Реферати українською » Налоги, налогообложение » Приватизація підприємств і галузей окремих підприємств.


Реферат Приватизація підприємств і галузей окремих підприємств.

                 ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

                  ОТРАСЛЕЙ ОБОРОННОЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

     Загальні цілі й завдання державних програм приватизації не навчай-

тывали особливостей підприємств і галузей окремих підприємств

(ОВП). У той самий короткий час вони становлять значну частину наукового, про-

мышленного і кадрового потенціалу. На підприємства ОВП приходить-

ся також велике питому вагу виробництва наукомісткої, технічно

складної цивільної продукції та непродовольчих товарів народного

споживання. У 1994 р. оборонний комплекс справив 80% загального обсягу

випуску зазначеної продукції країні. Тому приватизація підприємств

ОВП мала на меті як збереження, а й подальшого совер-

шенствования їх науково-технічного і кадрового потенціалу. Основні

завдання приватизації у цій сфері включали:

     - мінімізацію витрат за виробництво й розробку озброєння (У)

військової техніки (ЗТ) з огляду на вимоги військової і обеспе-

чения цій основі обороноздатності Росії;

     - створення оптимальної структури виробництва, у ОВП, соответству-

ющей ринковим умовам;

     - максимально ефективне використання кадрового, научнотехни-

ческого і виробничого потенціалу ОВП задля досягнення найшвидкіснішої

стабілізації соціально-економічну ситуацію країни.

     Приватизацію підприємств ОВП передбачалося здійснювати виходячи

з таких принципів:

     - узгодження інтересів РФ, національно-державних і адми-

нистративно-территориальных утворень у межах РФ;

     -розмежування повноважень і державних функцій під час проведення приватизації

між органами державної влади управління;

     - пріоритету трудових колективів при приватизації підприємств

ОВП пом'якшення соціальної напруженості та збереження високого науч-

но-технического і виробничого потенціалу підприємств оборонного

комплексу;

     - надання фінансової підтримки підприємствам, що зазнали разго-

сударствлению і приватизації (створення спеціальних фондів підтримки

підприємств, надання додаткових пільг за трудовим колективом

тощо.).


                                - 2 -

     На процес приватизації підприємств ОВП вплинув комплекс

чинників. По-перше, це що діяла систему управління оборонними

підприємствами, джерело якої в жорсткої централізації адміністративних

функцій, істотно ограничивавшей їх производственнохозяйственную

самостійність. По-друге, масштабність виробництва, що затрудня-

ло викуп майна трудовими колективами; нерівномірність розміщення

науково-технічного і виробничого потенціалу оборонної промыш-

ленности не більше Росії; диверсифікація виробництва, що виявляється

у структурі випущеної підприємствами продукції (У і ЗТ, продукція

подвійного призначення, общегражданская продукия, непродовольчі то-

вари народного споживання). По-третє, наявність мобілізаційних мощ-

ностей і резервів, значно обмежують процес разгосударствле-

ния і приватизації. По-четверте, конверсія військового виробництва (з-

менение структури своєї продукції і статусу оборонного предприя-

тий, розширення можливостей приватизації).

     Слід також пам'ятати, що були відсутні основні

законодательно-правовые документи, визначальні для розвитку ОВП (закони

про оборонне замовлення, включно з розробкою програм озброєння, сохране-

ния та розвитку мобілізаційних потужностей, про статус оборонного предп-

риятия; узгоджені рішення із державами - членами СНД про совмест-

ном виробництві У і ЗТ), що утрудняло підготовку концепції, й прог-

рамм приватизації підприємств комплексу.

                 ЕТАПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ЇХ СОДЕРЖАНИЕ І

                         ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Початок роздержавлення власності і приватизації у оборон-

ном комплексі можна зарахувати до 1990-1992 рр., коли з'явилися альтерна-

тивные форми власності у межах багатоукладної соціалістичної

економки, а приватизація, і роздержавлення власності були

узаконені і здійснювались у відповідність до окремими рішеннями на

рівні владних структур. У 1993-1994 рр. реалізували крупномасш-

табная програма приватизації, відбувалося нарощування критичної

маси кількісних перетворень. 1995- 1996 роки - період глибокої

структурної перебудови економіки ОВП, тим часом все швидше

формуються холдингові і акционернопромышленные компанії (АПК), фі-

нансово-промышленные групи (ФПГ), і навіть федеральні наукові і науч-

но-производственные центри.


                                - 3 -

     Істотне прискорення процесу підприємств ОВП наб-

людалось після набрання чинності указу президента РФ "Про коммерциализа-

ции державних підприємств із одночасним їх перетворенням в

акціонерні товариства відкритого типу" (№721 від 1 липня 1992 р.).

     Стихійна приватизація, що відбувалася низці галузей народного

господарства, на повинен була поширюватися на ОВП, оскільки могла при-

провадити до їх повного розвалу. Але тільки 19 серпня 1993 р. був під-

писаний Указ президента РФ № 1267 "Про особливості приватизації і допол-

нительных заходи державного регулювання діяльності предприя-

тий оборонних галузей промисловості", а 11 грудня 1993 р. сталося в ході-

нято постанова уряду РФ № 1285 "Про підприємства і организа-

циях оборонних галузей промисловості, що підлягали приватизації у

1993-1994 роках, і навіть преобразуемых в акціонерні товариства", кото-

рые дозволили перевести процес приватизації у оборонному комплексі в

цивілізоване русло, Цими документами передбачалося:

     - відступ підприємствам ОВП від стандартних приватизаційних

процедур, передбачених державної програмою приватизації;

     - складання переліку підприємств, що у федеральної

власності і не підлягають приватизації, за зобов'язаннями яких

відповідає держави (забезпечення виконання оборонного замовлення та про-

ронных НИКОР, гарантія відповідної оплати праці, збереження госу-

дарчої таємниці, зміст мобілізаційних потужностей та т.д.);

     - встановлення порядку управління державними пакетами акцій

оборонних підприємств та ефективного використання дивідендів за зазначеними акціям;

     - закріплення входження оборонних підприємств та організацій у пе-

речни підприємств: а чи не які підлягають приватизації 1993-1995 рр.; б)

не підлягають приватизації з урахуванням спеціально розроблених їм

концепцій; в) преобразуемых в акціонерні товариства зі збереженням конт-

рольного пакети акцій три роки в федеральної власності; р) пре-

утворених в акціонерні товариства з закріпленням "золотий акції" сро-

кому дії 3 року під державою; буд) приватизованих без ограниче-

ний.

     Темпи приватизації, особливо у стадії, постійно віз-

розтанули. Якщо 1991-1992 рр. приватизувалися близько 6,5% загального

кількості підприємств ОВП, в 1993 р. - 25%, то 1994 р. - 60%. У

1995 р. частка деяких підприємств ОВП становив понад 70 %

загального їхньої кількості. Найактивніше процес приватизації проходив

на підприємствах авіаційної промисловості, радіопромисловості і


                                - 4 -

електронній промисловості для. У таблиці 1 представлено розподіл

підприємств із способам приватизації з урахуванням даних Держкомстату РФ.

З таблиці видно, що поширеним способом приватизації

в ОВП є продаж акцій акціонерних товариств відкритого типу.

     Серед інших засобів приватизації у порядку спаду по підсумковим

даним використовувалися викуп орендованого майна, продаж предприя-

тий на комерційному конкурсі. Вона продаж майна (активів) діючих

і ліквідованих підприємств та. Необхідно також відзначити,

що у першому півріччі 1995 р. поруч із продажем акцій акціонерних про-

ществ відкритого типу перевагу віддавалася також продажу майна

діючих і ліквідованих підприємств та.

     Проведений аналіз роботи 46 акціонерних товариств, згрупованих

відповідно до їх чисельністю та використанням першого чи другої

варіанта надання пільг за трудовим колективом, і навіть порівняння

груп державних підприємств і деяких підприємств показали, що

після приватизації у аналізованих акціонерних товариствах 1994 р.,

один й у 2 кварталах 1995 р. погіршилися результати діяльності з

порівнянню з відповідними періодами попередніх років.

 Таблиця 1

               РОЗПОДІЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПІДПРИЄМСТВ І

             НАУЧНЫХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО СПОСОБАМ ПРИВАТИЗАЦІЇ

                          (1992 - 1995 РР.)

 ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

 

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: ПДВ
  І ІНШІ ПОДАТКИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ Податки споживання як особлива група до свенных податків які вже
 • Реферат на тему: Поняття непрямих податків
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів ФІНАНСОВЕ ПРАВО РЕФЕРАТ на задану
 • Реферат на тему: Комерційний банк як суб'єкт податкового правопорушення
  ведення. С.3-6 1. Правоотношение з участю комерційного банку з сплаті податків і зборів (з прикладу
 • Реферат на тему: Податок на додану вартість
  ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ I. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОДАТКУ II. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ III.
 • Реферат на тему: Податок з прибутку
  Зміст Запровадження Економічна Природа і історія розвитку прибуток у Росії. загальну характеристику

Навігація