Реферат ПДВ

Страница 1 из 4 | Следующая страница

І ІНШІ ПОДАТКИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Податки споживання як особлива група до свенных податків які вже використовують у прак тику оподаткування. Але спочатку - до 1950-х років - до цієї групи входили лише оборот податку продажу. Податок з обороту стягувався з кожної стадії руху товарів - від виробника до кінцевого споживача, тобто багаторазово. Податок на продажу стягується раз, зазвичай на стадії торгівлі - оптової чи роздрібної, як частка (в %) вартості това ра на кінцевої стадії його реалізації. Междуна рідна практика знає приклади використання податку з обороту на кілька звуженому варіанті, коли цим податком оподатковувалися в усіх, а лише не які стадії обороту товарів.

З 1950-х років обидва податку з обігу субстандартні та продажу почали замінюватись ПДВ. Така заміна має тривалу передісторію.

Щоправда, протягом століття структура непрямих податків у США (як утім і за іншими розвинених країн) помітно змінилася. Найяскравіша зміна до кінця ХХ в. -різке зниження значення мит. Як приклад може бути оборот у СРСР. Цей податок нині збирався лише з продукції галузей II підрозділи, що випускають продовольство та інші по требительские товари (текстильна, взуттєва, тютюнова, вино-водочная промисловість; виняток становили м'ясо, овочі, медикаменти та інших товари). Продукція ж важкої промисловості цим податком, переважно, не оподатковувалися. Виняток становили від расли важкої промисловості, які пов'язані з випуском певних споживчих товарів (нефтя ная, газова, автомобільна). Тому деякі отече ственные економісти вважають, що який використовували у СРСР оборот був, якщо судити з международ ным стандартам, більшість оподатковуваних товарів та послуг різновидом податку продажу, а деяких видів продукції (алкогольної і тютюнової) - разновиднос тью акцизів. Податок з обороту на початку 1992 р. був замі нен помітно великим ПДВ, що удвічі увеличи ло зростання цін.

Широке поширення оборот по лучив під час Першої Першої світової для по крытия значних фіскальних потреб. Податок викликав серйозні нарікання і предпринимате лей, і споживачів, насамперед через багато кратного подорожчання товарів принаймні прохож дения ними послідовних стадій производст ва та звернення і зумовленого таким зменшення споживання відповідних товарів. З іншого боку, оборот прямо залежить від реаль ного вкладу кожної стадії виробництва, у стои мость кінцевий продукт (через різної частки матеріальних витрат за окремих стадіях пере работки). І це означає, що оборот, окрім іншого, виявляється залежатиме від змін числа стадій виробництва та реализа ции. Тому після Першої Першої світової більшості країн оборот не использо вался. З початком ІІ Першої світової зростання у енных фіскальних потреб знову змусив багато західних країн або повернутися до цього податку, або скористатися податку продажу. Щоправда, застосування останнього позбавило держава віз можности впливати попри всі стадії руху товару від виробника до споживача.

Через зрослих фіскальних потреб у резуль таті значного посилення ролі государствен ного регулювання економіки після закінчення Другої Першої світової західних країн не отка залисій з податків споживання. Натомість був обраний інший шлях - оборот податку продажу було замінено податком на додано ную вартість. Теоретично ПДВ є частку (в %) вартості, доданої з кожної стадії виробництва та звернення (цебто в кожної стадії проходження товару від по ставщика вихідного сировини до споживача конеч іншої продукції). Для підприємства величина "до бавленной вартості" є раз ность між вартістю реалізованої продукції і на вартістю тих матеріальних цінностей, исполь зованных для відповідної продукції (крім зносу основних фондів). Оподаткований база для ПДВ вклю сподівається зарплату з усіма нарахуваннями, прибуток, відсоткові платежі, амортизацію та інших витрати загального характеру. Материаль ные ж витрати (крім амортизації) сюди не включаються.

Піонером у зміні структури податків споживання виступила 1954 р. Франція, кото раю замінила раніше який використовували оборот на ПДВ. Було у вигляді, і ПДВ, зберігаючи гідності інших податків на потреб ление, вільний від своїх основних недоліків. По-перше, ПДВ, як і податок із обороту, многокра тен, оскільки стягується з кожної стадії виробництва та обігу євро і на відміну від податку продажу дозволяє державі впливати

КОСВЕННЫЕ ПОДАТКИ: ДОСВІД РАЗВИТЫХ КРАЇН Таблиця 1. Приклад обчислення ПДВ методом заліку

Обсяги продукції, тис. дол. Підприємство
Перше Друге Третє
1. Продажі (не враховуючи ПДВ) 400 800 1000
2. Придбання (не враховуючи ПДВ) 0 400 800
3. ПДВ із продажів (20%) 80 160 200
4. Залік на ПДВ, сплачений для придбання (20%) 0 80 160
5. Уплаченный ПДВ (3 - мінус 4) 80 80 40

попри всі стадії. По-друге, оскільки ПДВ налага ется тільки додану вартість кожної ста дии, він прямо залежить від реальної вкладу стадії до вартості кінцевий продукт (рівну сумі доданих вартостей всіх ста дий обороту виробництва та звернення). У ре зультате ПДВ залежить від зміни числа ста дий обороту товару від виробника до потреби телю (тобто не від зміни організаційної структури економіки, зазвичай визначальною величину матеріальних витрат, а чи не величину до бавленной вартості).

У десятиліття ПДВ знайшов при менение на податкових системах більшості раз кручених країн, фактично витіснивши податку з про рота відчутно зменшивши значення податку про дажи. Єдиним винятком досі залишаються США. Розглянемо особливості начис ления ПДВ.

При визначенні величини ПДВ як оподатковуваної бази виступає додана вартість, отримувана як різницю між то варною продукцією та вартістю тих матеріальних цінностей, витрачених їхньому виробництво. І тут оподатковуваний база теоретичес кі відкриває можливість різних методів обчислення ПДВ (при одному й тому її ставці). Два їх припускають літочислення ПДВ щодо попередньо встановленої величині добав ленній вартості чи його окремих елементів. До цих методам ставляться:

прямий метод - ПДВ обчислюється у вигляді частки (в %) від попередньо розрахованої величини доданій вартості;

аддитивный метод. І тут розрахунок ПДВ ділиться на два етапу: спочатку вели чину податку за окремим що становить добав ленній вартості (наприклад, зарплаті, прибутків і т.д.) і далі отримані величини складыва ются.

При прямому методі можливі два варіанта предваритель ного розрахунку загального розміру доданій вартості: чи бо відніманням з товарної продукції вартості затра ченных їхньому виробництво тих матеріальних цінностей; або складанням окремих елементів доданій вартості (зарплати, прибутку, амортизації та інших.).

Через складності розрахунків ці методи на прак тику використовуються дуже рідко.

У багатьох країн застосовується третій ме тод обчислення ПДВ, який має різноманітні назва ния - метод заліку, непрямий метод вирахування, метод відшкодування. Суть його у чому: вели чину ПДВ, нарахованого на вартість матері альных цінностей, придбаних фірмою на переробку, віднімається з величини ПДВ, на чисельного на реалізовану даної фірмою продукцію. При методі заліку фірма відраховує до бюджету лише розрив між двома сумами ПДВ. Підприємці подають у податкові репетування гани декларацію, у якій поряд з іншим обя зательной інформацією повідомляють два показате ля: загальну вартість реалізованої продукції і на загальну вартість придбаних товарів та послуг.

Наведемо умовний приклад (див. таблицю 1). Візьмемо три підприємства, виступаючі по отно шению друг до друга як послідовні стадії виробництва. Перше підприємство продає вто рому своєї продукції за 400 тис. дол. Натомість друге підприємство продає свою продук цию третьому за 800 тис. дол. Третє предприя тие продає своєї продукції кінцевим потреби телям за 1000 тис. дол. Для спрощення предполо жим, що це підприємства виробляють, продають і купують лише зазначену продукцію, причому кожне наступне повністю використовує про дукцию попереднього підприємства у як предмет праці до створення своєї продукції (що, хоча й відповідає действитель ности, не спотворює картину обчислення ПДВ). Ставка ПДВ передбачається рівної 20%.

Отже, три підприємства, представля ющие послідовні стадії виробництва, платять ПДВ, рівний 80+80+40 = 200 тис. дол. Важливо, що загальний розмір ПДВ дорівнює величині ПДВ із продажів третього підприємства, тобто за суті податку продажу, яка це підприємство, будучи кінцевої стадією производ ства, мала б сплатити. В наявності кревність цих двох податків, що, зокрема, пояснює їх співіснування у країнах.

Система нарахування ПДВ за використанні методу заліку мають ще одній особливості. Объ їм нарахованого і стягнутого ПДВ (при одному й тому само одержувати його ставці) в значитель іншої мірою залежить від методу обчислення заліку. Насправді відомі три методу:

- Метод поставки чи нарахувань. У цьому слу чаї літочислення ПДВ і з цим налого шиї зобов'язання для продавця, покупця то варів та надання послуг (зокрема й виплату податку) проис відвідують момент поставки' товару надання послуги. Ця деталь визначається або за факту відвантаження товару і надання послуги, або за выпи ске рахунки-фактури, або за оплаті.

- Метод оплати чи касовий метод, коли на логовые зобов'язання (зокрема й оплату нало га) творяться у момент оплати надходження то вару чи наданою послуги.

- Гибридный метод. Тут ПДВ нараховується і стягується з проданої своєї продукції час поставки, і з яку купує для про дукции - на даний момент його сплати.

У доповіді міжнародної практиці використовують все три методу, але найбільшого поширення по лучает перший метод (поставки чи нарахувань). Його переважне використання обуслов ливается двома обставинами. По-перше, момент постачання більшою мірою пов'язані з объ ектом сплати ПДВ. Нагадаємо, що таких об'єктом є поточне споживання това рів і рівнем послуг, оскільки момент поставки тісніше свя зан зі споживанням, ніж момент оплати. Осно ванні на поставці зачетное нарахування і опла та ПДВ більше відповідають принципу оподаткування поточного споживання. По-друге, при методі поставок полегшується взима ние ПДВ податковими службами, оскільки вуста новить момент і момент поставки простіше, ніж момент і момент скоєння платежу.

У цьому використання методу постачання у багатьох країнах ринкової економіки базиру ется на нормальної фінансово-грошовій ситуа ции і відсутності якихось перешкод до осу ществлению оплати вчасно.

Поруч із цими доказами є й прихований мотив на користь нарахування та рівної оплати ПДВ з методу поставки. Використання цього (і навіть гібридного методу) дозволяє стабільно отримувати вищий ПДВ, аніж за методі оплати. Проілюструємо це з помо щью умовного прикладу.

Візьмемо чотири тимчасових періоду обміну між виробниками деревини — і виробниками з її меблів. Припустимо, що істинні обсяги угод всім періодів виражені в єдиних вартісних одиницях (наприклад, у тисячах доларів). Припустимо далі, 10%-ный приріст обсягу угод між кожними періоду ми обміну; приріст може бути і реаль ным збільшенням продукції і на зростанням цін неї чи обома чинниками.

Часовий інтервал 1

- Мебельное підприємство купує деревину у сумі 1000;

- це ж підприємство продає меблі потреби телям у сумі в 1500;

- одночасно підприємство оплачує закуп кі вони деревини в попередній період (під час 0) 909.1 і навіть отримує платежі за меблі, продану у цей самий період (період 0), конеч ным споживачам розмірі 1363.64.

Часовий інтервал 2

- Мебельное підприємство купує деревину у сумі 1100;

- це ж підприємство продає меблі конеч ным споживачам у сумі 1650;

- одночасно підприємство оплачує закуп кі деревини у період 1000 і навіть отримує за продаж меблів до споживачів у період у вигляді 1500.

Часовий інтервал 3

- Мебельное підприємство купує деревину у сумі 1210;

- це ж підприємство продає меблі конеч ным споживачам у сумі 1815;

- одночасно підприємство оплачує закуп кі деревини на другий період 1100 і навіть отримує за продаж меблів до споживачів у період 1650.

Часовий інтервал 4

- меблеве підприємство купує деревину у сумі 1331;

- це ж меблеве підприємство продає ме бель до споживачів у сумі 1996.5;

- одночасно підприємство оплачує закуп кі деревини втретє період 1210и отримує за продаж меблів до споживачів у період 1815.

За підсумками даних за чотири періоди рассчи танемо обсяги ПДВ, які потрібно упла тить у межах єдиного методу заліку при исполь зовании кожного з трьох альтернативних

Таблиця 2. Різні прийоми нарахування ПДВ у рамках методу заліку

Перио ды Платежі за продажу Платежі за купівлі Чистий ПДВ з моменту оплати Обсяг поставок Обсяг внутрішнього продажу Чистий ПДВ з моменту поставок Чистий ПДВ за гібрид ном підході
1 1363.64 909.1 90.9 1500 1000 100 118.18
2 1500 1000 100 1650

1100

110 130
3 1650 1100 110 1815 1210 121 143
4 1815 1210 121 1996.5 1331 133.1 157.3

прийомів - оплати, постачання і гібридного. Ставка ПДВ за цьому припускають рівної 20% (таб особи 2).

При заданих умовах літочислення податку за

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація