Реферати українською » Налоги, налогообложение » Поняття непрямих податків


Реферат Поняття непрямих податків

Страница 1 из 3 | Следующая страница

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

ФІНАНСОВЕ ПРАВО


РЕФЕРАТ

на задану тему

ПОНЯТТЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

1999 рік

План

1.Особливості непрямих податків 3

2.Податок на додану вартість 3

3.Акцизний збір 8

4.Мито 9

5.Роль непрямих податків у формуванні бюджетів різних рівнів 11

Література 13       

Історія людства виробила різні форми і методи опо даткування. Кожний вид податків має свої специфічні риси та функціональне призначення й посідає окреме місце в по датковій системі. Роль того чи іншого податку характери зується його приналежністю до певної групи у відповід ності із існуючою класифікацією податків.

За формою оподаткування усі податки поді ляються на дві групи: прямі і непрямі.

Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їхні розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування. Прямі податки сприяють такому розподілу по даткового тягаря, при якому понад платять тих члени су спільства, які мають вищі доходи. Такий принцип опо даткування більшістю економістів світу визначається найсправедливішим. Разом із тім форма прямого оподатку вання потребує й складного механізму стягнення податків, бо виникають проблеми обліку об'єкта оподаткування і ухилення від сплати.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів й послуг. Їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Структура споживання у різних верств населення суттєво відрізняється, тому принцип справедливого оподаткування може бути реалізований через диференційований підхід до вста новлення непрямих податків на окремі товари, роботи та послуги. Однак тут теж є певні обмеження. Встановлення более високих податків лише на так звані товари не першої необхідності і розкоші звужує сферу непрямого оподат кування й скорочує надходження доходів до бюджету. На впаки, навіть невисокий рівень непрямого оподаткування товарів повсякденного попиту забезпечує державі сталі і значні доходи, бо сталим й значним у масштабах суспіль ства є таке споживання.

Характерною особливістю непрямих податків є ті, що:

— це внутрішні податки котрі не можуть регулюватися нір мами міжнародних договорів, крім договорів, ратифікова них Верховною Радою України, до вступу у силу законів за кожним із вказаних податків;

— смердоті виникають лише на останньому етапі в процесі реалізації товарів (робіт, послуг) безпосередньо виробником чи торгівельною організацією, а також юридичними й фізич ними особами, котрі ввозять на митну територію України то вари, шляхом надбавки до ціни товару (робіт, послуг), що склалася, створюючи нову вартість;

— смердоті стягуються Державою незалежно від результатів господарської діяльності платника податків;

— непрямими смердоті є через ті, що фактично матеріальні витрати зі сплати податку несе споживач у складі ціни на продукцію, що він придбав.

Тому смердоті носять характер податків на споживання. Платник податку (юридична чи фізична особа) виступає як посередник, що нараховує й сплачує податок у бюджет держави.

Податок на додану вартість

Правовою базою його є Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 апреля 1997 року зі змінами, внесени ми законами України від 27.06.97 р., 16.07.97 р., 26.09.97 р., 15.10.97 р., 19.11.97 р., 23.12.97 р., 30.12.97 р., уведень із 1 жовтня 1997 р., та 28.03.9р.. Указом Президента України від 7 серпня 199К р.

Суб'єктом - платником податку на додану вартість є:

-особа, обсяг оподатковуваних операцій із продаж то варів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду із ос танніх 12 місяців перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-особа, відповідальна за внесення податків у бюджет по об'єктах оподаткування на залізничному транспорті, визна чена у порядку, встановленому Кабінетом міністрів Украї ні;

-особа, що ввозити (пересилає) товари на митну терито рію України чи отримує від нерезидентів роботи (послуги) для їхнього використання чи споживання на митній територї України, за винятком фізичних осіб, що не є платниками податку, котрі ввозять (пересилають) товари (предмети) у про сягах, що не підлягають оподаткуванню за чинним законо давством;

-особа, що здійснює торгівельну діяльність на територї України за готівку незалежно від обсягу продаж, за звинувачують кому фізичних осіб, що торгують зі сплатою ринкового збору у порядку, встановленому законодавством;

-особа (із 1 января 1999 року), що представляє на митній територї України послуги, пов'язані із транзитом пасажирів чи вантажів через митну територію України;

-особа, що надає послуги зв'язку й здійснює консолідо ваний облік доходів й витрат, пов'язаних із наданням таких послуг й отриманих (зазнаних) іншими особами, підпоряд кованими такій особі.

Під терміном “особа” мається на увазі: а) суб'єкт підпри ємницької діяльності, у тому числі підприємства із іноземними інвестиціями; б) юридична особа, що не є суб'єктом підприєм ницької діяльності; в) фізична особа-резидент, нерезидент, що здійснює діяльність, віднесену до підприємницької, чи та київ, що ввозити (пересилає) товари на митну територію Ук раїни.

Об'єктом оподаткування є операції платника податку. Залежно від роду діяльності, отримання доходів й механіз му обчислення, операції платників податку розподілені втричі групи'.

1. Операції із продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі операції із оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) й операції по пе редаванню права власності на об'єкти застави позикодавцю (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості, що здійснюються на територї України;

2. Операції із ввезення (пересилки) товарів на митну терито рію України, у тому числі операції із ввезення (пересилки) травень на за договорами оренди (лізингу), застави і іпотеки, вико нання робіт й надання послуг, що надаються нерезидентами, для їхні використання чи споживання на митній територї Ук раїни;

3. Операції із вивозу (пересилки) товарів за межі митної територї України, надання послуг й виконання робіт для їхні споживання за межами митної територї України.

Об'єктами оподаткування на додану вартість не є операції по:

-випуску, розміщенню й продаж за кошти цінних паперів, емітованих (випущених в обіг) суб'єктами підприєм ницької діяльності, Національним банком України, Міністер ством фінансів України, Державним Казначейством Украї ні, органами місцевого самоврядування, у тому числі при ватизаційні й компенсаційні сертифікати, житлові чеки, зе мельні бони, а також деривативи; обміну цінних паперів на інші цінні папери; депозитарній, реєстраційній й кліринговій діяльності із цінними паперами, за винятком операцій по продаж бланків дорожніх, розрахункових й платіжних до кументів та пластикових карток;

-передаванню майна орендодавця-резидента орендарю (лізингодержателю) за умовами договору оренди й Повернення його по закінченні терміну дії договору; сплаті лізингових платежів за умовами фінансової оренди, а й за умовами оренди житловою фонду, що є основним місцем проживан ня орендаря;

-передаванню майна у заставу кредитору за договором позики й поверненню його после закінчення дії цого дого злодію; передаванню кредитором-резидентом об'єкта іпотечного кредиту у власність чи використання позикодавцем; грошових виплатах основної суми й відсотків за іпотечним кредитом;                                   

-послугах страхування й перестрахування відповідно до Закону “Про страхування”, а, по соціальному й пенсійному страхуванню;                                     !

-наданню послуг із інкасації, розрахунково-касовому обслуговуванню, залученню, розміщенню й поверненню коштів за договорами позики, депозиту, внеску, страхування чи у доручення, представлення, керування й переуступки фінансових кредитів, гарантій, банківських доручень особою, що надає такі кредити, гарантії чи доручення; торгівлі за цінні папери й кошти борговими зобов'язаннями за винятком інка сації боргових вимог й факторингових операцій;

-обігу валютних цінностей (у тому числі національної й іноземної валюти), монетарних металів, банкнот й монет Національного банку України, за винятком тихий, що реалізуються із нумізматичною метою; випуску в обіг й погашенню державних лотерейних квитків, що випущені із дозволу Міністерства фінансів України; виплаті грошових виграшів, грошових призів й грошових винагород; по реалізації негашених поштових марок України, за винятком колекційних марок, листівок, конвертів для філателістичних цілей; по оплаті вартості державних платних послуг, обов'язковість які встановлюється законодавством (державне мито, ліцензії та інші реєстраційні документи), що надаються юридичним й фізичним особам органами виконавчої влади й органами самоврядування;

-сплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, дотацій, субсидій та інших грошових чи майнових виплат фізич ним особам за рахунок бюджетів чи із соціальних, страхо вих фондів, виплатах дивідентів у грошовій формі чи цінними паперами (корпоративні права), наданню бро керських й дилерських послуг по укладенню договорів на торгівлю цінними паперами й деривативами на фондових й товарних біржах;

-оплаті вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету України.

Об'єктом оподаткування не є також операції по передачі основних фондів як внесків у статутні фонди юридичних осіб для створення їхнього цілісного майнового комплексу в обмін на їхні корпоративні права.

У випадку, коли основні виробничі чи невиробничі фонди ліквідуються за власним рішенням платника податку чи бе зоплатно передаються особі, не зареєстрованій як платник податку, а також при переведенні із основних виробничих фондів у невиробничі фонди, така ліквідація, безоплатна передача, переведення із метою оподаткування розглядаєть ся як продажів й підлягає оподаткуванню на додану вартість за ставкою 20 відсотків (п.8 Указу Президента України від 7 серпня 1998 року “Про деякі зміни в оподаткуванні”). Вка зані правила не поширюються на випадки, коли основні виробничі й невиробничі фонди ліквідуються у зв'язку із їхні знищенням чи зруйнуванням, як результат дії обставин не переборної сили.

База оподаткування встановлюється залежно від змісту здійснюваних операцій. Так, база оподаткування операцій із продаж товарів, виконання робіт, надання послуг визна чається, виходячи із їхнього договірної (контрактної) вартості, вста новленої за вільними чи регульованими цінами (тарифами) із урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших по датків, зборів й обов'язкових платежів за винятком ПДВ, що входити у ціну товару (робіт, послуг) за законодавством Ук раїни.

Договірна (контрактна) вартість визначається шляхом вклю чення будь-яких торб (коштів), вартості матеріальних й немає теріальних активів, що передаються платнику податку са мім покупцем чи через третю особу для компенсації вар тості проданих товарів (виконаних робіт, послуг).

За фактичною ціною операції, але й не нижче звичайних цін, визначається 6аза оподаткування по бартерних опера ціях, натуральних виплатах у рахунок оплати роботи робітників свого підприємства, але в невиробниче використання, витрати по якому не відносяться до витрат виробництва й не підлягають амортизації.

По товарах, що ввозяться (пересилаються) на митну тери торію України платниками податку, база оподаткування ві значається за договірною (контрактною) вартістю товару, але й не менше митної вартості, вказаної у ввізній митній декла рації із урахуванням витрат на транспортування, навантажен ня, розвантаження, перевантаження й страхування до пункту пересікання митного кордону України. У базу оподаткування включаються також сплата брокерських, агентських, комісій них та інших винагород, пов'язаних із ввізними товарами, об'єкти інтелектуальної власності, акцизні збори й платежі, за винятком податку на додану вартість, що включень до ціни товару. Встановлена вартість в іноземній валюті перераховуєть ся в укра-їнські гривні за курсом Національного банку Украї ні, що діє на даний момент виникнення податкового зобов'язання.

У випадках виготовлення продукції на територї України із давальницької сировини нерезидента й продаж її на тери торії України база оподаткування визначається, виходячи із договірної (контрактної) вартості продукції із урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків й зборів, за винятком податку на додану вартість, що вклю чається до ціни готової продукції за законодавством Украї ні про оподаткування.

Операції, звільнені від оподаткування. Сфера й види діяльнос тих суб'єктів господарювання дуже різноманітні. Тому в процесі їхні ньої діяльності важливо враховувати, котрі операції звільнено від по датку на додану вартість. Згідно із чинним законодавством від ПДВ звільнено такі операції суб'єктів господарювання.

7. Операції із продаж:

-вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кух нями й спеціалізованими магазинами;

-товарів спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, встановленого Кабінетом міністрів України);

-лікарських засобів й виробів медичного призначення, що світанку єстровані в Україні в установленому порядку (до того числі надання послуг для їхні продаж аптечними закладами);

-книжок вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підруч ників та інших навчальних посібників, періодичних видань, друкова них засобів масової інформації вітчизняного виробництва (вклю чаючи їхнього доставку);

-путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку дітей;

-товарів, робіт, послуг для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ й представництв міжнародних організацій в Україні;

-товарів, робіт, послуг (за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу) підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів. На цих підприємствах інвалі ді повинні становити не менше 50% загальної кількості працюючих, а фонд оплати їхньої роботи - не менше 40% суми загальних витрат на оплату роботи.

2. Операції із надання послуг:

-перевезення пасажирів міським й приміським пасажирським транспортом, автомобільним транспортом у межах районів (за умо ві, що тарифи на такі перевезення регулюються законодавче);

-ремонт шкіл, дошкільних установ, інтернатів, установ охорони здоров'я;                                                     

-обробка землі сільськогосподарськими виробниками багатодітним сім'ям, інвалідам, ветеранам, самотнім особам й особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, школам, дошкільним установам, інтернатам, установам охорони здоров'я в сільській місцевості;

-послуги освіти, котрі надаються установами освіти, що мають відповідний дозвіл;

-послуги із виховання й навчання дітей у дитячих музичні школах, художніх школах, школах мистецтв;

-послуги, що надаються установами охорони здоров'я, котрі мало ють спеціальний дозвіл на надання таких послуг;

-доставка пенсій й грошової допомоги населенню.

3. Операції із виконання робіт:

-будівництво за рахунок коштів інвесторів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація