Реферати українською » Налоги, налогообложение » Финансово-правовая санкція


Реферат Финансово-правовая санкція

Страница 1 из 4 | Следующая страница

РОСТОВСКАЯ ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА І ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ САНКЦІЯ

                                                                                         Курсова робота

                                                                                           студента III курсу

                                                                                             денного відділення 634 грн

                                                                                             СОЛОМАХИНА М. В.

                                                                                             Науковий керівник –

                                                                                               старшого викладача

                                                                                              РУКАВИШНИКОВА І.В.

Дата здачі курсової роботи:

                           Дата захисту:

                                    Оцінка:

Ростов-на-Дону

1998

ПЛАН.

Финансово-правовая санкція.

1. Финансово-правовая санкція як вид юридичну відповідальність.

2. Механізм застосування фінансово-правових санкцій.

3. Судове оскарження неправомірності застосування фінансово- правових санкцій.

4. Финансово-правовые санкції, застосовувані в адміністративному порядку.

Финансово-правовые санкції.

                                                                            Жоден американець у житті

                                                                                 неспроможна остерігатися двох речей:

                                                                                                      смерті" й ….податків.

                Сучасне держава є податковим. Воно встановлює податків і прагне забезпечувати їхню збір, використовуючи у своїй відповідну систему контролю. Але сучасну державу має бути це й правовою державою. Якщо встановлені правові норми ігноруються чи виконуються неналежним чином, та держава вправі застосувати до заходів примусу.

                Протягом десятиріч складують у США ефективно машина, чиє ім'я --- податкову систему. До відповідальності через несплату податків можуть залучати навіть «хрещених батьків». Та вона --- це Америка. Тут діють свої умови (як правові, і життєві). Хочеться вірити, що у Росії налагоджена система, не поступається в ефективності податковим системам провідних світових держав.

 

Фінансові санкції

           У російському законодавстві з'явився термін «финансо вая відповідальність» («заходи фінансової відповідальності»). Вона виявляється у різні форми грошових стягнень, серед яких важливе останнє місце посідають фінансові санкції.

            Финансово-правовые санкції — це застосування уполно моченными те що державними органами та його должнос тными особами до платникам податків (юридичним і фізкабінет і ческим особам) скоєння податкового правопорушення у встановленому адміністративними і финансово-правовыми нормами порядку заходів державного примусу, выража ющихся в грошової форми і що перераховуються до бюджету, з метою забезпечення суспільних і державних фінансових інтересів, відшкодування недоотриманих бюджетом і внебюд жетными фондами грошових надходжень, і навіть покарання порушників. Отже, застосування фінансових санкцій тягне для винних у вчиненні податкових порушень наступ обтяжливих наслідків майнового й моральної характеру.

        Відповідно до чинним законодавством, регули рующим податкові правовідносини, додержання порядку сплати податків забезпечується застосуванням фінансової, адміністративної, кримінальної і дисциплінарної відповідальна ности. До практики арбітражних судів мають лише питання застосування так званої фінансової відповідь ственности.

        На жаль, порядок застосування фінансової відповідь ственности у законодавстві належним чином не урегу лирован, і це викликає практично ціла низка запитань. Перший стосується правової природи фінансової відповідальності. Як відомо, відповідальність підрозділяється на види на уроках і методу регулювання. Фінансова відповідальність виділено у законодавстві як самостійна і має низку специфічних особливостей, але з предмета і методу регулювання вона є різновидом адміністративної. До питань застосування фінансової відповідальності можна вважати і питання, пов'язані з дією закону у часі. Відповідно до ст. 54 Конституції Російської Федерації закон, який встановлює чи отягчающий відповідальність, зворотної дії немає. Отже, при застосуванні фінансової відповідальності порушення податкового законодавства необхідно керуватися законодавчим актом, визначальним підстави застосування сили на даний момент скоєння правопорушення. Щоправда, може запитати про зворотної силі закону. Встановлено, що, коли після скоєння правопорушення відповідальність для неї усунуто чи пом'якшено, то застосовується нового закону. 

          Платник податків, порушив податкового законодавства, в встановлених Законом[1] випадках несе фінансову відповідальність як:

1) стягнення всього комплексу прихованого чи заниженого доходу (прибутку) або податок за інший захований чи необлікований об'єкт оподаткування нафтопереробки і штрафу у вигляді тієї ж самої суми, а при повторного порушення — відповідної суми і штра фа у дворазовому розмірі цієї суми. При встановленні судом факту навмисного приховування чи заниження доходу (прибутку) вироком чи рішенням Господарського суду за позовом податкового органу чи прокурора то, можливо стягнуто до федерального бюджету штраф у п'ятиразовому розмірі прихованої чи заниженою сум доходу (прибутку);

2) штрафу в 10% від належних до сплати сум податку в останній звітний квартал, безпосередньо перед шествующий перевірці, з кожного з наступних видів нару шений:

— відсутність обліку об'єктів оподаткування;

— ведення обліку об'єкта оподаткування з порушенням встановленого порядку, повлекшим у себе приховування чи заниження доходу за проверяемый період щонайменше ніж 5% від належної до сплати податок в останній звіт ный квартал;

— непредставлення чи невчасне подання до податковий орган документів, необхідні обчислення, і навіть для сплати податку;

3) стягнення пені з платника податків у разі затримання сплати в обсязі 0,7% несплаченої податок кожний день прострочення платежу, починаючи з за встановлений термін сплати виявленої затриманої податок, якщо законом не передбачені інші розміри пені. Стягнення пені, на думку законодавця, не звільняє платника податків решти відповідальності. Пеня — вид фінансової відповідальності. Вона може статися стягнена з налогопла тельщика — юридичної особи в безспірному порядку. Пеня нараховується лише з виявлені затримані торб ми податків, починаючи з за встановлений термін сплати. При стягнення недоплату у в судовому порядку нарахування пені припиняється з винесення рішення про вилучення майна недоимщика (про обертання стягнення на суми, належні недоимщику з інших осіб);

4) інших санкцій, передбачених законодавчими ак тами: ст. 13 Закону Російської Федерації «Про основи налого виття системи Російській Федерації»

      До юридичним і фізичних осіб, звільненим від податку, види відповідальності, передбачені ст. 13 Закону «Про основи податкової системи у складі Федера ции» за цим податком, не застосовуються. Додатково нараховані суми податків за результатами рахункових перевірок сплачуються вчасно, коли мають були бути сплачено за умови правильного обчисленні податку проверяе мом періоді. Якщо суми податків нараховуються внаслідок камеральних перевірок, то пеня нараховується після закінчення 10-денного терміну від часу, встановленого до подання звітності в податковий орган. Що стосується збіги терміну сплати з вихідним (святковим) днем, пеня нараховується починаючи з другого робочого дні після вихідного (святкового) дня.

                Днем сплати вважається:

— день внесення засобів у відповідний банк (інше фінансово-кредитне установа) при сплаті наличны ми грошима;

— день внесення коштів у пошту чи банк (інше фінансово-кредитне установа) під час перекладу грошей поштою чи через банк (інше фінансово-кредитне установа);

— день списання банком (фінансово-кредитним учреждено їм) платежу із рахунку платника незалежно від часу зарахування сум на відповідний рахунок при перерахування сум платежу із рахунку платника у банку (іншому кредитному установі).

                При виявленні прихованих від оподатковування доходів перед прийнять, організацій корисною і фізичних осіб, котрі займаються перед принимательской діяльністю нало говые органи застосовували заходи фінансової відповідальності у розмірі, перевищує втричі розміри штрафів, установ ленних п. 1 ст. 13 Закону «Про основи податкової системи у складі федерації». Приховання доходів і їхній заниження з погляду юридиче ского складу податкового правопорушення є різні ми поняттями: у разі очевидний умисел налогопла тельщика, тоді як у другому може відсутні чи бути недостатньо чітко вираженим. Насправді заниження дохо дов частіше іде за рахунок необережності платників податків (наприклад, внаслідок неправильного віднесення витрат на собівартість продукції). Проте, як відомо, необережність також є форму провини. Тож у цьому разі можна говорити про відповідальність платника податків за заниження доходу.

        Для прикладу фінансових санкцій можна навести також:

---стягнення до федерального бюджету з банків та інших кредитних установ отриманого доходу при затримки виконання доручень платників податків на перерахування податків до бюджету та використання непереказаних сум податків у ролі ресурсів (год. 3 ст. 15 Закону «Про основи податкової системи Російській Федерації»;

---накладення штрафу в 10% податок, подлежаще го стягненню, підприємств, закладу і організації у разі порушення встановленого порядку перерахування прибуткового податку з фізичних осіб (ст. 22 Закону «Про прибутковий податок з фізичних осіб»).

             Заходи фінансової відповідальності застосовуються при нез блюдении умов праці з готівкою, і навіть недотриманні порядку ведення касових операцій на Россий ской Федерації підприємствами, установами, організація ми і фізичними особами, здійснюють предпринима тельскую діяльність без утворення юридичної особи:

— по здійсненню розрахунків готівкою грошовими середовищ ствами коїться з іншими підприємствами, установами i организаци ями понад встановлених граничних сум — штраф в дву кратному розмірі суми виробленого платежу;

— за неоприбуткування (неповне оприбуткування) до каси грошової наличности—штраф в трехкратном розмірі неоприбуткованої суми;

— за недотримання діючого порядку зберігання свобод ных коштів, і навіть за накопичення в касах налич ных грошей понад встановлених лімітів — штраф в трехкрат ном розмірі виявленої понадлімітної касової готівки.

       Суб'єктами фінансової відповідальності може бути юрі дические особи (деяких випадках — і), гражда не-предприниматели, і навіть фізичні особи, є платниками податків, якими вживаються заходи відповідь ственности відповідно до законодавчими актами, регули рующими порядок їх сплати.

Порядок застосування фінансових санкцій.

        Податкове законодавство встановлює лад і терміни застосування фінансових санкцій. Для юридичних преду смотрен явний порядок стягнення недоїмок із податків та інших обов'язкових платежах, і навіть сум штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством. З фізичних осіб стягнення витрат на пальне виробляється у в судовому порядку. Разом про те має вважатися правової аксіомою, що бесспор ное стягнення боргу зобов'язанням собственни ков перед державою, зокрема з платежів у бюджет, допускається лише у випадках, передбачених законодавець ными актами Російської Федерації.

      Дуже важливим практично є питання з'ясуванні всі обставини скоєння податкового правопорушення. При кваліфікації дії платника податків, при рассмот рении справи про податковому правопорушення ухваленні рішення у справі податкові органи необхідно керуватися встановленими традиційними принципами юридичного процесу (наприклад, об'єктивна істина, повнота дослідження матеріалів й аналізу документів, облік всі обставини справи, соблю дение правил оцінки зібраних у справі доказів).

         Стягнення недоїмки з юридичних і фізичних осіб обра щается на отримані доходи, а разі відсутності продукції таких — на майно цих осіб. На майно стягнення звертається у позасудовому порядку через судових виконайте лей народних судів з місцеві перебування майна. У цьому важливо враховувати вимоги, передбачених Положе нием про стягнення не внесених термін податків і неподаткових платежів. Що стосується, коли явний порядок списання застосовується до сумам, котрі мають бути стягнуто на такого порядку, ці гроші підлягають поверненню власника без оцінки обставин, що з'явилися основою здійснено ного списання коштів.

            Безперечний порядок списання коштів застосовується у отно шении громадян-підприємців. Граждане-предпринимате чи існує спеціальний дозвіл заняття предпринима тельской діяльністю, хоча й мають відособленим майном, що використовуються реалізації предпринима тельской діяльності. Проте з своїм статусом вони фізичними особами. Тому стягнення з нього зазначених сум має здійснюватися у порядку, передбаченому для фізкабінет і ческих осіб, т. е. через суд знову. Відповідно до ст. 22 і 29 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федера ции суперечки стягнення з громадян-підприємців недоїмок і застосування фінансових санкцій порушення податкового законодавства підвідомчі арбітражних судах.

           Без у громадян-підприємців розрахункового рахунку підприємства чи коштів у ньому виконання наказу арбітражного суду про стягнення від нього відповідних сум виробляється у порядку, передбаченому ДК РФ: судовий виконай тель посилає боржникові пропозиції щодо добровільному исполне нии рішення на термін до п'яти днів, а, по закінченні цього строку — примусово виконує рішення.

             Мерами примусового виконання рішення є:

1) звернення на майно боржника шляхом накладення арешту й законність продажу майна;

2) звернення на зарплатню, пенсію, сти пендию й інші джерела доходів боржника;

3) звернення на грошових сум й передати майно боржника, котрі перебувають при інших;

4) вилучення в боржника і передачі стягувачеві певних предметів, вказаних у рішення суду.

       Останнім часом у відносинах між налогопла тельщиками і податковими органами спостерігається тенденція посилення повноважень останніх зі справляння недоїмок й застосування штрафних санкцій.

Однією з прикладів може бути надання налого вым інспекціям прав звернутися стягнення на дебіторської заборгованості платників податків. До платників податків можна застосовувати заходи безперечного стягнення недоїмки з платежів у бюджет як звернення на суми, належні недоимщику з його деби торів.

            Державна податкова служба, Міністерство финан сов і Центральний банк Російської Федерації затвердили 1 березня 1994 р. «Порядок стягнення недоїмки з платежів у бюджет як звернення стягнень на суми, належні недоимщику з його дебіторів». Відповідно до цього нормативному акту підприємство, установа, організація независи мо від форм власності повинні поводитися облік прострочений дебіторській заборгованості і складати щокварталу пере чень предприятий-дебиторов із зазначенням суми дебіторську заборгованість, зокрема і простроченої. Предприятие-недоимщик представляє в податковий орган за місцем його регист рації:

1) перелік предприятий-дебиторов, підписаний керуй телем підприємства міста і головний бухгалтер;

2) заяву на стягнення платежів до бюджету з дебітора (дебіторів) у сумі недоїмки, але з вищу суму прострочений дебіторській заборгованості;

3) акт вивірення суми прострочений дебіторській задолжен ности або інший документ, який заміняє акт, підписаний керівником й головним бухгалтером як підприємства недо имщика, і предприятия-дебитора.

        Після перевірки податковими органами здібності предпри ятия-дебитора зробити розрахунки з платежах до бюджету предприятия-недоимщика має значення прострочений дебіторській заборгованості податкова інспекція виписує інкасове доручення (розпорядження) на безспірне стягнення сум, при читающихся недоимщику з його платежах до бюджету з його дебітора у вигляді, не перевищує суми недоїмки з платежів у бюджет, нарахованих штрафів та пені за несвое тимчасове перерахування платежів до бюджету недоимщиком.

          Інакше предприятия-недоимщика явити у податковий орган заяву

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація