихо-фізіологічний станособистості.

>Об’єктомнашогодослідженняє запитаннярозвиткусучасногомузичногомистецтва таосновних йогонапрямків, а предметомнашогодослідженняєсучасні напрямимузичногомистецтва та йоговплив наформуваннямузичної культуриучнів.

>Завданнядослідження:

-теоретичнийаналіз проблематикирозвиткусучасногомузичногомистецтва;

-акцентуватиувагу наосновнихнапрямкахмузичногомистецва ;

-дослідити рольмузики якпсихологічногочинникавпливу наособистістьдитини;

-виявитиосновнізакономірностівпливусучасногомузичногомистецтва наособистістьдитини;

>музикасучасний джаз рок


>Розділ 1. Музіка якпсихо-фізіологічнийчинниквпливу наособистість

Нашстрімкий йбурхливий годину,сповненийстресів йхвилюючихнегараздів,активізуєпошукивченимирізнихгалузей наук (>медицини,валеології,психології,соціології,педагогіки таін. )способівзміцненняздоров'я.Середбагатьохчинників, котрівпливають напсихологічний стан Сучасноїлюдини, ймолодізокрема,музиказаймаєодне ізпровідних місць. Ос-кількивідомо, що із самого початкувиникненнялюдської спільнотимузика бувзнаряддямпізнання йзмінення життя. Цевідбуваєтьсязасобом показу ухудожніх образахусьогонакопиченого йузагальненогодосвіду людей.Особливезначеннямузики, якзасобувпливу насвідомість, було бвідоме ізпрадавніхчасів. Так,відоміспробитлумаченняоб’єктивнихможливостейвпливумузики напсихікулюдини устародавньомуКитаї,Єгипті,Індії таіншихкраїнах.Загальновідомоює ролькультовоїмузики уформуваннімістико-теологічнихпоглядівсередньовіччя таіншихкультурно-історичнихперіодів.

І дійсно, усівидатні педагогивідмічали йвідмічаютьвеличезнийвпливмузики, й не так надітей.Цей видмистецтвасупроводжуєлюдину в свято й вбудень, в горі й врадості,тобто все життя.Повзмузику непройшла ані однарелігія чиідеологія. Бо вона нелишедаєможливістьпоспілкуватися ізмистецтвом. Музика -ценайактивнішийносійморалі йідеології, котрі внеїзакладено автором. Умедицинірізні напрямимузикотерапіївикористовують нелишевплив наемоційну сферулюдини, а івібрації йрезонанси котрімузикавикликає. Аліцівібрації йрезонансиможуть бути нелишегармонічними, а ідеструктивними. [7. 5].

>Цілющийвпливмузики наорганізмлюдини бувпоміченийще назоріцивілізації.Містичними легендамипояснювалось покращаннясамопочуття та настрою,зменшенняболіснихвідчуттів, страху, Поверненнялюдинібадьорості,енергії поддієюзачаровуючихзвуківмузики. [5. 1].

Заданиминауковцівмедичного центру ">Ленц" (м. Москва) таДитячого Центрулікування врезультатічисленнихдослідженьвиявлено, що подвпливоммузики, котравідповідаєфункціональномустановіорганізму,такіпсихічніпроцеси, якпам'ять таорієнтація,покращуються на 45-50%, аувагу – на 25-30%. Музікаактивізуєрозумовіздібності, атакожпрацездатність тазосередженість,здатнарозвивати тапідвищуватиінтелектлюдини.Звуковівібраціїстимулюютькровообіг,емоційний тонус.Піддією ритмуактивізуєтьсядихання,збільшуєтьсявентиляціялегенів.Дослідженняпідтверджуютьфізіологічнугіпотезумузикотерапіїпоєднання ритмумузики ізбіоритмікоюлюдини [4. 7-10].

>Важливовикористовуватицілющівпливимузики длязміцненняпсихічногоздоров'ялюдини наранніхетапахїї життя.Аджемузиказдатнадопомагатимолодійлюдинізрозумітинавколишнюдійсність, красуприроди,довершеністьпоезії,живопису, театру,історії свого народу,виступаючиспецифічним генераторомціннісногоставлення до світу,оскількисправжніестетичнівраження,насолоду відзустрічі ізмедичниммистецтвомдістаєлише тієї,хтовмієуважнослухати,переживати,розмірковувати надпочутим.Отожнеобхіднозмалкупривчатидітей до роботирозуму йдуші,збагачуватиїхнійдосвідспілкування ізмузичнимитворами.

Медикистверджують, що багатосучасниххвороб удітейпов'язані ізнестачею вїхньомужиттідобротворнихзвуків.Вонипотрібні длягармонійногоповноцінногофізичного таінтелектуальногорозвитку й вутробіматері, й посленародження.Дзюркітструмка, шелестлистя,щебетанняптахів,сюркотінняцвіркуна йбагато-багатоіншихзвуків,серед які людина жилавпродовжтисячоліть,сьогоднізмінилисяревищемреактивнихлітаків,гуркотіннямавтомобілів,побутовоїтехніки тощо. Азамістьніжного співиматерідитиначуєпостріли,лайливі слова,зойкижаху ізтелевізійнихтрилерів.

бацькирідконадаютьзначення таким ">дрібницям".Протеблагозвучні звукиприроди тамузикимаютьвеличезнийвплив наорганізм нафізіологічномурівні.Доведено, щомузикаможезаспокоюватинервову систему чизбуджувати,прискорювати роботусерця тадихання чиуповільнювати,підвищуватиартеріальнийтиск чинормалізувати,спазмуватим'язи чирозслаблювати,підвищуватирівеньендорфіну (>речовина, котравиробляється вмозку йсприяєпідвищеннюжиттєвого тонусулюдини,усуненнюбольового синдрому тощо) ,регулювати температурутіла,активізуватиімунітет,стимулювативиробленнягормонів, щоблокуютьстрес

>Першіуявлення про світлоформуються за звуками.

>Наприкінці 90-х років уТехасі проводилидослідженнявпливумузики навагітних.Було доведено, щобільшістьжінок, котрі регулярнослухаликласичну чиспокійнусучаснумузику, под годинупологів непотребувализнеболювальнихпрепаратів.Крім того,цімайбутнімами практично нехворіли навіруснізахворювання, аотжеїхнімалюки булизахищені відризикуураженнярізнимиінфекціями.Медичніприладизафіксували вкровіжінокпідвищеннярівнялімфоцитів, котрістимулюютьопірністьорганізмухворобам.

>Прослуховуваннямелодійноїмузикисправляєпозитивнийвплив не так на мам, але вдітей, які смердотівиношують.Лікарістверджують, щовухо -ценайперший орган,якийформується вембріона.Вінчує нелише звукисерцебиття тадиханняматері, а іреагує наподіїзовнішньогосередовища.Тож Першіуявлення про світло упідсвідомостідитиниформуютьсяще вутробіматері. Так саме, як йздібності.Діти,мами якіслухалимелодійнумузику под годинувагітності, самспівали пісня, ататусі, братики і сестричкинаспівувалилагідні слова про ті, як смердоті їхньоголюблять й ізякимнетерпіннямочікують їхніпояви вродині, аще читалидобріказки тавеселівіршики, посленародженнявиявлялинеабиякімузичніздібності тазросталитворчими натурами.

>Немовлятадолаютьхвороби «подпісню».

>Засвідченовеличезнийвпливмузики й нанемовлят, котріз'явилися на світло ізпевнимивадами.Приміром,термінперебування влікарнінедоношенихдітей,якимщоднявмикалимузику,значноскорочувався, смердотівдвічішвидше набиралимасутіла талегшеадаптувалися до світу.Кілька років тому в газетах США було бопублікованосенсацію про диво, щосталося в одному ізпологовихбудинків. У одногоамериканськогоподружжядовгоочікуванадитинанародилася на світлораніше рядок.Незважаючи назусиллялікарів,її станпогіршувався ізкожним днем. Батьківщину сталиобережноготувати довтратидонечки.П'ятирічний сін цогоподружжянаполіг,щоб його взялинавідати сестричку влікарні.Попринезадоволеннялікарів, його усе ж таки таки провели успеціальневідділення, де таперебувала.Вінпідійшовши докувезика,заспівавпісеньку про ті, якніжновін любитималеньку й якйому школа, щоніколи понадїї непобачить,називаючи сестричкулагідними словами.Наступного дня, коли згідно із прогнозамимедиківнемовля малопомерти, його станповністюнормалізувався.Лікарі було невідомо, якпрокоментуватицюподію.

Музикалікуєхворих,розвиваєздорових.

>Важкопереоцінитивпливмузики й надітейдошкільного ішкільноговіку,підлітків. УАмериці було б проведеноекспериментальнісеансимузикотерапії длядітей,хворих надитячийцеребральнийпараліч. Черездеякий годинулікарізафіксували, що вонизменшилосяспазмуванням'язів,поліпшиласякоординаціярухів,знизиласязбудливість. Умедичнійлітературі описановипадкизначногополіпшення подвпливоммузики станудітей,хворих на аутизм, та із синдромом Дауна. Упершомувипадкудитина перестала бутизамкнутою йвідчуженою, абинародилася наново у цьому світі, у іншому –сімнадцятирічнадівчина, котрапротягомвсього свого життязовсім нерозмовляла, под годинувиконаннябожественних пісеньраптовопочаласпівати їхнього разом ізматір'ю,вразившицимусю своєї батьківщини.

Не менше захворихпостійного контакту ізмузикоюпотребують йвідносноздоровідіти.По-перше, як зазначалося, смердотізростатимутьфізичноміцнішими тапсихологічноурівноваженішими.По-друге,цесприятимеїхньомурозвитку якгармонійнихособистостей,розкриваючизакладені у якихпотенціали.Науковцідоводять:якщодітям под годинуігор чи зайнятивмикатилегкумелодійнумузику,продуктивністьїхньої роботизростає, смердотікращеконцентруютьувагу,якіснішезасвоюютьматеріал, доти ж уширшомуобсязі.Крім того,діти, уродині якіпостійнозвучитьмузика,виростаютькомунікабельними,миролюбними ідружелюбними.Цікавимєтакий факт:якщо батьки частоспівають разомзісвоїмидітьми, у якихніколи невиникаєнепорозумінь, увзаєминахпанує атмосфераповаги йлюбові,родиннізв'язкизавждизалишаютьсяміцними інадійними.

>Постає запитання, котра жмузикаєцілющою длядитини?Звіснойдеться не про рок та ">важкий метав".Численнідослідженнязасвідчили, щопозитивними длядітей, як улоніматері, то й посленародження,єколискові пісня,веселі тамелодійнідитячі твори (>приміром,дитячіпісеньки,музика із балету ">Лускунчик") ,класичнамузика:п'єси,уривки ізсимфоній Баха, Бетховена,Вівальді тощо. А фаворитомвизнаномузику Моцарта. З точкизорукорисностіамериканськідослідникиприрівнюютьвплив йогомузики до грудногоматеринського молока чивітамінів.

>Під годинунашогодослідженнязустрічаємоінформацію про ті, щовчені-психологи довели,систематичнізаняттямузикою увіці від 5 до 15 роківдозволяютьзначнопідняти IQ,тобтоінтелектуальнийпотенціаллюдини,кращерозвинутипам'ять,аналітичніздібності,орієнтацію, некажучи уже пропозитивнукорекціюнервовоїсистеми.

На початку 1980-х рр.вийшла у світло книгапрофесораГарвардськогоуніверситету Говарда Гарднера ">Кадримозку", Якаспричиниласправжній переворот утрадиційнихпоглядах налюдськийінтелект васпектівпливу наньогомузики. Уній,зокрема,стверджується, щопоряд злінгвістичним,логіко-математичним,просторовим,органо-кінестетичним параметрамиінтелектуіснуєщеміжособистісний,сутоособистісний ймузичний. Автор наводитиприголомшуючірезультатидосліджень, котрідоводять, щонемовлятаздатніналаштовуватись намелодичний контур йгучністьматеринських пісень, ачотиримісяці ужедемонструютьспроможністьрозрізнятиритмічніструктури.Булоз'ясовано, щодітиздатні досприйняттяцихмузичнихелементівнабагатовідкритіше й ізбільшоюготовністю, ніж набазовіелементимови.Їхлегше ">втягти" угрузвуків,щоброзкритиїхнітворчіможливості.Аналізуючитрадиційнумузичнуосвіту вАфриці, Р. Гарднеробрав заоб'єктдослідження одну із громад уНігерії. Колідитинівиповнюєтьсялишетиждень віднародження,її ужевводять у сферумузики йтанців, батькивиготовляють длянеїмаленькібарабанчики. Подосягненню2-х років,дітиоб'єднуються угрупи, девивчаютьспіви,танок йгру нарізнихмузичнихінструментах. Уп'ять років смердоті ужезнають понад сто пісень,грають накількохударнихінструментах йвиконують десяткискладнихтанцювальнихрухів. Укнизі Д.Келінбелла ">Ведення домузичногомозку"переконливо доводитися, щочим понадстимулюватидитину черезмузику,танок ймистецтво, тімінтелігентнішоюлюдиною ізвіком вон стані.

Музика вноситипозитивнурелаксаційну атмосферу под годинууроків ізрізнихдисциплін,даєможливість провестиучбову ">інтеграцію", Якаєзапорукоюрозвиткустійкої,довготривалоїпам'яті.Вонаєосновою того, щонейтралізує,пом'якшуєпромислові ітранспортні шумисучаснихмегаполісів, тому ізуспіхомможевикористовуватись длязниженнязбудження вперіодекзаменів, атакожсприяєпідвищеннюрівня знань. Урокимузики та співи,гри намузичнихінструментахсприяютьприскореннюнавичокчитання ушколярів,разючепришвидшують процесзасвоєнняіноземнихмов йдопомагаютьуспішномузагальномунавчанню.Дослідниками було бпомічено, щомузикастимулюєпроявтворчихздібностей удітей,підвищуєсамооцінку ушколярів,чуттєві ймоторнінавички,поліпшуєпсихомоторнийрозвиток.

У 1997 р. под годинудискусії наВсесвітньомусимпозіумі із проблемхудожньоїосвіти всередніх школах Р. Гарднер презентував своюрозширенуконцепцію, вякійішлося про ті, щомузичнийінтелектодночасновпливає наемоційну йдуховну сферурозвиткуюноїособистості;музикадопомагаєїїуніверсалізувати іпевним чиномструктуруватимисленнялюдини,їїнавчальну йвиробничу діяльність,зокрема,помітнополегшуєвивчення математики,іноземнихмов йсприяєзасвоєннюнавичокорієнтування всучасному непростого світі. Зогляду наце, взагальноосвітніх школах,багатьохколеджах США звуки ймузикавикористовуються як фон под годинувивченняіноземнихмов,спеллінгу табазовихсуспільних знань.Причомуце немузичнаосвіта втрадиційномурозумінні, арозроблена системанавчання при активномузалученніритмічних йзвуковихкомпонентів. [2, з п'ятьма].

>Крімуніверсальнихякостей.Музичнемистецтвомаєспецифічніунікальніможливостіцілеспрямованоговпливу вбажаному напрямку.

>Такікорегуючіпрофілактичніособливостімузикибазуються не так на вербального,багатоплановому заформоюемоційномувпливі на особу, а івпливають конкретно ізїїпершоелементів - ритму,гармонії, котріпроникають углибинипсихіки.

>Сприйняттямузики -цескладнийпсихічний процес. Психологи тамузикантивизначають, щозагаломвінвписуєтьсяміждвома полюсами. З одного боці,цеелементарнеакустичнесприйманнязвуковихсигналів як щосьтаке, що мичуємо й щодіє наоргани слуху. А ізіншого –це процеспізнанняуявленогохудожньогозмісту вмузичнійматеріїСприймаючимузику, людинавиражаєсвоєемоційне "я". Усвідомостівідтворюютьсяпереживання,образи та думи,втілені композитором умузичномутворі. музичнийтвір –цесукупністьестетичноїінформації, якоїнадає композитор.

Музіка частопередаєтаківідтінкипочуттів йпереживань, котріважковисловити словами. Про. Сєров справедливозамітив: ">Якби все, щовідбувається вдушілюдини, можна було бпередати словами, на світі не було б бмузики". Під час перебуваннячергу мовамузикизрозумілакожнійлюдині. [3, з. 101-103 ].

За результатамидослідженьбагатьохнауковців, лишекласичнамузика йголовне,перш на у живомувиконанні, позитивновпливає нафізичний тапсихічний станлюдини, наздоров'яхворих. Але вони не лишезнижуєтьсярівеньартеріальноготиску, а івідбуваютьсяпозитивніемоційнізміни. Живемузикакомпозиторів –класиківдопомагаєпозбутисядепресивнихстанів,стресів,тривог,переживань йстраждань, котрі негативновпливають на процесодужання.

>Особливудбайливість йентузіазмпроявляють у наше годинуспеціалісти ймеломани наЗаходівщодо проблеммузичноїтерапіїзасобамикласичноїмузики.Музичнатерапія широковикористовується ізметоюнаданнясоціально-психологічноїдопомоги тапідтримки тім,хтовідчуває самітність,невпевненість всобі,закомплексованість, допрофілактика рядусоматичнихзахворювань, атакож якзасібполегшеннястраждань,реабілітації послеперенесенихзахворювань чи травм.

>Спеціалістами доведено, що віддратівливостіневрозівдопомагаємузикаЧайковського.Відмігрені - ">Весняна пісня" Мендельсона, ">Гуморески" Дворжака, ">Американець вПарижі",Гершвіна.Головнубільзнімає ">Полонез"Огінського,нормалізує сон -сюїта "ПерГюнт"Гріча.

>Кров'янийтиск йсерцеву діяльністьнормалізує ">Весільний марш" Мендельсона.Піднімаєнастрій йпозбавляє віддепресії – джаз, блюз, душа,каліпсо,реччі.

>Лікар ймузикант, докторПатрікЄшвен, автор книжки "Музика й медицина"висловлювався, щомузиказдійснюєнабагатосильнішийвплив налюдину, ніж усііншівидимистецтва.

Алі ж невсякамузикасприятливовпливає наорганізмлюдини.Особливоговивчення йсоціально-психологічногоаналізу в цьомузв’язкупотребуєтакийрізновид Сучасноїмасової культури, якрок-музика. Нейдеться проїїзаперечення як жанру, тім понад –різновидів,пов’язаних ізнароднимитрадиціями,політичною йавторськоюпіснею.Йдеться прооб’єктивнийаналіззарубіжної йвітчизняноїпродукціїрізнихнапрямківцієїмузики.Адже длясоціальнихпсихологіврок-музика (у всіхїїпроявах)може статінадзвичайнобагатимджереломпізнання,відповіддю набезлічзапитань (>чому,наприклад, так звань „>важкий метав” носитиагресивно-вандалістський характер;чому молодь годиноювтрачаєлюдськуподобу іперетворюється на робота чимаріонетку; щовпливає наспотворення природноголюдського голосу привиконаннітакоїмузики тощо?) .Єпсихофізіологічнідослідження, котрісвідчать пронегативніефективпливу на молодь Сучасноїрок-музики за умівнадмірногоїїпрослуховування.Цінегативніефектипорівнюють ізвпливомнаркотичних йпсихотропнихзасобів.Американськийпсихіатр Дж. Даймонддослідиввпливрізнихвидів йжанрівмузики на людей йз’ясував, щокласична йфольклорнамузика,традиційний джаз йраннійрок-н-ролздійснюютьпозитивнийпсихофізіологічнийвплив напіддослідних; „>важкий рок”, „>металічний рок”порушуютьнормальнийпсихофізіологічний ритморганізму,спричиняють проявиагресивності таіншінегативніемоції [9, з. 225].

>Заразспостерігаєтьсязначнепосиленняударноїскладової вмузичнихтворах. Іякщомузику,наприклад,складав композитор,якийдіставав віднаркотиківзадоволення, тоценесвідомо черезударні звукипередаєтьсяслухачам, а композитора (>виконавця)єсхильність доагресії,цеможепризвести дорозвиткуагресивності,тероризму услухачів.Повторимо, щовиділення (>демодуляціяінфразвуків) органамилюдиниздійснюється лише привисокихрівняхпотужностіударнихзвуків.Такийефект на слухачасправляємузика, коливін,наприклад, внавушниках.

>Всімвідомо, що люди, котрі іздитинствапочиналиприймати наркотики чи алкоголь,значноранішестаютьалкоголіками, наркоманами. І вданомувипадку миспостерігаємо тієїсамийефект:чимранішедитинапочинаєслухатипотужнуударнумузику, якоїскладаликомпозитори ізпевнимипсихофізичнимивідхиленнями, тімвищеймовірність, що вона якщо наркоманом, чи внеїрозвиватимутьсяхвороби, до якііснуваласхильність. Цеможевпливати надитину, коли вонащезнаходиться вутробіматері, Якаперебуває подвпливомцихзвуків. [13, з. 2].

Унауково-експериментальнихпрацяхвітчизнянихучених доведеностатистично-достовірніпорушення рядупсихічнихфункцій поддією року (>об'ємикороткочасноїпам'яті.Зниженнярівнязрозумілогоспілкування,виникненняпочуттяроздратованості й тугі,зниженняписемноїпродуктивності,виникненняпочуттятяжкості) ізпаралельнимпорушеннямЕЕГ характеристикмозку. [11, з 6-ї].

>Необхідновідмітити, що сила звуку рокмузики на рок-концертахнадзвичайно великадосягає 120дБ, азагальновідомо, щосмертельним для слухулюдиниє 160дБ. Уідеологіїрок-культурипокладений фанатизм,який на думку Р. Товстоногова,єдобровільним рабством, щоробитьлюдинузамкнутою.Психофізіологічними чинникамидій року є йзбудженняпідкоркових структур головногомозку ізнеобумовленимибіологічнимиреакціями;різкезростаннязбудженості ЦНС тощо.Першірезультатидій рокупроявляються в слуховогоапаратілюдини. Заданимипрофесора B. З.Гуковичаприблизно 40%любителів року 13-15 р.страждаютьслуховими шумами, априблизно 60% 19-20річнихстудентіввиявляютьознакитуговухості. Уперспективіцеозначає, щодесь через 50 роківкраїнаможеодержати сус-пільство глухих людей.

>Музикознавець ХристофорРюгеррахуєпридатною дляпсихотерапії лишекласичнумузику й категоричновідхиляєсучасну піп- й рок -музику.Причомунайкращийефектвиявлено лише при діїпрограм,створених наосновімилозвучнихкласичних й народнихмелодій.

Амистецтвознавцідедалічастішезакликаютьдбайливоставитися до актуальногосередовищаособистості,викорінюватимузичні "шуми",фальшнечистихінтонацій,надлишковегострі,шоковізвуковівраження.Адже звукявляється болеесильнимсенсорнимподразником длялюдини, ніжсвітло чиколір.Людський слухздатнийсприйматирізницю увисоті від 16 до 20тисячколивань в секунду.Порушенняверхнього порогу,здатневикликатисерйознізрушення влюдськомуорганізмі.

Умузицівикористовуютьсяголовним чином звуки вмежах від 16 до 4000коливань в секунду.Такийдіапазонпов'язаний ізісторичноскладеноюпрактикоюлюдськоїмови й співи.Прикримє ті, щосучаснітехнічнізасобирепродуктуваннямузики, котріволодіють великоюзвуковоюпотужністю, непередбачаютьконтрольних між длярівнягучності.Якщо впобутігучнарозмовалюдинисприймається якознаканедостатньої культури, томолодіжномусередовищісьогоднізагальноприйнята абсолютнабезкультурнапозиціясприйняттямузики, котразвучить,перевищуючиусякухудожнюміругучності звуку.Особливотаке становищехарактерне длятанцювальних дискотек, деколиваючірухи мембранапаратуриздатнівикликатихворобуорганів, слуху. ". . надискотеці сила звуку доведено дотієїстепені, коли вонще невбиває, але йпочинаєдіяти нанижні шаримозку, на йогопідвали, напідкірну основу, напідсвідомість, наглибинні шарипсихіки, що можнапорівняти іздіюнаркотичнихречовин".Причомуце не мелодичнамузика, неЧайковський й не Шопен, але ймузикаритмічна,поп-музика,рок-музика, й колиударимузичного ритмупочинаютьспівпадати із ударами вашогосерця,створюєтьсявраження, що всередині васрозхитуєтьсятяжке ядро від великогодзвону, якугупає по всіх ребрах, по всіхклітинахорганізму. Сила й характер звуку,підбірінструментів,ритміка,світлоефекти й т. п. частомаютьтакийвплив нацентри головногомозку й весьорганізм,якийспеціалістипорівнюють ізруйнівноюдією великих доз алкоголю,наркотиків,шкідливихвипромінювань. [6, з. 4-5].

Отже,музичнемистецтвобезпосередньовпливає наформуванняемоційнихпереживань, що на свійчергуєджерелом духовного світуособистості. Ос-кільки людина -істотаемоційна, тоемоційніпереживання тапочуттяневід'ємні від духовного світуособистості. Ісаме творимистецтваформують нашуемоційну культуру, культуруестетичнихпочуттів йсмаків,духовну культурунашого життя.


>Розділ 2.Напрямки Сучасноїмузики

 

2.1 Станрозвиткусучасногомузичногомистецтва та йогоосновнихнапрямків

>Музикантидругоїполовини 20-гостоліттявідчулитіснийзвязок зслухачами. Длякомпозиторів йвиконавців сталоважливим ідеї йсвітобачення свогопокоління,етнічного йсуспільногосередовища,інколиконкретнихполітичних йрелігійнихрухів.

>Сучаснакласичнамузика, джаз й рок – триосновнівіткимузичної культуридругоїполовини 20-го ст.Важливоюсфероюмузичного життя цогоперіоду стала йпоп-музика –складний комплекспопулярнихмузичнихнапрямків йіндустріїрозваг.Класика, джаз й рокмаютьспільнийкорінь –традиції фольклору.Народнамузиканезмінно й годиноюнепомітнопідживлювалатворчіпошукипрофесійнихмузикантів,хочанавіть сам смердоті незавждицеусвідомлювали.Композитори 19-гостоліттяпрацювали в основномузаміським фольклором, що частозазнававпрофесійноїобробки. 20-ївіквідкривсільську народнумузику,її драматизм йгостротузвучання, Якаодночасно йлякала, йзаворожувала. Системамислення,виявлена встаровинномуфольклорі,виявиласьспівзвучною дотрагічного духовногодосвіду Сучасноїлюдини.

>Пошуки в цьому напрямісерйозновплинули навиникнення в 50-х рр.Рок-музики –явища, що в за короткийтермін перевернуломузичний світло.Дативизначеннярок-культурідуже складно. Цеособливийспосіб життя вмузиці, вякомуоб’єдналиськомпозиторськатворчість таімпровізація,музика йсценічнедійство,живий звук голосу чиінструменту йскладніефектиелектронноїмузики.Виникнувши подвпливом фольклору,ця культураніколи не бувзв’язаною ізконкретниминаціональнимитрадиціями: мова рокуінтернаціональна йспрямована наоб’єднання людейрізногопоходження йсвітогляду.Провідна роль урок-музиціналежитьпсихічному йемоційномувпливу, що скидатисяінколинавіть від слова чи звуку.Залежно від напрямірок-музики тацілей, котріставлять собі заїївиконавці,композиціяможенадихнути наглибокіроздуми, чи,навпаки,викликати станапатії чиагресії. Урок-музиці, як вдзеркалі,відобразилисьстреси, через котріпройшлипіслявоєнніпоколіннямолоді, --стихійнісоціальнівиступи й «сексуальна революція»,рухихіпі тапанків,трагедіянаркоманії – йдуховніпошуки.

>Якщорок-музика говорити відіменіінтернаціональноїаудиторії, тоджазова культурапротягомдовгого години був голосом конкретногоетнічногосередовища –афро-американського населення США.Впливнаціональнихтрадиційвідчувається внійщесильніше, ніж вроці. Джазцетакож образ життя.Його основа –імпровізація, котрає длямузикантаформоюдосягнення світу через звуки.Саме від джазу рокуспадкував своїхарактерніриси – потяг доімпровізації таколективних форм творчости. Однак, навідміну від року,джазоваімпровізаціярозрахована накамерне,довірливеспілкування зслухачем (>навіть вумовахвеличезноїконцертної зачи) .Відпублікиджазовиймузиканточікує не фанатичногообожнювання (на щонерідкоочікуєрок-музикант) , адозрілогорозуміння, невибухуемоцій, азанурення вдушевний світловиконавця.Джазовімузикантивиступають, як правило, в невеликих залах й клубах,бажаючисформувати своюпубліку таорієнтуючись напрофесійнихслухачів.Виникнувши понадстоліття у20-ому ст. джаз переступившипочатковіетнічніграниці. Насьогодніцеінтернаціональний видмистецтва із великоюрізноманітністюрегіональних йстильовихрізновидів.

Коли жстосуєтьсякласичноїмузичної культури, то вона інадалізалишаєтьсяспрямованою навічнідуховні ціності. як йраніше,її фундамент – сувора,відшліфована годиною системажанрів:опера,симфонія,ораторія,жанривокальної таінструментальноїкамерноїмузики.Розуміннякласичноїмузикизалежить відзагальногорівня культури слухача,ступеня йоговнутрішньоїнезалежності відвпливумоди,реклами та думиоточуючих.Поряд ізмільйонамилюбителів рок- йпоп-музикиприхильниківкласикизавжди якщо менше. Черезцедеякікомпозиторидругоїполовини 20-гостоліттянамагалисьзробитикласичну культуруоб’єктомсенсаційногоінтересу й вносили внеїнайоригінальнішізасобихудожньоїмови фольклору, джазу та року.Подібніспробинерідкоставали причиноюпояви новихтечій. Так,застосовуючитехнологію року ізвикористаннямелектронноїапаратури,класичнімузикантистворили ">електронну"музику. Під час перебуваннячергу,увагарок-музикантів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація