Реферати українською » Налоги, налогообложение » Характеристика оподаткування Молдавії


Реферат Характеристика оподаткування Молдавії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

1. Основи оподаткування Молдавії 2

2. Основні бюджетоутворюючі податки акцизи 4

3. Податок з доходів фізичних юридичних осіб 10

4. Оподаткування окремих категорій платників податків 20

5. Список використовуваної літератури 21


1. Основи оподаткування Молдавії

У Молдові діє Податковий до декс, ухвалений Парламентом. Кодекс встановлює загальні принципи оподаткування Республіці Молдова, правове становище платників податків, податкові органи та інших учасників відносин, регульованих податковим законода тельством, принципи визначення об'єкта оподаткування нафтопереробки і ведення обліку доходів населення і вычитаемых витрат, лад і умови притягнення до відповідальності порушення нало гового законодавства, і навіть порядок оскарження дей ствий податкові органи та його посадових осіб. Він регули рует відносини, пов'язані з виконанням податкових зобов'язань по республіканським (державним) податках (мита) і зборів, і навіть встановлює загальні принци пы ухвали і стягування місцевих податків та зборів.

Податкова система Республіки Молдова представляє зі бій сукупність передбачених податковим законода тельством податків (мит) і зборів, принципів, форм і ме тодов їх встановлення, зміни і скасування, і навіть заходів для забезпечення їх сплати. Податкове законодавство складається з Кодексу та інших законодавчих актів, які у соот ветствии з нею. Нормативні акти, прийняті Правитель ством, Міністерство фінансів, Державній податковій службою виходячи з й у виконання Кодексу, що неспроможні суперечити його положенням чи виходити його межі. Оподаткування складає підставі офіційно опублікованих актів податкового законодавства, дейст вующих на встановлений для сплати податків (мит) і зборів термін.

Якщо ратифікованим у порядку між дународным договором (угодою) про уникнення подвійного оподаткування, однієї зі сторін якого є Молдова, встановлено

інші правил і становища, ніж, передбачених податковим законодавством чи прийнятих у відповідність до ним іншими актами податкового законодавства, то застосовуються правил і становища ме ждународного договору (угоди).

Податки (мита) збори, стягнуті відповідно до Кодексом й іншими актами податкового законодавства, яв ляются однією з джерел доходів національного публич ного бюджету.

У Республіці Молдова стягуються республіканські (госу дарчі) і місцеві податки (мита) збори.

У систему республіканських (державних) податків (мит) і зборів входять:

а) прибуткового податку;

б) податку додану вартість;

в) акцизи;

р) приватний податок;

буд) мито;

е) збори, стягнуті в дорожній фонд.
У систему місцевих податків та зборів входять:

а) земельний податок;

б) податку нерухомість;

в) податку використання природних ресурсів;

р) збори на території;

буд) збір за право проведення місцевих аукціонів і лоті розвівайся;

е) готельний збір;

ж) збір за розміщення реклами;

із) збір за право використання місцевої символіки;

і) збір за розміщення об'єктів торгівлі;

 до) ринковий збір;

 л) збір за паркування автотранспорту;

м) курортного збору;

зв) збір із власників собак;

про) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

п) збір за те що державного кордону;

р) збір за право продажу митної зоні;

з) збір за право надання послуг з перевезень пасажирів.

Прибутковий податок, податку додану вартість будівництва і ак цизы є регулюючими дохідними джерелами бюджетною системою.

Республиканские (державні) і місцеві податки (мита) збори встановлюються, змінюються чи отме няются виключно шляхом внесення змін допол нений до Кодексу.

Місцеві податки, і навіть перелік і граничний розмір місцевих зборів затверджуються Парламентом.

2. Основні бюджетоутворюючі податки акцизи

Акциз — непрямий загальнодержавний податок, вклю чаемый у ціну реалізації підакцизного товару (продукції) і оплачений споживачем. Акциз зараховується в националь ный публічний бюджет і розподіляється до бюджетів различ ных рівнів гаразд і можна за умов, визначених Парламентом під час затвердження бюджету на майбутній рік.

Платниками акцизів є суб'єкти предпринима тельской діяльності незалежно від організаційно-правовою форми господарювання, включаючи підприємства з іншими інвестиціями, реалізують підакцизні то вари (продукцію), одержані із власного сировини й мають згідно з законодавством Республіки Молдова статусу юридичної особи. Платниками акцизів є підприємства, як постійно мають об'єкти оподаткування, і ті, котрим дані операції носять періодичний чи випадковий.

Об'єктом оподаткування акцизами є:

а) обсяги реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) власного виробництва, зокрема:

 -як оплати праці;

    - населенню чи своїм працівникам через касу предпри ятия;

    - за інші товари (продукцію) — за бартером;

  - всередині підприємства для іншого товару (продукції), не оподатковуваного акцизами;

  - безоплатно чи із застосуванням часткової оплатою;

б) обсяги переданих підакцизних товарів (продукції), виготовлених із давальницької сировини;

в) обсяги реалізації підакцизних товарів (продукції).

Давальческим сировиною вважається сировину, матеріали, про дукция, передана їх власником безоплатно іншими підприємствами із єдиною метою переробки (доопрацювання), включаючи розлив, виробництво яких здійснювалося на предпри ятиях, які мають відносин із бюджетної системою Республіки Молдова, з давальницької сировини, належачи щего економічним агентам республіки.

Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладанню акцизами, встановлюється Парламентом Республіки Молдо ва під час затвердження державного бюджету чергове фінансовий рік.

Для визначення оподатковуваного обороту з об'єктів нало гообложения приймається обсяг підакцизних товарів у на туральном вираженні.

У оподатковуваний оборот включаються обсяги підакцизних товарів, списаних внаслідок розкрадань і нестач, і навіть зіпсованих, ушкоджених, втрачених з вини транс кравців чи інші організації, несучих відповідальність за схоронність товару,

Ставки акцизів встановлюються Парламентом Молдови під час затвердження державного бюджету чергове фінансовий період.

Ставки є єдиними по всій території Молдови. Їх встановлюють в грошах із натуральної одиниці підакцизного товару (продукції) і распространя ются як у вітчизняні, і на ввезені завезеними на територію Молдови підакцизні товари (продукцію).

Реалізація підакцизних товарів (продукції) произво дится підприємствами-виробниками, імпортерами і про чими платниками по вільним відпускним цінами (сформованим відповідно до чинним порядком), кото рые містять у собі суму акцизу. Сума податку додану вартість у цій реалізації обчислюється по вус тановленной ставці виходячи з цих цін, зменшених у сумі акцизу, й виділяється в розрахункових і супровідних документах окремим рядком.

Розрахунки за послугу (роботу) з вироблення (доопрацюванні) по дакцизных товарів (продукції) з давальницької сировини про изводятся по вільним відпускним цінами (сформованим відповідно до чинним порядком) з включенням у них суми акцизу по зробленому товару (продукції).

Акцизами а також:

а) експортовані підакцизні товари (продукція), про изведенные республіки, крім випадків, коли Парламентом визначено порядок оподаткування акцизами цих товарів, екс портируемых у держави — учасники СНД щодо місця їхнього виробництва.

Що стосується неосуществления фактичного експорту до ука занный термін, акцизи сплачуються податковому органу в общеустановленном порядку за повідомленню митного орга на.

Підприємства, тимчасово вывозящие товари (продукцію) межі країни і їх реалізації і які ввозять їх, зокрема й у іншій формі (упакованому, разлитом чи новій ролі тощо.), акцизи не сплачують. Якщо надалі вказані цінності реалізуються, акцизи із них обчислюються і сплачуються в общеустановленном порядку;

б) спирт, як вироблений республіки, і импорти руемый, вживаний у медицині, зокрема фармаколо гии і ветеринарії.

Зазначена пільга надається за відпускання спирту підприємствам, і організаціям, надають медичні послуги населенню, ветеринарні, санітарні послуги, і навіть для діяльності фармацевтичних підприємств і учрежде ний. Підприємствам, виконуючим різні послуги для медичних закладів, зазначена пільга не надається;

в) виноматеріали, спирт, тютюн, які відпускаються виробляй телями підприємствам республіки, у яких взаимоотноше ния з її бюджетної системою, як для произ водства інших підакцизних товарів (продукції), якщо вони теж мають в собі виноробні цехи для розливу, і вироблення алкогольну продукцію, для ферментації та бака чи тютюнових виробів.

Зазначена пільга то, можливо надано лише за у постачальника сировини документів, підтверджують можливість здійснення вироблення (доопрацювання) подак цизного товару (продукції) покупцем своєму производ стве.

Податкова інспекцію з місцеві перебування постачальника періодично, але з менше разу ніяк, затребувана в податкової інспекції за місцем розташування покупця льго тируемого сировини підтвердження правильності предоставле ния зазначеної пільги.

Підприємствам, які отримали товари (продукцію), зокрема і імпортовані, з акцизом й використали їх як сировини розробки (доопрацювання) інших подакциз ных товарів чи реалізували спирт економічним агентам, використовує їх у медицині, фармакології і ветеринарії, виробляється залік (відшкодування) сплачених сум акцизів.

Сума акцизів, підлягаючий внеску до бюджету, визначає ся платником за наявності оподатковуваного обороту, з обсягів реалізованих, переданих чи імпортованих підакцизних товарів (продукції) в натуральному вираженні і встановлених ними ставок акцизів в грошовому выраже нии з одиниці товару шляхом множення ставки кількість товару (продукції) у встановленій одиниці виміру.

Якщо оподатковуваний оборот визначено у одиницях виміру, які відповідають встановленим ставками акцизів, обло жение виробляється з затверджених ставок, пере лічених на необхідну одиницю виміру чи, навпаки, відповідно до затвердженої ставкою наводиться обсяг в дану одиницю.

Платники, які ведуть окремого обліку оборо тов щодо реалізації підакцизних товарів (продукції), біля жащих обкладанню різноманітні ставками акцизів, произво дят літочислення суми акцизу з максимальних ставок акцизів з цього групу товарів. Що стосується повернення покупцями підакцизних товарів після оплати розрахункових документів у сумі акцизу, розраховану по возвращенно му кількості, зменшуються чергові платежі до бюджету. Зазначені перерахунки позначаються на розрахунках по акцизам у цьому звітному періоді, у якому мала місце повернення товару. Перерахунки по сплачених сумам акцизів виробляються після відображення в обліку відповідних операцій із корів ректировке оборотів щодо реалізації підакцизних товарів (продукції).

Датою скоєння обороту для обчислення акцизів вважається:

— день надходження виручки від підакцизної своєї продукції рахунки платників ПДВ у установи банків;

— день надходження виручки до каси під час розрахунків налич ными грошима, зокрема при реалізації товарів всередині підприємства, і навіть своїм працівникам і населенню;

— день надходження товарів з обміну, під час обміну по дакцизной своєї продукції інші товари (продукцію) — бар тере;

— день передачі підакцизних товарів (продукції) при безоплатної їхню передачу або у вигляді оплати праці;

— день відвантаження (передачі) готової продукції на адресу власника давальницької сировини.

Сплата до бюджету акцизів (інакше як по імпортованим товарам) виробляється платниками з фактиче ского обороту кожну минулу декаду у наступні сро кі:

13-го числа поточного місяці — за першій декаді, 23-го числа поточного місяці — другу декаду, 3-го числа наступного за звітним місяці— за осталь ные дні звітного місяці.

По підакцизним товарам (продукції), отгруженным і оплаченим покупцями після закінчення 6 місяців, дата ак цизов виробляється у общеустановленном порядку.

Платники акцизів представляють податкові органи за місцем реєстрації вчасно до 20 числа наступного за від четным місяці розрахунки исчисленных до сплати сум акцизу.

Перелік підакцизних товарів хороших і ставки акцизів:

Найменування підакцизних товарів

Одиниця з­мерения

Ставка на одиницю в леях

Горілка, лікери та інші спиртні напої (крім міцних національних напоїв)

Бут. 0,5 л

1,0
Спирт 1 Дав 30,0
Міцні національні на питки Бут. 0,5 л 0,80
Високоякісні вина: натуральні Бут. 0,7 л 0,30
міцні й десертні Бут. 0,7 л 0,60
Ординарные вина: натуральні

Бут. 0,7 л

0,10
міцні й десертні

Бут. 0,7 л

0,25
Вино матеріали для произ водства вин: натуральних 1 Дав 1,50
кріплених 1 Дав 2,50
ігристих 1 Дав 1,70
Провина виноградні, насы щенные диоксидом вуглецю: натуральні Бут. 0,75 л 1,00
класичні Бут. 0,75 л 1,50
Газированные Бут. 0,75 л 0,50
Дивин (коньяк): до 5 років витримки 2,50

 

понад 5 років витримки 4,00

 

Прочая виноробна про дукция, що містить алкоголь 1 дав 5,00

 

Пиво: бочковое 1 л 0,14

 

пляшкове і банкове 1 л 0,20

 

Тютюнові вироби: сигарети типу «МТ» і всі імпортні 1 пачка 0,25

 

інші сигарети з фільтром 1 пачка 0,10

 

сигарети без фільтра 1 пачка 0,05

 

Тютюн ферментований і неферментированный 1т 350,00

 

Ювелірні вироби з дра гоценных металів: золото 1 р 10,00

 

срібло 1 р 1,10

 

з діамантами 1 вид 170,00

 

Бензин 1т 220,00

 

3. Податок з доходів фізичних юридичних осіб

Суб'єктами оподаткування є юридичні і особи, котрі одержують на протягом податкового року по хід з будь-яких джерел, що у Республіці Мовляв дова, і юридичні і особи — резиденти, підлозі чающие інвестиційний і фінансовий дохід із джерел, що є поза Республіки Молдова. Суб'єкти оподаткування зобов'язані декларувати валовий дохід, по лученный із усіх джерел. Об'єктом оподаткування є валовий дохід (включаючи пільги), отриманий із всіх джерел будь-яким юридичним чи фізичним

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація